Lambrechts-Plaisirs
 

StartVorige Volgende

Fragment Genealogie Lambrecht Plaisirs. (ca. 1520-1589)
Gezworen doctor in de medecijnen van Antwerpen.

Uit de nevelen van het verleden vormen zich de contouren van een familie Plaisirs-alias Den Blesers-alias Wouters. We herkennen hierin achtereenvolgens Lambrecht, volgt I, en zijn zussen Cecilia, volgt II, Angela, volgt III, Maria, volgt IV, Margriet, volgt V en Catharina, volgt VI.
Mede door hun huwelijken en contacten met tijdgenoten leverde dit een schat aan genealogische personen en geschiedkundige feiten op. 

I. Volgen we eerst de levensloop van de hoofdpersoon Lambrecht, welke ons door zijn achternaam en alias, steeds probeerde, genealogisch, op het verkeerde been te zetten.
Lambrecht
, geboren ca. 1520, staat ingeschreven als student te Leuven op 12 april 1539 als Lambertus Walterius de Dist
[1]Misschien was hij niet in Diest geboren maar hij was er toen zeker wel van afkomstig. 

Op 21 juli 1544 wordt een akte te Leuven opgemaakt waaruit blijkt dat Lambrecht Plaisirs filius Valentuny, “licentiaet in medecijn ende meester in arten” reeds gehuwd is met Henrica van Broeckhoven. In deze nogal merkwaardige akte, waarin hij de navolgende personen volmacht geeft om zijn zaken te behartigen, worden genoemd Jan van Broeckhoven, zijn sweer, Janne Judocy van Herck, Janne Michiels van Lierop, Jop Moons, Geerde Carbeel, Janne Melaers, Mr. Claes Berckel, Valentijn Plaisirs, zijn vader, Mathijs van Steenbergen, Henricus Hamont, Mr. Janne Lebegge en Dieric van Lieshout van Gerwen. Buiten zijn vader en zwager kunnen wij bij de andere personen geen familierelatie ontdekken dus denken we meer aan vrienden en/of studiegenoten[2].

In een andere akte, die op dezelfde dag is gepasseerd, schenkt Jan van Broeckhoven, “persoen” van Erp, aan Lambrecht en Henrica “zesse silveren croesen aende canten rontomme onder ende boven vergult wesent”[3]. 
In 1550 vinden we hem terug ingeschreven te Leuven als magister Lambertus Plaisir, alias Walteri de Diest, licentatius, om af te studeren als Doctor in de Medecijnen
[4].

Mr. Lambrechts Wouters koopt van Godevaert van Goirle, Henricsone, op 13 maart 1552, een huis “genaemt De Fortuyne gestaen ende geleghen inde Kerkhofstrate”  te Antwerpen welk huis destijds gekocht was van Jehanna Haecx en belast was met jaarlijkse erfrenten aan Jacoba Hertsen, Jacoba van der Straten, de kinderen Jan Steels, Jan van Doeren, waegemaker en Janne de Ridder, als momboir van zekere weeskinderen[5].  

In 1554 geven Mr. Lambrecht Plaisir ende joffrou Hendrica van Broeckhoven volmacht aan Mr. Janne van Lemmens en mr. Adriane Hallers om “drey huysen metten hove gestaen ende geleghen neffens malkander inde Zerkstraete neffens Claes van Lonneville huys ex una (ter ene zijde) ende Dominicus Bosmans erve ex altera (andere zijde)”, te Antwerpen te verkopen[6].  


