Fragment Rhoon
 

Start Vorige Volgende

Fragment Genealogie RHOON.

Fragment Genealogie RHOON.

Diverse dossiers:

 • Dossier : JAN PLAISIJER.

JAN PLAISIJER, geb. ca. 1606, j.m. bootsgezel op het schip van vice-Admiraal (Jasper) Liefhebber huwt te Rotterdam op 05-01-1630, of op 06-05-1629 (vlgs afschrift Den Briel) met Heijndrickje Heijndriks ged. Den Briel 01-04-1594, (doopget: Grietge Jochems, Juffr. Maarschalk, Arie Willem Goudsmid, Marige Maertens, Jochem Bierstekers wijf en Maritge Ariens.), dochter van Hendrick Teunisse Lijndraaier en Leentge Harpers.

Uit dit huwelijk:

1.   Anna     ged. Rotterdam  04-03-1630  
2.  
Isebeël  ged. Rotterdam  20-05-1632
 

Verklaring van Thomas Black, Engelsman, provoost, oud 48 jaar, Pieter Tijcken en Pieter Leendertsz. Beiden 21 jaar, bootsgezellen, tegenwoordig dienende op het schip van kapitein Mees den Boer, dat JAN PLAISIJER destijds mede-bootsgezel, zich moest laten nazien bij Sijmus den Ouden, de chirurgijn. Zij verklaren dat JAN PLASIJER geheel genezen is.

Bron: ORA Brielle 58, Datum: 18-05-1629.
Dank:
Dhr. A. Maliepaard, Ridderkerk.
 

JAN PLAYSIER, 24 jaar, dienaer van de Admiraliteyt, en zijn vrouw Henderickgen Hendriksckdr., Maertgen Claesdr., vrouw van Jacob Tamelingh, 50 jaar, en Jan Ariensz., 26 jaar, verklaren op verzoek van Gulliaem Paeppinau dat ene Laurens Balye, tabacpijpmakere in de Princestraet bezwaar heeft tegen een licht in de achtergevel van Gulliaems huis.
NB: JAN PLAYSIER tekent als JOHN PLEDGER (!).

Bron: ONA Rotterdam, invent. nr. 164, Aktenr. 10, blz. 13. Datum: 24-05-1630.

Arien Claesz. van Rotterdam, in dienst als cocksmaet bij capiteyn Willem Joosten van het schip ‘De Leeuwinne’, benoemt zijn slaepheer en slaepvrouw (=hospita’s) JAN PLASIER, helbaerdier bij de Admiraliteit en zijn vrouw Henrickge PLAZIER tot zijn enige erfgenamen. Wel zijn zij gehouden aan zijn bloedverwanten gezamelijk 4 gld. uit te betalen.

Bron: ONA Rotterdam, invent. nr. 191, Aktenr. 105, blz. 130. Datum: 09-02-1631.

Arien Claesz. van Rotterdam, die als cocxmaet in dienst is bij capiteyn Willem Joosten bekent 60 gld. schuldig te zijn aan JAN PLASIER, helbaerdier bij de Admiraliteit, wegens kost en inwoning. Hij machtigt JAN PLASIER en zijn vrouw Hendrickge PLASIER om het geld bij de Admiraliteit voor hem in ontvangst te nemen.

Bron: ONA Rotterdam, invent. nr 191, Aktenr. 106, blz. 132. Datum: 09-02-1631

Gerrit Cornelisz., in dienst als matroos bij capiteyn Lenaert Ariensz. Haecxwant, machtigt JAN PLASIER, helbardier, en zijn vrouw Henrickgen Henricxdr. om het restant van zijn gage in te nemen en daarvan 29 gld. te houden die hij hun schuldig is wegens genoten kost en inwoning.

Bron: ONA Rotterdam, invent. nr. 191, Aktenr. 146, blz. 183. Datum: 04-03-1631.

Joris Jorisz., bosschieter, Dordrecht, bekent een schuld te hebben.  
Peter van der Cammen, schrijver. JAN PLAISIER, hellebaerdier. N.N. Soetendael.

Bron: ONA Rotterdam, invent. nr. 42, Aktenr. 162, blz. 256. Datum: 22-03-1632.

Susanna Fransdr. (36), vrouw van Daniel Joosten, Hendrickgen Hendricx (36), vrouw van JAN PLAISIER, Annetgen Carels (36), vrouw van Guilliam Papiniau en Jannetgen Caddelsack (22), vrouw van Jacob Rugaert, verklaren op verzoek van Jan Aeryensz., backer, dat zij gezien hebben dat Louris Balis, toebackpijpmaecker de bakker tot tweemaal toe met een mes bedreigde en hoj eerst naar NN. Corput moest vluchten om het vege lijf te redden en dat hij vervolgens bij Janneken Tomas naar binnen was gevlucht. De hele kwestie zou zijn ontstaan door het dichtmetselen van een bovenlicht in de gevel.

Bron: ONA Rotterdam, invent. nr. 286, aktenr. 85, blz. 111. Datum: 08-10-1632.

Jacob Thijsz. en JAN PLAISIER: Overeenkomst tot gezamenlijk nering.

Bron: ONA Rotterdam, invent. nr. 43, Aktenr. 14, blz. 25. Datum: 02-06-1633.

Dirck Persoon uit Noorwits in Engelant machtigt Henrickgen Henrickxdr., vrouw van JAN PLASIER bij de Admiraliteit zijn tegoed aan gage te innen als matroos verdiend onder Jan Teunisz., capiteyn.

Bron: ONA Rotterdam, invent. nr. 193, Aktenr. 53, blz. 82. Datum: 14-06-1633.

Hendrickgen Hendricxdr., vrouw van JAN PLAYSIER, die in 1633 van Amsterdam naar West-Indië is gegaan met het schip ‘Campen’ voor de West-Indische Compagnie, bekent een schuld te hebben aan Guilliam Papineau van 63 gld. ter zake van huishuur. De schuld zal betaald worden uit de gage van haar man, volgens de protocollen berustend onder Joris Pijl.

Bron: ONA Rotterdam, invent. nr. 174, Aktenr. 154, blz. 236. Datum: 01-05-1634.  


 • Dossier: WILLEM JANzn. PLAISIER.

Betreft arbitrage over een erfenis:

WILLEM JANzn. PLAISIER, zoon van Baertgen Cornelisdr.
Wed. van Pieter Dircks en weduwe van JAN WILLEMzn. (PLAISIER).
 

Jan Jan sz. Plemp, man van Trijntgen Petersdr., haar dochter. Claes Henricx van Swijndrecht. Peter Dircx Carre. Arien Harmansz. Coolmeter.

Bron: ONA Rotterdam, invent. nr. 30,  Aktenr. 21, blz. 25. Datum: 17-01-1606.


 • Dossier: JAN WILLEMSz. PLASIER.

Overdracht van een vordering:

Maertge Ariensdr. (van Santen), wonend te Soetermeer, weduwe van JAN WILLEMSz. PLASIER verkoopt haar zuster Jaepge Ariensdr. de helft van de erfenis die zij tegoed heeft door overlijden van Jan Claeszn. van Santen, marktschipper van Rotterdam op Amsterdam, hun oom en vaders broer voor een bedrag van 250 gld.
Pieter Gerritsz. haar curator, wordt ontslagen van zijn diensten.

Bron: ONA Rotterdam, invent. nr. 196, Aktenr. 121, blz. 228. Datum: 04-07-1636.  


 • Dossier: CORNELIS WILLEMSzn. PLAISIER.

Op 28-03-1622 huwt te Rotterdam CORNELIS WILLEMSzn. PLAISIER, geb. ca. 1595, met EEFGEN, IEFGEN ARIENSdr. VAN LANGESLACH, dochter van Arien Jacobsz. van Langeslach en Aeltge Pietersdr. 

Uit dit huwelijk:

Huibert Corneliszn. ged. Rotterdam  07-12-1628.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Cornelis:

Arien Jacobsz. van Langeslach tr. met Aeltge Pietersdr.
Kinderen:

1.  Eefgen Ariensdr. tr. met Cornelis Willemsz. Plasier.
2.  Maertge Ariensdr. tr. met Dirck Jacobsz.
3.  Luytgen Ariensdr.
4.  Janneken Ariensdr. 

Aeltge Pietersdr. tr. 1e met Henrick Ariensz.

Kind:

1.  Arien Henrickxz. (van der Graeff).

Aeltge tr. 3e met Willem Willemsz. (van Pence?).

Bron: Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv. nr. 241, akte nr. 32, blz. 47, Notaris Jacob Duyfhuysen jr. 23-01-1633.

Mutueel testament van Arien Jacobsz. van Langeslach, backer, en zijn vrouw Aeltgen Petersdr.

Bron: Oud Notariaal Archief Rotterdam, inv. nr. 33, aktenr. 104, blz. 149, Notaris Jacob Duyfhuysen, 15-08-1610.

Op verzoek van Jan Jacobsz. van Alphen wordt een verklaring afgelegd door CORNELIS WILLEMSzn. PLAISIER, 26 jaar, trommelslager, dat attestant jarenlang in dienst van de bewindhebbers van de Oost-Indische Compagnie te Rotterdam en Delft als trommelslager heeft gefungeerd om de bemanning op te scheep te doen gaan, als een schip dat voor Rotterdam of Delfshaven lag, naar het Goerese Gat zou vertrekken.

Bron: ONA Rotterdam, Invent. nr. 78, Aktenr. 28, blz. 56. Datum: 10-05-1621.

Jan Jansz., man van Annetgen Barents, mede als voogd over Jacob Barentsz. en Evert Barentsz. beiden 

minderjarig, met z’n drieën voor de helft erfgenamen van Gerritge Gerritsdr., nicht van vaderszijde, en met hen:

-  Willem Thomasz., man van Nelletgen Gerritsdr.

- Deliaen Gerritsdr., vrouw van Andries Jacobsz. die tegenwoordig in Oost-Indië is geassisteerd door Thomas   Thomasz., cuyper en Claesgen Gerritsdr., weduwe van Gerrit Jacobsz., die met z’n drieën voor de andere helft erfgenamen zijnvan genoemde Gerritge, nicht van moederszijde, machtigen Jan Pietersz.,rentmeester van de Diaconye, om voor hen voor schepene een huis en erf gelegen aan de Nieuwe Baenstraet, dat zij van Gerritge geërfd hebben over te dragen aan CORNELIS WILLEMSz. PLAYSIER.
Het huis en erf is met 125 gulden belast en de prijs is 365 gulden.
Als waarborg worden ingebracht:

- een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Schiedamsedijck.
- een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Nieuwe Baenstraet.

Het huis en erf aan de Nieuwe Baenstraet dat verkocht wordt, wordt ten zuiden begrensd door Job Jacobsz., lijndrayer, en ten noorden door Adriaen Dircxs Versijden.
Het huis en erf aan de Schiedamsedijck wordt ten noorden begrensd door Cornelis de schrijnwerker en ten zuiden door Robbert de Schotsman.
Het huis en erf aan de westzijde van de Nieuwe Baenstraet wordt ten noorden begrensd door Joost Martensz. en ten zuiden door Adriaen Dircxs van de Sijden, arbeyer.
Het laaste huis is in bezit van Leentgen Gerrits, schoonmoeder van Jan Jansz. 
 

Bron: ONA Rotterdam, Invent. nr. 162, Aktenr. 1, blz. 1. Datum: 04-01-1626, notaris Nicolaas Vogel Adriaansz. 

Laaste wilsbeschikking van Peter Fransz. uit Eembden aan zijn slaepvrou (=hospita) Grietgen Gillisdr., weduwe.

NB: deze akte is doorgestreept.

Als getuigen treden op:

1 .CORNELIS WILLEMSzn. PLAZIER, ordinaris tamborijn van het college der Admiraliteit.
2 .Gerrebrant Jansz. uit Gorcum, bootsgesel onder capiteyn Heerman.

Bron: ONA Rotterdam, Invent. nr. 189, Aktenr. 96, blz. 147. Datum: 14-02-1629. 

Verklaring:

CORNELIS WILLEMSz. (PLASIER), 39 jaar, tamboer, en Hendrick Tomasz., 27 jaar, verklaren op verzoek van Stoffel Bastiaensz., waegenaer, wonende in Delffshaven, dat zij gezien hebben dat toen een wagen van Stoffel Bastiaensz., die een jongman van ca. 17-18 jr. vervoerde, die van hier naar Delfshaven reed, gekomen buiten de Schiedamse Poort, de koets van schepen Sory aanreed waarbij deze van boven van de dijk stortte.

NB: CORNELIS WILLEMSz. tekent als CORNELIS WILLEMSz. PLASIER.

Bron: ONA Rotterdam, Invent. nr. 288, aktenr. 1, blz. 1. Datum: 02-07-1635. Notaris: Gerrit van der Hout. 

Inventaris van de helft van de inboedel nagelaten door Lijsbeth Pietersdr., en geërfd door Tonis Thonisz. Pickelet, wonend op Maessluys.
Genoemd wordt o.a. een obligatie ten laste van CORNELIS WILLEMSzn. PLASIER en zijn vrouw YFGEN 
ARIENSDR.

Bron: ONA Rotterdam, Invent. nr. 121, Aktenr. 163, blz. 413. Datum: 29-08-1636.  

Verkoop:

Willem Willemsz. van Pence, baecker, Aerent Hendricxsz. van der Graeff, CORNELIS WILLEMS PLAYSIER, gehuwd met Jefgen Aeryens, en Dirck Jacobsz., gehuwd met Maertgen Aeryens, CORNELIS en Dirck elk voor zich en tesamen voor Luytgen en Jannetgen Aeryens, verkopen een huis en erf aan de Baenstraet op de hoek van de Vogelesang aan Jan Abrahamsz.

De koopsom bedraagt 3.600 gulden te weten 1.000 gulden contant en de rest jaarlijks af te lossen met minimaal 100 gulden met rente.

Voor de bakkerij, het gereedschap en meubilair moet 300 gulden betaald worden.

Bron: ONA Rotterdam, Invent. nr. 296, aktenr. 119, blz. 213. Datum 18-12-1640. Notaris Gerrit van der Hout. 

IEFGEN AERYENS (VAN LANGESLACH), weduwe van CORNELIS WILLEMS PLAISIER, bekent een schuld van 400 gulden te hebben aan Adriaen de Riemer, ter zake van een lening.

Bron: Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv. nr. 270, akte nr. 78, blz. 118, Notaris Gerrit van der Hout, 02-12- 1642. 

YEFGE ARIENSdr., weduwe van CORNELIS WILLEMSz. PLASYER, verkoopt aan Saertge Aernoudts van der Wolff, weduwe van capitein Huijbert de Vosch, een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Baenstraet, voor een bedrag van 1.600 gulden.
Belend aan de noordzijde door WOLFERT WILLEMSz. PLASIER en aan de zuidzijde door Michiel Denijsz. Kelck.

Bron: ONA Rotterdam, Invent. nr. 254, aktenr. 81, blz. 196. Datum: 12-01-1646. Notaris Jacob Duyfhuysen jr.


 • Dossier: WOLPHERT, WOLFERT, WOLPAERT WILLEMSzn. PLASIER. geb. ca 1589

WOLPHERT WILLEMSzn. PLASIER, portier van de Lovenhavensche Poort en van de burgers, bekent schuldig te zijn aan Leonard Jan sz., laeckencooper, de somma van 85 gld. wegens geleverd laken.

Bron: ONA Rotterdam, Invent. nr. 66, Aktenr. 25, blz. 59. Datum: 01-04-1628.

Aelbert Dircxz, bootsgesel, 47 jr., en WOLFERT WILLEMSz, boomsluyyter van ’t Nieu Hooft, 40 jr., verklaren op verzoek van Jannitge de Bootster, dat 3 maanden geleden in de Leuvehaven een Engelsman met zijn boot met volle zeilen moedwillig is ingevaren op de haringboot van Huyck den Brasser, waarbij de hoogeersse van Jannitje door de Engelsman in de grond is gevaren en de helmstock van het roer van Bresser is beschadigd.
Hij is door WOLPHERT voor zijn onbehoorlijk gedrag bekeurd.

Bron: ONA Rotterdam, Invent. nr. 148, Aktenr. 245, blz. 379, Datum: 04-12-1629, Notaris Adriaan Kieboom. 

WOLFERT WILLEMSzn. PLASIER, poortier, boomsluyter en brugman van het Nieuwe Hooft, bekent 107 gld. schuldig te zijn aan Elias Suderman, lakencoper en wantsnijder, wegens geleverde laken en kleding. Hij machtigt hem om maandelijks 8 gld. van zijn gage in ontvangst te nemen dat door Jacob Sijmonsz zal worden uitbetaald totdat de schuld voldaan is.

Bron: ONA Rotterdam, Invent. nr. 241, Aktenr. 43, blz. 63. Datum: 12-01-1636. 

WOLFERT (Williams) WILLEMzn. PLASIER, weduwnaar, toekomende bruidegom ter eenre en WILLEMTGE JANS, weduwe van Pieter Dircxsz., toekomende bruid, bepalen dat er geen gemeenschap van goederen zal zijn.

Na zijn overlijden mag zijn vrouw niet belast worden met de opvoeding van zijn voorkinderen. Zij moet, alhier bij het secretariaat, laten registreren dat haar huis, staande aan de westzijde van de Baenstraet, buiten de gemeenschap van goederen staat en niet mag worden belast.

Bron: ONA Rotterdam, Invent. nr. 197, Aktenr. 179, blz. 182. Datum: 09-05-1637. Notaris Jacob Duyfhuysen. 

Verklaring:

WOLPAERT WILLEMSS PLAYSIER, boomsluyter aan het Nieuwe Hooft, Maarten Maertenss en Dirck Aeryenss, beiden dienaers der Justitie, leggen op verzoek van Jop Pieterss den Vijl een verklaring af.

PLAYSIER verklaart, dat 3 of 4 maanden geleden Den Vijl de boot de “Salmboot”(een statsboot) door een bootsgesel naar de stadtstimmerwerf heeft laten brengen om hem te laten repareren.Toen een paar dagen later de vrouw van PLAYSIER naar de werf ging om te kijken of de boot al klaar was, was deze verdwenen. Een paar maanden later zag PLAYSIER de boot liggen bij Denijs de schilder, stadtsbregman en clapwaeker. Op de vraag van PLAYSIER aan Denijs hoe hij aan de boot is gekomen, krijgt hij als antwoord dat hij hem voor 12 gulden van iemand van Overmaes gekocht heeft. Later zegt Denijs tegen de vrouw van PLAYSIER dat hij hem voor 2 rijcxdaelders gekocht heeft. Denijs scheldt de vrouw uit en dreigt haar in het water te gooien.

De twee dienaers verklaren, dat gisteren op het stadthuys Denijs en zijn vrouw, Jop Pieterss den Vijl met de dood bedreigd hebben. Jop zou zo met een mes bewerkt worden, dat “zijn darmen op zijn schoen zouden hangen”.

Bron: ONA Rotterdam, Invent. nr. 289, aktenr. 107, blz. 157, datum: 22-06-1639. Notaris: Gerrit van der Hout. 

Betaelt aen WOLPHERT WILLEMSzn. PLAISIER de somme van 24 guldens over een jaer tractements van het waernemen van de brugge ‘t eynden de Scheepmaeckershaven aen de Lovenhaven, verschenen den 1 Mey 1645, dus by 4 quitantiën deselve 24 Ł.
Aen deselve betaelt 10 gulden 8 stuyvers over een jaer waernemens vant sluyten ende ontsluyten van den boom in de Salmhaven, verschenen als voren, dus by quitantie deselve 10 Ł 8 st.

Bron: Rekening van Willem Cryger, Tresorier-ordinaris Rotterdam 1644-45, fol. 122.
Boek:
De oudste Stadsrekeningen van Rotterdam, Unger en Bezemer, Rotterdam 1899, blz. 287.
 

Op 18-05-1648 wordt Willemtge, vrouw van WILLEM PESIER, genoemd als belenster van Jan Wimps, Schotsman, in de Baanstraet.

Bron: ONA Rotterdam, Invent. nr. 127, Aktenr: 17, blz. 34. Datum: 18-05-1648. 

Overledene Willempje Jans, huisvrouw van WOLFERT WILLEMS PLAISIER, datum begraven: 14-06-1648. 

Opmerking: W. W. Plaisier was boomsluiter.

Bron: Archief DTB Rotterdam, begraven. 

Judick Jans van Esch, wonende in Culemborch en Jan Gerritsen van Esch, wonende in Driel. Jacob Gerritsen van Esch en Heynrick Gerritsen van Esch, vertegenwoordigd door hun moeder Aeltgen Heynrickx, weduwe van Gerrit Jansz. van Esch, ook geschreven als Gerrit Jansz. van Nes, wonende in Driel, verklaren hun aandeel ontvangen te hebben uit de nalatenschap van hun zuster en tante WILLEMKEN JANS VAN ESCH, vrouw van WOLFERT WILLEMSzn. PLAISIER, volgens het testament, op 24-06-1648 gepasseerd bij notaris Arent van Graeff.

Bron: ONA Rotterdam, Invent. nr. 87, Aktenr. 98, blz. 194. Datum: 30-07-1648.


 • Dossier: GERRIT POUWELS PLASIER.

Overdracht van een vordering:  

Pauwels de Breet (Pouwels de Breedt), wonende te Sommelsdijck, transporteert het recht van koop van 3000 pond meede, te leveren door GERRIT POUWELS PLASIER, wonend in Oudenhoorn in ‘t land van Den Briel, aan Adriaen Vroesen junior, coopman.

Bron: ONA Rotterdam, Invent. nr. 145, Aktenr. 19, blz. 30. Datum: 04-04-1635.  


 • Dossier: ANNA JANSdr. PLAISIER.

13-01-1710:

Verkopers: Johannes van Ebbenhorst, meestersmid, als gemachtigde van Marten van Nieuwenburgh, zeevarend man wonende tot Rotterdam en zijn vrouw ANNA JANS PLAISIER.

Kopers: Dirck van Ebbenhorst, Johannes van Nieuwenburgh, Evert Gerritsen Cocq, Sander Willemsen Muijs en het klopje Buijs, zijnde een dochter van Aeltje Jacobsen Buijs, tesamen participanten van de calandermolen, staande op de Zuidsingel (Cingel) bij de Varkensmarkt (Verckemerkt).

Omschrijving: een achtste van een achtste portie in de calandermolen, benevens de persen en een huis met alle op- en dependentien vandien als Marten Nieuwenburgh en ANNA JANS PLAISIER des comparants principalen competeert.

Belending 1: aan de ene zijde Jan Evertsen van de Posthoorn.
Belending 2: aan de andere zijde het gemeene steegje.
Opmerking: procuratie voor notaris Mr. Francois Waerts binnen Rotterdam op 04-01- 1710.

Bron: Arch. Amersfoort, Invent. nr. 436-31, blz. 132verso, dd. 13-01-1710.


Nog niet te plaatsen: Reijnier Jan sz, afkomstig van Rotterdam huwt met MAGDALEENTJE PLASIER, afkomstig van Rotterdam / met attestatie van Rotterdam

Huwelijk Delfshaven 30-08-1648.

Bron: Arch. DTB Delfshaven trouw gereformeerd.

JANNETGE CORNELIS PLAISIJR, ovl. voor 07-08-1676.

geh. MAERTEN MAERTENSE, afkomstig van Moordrecht.

Maerten Maertense otr. Rotterdam 07-08-1676 en tr. (2) 30-08-1676 met Heijltge Senten, jd, afkomstig van Delfshaven, wonende Rotterdam. 

Bron: Arch. DTB Rotterdam Stadstrouw, 051.


*** Doorlopende fragment-genealogie:  

 • 1617  ARIE(N)/ADRIAEN PLAISIER, woonde in De Hoeksche Waard.

ADRIAEN CORNELIS PLAISIER pachter van het 8e verhuring dijx vanaf Houxseweg tot de Rijstelaar op 17 ponden.

Bron: Arch. Polder Oude Land van Strijen inv.nr. 153.  St. Maarten 1617, 1618, 1619.
Dank:
Dhr. Maliepaard, Ridderkerk.

 • 1631  ADRIAEN CORNELIS PLAISIER is borg voor Samuel Jans bij koop te velde van Reijnier Vos, dijkgraaf van Cromstrijen.

Bron: ARA, ora Cromstrijen inv.nr. 85  24-07-1631.
Dank: Dhr. Maliepaard, Ridderkerk.

Lidmaten Westmaas 1651 – 1653:

ARIEN CORNELIS PLAISIER (gestorven) ende THEUNTJE LAURENS (gestorven) syn Huys-vrouw.

Bron: Lidtmaeten der Gemeynte gevonden op de West-maese, bij Joh: Dibbetium 1651 – 1653, NA d.t.b Westmaas inv. nr. 1, art. OV juni 2005 p. 170, K.J. Slijkerman. 

