Fragment IEPER
 

StartVolgende

Fragment Genealogie IEPER.

+ de dorpen Wijtschate, Voormisele en Watou.

Beknopte geschiedenis IEPER:

1250-1300
Toppunt bloei. Florerende lakenindustrie. Bevolking ca. 40.000 inw.

1300-1350
Kerend tij. Moord op 9 schepenen in 1303. Oprichting democratisch bewind in 1325 gevolgd door harde repressies en verbanningen, vooral na de Slag van Kassel in 1328. De Pestgolf in 1315-1316 telde ca. 3.000 slachtoffers.

1350-1400
Terugval economie. Vernieling buitenstad in 1383 na wekenlange belegering door Engelsen en Gentenaren. Bevolking gereduceerd tot 10.000 inwoners.


Gevonden Personen:

 • 1268
  CLAIS PILISER.
  Lijst van veroordelingen op 13 juni 1268: Clais Piliser, 10 s. "de nat inghedan".

Bron: Stadsrek. Ieper deel I pag. 10 (veroordelingen). Latijnse akte.
Boek: Studie Ieperse persoonsnamen uit de Stads- en Baljuwsrekeningen 1250-1400.
Deel II, Dr. Wilfried Beele, Handzame 1975.
Boek: Comptes Ville D'Ypres 1267-1329, G. Des Marez en E. De Sagher.

 • 1276
  ab BOIDINO PILHISER.
  Prêts faits en vue de l'expédition au Pays de Liège. (Heirvaerd naer Luik).
  Ab Boidino Pilhiser: 40 s.

Bron: Stadsrek. Ieper deel I pag.21 (leningen). Latijnse akte.
Boek: Comptes Ville D'Ypres 1267-1329, G. Des Marez en E. De Sagher

 • 1280
  HANNEKINUS PILISER.
  Hannekinus Piliser : 10 lb. contra Johannem Cechut.

Bron: Stadsrek. Ieper deel I pag. 53 (veroordelingen). Latijnse akte.
Boek: Comptes Ville D'Ypres 1267-1329, G. Des Marez en E. De Sagher

 • 1280
  contra JOHANNEM PILISER.
  Gherardus de Lenda: 10 lb. contra Johannem Piliser.
  Johannes Franse: 10 lb. contra Johannem Piliser.

Bron: Stadsrek. Ieper deel I pag. 53 (veroordelingen). Latijnse akte.
Boek: Comptes Ville D'Ypres 1267-1329, G. Des Marez en E. De Sagher

 • 1281
  WALTERUS PILISER, Beroep: lakenwerker.
  23 april 1281: boete voor Walterus Piliser: 20 s.

Bron: Stadsrek. Ieper deel I pag. 57 (veroordelingen). Latijnse akte.
Boek: Comptes Ville D'Ypres 1267-1329, G. Des Marez en E. De Sagher

 • 1306
  JEHANS PILIZER / JEH(AN)S PILISER.

Bron: Baljuwsrek. Ieper arch. no. 1700 Alg. Rijksarch. Brussel.
Arch. no. 5370 Rijksarchief Brugge. Franse akte.
Boek: Studie Ieperse persoonsnamen uit de Stads- en Baljuwsrekeningen 1250-1400.
Deel II, Dr. Wilfried Beele, Handzame 1975.

 • 1311
  MICHIEL PYLYSER.
  Getuige bij de poorteraanvaarding te Ieper van PIETER DE TAYE.

Boek: G. Des Marez en E. De Sagher, Comptes de la ville d'Ypres, 1267-1329,
Brussel 1909, Deel I, blz. 335.

 • 1316
  MARIKIN, dochter van MICHIEL PIJLYSER.
  In 1316 betaalt HENDRIK LEMMIN van DIKSMUIDEN issuwrechten op de goederen welke hem ten goede komen na het overlijden van MARIKIN, dochter van MICHIEL PIJLYSER.