[1] Matricules Universitaites Leuven, p. 191, nr. 44.
[2]
SAL, Register van de 2e schepenbank Leuven, reg. 7829, f° 40r.
[3]
SAL, Register van de 2e schepenbank Leuven, reg. 7829, f° 40v.
[4]
Matricules Universitaires Leuven.
[5]
SAA, Schepenregister Antwerpen, nr. 245, f° 236, 237 e.v d.d. 28-03-1552.
[
6]
SAA, Certificaatboeken Antwerpen, 1554, nr: 9 f° 353

Op 16 juni 1558 verkoopt Jacob van Hamelen of Havelen, rentmeester der stad van Diest, en Mr. Jan Verwyst[7]“inde name ende als volcomelick ende onwederroepelijk gemachticht van burgemeester, schepenen ende raedt der voors. stadt van Diest” aan Mr. Lambrecht Wouters alias Blesers, medecijn alhier, een huis genoemt De Colve, “gestaen ende geleghen aende Groote Merct alhier tusschen thuys geheten den Caetsbal aen deen sijde en Mr. Hubrechts de Mancheleere erve ex altera”, met als nadere plaatsaanduiding “comende aende Nuewerstraete lopende van dYserenbrugge naerde Maelderijstraete”. Op De Colve staan nog jaarlijkse erfrenten van o.a. juffrouw van Sompelen, juffrouw van Ranst en Frederick van Renesse[8].
Dat De Colve voordien reeds lang in bezit was van de stad Diest blijkt uit een akte van 10 oktober 1450: Willem van Beringen, Aernout van der Ponthen, Jan Walboden en Pauwels van Bukele, “gezwoeren guldedekene ende guberneurs van der drapperyen bynnen der stadt van Diest, verhuren de Halle van Diest, “geheiten de Colve”, staande in de stad van Antwerpen aan Lievine de Fulle, van Antwerpen. Borgen waren: Libbrecht vander Mynnen, opt Zant, Peter Creve, van Ghent, en Jan Hacke, van Stekele
[9]. 

Een akte uit 1563 onthult de leeftijd van Mr. Lambrecht Valentijnssone van Diest, out omtrent 43 jaren ende gezworen medecijn deser stadt. Hij brengt samen met Mr. Frans Ghysbrecht, gezworen chirurgijn, een bezoek aan Janne van Broeckum, van Diest, die ziek is liggend in de Valckstraete, in het huis genaamd Het Vlies te Antwerpen en maken een verklaring op “ende dat zij weten hen kenlick is oock gesien hebben de voors. Jan van Broeckum hadde een schrabbeken op zijne slincker wanghe dwelcks van eene worp gecregen hadde daer de voors. Frans Ghysbrechts als chirurgijn gegaen heeft gehadt maer zij diponeren wel weten en als dat de voors. Jan nyet en gestorven vande voors. worp oft schrabbeken noch den enighe aandenken van die want tselve wondeken nyet doodlick oft letael en was”[10].  

Hoewel “onze” Lambrecht een gestudeerd en geletterd man was valt het wel op hoe slordig hij met zijn achternaam omging. We kennen hem nu onder de volgende achternamen:

Valentijnssone, Wouters alias Blesers, Plaisirs, Blesers en Bleysers. De naam Plaisirs zou in Antwerpen verbasterd kunnen zijn tot Blesers, maar waar de achternaam Wouters vandaan komt is ons nog een raadsel. Misschien ligt het antwoord in de archieven van Diest.
Ook werd op 3 maart 1572 gedoopt in OLV kerk: Anna Plaissier, dochter van Merten Plaissier, peter:(onleesbaar) Ususmaris, meter: Barbara Offermans. Van een familieverband met Lambrecht is ons tot op heden niets bekend.   

Tijdens de Spaanse muiterij van 1574 bied de stad Antwerpen, om verder onheil te voorkomen, de Spanjaarden een losgeld aan welke opgebracht werd door middel van een “vrijwillige lening” door de inwoners. Lambrecht Wouters, medecijn, betaalt hieraan mee met  IIIc lb. Arthois[11].  