Op de lidmatenlijst van 1647-1653 volgt na de inschrijving van Arien en Teuntje: Iefke, Yefjen Jans weduwe van Jan Corneliss. Mogelijk waren Arien en Jan broers en woonde Iefke of Yefjen als weduwe bij hen in. Ook op de lijst van 1651-1653 is dit ongewijzigd.

Uit dit huwelijk (?) :  
1.  
Mathijs Ariens         volgt  B00-A  
2.  
Maaijke Ariens         volgt  B00-B

 • B00-A

MATHIJS ARIENS PLAISIER overl. RHOON ca. 1687, van beroep Meester-timmerman te RHOON. ald. vermeld op lidmatenlijst van 1667. Diaken te RHOON 1680/1682.

Hij huwt met AERIAENGE, ARIAENTJE ARIENS VAN DER SWAEN.

Uit dit huwelijk:  

1.  Teuntien    Mathijse  ged. Rotterdam  01-12-1661     B01-A  
Doopget: Neeltgen Ariens.  
2.  Arien/Arij  Mathijse  ged. Rotterdam  30-11-1664     B01-B    
3.  Cornelis    Mathijse  ged. Rhoon      04-03-1669     B01-C  
4.  Grietje     Mathijse  ged. Rhoon           …………?     B01-D  
5.  Abraham     Mathijse  ged. Rhoon      25-11-1678     B01-E
6.  Neeltje     Mathijse  ged. Rhoon           …………? 
                          ovl. Rhoon        ……..1691

Op 01-07-1708 is ene MARITIE PLAISIER doopgetuige van Kornelis, zoon van Kornelis Voes en Katie van ‘t Singel. Dopeling wonend: Panesteegh Nieuwehaven.

Bron: Archief DTB Rotterdam doop gereformeerd.

 • 29-10-1672:

Cornelis Leenderts van Wijngaarden verkoopt aan Matijs Plaisier een zeker “huis en erve staande aan de Dorpsdijk”, belendend noord: de tuin, oost: de erfpacht boomgaard van Bartholomeus Jan s van Hardenbergh, zuid Jan Kester, de schoenmaker, voor de som van 315 gld. kontant met het verlij van een schuld- of custingbrief van 300 gld. Dezelfde dag bekent Plaisier, timmerman alhier (Rhoon), 330 gld. schuldig te zijn aan van Wijngaarden, af te lossen met 100 gld. per jaar. Op 05-02-1689 is de schuldbrief afgelost.

Bron: ORA, ora RH-hoon inv.nr. 97 fol 273.

 • 1680 tot 28-04-1681:

Betaald 925 gld. aan Mathijs Plaisier, Jan en Staets van Gelder, timmerlieden, voor het leggen van een nieuwe sluis.

Bron: Waterschapsarch. Eiland IJsselmonde, rek. Molenpolder inv.nr. 105, 1680, gedaan jan. 1680 tot 28-04-1681.
Dank: Dhr. Maliepaard, Ridderkerk.

Op 12-03-1686 heeft de weduwe van Mathijs Plaisier rente over geleend kapitaal aan de diaconie betaald.

Bron: Rhoon Diaconierekeningen 1630-1736.

PS: merkwaardig dat zij in 1686 als weduwe wordt genoemd, terwijl in onderstaande akte van 1687, beiden nog leefden !

 • 05-02-1687:

Compareren de eersame Matijs Ariens Plaisier en Ariaentje van der Swaen, ‘echteman en wijff’ wonende in het dorp Rhoon. Hij is ziek te bed liggend maar zijn verstand wel machtig. Zij testeren op de langstlevende. Tot voogden over hun na te laten kinderen benoemen zij Leendert Huijberts Kock en Pieter Willems, zijn aanbestorven ooms. Matijs ondertekende de akte; zij plaatste haar handmerkje.

Bron: ARA, ora Rhoon inv.nr. 97, akte 31, d.d. 05-02-1687.

 • 12-10-1687:

Leendert Huijberts Kock, ouderling, heeft de kerkeraad bekend gemaakt dat Pieter Willems, wonende te Ridderkerk, een kind van zaliger Mathijs Plaisier, genaamd Abraham, waarvan hij oom is, zal aannemen om te onderhouden.

Bron: GA Rotterdam, Arch. NH, gem. Rhoon inv.nr. 1.

 • B00-B

MAAIJKE ARIENS PLAISIER geh. Ridderkerk? met Pieter Willemsen Smith.

Ridderkerk 25-03-1671: Belijdenis Pieter Willemsen Smit.

Bron: Ridderkerk Kerkarch. no. 3. “Namen der gene die belijdenis deden binnen den dorpe van Ridderkerck, van de jare 1645 inde maent September tot 1675”.

Kerkmeester: 1690.
Diaken:      1695-1696.
Ouderling:   1701-02, 1708, 1713-14, 1723-24.

Bron: Stadsarch. Dordrecht, Arch. NH kerk nr. 44, 4a, art. A.B. Maliepaard, OV juli/aug. 2004, blz. 208.  

In 1680: “Pieter Willemsz. Smit en sijn huijsvrouw gaen dagelijx int velt arbeijden en komen soo met haer kindt soberlijck aen de kost”.

Bron: Ridderkerk in de Gouden Eeuw, Uitg. Stichting Oud Ridderkerk, 1988.

Uit dit huwelijk:

1. Teuntje Pieters (Smith)  ged. Ridderkerk 23-06-1669 **

In dit gezin werd Abraham Mathijse Plaisier opgenomen (zie bovenstaande akte), hij tr. later (B01-E) met de dochter van dit gezin en tevens zijn nicht, Teuntje Pieters Smit.

** Teuntje tr. eerst met Hendrik Everse van den Berg, ovl. voor 1724. 

PIETER WILLEMS SMIT otr. Ridderkerk 28-09-1710 en tr. (2) Ridderkerk 09-10-1710 met HENDRIKE VAN GILST.

 • B01-A

TEUNTIEN MATHIJSE  ged. Rotterdam  01-02-1661
                  begr. Poortugaal 24-02-1696

geh. Poortugaal met JOHANNES MATTHIJS de VRIES.
zoon van Matthijs de Vries, begr. Poortugaal 18-03-1680.

Uit dit huwelijk: ??

1.   Den 21 desemb (1691) is begraven in de kerk van Poortugael een kint van Johannes Tijsse de Vries.
Bron:
Genealogische en andere merkwaardigheden in de Hervormde kerk te Poortugaal, G.J. Vermaat, OV 
uli/aug. 1964.

Johannes Matthijs de Vries hertr. 2e Poortugaal 25-08-1696 met Aaltje de Rij, dochter van Abraham de Rij.

 • B01-B

ARIEN/ARIJ MATHIJSE  ged. Rotterdam  30-11-1664
                     ovl. Rotterdam  31-03-1708
                    begr. Rotterdam  05-04-1708 Schotse kerkhof, Rijstuin.
 

Beroep: Meester-timmerman.

Arien Matthijs Plaisier, j.m. afkomstig van Rotterdam, wonende: "Bij het nieuwe Gemeen Lantshuijs".  

ondertr.   Pernis  03-04-1687
geh. (1)   Pernis  17-04-1689

NB: Vlgs. Archief DTB Pernis Trouw gereformeerd, no. 002:
26-03-1689(!).

NEELTJE GILLIS RUITER, j.d. van Pernis.    ged.    .....?
                                           ovl. voor 1702.

dochter van Gillis de Ruijter.

Uit dit huwelijk:

1. Matthijs      ged. Pernis      09-10-1689     B02-A
2.
Gillis        ged. Rotterdam   19-08-1691     B02-B
Doopget:
Aerjaentje Leenders.  
3. Adriaen       ged. Rotterdam   12-01-1694

Doopget:
GRIETJE PLASIER.
                 ovl.  Rotterdam  17-02-1706
4. Aerjaentje    ged.  Rotterdam  09-02-1698     B02-C

Vader genoteerd als: Arij Bazier (!).
Doopget:
GRIETIE PLAZIER.
5.
Neelyamus     ged. Rotterdam   20-03-1701
Doopget:
GRIETIE MATIJSE PLAERSIER.
Dopeling won. “in den Rijstuijn”.

                 ovl. Rotterdam   1702-1706
 

ARIJ PLAISIER, weduwnaar van Rotterdam, wonende: "Rijstuijn":

ondertr. Pernis  29-01-1702
geh. (2) Pernis  14-02-1702

JOHANNA (ANNA) de DAVIT, wed. van Denijs Crijgshman van Steenwijk, wonende: "Hoogstraat".

Uit dit huwelijk:

1.   Niesije/Dyonisia/Nisia  ged. Rotterdam     06-03-1703   B02-D
Doopget: 1. Catrina de Davit.

Dopeling won. “Rijsthuijn”.
2. Cornelia                  ged. Rotterdam     19-06-1707
Doopget: 1. GRIETTIE PLAISSIER.
                                
         2. Steeven van Westerhooven.   
                             ovl. Rotterdam  ca. 20-11-1709
 

Akte van notaris Gerrit Post d.d. 12-05-1696:                  

Boedelinventaris van 2 huizen in de Hoogstraat te Rotterdam. Ten laste van deze boedel diverse schulden w.o. een schuld aan Arij Plaisier, timmerman.

Bron: DLFS Oud notarieel arch. Rotterdam, invent.nr. 3862, aktenr. 111, blz. 377.

 • B01-C

CORNELIS MATHIJSE  ged. Rhoon         04-03-1669
                                     
ovl. Poortugal 15-03-1746

geh. (1) 1690

LIJSBETH WILLEMS LEMS  ged. Hoogvliet  05-04-1665
dochter van Willem Lems en Willemtje Cornelisse de Ruiter
.

Uit dit huwelijk:  

1. Cornelis Cornelisse  ged. Hoogvliet  24-05-1693  

geh. (2) Poortugaal 14-10-1701
GRIETJE JACOBS van der JAGT ovl. Poortugal 18-04-1747

dochter van Jacob van der Jagt en Trijntje Cornelisse Dijkhoorn.

Uit dit huwelijk:

1.  Matthijs   Cornelisse  geb. Poortugaal
                           ovl. Poortugaal   22-06-1702
2.  Trijntie   Cornelisse  ged. Poortugaal   13-09-1705   B02-E
3.  Matthijs   Cornelisse  ged. Poortugaal   .........?   B02-F
4.  Ariaentje  Cornelisse  ged. Poortugaal   .........?   B02-G

 • B01-D

GRIETJE MATHIJSE  ged. Rhoon            ..................?
Grietje Matthijs Plaisier j.d. van Rhoon, wonende: "op de Huijbrugge"
.

begr. (pro deo) Hilligersberg  03-11-1713  (op de Schie).

otr. Rotterdam  07-01-1703
geh. Rotterdam  21-01-1703

STEVEN ARENTSzn. VAN  WESTERHOVE, van Oud-Beijerland, weduwnaar van Aeltie Ariensdr. van Woensel, wonende: "Groenendael". 

Uit dit huwelijk: 

1. Arij                  ged. Rotterdam  23-12-1703
Doopget: 1. Johanna Davids.
Dopeling won. “Groenendaal”.
2.  
Matijs              ged. Rotterdam  25-02-1706
Doopget: 1. ARIJ PLAZIER.
                2. Johanna de Daavidt.
Dopeling won. “Groenendael”.
3.  
Antonij             ged. Rotterdam  22-03-1708
Doopget: 1. GRIETIE PLASIER.
2.  
Anna de Vidt.
Dopeling won. “Groenendael”.
4.  
Anna                ged. Rotterdam  02-04-1711
Doopget: 1. Annetje Gerrits.
Dopeling won. “in de Groenendaal”.

Akte van boedelscheiding voor notaris Gerrit Post d.d. 20-09-1700:

Pietronella Jan sdr., weduwe van Ary Jan sz. van Woensel te Rotterdam, ter ene zijde en Steven Arentsz. van Westerhove gehuwd met Aaltie Ariensdr. van Woensel te Rotterdam ter andere zijde verklaren dat zij de boedel en goederen van Pietronella Jan sdr. en haar overleden man samen hebben gedeeld.
Pieternella
Jan sdr. ontvangt een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Princestraat te Rotterdam no. 2732 b, dat d.d. 4 mei 1689 door Lourens Bartelsz. en Andries van Troye als voogden over het nagelaten kind van Josyntje Ariensdr., weduwe van Cristiaen Yemans, is getransporteerd aan van Woensel.
Steven van Westerhove
ontvangt een huis en erf op het Roosant in een steeg nr. 674 b, aan van Woensel getransporteerd door Ysaack Bartholomeusz. van Stigt d.d. 28 jan. 1686.
Tevens een schuld-rentebrief van 1.500 gulden door
Jan Maartensz. Cardinaal t.b.v. van Woensel gepasseerd, verzekerd op een huis en erf staande aan de oostzijde nan het Roodesant te Rotterdam no. 195, en een zerk of begraafplaats in de Grote Kerk te Rotterdam in het zuidpand no. 11.

Onverdeeld blijft een obligatie door Willem Grijs t.b.v. van Woensel gepasseerd d.d. 01-11-1697.

Bron: ONA Delfshaven, Invent.no: 3863, Akteno: 194, blz. 882.

Varia:

Op 15-02-1709 werd een kind van Jan Plaisir begraven op het Schotse kerkhof, Haringvliet.

Bron: Archief DTB Rotterdam Begraven.

Op 18-04-1728 is ene Sara Plaisier doopgetuige van Stephanus, zoon van Mattijs Westerhoven en Mettie van der Heijde. Dopeling wonend: in den Houtuijn.

Bron: Archief DTB Rotterdam doop gereformeerd.

Op 14-02-1735 begraven te Rotterdam Sara Plasier. Overledene was jongedochter; Hang boven de horlogiemaker over Snoek (?).

Bron: Dtb Rotterdam inv. 44, begraven.

 • B01-E

ABRAHAM MATHIJSE  ged. Rhoon       25-11-1678
                 
ovl. Ridderkerk  15-06-1739
                    (6 gld. impost Ridderkerk)  

ondertr. Ridderkerk  21-03-1706  
geh. (1) Ridderkerk  11-04-1706

MAEIJKEN, MARIJKEN LEENDERTS BAERS  ged. Ridderkerk........?
                                    ovl. Ridderkerk  12-04-1708

weduwe van Krijn Corssen (Aertse den Hoet)
Maeijken otr. (1e) Ridderkerk 24-04-1703, tr. Ridderkerk 13-05-1703 met Krijn den Hoet, zoon van Aart den Hoet.  

Uit dit huwelijk:  

1. Arjaantje Abrahams   ged. Ridderkerk       19-12-1706   

Doopget: Johanna Davidts.
                   ovl. Alblasserdam  19-12-1732

ondertr. Ridderkerk  11-10-1711  
geh. (2) Ridderkerk  08-11-1711

ARJAANTJE WILLEMS LEUWENBURGH  ged. Ridderkerk  09-12-1685
                               ovl. Ridderkerk  09-10-1722

dochter van Willem Jan sz. Leeuwenburgh en Geertruijdt Pieters van Noort.
Arjaentje Willems Lewenburgh belijdenis te Ridderkerk: 20-12-1708.

Huw. get: 1. Wouter Jan sz. Lewenburgh.
          2. Arien Pieters van Noort. 
          3. Arjaentje
Jan s Lewenburgh. 
          4. Pietertje Pieters van Noort.

Wonend aan de Kerken Cingel te Ridderkerk:

Abraham Tijsse Plaisier en Ariaantje Willems Leeuwenburg zijn vrouw.

Bron: Register der Ledematen ten tijde van Johannes du Vignon, die 22 Mey 1718 bevestigd werd. Kerk archief Ridderkerk no. 4a. 

17-12-1722: Abram Tijsse Plaisier tegenwoordig bijzittende diaken verzoekt om ontslagen te worden van zijn bediening, wegens uit hoofde dat hij van zijn vrouw beroofd was geworden door de dood en hij dus niet in staat oordeelde om deze bediening na behoren te kunnen waarnemen. Welk verzoek de kerkeraad zijn omstandigheden overwogen hebbende hem heeft toegestaan.

Bron: NH Ridderkerk, inv. nr. 4a, dd. 17-12-1722, blz. 123, art. A.B. Maliepaard, OV juli-aug. 2004. 

02-05-1731.

Lijst van het Brant gereetschap bij Schout en Scheepenen der Heerlijkheid Ridderkerk gekeurt ende geordonneert op den 2 Meij 1731.
Aan de Meulendijk: Abram Pleisier, 1 lantaarn, 1 brant emmer, 1 haak, 1 leer van 14 sporten.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, tg 1270, Ridderkerk, inv. 1, Keurboek, fol. 45v.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Abraham Mathijse:  

Willem Jan sz. Leeuwenburgh, van Ridderkerk, zoon van Jan Wouters Leeuwenburg, (ged. Rijsoord 09-03-1618), won. Ridderkerk en Lijntje Jan s In ‘t Veld, van IJsselmonde, is gehuwt met Geertruijdt Pieters van Noort, dochter van Pieter Ariensz. van Noort, (ged. Rijsoord 09-05-1612), won. Ridderkerk en (geh.1)Ariaentje Jacobs Vinck en (geh.2) Annetie Ariens. 

Bron: Kwartierstatenboek XIV, Maliepaard/Bravenboer, Uitg: gen.ver. Prometheus, Delft.

Uit dit huwelijk:

 • 1. Willem    Abrahams   ged. Ridderkerk  02-10-1712     B02-H
    
  Doopget:
  Lijntje Willems Lewenburgh.
  2. Gerrit    Abrahams   ged. Ridderkerk  25-02-1714
  3. Mattheus  Abrahams   ged. Ridderkerk  06-09-1716     B02-I
     Doopget: Teuntie Pieters Smit.
  4. Geertrui  Abrahams   ged. Ridderkerk  01-10-1719
     Doopget: Lijntje Willems Lewenburgh.
                          ovl. Ridderkerk  12-07-1721

  ondertr. Ridderkerk  31-03-1724
  geh. (3) Ridderkerk  23-04-1724

  TEUNTJE PIETERS SMITH  ged. Ridderkerk  23-06-1669
                         ovl. Ridderkerk  12-11-1739

  weduwe van Hendrik Everse van den Berg.
  dochter van Pieter Willems Smith en
  MAAIJKE ARIENS PLAISIER.
  (zie ook B00-B). Abraham en Teuntje zijn neef en nicht. 

  Uit dit huwelijk: Waarschijnlijk geen.
   

 • B02-A

MATTHIJS    ged.  Pernis     09-10-1689
          begrv.  Rotterdam  31-01-1750

Matthijs Plaisier, j.m van Rotterdam, wonende: "Rijstuijn".

ondertr. Rotterdam  29-07-1714  
geh. (1) Rotterdam  15-08-1714

JACOBA (van) KLAVER (CLAVEREN), 
j.d. van Rotterdam, wonende: "Kipstraat".

ged. Rotterdam       23-05-1692  
ovl. Rotterdam  voor 08-03-1730

dochter van Abram Claver, Klaver, caaskoper en borger der stad Rotterdam en Annetje Mengels.

Uit dit huwelijk:  

1. Neeltie    ged. Rotterdam  17-04-1716   B03-A  
dopeling won. “in den Rijstuijn”.  

Doopget: 1. GILLIS PLAEIJSIER. 

         2. Geertie Klaver.
 
2. Johanna    ged. Rotterdam  15-05-1718
Doopget: 1. Abram Claver. 

         2. Grietie Claver.

3.
  Johanna   ged. Rotterdam  16-07-1719
Dopeling won. “aen de Koenderburgh”.

Doopget:
1. Abram Claver.
        
2. Grietie Claver.

4. Arij       ged. Rotterdam  02-02-1721  
Doopget: 1. Abraham Claver.
 
         2. Johanna de Davidt, wed. van ARIJ PLAISIER. 
         3. ARIJ PLAISIER.  
5.  
Mathijs  ged. Rotterdam  -------------?      
              ovl. Rotterdam  22-12-1721  
6.  
Mathijs  ged. Rotterdam  -------------?    
              ovl. Rotterdam  25-06-1723  
7.   Arijanus ged. Rotterdam  20-08-1724  
Doopget: 1. DIONIESIJN PLAISIER.
 
         2. Paulus de Bijl.  
8.  
Johanna  ged. Rotterdam  23-03-1727

Dopeling won. “op de Hoogstraet bij de Brouwerij van de A.”.
 
Doopget: 1. Gertie Claever.
         2.
 Abram Claever.
         3.
  Anna de Loove.

Matthijs Plaisier, weduwnaar van Rotterdam, wonende: "Hoogstraat".

ondertr. Rotterdam  13-08-1730
geh. (2) Rotterdam  29-08-1730

HILLEGOND van der HEIJDE, wed. van Jan Staghoen, afkomstig van Rotterdam, wonende: "Goudsche Wagenstraat".

Uit dit huwelijk: ??

Volgens twee aktes van boedelinventaris dd. 15-04-1719 en 24-06-1719 erft Jacoba Claver, vrouw van MATTIJS PLAIJSIER, uit de nalatenschap van Stijntje Abrahams van der Kooij omdat haar moeder een zuster was van Pieter Mengels, de eerste man van genoemde Stijntje. Dit alles op grond van een testament van Pieter Engels en Stijntje Abrahams van 19-08-1702 bij notaris Johan de Clou te Rotterdam. MATTIJS PLAYSIER blijkt volgens deze akte een schuld, in de vorm van een obligatie van 13-08-1718, aan de boedel te hebben. Samen met zijn broer GILLIS PLAYSIER hebben zij in deze erfenis procuratie van Dirck en Anna Nagtegael. Ook kopen de beide broers uit de boedel van goud-, zilverwerk, inboedel en huisraad.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, Ona Delfshaven, Invent.nr. 3876, akte 110, p. 489, notaris Nicolaas van der Vaart, 15-04-1719 en Invent.nr. 3876 akte 124, p.620, 24-06-1719.

 • B02-B

GILLIS PLAEIJSIER   ged. Rotterdam   19-08-1691
                    ovl. Rotterdam   24-06-1721

Gillis Plaeijsier, j.m. van Rotterdam, wonende: "Rijstuijn"
.

ondertr. Rotterdam  04-03-1714
geh.     Rotterdam  20-03-1714

GERRITJE (van) KLAVER (CLAVEREN), weduwe van Jan de Lose, afkomstig van Rotterdam, wonende: "Kipstraat".
dochter van Abram Claver, Klaver, caaskoper en borger der stad Rotterdam en Annetje Mengels.

Uit dit huwelijk: ??

Gerritje Klaver, vrouw van GILLIS PLIJSIER, erft volgens twee akten van boedelinventaris dd. 15-04-1719 en 24-06-1719 uit de nalatenschap van Stijntje Abrahams van der Kooij.

Bron: Gem. Archief Rotterdam, Ona Delfshaven, Invent. nr. 3876, aktenr. 110, p. 489 en Invent.nr. 124, p. 620, notaris Nicolaas van der Vaart. 

GERRITJE KLAVER (Claveren) hertr. Rotterdam (ondertr. 24-05-1722) op 07-06-1722 met HUGO HEIJERMAN. 

Pernis 03-05-1716: overledene Arjaentjen Leenders den Hispen, aangever: Gillis Plasier,  3 gld.

Bron: Dtb Rotterdam, inv. 50, begraven gaarder Poortugaal. 

Rotterdam 26-11-1719: Gillis Plasier en Gerritie Plasier doopget. van Gerritie Schilmanss, dochter van 

Francois Schilmanss en Anna Maria de Groot.

Bron: Dtb Rotterdam, inv. 1, doop gereformeerd, index nr. 426.

 • B02-C

ADRIANA PLAIJSIER  ged. Rotterdam   09-02-1698
Bij haar doop: Aerjaentje Arij Bazier. 
ovl. Rotterdam   20-02-1741

Nieuwe kerk; overledene liet na 2 minderjarige kinderen; Rijstuijn b.d. Cromte.

Bron: Dtb Rotterdam, inv. 44 Begraven.

Adriana Plaijsier, j.d. van Rotterdam, wonende: "Rijstuijn".
otr. Rotterdam  17-12-1719
geh. Rotterdam  03-01-1720

DANIEL CONSTANT  ged. Rotterdam  02-08-1693
doopget:
Daniel d’Olyslager en Anna Constant
j.m. van Rotterdam, wonende: "Hooftsteegh".

Uit dit huwelijk: 

1. Anna Jacoba Constant   ged. Rotterdam  27-04-1727
Dopeling won. “in de Groenendael”.

Doopget:
1. Anna Blauwasteijn.
         2.
Constantijn Constant.
         3.
Anna Verbijl.