Boek: G. Des Marez en E. De Sagher, Comptes de la ville d'Ypres, 1267-1329,
Brussel 1909, Deel I, blz. 564.

23-08-1328 Slag bij Cassel.
Naer den slagh van Cassel is geheel West-Vlaenderen gecommen onder de macht van den coninck, ende alsoo eenige edele hadden voorgenomen van Veurne, Bergen ende andere steden ende plaetsen te plunderen, heeft Lambrecht, abt van ter Duynen, voor dese ten besten gesproocken ende den coninck gebeden, dat hy de goetwillige niet en soude straffen met de quade; datter aldaer vele goede mannen waren die niet en sochten dan den vrede ende hun noyt en hadden willen bemoeyen met de wederspannige. Met sulcken woorden heeft hy de gemelde steden by den coninck ende sijne raden eenigsins versoet, ende sijne nagebeuren bevrijt van geplundert te zijn; maer de casselrien wierden geheel afgeloopen, uutgerooft, verbrant ende de inwoonders der selve seer qualick gehandelt.
Die van Ypre quamen den coninck tegen soo hy derwaerts trock; sy baden om genade, geven hun over ende leverden aen hem eenige opperhoofden der wederspannige, welcke terstont gehangen wierden.

Boek: Jaerboeken van Veurne en Veurneambacht door Pauwel Heinderyck. Blz. 220-221.

Indien de Yperlingen de veste hunner stede bewaekt en in moed de brave landbebouwers van Veurnambacht en hunne strydgenoten geevenaerd hadden, het land zoude van den ongevallen dien men te Cassel onderging nog herstelling hebben kunnen vinden. Dit was ook de meening der wevers van Ypre. Toen zy vernamen dat 't magistraet de overgaef der stede besloten had, wilden zy dit niet dulden, omdat zy dit eene verradery ten opzichte der volksgezinden achteden. Een geestelyke, de pastor van St. Michiels prochie, beklom den predikstoel en riep alle zyne stadgenooten die de vryheid waerdeerden te wapen. Zyne poging was vruchteloos. De pastor werd het eerste slachtoffer die de zwakheid der schepenen aen de Franschen ten zoen boden. Met veertien burgers verschanste hy zich in een sterk huis alwaer zy zich dapperlyk verdedigden. Daer zy van geen opgave wilden hooren, stak men er het vuer in. Allen stierven in de vlammen.
Boek: Hist. De Flandre, Kervyn de Lettenhove, deel III.

De Franschen eischten te Ypre negen honderd pandmannen, welke tot Soissons gevangen geleid wierden.
Boek:
Kervyn de Lettenhove na de Archieven van Rijssel.

NB: Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de aanwezigheid van de naam Duplesier in die regio rond 1500. Waarschijnlijk zijn het voormalige gijzelaars die zich daar blijvend hebben gevestigd.

 • 1328
  HANNIN PILISER, zoon van JEHAN PILISER.
  Lijst van 814 ambachtsmannen verplicht te verblijven in Frankrijk, overeenkomstig het vonnis van de koning, Philips de Valois. Onder deze gijzelaars: Hannin Piliser, zoon van Jehan, wever.

Bron: Gand, Archieves de l' Etat. Chartes des comtes de Flandre, n° 1049.
Boek: Histoire de l' industrie drapière en Flandre, Georges Espinas en Henri Pirenne, deel III. pag. 762.

 • 1328
  COPIN PELISIER en CHRISTIEN PILISER
  Brief van Philippe de Valois, koning van Frankrijk, over het verzoek van de schepenen van Yper, om 200 lakenwerkers en wevers toe te laten terug te keren in de stad niettegenstaande het vonnis van 10-09-1328.
  Onder deze tweehonderd: Copin Pelisier en Christien Piliser.

Bron: Ypres, Archives Communales. Chartes, n° 432. Original scellé du grand sceau du roi.
Boek: Histoire de l'industrie drapière en Flandre, Georges Espinas en Henri Pirenne,deel III. p. 756-757.

