F. Plaisier 1581-1588
 

StartF. Plaisier 1292-1446 F. Plaisier 1447-1550 F. Plaisier 1551-1567 F. Plaisier 1568-1573 F. Plaisier 1574 F. Plaisier 1575-1580 F. Plaisier 1581-1588 F. Plaisier 1589-1659 F. Plaisier Bijlagen

FONDS PLAISIER Deel VII 1581 - 1588.


- 1581 -
 
PHILIPS VAN SCHOONHOVEN = Buitenburgemeester.
PETRUS VAN AALST = Binnenburgemeester.
 
Aalmoezeniers in de rekeningen der stad:
1581: LODEWYK MALEPART, JASPAR VAN UFFEL, LENAERT MAILLET en JAN RADEMAECKER.
1582: JERONIMUS COYMANS, JAN VIVIEN, JASPER VAN SUERCK (ovl. 30 november 1583) en HUYBRECHT DRAGON.
1583: Dezelfde behalve dat COYMANS was vervangen door JEHAN NIQUET.
1584: JACOB DELLA FAILLE, de jonge, JAN GHEMAERT, FRANS VAN DER PIET en PETER DABBLYN.
Vroeger gekozen werden: JACOB DE SCHOT, DAVID HEEMSENS, JACOB VANDER VLOET en PETER LE MESUREUR.
Bron: Geschiedenis van Antwerpen, Deel 5, blz. 155, Mertens & Torfs.
 
2 januari 1581.
De gecommittteerden tot het beneficieeren der geestelijke goederen:
PEETER VAN BREUSEGEM, Rentmeester.
PEETER VAN UDEN, eerste knaap.
CRISPIJN VAN EERTHESE, tweede knaap.
WILLEM VAN DEN VENNE, schrijver of klerk.
JACOB VAN BAERLE, “clerck oft griffier”.
CORNELIS GHYSBRECHTS, kassier.
REINIER VAN ITTERSEM, boekhouder.
Bron: Antwerpiensia, Deel 15, blz. 137.
 
4 januari 1581.
KAREL VAN HULSDONCK verkoopt aan NIKLAAS BECKU een huis dat o.a.  gehypothekeerd is ten gunste van JAN DE RESPAIGNE, de erfgenamen van ADRIAEN VAN MAERTSSELAER, JAN VAN DER MEEREN, DIRK JANSSEN, JAN VAN SCHOOTEN en PHILIP DE HASE. Het is tevens onderpand ten voordele van SILVESTER en MATHILDE HODIJCK.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
6 januari 1581.
ANTONIS DEBORDIS, BOUDEWIJNSzoon, passementier, uit Douai.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
11 januari 1581.
Alsoo ANNA DE COSTER, huysvrouwe van CORNELIS DE COCK, &c. te kennen heeft gegeven vande groote beschadicheyt die sy geleden heeft inden winckel , &c.
 
Gelicentieert JAN VAN ROYE, JASPAR DE MERE, JAN VAN REMMUNDE ende JAN BLOUDAERT, Segeleers, deselve mits desen vanden eedt totte selve hare officie gedaen ontslaende.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz.195, 196.
 
14 januari 1581.
Geordonneert FRANCHOYS CREMER omme te wesen Deken van St.-Jobsgulde ende Marie-Magdaleenen, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 198.
 
15 januari 1581.
MARTEN PARMENTIERS, satijnwever, uit Doornik.
Hij wijkt in 1586 uit naar Middelburg (vrijgeleide Leicester).
De weduwe van NIC. PARMENTIER wijkt in 1586 uit (placaat Koning van Spanje).
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
16 januari 1581.
Geordonneert HENRICK DE WYSE dat hy op morgen voorden noene in Collegio come doen den eedt als Deken vande Vleeschouwersambachte, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 198.
 
Zelfde datum.
ELISABETH GAST geeft procuratie aan JAAK DE KIMPE om in haar naam een erfelijke rente te verkopen aan ELISABETH WOUTERS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
18 januari 1581.
Alzoo eenen HANS PALMS, musquettier, hem heeft vervoirdert, te schieten twee andere borgers vander wachten, sulcx dat den eenen daeraff van levenden lyve ter doot is gecommen, &c. gebannen vuyt deser stadt, syn leeffdaghe lanck.
Bron: Gebodboeck, vol. D, fol. 301 en A.A.B. Deel 3, blz. 409.
 
20 januari 1581.
Op dophouden vanden parsoon van HERMAN BAL ende JASPAR DIGNES, &c. geordonneert dat HERMAN BAL, mits doende eedt de “sistenda parsona toties quoties” hem van daer ter plaetsen synder geliefte sal moigen vertrecken. Ende nopende JASPAR DIGNES, dat deselve mits redenen alsnoch sal blyven in detentie, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 214.
 
23 januari 1581.
Geordonneert JAN VANDEN KERCKHOVE ende MATHYS HUYNEN om te syn Ceurmeesters vanden Beenhoudersambacht, &c.
Geordonneert te syn Cappiteyn EDUWAERT VAN GISTELE, in plaetse van MANSDALE, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, 215.
 
26 januari 1581.
Gecomitteert ROBRECHT COOLS, JAN DRUNEZ, JAECQUES BREYEL, PEETER HAUSMAN, CHRISSOSTIMUS SCHOLIERS, AERDT VAN THUYLT, DIERICK VAN OSSE, MARTEN MEERMANS, JOOS FLIER, HUYBRECHT WACHTMANS, JAN DE LA FAILLE, den ouden, ende BARTHOLOMEUS PELS om te syn Policymeesters, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 216.
 
28 januari 1581.
De kinderen van WOUTER DE HERDE verkopen een hoeve en grond aan FRANS DE SCHOT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
30 januari 1581.
… ordineren JAECQUES DE MELLYN, hem sal vertrecken vuyt dese stadt, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 218.
 
3 februari 1581.
GUILLAUME COPPIN, JANSzoon, satijnwerker, uit Valenciennes.
Een WILLEM COPPIJN wijkt in 1586 uit (placaat Koning van Spanje), Ned. Leeuw, 1991, kol. 158.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
4 februari 1581.
MARIA GAMEL verkoopt aan ANNA ORTEL een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
6 februari 1581.
… faulten van wegen des brouwers inde “Swaene”JAN KNYFF, &c. dat hy promptelyck voorde selve faulten ende misbruycken sal betalen, &c. op pene van syne brouwerye te sluyten.
Mits deselve misusen ende faulten, &c JERONIMUS VERVOORT, segelaer, vanden eedt tot hetselve segelaerschap gedaen ontslaende.
… van wegen BEERNAERT SMIT, brouwer inde “Gouwblomme”, &c. tot sluytinge van syne brouwerye, voorden tydt van eenen halven jaere, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 220 221.
 