2. Adriana Constant       ged. Rotterdam  02-09-1731
Dopeling won. “in de Rijstuijn”.

Doopget:
1. Poules de Bijl.
         2.
NISIA PLAISIER.

3. Maria Constant         ged. Rotterdam  19-03-1733
Dopeling won. “in de Rijstuin”.

Moeder hier vermeldt als: Adriana PLOESIER (!).
Doopget:
1. Jacop van der Straal.
         2.  
Maria Constant.
 

4. Jacob Constant         ged. Rotterdam  12-12-1734
  Dopeling won. “in de Rijstuijn”.
 
  Doopget: 1. Anna Blauwesteijn, wed. Jacob Constant.
           2. Constantijn Constant.
           3. Anna Verbijl.
    

 • B02-D

NIESJEA, NISIA, DIONISIA, NIESIE PLASIER,PLAAIJZIER
ged.     Rotterdam  06-03-1703
begr.    Rotterdam  29-04-1769 (Armhuijs)

Nisia Plaaijzier, j.d. van Rotterdam, wonende: "Rijstuijn"
.

ondertr. Rotterdam  14-05-1724
geh.     Rotterdam  31-05-1724

PAULUS de BIJL  ged. Rotterdam  09-02-1698
doopget. Paulus de Bijl en Susanna de Bal.

j.m. van Rotterdam, wonende: "West-Wagestraat".
zoon van Isaack de Bijl en Baertie van Delde.

bgr. Rotterdam  16-08-1760

Schotse kerkhof; overledene liet 1 meerderjarig kind na; Hoogstraat bij de Valkensteeg.

Bron: Dtb Rotterdam, inv. 44, begraven.

Uit dit huwelijk: 

1.   Isaac (de Bijl)  ged. Rotterdam  01-06-1728, jong overleden.
Dopeling won. “in de Rijstuijn”.

Doopget: 1. Isaac de Bijl.

         2. Barendina van Delde.

2.   Isaac            ged. Rotterdam  13-08-1730

Dopeling  won. “in de Rijstuijn”.

Doopget: 1. Isaac de Bijl.
         2. Baartie van Delde

 • B02-E

TRIJNTIE, TRIJNTJE CORNELISSE  ged. Poortugaal  13-09-1705
                               geh. …….?
HUIBREGT KLUIJVER

 Kinderen uit dit huwelijk:

1.  Jaapje   Kluijver  ged.  Charlois    18-11-1736
2.  Trijntje Kluijver  ged.  Poortugaal  15-01-1741
3.  Zoon              begr.  Poortugaal  03-11-1738
4.  Meijsje           begr.  Poortugaal  03-11-1738

 • B02-F

MATTHIJS, MATIJS CORNELISSE  PLAISIER ged. Poortugaal ...........?
j.m. van Poortugaal, wonende Hoogvliet.

otr. Charlois  28-04-1724
geh. Charlois  21-05-1724

MARIA, MARIJTJE LEENDERTSE HORDIJK  ged. Rhoon
j.d. van Rhoon, wonende Charlois.
dochter van Leendert Hordijk.

Uit dit huwelijk:

1. Knelis    ged. Charlois  02-09-1725
2.
Jan netje ged. Charlois  17-08-1727   B03-B
3. Leendert  ged. Charlois  11-04-1734   B03-C
Doopget: TRJNTJE CORNELISSE PLAISIER.

 • B02-G

ARIAENTJE, JAENTE CORNELISSE (KEESE) ged. Poortugaal .........?
                                     ovl. Charlois   05-01-1751
                     

HUYG PLEUNSZ. van der POLS  ged. Charlois  01-03-1702
                            ovl. Charlois  07-02-1780

zoon van Pleun Huygen van der Pols en Annetje Pieters int Velt.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Ariaentje:

Pleun Huighe van der Pols geb. Ridderkerk ca. 1650, ovl. Ridderkerk 29-12-1719, zoon van Huigh Leenderse en NN,  schepen van Charlois in 1713, tr. Katendrecht 04-06-1692 met Anna Pieterse in ’t Velt geb. Ridderkerk 15-01-1662, ovl. Katendrecht 20-01-1724, dochter van Pieter Cornelisse in ’t Velt en Maeiken 

NN.

Kinderen:

1.  Maeiken  Pleunen van der Pols  geb. Ridderkerk  14-03-1693, jong ovl.
2.  Pieter   Pleunen van der Pols  geb. Ridderkerk  19-08-1695
3.  Huijgh   Pleunen van der Pols  geb. Ridderkerk  10-05-1697, jong ovl.
4.  Maeyke   Pleunen van der Pols  geb. Ridderkerk  01-06-1698 tr. met Heinderik Blommert.
5.  Huigh    Pleunen van der Pols =  bovenstaand.

Uit dit huwelijk:

NB: Een kind ged. Charlois 08-04-1731
Doopget: Maijke van der Pols.

1. Cornelis van der Pols                 ged. Charlois  13-07-1732
  
Doopget: TRIJNTJIE PLASIER.

2. Jan van der Pols                      geb. Charlois
   Op Pernis gedoopt 
06-12-1733
3. Aart van der Pols                     ged. Charlois  29-07-1736
   Doopget:
Maijke Pleune van der Pols.
4. Anna van der Pols                     ged. Charlois  05-02-1738
   Doopget:
Maijke Pleune van der Pols.
5. Grietje van der Pols                  ged. Charlois  25-10-1739
   Doopget:
JAAPJE CORNELISZE PLAISIER.
6. Hendrik Huijg  van der Pols           ged. Charlois  04-06-1741
   Doopget:
Maaijke Pleune van der Pols.
7. Maaijke van der Pols                  ged. Charlois  20-02-1743
   Doopget: Maaijke Pleune van der Pols.
8. Pieter van der Pols                   ged. Charlois  01-01-1745
   Doopget:
Maaijke Pleune van der Pols.
9. Leendert van der Pols                 ged. Charlois  16-10-1746
   Doopget:
Maijke van der Pols.
10.Lijsbet van der Pols                  ged. Charlois  25-05-1749
   Doopget:
Vennetje Hendriks Blom.

Bij de dood van zijn moeder Anna gold Huigh nog als minderjarig. Zijn voogden waren Pieter Wouterse Opsluis en Pieter van Oosten. De 3 kinderen en zwager verdeelden de erfenis zonder problemen. Huigh werd een grote boer op Charlois. In de periode 1744 – 1748 was er een grote veesterfte. Bij hem stierven alle 27 koeien. Dat gebeurde ook bij Pieter Blijdorp, “dat sin de twee grooste in Sareloos, die niet met alle hebben overgehouwe, en het duert nogh tot 1748 in sommige plaasen, wanneer het sal ophoude, Gos weet het, de eerste sterfte in 1713 duerde ruim 7 jaaren”.

Bron: Dhr. H. Aapkes, Huizen.

 • B02-H

WILLEM ABRAHAMS  ged. Ridderkerk  02-10-1712
                 ovl. Ridderkerk  28-01-1802
                 geh. Ridderkerk  22-08-1733                

NEELTJE ARIENS van den BERGH  ged. Ridderkerk     28-04-1709
                              ovl. Ridderkerk ca. 18-10-1793

dochter van Arij Everts van den Bergh en Aagje Ariens Rijsoort.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Willem Abrahams:

Arie Everts van den Berg ged. Ridderkerk 22-12-1675, wonende aan de Eenigendijk onder Ridderkerk (1731), ovl. (impost pro deo Ridderkerk 14-12-1742), zoon van Evert Hendriks van den Bergh, kleermaker te Ridderkerk, en Ariaentje Floris van Tol, tr. Ridderkerk 06-05-1708 met Aagje Ariens Rijsdijk alias Rijsoort geb. Rhoon ca. 1682, jd. van Rijsoord (1705), ovl. (impost 3 gld. Ridderkerk 08-06-1764), dochter van Arijen Aerts, Arijensz. Rijsdijk en Claesje Pleune Barendrecht.

Bron: Ons Voorgeslacht oktober 2005, p.276 ev., artikel A.B. Maliepaard.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriaantje  Willemse  ged. Ridderkerk 03-01-1734   B03-D
 
2. Geertruij   Willemse  ged. Ridderkerk 30-10-1735   B03-E
 3. Agie        Willemse  ged. Ridderkerk 24-11-1737
                          ovl.
Ridderkerk 18-08-1741
 4. Anna        Willemse  ged. Ridderkerk 12-06-1740   B03-F
 
5. Aagje       Willemse  ged. Ridderkerk 13-01-1743   B03-G
 
6. Abraham     Willemse  ged. Ridderkerk 07-04-1745   B03-H
 7. Willem      Willemse  ged. Ridderkerk 26-06-1746
 
8. Arij        Willemse  ged. Ridderkerk 26-02-1747
                          ovl.
Ridderkerk 30-05-1748
 9. Arij        Willemse  ged. Ridderkerk 06-04-1749
                          ovl.
Ridderkerk 07-09-1752
10. Arij        Willemse  ged. Ridderkerk 22-04-1753   B03-I

Op woensdagh den 30e augustus 1747: Lijste vande weerbaere mannen Ridderkerk: Willem Plaeijsier, onvermogende.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, tg 1270, Gem. Ridderkerk Keurboek fol. 147v.

 • B02-I

MATTHEUS ABRAHAMS  ged. Ridderkerk  06-09-1716
                   ovl. Ridderkerk  29-04-1751
                  

SIJTJE GIJSBERTSE VLASBLOM  ged. Ridderkerk     05-02-1719
                            ovl. Ridderkerk ca. 17-05-1782

dochter van Gijsbert Bastiaansz. Vlasblom en Marijtje Ariensdr. Boer.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Mattheus Abrahams:

Gijsbert Bastiaansz. Vlasblom (ovl. voor 16-04-1728) huwt te Ridderkerk 08-01-1719 met Marijtje Ariensdr. Boer, geb. Klaaswaal, ged. Westmaas 20-11-1695, ovl. (impost Ridderkerk 01-11-1770), dochter van Arien Jans Boer, van Puttershoek en Sijgje Dirks Winter. Marijtje huwt (2) te Ridderkerk 16-04-1728 met Jan Ariensz. Roos ( zie ook B03-E).

Bron: Kwartierstatenboek XIV Maliepaard/Bravenboer, Uitg: Gen.ver. Prometheus, Delft.

Uit dit huwelijk:

1. Abraham     Mattheuse  ged. Ridderkerk 08-11-1739
2. Gijsbert    Mattheuse  ged. Ridderkerk 28-05-1741
3. Arij        Mattheuse  ged. Ridderkerk 25-11-1742
4. Gerrit      Mattheuse  ged. Ridderkerk 11-10-1744      B03-J
5. Adriaantje  Mattheuse  ged. Ridderkerk 28-08-1746      B03-K
6. Corstiaan   Mattheuse  ged. Ridderkerk 03-08-1749
                          bgr.
Ridderkerk 08-07-1803 

Op woensdagh den 30e augustus 1747: Lijste vande weerbaere mannen Ridderkerk: Mattheus Plaijsier, onvermogende.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, tg 1270, Gem. Ridderkerk, Keurboek, fol. 147v.

Sijtje Gijsbertse Vlasblom hertr. Ridderkerk 28-04-1752 met Cornelis Bastiaanse Bakker  ged. Oudekerk a.d. IJsel.

 • B03-A

NEELTJE PLAIJSIER  ged. Rotterdam  17-04-1716
- Neeltje Plaijsier, j.d. afkomstig van Rotterdam wonende:  "Vogelezang" -
 

ondrtr. Rotterdam  20-03-1740
   geh. Rotterdam  05-04-1740

JOHANNES VAN RE(E)NEN,
j.m. afkomstig van Rotterdam wonende: "Achter de Groote Kerk"
. 

Uit dit huwelijk:

1. Josua van Reenen    ged. Rotterdam  02-10-1740
Dopeling won. “Rodezant”.

Doopget:
1. Josua van Renen.
         2. Maria Havelaar.

2.
Maria van Reenen    ged. Rotterdam  16-11-1741
Dopeling won. “Roosant”.

Doopget:
1. Josua van Renne.
         2.  
Maria Havelaar.
3.  Jozua van Reenen   ged. Rotterdam  23-04-1748

Dopeling won. “Slikvaard”.

Doopget:
1. Josua van Reenen.
4.  Jacoba van Reenen  ged. Rotterdam  18-03-1751

Dopeling won. “op Slikvaart”.

Doopget:
1. Abram Klaver.
         2. Gerrit Klaver.

 • B03-B

JANNETJE MATESSE PLASIER  ged. Charlois  17-08-1727
                         bgrv. Charlois  26-08-1776
(Klasse f 3,--)
Jannetie Matesse Plasier, jongedochter, afkomstig van Charlois, wonende Catendregt.

ondertr. Charlois  03-07-1767 (voor de bruidegom f 3,--).

ANDRIES ANDRIESZE VINK, jongeman, afkomstig van Charlois. 

Uit dit huwelijk: ??

 • B03-C

LEENDERT PLAIJZIER  ged. Charlois  11-04-1734
  bgrv. (klasse pro deo) Charlois  08-06-1778

                    geh. Charlois  08-05-1774
   

AELTJE ZEVENBERGEN  ged.   Pernis  29-10-1752
                    bgr.  Charlois 18-11-1802 
(pro deo)

dochter van Arij Ariense Sevenbergen en Leentje Ariense Zuiker.

Uit dit huwelijk:

1. Mathijs ged. Charlois  24-05-1775
2. Maria   geb. Charlois  12-07-1776  B04-A
          
ged. Charlois  14-07-1776
Doopget: Pietertje
Zevenbergen.

Aaltje Pleisier, geboren Zevenbergen, is op 19-03-1780 te Barendrecht doopgetuige van Leendert, zoon van Arij Zevenbergen en Adriana Meulendijk.

 • B03-D

ADRIAANTJE  ged. Ridderkerk  03-01-1734
            ovl. Ridderkerk  10-09-1756
        ondertr. Ridderkerk  29-11-1754

JACOBUS PLEUNE DEN HOED   ged. Ridderkerk  19-03-1730
zoon van Pleun Aartse den Hoed (de Dood(t)) en Lena Dammes Buijtendijk. 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Adriaantje:

Pleun Aartse den Hoed (de Doodt) ged. Ridderkerk 19-05-1698, zoon van Aert Janse den Hoe(d)(t) en Marija (Maaijke) Pleunen van der Kuil, tr. met Lena Dammes Buijtendijk, geb. 27-07-1710, dochter van Dammes Pieters Buijtendijk en Marijtie Pieters Schipper.

In 1680: “Aert Jansse de Doot (den Hoet) ende sijn huijsvrouw belast sijnde met vijf kinderen ende weinig daer toe als hij dagelijx met sijn arbeijd int velt windt”.

Bron: Ridderkerk in de Gouden Eeuw.  

Uit dit huwelijk, allen onder voorbehoud:

1.   Leena den Hoed     ged. Ridderkerk  16-03-1755
2.
  Lydia den Hoed     ged. Ridderkerk  06-06-1756
3.
  Lena den Hoed      ged. Ridderkerk  18-01-1761
4.
  Pleun den Hoed     ged. Ridderkerk  06-06-1763
5.
  Leendert den Hoed  ged. Ridderkerk  13-01-1765
6.
  Annetje den Hoed   ged. Ridderkerk  17-01-1768  

Op woensdagh den 30e augustus 1747, Lijste vande weerbaere mannen Ridderkerk: Vader Pleun den Hoet, onvermogende. Zoon Jacobus den Hoet, onvermogende.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, tg 1270, Gem. Ridderkerk, Keurboek fol. 147v. 

 • B03-E

GEERTJE WILLEMSE PLESIER  ged. Ridderkerk  30-10-1735
Geboortig van Ridderkerk en won. Sandelingen.

ondertr. Ridderkerk  24-09-1763 (impost pro deo)
geh.        Ridderkerk  16-10-1763

PIETER CORNELIS VAN DER KULK  ged. Ridderkerk  27-04-1732
zoon van Cornelis van der Kulck. 

Op woensdagh den 30e augustus 1747: Lijste vande weerbaere mannen Ridderkerk: Cornelis vander Kulck, onvermogende.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, tg 1270, Gem. Ridderkerk, Keurboek fol. 146. 

Uit dit huwelijk:

1.   Heiltje van der Kulk   ged. Ridderkerk  05-02-1764
2.
 
Johanna van der Kulk   ged. Ridderkerk  11-06-1780

Johanna tr. Ridderkerk  05-11-1807 met Pieter Pierneef (get: Jannigje Bulsing), geb. Westmaas 05-01-1772, ged. Westmaas 12-01-1772, ovl. Ridderkerk 08-09-1849, weduwnaar van Zoetje van Doorn, zoon van Hugo Pierneef en Kornelia van Strijen.

 • B03-F

ANNA WILLEMSE  ged. Ridderkerk  12-06-1740
ondertr. Ridderkerk  06-04-1759

DAMMIS PLEUNE DEN HOED  ged. Ridderkerk  28-02-1734
zoon van Pleun Aartse den Hoed (de Dood(t)) en Lena Dammes Buijtendijk
.

Uit dit huwelijk:

1. Pleun         ged. Ridderkerk  09-09-1759
2. Ariaantje     ged. Ridderkerk  15-11-1761
3. Lena          ged. Ridderkerk  01-01-1764
4. Neeltje       ged. Ridderkerk  12-01-1766
5. Willemijntje  ged. Ridderkerk  18-12-1768

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Anna Willemse:

Pleun Aartse den Hoed (de Doodt), ged. Ridderkerk 19-05-1698, zoon van Aert Janse den Hoe(d)(t) en Marija (Maaijke) Pleunen van der Kuil, tr. met  Lena Dammes Buijtendijk, geb. 27-07-1710, dochter van Dammes Pieters Buijtendijk en Marijtie Pieters Schipper.

In 1680: “ Aert Jansse de Doot (den Hoed) ende sijn huijvrouw belast sijnde met vijf kinderen ende weinig daer toe als hij dagelijx met sijn arbeijd int velt windt”.

Bron: Ridderkerk in de Gouden Eeuw.

 • B03-G

AAGJE WILLEMSE  ged. Ridderkerk  26-12-1743
                ovl. Ridderkerk  29-05-1788

               otr.  Ridderkerk  30-11-1764
                geh. Ridderkerk  23-12-1764
               

AART LEENDERTS NUGTEREN  ged. Dordrecht  31-03-1743  

Uit dit huwelijk:

1. Leendert Nugteren   ged. Ridderkerk   23-06-1765
  
Leendert tr. Ridderkerk 09-05-1790 met Trijntje Jansdr.
   Huizer geb. Ridderkerk 08-05-1768, dochter van Jan Huizer en Marietje Drogendijk.
2. Neeltje  Nugteren   ged. Ridderkerk   06-12-1767
3. Willem   Nugteren   ged. Ridderkerk   31-12-1769

   
Willem tr. met Aaltje Brouwer en is broodbakker te Ridderkerk.

4. Abraham Nugteren    ged. Ridderkerk   09-05-1773

B03-H

ABRAHAM WILLEMSE  ged. Ridderkerk  04-04-1745
                 
ovl. Ridderkerk  11-08-1822 

Kerkmeester te Ridderkerk: 1794.

Bron: Stadsarchief Dordrecht, Archief N.H. kerk van Ridderkerk nr. 48, art. A.B. Maliepaard, OV juli/aug. 2004.                              

Beroep: Vlasboer.

otr.       Ridderkerk  13-11-1767
geh. (1)   Ridderkerk  06-12-1767

MARIA (MARIJTJE) JANSE ROOS   ged. Ridderkerk     11-09-1746
                              ovl. Ridderkerk ca. 02-12-1768

Doopget: Aaltje Huijser.

Dochter van Jan Jan sz. Roos (Rose) en Aagje Wouters van Gameren.

Enige genealogische gegevens over deze schoonfamilie van Abraham Willemse:  

Jan Jan z. Roos (Rose), ged. Ridderkerk 28-05-1702, ovl. (als Jan Rose) Ridderkerk ( 3 gld. impost betaald ald. 02-02-1763), zoon van Rogier (Rosier, Roos) Dammisz. Butterclomp en Grietje Jan s de Jong, huwt te Ridderkerk 07-06-1726 met Aagje Wouters van Gameren, ged. Ridderkerk 29-10-1702, ovl. (als wed. van Jan Rosen) Ridderkerk (6 gld. impost betaald ald. 06-08-1767), dochter van Wouter Leenderts van Gameren en Aerjaentje Wouters Verduijn.

Bron: Ons Voorgeslacht maart 1999, blz. 165 en 166. artikel A. Maliepaard.  

Uit dit huwelijk: ??

geh. (2) Ridderkerk  08-12-1769

ARRIAANTJE JANSE ROOS  ged. Ridderkerk  22-01-1741
                       ovl. Ridderkerk  03-12-1831

dochter van
Jan Ariens Roos en Maria Ariens Boer.
 

Enige genealogische gegevens over deze schoonfamilie van Abraham Willemse:  

Jan Ariensz. Roos, geb. Strijen, ovl. (impost Ridderkerk 22-08-1782), zoon van Arij Jan se Roos, van Westmaas en Bastiaantje Cornelis Snaijer, van Strijen, ondertr. Ridderkerk 16-04-1728 met Marijtje Ariensdr. Boer, (wed. van Gijsbert Bastiaansz. Vlasblom B02-H), geb. Klaaswaal, ged. Westmaas 20-11-1695, ovl. (impost Ridderkerk 01-11-1770), dochter van Arien Jan s Boer, van Puttershoek en Sijgje Dirks Winter.

Bron: Kwartierstatenboek XIV, Maliepaard/Bravenboer Uitg: Gen.ver. Prometheus, Delft.  

Uit dit huwelijk:  

1. Willem   ged. Ridderkerk  24-06-1770  B04-B
2. Jan      ged. Ridderkerk  01-12-1771  B04-C
3. Abraham  ged. Ridderkerk  31-10-1773
4. Maria    ged. Ridderkerk  10-11-1776  B04-D
 

 • B03-I

ARIJ WILLEMSE  ged. Ridderkerk  22-04-1753
               ovl. Ridderkerk  02-07-1812

               otr. Ridderkerk  09-04-1779
               geh. Ridderkerk  02-05-1779
              

JANNETJE GERRITS BULSING  ged. Ridderkerk  15-02-1756
                          ovl. Ridderkerk  17-05-1840

dochter van Gerrit Bulsing en
Jan netie Pieters de Kinder.
 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Arij Willemse:  

Gerrit Bulsing, ged. Dinxperlo 02-09-1708, ovl. (impost Ridderkerk 02-02-1763), zoon van Jacob Bultsinck en Trijne Benninck, ondertr. Ridderkerk 03-01-1734 met Jan netie Pieters de Kinder, ged. Ridderkerk 19-02-1713, ovl. (impost Ridderkerk 14-11-1795), dochter van Pieter Willems (de) Kinder, van Ridderkerk en Cornelia Huige de Jonge, van Ridderkerk.

Bron: Kwartierstatenboek XIV Maliepaard/Bravenboer, Uitg: Gen. ver. Prometheus, Delft.  

Uit dit huwelijk:

1. Willem     Ariens  ged. Ridderkerk      01-08-1779      B04-E
2. Jannetje   Ariens  ged. Ridderkerk      29-07-1781

                      ovl. Ridderkerk      17-08-1782

3. Jannigje   Ariens  ged. Ridderkerk      06-07-1783
                      ovl. Ridderkerk      15-09-1784

4. Gerrit     Ariens  ged. Ridderkerk      11-09-1785
                      ovl. Ridderkerk      16-12-1789
5. Neeltje    Ariens  ged. Ridderkerk      16-09-1787

                      ovl. Ridderkerk      18-05-1790
6. Gerrit     Ariens  ged. Ridderkerk      27-12-1789       B04-F

7.
 
Neeltje    Ariens  geb. Ridderkerk      20-12-1793
                      ged. Ridderkerk      22-12-1793
                      ovl. Ridderkerk      05-02-1891

Neeltje tr. met Roos Boer, geb. Ridderkerk 1792.