 • 1329
  JEHAN PELISIER.
  Brief van Philippe de Valois, koning van Frankrijk, waarin hij akkoord gaat met het verzoek van de schepenen van Ieper en toestemming geeft aan 253 lakenwerkers en wevers om terug te keren in de stad. Onder deze 253 mensen: Jehan Pelisier.

Bron: Ypres, Archives Communales. Chartes, n°453. Original scellé du grandsceua du roi.
Boek: Histoire de l'industrie drapière en Flandre, Georges Espinas en Henri Pirenne, deel III. p. 772.

 • 1352
  JAN PLAETSARD
  "Dit is ontfaen van den weversleercnapen sint alf oost int jaer M.CCC.LII (1352).
  Dovercostrie van Sente-Michiel.
  Cnape: Pieter van der Scure. Mester: Jan Plaetsard.

Boek: Histoire de l'industrie drapière en Flandre, Georges Espinas en Henri Pirenne,deel II, p. 468.

 • 1367
  JACOB PILISER.

Bron: Baljuwsrek. Ieper arch. no. 1709 Alg. Rijksarch. Brussel. Nederlandse akte.
Boek:
Studie Ieperse persoonsnamen uit de Stads- en Baljuwsrekeningen 1250-1400.
Deel II,
Dr. Wilfried Beele, Handzame 1975.

 • 1395
  JEHANNE PILHISERS.

Bron: Baljuwsrek. Ieper folioregister 261r. Alg. Rijksarch. Brussel. Franse akte.
Boek:
Studie Ieperse persoonsnamen uit de Stads- en Baljuwsrekeningen 1250-1400.
Deel II,
Dr. Wilfried Beele, Handzame 1975.

 • 1469
  OLIVIER PLETCHIER.
  OLI(VEER) PLETCHIER, Haardentelling WEST-IEPERAMBACHT.

Ieper, de weduwe van Jacob de(n) Keile ?

 • 1513
  GILLIS PLETSIERS, zoon van JACOB PLETSIERS.
  Gillis Pletsiers wonende te WIJTSCHATE huwt te IEPER op 03-08-1513 als "vreemde" met COLLEKEN VANDERMEERSCH, dochter van PIETER VANDERMEERSCH, poorteres van en tot St. Jan. (POPERINGE ?).

 • 1517
  JAN PYLIJSER, zoon van CAEREL PYLIJSER.
  Op 06-07-1517 gehuwt te IEPER: Jan Pylijser, zoon van Caerel, poorter van Nieuwkerke met CHRISTINE HESSEL, dochter van PIETER (HESSEL), "vreemde" tot Nieuwkerke.

 • 1523-1524
  Rollen van betaelinghe van lyeden van oorloghe.
  Personen gerecruteerd in de diverse parochies en heerlijkheden binnen de kasselrij Ieper aan wie een vergoeding van 50 schellingen werd uitbetaald -.

Wijtscaeten: ADRIAEN PLESIER.

Bron: Rijksarch. Brugge: Kasselrij Ieper, IIde reeks, nr. 9.
Boek: Westhoek, Genealogisch Jaarboek V.

 • 1525
  WILLELMINE PLETSIER, dochter van JACQUES PLETSIER.
  Willelmine Pletsier huwt als "vreemde" te VOORMIZEELE op 10-12-1525 met WILLEM METSU, zoon van ADRIEN METSU, poorter van Ieper.

 • 1527
  NOORDINE PLETS, dochter van GEORGES.
  01-07-1521 PIERRE LAUWAERT, zoon van JACQUES, van HOUTKERKE, "vreemde" getrauwt tot Ieper St. Maertens met Noordine Plets, dochter van Georges, poorters.