10 februari 1581.
JAN DUQUESNE, GUILLAUMEzoon, boratwerker, uit Rijsel.
Hij wijkt in 1586 uit naar Middelburg (vrijgeleide Leicester).
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
13 februari 1581.
JAN MEEUS zal aan de erfgenamen van JORIS VESELER de rente aflossen op een perceel grond onder Deurne.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
15 februari 1581.
Gecomitteert HANS VLEKE te wesen Cappiteyn in plaetse van LODEWYCK BLOMAERT, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 229.
 
23 februari 1581.
FRANS MARTENS met zijn broers en zusters verkopen aan JAN BOUWENS twee percelen land.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 februari 1581.
Geordonneert FRANCHOYS ZWEERTS omme te wesen Cappiteyn in plaetse van JAN STERCK, &c.
Idem MARTEN VAN CALIS in plaetse van GILLIS DE LAET, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 232.
 
25 februari 1581.
JACOB DE LENGAIGNE draagt een huis over aan EMBERT THOELINCX en zijn vrouw ANNA PELLICORNE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
26 februari 1581.
GILIS BORDINCX verkoopt aan JAN en MARIA KELLENEERS een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 februari 1581.
Geordonneert om mede te wesen Oudermans vanden Schippersambachte, JAN PIETERSSEN SWART ende MATHYS GORIS, &c.
Gelicentieert ende by provisien verlaeten JERONIMUS VERVOORT, segelaer inde brouwerye vande “Swaen” binnen dese stadt.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 233.
 
10 maart 1581.
Gegunt JAN VAN HORCKE het officie van segeleer, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 245.
 
13 maart 1581.
GASPARD VAN LAURETTEN is de gevolmachtigde ontvanger van LUIS PEREZ.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 maart 1581.
JACQUES DE WINDE, apteker, afkomstig van Thienen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
30 maart 1581.
Remonstreren de Dekens van de Vischkopers LAUREIS VERHEYEN en JOOS SPIT en de Oudermans ROMBOUT VERMEEREN en JAN SALET, hoe dat nu ten tijde de geestelijken alhier werden uitgeleid, uitgegaan en uitgebleven is de gewezen kapelaan van het voors. vischkopersambacht, en hoe dat zij supplianten, van de tijd dat zij geroepen geweest zijn tot hun officiën, nooit aan het altaar van het ambacht zijn geweest en er alhier ook geen exercitie van de mis van wege het gemene ambacht meer was gedaan, &c. Nu blijkt dat diverse leden van het ambacht zondags daar de mis gaan horen en daarom het verzoek van bovenstaanden om het altaar uit de kerk weg te halen.
Bron: Antwerpiensia, Deel 13, blz. 423, 424.
 
Zelfde datum.
JAN DE COCK, GERAARTSz., buitenpoorter, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
5 april 1581.
… gesien hebbende de verthooninge gedaen by HENRICK VAN OUWDENHOVE, gevangene binnen deser stadt, ende tgene daertegens van wegen PEETER ADRIAENSSEN, poorter ende Wyckmeestere deser stadt, byden gemeynen landtsvyant gevangen, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 269.
 
7 april 1581.
Alsoo, nae voorgaende annominatie, HIERONIMUS of JERONIMUS COYMANS ende LUCAS ROOSEN syn ghecosen als Gecomitteerde vande Amonitiecamer, in plaetse van ADRIAEN BARDOUL ende JAN VAN HEERSTRATEN,&c.
Geordonneert AERNOUDT HELMAN om te wesen Cappiteyn van het vendel vande jonge mannen binnen deser stadt, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 271.
 
Zelfde datum.
REINIER GEVAERTS, EVERTSzoon, kuiper, uit Roermond.
PETER EEMS, MARTENSzoon, koopman van hop, uit Haasdonk.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
10 april 1581.
De kinderen MAURICQUES verdelen de erfenis van hun moeder CLARA YDO.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
11 april 1581.
MARTEN VAN RANST verkoopt aan ELISABETH en ANTOON VAN FACUWEZ een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
12 april 1581.
Alsoo mits der afflyvicheyt van Mr. PEETER ROBERTS, deser stadt Cassydere, &c. comitteren by desen MICHIEL VOLLEKENS, &c.
Gegunt aen PEETER VAN HOVE, musicien, borger deser stadt, in plaetse vanden afflyvigen CORNELIS VAN HOVE, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 275, 276
 
Zelfde datum.
Alsoe eenen genaempt HENRICH VANDER OUDERMEULEN, weerdt “int Colffhoudt”, by HERMAN HAECXBRUGGE, hem vervoordert heeft wynen vuyt de scepe, in syn huys taenveerden, sonder te betalen daccyse deser stadt, &c.
Bron: Gebodboeck, vol. D, fol. 313 en A.A.B. Deel 3, blz. 413.
 
14 april 1581.
Geordonneert AERDT VERBEKE te wesen Wyckmeestere deser stadt, in plaetse van ADRIAEN BARDOUL, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 278.
 
Zelfde datum.
HENDRIK UWENS, advocaat, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
15 april 1581.
Geordonneert opde vacatien by Mr. PEETER VAN AELST vuyt laste van myne Heeren gedaen int examineren van WILLEM VAN KINDEREN, bleycker, gevangen op Ballaert, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 279.
 
18 april 1581.
CHRISTINA VAN DEN BROECKE, JANSdochter, is door haar ouders, tegen haar wil, in het klooster gedaan, &c., is nu uitgelopen en verzoekt alimentatie.
Bron: Antwerpiensia, Deel 15, blz. 305.
 
20 april 1581.
CATH. VUECHS cum suis vercoopen CORNELIS DAEMS een huys in de Lepelstraet.
Bron: Het Groot Werck, A.A.B. Deel 33, blz. 188.
 