8.
Jannetje   Ariens  geb. Ridderkerk      01-09-1797      
                      
ged. Ridderkerk      03-09-1797       B04-F
9.
Ariaantje  Ariens  geb. Ridderkerk      21-09-1800
                      ged. Ridderkerk      28-09-1800
                      ovl. Ridderkerk      03-01-1809

 • B03-J

GERRIT MATTHEUSE  ged. Ridderkerk  11-10-1744
                  ovl. Ridderkerk  26-04-1818
                  geh. Ridderkerk  08-05-1777
                 

ARIAANTJE MAARTENSE LANGERAK  ged. Alblasserdam     16-11-1749
                              ovl. Ridderkerk   ca. 28-09-1803  

Uit dit huwelijk:

1. Mattheus   Gerritse  ged. Ridderkerk      15-02-1778
2. Maarten    Gerritse  ged. Ridderkerk      21-05-1780        B04-H  
3. Sijtje     Gerritse  ged. Ridderkerk      29-07-1781        B04-I
4. Arij       Gerritse  ged. Ridderkerk      06-10-1782
                        ovl. Ridderkerk  ca. 01-12-1783
5. Arij       Gerritse  ged. Ridderkerk      20-06-1784        B04-J
6. Ariaantje  Gerritse  ged. Ridderkerk      04-08-1793        B04-K

 • B03-K

ADRIAANTJE MATTHEUSE  ged. Ridderkerk  28-08-1746
                      ovl. Ridderkerk  18-06-1774

                      geh. Ridderkerk  21-10-1770

FLORIS FLORISSE SLOOF  ged. Ridderkerk  14-08-1746
zoon van Floris (Fleuris) Florisz (Fleurisz.) Sloof en Aagje
Jan sdr. Alderliefste.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Adriaantje Mattheuse:  

Floris/Fleuris Florisz. (Fleurisz.) Sloof ged. Ridderkerk 24-07-1718, zoon van Floris (Fleuris) Florisz. (Fleurisz.) Sloof (Sloov) ged. Barendrecht 08-10-1690 en Jan netje Pietersdr. Ruijter ged. Ridderkerk 05-10- 1681, huwt te Ridderkerk 10-09-1745 met Aagje Jan sdr. Alderliefste.

Bron: Ons Voorgeslacht dec. 1996, artikel: van der Boom / Slijkerman, de geslachten Sloof(f).  

Uit dit huwelijk:

1. Aagje     ged. 26-12-1770
2. Mattheus  ged. 06-09-1772  

Floris Florisse Sloof hertr. met Aagje Leendertse Bakker.

 • B04-A

MARIA LEENDERTSDR. PLAISIER  geb. Charlois  12-07-1776
                             ged. Charlois  14-07-1776

j.d., afkomstig van Charlois, wonende Charlois.

ondertr. Charlois  17-04-1801 (pro deo).
geh.    
Charlois  04-05-1801

JAN LEENDERTZ. HUIJZER geb. Charlois 12-07-1776
                       ged. Charlois 14-07-1776

j.m., afkomstig van Charlois, wonende Charlois.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Maria:

Leendert Jansen Huyser ged. Charlois 04-10-1730, zoon van Jan Leendertse Huyser en Reymetje Jans de Roos, tr. Charlois 07-05-1769 met Pleuntje Pieterse van der Graaf ged. IJsselmonde.

Uit dit huwelijk:

1. Leenderd Huijzer   geb. Charlois  07-02-1802
                      ged. Charlois  21-02-1802

Doopget:
de ouders.
2. Aaltie Huijzer     geb. Charlois  27-07-1803
                      ged. Charlois  31-07-1803

Doopget:
de ouders.
3. Aaltie Huijzer     geb. Charlois  27-10-1804
                      ged. Charlois  28-10-1804

Doopget:
de ouders.
4. Leenderd Huijzer   geb. Charlois  20-11-1805
                      ged. Charlois  08-12-1805

Doopget:
de ouders.
5.
 
Cornelis Huijzer   geb. Charlois  23-02-1809
                      ged. Charlois  26-02-1809

Doopget:
de ouders. 

Op 18-10-1807 is Maria Plaizier doopgetuige van Lena, dochter van Leenderd Pors en Pietertie Huizer. bijz.: Vader overleden.

Bron: Archief DTB Charlois doop gereformeerd.

 • B04-B

WILLEM ARIENS   ged. Ridderkerk  01-08-1779
                ovl. Ridderkerk  29-11-1862
            ondertr. Ridderkerk  29-08-1800
           geh. (1)  Ridderkerk  17-09-1800

GERRIGJE VAN KWAWEGEN   ged. Ridderkerk  16-03-1777
                        ovl. Ridderkerk  14-11-1815

dochter van Arij Arijnsen van Kwawegen (Quawegen) en Barber Janse de Bruin.

Arij Ariens van Quawegen ged. Ridderkerk 29-03-1744, ovl. Ridderkerk 22-12-1800, tr. Ridderkerk 02-05- 1771 met Barber, Barbera Jansje de Bruin ged. Gijbeland (Brandwijk Alblasserdam) 16-08-1744. 

Uit dit huwelijk:

1.   Willem     ged. Ridderkerk  
2.
  Barbara    ged. Ridderkerk  15-03-1801
                ovl. Ridderkerk  28-08-1819
3.   Abraham    ged. Ridderkerk  31-10-1802, jong ovl.   
4.
  Jannetje   ged. Ridderkerk  31-10-1802     B05-A
5.
  Arij       ged. Ridderkerk  16-12-1804     B05-B
6.
  Abraham    ged. Ridderkerk  11-10-1807     B05-C           
7.
  Jan        ged. Ridderkerk  25-03-1810     B05-D
8.
  Ariaantje  ged. Ridderkerk  15-09-1811     B05-E
9.
  Neeltje    ged. Ridderkerk  15-10-1814
                
ovl. Ridderkerk  23-10-1814 

(2) geh. Ridderkerk  30-04-1819

WILHELMIJNTJE PIETERS LODDER  geb. Ridderkerk  03-07-1798
                              ged. Ridderkerk  08-07-1798
                              ovl. Ridderkerk  11-07-1848

dochter van Pieter Ariese Lodder en Willempje Cornelisse de Snoo. 

Uit dit huwelijk:

1.   Pieter      geb. Ridderkerk  13-11-1819
                 ovl. Ridderkerk  29-12-1845
2.
  Barbara     geb. Ridderkerk  27-03-1821     B05-F
3.
  Willempje   geb. Ridderkerk  20-11-1822
                 ovl. Ridderkerk  18-06-1831
4.
  Doodgeboren zoon Ridderkerk  11-04-1825
5.
  Willem      geb. Ridderkerk  07-10-1826  
                 
ovl. Ridderkerk  23-02-1837
6.
  Gerrit      geb. Ridderkerk  25-06-1830
                 ovl. Ridderkerk  26-01-1899
7.
  Arie        geb. Ridderkerk  08-12-1832     B05-G
8.
  Cornelis    geb. Ridderkerk  24-12-1834
                 
ovl. Ridderkerk  30-01-1838
9. Willempje     geb. Ridderkerk  02-04-1836
                 
ovl. Ridderkerk  21-02-1839
10. Jannigje     geb. Ridderkerk  01-05-1838     B05-H

 • B04-C

JAN PLAEZIER    ged. Ridderkerk  01-12-1771
                ovl.          ?  06-03-1799
geh. Ridderkerk tussen 29-12 en 31-12-1797
  

HAASJE VAN DRIEL  geb. Oud-Beijerland
 

Haasje van Driel met akte van indemniteit 08-01-1798 van Oud-Beijerland naar Ridderkerk. Haasje van Driel in 1804 naar Delfshaven.

Bron: OV – Jaarboek 1952, p. 101, arch. NH kerk Oud-Beijerland.

Uit dit huwelijk:

1. Abram   geb. Ridderkerk  22-01-1799 
           ged. Ridderkerk  03-02-1799

Doopget: MARIA PLAISIER.

Haasje van Driel, wed. van Jan Plaezier, woonplaats Oud-Beijerland, ondertr. Delfshaven 04-11-1803 met Hugo van der Plas, wednr. van Helena Christina Hoos, woonplaats Delfshaven.

 • B04-D

MARIA     ged. Ridderkerk  10-11-1776
          ovl. Ridderkerk  04-08-1824

          otr. Ridderkerk  26-04-1805
          geh. Ridderkerk  18-05-1805
         

PLEUN PIETERzn. BULZING  ged. Ridderkerk  27-02-1774
zoon van Pieter Bulsink en Ariaantje Leeuwenburg.

Uit dit huwelijk: 

1.   Adriaantje Bulzink  geb. Ridderkerk  26-01-1806
2.  
Jan nigje  Bulzink  geb. Ridderkerk  10-05-1807
tr. met Pleun Florisse Plaisier, ged. Rijsoord 06-05-1787
zie lijn Rijsoord

3.  
Pietertje  Bulzink  geb. Ridderkerk  25-12-1808
4.  
Adriana    Bulzink  geb. Ridderkerk  27-01-1811
 

 • B04-F

GERRIT ARIENS   ged. Ridderkerk  27-12-1789
                ovl. Ridderkerk  18-09-1881

Beroep: Vlasboer.

Geh. Ridderkerk  19-05-1815

TEUNTJE TEUNISSE DE HEER  ged. Ridderkerk  26-10-1788
                          ovl. Ridderkerk  18-03-1858

dochter van Teunis de Heer en Adriaantje Lagendijk.
 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Gerrit Ariens:  

Teunis de Heer, ged. Ridderkerk 20-12-1750, ovl. (impost Ridderkerk 12-04-1788, zoon van Zeger de Heer en Grietje Gerritdr. Hofman, huwt te Ridderkerk 27-07-1777 met Adriaantje Lagendijk, ged. Ridderkerk 04-04-1751, ovl. (impost Ridderkerk 21-05-1795), (zij huwt 2e Ridderkerk 06-06-1790 met Arij de Kinderen), dochter van Bastiaan Lagendijk en Trijntje Heinoort.

Bron: Kwartierstatenboek XIV Maliepaard/Bravenboer, Uitg: Gen.ver. Prometheus, Delft.  

Uit dit huwelijk:

1. Arie      Gerritse  geb. Ridderkerk  06-11-1815     B05-I
2. Ariaantje Gerritse  geb. Ridderkerk  26-01-1819
     B05-J
3.
Theunis   Gerritse  geb. Ridderkerk  03-04-1822     B05-K
4.
Jannetje  Gerritse  geb. Ridderkerk  10-01-1824
                       ovl. Ridderkerk  25-05-1907

   Jannetje tr. met Maarten ‘t Zelfde.

5.   Maria     Gerritse  geb. Ridderkerk  15-09-1826     B05-L
6.  
Gerardus  Gerritse  geb. Ridderkerk  27-01-1829     B05-M

Gerrit kocht op 13-10-1834 de hoeve aan de Lagendijk 117, Ridderkerk als “vlasserstelling” voor f. 1100,-- van Gijsbert Karsseboom uit Dordrecht. 

 • B04-G

JANNETJE ARIENS   geb. Ridderkerk  01-09-1797
                  ged. Ridderkerk  03-09-1797
                  ovl. Ridderkerk  09-09-1851

LEENDERT LODDER  

Uit dit huwelijk: ??  

(2) geh. Ridderkerk 26-04-1833

FLORUS VAN NES  geb.  02-10-1797
                ged.  15-10-1797
                ovl.        1863

wednr. van Rookje van Tuil ovl. 1831.

zoon van Willem Leendertz. Van Nes en ELIZABETH FLORISSE PLEIJSIER

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Jannetje:

Willem Leendertsz. van Nes ged. Heer Oudelands Ambacht 12-05-1748, ovl. Rijsoord 22-02-1824, zoon van Leendert Jansz. van Nes en Maria Willems Blaak, tr. Rijsoord 20-07-1793 met Lijsbeth Florisse Pleijsier ged. Rijsoord 21-08-1774, dochter van Floris Ariens Pleijsier en Rookje Dirkse van der Thoolen. 

Uit dit huwelijk:

1.   Willem van Nes      geb. Ridderkerk  02-04-1834
Willem tr. Ridderkerk nov. 1866 met Cornelia Woutersdr. van der Kulk, dochter van Wouter van der Kulk en Pietertje Ooms.

2.
  Adriaantje van Nes  geb. Ridderkerk        1835
                         
ovl. Ridderkerk  21-05-1861

Adriaantje tr. Ridderkerk april 1860 met Huig Kranendonk geb. Ridderkerk 1831, zoon van Hendrik Paulusz. Kranendonk en Cornelia Maaskant.

3.   Arie van Nes        geb. Ridderkerk  19-05-1837
                         
ovl. Ridderkerk  28-12-1912

Arie tr. april 1870 met Ingetje van der Hoog geb. Ridderkerk  24-10-1846, dochter van Bastiaan van der Hoog en N.N. Ooms.  

Na de dood van zijn schoonmoeder kochten zij de hoeve “Eben Haëzer”, waarvoor f. 8000, -- geleend werd van vlasboer Cornelis Aartsz. van der Waal, welke in 1848 was afgelost.
De kinderen van hem en Rookje van Tuijl kregen in 1858 hun moederlijk erfdeel uitgekeerd.
In 1866 verlieten zij de hoeve voor hun zoon Willem. Zij betrokken het renteniershuis H13 aan de Lagendijk. 
In 1870 verhuisden zij naar het huis C105, vlakbij de boerderij van de fam. Plaisier-Maaskant. Op deze plaats staat nu het winkelcentrum “Riederhof” in Ridderkerk.
Floris was vanaf 1858 tot zijn dood Heemraad van de polder Oud- en Nieuw-Reijerwaard.

Bron: Dhr. H. Aapkes, Huizen.  

Boedelinventaris 16-10-1884:

Ten sterfhuize van Florus van Nes (in leven wethouder en overleden 5 september 1884) wordt overgegaan tot het opmaken van een boedelbeschrijving. De erflater is in eerste huwelijk getrouwd geweest met Rookje van Tuijl (overleden 10 oktober 1830). Uit dit huwelijk zijn geboren:

 1. Elisabeth van Nes gehuwd met Bastiaan Bakker, fabrikant.
 2. Wilhelmina van Nes gehuwd geweest met Gerrit de Zeeuw (beiden thans overleden), uit dit huwlijk geboren:
  1. Arie de Zeeuw, Gerritszoon, bouwman.
  2. Rosetta de Zeeuw gehuwd met Wouter van der Waal, Aartszoon, bouwman.
  3. Florus de Zeeuw, zonder nakomelingen overleden.

De erflater trad op 26 april opnieuw in het echt met JANNETJE PLAISIER, welk huwelijk de 3e april 1881 door de dood van laastgenoemde werd ontbonden en uit welk huwelijk zijn geboren:

 1. Willem van Nes, vlasboer.
 2. Arie van Nes, bouwman.
 3. Adriaantje van Nes, zonder nakomelingen overleden.

De nalatenschap van eerste echtgenote Rookje van Tuijl is gescheiden en verdeeld geworden bij akte van 21 juli 1858 voor notaris van der Waijfort. Volgens het testament van de erflater de 20 juli 1882 heeft hij als volgt gelegateerd:
Willem van Nes, het woonhuis met erf aan de Lagendijk, kadastraal bekend in sectie A nummer 2109.
Arie van Nes, de hofstede genaams “Eben Haezer” met aanhorigheden, wei- en bouwlanden aan de Lagendijk in de polders Oud en Nieuw Reijerwaard, kadastraal bekend in sectie A nummers 978, 981, 996 tot en met 1006, 1881 tot en met 2402, in sectie C nummers 898, 899, 962 tot en met 969 en 979.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, ONR Ridderkerk, Invent. nr. 148R, aktenr. 53, p. 20.

 • B04-H

MAARTEN GERRITSE   ged. Ridderkerk  21-05-1780
                   ovl. Ridderkerk  27-02-1810
                   geh. Ridderkerk  28-04-1808
                  

MAAIKE AARTSD. VAN BEEK    ged. Rijsoord    11-01-1784
                           ovl. Ridderkerk  30-08-1843
                          

Uit dit huwelijk:  

1. Aart Maartensz.  geb. Ridderkerk  03-05-1809     B05-N

 • B04-I

SIJTJE GERRITSE  ged. Ridderkerk  29-07-1781
                 ovl. Ridderkerk  03-02-1864

                 geh. Ridderkerk  22-12-1804
                

WOUTER JACOBzn. VAN DER WAAL  ged. Ridderkerk 18-11-1764
                              ovl. Ridderkerk 19-11-1828
zoon van Jacob Wouterse van der Waal en Cornelia Willemse Kuyper. 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Sijtje:

Jacob Wouterse van der Waal ged. Ridderkerk 31-10-1728, ovl. Ridderkerk 23-05-1821, zoon van Wouter Huyge van der Wael en Maaike Blasius Bom, tr. Ridderkerk ca. 1760 met Cornelia Willemse Kuyper geb. Ridderkerk 1740, dochter van Willem Kuyper en Maria Hoogerwerf.  

Uit dit huwelijk: ?? 

Sijtje leende op 25-06-1835  van Hendrik Kranendonk, van de hoeve “Bouwlust” aan de Molendijk, f. 650,-- en gaf haar woning als onderpand. Op 15 nov. verkocht zij het geheel aan Hendrik Kranendonk.

 • B04-J

ARIJ GERRITSE   ged. Ridderkerk  20-06-1784
                ovl. Ridderkerk  19-08-1846

                geh. Ridderkerk  25-03-1804
               

MARRIGJE BROUWHOFF  ged. Ridderkerk  28-07-1775  

Uit dit huwelijk:

1. Barend      ged. Ridderkerk     01-09-1805 
              
ovl. Ridderkerk     20-12-1872
2. Gerrit      ged. Ridderkerk     30-08-1807 
               ovl. Ridderkerk     22-11-1828
3.
Maria       ged. Ridderkerk     23-04-1809
Doopget: ZIJGJE PLAISIER.
 

 
              ovl.
Ridderkerk ca. 11-03-1811    
4. Mattheus    ged. Ridderkerk
     17-02-1811
              
ovl.
Ridderkerk ca. 03-04-1811

 • B04-K

A(D)RIAANTJE   ged. Ridderkerk  04-08-1793
               geh. Ridderkerk  30-04-1823
              

PLEUN PIETERSz. JONGERUITER   ged. H.I.Ambacht  15-03-1789  

Uit dit huwelijk: ??  

 • B05-A

JANNETJE,JANNIGJE  ged. Ridderkerk  31-10-1802
                   ovl. Ridderkerk  26-06-1836

                   geh. Ridderkerk  12-09-1827
         

JOHANNES RIJSDIJK  geb. Ridderkerk  02-10-1799
                   ged. Ridderkerk  06-10-1799

zoon van Claes Rijsdijk en Jannigje Kortland.

Uit dit huwelijk:

1.  Nicolaas Rijsdijk   geb. Ridderkerk  25-7-1832
tr. Ridderkerk 30-04-1858 met Elizabeth van Wingerden.

 • B05-B

ARIJ   ged. Ridderkerk  06-12-1804
       ovl. Ridderkerk  28-01-1869
      

LIJNTJE DE HART/DEN HOED   ged. Ridderkerk      29-08-1805
                           ovl. Ridderkerk  ca. 03-10-1863

                           geh. Ridderkerk      31-05-1828

dochter van Johannes de Hart/den Hoed en Barbara Wouterse Visser.

Uit dit huwelijk: ??

 • B05-C

ABRAHAM   ged. Ridderkerk  11-10-1807
          ovl.             02-04-1896
         

LENA DRIESPRONG  ged. Ridderkerk  24-09-1809
                 ovl. Ridderkerk  05-03-1868

                 geh. Ridderkerk  27-06-1834

dochter van Gerrit Driesprong en Maria Schop.

Uit dit huwelijk:

1.    Willem        geb. Ridderkerk  08-06-1834     B06-A
2.  
 Gerrit        geb.
Ridderkerk  28-09-1835

           
        ovl. Dordrecht   30-12-1867
3.  
 Mattheus      geb.
Ridderkerk  28-10-1837     B06-B
4.  
 Gerrigje      geb.
Ridderkerk  20-02-1839     B06-C
5.  
 Marrigje      geb.
Ridderkerk  21-02-1839
6.  
 Arie          geb.
Ridderkerk  12-01-1842     B06-D
7.  
 Maria         geb.
Ridderkerk  23-09-1845
                    ovl.
Ridderkerk  09-11-1847
8.  
 Maria         geb.
Ridderkerk  09-03-1849     B06-E
9.   
Barbara       geb.
Ridderkerk  02-06-1850     B06-F

 • B05-D

JAN    ged. Ridderkerk  25-03-1810
       ovl. Ridderkerk  05-01-1878

geh. (1)  Ridderkerk  03-04-1835

ADRIANA SLOOF  geb. Ridderkerk  10-05-1811
               ged. Ridderkerk  19-05-1811
               ovl. Ridderkerk  04-02-1861

dochter van Leendert Sloof en Neeltje Tuijtel.

Krachtens ‘s Koningsbesluit van den 29 augustus 1834 no: 101, een aanschrijving van het Departement van Oorlog:

Op 6-9-daaraan volgend no. 13 verleent de ondergetekende bij deze permissie tot het aangaan van een Wettig Huwelijk aan den persoon van Jan Plaisier, fuselier bij de 4e Kompagnie van het eerste Battalon der tweede afdeling Infanterie, met Adriana Sloof, zijnde de gemelde fuselier milicien van de lichting van het jaar achtien honderd negen en twintig, en wordende deze toestemming verleend onder voorwaarde dat aan zijn aanstaande vrouw nimmer ten laste van het Korps of het Rijk zal mogen komen, of op enige ondersteuning van deze zijde zal kunnen aanspraak maken.
In het Kantonnement te Veghel, den tiende maart, achtienhonderd vijf en dertig: de Majoor, commanderende de tweede afdeling Infanterie.

Uit dit huwelijk:

1.   Willem     geb. Ridderkerk   08-11-1835     B06-G  
                ovl. Ridderkerk   07-12-1871
2.  
Leendert   geb. Ridderkerk   25-01-1838     B06-H
3.  
Gerritje   geb. Ridderkerk   07-01-1841     B06-I
4.  
Neeltje    geb. Ridderkerk   19-01-1844     B06-J
5.  
Jannetje   geb. Ridderkerk   30-01-1848     B06-K
6.  
Willemina  geb. Ridderkerk   25-04-1852
                ovl. Ridderkerk   28-04-1852
7.  
Cornelis   geb. Ridderkerk   27-04-1852
                ovl. Zwartewaal   13-05-1909

geh. (2)  Ridderkerk  24-07-1863

MARIA RIJSDIJK   geb. 1819-05-02-1819
wed. van Willem de Jong.

dochter van Arie Rijsdijk en Leentje den Hoed.

Uit dit huwelijk: ??

 • B05-E

ARIAANTJE   ged. Ridderkerk  15-09-1811
            geh. IJsselmonde
           

KRIJN DE JONG

Uit dit huwelijk: ??

 • B05-F

BARBARA   geb. Ridderkerk  24-03-1821
          ovl. Ridderkerk  20-11-1874  

geh. (1)  Ridderkerk  22-09-1843

CORNELIS VAN DEN BERG geb.??
zoon van Pieter van den Berg en Willempje Lodder.

Uit dit huwelijk:  ??

geh. (2) Ridderkerk  25-08-1865

LEENDERT VAN VUUREN  geb. Ridderkerk  1828
wednr. van Maria van Kleef.
zoon van Cornelis van Vuuren en Helena Romijn.

Uit dit huwelijk: ??

 • B05-G

ARIE   geb. Ridderkerk  07-12-1832
       ovl. Ridderkerk  17-10-1859

       geh. Ridderkerk  23-04-1858
      

ZUSANNA VAN DER GRAAF  geb. Ridderkerk  11-09-1833
dochter van Bastiaan van der Graaf en Marigje de Zeeuw.

Uit dit huwelijk:

1. Bastiaan      geb. Ridderkerk  10-08-1858
                 ovl. Ridderkerk  31-08-1858

 • B05-H

JANNIGJE  geb. Ridderkerk  30-04-1838
          ovl.         ?   27-02-1917

          geh. Ridderkerk  01-12-1865
         

GERRIT BROUWER  geb. Culemborg  1841
zoon van Pieter Brouwer en Dirkje Wansing.

Beroep: Sigarenmaker.

Uit dit huwelijk: ??

 • B05-I

ARIE GERRITSE  geb. Ridderkerk  06-11-1815
               ovl. Ridderkerk  27-02-1875

Beroep: Vlasboer en winkelier.

geh. Ridderkerk  08-07-1840

BARBARA JACOBS PLAISIER  geb. H.I.Ambacht  23-10-1816
                         ovl. Ridderkerk   14-01-1883

dochter van Jacob Jan se Plaisier en Maria Ariens Nouwen (Rijsoord A08-Ll).