 • 1533
  OLIVIER PLETSIER
  Wijtschaten:
  Doothalm vander wedewe Olivier Pletsier,
  overbrocht den XVIJe in meye XV c XXXIIJ. (17-05-1533).

FRAN(S) PLETSIER (namens zichzelf).
PIETER HANCKAER  over (= namens) MARIE PLETSIERS zijn wijf.
JACOB AROULT     over CLARE PLETSIERS zijn wijf.
JAN ROOZE        over SANDRYNE PLETSIERS zijn wijf.

PAESSCHIER VANDERMERSCH als vooghd van MYNCKIN, de weese OLIVIER PLETSIERS.

OLIVIERKIN ende MYNCKIN weese van PERONE PLETSIERS verweest te VOORMISEELE.

OLIVIERKIN, PIERKIN, MAELKIN, HANNEKIN ende KAERLEKIN de weesen van ADRIAEN PLETSIER danof vooghden zijn XPIAEN MAUWES ende ROEGIER PATIJN.

PAESSCHIER SPILLAERT en JAN DE DIEVELE: Deelslieden.

Zekere ( = verzekering van waarheid) FRANS PLETSIER.

In de marge: dese weesen noyt ter boeck.

Toelichting:

Een “DOOTHALM” is een akte opgesteld uiterlijk 14 dagen na het overlijden van een persoon. Daarbij werden de voogden (indien nodig) en de deelslieden gekozen om het sterfhuis te verdelen. Het bevat niet meteen een boedelbeschrijving (staat van goed), wel een uitvoerige familieledenbeschrijving.  

Boek: Doothalmen Kasselrij Ieper 1524-1608, no. 53, J. Vanderhaeghe.

 • 1534
  MARIE PLETSIER, dochter van JEAN.
  Op 30-09-1534 gehuwt: MAILLARD DE SMET, zoon van LAURENT, van Zillebeke, met Marie Pletsier, dochter van Jean, van Wijtschate,"vreemde".

Rond deze periode:
MARGUERITE PLETSIER.
PIERRE VELLE, zoon van LOUIS, van Zillebeke, poorter getrauwt tot Wijtschate met Marguerite Pletsier, dochter van ………..?, weduwe van Malin Blaren, "vreemde".

 • 1550    

OLIVIER  PLETSIER, zoon van ADRIEN.  

PLETSIER OLIVIER fs. ADRIEN de Bozinghe E.Y.(=Etranger à Ypre) épousa à Boezinghe le 11-10-1550, Enreg. le 12 FORINE ZOETEN fa. Jean B.Y. (= Bourgeois de Ypres).  

Olivier Pletsier, zoon van Adrien van Boezinge, buitenpoorter van Ieper huwt te Boezinge op 11-10-1550, registratie de 12de, met Forine Zoeten, dochter van Jean, poorteres van Ieper.  

Bron: Kon. Bibliotheek Albert I, Brussel. Ref. 8 - 98v.  

 • 1556

FRANQOIS  PLETSIER, zoon van FRANQOIS.  

PLETSIER FRANQOIS fs. FRANQOIS de Wijtschate E.Y. épousa à Ypres St. Jacques le 9 mai 1556 E.M.B. MEYKEN VERDEBOUTS fa. Maillard B.Y.  

François Pletsier, zoon van François van Wijtschaten, buitenpoorter van Ieper huwt te Ieper, St. Jacques-kerk, op 09-05-1556 met Meyken Verdebouts, dochter van Maillard, poorteres van Ieper.  

Uit dit huwelijk: Olivier, zie 1580.  

Bron: Kon. Bibliotheek Albert I, Brussel. Ref. 9 - 63.  

 • 1558

PASSCHIER  PLETSIER, zoon van GEORGE.  

PLETSIER PASSCHIER fs. GEORGE E.Y. épousa à Ypres St. Pierre le 12 juin 1558 Enreg. le 13 juin 1558 COLLESKIN VAN HILLE fa. François B.Y.  