[7] SAA, Schepenregister Antwerpen, nr. 407, f° 98 e.v. d.d. 23-05-1592.
[8]
SAA, Schepenregister Antwerpen, nr. 268, f° 63 d.d. 16-06-1558.
[9]
Fonds Plaisier, 2e Oudt Register int Parkement, 1438-1459, f° 137, 137v. en 138.
[10]
SAA, Certificatieboeken Antwerpen, 1563, f° 542.
[
12]
Fonds Plaisier, Register vande Leeninghe 29 april 1574

Een akte uit 21 juli 1579 geeft een overzicht van de medische staf in dienst van de stad van Antwerpen:
Mr. Gheeraerdt van Bergen
, “gesworen medecyn, out omtrent 58 jaar, in dienst ende officis geweest synde omtrent 24 jaer”.
Mr. Lambrecht Bleysers
, “gesworen medecyn der selve stadt out omtrent 58 jare ende in dienst ende officis geweest synde 24 jaer”.
Mr. Jan van Eversberghe
, out omtrent 62 jare, in dienst 22 jaer, Mr. Jan Heylen, out omtrent 62 jare, in dienst 18 jare, en Mr. Damiaen Walshaerts, out 48 jare, in dienst omtrent 13 jaer, alle gesworen chirurgyns derselve stadt.

Adriaen de Bie, officio vander corte roede, deser stadt gedient hebbende omtrent 28 jare ende als meester vanden leprozen ter sieckerlieden buyten deser stadt hebbende omtrent 18 jare. Zij ontvingen voor het “jaerlyck int visiteren vande leprozen buyten deser stadt van elcken leprozen of gevisiteerde persoon van ander herkomen sesse stuivers”[12].  

Op 29 april 1579 overlijd zijn vrouw Hendrica van Broeckhoven. Het huwelijk bleef volgens onze gegevens kinderloos, echter, Lambrecht had wel een natuurlijke zoon (bastaard) verwekt bij een tot nu toe onbekende vrouw, n.l. een Jan Bleser. Dit blijkt bij de erfenisverdeling: Mr. Janne Blesers, chirurgyn, natuerlycke sone van wijlen Mr. Lambrecht Wouters alias Blesers alsulcke zeshondert Carolus gulden erffelick te quytede daer met twee charters oft brieve heffen is opde Staten van Brabant die byde voors. wijlen Mr. Lambrecht Blesers ende Henrica van Broukhoven (daer aff hem comparante die verstorven syn) respectievelijck 13 juny 1563 ende 13 november 1571 op de voors. Staten gecocht hebben[13].   

Uit het rekwestboek van 1582 blijkt dat Lambrecht toen“zwak van zinnen is” en daarom verzoekt zijn zwager Jan Garijn om zijn zaken te mogen behartigen[14]. Tevens krijgt hij het beheer, als curateur van Lambrecht Bleser, van de “goederen die tot Colen oft daeromtrent gelegen syn oft bevonden souden moghen worden tot hem te nemene, te regelen, gouverneren ende tot redelicke termeyn van jaerscharen te verhuren ende te verpachte, enz.”[15]. 

Mr. Lambrecht Bleser overlijdt te Antwerpen in augustus 1589[16]. Waar hij begraven werd mochten we tot nu toe nog niet achterhalen.
Mede door zijn omvangrijke nalatenschap leverde dit veel familiale erfgenamen met hun gezinsconstructies op. 

II.  Cecilia Blesers alias Wouters, ovl. te Antwerpen 1578, was gehuwd met Jan Garijn.
Kinderen uit dit huwelijk, volgorde willekeurig:
1.   Valentijn.
2.   Hans.
3.   Gillis,         ged. OLV Antwerpen  06-02-1563.
4.   David,        ged. OLV Antwerpen  06-08-1568.
5.   Guillimus
6.   Catharina, ged. OLV Antwerpen  07-02-1572.
7.   Cecilia,       ged. OLV Antwerpen 19-01-1574.
8.   Marie,        ged. OLV Antwerpen  29-10-1576.
9.   Engele