21 april 1581.
GILLIS DE VROEDE, MERTENSzoon, koopman, uit Oudenaarde.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
23 april 1581.
Hiernae volghen de liste vande Cappiteynen byden Ouden-Coronel CORNELIS DAEMS (aen) JAN DE LAET overgegeven, hebbende hun loopplaetse op d’Ysere Wage:
 
WOUTER BOLLENS.                        HANS VRANCK.
PEETER ROUWAERTS.                   MICHIEL OPDE CRAEN.
JAECQUES VAN THIELT.               LAMBRECHT DE COSTERE.
CORNELIS DE MEYER.                   JASPAR VLEMINCK.
JAECQUES DE LA CROIX.              JORIS, de weert inden “Gulden Leeuw”.
 
De liste vande Cappiteynen byden ouden Coronel Joncker ERASMUS SCHETS (aen) BARTHOLOMEEUS PELS overgegeven, hebbende hun loopplaets opde Falonsbrugge:
 
BARTHOLOMEEUS PELTIER.          ANTHONIS(?) KEYSER.
MICHIEL QUICKELBERGE.              JAECQUES DE VERNE.
HENRICH GESTENRYCK.                  HANS SELMANS DELE.
HANS KEURSTENS.                              LUCAS MAIGNIAERT.
HANS FELBIER.       
 
De liste vande Cappiteynen by PHILIPS DE LANDTMETER (aen) ADRIAEN BARDOUL overgegeven, hebbende hun loopplaetse opden Dryhoeck:
 
ROELANDT PAULETS.                    EMBRECHT PELLICORN.
CAREL HOYKENS.                           HANS VAN DIEPENBEECK.
JASPAR CHARLES.                           HANS TOL.
JAN BOUSYN.                                     … (?) CHANON.
CORNELIS WALRANS.                    AERNOUDT HELMAN.
 
De Cappiteynen by PAUWELS DOUCHER aen STEVEN RACQUET overgegeven, hebbende hun loopplaetse opden Oever:
 
OLIVIER FOCKENBORCH.             ERASMUS VANDE PARRE.
HENRICK QUINGET.                        JAN STAES.
GUILLAUME HEENISSEN.              ANTHONIS MAIX.
QUINTYN MERCHYS.                       PEETER DE HOOGE.
FRANCHOYS FAGEL.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 299.
 
Zelfde datum.
Geordonneert JORIS FRANCK, Vendrich vande compaignie daeraff Cappiteyn geweest is AUGUSTYN WARYN, om te wesen Capitteyn van tselve vendel, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 300.
 
25 april 1581.
Geordonneert ADRIAEN VIERENDEEL om te wesen Cappiteyn, in plaetse van  PEETER BASELIERS, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 301.
 
18 april 1581.
CHRISTINA VAN DEN BROECKE, JANSdochter, door haar ouders tegen haar wil is gedaan in het klooster van de nonnen &c. nu uitgelopen, verzoekt alimentatie.
Bron: Antwerpiensia, Deel 15, blz. 305.
 
2 mei 1581.
Gecomiteert WOUTER CLAES omme te wesen Busmeestere vande Oude-cleercoopers, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 311.
 
5 mei 1581.
GHYSBRECHT HOYBERGH, chirurgijn, afkomstig van Hilvarenbeeck.
GUILLAUME VERVOORT, JANSz., kuiper, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
Dezelfde dag.
De Dekens van het Houtbrekersambacht ADRIAAN REYNS en QUIRIJN DE VOS verzoeken om het Houtbrekersaltaar in de O-L-vrouw kerk “in alle stilligheid” te mogen slopen.
Bron: Antwerpiensia, Deel 13, blz. 334.
 
6 mei 1581.
Geordonneert GILLIS HOFFMANN om te wesen Cappiteyn in plaetse van STEVEN RACQUET, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 312.
 
8 mei 1581.
… PAUWELS DE CLERCK, Collecteur vanden accyse vande bieren inde Nieuwstadt, &c. deselve buytenbieren heeft laeten passeren, sy denselven hebben verlaeten van synen dienst.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 314.
 
9 mei 1581.
Geordonneert derffgenamen ANTHONIS VAN KERSBROECK, te weten de kinderen van FRANS VAN KERSBROECK, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 316.
 
13 mei 1581.
Geordonneert BORCAS VAN MUNICKHUYSEN, in mindereing van syne tachterheyt, te tellen de somme van dry hondert guldenen eens.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 316.
 
5 juni 1581.
Gecomitteert JACQUES DE LA FAILLE om te wesen Wyckmeestere inde IXe wyck, in plaetse van JOOS VAN HERZELE, &c.
Gecomitteert JAECQUES ANDRIESSENS om te wesen Cappiteyn, &c.
Gecomitteert CORNELIS VAN GELDERE, guldebroeder, omme te wesen Cappiteyn, in plaetse van JAN VRANCK.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 327.
 
6 juni 1581.
ARNOUT VERMEEREN, GABRIEL DE HAZE, vallen ten deele div. huysen in de Lepelstraet, ARNOUT tKINT aen beyden seyden.
Bron: Het Groot Werck, A.A.B. Deel 33, blz. 188.
 
9 juni 1581.
Gecoren ende genomen voor deser stads Gelaesmaecker, in stede ende plaetse van JAECQUES FLORIS, wylen, AELBRECHT JANSSENS.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 334.
 
12 juni 1581.
Geordonneert JAN VANDEN WYNGAERDE, om te wesen Cappiteyn vande Vrydaegsmerct, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 335.
 
Zelfde datum.
ANNA en BEATRIX RAET verkopen onroerend goed aan GILLIS RAET en zijn vrouw ANNA VAN ERPE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 juni 1581.
Gecomitteert MICHIEL MELIS om te wesen Cappiteyn in plaetse van HENRICK VAEL.
Gecosen AERNOUDT HOFFMAN, laeckencooper, om te wesen Wyckmeestere in plaetse van PEETER ADRIAENSSENS, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 335, 336.
 
17 juni 1581.
De families BAECK en VAN DE SANDE verdelen de erfgoederen van BARBARA BAECK.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 juni 1581.
Geordonneert AELBRECHT VERCKEN, &c vuyt te reycken de somme &c.
Gelycke acte van HENRICK STRUYVE ende JORIS WETSCHUNE, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 344.
 