Passchier Pletsier, zoon van George, buitenpoorter van Ieper huwt te Ieper, St. Pierre-kerk, op 12-06-1558, registratie de 13de juni 1558, Colleskin Van Hille, dochter van François, poorteres van Ieper.  

Bron: Kon. Bibliotheek Albert I, Brussel. Ref. 9 - 135r.  

 • 1566

In juni 1566 begonnen de hagepreken, die alleen uit de stad Ieper reeds duizenden mensen trokken, het stedelijk milieu was toen grotendeels gecalviniseerd. De beeldenstorm in augustus was een ware revolutie en verliep met groot geweld.  

Bron: Zuid-Nederlanders in de Republiek 1572-1630, J. Briels, blz. 35.

 • 1568
  Rolle van alle de personen constant(ich) ende / volstandich ghewest en(de) ghepersevert hebben(de) / in de oude catholycke Kercke zonder eenichsins heml(ieden) / ghegheven thebben totter nieuwer Relligie en(de) / heresien gheduerende de troublen van(de) voorleden / jaeren, ghecollecteert in de maendt van April XVc XVIJ voor Paesschen.
  (april 1568).

Wytschaete: JOORIS PLETSIER.
Langhemarck: JAN PLYSSE.

NB: Er bestond ook een Rolle met namen van verdachte personen; daarop geen naamgenoten gevonden.

Bron: Cumulus Ecclesiasticus, 202 Rijksarch. Brugge.
Boek: Westhoek, Genealogisch Jaarboek V.

 • 1569

OLIVIER PLETSIER (PLASIER), zoon van FRANS.  

PLETSIER OLIVIER  Etr. d’Y fs. François épousa à Wijtschate le 3 mai 1569, Enreg. le 4, MARIE GODSCALCK Bse d’Y St. Jean.  

Olivier Pletsier, zoon van Frans, buitenpoorter van Ieper, huwt te Wijtschaten, op 03-05-1569, registratie de 4de, met Marie Godscalck, poorteres van Ieper St.  Jean.  

Bron: Kon. Bibliotheek Albert I, Brussel. Ref. ??

 • 1575
  JOANNA PLETS.
  Huwelijk na Pasen 1575: Joanna Plets, de weduwe van PIETER DEVLOO met MARTIJ DECRAENE.

 • 1578

  De stad werd op 19 juli 1578 door de Gentse calvinisten ingenomen, de St. Niklaaskerk vijf dagen later door de gereformeerden in gebruik genomen. Op 20 september werd uitoefening van de roomse religie verboden. De toestand, waarin de stad in de daarop volgende jaren kwam te verkeren, was tragisch: de bevolking ging onder diepe armoede gebukt, de pest sleepte “luttel menschen minder dan 100 ‘s dachs” naar het graf en er heerste een grote hongersnood, die steeds groter werd omdat duizenden vluchtelingen van het platteland de stad binnenvluchtten, die men meestal tevergeefs de poort trachtte uit te zetten. Eind 1583 werden wel 2.000 landslieden de stad uitgedreven, die daarop richting Brugge trokken. Vanaf 1578 hadden velen reeds vrijwillig Ieper verlaten, allereerst de notabelen, die zoveel mogelijk van hun bezit trachtten te redden, later ook anderen, die zich naar Frankrijk, Engeland, Duitsland en de Noordelijke Nederlanden begaven.  

  Bron: Zuid-Nederlanders in de Republiek 1572-1630, J. Briels, blz. 35-36.
   

 • 1580    

OLIVIER PLASIER, zoon van FRANS (FRANQIS).  

PLASIER OLIVIER Bs. d’Y fs. FRANS épousa à Ypres St. Michiel le 3 juillet 1580 enreg. le 4 JACQUEMINNE LEYNEELS fa GUILLE.  

Olivier Plasier, zoon van Frans (François), poorter van Ieper, huwt te Ieper St. Michiel-kerk, op 03-07-1580, registratie de 4de, met Jacqueminne Leyneels, dochter van Guille.  

