Frag. David PLAISIR
 

StartVorige Volgende

Fragment Genealogie DAVID PLAISIR.

 • DIERCK PLAISIR, overleden voor 1579.
  (Noot: Dierick en Lambrechts zouden broers kunnen zijn.)

  Hij was gehuwd met N.N.
   

Uit dit huwelijk:

David Plaisir, geboren (mogelijk) ZIERIKZEE in 1544/45 *  

* Bij aanvraag van het Poorterschap te ANTWERPEN verklaart hij te zijn: "Geboren van ZIERIKZEE".
 
(zie ook opmerking bij inschrijving Poortersboek.)
  

 • DAVID PLAISIR, geboren (mogelijk) ZIERIKZEE 1544/45
                
  overleden Antwerpen 1620-22

Hij was gehuwd (1) met MARIA JACOBSDR

Uit dit huwelijk, mogelijk geboren te ZIERIKZEE: 

1. DIRCK DAVIDSZ. PLAISIR          ---Zie I-A
   Begraven te Delft (Nieuwe Kerk) 01-11-1624 

2. CHRISTINA DAVITS PLAISIR
  
Begraven te DELFT (Nieuwe Kerk) 20-06-1634
  

3. MARIJTGEN (MARIA) DAVITS PLAISIR
  
Begraven te DELFT (Nieuwe Kerk) 03-02-1652
 

-- Onduidelijk is, of dit huwelijk officieel ontbonden is. Gezien het verdere vervolg, is het mogelijk, dat MARIA JACOBSDR. met haar kinderen kozen voor het Protestantisme. Zij vestigden zich te DELFT terwijl DAVID PLAISIER te ANTWERPEN zich als Poorter liet registreren, vervolgens huwde (?) en zijn kinderen aldaar R.K. liet dopen !!! -- 

 • ANTWERPEN 1580. 

Mr. DAVID PLAISIR, chirurgijn, geboren van ZIERIKZEE, zoon van wijlen DIERCK PLAISIR.
Aanvraag tot Poorterschap stad ANTWERPEN.
 

Borgen:
Mr. Cornelis van Schelle, chirurgijn, wonende in de KOEPOORTSTRAETE.

Anthonij van Liere, metser, wonende in het HOPLAND, alwaar DAVID PLAISIR sinds 1579 verbleef.
 

 • ANTWERPEN 09-05-1580 

Bron: Schepenregisters ANTWERPEN M-N 1580 f 40. 

 • ANTWERPEN 1580

Ingeschreven op 13-05-1580, DAVID PLAISIR, chirurgijn, afkomstig van (nabij) ZIERIKZEE.
Opmerking: Bij de inschrijving in het Poortersboek staat: van NABIJ Zierikzee; mogelijk is dan ook, dat hij uit een omliggend dorp kwam!!!

Bron:
Poortersboek ANTWERPEN. 

 • ANTWERPEN 1580 

Aankoop huis door Mr. DAVID PLAISIER genaamd: "DE VERKEERDE WERELD", gelegen in het HOPLAND, van Anthonij van Liere.
Oktober 1580.

Bron: Schepenregisters ANTWERPEN K-B 1580 f 362.

Historie: 1581 Schorsing Roomse religie te Antwerpen.

.... dat niemandt, wie hy zy, hem en vervordere, binnen deser stadt, vryheyt, oft 't gebiet der selver, eenighe Misse int secreet oft openbaer te doen, laeten doen, oft te hooren, noch eenighe andere exercitie vande voors. Roomsche Religie dan alleenelijck van Doopen, Trouwen, ende siecken te besoecken, ende dat sonder merckelijcke vergaderinghe: oock dat sy heur dooden sonder ceremonien zullen begraven: etc. ......Ende tot sulcke exercitie van Doopen ende Trouwen zullen den voors. vande Roomsche Religie toegestelt worden twee plaetsen, te weten de Capelle van gratie, ende de Capelle van onse vrouwe Godtshuys inde Kerckhofstraete...............................

N 453 Gheboden ende wtgeroepen by mynen Heeren den Schouteth, Borghemeesteren, Schepenen ende Raedt deser stadt van Antwerpen, opten eersten July 1581.

Bron: Antwerpsch Archievenblad, Deel III, 1868, blz.419.                      

... Men condicht ende gebiet welscherpelyck, van sHeeren ende stadtsweghen, dat geen manspersonen, out noch jonck, hen en vervoirdere, van nu voirdane, des avonts, achter straten te gaen, naer den thien uren, met licht oft sonder licht, dan alleenlyck die van eedts ende officie wegen over straten, naer de selve ure, te doen hebben, vuytgenomen oyck die kerckendienaers, Medecynen, Cirurgynen ende andere die midts de siecte oft ongeval van eenige heure vrienden genootsaect sullen syn de selve vrienden te besoecken oft by te staen.....
N
456 Gebodboeck, vol. D, f
332, XXI July 1581.