23 juni 1581.
GERAART SCHOORER, GERAARTSzoon, ketelaar, uit Aken.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
1 juli 1581.
BERNARD DE SCRIJVERE en zijn vrouw JOANNA BACKERS verkopen aan MARIA VAN EECKEREN een stuk grond.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
6 juli 1581.
JOACHIM GIELIS, zoon van pensionaris JAN GIELIS.
Hij wordt zelf pensionaris 10 jan. 1585 en wijkt uit in 1586 (placaat Koning van Spanje).
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
7 juli 1581.
LAUREIS KEERNEN, passementwerker, uit Maastricht.
ANTONIS MAIRE, HUIBRECHTSzoon, koopman en boekverkoper, uit Valenciennes. (Zijn zoon JAN LE MEIRE, drukker te Leiden 1617-1656).
ANTONIS MALEPAERT, LOUISzoon, huidevetter, uit Sevilla in Spanje.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
8 juli 1581.
GOMMAAR LYSENS transporteert aan PETER VAN TONGERLOO een hoeve en grond.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
15 juli 1581.
Geordonneert JACOB VAN BEEMELE te wesen Cappiteyn in plaetse van JAN VAN ACHELEN, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 377.
 
20 juli 1581.
Geordonneert DIERICK CUYPERS om te wesen Cappiteyn in plaetse van PEETER LULS opde Lynwaetmerct.
Geordonneert den Collecteurs vanden wynaccyse dat sy CLEMENT HERSBOOM aff sullen schryven de assyse, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 381.
 
Zelfde datum.
CATHARINA VAN ZURCK geeft volmacht aan HENDRIK CORNELIS, JAAK DEENS, JAN HEYNS en JAAK MOOCKENBORCH.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 juli 1581.
Myne Heeren hebben de naevolgende derthien parsoonen tot segelaers ende twee leste tot boeckhouders geannomineert, &c:
 
MELCHIOR HACK.                                     JACQUES HERLINCK.
LAUREYS VAN HAECHT.                          STEVEN BERTELS.
JAN BASELIERS, ANTHONISSONE.        ANTHONY DE MER.
PAUWELS BROECX.                                   JASPAR VAN AELST.
NICLAES BERTELS.                                    ANTHONY BENE.
JAN BENNENS.                                             CORNELIS BOEL.
THOMAS BORWATER.
Ende voor boeckhouders:
ANDRIES DE BOECK.
QUIRYN ……………?
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 387.
 
Augustus 1581.
MATTHEUS VAN BALEN heeft zijn kap op de haag geworpen, om een huwelijk aan te gaan met TANNEKEN ZEELS. Hij overlijd voor augustus 1581 en zij klaagt dat hij haar vele schulden naliet.
Bron: Antwerpiensia, Deel 15, blz. 301.
 
4 augustus 1581.
Myne Heeren hebben versocht MICHIEL KLEYNSTEKERE hem te informeren aende metsers, cnapen ende andere die syn gheemployeert bydie vanden Cappitule van Onser-Vrouwenkercke int maecken van eenige secreten ende borgen vande kerckelycke goeden ende jouweelen, waer ende in wat plaetsen deselve goeden ende jouweelen souden verborgen wesen, &c. (Spionage !!).
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 394.
 
12 augustus 1581.
CATHARINA VAN DELFT verkoopt aan KAREL VAN DER VLIET een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 augustus 1581.
Gegunt het poortierschap van St-Jorispoorte aen CHRISTOFFEL VAN HENEBOUW.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 400.
 
18 augustus 1581.
In ruil voor haar achterstallige huur transporteert MARIA PAUWELS aan de kinderen van wijlen HUIBRECHT VAN DEN PERRE een erfelijke rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
21 augustus 1581.
Gecomitteert HARMAN DE RUYTERE te wesen Cappiteyn in plaetse van ANCELMUS DE LOO.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 A.A.B. Deel 18, blz. 400.
 
27 augustus 1581.
WILLEM DE BEGGE en zijn vrouw JOANNA SERRAERTS verkopen aan BARTHOLOMEUS KIEFFEL een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
28 augustus 1581.
GILBERT DE FLEYN, FILIPSzoon, uit Wattrelos bij Rijsel.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
2 september 1581.
Gesurrogeert ADAM MUNTENS, in plaetse van DIERICK POELMANS, om te dienen voor Controleur vande vuytschryvers opde wynassyse.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 411.
 
5 september 1581.
Alsoo PEETER DE BRIERE, hem heeft vervoirdert gehadt, verradelycken te invaderen JAN AERTSEN, gecomitteert vander stadt wegen om toesicht te nemen op de bieren, &c. gebannen syne leeffdage lanck.
Bron: Gebodboeck, vol. D, fol. 342 en A.A.B. Deel 3, blz. 428.
 
8 september 1581.
Myne Heeren geinformeert synde dat MICHIEL BEXS, &c. hem heeft vervoordert te maecken sekere warcken met stroy gedect, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 412.
 
9 september 1581.
GIELIS VERMEEREN, pasteybacker, getroudt hebbende SUSANNA MONDE, heeft naerde doodt van CONSTANTIN VAN LEEFDAEL, als besetman.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 108.
 
13 september 1581.
Ingevolge een geschil om een rente en een schenking zal CORNELIA DE CHENU de schenking die ze van WOUTER DE HOUDION overmaken aan ADRIANA DE HANDRON.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 september 1581.
… in plaetse van Mr. CORNELIS LANSCHOT, gesworen clerck, gesurrogeert JACOB PEETERS, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 416.
 
20 september 1581.
PEETER MICHIELS alias GIELIS, uit het klooster getreden en nu predikant van Waalwijk en Besoyen. Hij verlangt een alimentatie uit de geestelijke goederen te Antwerpen omdat zijn gemeente te arm is om hem een tractement te geven.
Bron: Antwerpiensia, Deel 15, blz. 301.
 
23 september 1581.
Gecomitteert AMBROSIUS FRANCQ, schilder, om te wesen Deken vande Schilders ende St-Lucasgulde.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 421.
 
25 september 1581.
Gecomitteert WILLEM DICKBIER om te wesen Capiteyn, in plaetse van PEETER DE HOOGE, over het Schelleken en de St-Jansvliet.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 424.
 
26 september 1581.
MARIA en HENRICQUE verdelen de erfenis van hun moeder MARGARETA VAN AELST.
Bron: Schepenbrief Rijkksarchief Antwerpen.
 