Vermelding Weezerie Ieper: Anno 1599, Olivier Pletsier en Jacquemine Leyneel.  

Bron: Kon. Bibliotheek Albert I, Brussel, Ref. 12 - 38.

 • 1583

Midden 1583 sloeg Parma het beleg voor Ieper, dat tien maanden zou duren en de bedoeling had, de bevolking uit te hongeren. De stad capituleerde op 9 april 1584. De bevolking was toen gereduceerd tot ca. 5.000 zielen. De calvinisten kregen drie maanden om orde op zaken te stellen en moesten daarna vertrekken. De meesten vertrokken naar de Noordelijke Nederlanden.  

Bron: Zuid-Nederlanders in de Republiek 1572-1630, J. Briels, blz. 36.

 • 1586
  FRANCOIS PLEDTS.
  Gehuwd te Ieper op 25-04-1586: Francois Pledts met ……..? FLAMEN.

 • 1588
  PERONNE PYLYSERS.
  Gehuwd te Ieper op 16-10-1588: Peronne Pylysers met ADRIAAN VAN DER GRACHT.

 • 1594
  MARIE PLETS.
  Ondertr. te Ieper op 19-06-1594: Marie Plets met JOANNES FLAMEN.
  Gehuwd te Ieper op 27-07-1594: Marie Plets met JOANNES FLAMEN.

 • 1600

  MARTIN  PLETSIER, zoon van MAILLARD.  

  PLETSIER MARTIN Etr. d’ Y. fs. MAILLARD épousa à Watou le 4 juillet 1600. Enreg. le 8 CATHERINE DE LANGHE bse d’ Y. fa. Jacques.  

  Martin Pletsier, zoon van Maillard, buitenpoorter van Ieper, huwt (1) te Watou op 04-07-1600,  registratie de 8ste, met Catherine de Langhe, dochter van Jacques, poorteres van Ieper.  

  PLETSIER MARTIN fs. MAILLIARD B.Y. épousa à Watou ANTONINE DANYS  fa. Jacques veuve de Jean Scheer.  

  Martin Pletsier, zoon van Mailliard, poorter van Ieper, huwt (2) te Watou (op 22-09-1640 ?) met Antonine Danys, dochter van Jacques en weduwe van Jean Scheer.

  Uit dit huwelijk:

  1.  
  Antonia
    geb. Watou  29-07-1644
  Doopget: 1. Antonius De Coghe, uit Watou.

          
  2. Francisca Cateleys, uit Watou.

  Vermelding Weezerie Ieper:

  PLESSIER MARTIN fs. MAILLARD x PERINE VENANT fa. Jean. (1632-1647).  

  Martin Plessier, zoon van Maillard geh. (3) met Perine Venant, dochter van Jean.
  Weduwnaar van Catherine de Langhe fa. Jacques en van Antoinette Dhanis fa. Jacques.  

  Bron: Kon. Bibliotheek Albert I, Brussel. Ref. 12 - 100.
   

 • ca. 1600-1610

  PASSCHIER PLETSIER, zoon van PASSCHIER.  

  PLETSIER PASSCHIER fs. PASSCHIER B.Y. épousa à Ypres St. Nicolas TANNEKEN ARNOUTS fs. Frans.  

  Passchier Pletsier, zoon van Passchier, poorter van Ieper, huwt te Ieper St. Niklaaskerk met Tanneken Arnouts, dochter van Frans. (in 1634 geschreven als: Anne Aernoudt).  

  Bron: Kon. Bibliotheek Albert I, Brussel. Ref. 16 - 34

 • 1603
  CATHERINE PLES, dochter van VICTOR.
  Gehuwd te Ieper op 23-11-1603: Catherine Ples met ROBERT DE CROCQ.