Uit dit huwelijk:

1. Geertje    geb. Ridderkerk   14-12-1840
         
    ovl.
Ridderkerk   12-05-1857
2. Teuntje    geb.
Ridderkerk   12-06-1842 
              ovl.
Ridderkerk   23-08-1847
3.
Maria      geb.
Ridderkerk   19-04-1844     B06-L
4.
Gerrit     geb.
Ridderkerk   01-11-1845 
              ovl.
Ridderkerk   10-03-1866
5. Jan        geb.
Ridderkerk   14-03-1848
              ovl.
Ridderkerk   20-05-1849
6.
Jan        geb.
Ridderkerk   04-03-1850     B06-M

 • B05-J

ARIAANTJE GERRITSE PLAISIER ged. Ridderkerk  26-01-1819
                           
ovl. Ridderkerk  30-08-1870
                            geh. Ridderkerk   okt. 1845

HENDRIK WILLEM COERT  geb. H.I. Ambacht aan de Oostendam zoon van Hendrik Jan Coert en Neeltje Heinoordt.
Beroep: Meester broodbakker te Ridderkerk.
 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Ariaantje:

Hendrik Jan Coert, chirurgijn,  ged. Pijnacker 12-08-1787, ovl. H.I. Ambacht 02-05-1833, zoon van Johan Hendrik (Jan) Coert en Helena Sybilla Davidson, tr. Ridderkerk 26-03-1811 met Neeltje Heinoordt ged. Rikkerkerk 16-01-1791, ovl. Ridderkerk 23-03-1874, dochter van Jacob Willemsz. Heinoordt en Trijntje Dirksdr. Lagendijk. 

Uit dit huwelijk:

1.  Neeltje Coert
 Neeltje tr. met Gerrit Krijgsman.

2.  Antonia Coert

Antonia tr. met Nicolaas Brouwer.

3.  Gerarda Coert

Gerarda tr. met Jacob Marinus Zachariassen.

4.  Jannigje Coert
5.
 Trijntjet Coert
6.  Gerrit Coert
7.  Hendrik Coert

Hendrik tr. met Grietje Bodt.  

Boedelinventaris 08-02-1882:

Hendrik Willem Coert in gemeenschap van goederen gehuwd met wijlen ADRIAANTJE PLAISIER (overleden Ridderkerk 30-08-1870) en voogd over zijn minderjarig kind Gerrit Coert.
Gerrit Krijgsman, boekhouder, gehuwd met Neeltje Coert.
Trijntje Coert, zonder beroep.
Jannigje Coert, zonder beroep.

Jacob Marinus Zachariassen, meester broodbakker, wonende te Tholen en gehuwd met Gerarda Coert, geven Nicolaas Brouwer, hoofd openbare school te Leiden, gehuwd met Anthonia Coert en toeziend voogd over Gerrit Coert, minderjarig kind van Hendrik Willem Coert, volmacht hen te vertegenwoordigen in de gemeenschappelijke boedel van eerstgenoemden.

Cornelis Klootwijk treed op als lasthebber van Grietje Bodt, winkelierster, weduwe van Hendrick Coert.

Leendert Velthuizen, meester metselaar, neemt de waardering van de roerende goederen op zich.

Onroerend goed: huis (notaris De Reus, Dordrecht 22-11-1842), kadaster sectie C, nummers 2509, 1558 en 1559.

Getuigen: Cornelis van der Griend, meester smit en Cornelis Bol, meester kuiper, beiden te Ridderkerk.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, Inventnr. 146R, aktenr. 8, p. 23. 

Boedelrekening 20-05-1882:

Zelfde personen worden genoemd.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, Inventnr. 146R, aktenr. 37, p. 5. 

03-07-1907.

Boedelbeschrijving van de overleden Hendrik Willem Coert, voorheen broodbakker te Ridderkerk, gehuwd geweest met ADRIAANTJE PLAISIER. H.W. Coert had geen testament gemaakt. Nog 5 kinderen in leven zijnde:

 1. Gerrit Krijgsman, scheepsbouwkundig tekenaar, uit Rotterdam, gehuwd met Neeltje Coert.
 2. Nicolaas Brouwers, directeur kweekschool uit Leiden, gehuwd met Antonia Coert.
 3. Jacob Marinus Zachariasz., manufacturen, uit Tholen, gehuwd met Gerarda Coert.
 4. Gerrit Coert, meester broodbakker, uit Ridderkerk, en tevens bewindvoerder van
 5. Jannigje Coert, verpleegster in het krankzinnegengesticht te Endegeest.

De kinderen erven ieder 1/5 deel van de nalatenschap. Volgen de baten en lasten van de erfenis.

Opbrengst huisraad: fl. 302,80. Ook beschreven: een woonhuis waarin herberg aan de Havenkade sectie 16, nr. 241 als tuin en erf groot 1 are. Een woonhuis en erf aan de Molendijk sectie H, nr. 350, groot 62 ca.

Vorderingen: schuldvordering Gerrit Coert, groot fl. 6.000, enz.

Contant geld: fl. 175,75. Schulden aan Gerrit Coert fl. 258,65.

Volgen nog wat kleine schulden: aan de Herv. Gem. fl. 8.70, Velthuizen, meester metselaar fl. 10,26, B. Roos, meester schilder fl. 5.--, enz., enz.

Volgt ondertekening.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, ONR Ridderkerk, Inventnr. 166R, aktenr. 14, p. 52.

 • B05-K

THEUNIS GERRITSE  geb. Ridderkerk  03-04-1822
                  ovl. Rijsoord    27-08-1909

Beroep: Vlasboer aan de Lagendijk te Ridderkerk.

geh. (1) Ridderkerk  28-07-1848

GEERTRUI RIJSDIJK  geb. Ridderkerk  26-10-1829
                   ovl. Ridderkerk  01-12-1858

dochter van Cornelis Rijsdijk, beroep: Vleeshouwer, en Plonia van Tuil.

Uit dit huwelijk:

 1.  Teuntje            geb. Ridderkerk  20-12-1848    
                        ovl. Ridderkerk  24-05-1851
 2.  
Cornelis           geb. Ridderkerk  07-03-1851     B06-N
 3.  
Aplonia            geb. Ridderkerk  23-03-1851
                        ovl. Ridderkerk  09-05-1851
 4.  
Teuntje Aplonia    geb. Ridderkerk  23-03-1852
                        ovl. Ridderkerk  15-07-1852
 5.  Gerrit             geb. Ridderkerk  12-05-1853     B06-O
 6.  
Teuntje            geb. Ridderkerk  15-08-1854           
                        ovl. Ridderkerk  12-11-1854
 7.  
Teuntje            geb. Ridderkerk  06-09-1855     B06-P
 8.  
Johannes           geb. Ridderkerk  06-09-1856
                        ovl. Ridderkerk  18-11-1857
 9.  
Arie               geb. Ridderkerk  15-10-1857
                        ovl. Ridderkerk  17-11-1857
10. 
Geertrui           geb. Ridderkerk  24-11-1858
                        ovl. Ridderkerk  29-03-1859 

geh. (2) Ridderkerk  28-12-1860

CORNELIA VAN DER GRAAF  geb. Ridderkerk  19-10-1829
                        ovl. Rotterdam   05-05-1911

wed. van Leendert Kranendonk.
dochter van Jacob van der Graaf en Maria B(r)ouwhoff.

Uit dit huwelijk:

1. Theunis       geb. Ridderkerk  20-10-1861 
                 ovl.
Ridderkerk  11-03-1889
2. Maria         geb.
Ridderkerk  24-03-1863
                 ovl.
Ridderkerk  22-04-1864
3. Jacob         geb.
Ridderkerk  24-03-1863
                 ovl.
Ridderkerk  23-04-1864
4. Maria         geb.
Ridderkerk  15-04-1865
                 ovl. Rotterdam   04-11-1949
Maria tr. Ridderkerk 23-04-1896 met Arie van Gemerden,
                 geb. Ridderkerk  01-12-1858

5. Jacob         geb.
Ridderkerk  11-12-1867
6. Johannes      geb.
Ridderkerk  28-01-1871
                 ovl.
Ridderkerk  15-10-1873
7. Arie          geb.
Ridderkerk  13-08-1873

 • B05-L

MARIA GERRITSE  geb. Ridderkerk  15-09-1826
                ovl. Rotterdam         1919

                geh. Ridderkerk  13-07-1849
               

PAULUS DEN HOED  geb. Ridderkerk  26-08-1823
zoon van Aart de Hoed en Rijmpje Kranendonk.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Maria Gerritse:

Aart Abrahamsz. den Hoed geb. Ridderkerk 06-04-1798, ovl. Ridderkerk 14-05-1864, zoon van Abraham  Aartsz. de Hoed en Adriaantje Huijser, tr. Ridderkerk 11-09-1818 met Rijmpje Paulusdr. Kranendonk geb. Ridderkerk 22-07-1798, ovl. Delfshaven 27-12-1878, dochter van Paulus Huigsz. Kranendonk en Cornelia Hendriksdr. Huijser.

Uit dit huwelijk:

1.   Rijmpje den Hoed  geb. Ridderkerk  27-11-1853
                       ovl. Den Helder  01-03-1925

Rijmpje tr. Ridderkerk 1879 met Jan Brouwer, geb. Ridderkerk 12-11-1853.

2.  Gerrit   den Hoed  geb.
Ridderkerk
Gerrit tr. Ridderkerk okt. 1876 met Anna van der Waal geb. Ridderkerk, dochter van Aart van der Waal en  Anna Rijsdijk. 

Paulus kocht op 07-07-1854 een hoeve aan de Lagendijk te Ridderkerk van Johannes Rijsdijk. 

Regeling schuldbetaling 10-08-1883:

MARIA PLAISIER, zonder beroep, weduwe van Paulus den Hoed. Mede Arie den Hoed, vlaskoper te Rotterdam. Deze laatste als mondeling lasthebber van Anthony Hendrik Buechler, van Mr. Isaac Jacobus Rahusen en van Mr. Pieter Aalbrecht Tenckinck, directeuren der Crediet Vereniging, allen te Amsterdam, accepteert de hypotheek op een huis met schuur, woonkeet, zwingelkeet, drooghut, droogkeet, tuin en erf te Ridderkerk aan de Lagendijk op het dorp, kadaster sectie A nummers 987, 1416, 2128, 2152 t/m 2158. Alles in altijddurende erfpacht. Van toepassing zal zijn de akte van 26-01-1864 gemaakt door notaris Mr. Christiaan Joannes Diemont.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, ONR Ridderkerk, Invent.nr. 147R, aktenr. 67, p. 73. 

Borgstelling 10-08-1883:

Arie den Hoed, vlaskoper te Rotterdam en gehuwd met Jane Daniël, Gerrit den Hoed, vlasboer en gehuwd met Anna van der Waal en GERARDUS PLAISIER, vlasboer en gehuwd met Ingetje Heinoordt stellen zich borg, tot een bedrag van 8.000 gulden, voor MARIA PLAISIER inzake de NV Crediet Vereeniging te Amsterdam.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, ONR Ridderkerk, Invent.nr. 147R, aktenr. 68, p. 76. 

Schuldbekentenis 26-10-1895:

Arie den Hoed en Teunis den Hoed, beiden vlaskoper, wonende te Rotterdam en Paulus den Hoed Pauluszoon, vlaskoper, wonende te Ridderkerk verklaren ieder zich hoofdelijk en voor het geheel schuldig ten behoeve van de NV Credietvereniging te Amsterdam te stellen tot borg en hoofdelijke schuldenaren voor en met MARIA PLAISIER, weduwe van Paulus den Hoed, wonende te Ridderkerk tot zekerheid van al hetgeen bovengenoemde NV van MARIA PLAISIER te vorderen heeft tot een bedrag van 8.000 gulden.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, ONR Ridderkerk, Invent.nr. 159R, aktenr. 72, p. 75.

 • B05-M

GERARDUS  geb. Ridderkerk  27-01-1829
          ovl. Ridderkerk  24-10-1910
          geh. Ridderkerk     05-1856

Beroep: vlasser.

INGETJE HEINOORDT  ovl. Ridderkerk  1911
dochter van Willem Heinoordt en Hilligje, Hilletje van der Kulk.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Gerardus:

Willem Heinoordt geb. Ridderkerk 06-03-1801, ged. Ridderkerk 08-03-1801, ovl. Ridderkerk 26-07-1894, zoon van Jacob Willemsz. Heinoordt en Trijntje Dirksdr. Lagendijk, tr. Ridderkerk 20-05-1824 met Hilligje (Hilletje) van der Kulk geb. Ridderkerk 10-02-1796, ovl. Ridderkerk 08-04-1890, dochter van Wouter Janse van der Kulk en Adriana Willemsdr. de Groot

Uit dit huwelijk:

1.  Teuntje           geb. Ridderkerk  06-09-1855
                      
ovl. Ridderkerk  20-08-1859
2.  Teuntje           geb. Ridderkerk  25-03-1857
                      ovl. Ridderkerk  25-07-1857
3.  Willem            geb. Ridderkerk  06-12-1859     B06-R
4.  
Jacob             geb. Ridderkerk  ..-12-1861
                      
ovl. Ridderkerk  31-10-1862
5.  Teuntje Hillegje  geb. Ridderkerk  14-07-1866     B06-S
6.  Gerrit            geb. Ridderkerk  27-09-1867     B06-T
7.  Jacob             geb. Ridderkerk  17-10-1870    
                      ovl. Ridderkerk  17-03-1910
8.  Heijltje          geb. Ridderkerk    ca. 1872
                      ovl. Ridderkerk  20-11-1901
9.  Gerrit            geb. Ridderkerk
                      ovl. Ridderkerk  08-12-1862

Gerardus was gemeenteraadslid en wethouder te Ridderkerk.

Het echtpaar bewoonde op het laatst de rentenierswoning van de schoonouders aan de Dorpsstraat. Nadat zoon Willem met zijn gezin naar Amerika was geëmigreerd, verkocht Gerardus de hoeve aan de Lagendijk aan zijn neefje Jacob van der Waal, de zoon van zijn schoonzus Jacoba Heinoordt.

Bron: Dhr. H. Aapkes, Huizen. 

 • B05-N

AART MAARTENZ.  geb. Ridderkerk  03-05-1809
                ovl. Ridderkerk  06-08-1866
               
geh. Ridderkerk  01-05-1840               

JANNIGJE KRAMER  geb. Ridderkerk  23-03-1816
                 ovl.             28-12-1853

dochter van Adrianus Kramer en Maria van Gelder(en).

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Aart Maartensz.:

Adrianus Kramer, ovl. Ridderkerk 08-03-1858, zoon van Wouter Kramer en Jannetje Wouters Leeuwenburg tr. Ridderkerk 20-04-1811 met Maria van Gelderen, geb. Strijen 17-12-1783, ovl. Ridderkerk ca. 1850, dochter van Marcus van Gelderen en Hendrijka Blom.

Uit dit huwelijk:

1.   Maarten     Aartsz.  geb. Ridderkerk  23-02-1841
2.  
Adrianus    Aartsz.  geb. Ridderkerk  08-11-1842 
                          ovl. Ridderkerk  12-11-1842
3.  
Adrianus    Aartsz.  geb. Ridderkerk  12-10-1843
4.  
Maria       Aartsd.  geb. Ridderkerk  04-11-1847
                          ovl. Ridderkerk  26-11-1847
5.   Pieter      Aartsz.  geb. Ridderkerk  04-11-1847
                          ovl. Ridderkerk  28-11-1847
6.  
Pieter      Aartsz.  geb. Ridderkerk  01-04-1849     B06-U
7.  
Marius      Aartsz.  geb. Ridderkerk  13-05-1850     B06-V
8.  
Maaike      Aartsz.  geb. Ridderkerk  01-10-1853   
                          ovl. Ridderkerk  04-02-1856

 • B06-A

WILLEM  geb. Ridderkerk  08-06-1834
        geh. Ridderkerk  01-05-1891
   
geh. (1) Ridderkerk        1858

JANNETJE SLOOFF 

Uit dit huwelijk:

1.  Jan   geb. Ridderkerk  1859     B07-A

geh. (2) Ridderkerk  01-05-1891

ANNIGJE KROOS  geb. Sandelingen-Ambacht  1837
dochter van Jan Kroos en Jannigje Bezemer.

Uit dit huwelijk: ??

geh. (3) Ridderkerk  10-12-1897

PIETERTJE DE HEER  geb. Heer Oudelandsambacht  1841
dochter van Hendrik de Heer en Gerritje Hendriks. 

Uit dit huwelijk: ??

 • B06-B

MATTHEUS  geb. Ridderkerk  28-10-1837
          ovl. Ridderkerk  01-05-1875
         
geh. Ridderkerk  22-04-1870         

ADRIAANTJE SPARREBOOM  geb. Ridderkerk  09-08-1836
dochter van Pieter en Maaike Sparreboom.

Uit dit huwelijk:

1.   Lena          geb. Ridderkerk  09-03-1871
2.  
Maaike        geb. Ridderkerk  24-02-1873
3.  
Abraham       geb. Ridderkerk  24-02-1873
                   ovl. Ridderkerk  01-03-1873
4.  
Maria         geb. Ridderkerk  21-06-1875
                   ged. Ridderkerk  01-07-1875
                   ovl. Ridderkerk  16-09-1875

Adriaantje tr. 10-03-1876 met Nicolaas Slooff.
Mogelijk nog later met Abraham Plaisier (?)

 • B06-C

GERRIGJE  geb. Ridderkerk  20-02-1839
          ovl. Ridderkerk  03-03-1919 

          geh. Ridderkerk  02-05-1873
         

PIETER MOLENDIJK  geb. Ridderkerk  ca. 1840
wednr. van Anna Belder.

zoon van Gerrit Molendijk en Yda van der Kulk.

Uit dit huwelijk: ??

 • B06-D

ARIE  geb. Ridderkerk  12-01-1842
      ovl. Ridderkerk  31-01-1919

      geh. Ridderkerk  02-05-1873
     

HELENA RABENORT  geb. Barendrecht ……………?
dochter van Karel Ludwig Rabenort en Lijntje den Otter.

Uit dit huwelijk:

1.   Lena            geb. Ridderkerk  06-04-1877
                     ovl. Ridderkerk  10-04-1877
2.  
Lena            geb. Ridderkerk  20-10-1878     B07-D
3.  
Lijntje         geb. Ridderkerk  17-11-1879
                     ovl. Ridderkerk  04-02-1880
4.  
Gerritje        geb. Ridderkerk  17-11-1879     B07-E
5.  
Lijntje         geb. Ridderkerk  12-07-1882     B07-F
6.  
Abraham         geb. Ridderkerk  17-12-1884     B07-G
7.  
Willemina       geb. Ridderkerk  16-02-1887
                     ovl. Ridderkerk  12-02-1894

 • B06-E

MARIA  geb. Ridderkerk  09-03-1849
       ovl. Rotterdam   13-01-1918

   geh. (1) Ridderkerk
      

AART VAN GE4MERDEN

Uit dit huwelijk: ??

geh. (2) Ridderkerk  20-05-1886
CORNELIS ABRAHAM CROOSWIJK  geb. Alblasserdam  1844

wednr. van Johanna Augusta Carolina Meyer.

zoon van Arie Abraham Crooswijk en Adriaantje van Es. 

Uit dit huwelijk: ??

 • B06-F

BARBARA  geb. Ridderkerk  02-06-1850
         ovl. Ridderkerk  05-04-1932

         geh. Ridderkerk  26-04-1878
 

ADRIANUS VAN GEMERDEN  geb. Ridderkerk  1854
zoon van Jacob van Gemerden en Magdalena Kroos.

Uit dit huwelijk: ??

 • B06-G

WILLEM  geb. Ridderkerk  08-11-1835
        ged. Ridderkerk  29-11-1835
        geh. (1) ………..?

ADRIAANTJE VAN BEEK 

Uit dit huwelijk: ??

geh. (2) Ridderkerk  02-05-1873

ANNIGJE DE BES  geb. Alblasserdam  1842
dochter van Willem de Bes en Johanna de Jong. 

Uit dit huwelijk:

1.   Johanna    geb. Ridderkerk  21-08-1874
2.   Maria      geb.
Ridderkerk     ca.1880  B07-H
3.   Johannes   geb. Ridderkerk  14-03-1884

 • B06-H

LEENDERT  geb. Ridderkerk  25-01-1838
          ged. Ridderkerk  29-01-1838
          ovl. 
Ridderkerk  25-12-1899
          geh. Ridderkerk  29-04-1864
         

JOHANNA KOSTER
dochter van Pieter Koster en Grietje ……….?  

Uit dit huwelijk:

1.   Pieter                geb. Ridderkerk  03-09-1866     B07-I
2.  
Jan                   geb.
Ridderkerk  12-02-1869     B07-J
3.  
Adrianus              geb.
Ridderkerk  11-02-1871
                           ovl.
Ridderkerk  09-06-1871
4.  
Willem                geb.
Ridderkerk        1872
                           ovl.
Ridderkerk  13-10-1872
5.  
Adrianus              geb.
Ridderkerk  08-06-1874     B07-J
6.  
Grietje               geb.
Ridderkerk  14-08-1876
7.  
Gerritje Adriana      geb.
Ridderkerk  02-08-1879     B07-K
8.  
Huig                  geb.
Ridderkerk  16-06-1882
                           ovl.
Ridderkerk  26-02-1892
9.  
Willem                geb.
Ridderkerk  24-10-1885
10.  Hendrik               geb.
Ridderkerk  11-04-1888
     B07-L

 • B06-I

GERRITJE  geb. Ridderkerk  07-01-1841
          ovl. Ridderkerk  09-03-1872

          ovl. Ridderkerk  09-03-1872

          geh. Ridderkerk  09-05-1863
         

WILLEM  OOSTHOEK  geb. Ridderkerk  14-12-1841
                  ovl. Ridderkerk  17-06-1878

zoon van Hermanus Oosthoek en Kaatje Klootwijk.

Uit dit huwelijk: ??  

Willem Oosthoek hertr. met Aaltje van Ballegooijen.

 • B06-J

NEELTJE  geb. Ridderkerk  19-01-1844
         ged. Ridderkerk  11-02-1844
         ovl. Ridderkerk  08-10-1923

         geh. Ridderkerk  17-08-1867
        

JAN BOER  geb. Rijsoord  1845
zoon van Dammis Boer en Anna Huizer.

Uit dit huwelijk: ??

 • B06-K

JANNETJE  geb. Ridderkerk  30-05-1848
          ged. Ridderkerk  25-06-1848
          ovl. Ridderkerk  30-03-1895
          geh. Ridderkerk  23-03-1877

PIETER VAN OOSSANEN  geb. Ridderkerk  20-06-1854
zoon van Johannes van Oossanen en Maaike van Gemerden.

Uit dit huwelijk: ??

 • B06-L

MARIA  geb. Ridderkerk  19-04-1844
       ovl. Ridderkerk  20-04-1875

       geh. Ridderkerk  29-10-1869

WILLEM DEN HOED  geb. Ridderkerk  20-07-1841
zoon van Leendert den Hoed en Jannigje Teunisdr. De Pleit (Plijt). 

Enige genealogisch gegevens over de schoonfamilie van Maria Plaisier:

Leendert den Hoed ged. Ridderkerk 05-02-1809, zoon van Abraham Aartse de Hoed en Adriaantje Huijser, tr. Ridderkerk 28-08-1829 met Jannigje Teunisdr. de Pleit (Plijt), dochter van Theunis de Pleit (Plijt), wagenmaker en Annigje Hofwegen. 

Uit dit huwelijk:

1. Jannigje den Hoed  geb. Ridderkerk  26-11-1871
2. Barbera  den Hoed  geb. Ridderkerk  10-01-1873

 • B06-M

JAN  geb. Ridderkerk  04-03-1850
     ovl. Ridderkerk  07-04-1924

     geh. Ridderkerk  05-01-1876
    

RIJMPJE CORNELIA VAN GEMERDEN 
geb. Ridderkerk  08-06-1853
ovl. Ridderkerk  20-06-1922
dochter van
Jan van Gemerden en Cornelia Pieterella de Hoed.

Uit dit huwelijk:

 1.   Arie Jan                geb. Ridderkerk      08-08-1876     B07-N
 2.  
Jan Arie                geb. Ridderkerk      21-01-1878
                              ovl. Ridderkerk      25-08-1878
 3.  
Cornelia Pieternella    geb. Barendrecht     13-05-1880     B07-O
                              ovl. Ridderkerk  ca. 29-08-1880
 4.  
Jan                     geb. Barendrecht     08-09-1881
 5.  
Gerrit                  geb. Barendrecht     10-07-1883     B07-P
 6.  
Aart                    geb. H.I.Ambacht     03-10-1884
 7.  
Aart                    geb. H.I.Ambacht     16-11-1885
 8.  
Maria                   geb. H.I.Ambacht     23-03-1887
 9.  
Aart Abraham            geb. H.I.Ambacht     18-03-1891     B07-Q
10.  
Barbara                 geb. H.I.Ambacht     29-06-1892
No 3 Cornelia geb. datum onzeker.

 • B06-N

CORNELIS   geb. Ridderkerk  07-03-1850
       geh. (1) Ridderkerk  28-09-1871

Huw .get: 1.  Jan Ariesz. Plaisier.
          2.  Gerardus    Plaisier.
          3.  Adrianus van ‘t Zelfde.