4 oktober 1581.
Gecomitteert JAN ANTHONIS ende DIONYS BALLY om te wesen Keurmeesters vande Natie vande Zeepzieders.
Geordonneert STEVEN HENRICX om te wesen Deken vande Natie vande Goutsmeden.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 428.
 
10 oktober 1581.
PETER DE BEERLES transporteert aan zijn zusters CLARA en PETRONELLA een erfelijke rente.
Bron; Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
12 oktober 1581.
Alsoo JOOS ARENTSSEN van HORNE zekere ossen om alhier ter merct te vercoopen, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 431.
 
25 oktober 1581.
ENGELBRECHT CLAESSENS, qualitate qua, vercoopt JANNE GOETELS ½ van 2 huysen in de Lepelstraet.
Bron: Het Groot Werck, A.A.B. Deel 3, blz. 188.
 
28 oktober 1581.
Gecomitteert JAN VAN LEYEN om te wesen Deken ende ANDRIES MATON, HENRICK VAN WAELPUT ende WOUTER THONIS tot ouderlinge vande Natie vande Graenvercoopers, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 443.
 
4 november 1581.
Gecomitteert JAN WIERICK, JAN VANDEN STEENE, GUILLAUME KERSBOOM, AELBYN LIBERT, HENRICK VAN BEUGEN ende GORIS DE BOT omme te wesen expectanten van tsegeleerschap vanden bieren deser stadt.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 459.
 
15 november 1581.
Gecomitteert CORNELIS ADRIAENSENS om te wesen Capiteyn in plaetse van ADRIAEN MANNEMAECKER opt Clapdorp, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 465.
 
16 november 1581.
Geordonneert PHILIPS GABIA te wesen Cappiteyn in plaetse van PEETER LULS.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 471.
 
21 november 1581.
Geordonneert JOANNES PASCHASIUS van dat hy binnen acht dagen naestcomende schuldich ende gehouden sal syn hem te vertrecken vuyt dese stadt, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 472.
 
25 november 1581.
HENDRIK DE GREVE en ADRIAAN VAN MOERBEKE geven volmacht aan JAN WILLEMSSEN, HERMAN HOONS, JAN BLOEME, JOOS LAURENS, JERONYMUS SCHELEN en ANDRIES SYMONS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
28 november 1581.
Geordonneert te betalen GHEERAERT VAN OMEL, clerck, &c. ter saecken van tgene hy geschreven heeft voor dese stadt.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 475. 
 
1 december 1581.
Gegunt voor grativiteyt BOUDEWYN DE GOUDE, soldaet, &c. ter causen van dat hy heeft gebrocht dierste tydinge vanden accorde van het houwelyck tusschen Mynheer den Hertoge van Anjou ende de Coninginne van Engelandt, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 478.
 
4 december 1581.
hebben gegunt ende geschoncken Meester JASPER VANDER HEYDEN, Minister des kristelycx woerdts, met een halve ame wyns, &c.
Meester JAQUES TAFIN, Minister des goddelycx woert, te beschencken met een ame Rentschen wyn, &c.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 249.
 
5 december 1581.
HARET (lees: GERRIT) VAN ELWIJCK, HELMICHSzoon, koopman, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
11 december 1581.
WILLEM DIJCK verkoopt aan MARGARETA HALFHUYS een perceeltje grond.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
PETER VAN GHESTELE zal in plaats van ARNOUT VAN LIBERGHE de goederen ontvangen die STEPHANO ONETTO, bij vonnis, aan ARNOUT te leveren had.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 december 1581.
Op verzoek van FRANS VERMEULEN en zijn vrouw MARIE POIGNET, alsook van JOSYNE KEYSERS, verkoopt de Amman een huis in de Nieuwstraat aan KERSTIAAN LAMBRECHTS alias VAN BARLEMONT. Het is belast ten voordele van FRANS VERMEULEN, JOANNA LUBRECHTS, ANNA VAN MACHEREN, JOSYNE KEYSERS en JAN VAN DEN BOSSCHE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
15 december 1581.
Geconsidereert den goeden dienst byde leste voergaende Almoeseniers JACUES SCOT, DAVID HEMESSEN, JACQUES VERVLOET ende PIERRE MEZUREUR, borgeren ende coopluyden deser stadt, &c. syn gekoren ende aengenoempt tot den ampt, bedieninge ende besorginge vanden armen, DANIEEL VAN GELE, GABRIEEL DE HAZE, JAN VIVIEN ende HYERONIMUS COOMANS.
 
… hebben in plaetse van MERTEN OPDEN HOFF, de jonge, gecommitteert mits desen HANS HERMANS, Neurenborgier, om te wesen Wyckmeestere vanden vierden wyck.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 268-69.
 
17 december 1581.
.. geconsenteert ende toegelaten, JAN ende GEERT VERHEYDEN, met JAN NEERINCX, cnape vanden Beenhouwers ambachte, dat zy desen aenstaenden Vasten, in een huys oft winckel, tsamen selen mogen slaen ende vercoopen vlees, &c.
Gelycke acte op PEETER BLOMMAERT, CORNELIS MERTENS ende HENRICK GOVAERTS.
Gelycke acte op PEETER CROCK, DOMINICUS VERRYT ende CORNELIS NEERINCX.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 272.
 
21 december 1581.
Opde requeste by JASPAR VAN AELST, segeler, versueckende vanden selven dienst ontslegen te syne ende myne Heeren synen broeder, MELCHIOR VAN AELST, daerinne soude willen stellen.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 274.
 
28 december 1581.
HUBERT DRAGON verkoopt aan zijn broer ARNOUT de helft van een huis op de Meir.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
29 december 1581.
HANS VRANX, der stadt groffsmit, ter causen heeft gemaect seekeren yseren staengarden, &c.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 285.
 
LEVI BENER, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1581 f° 66vo.
 
JAN HERTSSENS, medecynmeester.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1581 f° 24vo.
 
GHYSBRECHT HOYBERCH, JACOBSsone, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1581 f° 60, 1599 f° 101vo, 1607 f° 141vo.
 
PAUWELS VAN DE SCHELDE, van Kieldrecht, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1581 f° 128.
 
DAMIAEN VINCENT, VINCENTSsone, chirurgijn - barbier
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1581 f° 18vo.
 
- 1582 -
 
PHILIP VAN SCHOONHOVEN = Buitenburgemeester.
PETRUS VAN AALST = Binnenburgemeester.
 