Bron: Antwerpsch Archievenblad, Deel III, 1868, blz. 423.

 • ANTWERPEN 1584 

Ten verzoeke van Jan Van der Meer gemachticht van Adriaan zijn vader en Abel Willemsen goudsmid tot AALST
Mrs.
DAVID PLAISIRS  39 jr. wonende in het HOPLAND
en Dierick Tsuys van Spiny (?) 60 jr. wonende KOLVENIERSTRAAT beiden gezworen chirurgijns verklaren dat voors Adriaan Van der Meer in september 1582 en juli 1583 en voors Abel Willemsen in augustus en september 1582 binnen DELFT zijn gekomen op toezegging van betaling die Dierick van Breen poorter dezer stad hen producten schuldig was te doen uit kracht van vonnis te UTTRECHT...... hebben lang moeten logeren in "HET GREOEN VERCKEN" bij de KOEPOORTBRUG.
27-02-1584
 

Bron: Schepenregisters ANTWERPEN 1584 f 678. 

Uit bovenstaande blijkt dat DAVID PLAISIR geboren is in 1544/45

Historie: 1585, Beleg en inname Antwerpen door de Spanjaarden,
                Herstel Roomse Religie.

 • DAVID PLAISIR (gehuwd ?) met (2) REGINA (van) VISSENAEKE(N) - VISSENAQUEN.
  Zij is mogelijk een (klein)dochter van Frans van Vissenaken, apteker, afkomstig van Thienen en sinds 16-04-1563 poorter van Antwerpen .

Kinderen te ANTWERPEN: 

 1. SALOMON DAVID PLAISIR
   
Gedoopt ANTWERPEN O.L.V.-kathedraal 17-01-1582
.

        Doop-Meter: Clara Vissenaken

 2. REGINA PLAISIR
   
Gedoopt ANTWERPEN ..-..-....?
   zie 1-C

    
 
3. JUDOCA DAVID PLAISIR
   
Gedoopt ANTWERPEN O.L.V.-kathedraal 23-03-1587
 

    Doop-Peter: Ambrosius Mongarda/Ambrosio Mongardo
    Beroemd producent van glaswerk te Antwerpen

   
Doop-Meter: Maria Gramey

    Telg uit zeer gekend Antwerps geslacht

 4. MARIA DAVIDT PLAISIR
   
Gedoopt ANTWERPEN O.L.V.-kathedraal 11-09-1588
 

    Doop-Peter: Signor Louis Perez.
    Telg uit gekend Spaans-koopmansgeslacht te Antwerpen
   

    Telg uit gekend Spaans-koopmansgeslacht te Antwerpen
   
Doop-Meter: Joffrouw Maria Pels.
 

 5. ADRIANA DAVID PLAISIR
   
Gedoopt ANTWERPEN O.L.V.-kathedraal 19-11-1589
 

    Doop-Peter: Meche Peris (Perez) de Baroy.
   
Doop-Meter: Joffrouw Adriana Plain. 

 6. LUDOVICUS DAVID PLAISIR
   
Gedoopt ANTWERPEN O.L.V.-kathedraal 24-10-1591
 

    Doop-Peter: Signor Marco Antonio (Perez)
    Ridder, Schepen der stad in 1590n 1600 en 1601

   
Doop-Meter: Joffrouw Clara Xeres  (Perez ??)
 

 7. CATHARINA DAVID PLAISIR
   
Gedoopt ANTWERPEN O.L.V.-kathedraal 23-01-1593
 

    Doop-Peter: Nicolaes Ronkere (?)
   
Doop-Meter: Maria Pe(a)ris  (Perez ??)
 

 8. ELISABETHA (Isabella) PLAISIR
   
Gedoopt ANTWERPEN ..-..-....?
Zie 1-D 

 9. ANNA DAVID PLAISIR
   
Gedoopt ANTWERPEN O.L.V.-kathedraal 26-03-1596

    Doop-Peter: Henricus Hondius.
   
Doop-Meter: Maria Ximenez.
    Telg uit gekend Portugees-koopmansgeslacht te Antwerpen 

10. EMANUEL DAVID PLAISIR
   
Gedoopt ANTWERPEN O.L.V.-kathedraal 25-06-1597
 

    Doop-Peter: Emanuel Xrundius.
   
Doop-Meter: (Onleesbaar) van Male.