HILLEGONDA  KRANENDONK  geb. Ridderkerk  25-04-1853
                        ovl. Ridderkerk  15-10-1871

dochter van Gerrit Kranendonk en Adriana Heinvoordt.  

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Cornelis:

Gerrit Paulusz. Kranendonk geb. Ridderkerk 23-03-1826, ovl. Ridderkerk 11-10-1893, zoon van Paulus Ariensz. Kranendonk en Cornelia Aartsdr. Lagendijk, tr. Ridderkerk okt. 1850 met Adriana Willemsdr. Heinoordt geb. Ridderkerk 22-07-1822, ovl. Ridderkerk 03-02-1912, dochter van Willem Heinoordt en Hilligje van der Kulk. 

Uit dit huwelijk: geen, Hillegonda overleed al drie weken na haar huwelijk.

geh. (2)  Ridderkerk  16-06-1876

CATHARINA PIETERNELLA HOPPEL  geb. Ridderkerk  05-10-1852
dochter van Arie Hoppel en Aplonia van der Kulk.

Uit dit huwelijk:

1.  Jan                 geb. Ridderkerk  30-03-1877
2. 
Arie                geb.
Ridderkerk  04-06-1879
                        ovl.
Ridderkerk  22-08-1881
3. 
Aplonia             geb.
Ridderkerk  14-03-1881
                        ovl.
Ridderkerk  22-08-1881
4.  Arie Pieter         geb.
Ridderkerk  28-09-1882     
                        ovl.
Ridderkerk  11-06-1883
5.  Geertrida Apolonia  geb.
Ridderkerk  30-03-1877     B07-R

geh. (3)  Ridderkerk  25-05-1905

NEELTJE PLAIZIER  geb. Ridderkerk  22-03-1851
dochter van ADRIANUS PLAIZIER en Maria Steenbergen.

Zie ook lijn Rijsoord.

Uit dit huwelijk: Geen.

 • B06-O

GERRIT  geb. Ridderkerk  12-05-1853
        ovl. Rotterdam   ??-11-1940

Beroep: Vlashandelaar.

geh. Ridderkerk  29-05-1890

JAKOMIJNTJE  HOPPEL  geb. Ridderkerk  03-11-1855
                     ovl. Rotterdam   11-01-1942

dochter van Arie Hoppel en Aplonia van der Kulk.

Uit dit huwelijk:  

1.  Catharina Pieternella    geb. Ridderkerk  17-02-1891

 • B06-P

TEUNTJE  geb. Ridderkerk  06-09-1855
         ovl. Tholen      10-01-1929

         geh. Tholen      02-08-1900
        

CORNELIS JACOBUS GREEP  geb. Tholen  ca. 1844

Beroep: Timmerman.
wednr. van
Jan netje van Dijke.

zoon van Jacobus Marinus Greep en Josephine Marguerete Casper.

Uit dit huwelijk: Waarschijnlijk geen.

B06-Q

MARIA  geb. Ridderkerk  15-04-1865
       ovl. Rotterdam   04-11-1949
       geh. Ridderkerk  23-04-1896

ARIE VAN GEMERDEN  geb. Ridderkerk  01-12-1858 

Uit dit huwelijk:

1.  Teunis Jacob van Gemerden  geb. Ridderkerk  ca. 1899

 • B06-R

WILLEM  geb. Ridderkerk  06-12-1859
        geh. Ridderkerk  16-05-1884

APOLONIA GEERTRUIDA VAN DEN WAAL  geb. Ridderkerk  1861
dochter van Aart van de(n) Waal en Anna Rijsdijk. 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Willem:

Aart Woutersz. van der Waal geb. Ridderkerk 1816, ovl. Ridderkerk okt. 1898, zoon van Wouter Aartsz. van der Waal en Anna den Ouden, tr. Ridderkerk april 1852 met Anna Cornelisdr. Rijsdijk geb. Ridderkerk 1828,  ovl. Ridderkerk 1914, dochter van Cornelis Johannesz. Rijsdijk en Aplonia van Tuijl.

Uit dit huwelijk:

1.   Gerardus  geb. Ridderkerk        1885     B07-S
2.   Anne      geb. Ridderkerk  28-06-1887     B07-T

3.
  Aart
4.
  Gerrit Willem
5.
  Willem Cornelis

6.
  dochter
7.
  dochter
8.
  dochter
9.
  dochter

Het gezin Plaisier – van der Waal emigreerde op 01-03-1911 met hun kinderen – uitgezonderd de oudste twee – naar de USA. Zij vestigden zich in Grand Rapids, Michigan.  

 • B06-S

TEUNTJE HILLEGJE  geb. Ridderkerk  14-07-1866
                  ovl. Hilversum   25-02-1944
                  bgr. Ridderkerk Oude Begr.pl. Rusthof
                  geh. Ridderkerk  17-05-1889

JAN GERRIT DE ZEEUW  geb. Ridderkerk  02-03-1865
                     ovl.             31-05-1931
                     bgr. Ridderkerk Oude Begr.pl. Rusthof

zoon van Pieter de Zeeuw en Adriana Nouwen. 

Uit dit huwelijk:

1.  Gerardus de Zeeuw               geb. Ridderkerk      ca. 1894
2.
 Geertruida Elisabeth de Zeeuw   geb. Ridderkerk      ca. 1909
                                    ovl. Zwammerdam    26-09-1949

      Geertruide Elisabeth tr. met Pieter Bestebreurtje.

3.  Hillegje de Zeeuw               geb. Rijsoord      08-04-1912
  
                                    
ovl. Hilversum     26-12-1985
                                    bgr.
Ridderkerk Oude Begr.pl. Rusthof
4.  Jan Gerrit de Zeeuw             geb.
Ridderkerk

Jan Gerrit tr. 1920 met Helena Maria IJsbrandsdr. Leeuwenburg geb. Rhoon, dochter van IJsbrand Hendrik Jansz. Leeuwenburg en Bastiana Willemina de Raadt.

Jan steunde Ds. Sleeswijk Visser als eerste dominee van de Gereformeerde Kerk tijdens de doleantie in 1889 samen met Lambertus de Kool, Pieter Klootwijk, Johannes van Nes (1834) en zijn jongere broers Florus en Cornelis

Jan werd op 1 januari 1907 secretaris- penningmeester van de polders Oud- en Nieuw Reijerwaard.

Jan was ook Burgemeester van Ridderkerk.

Bron: Dhr. H. Aapkes, Huizen.  

 • B06-T

GERRIT  geb. Ridderkerk  27-09-1867
       
geh. Ridderkerk  19-09-1895

PAULINA CORNELIA VAN DER KULK  geb. Ridderkerk  1866
Mattheus van der Kulk en Paulina Kranendonk.

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Gerrit:

Mattheus van der Kulk geb. Ridderkerk 1813, zoon van Jan Woutersz. van der Kulk en Trijntje Woutersdr. van der Waal, tr. 1845 met Paulina Kranendonk, dochter van Hendrik Paulusz. Kranendonk en Cornelia Maaskant. 

Uit dit huwelijk: ??

Veilingakte 17-10-1895:

Openbare veiling en verkoop tegen voorwaarden zoals genoemd in de akte. Omschrijving: een Burgermanswoning, getekend G 167, met schuur, erf en bleekveld, gelegen aan de Dorpsstraat te Ridderkerk, kad. Sectie G nr. 2411 als huis en erf, groot 1 Are, 97 Ca. Verkoop in tegenwoordigheid van:

 1. Jan van der Kulk, Mattheuszoon, bouwman, wonende te Ridderkerk.
 2. Gijsbert Maaskant, koopman, wonende te Ridderkerk, weduwnaar van Cornelia van der Kulk als langstlevende en als voogd voor zijn minderjarig kind Aart Maaskant.
 3. Jan van ’t Zelfde, Adriaanszoon, vlasboer, wonende te Ridderkerk, als in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Rookje Cornelia van der Kulk.
 4. GERRIT PLAISIER, GERARDUSzoon, vlasboer, wonende te Ridderkerk, als in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Paulina Cornelia van der Kulk.
 5. Jan van der Kulk, Mattheuszoon, in hoedanigheid als toeziend voogd van de minderjarige Aart Maaskant.

Hoogste bod door Harmen van der Woude, deurwaarder, wonende te Ridderkerk, voor fl. 2.650,00.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, ONR Ridderkerk, Invent. nr. 159R, aktenr. 69, p. 71. 

Testament 09-11-1895:

Paulina Kranendonk, weduwe van Mattheus van der Kulk, 27 juni j.l. te Ridderkerk overleden, legateert verschillende onroerende goederen. Naast aan enige anderen ook aan GERRIT PLAISIER, GERARDUSzoon, wonende te Ridderkerk, gehuwd met haar dochter Paulina Cornelia van der Kulk.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, ONR Ridderkerk, Invent. nr. 159R, aktenr. 77, p. 80.

Testament 11-12-1895:

Jan van der Kulk, Mattheuszoon, bouwman, wonende te Ridderkerk. In hoedanigheid van uitvoerder van de uiterste wilsbeschikking van Anna van der Kulk, als zodanig benoemd in haar testament. In tegenwoordigheid van o.a. GERRIT PLAISIER, GERARDUSzoon, vlasboer, wonende te Ridderkerk, gehuwd met Paulina Cornelia van der Kulk. Voor alle betreffende goederen zie orginele akte.

Bron: Gem. Arch. Rotterdam, ONR Ridderkerk, Invent. nr. 159R, aktenr. 84, p. 5.

 • B06-U

PIETER  AARTSzn.  geb. Ridderkerk  01-04-1849
Beroep: Wisselwachter.

geh. (1)  Ridderkerk  19-04-1872

PLEUNTJE VAN DER PLAS  geb. Kijfhoek  25-01-1848
dochter van Arie van der Plas en Adriaantje van der Giessen.

Uit dit huwelijk:

1.   Jannigje   geb. Ridderkerk    25-02-1873
                ovl. Ridderkerk    21-07-1873
2.  
Arie       geb. Barendrecht   11-12-1876
                ovl. Barendrecht   10-03-1877
3.  
Aart       geb. IJsselmonde   23-06-1880, jong ovl
4.  
Adriaantje geb. IJsselmonde   27-11-1881
                ovl  IJsselmonde   03-03-1882
5.  
Aart       geb. IJsselmonde   22-12-1883     B07-U
 

geh. (2) IJsselmonde  23-05-1884

TRIJNTJE  DE KEYZER
dochter van Adrianus de Keyzer en Suzanna Sparreboom.

Uit dit huwelijk:

1.   Jannigje  geb. Barendrecht  21-04-1885
2.  
Adrianus  geb. IJsselmonde  28-03-1887
3.  
Trijntje  geb. IJsselmonde  05-02-1891

 • B06-V

MARIUS AARTSzn.  geb. Ridderkerk   13-05-1850
                 geh. Barendrecht  16-11-1876
                

MARIA NIEUWBURG  geb. Barendrecht  10-05-1852

Uit dit huwelijk:

1.   Jannigje     geb. Heinenoord     20-12-1877
2.  
Adriaantje   geb. Heinenoord     28-09-1879
                  ovl. Heinenoord     19-10-1879
3.  
Maaike       geb. Heinenoord     06-02-1881
4.  
Aart         geb. Strijen        21-11-1882
5.  
Bastiaan     geb. Puttershoek    10-06-1886
6.  
Alida        geb. Puttershoek    10-06-1889
7.  
Adriaantje   geb. ………………………….?
                  ovl. Dordrecht      15-06-1935  

Adriaantje tr. met Cristiaan Barman.

Dit gezin verhuist op 16-03-1899 naar Barendrecht.

 • B07-A

JAN  geb. Ridderkerk        1859
     geh. Ridderkerk  18-11-1887

TRIJNTJE VAN TUIL  geb. Ridderkerk  21-05-1861
dochter van Huig van Tuil en Maartje van Driel. 

Uit dit huwelijk: ??

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Jan:

Huig van Tuijl geb. Ridderkerk 1823, ovl. Ridderkerk 1892, zoon van Huig Woutersz. van Tuijl en Trijntje Arysdr. de Kinder, tr. Ridderkerk 1e met NN, tr. 2e Riderkerk 1860 met Maartje van Driel geb. Ridderkerk, ovl. Ridderkerk 1910, dochter van Japhet Adrianusz. van Driel en NN.

 • B07-B

LENA  geb. Ridderkerk  09-03-1871
geh. Ridderkerk  13-10-1893

ADRIANUS KRANENDONK  geb. Ridderkerk  1870
beroep: scheepsmaker. 

Uit dit huwelijk:

1.   Adriana   Kranendonk  geb. Vlissingen  ca. 1896
Adriana
tr. Vlissingen 20-02-1920 met Augustinus Poppe.

2.  Jannetje  Kranendonk   geb. Vlissingen  ca. 1899  

Jannetje tr. Vlissingen 20-09-1918 met Jakes Smit.

 • B07-C

MAAIKE  geb. Ridderkerk  24-02-1873
        ovl. Slikkerveer 02-03-1952
        geh. ……….?

PLEUN KRANENDONK 

Uit dit huwelijk: ??

 • B07-D

LENA  geb. Ridderkerk  20-10-1878
      ovl. Rotterdam   16-12-1954
      geh. Ridderkerk  22-11-1901

HUIBERT SLAA  geb. 17-01-1878
zoon van Dirk Slaa en Neeltje Francina Hardebol. 

Uit dit huwelijk: ??

 • B07-E

GERRITJE  geb. Ridderkerk  17-11-1879
          ovl. Ridderkerk  30-01-1963
          geh. Ridderkerk  22-01-1901

JACOB STOLK  geb. H.I. Ambacht 22-02-1880
zoon van Adrianus Stolk en Mageltje Stolk. 

Uit dit huwelijk: ??

 • B07-F

LIJNTJE  geb. Ridderkerk  12-07-1882
         ovl. Ridderkerk  04-11-1953
         geh. Ridderkerk  03-06-1910

HENDRIK VAN LOENEN  geb. Ridderkerk  07-11-1883
                    ovl. Ridderkerk  27-03-1944

zoon van Pieter van Loenen en Bastiaantje Alderliesten. 

Uit dit huwelijk: ??

 • B07-G

ABRAHAM  geb. Ridderkerk      17-12-1884
         ovl. Bergen op Zoom  07-09-1953
         geh. Ridderkerk      01-05-1908

BARBARA VAN DEN BERG geb. Ridderkerk  01-08-1886
dochter van Pieter van den Berg en Wouterina Hoog. 

Uit dit huwelijk:

1.   Arie     geb. Ridderkerk  17-09-1908     B08-A
2.
 
Pieter   geb. Ridderkerk  11-11-1909     B08-B
3.
 
Cornelis geb. Ridderkerk  07-12-1910     B08-C
4.
 
Abraham  geb. Ridderkerk  25-12-1912     B08-D
5.
 
Willem   geb. Ridderkerk  09-08-1914
6.
 
Leendert geb. Ridderkerk  13-02-1916
7.
 
Woutrina geb. Ridderkerk  02-01-1918
8.
 
Helena   geb. Ridderkerk  18-05-1919
9.
 
Huig     geb. Ridderkerk  15-07-1920
              
ovl. Ridderkerk  17-07-1921

Opgenomen in het gesticht “Vrederust” te Bergen op Zoom: 11-06-1921 ABRAHAM PLAISIER ingekomen uit Ridderkerk.

Bron: BR Bergen op Zoom 1900-1920, Deel 45-Gestichten IV-Vrederust, folio 56.

 • B07-H

MARIA  geb. Ridderkerk ca. 1880
geh.  Rotterdam  14-08-1918
GERRIT JAN VAN DAM  geb. Ameide  ca. 1868
zoon van Pieter van Dam en Jannigje Woudenberg.

Uit dit huwelijk: ??

 • B07-I

PIETER  geb. Ridderkerk  03-09-1866
        ovl. Ridderkerk  30-11-1945
        geh. Ridderkerk  27-07-1894

NEELTJE GRIETJE VAN BUITENEN  geb. Ridderkerk  12-09-1869
                              ovl. Ridderkerk  14-02-1950

dochter van Jan van Buitenen en Grietje Soeteman. 

Uit dit huwelijk:

 1.    Grietje           geb. Ridderkerk            05-10-1894     B08-E
 2.
 
 Leendert          geb. Ridderkerk            05-11-1895     B08-F
 3.
 
 Jan               geb. Ridderkerk            23-01-1898     B08-G
 4.
 
 Johanna           geb. Ridderkerk            14-02-1900     B08-H
 5.
 
 Huig              geb. Ridderkerk            28-03-1902     B08-I
 6.
 
 Lijntje           geb. Ridderkerk            22-09-1904
 
                        ovl. Ridderkerk            28-11-1905
 7.
 
 Doodgeboren kind       Ridderkerk            28-09-1906
 8.
 
 Adrianus          geb. Ridderkerk            11-04-1908     B08-J
 9.
 
 Willem            geb. Ridderkerk            22-05-1911     B08-K
10.
   Hendrik           geb. Ridderkerk            05-09-1913 
                         
ovl. Kahlem Thur (D)       14-04-1945

 • B07-J

JAN    geb. Ridderkerk  12-02-1869
   geh. (1) Ridderkerk  01-03-1889

BASTIANA  STERKENBURG  geb. Ridderkerk  25-01-1869
dochter van Hendrik Sterkenburg en Johanna Lankhaar. 

Uit dit huwelijk: ?? 

geh. (2) …..?  februari 1894

MAGIELLA VERBOOM  geb. Ridderkerk  13-02-1872 

Uit dit huwelijk:

 1.  Leendert           geb. Ridderkerk  21-05-1894     B08-L
 2.
 
Margretha          geb. Ridderkerk  06-06-1895
 3.
 
Hendrik            geb. Ridderkerk  22-08-1896
            
           ovl. Ridderkerk  05-04-1897
 4.
 
Johanna            geb. Ridderkerk  26-08-1897     B08-M
 5.
 
Hendrika           geb. Ridderkerk  04-01-1899
 6.
 
Huig               geb. Ridderkerk  02-03-1900     B08-N
 7.
 
Lena               geb. Ridderkerk  16-06-1901     B08-O
 8.
 
Hendrik            geb. Ridderkerk  08-01-1903
 9.
 
Pieternella        geb. Ridderkerk  15-08-1904
10.
 Gerritje           geb. Ridderkerk  24-03-1906
11.
 Pieternella        geb. Ridderkerk  22-12-1907
12.
 Pieter             geb. Ridderkerk  01-04-1909
13.
 Adrianus           geb. Ridderkerk  04-01-1911     B08-P
14.
 Willem             geb. Ridderkerk  19-03-1915
15.
 Adriana            geb. Ridderkerk  01-09-1915     B08-Q
16.
 Jan                geb. Ridderkerk  23-01-1917
                        ovl. Ridderkerk  20-12-1919              

 • B07-K

ADRIANUS  geb. Ridderkerk  08-06-1874
          ovl. Ridderkerk  02-04-1963
          geh. Ridderkerk  23-10-1896

HENDRIKA VAN RIJSDIJK  geb. Ridderkerk  25-12-1874
                       ovl. Ridderkerk  24-01-1960

dochter van Gerrit Rijsdijk en Geertje de Jong. 

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Geertje        geb. Ridderkerk  07-02-1897
 2.
Gerrit                 geb. Ridderkerk  18-10-1898      B08-R
 3.
Leendert               geb. Ridderkerk  28-07-1901
 4.
Geertje                geb. Ridderkerk  29-10-1902
 5.
Pieter                 geb. Ridderkerk  29-02-1904
                           ovl. Schiedam    25-08-1960

 6.
Jacob                  geb. Ridderkerk  04-12-1905
 7.
Jan Huig               geb. Ridderkerk  02-06-1907
 8.
Henrika                geb. Ridderkerk  12-01-1910     B08-S
 9.
Sijgje Grietje         geb. Ridderkerk  27-09-1911
10.
Adrianus               geb. Ridderkerk  16-08-1913     B08-T
11. Grietje                geb. Ridderkerk  15-09-1918
12. Floris Willem Hendrik  geb. Ridderkerk  14-05-1920 

 • B07-L

GERRITJE ADRIANA  geb. Ridderkerk 02-08-1879
                  geh. Ridderkerk  31-05-1895

PIETER ONDERLINDEN  geb. Ridderkerk  12-07-1873

zoon van Cornelis Onderlinden en Aaltje Leeuwenburg. 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Gerritje Adriana:

Cornelis Onderlinden geb. Ridderkerk 15-10-1846, zoon van Arie Onderlinden en Maria Lagendijk tr. Ridderkerk 29-10-1869 met Aaltje Leeuwenburg, geb. Ridderkerk 01-02-1849, dochter van Pieter Leeuwenburg en Pietertje Verschoor. 

Uit dit huwelijk:

1.   Cornelis Onderlinden  geb. Ridderkerk  03-09-1895
2.
 
Johanna Onderlinden   geb. Ridderkerk  07-11-1896
3.
 
Cornelis Onderlinden  geb. Ridderkerk  20-09-1898
4.
 
Gerritje Onderlinden  geb. Ridderkerk  10-10-1902

 • B07-M

HENDRIK geb. Ridderkerk  11-04-1888
        ovl. Rotterdam   14-04-1955
    geh. (1) Ridderkerk  13-12-1912

WILLEMPJE TIELEMAN  geb. Ridderkerk  20-01-1886
                    ovl. Rotterdam   25-02-1929

dochter van Andreas Hendrik Tieleman en Pleuntje Jongenotter. 

Uit dit huwelijk:

1.   Leendert  geb. Ridderkerk  22-02-1913
2.
 
Pleuntje  geb. Ridderkerk  03-01-1915 

geh. (2) Rotterdam  21-05-1930

ANTHONETTE VAN LIEBURG  geb. Nieuw Beijerland  24-02-1893
                        ovl. Rotterdam         06-04-1931 

Uit dit huwelijk: ?? 

geh. (3) Rotterdam  11-06-1941

HENDRIKJE DE KLEINE  geb. Meppel  21-11-1901 

Uit dit huwelijk: ??

 • B07-N

ARIE JAN   geb. Ridderkerk  08-08-1876
           ovl. Ridderkerk  24-08-1972
           bgr. Ridderkerk  29-08-1972
           geh. Ridderkerk  30-09-1904

FRANCINA ANTONIA KRANENDONK  geb. Ridderkerk  28-12-1881
                             ovl. Ridderkerk  16-05-1965

dochter van Huig Kranendonk en Adriaantje van Gelder. 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Arie Jan:

Huig Kranendonk geb. Ridderkerk 1831, ovl. Ridderkerk 05-1907, zoon van Hendrik Paulusz. Kranendonk en Cornelia Maaskant, tr. 1e Ridderkerk 04-1860 met Adriaantje Jannetje van Nes geb. Ridderkerk 1835, ovl. Ridderkerk 21-05-1861, dochter van Floris Willemsz. van Nes en JANNETJE PLAISIER,  tr. 2e mei 1863 met Adriaantje van Gelder geb. Charlois, ovl. Ridderkerk 05-1905.

Uit dit huwelijk:

 1.   Adriaantje            geb. Ridderkerk  02-11-1905     B08-U
 2.
 
Jan                   geb. Ridderkerk  04-01-1907     B08-V
 3.   Huig                  geb. Ridderkerk  18-06-1908     B08-W
 4.
 
Rijmpje Cornelia      geb. Ridderkerk  02-02-1910     B08-X
 5.
 
Dirk Leendert         geb. Ridderkerk  22-07-1911     B08-IJ
 6.
 
Gerrit                geb. Ridderkerk  25-11-1912       
                            ovl. Ridderkerk  10-04-1913

 7.
 
Lijntje Anna Maria    geb. Ridderkerk  31-07-1914     B08-Z
 8.
 
Cornelia Pieternella  geb. Ridderkerk  23-08-1916     B08-Aa  
 9.
 
Antonia               geb. Ridderkerk  28-12-1918     B08-Bb
10.
  Maria                 geb. Ridderkerk  29-01-1921     B08-Cc
11.
  Gerrit                geb. Ridderkerk  09-07-1922     B08-Dd
12.
  Hendrik               geb. Ridderkerk  25-03-1924     B08-Ee

ARIE JAN woonde vanaf 1898 aan de Lagendijk te Ridderkerk.

 • B07-O

CORNELIA PIETERNELLA  geb. Barendrecht
                      geh. Ridderkerk  17-02-1905

ARIE DEN ENGELSE  geb. Anna Paulowna  1877
zoon van Hendrik den Engelse en Helena Elisabeth van Sliedrecht. 

Uit dit huwelijk: ??