[12] SAA, Schepenregister Antwerpen, nr. 358, f° 31, d.d. 21-07-1579.
[13]
SAA, Schepenregister Antwerpen, nr. 407, f° 98 e.v. d.d. 23-05-1592.
[14]
SAA, Requestboek 1582, f° 80v°, PK 660.
[15]
SAA, Schepenregister Antwerpen, nr. 43, f° 456, d.d. 17-10-1582.
[
16]
SAA, Schepenregister Antwerpen, nr. 407, f° 98 e.v. d.d. 23-05-1592

Dit gezin bewoonde een huis “genaempt De Wolsack gestaen ende gelegen inde Bullingstrate anders geheten de Wolstrate alhier tusschen de huysinghen geheeten Den Roostere aen deen syde ende thuys genoempt Den Vliegende Hert aen dander syde”. Dit huis was gekocht op 26 september 1576 van Jan Baptista Schoti door Jan Garijn en zijn compagnons Antonus de (du) Bus en Nicolaes Gilleman, beide kooplieden residerende tot Rijsel. Het huis was toen belast met erfelijke renten van o.a. de weduwe en erfgenamen van wijlen Lancelot Robiaen en van Carel en Lodewijck Schoti. Bij het overlijden van de moeder, Cecilia Wouters, treedt  “doctor Lambrecht Wouters medecyn deser stadt, der kinderen oom ende broeder Jan Garijns huysvrouwe” op als raadgever. Op advies van hem en omdat “de negotiatien van Jan Garijn die hy met andere persoonen is hebbende zeer wyt ende breet is geleghen ende meest in uytstaende schulden” wordt voor de nagelaten kinderen een som geld gereserveerd van 1500 ponden Vlaems, waarvan ieder kind zijn portie ontvangt bij huwelijk of op 25 jarige leeftijd. Daartoe werden 2 huizen gekocht “deen daeraff genaempt Den Keyzere ende dander De Werelt met noch sekere groote wooninge daer achter al gestaen ende gelegen opde Oude Borse”. Ze werden gekocht van Cornelis de Renialme als gemachtigde van Jan Baptist Schoti[17].  

Over de persoon van Jan Garijn of Garyn zijn nog wat meerdere gegevens bekend omdat hij een rol speelde in de Calvinistische periode 1579-85 te Antwerpen. Hij wordt het eerst opgemerkt als koopman op 30 oktober 1567 wanneer hij een getuigschrift aanvraagt voor zijn dienaars Symon Eschevin en Guillamme de Barris om hen “te seyndene naer Ludick, Hooch Duytslant, Oostlant, Engelant ende oock elders, omme te ontfangene ende te gedrygene sekere sommen van penningen ende schulden die men hem schuldich is”. Mede omdat zijn zaken nogal verspreid zijn verklaart hij: “dat hy is beduchtende dat hy aldaer ende oock elders daeromme selver sal moeten reysen”. Het doel van deze getuigschriften was ondermeer de aanvragers onder ede te laten verklaren dat men ”van gheender meyningen en is elders dan alhier tAntwerpen alleenlick zyn woonstadt te kiesen ende te houden”[18].  

Tijdens de Spaanse muiterij van 1574 betaalde Jan Garijn mee aan de “verplichte lening” voor Ic L lb. Arthois[19], en tijdens de Spaanse Furie in 1576 heeft hij 3 obligaties van elk 1.333 kronen verkocht om zijn lijf en goed te kunnen afkopen[20] 

Op 9 juni 1578 komt Jan Garyn voor op een lijst: “dannominatie vanden persoonen om op te brengen Ic LXXXm guldenen”[21].

Blijkens de navolgende akte van 14 april 1579 was hij toen al in functie als Kapitein der stad en zou hij dat blijven tot de overgave van de stad in 1585: “Geordineert ende bevolen den Coronel Loys Verbeke ende den Capiteyn Jan Garyn hunne supposten ende alle andere diet soude moigen aengaen, te staken tegen den parsoon van Aernoudt Buçuoy, guldebroeder van den Ouden Boge, omme hem te bedwingen om onder hun vendel te komen”[22].