NB: De peters en meters zijn vooral leden van welgestelde S/Portugese Kooplieden-Natie. Aangenomen mag worden dat DAVID PLAISIR ingang had tot deze betere kringen van de stad en dat hij zelf niet onbemiddeld was.

Historie: 1590 Pest-epidemie te Antwerpen.

 • ANTWERPEN 1594 

Ten behoeve van Mr. DAVID PLAISIR, Doctor Medicijnen 

Filips de Coninck uot omtrent 43 jaere wonende tot WICHELEN in de lande van AALST zweerde aangaande de dispositie tsijnen verzoeke gedaan bij Jacob Goedevaerts ende Jan van Schore 27 january laatstleden voor hem Carel van der Meere als notaris dat dezeve depositie is waarachtig. 

Bijzondere dat in mei van de jaere 1593 ten huyse van Jan Coene binnen WICHELEN voorschreven hij, affirmant, en Joost Tollen Stadhouder-generaal van de stad en de lande van AALST met.....? syn secretaris, de Burgemeester ende Schepen van de voorschreven Parochie ende meer anderen vergaderd ende geresen zijn --enige proposten tussen hem, affirmant, ende voorschreven Joost Tollens--. 

Ende dat --al was het zoo dat Bartholomeus Bertinck, Pastoor der porochie van WICHELEN, niet aanging-- dezelfde meester Bartholomeus nochtans gevaeren is in hunlieden proposten zeggende tegen de voorschreven Stadhouder: "Wat wilt gij spreken met een schelm ende kerkbreker want ik zal hem doen branden aan een staek. Ik verbiede U--tot affirmant-- mijn kerke". Waarop de Stadhouder geantwoord heeft: "Het gaet U niet aan". Ende Bartholomeus repliceerde: "Het gaet mij aan". 

Ende dat kort daarna, terzelfde plaats, de voorschreven Pastoor gekomen is in de keuken, alwaer affirmant was, met een grote colere ende furie roepende ende zeggende tegen hem, affirmant: "Paep af, compt hier buiten, Gij kerkbreker"--met meer andere woorden van injurieen, gepalmpt hebbende synen opstekere-- waarop de voorschreven Jacob Goedevaerts, Van der Schore ende meer anderen zeiden: "Wij en hebben met Uw quaden woorden niet te doen, gaat in Uw gelag". 

Ende want hem, affirmant, zulks niet en stond te verdragen zo heeft hij daags daarna den voorschreven Jacob Goedevaerts ende Van der Schore gezonden ende doen draegen tot bede aan de voorschreven Pastoor oft hij de woorden 's daags tevoren gesproken te zijne affirmants laste wilde houden staende te weten of hij affirmant noemde: Een schelm, dief ende kerkbreker zodat hij hem zou branden aen een staek. 

Ende dat voorschreven Pastoor --gelijk de voorschreven Jacob Goedevaerts ende Van der Schore gedeporeerd ende hem, affirmant, geraleerd hebben-- en daar op geantwoord heeft: "Dat hij hetzelfde gezegd hadde ten quader causen".
Zeggende voorts: "Ik wilde wel dat ik er niet geweest en hadden. Ik zoude geweest hebben ten huize van Peter de Vos ten dage van zijnen trouwfeeste ten hadde geweest, den toeraed(?) van Gerard Vermeulen burgemeester en Lenaert Goossens, die mij daartoe geraede hebben". Daartoe voegende de voorschreven Pastoor dees woorden: "Ik wilde dat de voorschreven De Coninck alhier ware opdat wij tesamen ene drank mochten drinken waarna korts zij ten huyse van Filips de Coninck ten bijzijn van de voorschreven Jacob Goedevaerts met malkander vriendelijk gegeten ende gedronken ende malkander verklaert hebben van deen nog dander anders niet te weten, te heysen dan liefde ende vriendschap".

 • ANTWERPEN, 16juni 1594

Bron: Schepenregisters ANTWERPEN 1594 f 311. 

NB: Tot op heden is ons niet duidelijk waarom DAVID PLAISIR dit liet optekenen in de Schepenregisters van Antwerpen.

Historie: 1597 Pest-epidemie te Antwerpen

 • ANTWERPEN 1598 

Mr. DAVID PLAISIR koopt een vijfde deel van een huis, genaamd "HET SPIEGELHUYS", gelegen tegenover de HUYDEVETTERSTOREN aan de VESTE. De andere 4 delen had hij al.
Notaris:
Filips Van Woelput. 