 • 1608
  GISLENA PILYSERS.
  Gehuwd te Ieper op 24-06-1608: Gislena Pilysers met LUDOVICUS BUEN.

GYSELINCKEN PYLYSERS.
Gehuwd te Ieper op 24-06-1608: Gyselincken Pylysers met LOUIS BUEN.

N.B: Hier worden dezelfde personen bedoeld.

 • 1611
  CATHELYNE PLETSIERS, dochter van PASSCHIERS PLETSIERS.
  Ieper Doothalmen Staat van Goed opgemaakt bij het overlijden van PHILIPPE VAN STEELANDT, zoon van ADRIAAN overleden te Wijtschate in september 1611 blijvene: Echtgenote Catelyne Pletsiers erf JOOS/ BERNARD/ CHARLES/ JOIS CARPENTIER, geh. met MATIJ VAN STEELANDT. JACQUELINE VAN STEELANDT religieuse in Begijnhof te Gent.

 • 1614
  JEANNE PLESSIET, dochter van CORNEILLE en weduwe van PIERRE DE VLOO.
  Gehuwd te Ieper: Jeanne Plessiet met MARIN DE CRAEBE.

Verdere vermelding:
Gehuwd: JEAN DE VLOO met Janne Plets, dochter van Jean.
JEAN QUATJONCK batardise Catharine Pletsier.

 • 1616
  MARTINUS PLETS.
  Gehuwd te Ieper: Martinus Plets met JOANNA BELLEVERE.

 • 1620
  MARGRIETE PLETS.
  Gehuwd te Ieper op 03-02-1620: Margriete Plets met JOANNES NOLET.

 • 1624
  MARGRIETE PLETS, dochter van JAN.
  Forains d' Ypres: Buitenpoorters.
  Gehuwd op 15-11-1624: PIERRE VANMANTENBERIS, zoon van PIERRE, Bourgois (= Poorter) met Margriete Plets, dochter van Jan, étranger( = "vreemde").

 • 1629
  TANNEKEN PLETSIER, dochter van MARTIN.
  Forains d'Ypres: Buitenpoorters.
  Gehuwd op 10-02-1629: EECKE BALWE ou WALVE JEANN, zoon van CLAYS, étrangere (= "vreemde") met Tanneken Pletsier, dochter van Martin, Bourgeois (= Poorter) uyt WATOU.

 • 1630
  PETRUS PLESSIET.
  Ondertr. te Watou op 23-09-1630: Petrus Plessiet met CHRISTINA DEBERGHE uit Poperinghe.
  Gehuwd te Watou: Petrus PLESSIER uit Watou met CHRISTINA DE BERG uit Poperinghe.
  Getuigen: Martino Plessier.
  Mario de Berg.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus    Plessiet ged. Watou 17-10-1632
Doopget: Johannes De Bergh.
         Egidia Plessiet uit Watou.
2. Martinus  Pletsier ged. Watou 22-03-1636
3. Jacobus   Pletsier ged. Watou 22-03-1636
Doopget: Martino Pletsier, uit Watou.
         Catherine DeGrave.
         Joannes Valuwe, uit Watou.
         Jacoba Vermandel, uit Watou.
4. Christine Plessiet ged. Watou 16-07-1640
Doopget: Matheus Calf, uit Watou.
         Christina Mesmans, uit Parochia Sanct Joannes, Poperingen.

5. Bertholmeuses Plessiet ged. Watou 04-07-1642
Doopget: 1. Christianus Van de Walle van de Berg, uit parochia St-Joannes Poperingen.

        
2. Anna Berghs.       
6.
Antonia Pletsiet  geb. Watou  09-09-1645
Doopget: 1. Petrus Naelde, uit Watou.

        
2. Antonia Plessiet.

Ongedateerd:

PLETSIER HYNDERICK fs. MAERTEN B.Y. épouse à Watou Maykin De Mol fa. Tesaert E.Y.  