 • B07-P

GERRIT  geb. Barendrecht  10-07-1883
        ovl. Rotterdam    18-07-1963 
        geh. Ridderkerk  18-02-1910

NEELTJE DEN OUDEN geb. Pernis  04-06-1886
dochter van Klaas den Ouden en Cornelia Molenaar.
 

Uit dit huwelijk:

1.   Cornelia    geb. Ridderkerk  18-11-1911
2.
 
Klazina     geb. Rotterdam   30-05-1915
tr. Rotterdam 29-01-1947 met P. M. Verveer.
    
3.  Maria        geb. Rotterdam   30-06-1917

tr. met P.G. Withagen.

4. Jan Cornelis  geb. Ridderkerk  16-09-1910     B08-Ff

 • B07-Q

AART ABRAHAM  geb. H.I.Ambacht  18-03-1891
              ovl. Nijmegen     25-02-1966
              geh. ………….?

M.G.P. WYGA

Uit dit huwelijk: ??

 • B07-R

GEERTRUIDA APOLONIA PLAIZIER  geb. Ridderkerk  30-03-1877
                              ovl. Ridderkerk  08-11-1966
                              geh. Ridderkerk  27-05-1903

ARIE DE JONG  geb. Ridderkerk  22-06-1872
              ovl. Ridderkerk  17-03-1930

zoon van Dirk de Jong en JACOMIJNTJE PLAIZIER
(zie Rijsoord  A09-Tt). 

Uit dit huwelijk:

1.   Dirkje de Jong   geb. Rijsoord  22-09-19??
                          ovl. ………?  24-08-1964

Dirkje de Jong tr. op 18-12-1934 met Jan Leendert van den Heuvel.

 • B07-S

GERARDUS  geb. Ridderkerk        1885
          geh. Ridderkerk  25-04-1910

Beroep: Klerk PTT te Rotterdam vanaf 1905.

ELISABETH JANNETJE CORNELIA DUIJZEND  geb. Groningen
dochter van Pieter Cornelis Christoffel Duijzend en Elisabeth Bekius.

Uit dit huwelijk: ??

 • B07-T

ANNA  geb. Ridderkerk  28-06-1887
      ovl. Ridderkerk  06-04-1984
      geh. Ridderkerk  29-11-1911

CORNELIS LABRIJN  geb. Barendrecht  08-03-1885
                  ovl. Ridderkerk   22-06-1959

Beroep: Tuinder, later bode te Ridderkerk.
zoon van Dirk Labrijn en Rookje Kranendonk. 

Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Anna Ingetje:

Dirk Labrijn geb. Puttershoek ca. 1855, ovl. Ridderkerk 20-11-1945, zoon van Kornelis Labrijn en Neeltje Pleisier, tr. 1884 met Rookje Kranendonk geb. Ridderkerk 18-10-1856, ovl. Ridderkerk 05-07-1935, dochter van Arie Kranendonk en Cornelia Pieternella Kranendonk.

Uit dit huwelijk: ??

 • B07-U

AART  geb. IJsselmonde  22-12-1883
      ovl. Strijen      27-01-1956 
Beroep: Landarbeider.
geh. Strijen  1909

HIJNDRIKSJE  MALLEGROM  geb. Strijen      08-03-1889
                        ovl. Zwijndrecht  08-01-1971 

Uit dit huwelijk:

1.   Pleuntje Christina  geb. Strijen  14-05-1910
Zij huwt met Wil Leening.

2.
 
Klaas Pieter        geb. Strijen  02-12-1912     B08-Gg
3.
 
Christina Pleuntje  geb. Strijen  09-08-1915
Zij huwt met Jan Verschoor.

 • B08-A

ARIE  geb. Ridderkerk  17-09-1908
      ovl. Ridderkerk  26-10-1975
      bgr. Ridderkerk  30-10-1975
      geh. Ridderkerk  23-02-1931

AAGJE VAN DRIEL  geb. Oud Beijerland  12-02-1907 

Uit dit huwelijk:

1.   Gijsbertus   geb. Ridderkerk  10-03-1933
Gijsbertus tr. met M. Roest.

 • B08-B

PIETER  geb. Ridderkerk  11-11-1909
        geh. ……?

MAAIKE HUIJZER

Uit dit huweijk:

1.   Abraham    geb. Ridderkerk  ca. 29-09-1930
                ovl. Ridderkerk      16-10-1930

 • B08-C

CORNELIS  geb. Ridderkerk  07-12-1910
          geh. ….?

ANNIGJE BLOK  geb.                   1910
              ovl. Ridderkerk  01-06-2001
              bgr. Ridderkerk  06-06-2001 

Uit dit huwelijk:

1.   A. Plaisier
Hij tr. met J. Huizer.

2.
 
S. Plaisier
Zij tr. met P.G.  Boender. 

 • B08-D

ABRAHAM  geb. Ridderkerk  25-12-1912
         ovl. Ridderkerk  25-11-1991
         bgr. Ridderkerk  29-11-1991 (Vredehof) 

geh. (1) Ridderkerk  09-06-1939

JANNETJE GEERTRUI GIELEN  geb. Ridderkerk  20-04-1917 

Uit dit huwelijk:

1.   Dirk      geb. Ridderkerk  28-10-1939     B09-A
2.
 
Abraham   geb. Ridderkerk  25-11-1940     B09-B
3.
 
Willem    geb. Ridderkerk  05-12-1941
4.
 
Barbara   geb. Ridderkerk  01-12-1942
5.
 
Wijnand   geb. Ridderkerk  20-05-1944     B09-C
6.
 
Arie      geb. Ridderkerk  01-11-1945     B09-D
7.
 
Bastiaan  geb. Ridderkerk  20-11-1947 

geh. (2) ……?

C.A. KONIJNENBURG - PROOI.

 • B08-E

GRIETJE  geb. Ridderkerk  05-10-1894
         ovl. Rotterdam   08-08-1984
         otr. Ridderkerk  06-04-1918
         geh. Ridderkerk  19-04-1918

NICO BOOGAARD  geb. Ridderkerk  07-10-1895
               ovl. Rotterdam   01-03-1980

zoon van NN. en Janna Margrieta Boogaard. 

Uit dit huwelijk:

1.  Janna Margaretha Boogaard  geb. Ridderkerk 05-02-1921
Janna Margaretha tr. met Herman Schoonman geb. Ridderkerk 30-06-1924, ovl. Rotterdam 05-01-1990.

2.  Neeltje Grietje Boogaard   geb. Ridderkerk 29-01-1924

Neeltje Grietje tr. met Roeland Hartmans geb. Capelle a/d Ijssel 03-03-1922, ovl. Spijkenisse 19-05-1997.

2.
 Gerardina Leentje Boogaard geb. Ridderkerk 09-11-1926
                               ovl. Rotterdam  30-11-1929
3.
 Cornelia Adriana  Boogaard geb. Rotterdam  10-07-1932
                               ovl.  Rotterdam  28-01-2000

Cornelia Adriana tr. met Jan van Nimwegen geb. Rotterdam 10-08-1925.
 

5.  Pieter           Boogaard  geb. Ridderkerk 20-11-1935

Pieter tr. 1e met Wil Zijlstra, tr 2e met Mira Luchtenbürg, hij ovl. mei 1993.

 • B08-F

LEENDERT  geb. Ridderkerk  05-11-1895
          ovl. Ridderkerk  06-06-1924
          geh. ……?

HENDRIKA DIRKJE VERSENDAAL  geb. Strijen  09-10-1895 

Uit dit huwelijk: ??

 • B08-G

JAN  geb. Ridderkerk  23-01-1898
     ovl. Ridderkerk  27-11-1986
     bgr. Ridderkerk  01-12-1986
     geh. Ridderkerk  04-11-1927

MARIA PIETERTJE VAN DIE  geb. Ridderkerk  13-01-1898
                         ovl. Ridderkerk  30-12-1958

dochter van Arie van Die en Cornelia van den Giessen. 

Uit dit huwelijk:

1.   Neeltje             geb. Ridderkerk  05-03-1929     B09-E    
2.
 
Doodgeboren kind         Ridderkerk        1935
3.
 
Cornelia            geb. Ridderkerk  10-06-1936     B09-F

 • B08-H

JOHANNA  geb. Ridderkerk  14-02-1900
         ovl. Ridderkerk  06-11-1979
         geh. Ridderkerk  08-05-1925

IZAK VAN DER POEL  geb. H.I. Ambacht  02-05-1900
                   ovl.               04-08-1989
                   bgr. Ridderkerk

zoon van Jan van der Poel en Grietje Provily. 

Uit dit huwelijk:

1.  Grietje Neeltje van der Poel  geb. Ridderkerk 28-04-1928
Grietje Neeltje tr. met Jan Aardoom geb. Ridderkerk 30-06-1924.

2.  Leendert        van der Poel  geb. Ridderkerk 12-06-1929
                                  ovl. Ridderkerk 02-06-1933
3.  Neeltje Grietje van der Poel  geb. Ridderkerk 26-04-1934

Neeltje Grietje tr. met Cornelis van de(r) Giessen geb. Ridderkerk 16-03-1928.

4.  Lijntje         van der Poel  geb. Ridderkerk 20-11-1935

Lijntje tr. met Gozewijn Bol geb. Ridderkerk 20-07-1933.

5.  Pieter Jan      van der Poel  geb. Ridderkerk 09-04-1944

Pieter Jan tr. met Lijntje Molendijk geb. Ridderkerk 08-08-1947.

 • B08-I

HUIG  geb. Ridderkerk   28-03-1902
      ovl. Ridderkerk   24-10-1989
      geh. IJsselmonde  01-09-1927

GEERTJE KRIJGSMAN  geb. IJsselmonde  25-07-1900
                   ovl. Ridderkerk   16-01-1991

dochter van Pieter Krijgsman en Elisabeth Lena Pors. 

Uit dit huwelijk:

1.   Elisabeth   geb. Ridderkerk  20-11-1927     B09-G
2.
 
Pieter      geb. Ridderkerk  14-10-1929     B09-H
3.
 
Leendert    geb. Ridderkerk  13-05-1936     B09-I
4.
 
Greta       geb. Ridderkerk  17-12-1940     B09-J

 • B08-J

ADRIANUS  geb. Ridderkerk  11-04-1908
          ovl. Rotterdam   20-04-1984
          geh. Zwijndrecht 02-05-1929

PIETERNELLA BAKKER  geb. Rotterdam  01-02-1909
dochter van Mattheus Bakker en Pieternella van der Leer. 

Uit dit huwelijk:

1.   Leendert          geb. Ridderkerk  22-08-1929 B09-K
2.
 
Mattheus          geb. Ridderkerk  30-04-1931 B09-L
3.
 
Pieternella       geb. Ridderkerk  28-07-1932 B09-M
4.
 
Pieter            geb. Ridderkerk  20-08-1936 B09-N
5.
 
Neeltje           geb. Ridderkerk  12-12-1938
6.
 
Adriana           geb. Ridderkerk  20-01-1940 B09-O
7.
 
Johannes          geb. Ridderkerk  11-04-1943 B09-P
8.
 
Grietje           geb. Ridderkerk  03-01-1945 B09-Q
9.
 
Lena              geb. Ridderkerk  27-02-1949 B09-R

 • B08-K

WILLEM  geb. Ridderkerk    22-05-1911
        ovl. Rotterdam     09-12-1976
        bgr. Ridderkerk
        geh. Alblasserdam  04-06-1931

ALIDA VERHOEFF  geb. Alblasserdam  27-04-1913
                ovl. Rotterdam     16-04-1988

dochter van Dirk Marinus Verhoeff en Cornelia Hardam. 

Uit dit huwelijk:

1.   Cornelia   geb. Ridderkerk  17-08-1931     B09-S
2.
 
Neeltje    geb. Ridderkerk  07-09-1932      
                ovl. Ridderkerk  09-09-1932
3.   Leendert   geb. Ridderkerk  07-09-1932
                ovl. Ridderkerk  03-01-1933

4.
 
Neeltje    geb. Ridderkerk  21-02-1934     B09-T
5.
 
Krijntje   geb. Ridderkerk  06-05-1936     B09-U  
6.
 
Leendert   geb. Ridderkerk  23-02-1939     B09-V
7.
 
Grietje    geb. Ridderkerk  29-11-1942     B09-W
8.
 
Hendrik    geb. Ridderkerk  08-11-1947     B09-X
9.
 
Alida      geb. Ridderkerk  04-05-1952     B09-IJ

 • B08-L

LEENDERT  geb. Ridderkerk  21-05-1894
          ovl. Ridderkerk  08-02-1986
          geh. Ridderkerk  15-06-1917

GIJSBERTJE HARTINGSVELD  geb. Heerjansdam  08-04-1896
                         ovl.              29-08-1966

Uit dit huwelijk: ??

 • B08-M

JOHANNA  geb. Ridderkerk  26-08-1897
         ovl. Ridderkerk  17-06-1979
         bgr. Ridderkerk Oude begr.pl. Rusthof.
         geh. Ridderkerk  21-11-1919

ARIE VAN VUGHT  geb. 13-10-1894
                ovl. 08-06-1948
                bgr. Ridderkerk Oude begr.pl. Rusthof. 

Uit dit huwelijk: ??

 • B08-N

HUIG  geb. Ridderkerk  02-03-1900
      geh. …..?

GERRIGJE V.D. PADT 

Uit dit huwelijk:

1.  Machgiella           geb. Ridderkerk  ca. 01-11-1928
                         
ovl. Ridderkerk      01-02-1939
2.  Doodgeboren kind          Ridderkerk      12-03-1934

 • B08-O

LENA  geb. Ridderkerk  16-06-1901
      ovl. Rotterdam   07-11-1958
      geh. Ridderkerk  11-05-1923

PIETER LODDER  geb. 28-01-1901 

Uit dit huwelijk: ??

 • B08-P

ADRIANUS  geb. Ridderkerk  04-01-1911
          ovl. Rotterdam   05-02-1980
        begrv. Ridderkerk (Vredehof).
          geh. Ridderkerk  23-12-1941

GEERTJE ADRIANA KOOIJMAN  geb. Ridderkerk  15-03-1914
                          ovl. Ridderkerk  22-04-1998
                          bgr. Ridderkerk  27-04-1998 (Vredehof). 

Uit dit huwelijk:

1.   Johanna       geb. Ridderkerk  30-08-1943     B09-Z
2.
 
Jannie        geb. Ridderkerk  19-11-1948     B09-Aa
3.
 
Plonie        geb. Ridderkerk  17-07-1950     B09-Bb
4.
 
Willem        geb. Ridderkerk  13-11-1953     B09-Cc
5.
 
Leendert

 • B08-Q

ADRIANA  geb. Ridderkerk  01-09-1915
         ovl. Ridderkerk  01-01-1989
         bgr. Ridderkerk
         geh. Ridderkerk  03-11-1939

HENDRIK GEENE  geb. Ridderkerk       28-04-1915
               ovl. Katwijk aan Zee  08-01-2002
               bgr. Ridderkerk       14-01-2002 

Uit dit huwelijk: ??

 • B08-R

GERRIT  geb. Ridderkerk 18-10-1898
Beroep:
Leraar, instrumentmaker. 

geh. Ridderkerk ……….?

MEINTJE NEUSCHWANDER  geb. Ridderkerk ……….? 

Uit dit huwelijk:

1.   Adrianus           geb. Ridderkerk
2.
 
Lijntje Adriana    geb. Ridderkerk  29-10-1928     B09-Dd

 • B08-S

HENRIKA  geb. Ridderkerk  12-01-1910
         ovl. Ridderkerk  09-02-1986
         geh. Ridderkerk  15-03-1929

CORNELIS KROOS  geb. Ridderkerk  12-12-1929                                      
                ovl. Ridderkerk  10-09-1992 

Uit dit huwelijk:

1.   Jannigje Henrika Kroos   geb. Ridderkerk  02-09-1929
                              ovl. Ridderkerk  02-02-1996

2.
 
Henrika Kroos            geb. Ridderkerk  03-01-1931
3.
 
Adrianus Kroos           geb. Ridderkerk  24-08-1932
                              ovl. Ridderkerk  31-03-1999
4.   Johanna Geertje Kroos    geb. Ridderkerk  22-09-1937

 • B08-T

ADRIANUS  geb. Ridderkerk    16-08-1913
         
ovl. Nieuwkoop     10-11-1996
          geh. H.I. Ambacht  24-12-1936

CORNELIA DE WIT  geb. H.I. Ambacht  01-05-1917
                 ovl. Nieuwkoop     29-01-1997

dochter van Cornelis de Wit en Francina van Kooten.
 

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Henricus Arie   geb. Nieuwkoop  14-03-1938     B09-Ee
 2.
Francina Wilhelmina      geb. Nieuwkoop  30-08-1940     B09-Ff
 3.
Henrika Irene            geb. Nieuwkoop  24-07-1941     B09-Gg
 4.
Johanna                  geb. Nieuwkoop  31-01-1943     B09-Hh
 5.
Arie Cornelis            geb. Nieuwkoop  28-04-1944     B09-Ii
 6.
Cornelia                 geb. Nieuwkoop  08-06-1946     B09-Jj
 7.
Gerrit Piet              geb. Nieuwkoop
 8.
Pieternella              geb. Nieuwkoop  11-02-1949     B09-Kk
 9.
Jan                      geb. Nieuwkoop  30-09-1950     B09-Ll
10.
Jacob                    geb. Nieuwkoop  12-05-1952    
                             
ovl. Leiden     26-09-1952
11.
Jacoba                   geb. Nieuwkoop  13-09-1953     B09-Mm
12.
Aart                     geb. Leiden     05-06-1955     B09-Nn
13.
Geertje                  geb. Nieuwkoop  10-06-1958
14.
Marijke                  geb. Nieuwkoop  30-09-1961

 • B08-U

ADRIAANTJE  geb. Ridderkerk  02-11-1905
            ovl. Ridderkerk  25-07-1994
            geh. Ridderkerk  12-11-1929

GERARDINUS CORNELISzn. VISSER  geb. ……….?  10-09-1899
                               ovl. ……….?  21-11-1960

Uit dit huwelijk: ??

 • B08-V

JAN  geb. Ridderkerk  04-01-1907
     ovl. Ridderkerk  23-01-1989
     geh. Ridderkerk  09-02-1932

LIJNTJE VAN KOOTEN  geb. ………..?  08-11-1907
                    ovl. ………..?  04-06-1995

dochter van Gerrit van Kooten en Aaltje Josina Penning.

Uit dit huwelijk:

1.  Francina Antonia  geb. Ridderkerk  05-12-1932
                      ovl. Rotterdam   31-12-1932
2.  Arie Jan          geb. Ridderkerk  16-06-1934
                      ovl. Ridderkerk  29-08-1945

3.
 
Aaltje Josina     geb. Ridderkerk  10-08-1937     B09-Oo

 • B08-W

HUIG  geb. Ridderkerk  18-06-1908
      ovl. Ridderkerk  07-08-1998
      bgr. Ridderkerk  11-08-1998
      geh. Ridderkerk  28-07-1943

WILLEMIJNTJE VAN DER DUYN- SCHOUTEN  geb. 14-07-1917 

Uit dit huwelijk:

1.   Arie Jan               geb. Ridderkerk  05-05-1944     B09-Pp
2.
 
Dirk                   geb.             27-02-1946     B09-Qq
3.
 
Jan                    geb. Ridderkerk  22-03-1948     B09-Rr
4.
 
Wilhelmina Francina    geb. Rotterdam   28-05-1951     B09-Ss

 • B08-X

RIJMPJE CORNELIA  geb. Ridderkerk  02-02-1910
                  geh. Ridderkerk  30-06-1936

JAN CORNELIS PLAISIER  geb. Ridderkerk  16-09-1910
zoon van GERRIT PLAISIER en Neeltje den Ouden.

Zie verderop in deze genealogie bij Jan Cornelis

 • B08-IJ

DIRK LEENDERT  geb. Ridderkerk  22-07-1911
               ovl. Ridderkerk  05-08-1996
               bgr. Ridderkerk  08-08-1996 (Vredehof).
           geh. (1) Ridderkerk  26-11-1935

GEERTRUIDA VAN DE KULK  geb. Ridderkerk  14-05-1911
                        ovl. Ridderkerk  11-04-1953

Uit dit huwelijk:

1.   Francina Antonia  geb. Ridderkerk  18-02-1937     B09-Yt
2.
 
Arie Jan          geb. Ridderkerk  27-08-1940     B09-Uu
3.
 
Wouter            geb. Ridderkerk  04-11-1946     B09-Vv 

geh. (2)  Ridderkerk  16-06-1955

EMMA VAN DER DUYN SCHOUTEN  geb. Ridderkerk  27-12-1922 

Uit dit huwelijk:

1.   Geertruida                    geb. Rotterdam  25-04-1956     B09-Ww
2.
 
Christina Lijntje Wilhelmina  geb. Rotterdam  02-03-1959     B09-Xx

 • B08-Z

LIJNTJE ANNA MARIA  geb. Ridderkerk  31-07-1914
                    ovl.             04-11-1993
                    geh. Ridderkerk  10-11-1955

JAN VISSER  geb. 24-12-1913
zoon van Cornelis Visser.
 

Uit dit huwelijk:

1 dochter.

 • B08-Aa

CORNELIA PIETERNELLA  geb. Ridderkerk  23-08-1916
                      ovl. Ridderkerk  28-09-2002 (Reyerheem)
                      bgr. Zwartewaal
                      geh.      ……..?  24-08-1960

JACOB KIK  geb. 30-05-1904
           ovl. 19-04-1988 

Uit dit huwelijk: ??

 • B08-Bb

ANTONIA  geb. Ridderkerk  28-12-1918
         geh. Ridderkerk  27-11-1941

DAVID REMIJNSE  geb.  25-05-1912
                ovl.  30-09-1986

Uit dit huwelijk:

1 dochter en 3 zonen.

 • B08-Cc

MARIA  geb. Ridderkerk  29-01-1921
       geh. Ridderkerk  26-08-1971

HUIBERT BOUSCHE  geb. 22-01-1902
                 ovl. 19-02-1984 

Uit dit huwelijk: ?? 

 • B08-Dd

GERRIT  geb. Ridderkerk  09-07-1922
        geh. ………?        01-07-1954

CORNELIA VAN WINGERDEN  geb. 22-06-1932 

Uit dit huwelijk:

1.   Francina Antonia    geb.  27-04-1955     B09-IJij
2.
 
Arie Jan            geb.  14-10-1956     B09-Zz
3.
 
Leendert Bastiaan   geb.  09-05-1958     B09-AaA
4.
 
Hugo Frank          geb.  13-06-1960     B09-BbB
5.
 
Anton Paul          geb.  27-11-1961     B09-CcC
6.
 
Caroline Hilda      geb.  27-03-1965     B09-DdD
7.
 
Maria Christine     geb.  09-05-1974     B09-EeE

 • B08-Ee

HENDRIK  geb. Ridderkerk  25-03-1924
         geh. …….?        18-06-1947

HENDRIKA VAN DER MATTEN  geb.  02-11-1924
                         ovl.  09-06-1989 

Uit dit huwelijk:

1.   Helena Willemijntje Josina  geb.  24-04-1948     B09-FfF
2.
 
Arie Jan                    geb.  30-09-1949     B09-GgG
3.
 
Florus                      geb.  16-05-1951     B09-HhH

 • B08-Ff

JAN CORNELIS  geb. Ridderkerk  16-09-1910
              ovl.  ………….?     21-08-1972
              geh. Ridderkerk  30-06-1936

RIJMJE CORNELIA PLAISIER  geb. Ridderkerk  02-02-1910
dochter van ARIE JAN PLAISIER en Francina Antonia Kranendonk.
   

Uit dit huwelijk:

1.   Gerrit                   geb. Rotterdam  11-05-1937     B09-IiI
2.
 
Francina Antonia Nellie  geb. Rotterdam  04-04-1940    
3.
 
Neeltje                  geb. Rotterdam  26-01-1942    
4.
 
Adriana                  geb. Rotterdam  05-02-1947

 • B08-Gg

KLAAS PIETER  geb. Strijen     02-12-1912
              ovl. Ridderkerk  19-10-1984

              geh. Strijen     18-05-1945

CORNELIA ADRIANA KOOYMAN  geb. Strijen  07-01-1913 

Uit dit huwelijk:

1.   Leonard    geb. Loosdrecht  16-08-1947
2.
 
Johny      geb. Apeldoorn   15-03-1950
3.
 
Ren        geb. Apeldoorn   19-12-1951

 • B09-A

DIRK  geb. Ridderkerk    28-10-1939
      geh. H.I. Ambacht  11-12-1958

M. VAN DER NAT 

Uit dit huwelijk: ??

 • B09-B

ABRAHAM  geb. Ridderkerk      25-11-1940
         geh. Oud Beijerland  21-01-1965

C. ORGERS 

Uit dit huwelijk: ??