Bron: Schepenregisters ANTWERPEN M-N f 40-217 (dubb. no) 

 • ANTWERPEN 1598-99 

Mr. DAVID PLAISIR gaat in beroep tegen een opgelegde rente van de stad ANTWERPEN wegens verkoop van een "huys met hove gelegen ende gestaan aan de VEST, tegenover de HUYDEVETTERSTOREN", welk huis onlangs openbaar is verkocht (en door hem gekocht) op de Vrijdagsmarkt. 

Bron: Rekwestenboek ANTWERPEN 1598-99 f 232.

 • ANTWERPEN  12-01-1599

Rekwest van DAVID PLAISIR, vragende aan de stad toelating tot het afleggen van eener rente van 40 glds. jaarlijks bezet op "Het Spiegelhuys".

Bron: Stadsprotocollen ANTWERPEN  N 2759.

 • ANTWERPEN  14-01-1599

Aflegging aan de stad door DAVID PLAISIR en zijne vrouw eener rente van 40 glds. jaarlijks, bezet op "Het Spiegelhuys" gelegen bij de stadsvesten tegenover de "Huidevetterstoren".  

Bron: Stadsprotocollen ANTWERPEN  N 2757.

 • ANTWERPEN  14-01-1599

Overdracht aan de stad door DAVID PLAISIR en zijne vrouw:  

1 Eener rente van 48 glds. jaarlijks, den 07-08-1560 door Bernaard Dillen op de stad gekocht.  

2 Eener rente van 10 glds. jaarlijks door Elisabeth Verheyen op de stad gekocht den 26-02-1546.  

Bron: Stadsprotocollen ANTWERPEN  N 2758. 

 • ANTWERPEN 1599 

Een onenigheid met notaris Van Woelput over een som geld. 

Bron: Rekwestenboek ANTWERPEN 1599 f 193.

 • ANTWERPEN 1600

Op 27-08-1600 koopt DAVID PLAISIR "Het Papegaaiken" in de Keizerstraat. 

Bron: Zie Schepenreg. 1623 Vol 3, f 55 r-v.  

 • ANTWERPEN 1601 

Juffrouw Catelijne Eitsaerts en Jasper Baelte haar wettige man verkopen een erfelijke rente van 6 pond, 12 schilling en 9 groten, rente is aangegaan op 12-08-1574, aan Mr. DAVID PLAISIR. De rente is gehypotikeerd op een huis in de KEYSERSTRAAT genaamd: "HET PAPEGAAIKEN".

Bron: Schepenregisters ANTWERPEN 1601 M-N f 290.

 • ANTWERPEN 1603

PLASEER DAVID was Geneesmeester te Antwerpen en heeft           geschreeven in het Latyn:
Enchriridion, continens remedia contra Peftem.
"Behelzende eenige geneesmiddelen tegen de pest".

Drukker: Antv.typ. Jac.Meefii, 1603.

 • ANTWERPEN 1604

  DAVID THEODORUS PLASEER, van ZIRIKZEE/Geneesheer te ANTWERPEN/heeft in 't    licht gegeven:
    "Nederduitsche Verklaringen over de Spreuken van Hippocrates".

Translatie, ende explicatie des eersten boucx Aphorismorum Hippocratis, daer door bewesen wert wat groot misbruyck dat daghelijkckx gheschiet in die conste der medecijnen.......
Te samen ghestelt, ende wt den Latijne int Duytsche ghetranslateert, ende daer het van noode was, nae den oprechten, waerachtighen gront, breeder gheexponeert.

Door
Mr. David Theodor Plaseer, medecijnmeester tot Antwerpen. Ghedruckt t'Antwerpen : by Jacob Mesens, woonende op de Camerpoort, Brugghe, 1604.-in-4.

NB: De Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam blijkt een exemplaar te bezitten van bovenstaande uitgave ...!!

Bronnen: Oudheden en Gestichten van Zeeland, deel II.
        
Uitg. Christiaan Vermey, Leiden 1722.

        
Geletterd Zeeland, pag. 392.
        
Pieter de laRue, Middelburg, 1734. (14)
.
        
Bibliotheca Belgica
         Jean Franšois Foppens, Bruxelles, 1739. (32).
         Levensberichten van Zeeuwen, Frederik Nagtglas.
         Deel 2 Middelburg, 1891.

 • ANTWERPEN 1603-04

Bron: Rekwestenboek ANTWERPEN 1603-04 f 188.

KOMT NOG !!!  

 • Historie: 1617 Pest-epidemie te Antwerpen.