Vrijstellingslijst, voor de stadsdienst, van de Ouden Handboog voor de volgende personen:
ANTHONIS DE POTTERE.
GUILLAUME VERHEYEN.
PETER VAN BERGEN.
JACQUES TENIER.
JOOS LISE.
NIKLAAS DE GROOTE.
HANS DE MOY.
Bron: Antwerpiensia, Deel 9, blz. 344.
 
Cipiers van het Steen:
Tot 1582 JAN CABO, vervangen door JAN CUELEMANS tot 16 september 1583, daarna GEERT VAN LANEN.
Gevangenen in deze tijd o.a. CORNELIS PYCK, priester tot Bergen op Zoom, JEHAN ADIN, pastoor van Blandain-Doornik, BALTHASAR VAN VLIERDEN en PAUWELS VAN LIERE. 
 
Fragment-genealogie VAN VLIERDEN:
BALTHASAR VAN VLIERDEN, opperkerkmeester van St-Joris, vanaf 1585 Schepene, ovl. 1591, tr. met CATHARINA VAN DELFT, ovl. 6 nov. 1593.
Kinderen: 9.
w.o. PHILIPS, later burgemeester van Antwerpen, tr. met CATHARINA VAN GEMERT. 
Bron: Antwerpiensia, Deel 16, blz. 283-287.
 
2 januari 1582.
MICHIEL WOUTERS verkoopt aan LOYS PEREZ een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 januari 1582.
Aende liasse den keus ende acte vande Policymeesters:
doude:                                                      nyeuwe:
DIRICK VAN OS.                                  JAN VAN RODE, lynwatier.
MERTEN MEERMANS.                       LAUWEREYS VAN BERINGEN.
JOOS DELA FLIE.                                JAN CORSTENS.
JAN DELA FAILLE, doude.                 MATHYS RATEL.
BERTHELMEEUS PELS.                     JORIS VEKEMANS.
                                                                  PAUWELS RETAN.
                                                                  AERT FABRI inde plaetse van
                                                                  HUYBRECHT WACHMANS.
 
Aende liasse dacte vanden deportemente van segelerschap:
HANS VAN HERSEL.
JASPAR BRIERS.
HANS VAN HORICK.
GOOSSEM JANSSEN.
GILLIAME HESBEEN.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 297.
 
10 januari 1582.
RENIER SHERWOUTERS moet aan URSULA PEREZ 220 gulden eens betalen. Hij stelt daarvoor in pand een derde van zeven huizen in de Reynerstraat.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 januari 1582.
… committeren mits desen ADRIAEN STERCKMANS om te wesen segeler, mits doende den behoorlycken eedt ende dat onder gagien ende wedde daertoe staende.
Gelycke acte op:
SEVERYN VAN DORMAEL.
MERTENS GORIS.
JAN VANDEN STEEN.
AELBERT LYBAERT.
HENRICK VAN BEUGEM.
MATTHEEUS JANSSENS.
 
Gelycke acte om te wesen expectanten van segelaer dese naervolgende persoonen:
PEETER KERSTIAENSSENS.
CORNELIS STEMME.
LAUWREYS BOUWELAERS.
JACQUES DELA FLIE.
JERONIMUS COLENAER.
PEETER VAN EYCK.
SEVERYN OFFERMANS.
JAN SCHELLEKENS.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 300.
 
22 januari 1582.
Acten opde Dekens vanden Maendaechschen Raedt, aengaende den vrydom vande wacht:
CORNELIS HILDERNISSE, Deken vande Schippers.
LAMBRECHT RYCKAERTS, Deken vande Hoveniers.
GILLIS DE GOSEY, Deken vande Houtbrekers.
JACQUES DE FRAY, Deken vande Peltiers.
FRANCHOYS LE FORT, Deken vande Barbiers.
PEETER CORNELISSEN, Deken vande Meerssen.
HENRICK MATHYS, Deken vande Viscoopers.
SYMON JORDAENS, Deken vande Oudecleercoopers.
WILLEMSSEN LENSSEN, Deken vande Cuypers.
HANS CORSTERS, Deken vande Cleermaeckers.
THOMAS VAN LOOBROECK, Deken vande Lyndraegers.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 302.
 
29 januari 1582.
… gecommitteert ADRIAEN JANSSEN ende JACOB EELLYS om te wesen Wyckmeesters inden IIIIen wyck.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 308.
 
14 februari 1582.
… ordonneren JASPAR DOEMS, bancquetmakere, te leveren seker tamentlyck ende eerlyck bancquet en requireren aen CORNELIS ERDEWYNS te willen leveren de bancquetschalen dwelck bestelt wordt nae tfort van Lillo.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 321.
 
15 februari 1582.
De erfgenamen van wijlen SIMON SEGERS verdelen de erfgoederen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
21 februari 1582.
MELCHIOR SNEEUWATER en zijn zuster verkopen aan ANNA ORTEL een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
2 maart 1582.
JAN BRONAERTS, JORISz., schipper, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
13 maart 1582.
Geordonneert FRANCHOYS BISCHOP om te wesen Capitain vande borgersche wachte over het vendel daeraff lestwarven es Capitain geweest DRAGON onder Coronel ADRIAEN VIERENDEEL.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 340, 345.
 
15 maart 1582.
JAAK CLAESSEN verkoopt aan CORNELIA CONINCKX een rente op een huis dat reeds bepand is door MELCHIOR CHRISTOFFELS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
18 maart 1582.
Op deze dag werd, te Antwerpen, de weinig bekende aanslag gepleegd op WILLEM VAN ORANJE door JEAN DE JAUREGUI, Spanjaard. Aanstoker was de Spaanse koopman GASPAR DE ANASTRO. Medewetenden in dit complot waren ANTONIO VENERO en ANTHONY TIMMERMAN, priester.
Bron: Antwerpsch Archievenblad, Deel 4, blz. 1 e.v.
 
20 maart 1582.
Gedeputeert ende gecoren als gesworen bode deser stadt WYNANT LOLCKMA, mits doende den behoorlycken eedt.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 346.
 
Zelfde datum.
Alsoo nu onlancx alhier opt stadthuys SUSANNA CUYCKENBOSCH, weduwe wylen HERCULES DE BETTERE, &c. derselver weduwen gegeven, voer eene aelmoesse, ende opdat de weduwe hertelyck soude bidden voer de gesontheyt van Syne Excellencie, de somme van seven guldenen eens, &c.
Bron: Collegiale Actenboecken 1580-82 en A.A.B. Deel 4, blz. 5.
 