[17] SAA, Schepenregister Antwerpen, nr. 355, f° 422 e.v. d.d. 26-03-1578.
[18]
SAA, Certificatieboeken Antwerpen, 1567, f° 556.
[19]
Fonds Plaisier, Register vande Leeninghe 29 april 1574.
[20]
SAA, Requestboek 1577-78, f° 87v°.
[21]
Fonds Plaisier, Collegiale Actenboeken 1577-83.
[22]
Fonds Plaisier, Collegiale Actenboeken 1577-83

Op een lijst van 27 juli 1579 behoort hij tot de personen die een rente op de stad heffen[23].
Als het beleg van Antwerpen door de Spaanse veldheer Farnese serieuzere vormen aan gaat nemen wordt er op het stadhuis een soort hoofdkwartier ingericht. Op de “listen vande Heeren ende parsoonen te assisteren tot tgene bevonden sal worden nootelyck tot bewaringe deser stadt ende frontieren derselver” van 6 augustus 1579 worden o.a. 3 kapiteinen hiervoor benoemd: Roelandt Pauleth, Lodewyck Blommaert en Jan Garyn
[24].
Voor de stadslening van 22 augustus 1580 komt zijn naam voor bij de personen die bijdragen voor 50 gulden per maand
[25]

Als op 17 augustus 1585 de stad Antwerpen zich overgeeft aan de Spanjaarden plaatst ook Jean Garin (Jan Garijn) zijn handtekening onder deze overeenkomst[26]. Verder tekenden deze overeenkomst: Philips van Marnix van St. Aldegonde, Willem van Merode, Jan van Schoonhoven, Andries Hessels, Mattheus van Lannoy, Loys Meganc, Cornelis Pruynen, Philips de Lantmeter, Adriaen Bardoul, Hans de Weert, Gillis Sautijn, Aert of Arnoult Boudewijns, Willem van Schooten, Johan Godin, Balthasar de Moucheron in plaetse van Louis Malepart, Jan Rademaker, Herman van Dadenborch, Henrick van Erp en Dierick van Os[27].  Wij vermoeden dat Jan Garijn de calvinistische zaak aanhing en hij verliet, zoals velen, waarschijnlijk de stad. 

Bij de erfenisdeling van Lambrecht in 1592 duiken 2 kinderen Garijn op: Mr. Jan Bloker inde name ende als gemachticht van Valentyn ende Davidt Garijn, Janskinderen, daer moeder aff was Cecilia Blesers alias Wouters blijckens by procuratie in latijnse tale gepasseert voor Borgemeester ende Raedt der stadt Dansich (het huidige Gdansk-Polen) in dato des 16 marty 1591”. Zij erven ondermeer: 6 beempdekes geheten het Cattebeempdeke gelegen onder Diest, zes en half bunder land gelegen in het Wyngaertvelt tegenover de dijk van Webbecom, drie bunder beempt gelegen tot Loo, twee en half sillen “broucklant” ook gelegen onder Loo, een erfelijke rente op het huis De Colve te Antwerpen, diverse erfelijke renten op de Staten en Hertogdom van Brabant, een rente op zekere goederen gelegen tot Bekkevoorde “aent Roode” toebehorende aan Niclaus van Paelts (?) en een lijfrente van 10 gulden jaars op de stad van Diest[28].   

III. Angela Wouters alias Blesers, wonende te Diest (1615), was gehuwd met Henrick

van Boom, ovl. te Diest vóór 1615.

Kinderen uit dit huwelijk, volgorde willekeurig:

1.   Valentijn van Boom.
2.   Magriet van Boom.
3.   Ingelken van Boom.
4.   Mayken van Boom.
5.   Henrick van Boom tr. met Mayken van Mol.
6.   Anna van Boom tr. met Wouter Smolders.
7.   Catlijn van Boom tr. met Henrick van Hous.
8.   Sara van Boom tr. met Willem Dekens.
9.   Lijsbeth.   


