Fragment BRUGGE
 

StartVorige Volgende 

Fragment Genealogie BRUGGE.

Gevonden Personen:

 • 1260. CRISTIANUS PIELIJSER, zoon van LIDDE.
  Cijnsplichtige van de Sint-Janskapel te Brugge.

Bron: Vlaamse Stam 1979, blz. 203.

 • 1310 LIDDE PILIZER
  Cijnsplichtige van de Sint-Janskapel.

Bron: Vlaamse Stam 1979, blz. 203.

 • 1312 WOUTER PYLYSERE.
  Wordt poorter van Brugge. Herkomst niet bekend.

Bron: Brugse Poorters, opgetekend uit de stadsrekeningen door A. Jamees. Deel I, blz. 12.

23-08-1328 Slag bij Cassel.
Die van Brugge, de nederlaeg van hunne vrienden vernemende ende geen hope hebbende van gespaert te zijn, gingen hun werpen voor de voeten vanden Grave, hem biddende om quijtscheldingh; maer dese sont hun naer den Coninck, welcken eenichte der besonderste opstandelingen dede dooden ende de andere in ballinckschap sondt. Te Brugge werden er op 17 september daer naer vyf honderd burgers als gyselaers genomen en dewelcken tot Soissons geleid wierden.

Boek: Jaerboeken van Veurne en Veurneambacht door Pauwel Heinderycx, deel I, blz. 221.

 • 1331-1333 GILLES PLACIER (PLATSAERS).
  Poorter van Brugge: 28-12-1333

 • 1335 SANDERS PLACHIERE.
  MCCC vive ende dartich, smaendaghes naer Alreheleghendaghe. (6 november 1335).

Heinric van der Reke, plaatsvervanger van Wouter Pieters, schout, alsmede Robrecht van der Buerze en Jacob Goederic, schepenen van Brugge, oorkonden dat Agniete van der Strate filia Jans de 15/16 van de eigendom van een huis, staande in het Pypstraetkin te Brugge, heeft overgedragen aan SANDERS PLACHIERE, ten behoeve van het Bogardenklooster te Brugge.

Bron: Fonds van de Bogardenschool, charters, nr. 79: oorspr., met de geschonden zegels van de drie oorkonders.
Boek: Regesten op de oorkonden van het stadsbestuur van Brugge, Deel 2, 1301-1339. A. Schouteet, blz. 271.

 • 1338-1340 CHRISTIAEN PLAITSIER.
  Poorter en woont in de wijk (zestendele) Sint Niclaes.

Bron: Register der Herevaerden 25, 25v.

 • 1338-1340 JACOB PLACHIER.
  Poorter en lid van het Gilde der Cordewaniers.
  ( =bewerker van Cordovaans leder =schoenmaker).

Bron: Register der Herevaerden 161, 162, 164v, 165, 166v.
Boek:
Het Gemeenteleger van Brugge van 1338 tot 1340 en de namen van de Weerbare Mannen door J.F. Verbruggen. Uitgave: Kon. Commissie voor geschiedenis, Brussel.

NB. Gilde der Sciplieden: Lamin Plais. F 308. (ooit nog eens het org. nalezen).

 • 1339 SANDERS PLACHIER.
  Duzentich driehondert neghen ende dartich, upten vive ende twintichsten dach van wedemaendt. (25 juni 1339).

Jan van Leke, Willem de Hoedemakere, Jan Vanedu, Pieter de Pinkere Pieters zone en Jan de Wale, schepenen van Brugge, oorkonden dat Pieter van Ghent, pastoor van de Sinte-Katelijne te Brugge, heeft overgedragen aan SANDERS PLACHIER, ten behoeve van het Bogardenklooster te Brugge, een erfelijke rente van 8 pd. Par. 's jaars, gaande uit huizen in het Boninstraetkin en n huis ten Hoye te Brugge.

Bron: Fonds van de Bogardenschool, charters, nr. 95: oorspr., met de zegels van de vier oorkonders; het zegel van de tweede oorkonder is verloren. Id., Carularium A, fol. 105 v.-106: afschrift (ca. 1366).
Boek: Regesten op de oorkonden van het stadsbestuur van Brugge, Deel 2, 1301-1339. A. Schouteet, blz. 297.