Hynderick Pletsier, zoon van Maerten, poorter van Ieper, huwt te Watou met Maykin De Mol, dochter van Tesaert, buitenpoorteres van Ieper.  

Bron: Kon. Bibliotheek Albert I, Brussel. Ref. 19 - 239.

Ongedateerd:

PLESSIER MATHIEU fs. JACQUES E.Y. épousa à St. Jean Capple (F) Janekin De Vriends fa. Chrétien B.Y.  

Mathieu Plessier, zoon van Jacques, buitenpoorter van Ieper, huwt te St. Jans-Capelle (F) met Janekin De Vriends, dochter van Chrétien, poorteres van Ieper.  

Bron: Kon. Bibliotheek Albert I, Brussel. Ref. 22 - 179. 

 • 1632
  MARIA PLETSIER.
  Gehuwd te Ieper op 07-05-1632: Maria Pletsier met JACOB BEKE.

 • 1634
  CATHERINE PLETSIERS, weduwe van PHILIPS VAN STEELANDT.
  CATHELYNE PLETSIERS van 1611.

Akte waarin JORIS VAN STEELANDT, zoon van PHILIPS, verklaart dat Catherine Pletsiers, weduwe van PHILIPS VAN STEELANDT de "Staat van Goed" mag maken van zijn broers en zusters.

 • 1634
  ……. PLETSIER.
  Huwelijk te Watou: …….. Pletsier met MATHIEU DEQUET.

 • 1635

CORNELIS (CORNIL) PLETSIET geh. met JOANNA DE (LE) FEVERE.

Uit dit huwelijk:

1. Joanna    geb. Watou  14-03-1635

Doopget: 1. Christianus Van Opstalle, uit Watou.
        
2. Joanna Calf, uit Watou.
2.
Cornelia  geb. Watou  13-01-1639
Doopget: 1. Joannes De Quet, uit Watou.

        
2. Cornelia Le Drem (?).

 • 1639
  MARIA PLESSIET, fa illigitimam (= onwettig) van MARTINI.
  Ged. op 16-02-1639 te Watou: Maria Plessiet, fa. Illeg. van Martini Plessiet en ANNA LE SURE (?), beiden uit Watou.
  Doopget: Matheus Plessiet, uit Watou.
           Joanna LeSur.

 • 1642
  CATHERINE PLETSIER, dochter van CORNIL.
  Forains d' Ypres = Buitenpoorters.
  Gehuwd op 30-05-1642: DUPONS VLAYS (CLAYS ?), zoon van ABRAHAM, Bourgeois (= Poorter) met Catherine Pletsier, dochter van CORNIL, Etrangére (= "Vreemde").

 • 1642

MARTIN PLETSIER, minores & adolessentis geh.(?) met CATHARINE PAPEGAYS.

Geboren:

1.   Francisca  geb. Watou  29-03-1642
Doopget: 1. Franciscus Van Walle, uit B.M. Poperinghe.
         2.   Christina Invernielline (?).

 • 1643

JOANNES PLETSIET.

Huwelijk te Watou: Joannes Pletsiet met JOANNA DE VINCK.

Uit dit huwelijk:
1.  
Maria Pletsiet  ged. Watou  19-02-1644
Doopget: 1. Cornelius Pletsier, uit Watou.

        
2. Maria De Vinck,     uit Watou.  

 • 1645

NICOLAAS PLETSIET.
Geb. te Watou: Nicolaas Pletsiet.
 

 • 1684

JACOBA PLESSIER.
Gehuwd te Watou: Jacoba Plessier met OUWALTERUS OSTEN.  

 • 1686

JOANNES PLESSIET.
Geb. te Watou: Joannes Plessiet.
 

 • 1689

CATHERINA PLETSIET.
Geb. te Watou: Catherina Pletsiet.

Gevonden personen nà 1700 zijn voorlopig niet van belang voor ons onderzoek.


Verbeteringen en aanvullingen zijn van harte welkom.