[23] Fonds Plaisier, Collegiale Actenboeken 1577-83.
[24]
Fonds Plaisier, Collegiale Actenboeken 1577-83.
[25]
Fonds Plaisier, Collegiale Actenboeken 1577-83.
[26]
Fonds Plaisier, Antwerpiensia, Deel 13, p. 190.
[27]
Fonds Plaisier, Antwerpsch Archievenblad, Deel 4, pp. 248-261.
[28]
SAA, Schepenregister Antwerpen, nr. 407, f° 98 e.v. d.d. 23-05-1592

altesamen gecomen sijnde tot haren competenten ouderdom, tot Diest, ende inder qualiteyt erfgenamen van wijlen Mr. Lambrecht Wouters alias Blesers, haeren moederlijcken oom in sijne leven Doctoir inde medecynen gewoont ende gedient hebbende de stadt van Antwerpen[29]. Zij erven ondermeer: de helft van 3 sillen beempts gelegen in het Hasebroeck tot Diest, 3 sillen beempts gelegeninden Silbeemden bij Testelt op de kommer ende last van dry gulden tjaers aen het Gasthuys der stede van Diest ende noch 25 stuivers erffelyck Govaert Soels”, een erfelijke rente op zekere erve gelegen sGenaerde toebehorende aan Lysbeth Cardys, een erfelijke rente op een huis gelegen tot Diest op de Gerstmerct toebehorend aan Henric van Bouchoven naast het huis van Dionysus van Sthoffen, een gedeelte van het huis De Fortuyne te Antwerpen, enige renten op de Staten en Hertogdom  van Brabant, een erfelijke rente op een huis in de Donckerstraete bij de Vetten tot Leuven naast het huis van Liedekercke[30]. Op 6 juli 1615 machtigen de erfgenamen, bij notaris Henrick Torrekens, met als getuigen Vincent Weerts en Sulpetius Bortels, borgers van Diest, om hun renten op de Staten van Brabant te verkopen: Wouter Vrancken en Jannen Vekemans, kooplieden en ingezetenen van Antwerpen, en Henrick van Hove, Boudewijnssone (?) en Hendrick Witten, borgers van Diest[31].  

IV. Maria Blesers alias Wouters, was gehuwd met Aerd Minten, ovl. te Diest vóór 21 februari 1608.

Kinderen uit dit huwelijk, volgorde willekeurig:

1.   Wouter Minten.
2.   Aert Minten.
3.   Lambrecht Minten.
4.   Maria Minten.
5.   Catlyne Minten tr. met Jan Plas.
6.   Valentyn, ovl. vóór 27 april 1592, tr. met Magriet van Craywinckel, kinderen: Hansken en Maria Minten.
Blijckens procuratie gepasseert voor Arnt Wuls, notaris tot Diest, in dato des 27 aprilles 1592”.
[32]Zij erven ondermeer: de helft van 3 sillen beempts gelegen in het Hazebroouck omtrent Diest, een bunder beempt gelegen bij Testelt onder Sichem “comende opde Demer”, een erfelijke rente op De Colve te Antwerpen, diverse renten op de Staten en Hertogdom van Brabant, een jaarlijkse erfrente op een huis te Leuven bij het huis genaamd “Trat van Avonture”, bij de Lelieschole aldaar en een erfelijke rente op een huis gelegen tot sHertogenbosch in de Verwerstrate welke Jan van Broeckhoven op 3 juli 1535 voor Schepenen van sHertogenbosch “terve” gegeven heeft[33]. Wouter Minten, borger deser stadt van Diest verkoopt namens de erfgenamen, de renten op de Staten van Brabant, volgens een akte van 21 februari 1608 gepasseert voor notaris Henrick Torrekens, aan Wouter Vrancken en Dieric van Roosendael, kooplieden en borgeren van Antwerpen[34]