 • B09-C

WIJNAND  geb. Ridderkerk    20-05-1944
         geh. Alblasserdam  12-01-1967

D.M. VAN STEENIS

Uit dit huwelijk: ??

 • B09-D

ARIE  geb. Ridderkerk  01-11-1945
      geh. ……?         15-08-1968

A. VAN DER PERK 

Uit dit huwelijk: ??

 • B09-E

NEELTJE  geb. Ridderkerk  05-03-1929
         geh. ….?

JAKOB DE DEUGD  geb. Ridderkerk  30-05-1927 

Uit dit huwelijk: ??

 • B09-F

CORNELIA  geb. Ridderkerk  10-06-1936
          geh. …..?

JOHANNES VERHOEVEN  geb. H.I. Ambacht  29-07-1934
                    ovl. Rotterdam     18-08-1992 

Uit dit huwelijk: ??

 • B09-G

LENA  geb. Ridderkerk  20-11-1927

geh.

FILIPPUS DORUS DOFF  geb. Ridderkerk  22-02-1929 

Uit dit huwelijk: ?? 

 • B09-H

LEENDERT  geb. Ridderkerk  14-10-1929
geh.

ADRIANA HOOGEWEIJ  geb. Rotterdam  27-11-1927
                   ovl. Goude      04-02-2000 

Uit dit huwelijk: ?? 

 • B09-I

PIETER  geb. Ridderkerk  13-05-1936
geh.

CORNELIA VERHEUVEL  geb. Krimpen a.d. Lek  01-04-1940 

Uit dit huwelijk: ?? 

 • B09-J

NELLIE  geb. Ridderkerk  17-12-1940<
geh.

GERRIT DE WEERD  geb. Ridderkerk  21-07-1939 

Uit dit huwelijk: ?? 

 • B09-K

LEENDERT  geb. Ridderkerk 22-08-1929
geh.

KLAASKE VAN LUNE  geb. Dokkum 16-12-1924 

Uit dit huwelijk: ?? 

 • B09-L

MATTHEUS  geb. Ridderkerk 30-04-1931
geh.

PIETJE VAN DALEN  geb. Papendrecht 16-09-1934 

Uit dit huwelijk: ?? 

 • B09-M

PIETERNELLA  geb. Ridderkerk 28-07-1632
geh.

TEUNIS DE JONG  geb. Ridderkerk 20-10-1930 

Uit dit huwelijk: ?? 

 • B09-N

PIETER  geb. Ridderkerk 20-08-1936
geh.

CORNELIA LOOKERS  geb. Standaarbuiten 03-08-1937 

Uit dit huwelijk: ?? 

 • B09-O

ADRIANA  geb. Ridderkerk 20-01-1940
geh.

ARIE JOHANNES WISSELINK  geb. Sliedrecht 19-06-1935 

Uit dit huwelijk: ?? 

 • B09-P

LEENDERT  geb. Ridderkerk 11-04-1943
geh.

WILHELMINA CHRISTINA VAN EIJK  geb. Rotterdam 26-08-1920 

Uit dit huwelijk: ?? 

 • B09-Q

JOHANNA  geb. Ridderkerk 03-01-1945
geh.

RUDI TJONG  geb. 01-06-1936 (Indonesië) 

Uit dit huwelijk: ??

Dit huwelijk werd ontbonden. 

 • B09-R

JANNETJE  geb. Ridderkerk 27-02-1949
geh.

WOLTER EEFSTING  geb. Heerjansdam 26-06-1950 

Uit dit huwelijk: ?? 

 • B09-S

CORNELIA  geb. Ridderkerk  17-08-1931
          geh. Ridderkerk  13-01-1956

SIMON HENDRIK LEENHEER  geb. Ridderkerk  17-12-1928
zoon van Teunis Leenheer en Aplonia Cornelia Sparreboom.
 

Uit dit huwelijk:

1.  Aplonia Cornelia Leenheer geb. Ridderkerk 30-11-1957 

 • B09-T

NEELTJE GRIETJE  geb. Ridderkerk  21-02-1934
                 geh. Ridderkerk  13-09-1955

MARTINUS TEUNIS SCHOUTEN  geb. Ridderkerk  17-03-1932
zoon van Martinus Teunis Schouten en Anna Aardoom. 

Uit dit huwelijk:

1.  Martinus Teunis Schouten geb. Rotterdam 19-09-1956
2.  Willem          Schouten geb. Rotterdam 21-03-1961 

 • B09-U

KRIJNTJE  geb. Ridderkerk  06-05-1936
          geh. Ridderkerk  09-04-1957

JOHANNES LEENDERT LAGENDIJK  geb. Ridderkerk  23-04-1927
zoon van Teunis Lagendijk en Seijke de Bie. 

Uit dit huwelijk:

1.  Johannes Lagendijk geb. Rotterdam 07-06-1961
2.  Richard  Lagendijk geb. Dordrecht 19-02-1968 

 • B09-V

LEENDERT PIETER  geb. Ridderkerk    23-02-1939
                 geh. Alblasserdam  31-07-1962

BAUKJE DE GOEDE  geb. Achtkarspelen  15-10-1938
dochter van Bouwe de Goede en Freemer Boonsma. 

Uit dit huwelijk:

1.   Willem        geb. Sliedrecht 14-02-1964     B10-A    
2.
  Robert Bouwe  geb. Dordrecht  20-12-1967     B10-B  

 • B09-W

GRIETJE JOHANNA geb. Ridderkerk  29-11-1942
                geh. Ridderkerk  07-02-1975

PIETER ZWERVER  geb. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde  11-10-1939
zoon van Gerben Zwerver en Eelkjen Muizelaar. 

Uit dit huwelijk:

1.  Pieter Zwerver geb. Rotterdam 07-09-1976 

 • B09-X

HENDRIK  geb. Ridderkerk   08-11-1947
         geh. Spijkenisse  01-11-1972

GRACE DE LA CROIX  geb. Sorong (Nieuw Guinea)  15-12-1950
dochter van Gerard de La Croix en Everdina Huberta Dickhut. 

Uit dit huwelijk:

1.   Monique  geb. Rotterdam  14-12-1977
2.
  Eric     geb. Rotterdam  07-06-1979 

 • B09-IJ

ALIDA  geb. Ridderkerk  04-05-1952
       geh. Ridderkerk  08-12-1972

BASTIAAN BROER  geb. Ridderkerk  23-08-1950
zoon Bastiaantje Slooff
(door de vader niet erkend (?)).
 

Uit dit huwelijk:

1.  Eddy    Broer geb. Rotterdam 25-02-1975
2.  Miranda Broer geb. Rotterdam 01-04-1979 

 • B09-Z

JOHANNA  geb. Ridderkerk  30-08-1943
         geh. Ridderkerk  28-10-1965

C.G. MAASWINKEL 

Uit dit huwelijk: ??

 • B09-Aa

JANNIE  geb. Ridderkerk  19-11-1948
        geh. Ridderkerk  21-03-1973

ARIE DE RUITER 

Uit dit huwelijk: ?? 

 • B09-Bb

PLONIE  geb. Ridderkerk  17-07-1950
geh. Ridderkerk  12-08-1971

FRANK VAN BEEK 

Uit dit huwelijk: ?? 

 • B09-Cc

WILLEM  geb. Ridderkerk  13-11-1953
        geh. Ridderkerk  22-03-1979

SJANIE PUNT 

Uit dit huwelijk: ?? 

 • B09-Dd

LIJNTJE ADRIANA  geb. Ridderkerk  29-10-1928
                 geh. Ridderkerk  24-12-1957

JAN CORNELIS STEEHOUWER  geb. Ridderkerk  13-02-1933
zoon van Teunis Stehouwer en Neeltje Johanna  van Houwelingen. 

Uit dit huwelijk:

1.  Teunis Steehouwer  geb. Ridderkerk  16-07-1959
Teunis tr. Ridderkerk 10-05-1985 met Marijke Louise van der Giessen.

2.  Gerard Steehouwer  geb. Ridderkerk  11-05-1963 

 • B09-Ee

ADRIANUS HENRICUS ARIE  geb. Nieuwkoop  14-03-1938
geh. Ridderkerk  12-11-1962

HENRIETTE ANDREA KOOYMAN  geb. Rotterdam  01-08-1939 

Uit dit huwelijk: ?? 

 • B09-Ff

FRANCINA WILHELMINA  geb. Nieuwkoop  30-08-1940
geh. Nieuwkoop  03-08-1961

ARIE VERLOOIJ  geb. Nieuwkoop  28-09-1935 

Uit dit huwelijk:

1.   Cornelia Anna Verlooij   geb. Alphen aan den Rijn  05-06-1962
2.
  Gerrit Adrianus Verlooij geb. Nieuwkoop            29-11-1963
3.
  Ronald Verlooij          geb. Nieuwkoop            04-04-1971 

 • B09-Gg

HENRIKA IRENE  geb. Nieuwkoop  24-07-1941
               geh. Nieuwkoop  04-09-1963

JOHANNES SCHELLINGERHOUT  geb. Nieuwkoop  05-03-1937 

Uit dit huwelijk:

1.   Willem Adrianus Schellingerhout   geb. Nieuwkoop  19-11-1965
2.
  Lena Cornelia Schellingerhout     geb. Nieuwkoop  20-07-1967
3.
  Cornelia Henrica Schellingerhout  geb. Nieuwkoop  29-12-1970  

 • B09-Hh

JOHANNA  geb. Nieuwkoop  31-01-1943
geh. Nieuwkoop  21-01-1964

BERNHARD VERKERK  geb. Mijdrecht  11-03-1941 

Uit dit huwelijk:

1.   Cornelia Verkerk          geb. Haarlem  23-01-1965
2.
  Hermanus Verkerk          geb. Haarlem  23-07-1966
3.
  Gerrine Verkerk           geb. Haarlem  19-08-1967
4.
  Adriana Johanna Verkerk   geb. Haarlem  28-12-1971 

 • B09-Ii

ARIE CORNELIS  geb. Nieuwkoop  28-04-1944
               geh. Nieuwkoop  20-12-1967

LEENTJE WILHELMINA VERMEIJ  geb. Nieuwkoop  17-02-1945
dochter van Pieter Jacob Vermeij en Johanna Aaltje Spek. 

Uit dit huwelijk:

1.   Arjan       geb. Nieuwkoop  23-01-1969     B10-C
2.
  Jacqueline  geb. Nieuwkoop  13-12-1971     B10-D 

 • B09-Jj

CORNELIA  geb. Nieuwkoop  08-06-1946
          geh. Nieuwkoop  14-09-1967

ONNO ALE DE HAAN  geb. Amsterdam  05-07-1945 

Uit dit huwelijk:

1.   Ale Adrianus de Haan   geb. Amsterdam  20-10-1971
2.
  Wande de Haan          geb. Amsterdam  06-02-1973
3.
  Bianca de Haan         geb. Amsterdam  27-07-1975 

 • B09-Kk

PIETERNELLA  geb. Nieuwkoop  11-02-1949

geh.

…..? MUIJS 

Uit dit huwelijk:

1.   Jan Cornelis Muijs  geb. Rotterdam  07-11-1973
2.
  Cindy Muijs         geb. Rotterdam  28-06-1976 

 • B09-Ll

JAN  geb. Nieuwkoop  30-09-1950
     geh. Nieuwkoop  19-06-1975

MARIA ANNA DE JONG  geb. Nieuwkoop  13-04-1954
dochter van Martinus de Jong en Cornelia Vork. 

Uit dit huwelijk:

1.   Cornelia Maria Ankora  geb. Nieuwkoop  20-04-1978     B10-E
2.
  Mark Adrianus Martinus geb. Nieuwkoop  03-12-1979 

 • B09-Mm

JACOBA  geb. Nieuwkoop  13-09-1953
        geh. Nieuwkoop  20-06-1973

ADRIANUS JACOBUS VAN LITH  geb. Amsterdam  02-06-1949

Uit dit huwelijk:

1.   Martijn van Lith   geb. Hoorn  24-04-1978
2.
  Suzanna van Lith   geb. Hoorn  18-08-1980 

 • B09-Nn

AART  geb. Leiden     05-06-1955
      geh. Nieuwkoop  30-05-1978

DIRKJE SANDERS  geb. Nieuwkoop  28-07-1956
dochter van Cornelis Sanders en Sien Regina van der Sluis. 

Uit dit huwelijk:

1.   Alex    geb. Nieuwkoop  11-05-1986
2.
  Joyce   geb. Nieuwkoop  27-12-1989
3.
  Ruben   geb. Nieuwkoop  30-09-1992 

 • B09-Oo

AALTJE JOSINA  geb. Ridderkerk 10-08-1937
geh. Ridderkerk  25-04-1961

DIRK STOLK
zoon van J.C. Stolk en Geertruida Kraaij.

Uit dit huwelijk:

2 dochters en 1 zoon. 

 • B09-Pp

ARIE JAN  geb. Ridderkerk  05-05-1944
          geh.             11-09-1969

JANNE FLORINA KOREVAAR  geb             26-08-1950
                        ovl. Ridderkerk  03-08-1997

dochter van A. Korevaar. 

Uit dit huwelijk:

1.   Hugwin     geb.  04-06-1970     B10-F
2.
  Arnoud     geb.  09-02-1972     B10-G
3.
 
Martin     geb.  09-04-1973     B10-H
4.
  Michel     geb.  25-10-1974
5.
  Richard    geb.  21-12-1975
6.
  Denise     geb.  29-06-1977
7.
  Walter     geb.  28-04-1981 

 • B09-Qq

DIRK  (DICK)  geb. 27-02-1946
geh. (1) 16-10-1970

EELKE HOEKSTRA  geb. 15-03-1950 

Uit dit huwelijk: ?? 

geh. (2)  31-03-1980

NELLEKE VELDHUIZEN  geb. 15-09-1950 

Uit dit huwelijk:

1.   Hanneke        geb. 24-12-1981
2.
  Carolien       geb. 20-07-1983
3.
  Anne           geb. 15-07-1988
4.
  Thomas Dirk    geb. 21-11-1991 

 • B09-Rr

JAN  geb. Ridderkerk  22-03-1948
     geh.             19-12-1972

ANSJE SOPHIE VERGEER  geb. 20-12-1950 

Uit dit huwelijk:

1.   Erik Jan           geb.  28-07-1975
2.
  Frans Hugo         geb.  03-12-1976
3.
  Christine          geb.  06-07-1979
4.
  Anneke             geb.  04-04-1982
5.
  Jan Paul           geb.  06-03-1986
6.
  Gerdine Wilhelmine geb.  12-12-1987
7.
  Michelle           geb.  14-04-1994 

 • B09-Ss

WILHELMINA FRANCINA  geb. Rotterdam   28-05-1951 (Eudokiaziekenhuis)
                     ged. Slikkerveer 05-08-1951
                     geh.             28-08-1973

JOZEF AUGUSTINUS POLFLIET  geb. 10-07-1938 

Uit dit huwelijk:

3 dochters en 3 zonen. 

 • B09-Tt

FRANCINA ANTONIA  geb. Ridderkerk  18-02-1937
                  geh.             06-10-1960

CORNELIS LOS  geb. 17-07-1937 

Uit dit huwelijk:

1 zoon. 

 • B09-Uu

ARIE JAN  geb. Ridderkerk  27-08-1940
          geh.             28-03-1963

DIRKJE ENGELINA DIEPENBROEK  geb. 02-06-1939 

Uit dit huwelijk:

1.   Ronald Herman               geb.  08-10-1963     B10-I
2.
  Linda Geertruida Engelina   geb.  26-05-1967     B10-J 

 • B09-Vv

WOUTER  geb. Ridderkerk  04-11-1946
        geh. (1)         17-09-1970

GERARDA EMMA STOLK  geb.  08-11-1950 

Uit dit huwelijk:

1.   Marcel Leon Dirk   geb.  22-09-1971
2.
  Robin Alexander    geb.  04-03-1974 

geh. (2) 28-04-1981

HELENA L.A.M. VAN ERP  geb. 14-08-1941 

Uit dit huwelijk: ??  

 • B09-Ww

GEERTRUIDA  geb. Rotterdam  25-04-1956
            geh.            10-04-1981

CHARLES HARRY ARNOLD SNIJDERS  geb. 13-02-1959 

Uit dit huwelijk:

2 dochters. 

 • B09-Xx

CHRISTINA LIJNTJE WILHELMINA  geb. Rotterdam  02-03-1959
                              geh.            04-09-1980

ARIE RUDOLF BERGWERFF  geb. 01-09-1956 

Uit dit huwelijk:

2 dochters en 1 zoon. 

 • B09-IJij

FRANCINA ANTONIA  geb. 27-04-1955
                  geh. 26-01-1977

PIETER JOHANNES KRIJGSMAN  geb. 14-01-1954 

Uit dit huwelijk:

2 dochters en 1 zoon. 

 • B09-Zz

ARIE JAN  geb. 14-10-1956
          geh. 17-06-1980

MANNA VERHOEVEN  geb. Ridderkerk  24-10-1956
dochter van Jan Verhoeven en Christina van Wijk. 

Uit dit huwelijk:

1.   Janna Willemina   geb.  16-10-1982
2.
  Cornelia Maria    geb.  14-06-1984
3.
  Fenna Christina   geb.  31-12-1986
4.
  Arie Jan          geb.  05-06-1988
5.
  Wouter Willem     geb.  02-09-1993 

 • B09-AaA

LEENDERT BASTIAAN  geb. 09-05-1958
                   geh. 21-04-1983

PHILIPPA JACOBA NOBEL  geb. 24-11-1962 

Uit dit huwelijk:

1.   Gerard                   geb.  23-05-1984
2.
  Cornelis Johannes        geb.  27-03-1986
3.
  Jan Willem               geb.  18-01-1988
4.
 
Jacoba Hendrika Eveline  geb.  29-10-1990       

 • B09-BbB

HUGO FRANK  geb. 13-06-1960
            geh. 26-11-1985

CORNELIA JOHANNA NOBEL  geb. 13-10-1965 

Uit dit huwelijk:

1.   Maria Jacoba      geb.  02-10-1986
2.
  Gerben            geb.  08-08-1988
3.
 
Cornelis          geb.  07-08-1991
4.
  Esther Cornelia   geb.  01-12-1993 

 • B09-CcC

ANTON PAUL  geb. 27-11-1961
            geh. 03-10-1984

JOHANNA WILHELMINA ZWAGEMAKER  geb. 12-10-1961 

Uit dit huwelijk:

1.   Gerrit              geb.  03-08-1985
2.
  Helena Cornelia     geb.  14-04-1987
3.
 
Wilhelm Leender     geb.  06-01-1990
4.
  Johanna Antonia     geb.  11-10-1991
5.
  Leo Johan Matthias  geb.  11-10-1991
 

 • B09-DdD

CAROLINE HILDA  geb. 27-03-1965
               
geh. 28-08-1986

LEENDERT-JAN VAN DOORN  geb. 14-07-1964 

Uit dit huwelijk:

2 dochters en 1 zoon. 

 • B09-EeE

MARIA CHRISTINE  geb. 09-05-1974
                geh.  09-11-1995

JOHANNES ADRIAAN REINARD VAN EIJSDEN  geb. 22-11-1973 

Uit dit huwelijk:

1 zoon. 

 • B09-FfF

HELENA WILLEMIJNTJE JOSINA  geb. 24-04-1948
                            geh. 14-12-1972

GOVERT BASTIAAN DE KOOL  geb. 06-05-1950 

Uit dit huwelijk:

2 dochters en 3 zonen. 

 • B09-GgG

ARIE JAN  geb. 30-09-1949
          geh. 29-03-1973

MAGDALENA BARENDINA STOK  geb. 21-08-1952 

Uit dit huwelijk:

1.   Barendina Endrika  geb.  22-03-1974     B10-K
2.
  Hendrik Jan        geb.  23-02-1976     B10-L
3.
  Arie-Jan Florus    geb.  21-12-1979
4.
  Leonard Anthonie   geb.  31-03-1984 

 • B09-HhH

FLORUS  geb. 16-05-1951
        geh. 11-04-1974

ANJA FRANSIENA VAN WIJNGAARDEN  geb. 11-10-1953
dochter van Jan van Wijngaarden en W. Bons. 

Uit dit huwelijk:

1.   Robert    geb.  13-06-1978
2.
  Niels     geb.  03-01-1980 

 • B09-IiI

GERRIT  geb. Rotterdam  11-05-1937
        geh.            02-07-1965

HUIBERDINE KRUITHOF  geb. 12-05-1941 

Uit dit huwelijk:

1.   Jan Geert Cornelis      geb.  27-10-1966     B10-M
2.
 
Felix Cornelis Pieter   geb.  26-09-1968     B10-N 

 • B10-A

WILLEM  geb. Sliedrecht  14-02-1964
    geh. (1) Ridderkerk  06-07-1987

SITTI NOERLIA SAËBU 

Uit dit huwelijk:

1.  Djuwayriyyah  geb. Rotterdam 20-04-1988
2.  Sarahfina     geb. Rotterdam 15-12-1989 

huw. ontbonden te Ridderkerk.

samenwonend (2) met MIRANDA VAN STEENBEEK  geb. Rotterdam  25-12-1968 

Uit deze samenwoning: ?? 

 • B10-B

ROBERT  geb. Dordrecht  20-12-1967

samenwonend met

HUGUETTE BROERS  geb. Ridderkerk  17-03-1966 

Uit deze samenwoning:

1.  Vincent  geb. Rotterdam 20-02-1997 

 • B10-C

ARJAN  geb. Nieuwkoop  23-01-1969
       geh. Nieuwkoop  17-05-1991

EWINA HOEK  geb. Middelharnis  26-09-1969
dochter van Dirk Hoek en Hendrika van der Louw. 

Uit dit huwelijk:

1.   Brent        geb. Nieuwkoop  30-11-1998
2.
  Lars         geb. Rotterdam  24-11-2002 

 • B10-D

JACQUELINE  geb. Nieuwkoop 13-12-1971
            geh. Nieuwkoop 07-09-1995

PETER VAN DER HORST  geb. Nieuwkoop  07-12-1969 

Uit dit huwelijk:

1.   Kevin van der Horst   geb. Woerden  19-11-1999 

 • B10-E

CORNELIA MARIA ANKORA  geb. Nieuwkoop  20-04-1978

samenwonend met:

MARCUS JOHANNES GROENEVELD  geb. Bodegraven  24-11-1970 

Uit deze samenwoning: ?? 

 • B10-F

HUGWIN  geb. 04-06-1970
        geh. 29-04-1993

NELINE SUZANNE VAN INGEN  geb. 24-04-1972 

Uit dit huwelijk:

1.   Jenno     geb. 08-10-1995

 • B10-G

ARNOUD  geb. 09-02-1972
        geh. 24-04-1996

MARISKA DE VISSER  geb. 05-01-1975 

Uit dit huwelijk: ?? 

 • B10-H

MARTIN  geb.  09-04-1973
        geh. 29-05-1996

LIESBETH VAN DE HOEF  geb.  21-01-1974 

Uit dit huwelijk: ?? 

 • B10-I

RONALD HERMAN  geb. 08-10-1963
              
geh. 29-06-1990

PETRA CLAESSEN  geb. 16-06-1966 

Uit dit huwelijk:

1.   Robbie Herman    geb.  28-08-1992 

 • B10-J

LINDA GEERTRUIDA ENGELINA  geb.  26-05-1967
                           geh. 17-05-1995

met ??? DORR? 

Uit dit huwelijk:

1.   Marcel Dorr      geb.  18-04-19— 

 • B10-K

BARENDINA ENDRIKA  geb. 22-03-1974
                   geh. 30-11-1994

JOHAN KRIJGSMAN  geb. 18-03-1972 

Uit dit huwelijk:

1 dochter. 

 • B10-L

HENDRIK JAN  geb.  23-02-1976
             geh.  20-03-1997

KRIJNA JANNA VERHOEVEN  geb.  29-05-1977 

Uit dit huwelijk: ?? 

 • B10-M

JAN GEERT CORNELIS  geb.  27-10-1966
                    geh.  03-07-1992

JACQUELINE ASTRID VAN GREVENSTEIN  geb.  24-02-1971 

Uit dit huwelijk:

1.   Anne Helena     geb. 14-08-1993
2.
  Gerrit Huibert  geb. 29-06-1995 

 • B10-N

FELIX CORNELIS PIETER  geb.  26-09-1968
                       geh.  29-08-1992

NEELTJE BASTIANA BOONSTOPPEL  geb.  13-08-1969 

Uit dit huwelijk:

1.   Emma Esther       geb. 08-09-1994
2.
  Ilse Huiberdine   geb. 08-09-1994 


Verbeteringen en aanvullingen zijn van harte welkom.