 • 1353 SANDERS PLACHIERE.
  Ghedaen int int jaer duzentich driehondert drie ende vichtich, upten tiensten dach van der maend van december. (10 december 1353).

Pieter Bonin fs. Lambrechts, Jan Poelevoet, Danil vanden Loode, Jan Camphin fs. Jans en Matheus Saegse, schepenen van Brugge, oorkonden dat Carstiaen vander Zurkele en zijn vrouw, Maergrite, hebben overgedragen aan SANDERS PLACHIERE, ten behoeve van het Bogardenklooster te Brugge, de rente nader omschreven in de akte d.d. 1353 februari 27, door dewelke deze gestoken is.

Bron: Fonds van de Bogardenschool, charters, nr. 179: oorspr., met de zegels van de vijf oorkonders. Ib., Cartularium A, fol. 26 v.: afschrift (ca. 1366).
Boek: Regesten op de oorkonden van het stadsbestuur van Brugge, Deel 2, 1301-1339. A. Schouteet, blz.101.

 • 1363 JACOB PLACHIER.
  Ghedaen up den drien ende twintichsten dach van october anno Domini M. CCC. Drie ende tsestich. (23 oktober 1363).

Jacob Bave en JACOB PLACHIER, schepenen van Brugge, oorkonden dat Thomas vanden Bussche 27 gouden schilden heeft ontvangen van Mattheeus van Ryssele in voldoening van het bedrag dat het ambacht van de handschoenmakers te Brugge aan wijlen Gillis vanden Zwane verschuldigd was.

Bron: Charters van de ambachten, nr. 567: oorspr., de zegels van de oorkonders zijn verloren.
Bron:
Regesten op de oorkonden van het stadsbestuur van Brugge, Deel 2, 1301-1339. A. Schouteet, blz. 180.

 • 1365 JACOP PLACHIER.
  Int jaer M. CCC. Vive ende tsestich, upten twalefsten dach van octobre.
  (12 oktober 1365).

Lamsin de Vos en JACOP PLACHIER, schepenen van Brugge, oorkonden dat Gillis van Ardenburch, Willem Hacke gezegd van Coukelare, Jan van Bellegheem fs. Oliviers en Jan de Crayschietere, dismeesters van de O.-L.-Vrouwekerk te Brugge, verklaard hebben dat de genoemde dis verplicht is, ingevolge de stichting van Pieter vanden Hille en zijn vrouw, Aechte, aan de arme gevangen in de Donkere Kamer te Brugge jaarlijks 80 proven van 1 brood en 4 eieren alsmede een ton Brugs bier te geven, en aan de arme ackerzieken in de ghilde synde omtrent Brugghe, jaarlijks 5 sch. gr. tourn.

Bron: Fonds van de Donkere Kamer, Cartularium, fol. 13 v.-15: vidimus van schepenen van Brugge d.d. 1366 apr. 9, in afschrift (einde van de 14e eeuw).
Boek: Regesten op de oorkonden van het stadsbestuur van Brugge, deel 2, 1301-1339. A. Schouteet, blz. 187.

 • 1463 JAN PLAETSIER zoon van WOUTER PLAETSIER.
  Genoemd op18-03-1463 te Nevele.

 • 1468 JAN PLAETSIER zoon van WOUTER PLAETSIER.
  Poorter van Brugge, inschrijving : 02-04-1468, afkomstig van WERVIK,.

Bron: Poorterboek Brugge over 1454-1478, blz. 89.
Boek: Indices Brugse Poorterboeken deel II, R.A. Parmentier, Brugge 1938.

 • 1472 JAN PLETIER ghesyt BABRY zoon van JANS.
  Geboren van RYSSELE (RIJSEL, het huidige LILLE)
  Poorter van Brugge op 02-09-1472.

Boek: Indices Brugse Poorterboeken deel II, R.A. Parmentier, Brugge 1938.

 • 1542 JAN PEILSIERS.
  "Jan Pleilsiers gheboren van Diest in Brabant bedeech poortere den 25e in meye ter precencie van dheeren Fransoys vanden Rade ende Jooris van Themseke, scepenen".
  Inschrijving: 25-05-1542.

Bron: Poorterboek Brugge over 1530-1588, f 21 v., nr. 7.
Boek: Indices Brugse Poorterboeken, deel II, R.A.. Parmentier. Brugge 1938.