26 maart 1582.
… geordonneert PEETER MEULEMANS te wesen Capitain in plaetse van JAN KOSTERS, leste Capitain inde Nyeustadt ende nu tot Policiemeestere geordonneert.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 348.
 
28 maart 1582.
De moordaanslag op WILLEM VAN ORANJE:
Also GASPAR DE ANASTRO, Spaengiaert, geboren tot Victoria, in Buscaien, coopman, alhier binnen deser stadt sekere jaren tot nu onlanx geresideert hebbende, hem heeft vervordert, secretelycken, door middel van eenen JEAN d’YSSUNCA, te tracteren met den Coninck van Spaengnien, ende tsynen versuecke den last taenveerden vanden persoon van Synder Excellencie den Prince van Oraingien moordadelyck omme te brengen, op hope van recompense van 80.000 ducaten ende een Crusaet van St. Jacobs ende andere heerlycke officien, byden voors. Coninck van Spaingien belooft, als tblyckt by des selfs ANASTRO eygen brieven ende confessien van syne complicien, alhier openbaerlyck geexecuteert, hebbende de voors. ANASTRO dienvolgende JEAN DE JEAUREGUI, synen dienaer, so verre gebrocht ende met schoone woorden ende gelooften geseduceert, dat hy den last daeraff heeft aenveert, ende feytelycken, opden XVIIIe deser maendt, der selver Syne Excellencie, in syn eygen hoff, met een pistolet door syn hooft vervoordert te schieten: So eest, datmen, van sHeeren, ende der stadt wegen voortsroept den persoon vanden voors. GASPAR ANASTRO, ten eynde hy hem, binnen acht dagen naer de publicatie van desen, vanden voors. feyte comme verantwoorden, voor mynen Heeren den Schouteth, Borgmeesteren, ende Schepenen deser stadt, oft andersins, ende by gebreke van dien, salmen tegen hem, ende syne goeden procederen, gelyck men tegen alsulcken moordadige persoonen gewoonelyck is te doene.
Bron: Gebodboeck, vol. D, fol. 359v° en A.A.B. Deel 4, blz. 1-12.    
 
31 maart 1582.
… te ontbieden Heer PEETER COLLIER, eertyts pastoor van Sinte-Jacopskercke, ende Heer JAN CORNELIS, prochiaen was van Onser Vrouwen ende denselven vander stadtswegen te bevelen, mits seekeren redenen, dat sy binnen acht dagen vuyt deser stadt vertrecken, sonder voerder vuytstel.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 350.
 
2 april 1582.
… committeren mits desen ANDRIES NUTS om te aenveerden het bewindt ende toesichte van het Knechtkenshuys binnen deser deser stadt.
Gelycke acte op COLYNKEN DAEMS, weduwe PEETER DE LA RUE om te hebben het bewindt van het Meyskenshuys.
 
… geordonneert FRANCHOYS THIBOUT om by provisie te wesen Capitain, in plaetsche van LUCAS MANNAERTS, vanden vendele vanden Leghvuyt.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 352, 353.
 
3 april 1582.
Alsoe CRISOSTOMUS SCHOLIERS in gebreke gebleven is te doene den eedt als Gecommitteerde tot beneficieren vande geestelycke goeden, nyettegenstaende hem belast was tselve te doene op pene van hondert gulden, &c. SCHOLIERS de voors. somme te betalen in handen van de Aelmoesseniers deser stadt.
 
… geordonneert ROBERT DE LOMMEL te wesen Capitain van het Sant, in plaetsche van MICHIEL EEMS.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 355.
 
5 april 1582.
… geordonneert LENAERT ADRIAENSSEN, binnen acht daghen, vuyt deser stadt te vertrecken ende daervuyt te blyven, &c.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 357.
 
Zelfde datum.
PEETER VAN HOOCHSTRAETEN, “vermits de suppliant van over langen tijd het goddeloos kloosterleven verlaten heeft”, &c. verzoekt om uitbating van een kaatsspel.
Bron: Antwerpiensia, Deel 15, blz. 303.
 
6 april 1582.
… geordonneert, dat sy voer eenen tyt vuyt deser stadt sullen doen vertrecken, binnen acht dagen, JAN DE VALEZIO, woonende inde Huyvetterstrate ten huyse van MUREAU, ende ANDRIES VAN VELTHOVEN, apothecaris inde Mere.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 358.
 
10 april 1582.
… gecommitteert ANTHONI COUVREUR om tewesen Capitain in plaetsche van JAN GORSERY, mits doende den eedt daertoe staende.
 
LUCAS DE KOCK, schipper van Mechelen, met syne schepe, heeft gebrocht sekere instrumenten tot dienste vanden lande, &c.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 360-61.
 
14 april 1582.
… committeren mits desen FRANCHOYS DE ROESE om te wesen Capitain in plaetse van CORNELIS DE GELDRE.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 363.
 
19 april 1582.
HENDRIK QUINGET verkoopt aan ANNA ORTEL een erfelijke grondcijns.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
27 april 1582.
… vuyt te reyckenen PIERRE MARCHANT, voor een aelmoesse mits syne ongevallicheyt, gebreck ende groote armoede, de somme van VIII guldenen.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 370.
 
9 mei 1582.
Om de geleverde specerijen te betalen transporteren CORNELIS WILSOETEN en zijn vrouw MARIA VERCOOSEN aan JAN VAN HOMSSEN een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
10 mei 1582.
WILLEM SOLDERS en zijn vrouw BARBARA CALABERS verkopen aan WOUTER WILLEMS een rente op een huis dat reeds bepand is ten gunste van de erfgenamen van JAN PLUYM en VALERIUS VAN DALE.
 
12 mei 1582.
Betaald uit de geestelijke goederen aan JANNEKEN RAM, natuurlijke dochter van wijlen broeder SEBASTIAAN RAM, eertijds conventuaal van de Carmelieten alhier &c.
Bron: Antwerpiensia, Deel 15, blz. 298.
 
Zelfde datum.
ADRIANA HEEMSSEN geeft terve GEERAERDE VAN CAMPEN 2 huysen in de Lepelstraet.
Bron: A.A.B. Deel 33, blz. 187.
 