 [29] SAA, Schepenregister Antwerpen, nr. 512, f° 291v° 192, d.d. 06-07-1614.
[30]
SAA, Schepenregister Antwerpen, nr. 407, f° 98 e.v. d.d. 23-05-1592.
[31]
SAA, Schepenregister Antwerpen, nr. 512, f° 291, 292, 292v. jaar1614.
[32]
SAA, Schepenregister Antwerpen, nr. 407, f° 98 e.v. d.d. 23-05-1592.
[33]
SAA, Schepenregister Antwerpen, nr. 407, f° 98 e.v. d.d. 23-05-1592.
[34]
SAA, Schepenregister Antwerpen, nr. 512, f° 295, 295v. jaar 1614

V. Magriet Blesers alias Wouters, was gehuwd met Hubrecht Typoets, ovl. vóór 23 mei 1592.

Kinderen uit dit huwelijk, volgorde willekeurig:

1.   Jeronimus Typoets alias Parys.
2.   Johanna Typoets alias Parys, tr. 1e met Dieric van Appeloo.
Uit dit huwelijk, volgorde willekeurig:    
a.   Margriet van Appeloo tr. met Tobias Boel.
b.   Anna van Appeloo tr. met Niclaus Rutgers.
c.   Janneken.
Johana Typoets,
tr. 2e met Melchior Ruts.
Uit dit huwelijk, volgorde willekeurig:
a.   Gillis Ruts.
b.   Leysabeth Ruts.

Bij de afwikkeling van de nalatenschap van Lambrecht wordt Jan Typoetsgemachticht van Johanna ende Jeronimus Typoets alias Parys, Huybrechtskinderen wijlen, daer moeder aff was Margriet Blesers alias Wouters, blijckens by procuratie gepasseert voor wethouders der heilige stadt Colen in dato des 28 apriles 1592”[35]. Ook op 28 januari 1614 blijken zij nog te Keulen te wonen[36]. Zij erven ondermeer: 3 sillen beempts in het Webbecousbrouck tot Aerschot welke op 10 juni 1557 gekocht is van Jan Grieten en consorten, vijf en een half sillen beempt op de Schantbroucke “in genots Wouter Boone”, de helft van het huis De Fortuyne en een rente op De Colve te Antwerpen, diverse renten op de Staten en Hertogdom van Brabant en “noch alle tverloop van alsulcke sesse gulde erffelick die de state van sHertogenbossche de 5 aprilis 1532 vercocht hebben te erve van wijlen Henric van Brouckhoven, die gestorven is den 27 aprilis 1582”[37].  Blijkens een akte van 26 januari 1614 bij notaris Jan Dustelius te Keulen verkopen ook zij al hun renten op de Staten van Brabant en op De Colve aan Wouter Vrancken, velblooter[38]. Op 2 december 1616 koopt Wouter Vrancken het vierendeel van het huis De Fortuyne van Jeronimus Typoets[39].   

VI. Catharina Blesers, was gehuwd met Wouter Boone, ovl. vóór 23 mei 1592.

Kinderen uit dit huwelijk, volgorde willekeurig:

1.   Hen(d)rick Boone, doctor inde medecyn, ovl. vóór 21 november 1616, tr. met Anna Huys.
2.   Maria Boone, in 1592 “ongehout maer bejaert”.
3.   Clara Boone, tr. met Herman van (der) Ryst, ovl. vóór 1616
[40].
4.   Wouter Boone, wonende (1592) te Temse in Vlaenderen.
5.   Valentijn Boone, in 1592 “ongehout maer bejaert”.
6.   Susanne Boone, tr. met Aerdt Kuipers; een dochter van hen, Elisabeth tr. met Hans Rijmers.
7.   Angela Boone, tr. 1e met Mr. Jan Lintermans, tr. 2e met Mr. Jan Loobosch, een zoon uit dit huwelijk: Mr. Jan Loobosch, chirurgijn
[41].
8.   Lambrecht Boone.
9.   Magriet Boone.