 • 1561 ARNOLDUS PYLYSERE.
  In 1561 huwt Arnoldus Pylysere met MARIA GHOETGHEBEUR.

Bron: O.L.V. parochie Brugge, 2e sectie.

 • 1562 ARNOULT PYLYSERE zoon van SEVERYNS.
  Poorter van Brugge. Inschrijving: 11-03-1562, afk. Niet vermeld.

Bron: Poorterboek Brugge over 1530- 1588, blz. 54 v.
Boek: Indices Brugse Poortersboeken, deel II, R.A. Parmentier. Brugge 1938.

 • 1563 JUDOCUS PLAISIR.
  Afkomstig van Brugge en ingeschreven als student te LEUVEN.
  Bron:
  Matricules Universitaires Leuven.

 • 1569 JOOS PLATSIER (PLASHIER).
  Hij is n van de acht "goede mannen" (= bemiddelaars) en poorter van Brugge. Het betreft een uitspraak, ten huize van Joos Bogaerts te Antwerpen, in een schuldafwikkeling uit het sterfhuis van wijlen juffr. Beartice Dackiers.

Bron: Schepenregisters Antwerpen, 10-11-1569.

 • 1569 e.v.
  ADRIAAN de PLACHIERES geh. met N.N.
  Uit dit huwelijk:

1. Maria     ged. Brugge- Sint Walburga 10-06-1569
2. Joannes   ged. Brugge- Sint Walburga 12-02-1571
3. Catherina ged. Brugge- Sint Walburga 24-07-1574
4. Adriana   ged. Brugge- Sint Walburga 25-12-1578
5. N.      ged. Brugge- Sint Walburga 13-09-1581
6. Jacobus   ged. Brugge- Sint Walburga 25-12-1584
7. Onleesb.  ged. Brugge- Sint Walburga 22-12-1586

 • 1576 JACOB PLATSIER.
  Jacop Platsier, wonende in de Langhestraet, Brugge. Hij is op 28-09-1576 borg en pandhuys voor de Buitenpoorter: Jan van Eysenbeke, verblijvende te Ardenburch. (Aardenburg, Zld, NL.)

N.B: Er moet wel een relatie tussen beide mannen zijn, zeer goede vriend, schoonzoon o.i.d.

Bron: Buitenpoorterboek no. II blz. 100.
Boek: Indices op de Buitenpoorterboeken van Brugge 1548-1788.
Deel II, De borgen en de domicilies van de Buitenpoorters.
A. Schouteet, Familia et Patria, Handzame 1973.

 • 1587 KATL. PLESEHIERS te Brugge.

 • 1606 JACOBUS PLEISSERS .
  Ged. St. Walburga, Brugge:
  Jacobus Pleissers zoon van Jacobus (de Plachieres ?) en Jacoba N.N.

 • 1611 JANNEKEN PLETSIERS.
  Janneken Pletsiers is gehuwd met JOORIS VERRUYS, geb. Kortrijk en woont in "Haarlem" buiten de Kruispoort te Brugge. Het is zijn 2de huwelijk.

 • 1616 e.v.
  Ged. St. Salvador te Brugge op 07-06-1616: Maria, dochter van Joannes Passchier en MAGDALENA DE MIL.
  Ged. St. Salvador te Brugge op 11-03-1623: Christine, dochter van Joannes Plaisier en MAGDALENA DE MIL.
  Doopget: 1. Frans la Pet.
           2. Christina Deurgelynghe.
  Ged. St. Salvador te Brugge op 11-04-1627: Joannes, zoon van Joannes Paschier en MAGDALENA DE MIL.

Bron: Doopregisters St. Salvador, Brugge.

 • 1625 MAXIMILIAAN PLATSIER.
  Huwelijk St. Anna te Brugge op 20-06-1625: Maximiliaan Platsier met ADRIANA DE MEESTER.

 • 1627 IDESBALDUS PLATSIER, zoon van MAXIMILIAAN.
  Ged. St. Donat te Brugge op .1627: Idesbaldus Platsier, de zoon van Maximiliaan Platsier en ADRIANA DE MEESTER.

 • 1649 CAROLUS PLESSY
  Hij is overleden c.q. begraven op 07-12-1649 St. Gillis te Brugge. (reg. nr. 8).


Verbeteringen en aanvullingen zijn van harte welkom.