 • ANTWERPEN 1620 

Mr. DAVID PLAISIR kocht indertijd, in gedeelten, een huis in de KEYZERSTRAAT.(Waarschijnlijk wordt hier bedoeld:"HET PAPEGAAIKEN"). Na verloop van tijd verwierf hij dit pand in zijn geheel. Omdat de eigendomsbewijzen verloren zijn gegaan ondervindt hij daardoor problemen met het verkrijgen van een nieuw eigendomsbewijs.
16 september 1620
 
Bron:
Rekwestenboek 1620 f 186

Afwikkeling nalatenschap DAVID PLAISIR en zijn vrouw Regina:  

 • ANTWERPEN 1622  

Regina Plaisir wettige huysvrouwe van Pauwels dela Houvre tegenwoordelijc wesende in Vranckrijc met eenen vreemden momboor haer gegeven metten rechte.  

Maria Plaisir haar suster ongehouwt meerderjarig ende haer selfs zijnde mit eenen momboor haer gegeven metten rechten.  

Isabel Plaisir haer suster assisterent ende authorisatur van (?) Jan Hertzen haeren wettigen man ende momboor.  

ende Anna Plaisir ingelijcx haerlieden suster wettige huysvrouw van Andrea Porro.  

...... dat zij bij betaling van de somme van twaalf hondert gulden ....... twintig stuivers (?) van drije grooten brabants................... de voorschreven Jan Hertzen heeft betaald ende (verschoten ?) tot vervallinge ende betalinge van schulden ........ lasten vande sterfhuys van wijlen Meester David Plaisir haerlieden vader ....... ende bewesen hebben....... bewijsende mits desen den selve Janne Hertzen t'jaars....... vijf en zeventig (derselve ?) gulden......... jaerlicks..... huys met plaetsen........ keuken.........ende allen de toebehoren geheten het Papegaycken.........hen vader ende jouffr. Regina van Vissenaken haer moeder den 27 dag Augustus....... van...... houder bijden stadthouder .......deser stadt van wege.................. gelegen inde Keyserstrate alhier tusschen de huysingen.....Gregorius del Plano....den.......Jans......toebehoorende aan deen zijde Thomas Lemmens huys...... was aan dander zijde.

Bron: Schepenregisters ANTWERPEN SR 1622, 554 deel 3 f 18.

 • ANTWERPEN 1622

  C
  ompareerde Heer ende Meester SALOMON PLAISIR doctoir inde medeceijnen Mr. DAVIDSsone wijlen daermede aff was Jo(frouw)e REGINA van VISSENAEKEN ende bekende hem mits de somme van sessehondert guldens bij hem op heden te dancke genoten ende ontfangen van Jo(frouw)en REGINA, MARIA, ELISABETHE ende ANNA PLAISIR sijne susters boven noch de somme van honderdtwintich guldens voor dato ontfangen wel ende volkomenlijck voldaen ende gecontenteerd (tevreden stellen/genoegen doen) te sijne van alle ende yegelijcke de goeden hem bleven ende verstorven van de voorschreven wijlen sijnen vader ende moeder soo comen ende overereven haeffelyck als erfelyck egenne uutgenomen noch gereserveert met welcke voorschr. somme van 600 glds. en de hondert xx glds. eens ook verstaen voldaen te wesen.

Dus een betaling van 720 gulden door de vier zusters PLAISIR aan hun broer, waarmee voorgoed de erfenis van hun ouders is geregeld. Deze 720 gulden dekken ook, zo gaat de tekst verder, de volgende schulden:
-
de 200 gld. die wijlen DAVID PLAISIR per testament heeft gegeven aan de twee dochters (!) van de comparant SALOMON.
- de 200 gld. die wijlen DAVID PLAISIR schuldig was aan comparant SALOMON, betreffende een obligatie.

SALOMON PLAISIR cedeert (doet afstand van) aan zijn zusters ook alle rechten ende actien hem compterende (meetellend) aen alle ende yegehelijcke goederen bijde de voorschr. wijlen syne ouders achtergelate.
22-09-1622.

Bron: Schepenregisters ANTWERPEN, 1622 VOL 2, f 269.