[35] SAA, Schepenregister Antwerpen, nr. 407, f° 98 e.v. d.d. 23-05-1592.
[36]
SAA, Schepenregister Antwerpen, nr. 512, f° 291v, 192, d.d. 06-07-1614.
[37]
SAA, Schepenregister Antwerpen, nr. 407, f° 98 e.v. d.d. 23-05-1592.
[38]
SAA, Schepenregister Antwerpen, nr. 512, f° 255v. 256r. 256v. 257r. 257v. 258r. 258v. 259r. 259v. 276r. en 276v. jaar 1614.
[39]
SAA, Schepenregister Antwerpen, nr. 522, f° 170 e.v.
[40]
SAA, Schepenregister Antwerpen, nr. 522, f° 170 e.v.
[41]
SAA, Schepenregister Antwerpen, nr. 522,  f° 170 e.v

Om de erfenis van Lambrecht af te handelen krijgt Mr.Hen(d)rick Boone van Clara en Angela een volmacht op 5 december 1590 gepasseert voor wethouders van Sichem.Van Susanna, Magriet en Lambrecht krijgt hij die bij volmacht op 27 september 1580 gepasseert der stede van Leeuwe (Zoute Leeuw ?)
[42]. Zij erven ondermeer: een half bunder beempts gelegen tot Diest “opden Demer int Hazebrouck opde commer ende last van twee gulden tjaers aende begeyne van Diest, een erfelijke rente op het huis De Colve te Antwerpen, diverse renten op de Staten en Hertogdom van Brabant, “vijf gulden erffelick Jan, sone van wijlen Michiel Janssens van Lierop voor schepenen van sHertogenbossche opde 28 marty anno 1547 vercocht heeft op een huys gelegen tot Tilborch”, “derthien ponden erffelick die Andries, sone wijlen Jan Diercs opte 6 july anno 1538 tot sHertogenbossche getransporteert hebben tot behoeft van Marie, natuurlijcke dochter van Jan van Brouckhoven opt huys gelegen binnen sHertogenbossche aende Oude Diezen aende Volrestraete[43]. Op 7 juni 1614 verkopen Clara, Wouter en Angela Boone hun renten op de Staten en Hertogdom van Brabant aan Wouter Vrancken, velblooter[44]

Bij het overlijden van Mr. Hen(d)rick Boone, in 1616, zijn de volgende personen betrokken: Anna Huys, weduwe van wijlen Mr. Henrick Boone, Valentijn Boone, Clara Boone, weduwe van Herman van Ryst, Elisabeth Kuipers, Aerdsdochter, daer moeder aft wasSusanne Boone, met haar man Hans Rijmers, Mr. Jan Loobosch, chirurgijn, in de naam en procuratie hebbende van Angela Boone, weduwe van wijlen Jan Lintermans, hij is ook gemachtigd door Lambrecht en Margriet Boone, verder Peeter Kuipers, Aertssone, daer moeder aft wasSusanna Boone, samen met Franchoys Minten als momboiren over de “naerkinderen” van Suzanna Boone.  

Verdere worden genoemd in de afwikkeling van de nalatenschap van Hen(d)rick Boone: Peeter Bonneroy, Maria Loomans, Michiel van Vlaanderen, weduwnaar van Elisabeth Eggers, Anna Beijtels, Jacques de Witte, Jan Witterinck, Peeter van Tongerloo en Guillaume Gaubau[45].  

Wij willen graag de heer R.M.A. de Jong (Oud-Turnhout) en Prof. H.Van Goethem bedanken (Universiteit Antwerpen) voor hun hulp bij het tot stand komen van dit artikel. 

Jaap Plaisier

Mia Akkermans


[42] SAA, Schepenregister Antwerpen, nr. 407, f° 98 e.v. d.d. 23-05-1592.
[43] SAA, Schepenregister Antwerpen, nr. 407, f° 98 e.v. d.d. 23-05-1592.
[44] SAA, Schepenregister Antwerpen, nr. 513, f° 319v. jaar 1614.
[45] SAA, Schepenregister Antwerpen, nr. 522, f° 170 e.v.