 • ANTWERPEN 1622

Anna PLAISIR heer DAVIDSdochter wijlen haren moeder was Regina van Vissenaken met Andrea(s) Porro haeren man ende momboor ende bekenden hen mits de somme van thien honderttachtig gulden bij hen te danke gehadt en ontfangen van Jan Baptist Hertssen hun swaeger te weten dry honderttachentig guldens eens voor dato deser ende de resterende zevenhondert gulden XIII st. op heden in bare ende suyvere ...... gepremiteerden gelde wel ende volcomenlijk voldaen ende gecontenteert te sijne van alle ende yegelijke de goederen hen bleven ende  verstorven van voors. wijlen hunne vader en moeder soo roerende als onroerende haefelijke als erfelijk egeene uitgenomen noch gereserveert met welck voors. somme van thien honderttachentig gulden ........ oock verstaen voldaen  te wesen de honderd gulden ...... bij de voors. wijlen Mr. DAVID PLAISIR mondelinge voor ten legaat gemaeckt in sijn sterfbedde aende kinderen van hen comparante (joffr.?) Victoria cederende ommesulcx de voors. compten den  voors. Jan Baptist Hertssen allen trecht ende actie hen competeren aenstelle ende yegelijck de goederen bij de voors. wijlen hunne ouders  achtergelaten bekennende ... recht meer daerane te reserveren  latende hen alle schade ende baten ervan verwachten de voors. sterfhuys .................. bij best geraden sal vinden als hen metten voors. thien honderttachentig gulden ..........te vollen ......... ende gecontenteerd (?) ende van qualiteit (?) ende quantiteit der selver goederen bij haeren voors. ouders achtergelaten ......

genach ........... soo sij verclaerden sonder ...............

Bron:
Schepenregisters ANTWERPEN, September 1622 vol 1 f263/276.

N.B. Wie is toch Juffr. Victoria?

 • ANTWERPEN 1623

MARIA PLAISIR dochter van wijlen Mr. DAVID PLAISIR en REGINA van VISSENAEKEN, ongehouden (ongehuwd) en meerderjarig alsook ISABELLA (ELISABETHA) PLAISIR hare zuster, gehuwd met Jan Baptist Hertssen haren wettigen man, verkopen (een deel van)  een huys metten gronden enden toebehoren genaempt "Het Papagayken" in de Keizerstraat tussen het huis van Jan Lossen en van Thoms Lemmens.

Zij hebben elk een vijfde deel van dat huis, dat hen verstorven is uit de erfenis van hun ouders.
Ze verkopen dit 2/5e deel aan de drie andere kinderen t.w. : 
Mr. SALOMON PLAISIR
hunnen broeder ende aan ANNA PLAISIR ende Andrea(s) Porro/ Poiro haeren man ende REGINA PLAISIR gemechticgt door haar man Paul de la Houvre (Couffue).  

Er zijn al eerder Schepenakten in dit verband,
(22-09-1622) en (21/22-09-1622), welk huys de voorschr. wijlen Mr. DAVID PLAISIR hunnen vader opden XXVIIen (27) Augusti anno 1600 vande heere Amman deser stadt nomine oficij gecocht ende gecreghen heeft, daarop rustte een erfelijke rente van 75 gld. aan de penning zestien voor Dona Isabelle Anraet, weduwe van wijlen Diego Pardo Orenco.

Jo(frouw)e Anna Stuer religieuse op de begijnhove alhier heeft ontslagen en gelibereert (ontslaan van schuld, verplichting) het huis "Het Papegayken" gestaen inde Keyserstraete alhier en van de verbintenisse ende medepantschappe van sekere rente van vijffendertich gld. erffelyck die joffr. REGINA PLAISIR en de consorten erfgenamen van wijlen Mr. DAVID PLAISIR op den XXII seprembris 1622 lestleden beset hebben ten behoeve van Jan Baptist Hertssen, op erven hof mette huys gestaen ende gelegen tussen St.Joris ende Kipdorppoort tegen over tbolwerck aldaer, tusschen den hoof ende huys van voorschr. Jan Baptist Hertssen aen deene syde ende thuys ende hoof van Mr. Engelbert de Vriese aen dander syde.

N.B. Bedoeld wordt hier waarschijnlijk "HET SPIEGELHUIS", welke hij in 1598 kocht.

Samenvattend:

Het huis tegenover het bolwerk etc. naast schoonzoon Jan Baptist Hertssen was eigendom van David Plaisir.
Kennelijk had David geld geleend van schoonzoon Jan Baptist door aan hem een (rente)opbrengst van dit huis te verkopen   met het "Papegayken" als (onder)pand voor deze verbintenis.

Uit de verdere tekst blijkt dat Anna Stuer, ten gunste van de erfgenamen van wijlen David Plaisier, het (onder)pand t.w. "Het Papegayken" in de Keizerstraat gelibereert (gevrijwaard) heeft. Waarom is onduidelijk, maar zij heeft die rente betaald. Hoogstwaarschijnlijk moet er een bepaalde band geweest zijn tussen Anna Stuer en de erven Plaisir.  
April 1623.

Bron: Schepenregisters ANTWERPEN 1623 VOL 3, f 55 r-v.  


Bij afwikkeling van de nalatenschap van DAVID PLAISIR te Antwerpen blijkt dat de kinderen:
JUDOCA, ADRIANA, LUDOVICUS, CATHARINA en EMANUEL kennelijk niet meer in leven zijn.

 • ANTWERPEN 1626 

....

Van Mr. DIRCK PLAISIR, chirurgijn ende CHRISTINA ende MARIA PLAISIR zijne zusters wonende tot DELFT, alle wettige kinderen van wijlen Mr. DAVID PLAISIR ende MARIA JACOBS. Alle meerder van jaeren en hens selffs sijnde soo sij verclaerden elck der voors. twee dochter en geassisteert met mij den notaris, Gerard Camerling als haren gecosen vooght in dese ende bekenden hun te weten de voors. DIERICK PLAISIR mits de somme van HONDERT TWINTICH GULDEN eens bij hen te dancke gehadt en ontfangen over vijff of sesse jaeren herwaert van voors. wijlen Mr. DAVID PLAISIR sijnen vader.

Ende de voors. CHRISTINA ende MARIA PLAISIR mits gelijcke somme van HONDERT ENDE TWINTICH GULDEN eens bij elcke van hen gehadt ende ontfangen van heer JAN BATTA HERTSEN getrouwt met juffrouw ELISABETH PLAISIR residerende tot ANTWERPEN hen compsten gelaten ende gemaeckt bij den testamente der voors. wijlen Mr. DAVID PLAISIR den 18 juny 1620 voor Gilles Sprangers, openbaar notaris tot ANTWERPEN in functie van getuige gepasseerd.

Bron: Schepenregisters ANTWERPEN 576 1626 deel 3 (blz. 79). 

Opm.
Akten van notaris Gerard Camerling te Delft zijn zwaar beschadigd door vocht en dus bijna onleesbaar.

Akten van notaris Gilles Sprangers te Antwerpen zijn niet bewaard gebleven.

 • I-A
  DIRCK DAVIDSZ. PLAISIR, Chirurgijn te DELFT.


  Geboren (verm.) Zierikzee.
  Begraven te DELFT 01-11-1624 in de Nieuwe Kerk. Zoon van DAVID PLAISIR en MARIA JACOBSDR.


  Hij ondertrouwd te DELFT op 24-12-1594 met MARITGE/MARRIJTGEN JANS WENSEN j.d. van DORDRECHT.


  Dochter van Jan Wenssen, houthandelaar en gezworen kamerbewaarder van Dordrecht, en Sophie (Fijcken) Cornelisdr.

Ondertrouwakte 24-12-1594: 

Den XXIIIJ e decembris XCIIIJ
DIRCK DAVIDSZOON PLAISIR, chirurgijn, jonckgesel, wonende ande oostzijde vande nyeuwe kerck.

MARITGE JANS WENSEN, jongedochter, wonende ande noortzijde vande oude kerck.
 

NB: In de kantlijn van deze ondertrouw-inschrijving is waarschijnlijk bezwaar aangetekend tegen dit voorgenomen huwelijk. Hoewel uiterst moeilijk leesbaar, werd de navolgende tekst ontcijferd: 

Vant stadhuijs De XXVIII e januarij XVC XCV (28-01-1595) nae dat dirck davids zijn moeder eerst de geboden buijte wete ende kennisse vande georteerden/gecogneerden (?) ende....... zonder zijn.......Partijn.......inde.......gecompareert ende heeft deselve Dirck Davidsz de Voorscreven Maritgen Jansdr....... dezelfve Dirck Davidss ontslage.......inder dat geen trouwbeloften tusschen henluijden waren gegeven. 

NB: Dit verklaart misschien, de destijds, ongebruikelijke ruime tijd tussen ondertrouw en huwelijk.

Alsnog gehuwd te DELFT op 15-09-1596
Meester DIRCK DAVIDSZOON PLAISIR, chirurgijn, wonende aen de OUDEN LANGENDIJCK en MARRIJTGEN JANS WENSEN, jongedochter van DORDRECHT, mede wonende aenden OUDEN LANGENDIJCK.
 

Uit dit huwelijk: 

1. dochter in 1602 (zie hieronder)
2
. kind, begraven DELFT 13-09-1598 (Nieuwe Kerk) 

MARRIJTGEN JANS WENSEN is begraven te DELFT op 18-08-1599 in de Nieuwe Kerk.

11-04-1602: ten verzoeke van Mr. Diederick Plaisir, chirurgijn wonende tot Delft, als vader en voogd van zijn dochter bij hem geprocr. aan wijlen Mariken Wenssen, zijn eerste huisvrouw, en ter requisitie van Clara en Neelken Wenssen, zo voor henzelf als voor Anthonij Struijs, en Barbara Jacobsdr. c.s. hun zusters' kinderen, wordt inventaris gemaakt van alle onroerende goederen nagelaten door wijlen Fijken Cornelisdr., weduwe van wijlen Johan Wenssen.  

Bron: GA Dordrecht-Oud notarieel archief 2, f.65v.
Boek:
Ons Voorgeslacht Dec. 2001 pag. 655.                   

DIRCK PLAISIR hertr. (2) te DELFT (gerecht) op 02-12-1601 met ELSGEN ADAMSDR.  

Meester DIRCK DAVIDSZOON PLAISIR, chirurgijn, weduwnaar wonende opten hoek vant RIETSTRAET

en EL(S)GEN ADAMSDOCHTER wonende inde PAPENSTRAET.  

Kinderen uit dit huwelijk: ?? 

DIRCK PLAISIER huwt (2) te DELFT (gerecht)op 02-12-1601 met ELSGEN ADAMSDR

Meester DIRCK DAVIDSZOON PLAISIER, chirurgijn, weduwnaar wonende opten hoek vant RIETSTRAET en EL(S)GEN ADAMSDOCHTER wonende inde PAPENSTRAET.

Kinderen uit dit huwelijk ?? 

 • DELFT 1629

ELSGEN ADAMS weduwe van Mr. DIRCK PLAYSIR woonende opt bagijnhof is geconsenteert (heeft toestemming) cleijne kinderen school te houden ende de selve te leeren leesen ende schrijven mits dat sij etc.
Actum den 17 decemb. 1629

Bron:
DELFT I 389. f 32

ELSGEN ADAMSDR. is begraven te DELFT op 31-03-1643 in de Nieuwe Kerk.

 • I-B

SALOMON DAVIDSsone PLAISIR  ged. OLV-ANTWERPEN 17-01-1582

DOCTOIR in de MEDECEYNEN.
.  

geh. met N.N. 

Uit dit huwelijk:  

Blijkens het Schepenregister te Antwerpen, 1622 VOL, f 269. had hij 2 dochters in 1622.  

NB: Hoogstwaarschijnlijk woonden zij NIET te Antwerpen.  

 • I-C

REGINA DAVIDS PLAISIR  ged. ANTWERPEN .............?  

geh. ANTWERPEN O.L.V.-kathedraal  09-10-1606

Paul(us) de la Houver (Houvre)

Getuigen bij dit huwelijk: 1. DAVID   PLAISIR, vader bruid.
                           2. SALOMON PLAISIR, broer bruid.  

Uit dit huwelijk: Nog geen kinderen bekend.  

 • I-D

ELISABETHA (ISABELLA) DAVIDS PLAISIR 

ged. ANTWERPEN  ...........?
ovl. ANTWERPEN     vˇˇr 1631  

geh. Antwerpen  ...........?

Jan Baptist(a) Herts(s)en(s)  ged. ...................?

                              ovl. Antwerpen 04-07-1631

zoon van Guillaume Hertsen, leerlooier en afk. uit LEUVEN.

.....Jan Baptist Hertsen ....dewelcke opden vierden dach der maendt july inen jare 16 hondert eenendertig binnen deser stadt int Clooster van de vrouwebroeders (= karmelieten: broeders van O.L.Vrouw) is overleden......  

Bron: "Staat van Goed" Jan Baptist Hertsen  08-07-1631.  

Uit dit huwelijk:  

1. Elisabeth (Isabella) ged. Antwerpen-St.Joriskerk  02-03-1626

   Doop-Peter: 1. David Vistanza .......?
              
2. Cornelis Hoens (Hoons)
  
Doop-Meter: Jacqueline Maes
.  

2. Jacobmijne  ged. Antwerpen  ................?  

Bij het overlijden van Jan Baptist waren Jacobmijne en Isabella nog minderjarige kinderen, dus werden er 2 momboiren (voogden) benoemd: Cornelis Hoons en Jan Smetsers.  

Bron: Weeskamer Antwerpen.  

Wegens het overlijden van Cornelis Hoons wordt op 30-04-1635
 
Steven Cleiren in zijn plaats benoemd als voogd.  

Bron: Weeskamer Antwerpen.

 • I-E

ANNA DAVID PLAISIR  ged. OLV-ANTWERPEN  26-03-1596  

geh. Antwerpen  ........?

Andrea(s) Porro  

Uit dit huwelijk:  

1. Petrus ......?  ged. Antwerpen-St.Joriskerk  22-03-1625

   Doop-Peter: Pedro Perracino (?)
  
Doop-Peter: Elisabeth van Zamens (?)


Verbeteringen en aanvullingen zijn van harte welkom.