19 mei 1582.
… hen geinformeert hebbende vanden misbruyck ende misusen by PEETER EVERWYN ende syne huysvrouwe vortsgekeert int frauderen vande accyse deser stadt.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 389.
 
22 mei 1582.
… geordonneert mynen Heere den Marckgrave hem te versiene van den persoon van DANIEL DE BRUYNE ende denselven te stellen opden Steen.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581- 83 en A.A.B. Deel 24, blz. 391.
 
23 mei 1582.
CATHARINA VAN BROECKHORST en BATENBORCH, weduwe van JAN RENESSE, geeft LUIZ PEREZ vergunning een erfelijke rente af te leggen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
28 mei 1582.
… te betalen aen MYNKEN MAGERMANS de somme van hondert XLIII guldenen ende eenen halven stuyver, als reste vande sinckryse by hem gelevert aende dyckage van Borgerweert, &c.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 395.
 
29 mei 1582.
ELISABETH, MICHIEL en ADRIAAN VAN MEENSEL verkopen aan NIKLAAS DE VOOCHT eenrente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
6 juni 1582.
… gunnen ende accorden mis desen MELCHIOR SUERIUS de greffierschap vande Policiecamere, mits der absentie van Meester CAREL BLYFHOOFT, &c.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 398.
 
15 juni 1582.
… gecommitteert ARNOUT VANDER DUSSEN te wesen Capitain in plaetsche van ERASMUS VANDEN PERRE.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 410.
 
26 juni 1582.
… onderricht ende geinformeert synde dat SAMPSON LE GRAND, woonende inde Breedestrate, oneerlycke es huyshoudende, tot grooten schandale ende opruer vande gebueren aldaer, hebben geordonneert den Onder-Schouteth deser, CORNELIS VAN MANSDALE, dat hy denselven SAMPSON LE GRAND van daer doe vertrecken ende verhuysen, &c.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 418.
 
29 juni 1582.
… ordonneren mits desen ANDRIES RIMST, meester schoenmakere, alle Sondage ende behoorlycke vierdaghen den jongers van het knechtkenshuys te leyden inde predicatie vande gereformeerde religie, &c.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 421.
 
Zelfde datum.
NIKLAAS DU BUCQUOIS, NIKLAASzoon, koopman, uit Valenciennes.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
6 juli 1582.
… gegunt PIERRE MARCHANT, eertyts soldaet op den casteele alhier int overgaen desselffs, de porterye deser stadt.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 431.
 
7 juli 1582.
Opde requeste van FRANCHOIS LOERANTS, luyere tOnser Vrouwen, in plaetse van I stuyver, syn toegevuecht dry stuyvers.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 431.
 
9 juli 1582.
AMBROSUIS MARIENBORCH gedeputeert om te wesen clerck vande Tresoriers camer.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 432.
 
25 juli 1582.
BURCHART VAN MEURS gemachticht van PEETER VAN ANRAET, JACOBSsone, daer moeder aff was JEHANNA VAN BLOMMEWEERT en MARIE VAN BLOMMEWEERT, zuster van JEHANNA, constitueert WYNANT HENRICXEN alias VAN BLOMMEWEERT tot 200 car. gld. die de weduwe PETERS RUYSCHE wonende tot Vuytrecht bekent heeft schuldich te zyn HENRICK VAN BLOMMEWEERT en AMARENTIA WEGHE der voers. MARIE haar vader en moeder en der voers. (PEETER?) weeskints grootvader grootvader en grootmoeder.  
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 369, fol. 422v°.
 
28 juli 1582.
… hebben geanomineert ADRIAEN VERMEULEN om te wesen Capitain vanden Couwenberch, in plaetse van HENRICK VAN GEESTRYCK.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 443.
 
3 augustus 1582.
… geinformeert zynde dat eenige vande couriers loopende op Londers ende Spaegne, ende namentlyck GILLIS DE MAISERET, PAPPOT, PARMESAEN, CAMAIORI, JAN SATELAER, JAQUES DE WEZ, HERRI TRAPPEKER ende CASPAR GIERMANS, den comis van mynen Heere den Postmeestere, VANDER NEST, dagelycx nyet alleenlyck syn injurierende ende opdragende woerde naerseggende, maer oock in syn huys molesterende ende overvallende, &c. verbieden den selven commis VANDER NEEST, by hen selven oft ymanden anders, in woorden noch wercken, te misnoegen oft injurieren opde pene van twee ponden Vlaems, &c.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 452.  
 
8 augustus 1582.
Opde requeste by FRANCHOYS GUIOT overgegeven, hebben myne Heeren geconsenteert AMBROSIO MARIENBORCH, klerck, syne klerckschap vande Oudecleercoopers te mogen resigneren opden selven, &c.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 459.
 
13 augustus 1582.
… nopende het verhueren vanden meulen opt casteel voer den tyt van vierentwintich jaren aen WILLEM DICBIER, geratificeert.
Bron: Collegiale Actenboecken 1581-83 en A.A.B. Deel 24, blz. 465.
 
29 augustus 1582.
PETER DE LICHTE en zijn vrouw MARIA BACX verkopen aan JAN GHORIS en zijn vrouw MARGARETA VREEDS een huis in het Koestraatje.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
10 september 1582.
Compareren GIELIS HOFFMAN, wijlen GIELISsone, ANTHONIS ANCELMUS, oud-schepen dezer stad, voor zichzelf en in naam van zijn vrouw JOHANNA HOFFMAN, de voorn. GIELIS en ANTHONIS ook in naam van GIELIS, ARNOULT, HENRICK, der voorn.(GIELIS) en JOHANNA HOFFMAN ‘s broeders, buiten ‘s lands wezende, en voorts nog in naam van en als executeurs van het testament en de uiterste wil van wijlen GIELIS HOFFMAN en als testamentaire momboir van CORNELIS, GIELIS, ANNA, CATHELYNE, MARGRIETE, BEATRIX en MARIE HOFFMAN, wijlen GIELISkinderen voors. van de derde bedde, waar moeder van is MARGRIETE VAN NISPEN, die zij ook hierin vervangen, geven te erve aan ROBBRECHT LEEUWS, koopman, en zijn vrouw TANNEKEN VAN DEN COUWERHERBERGHE een huis in de Keizerstraat.  
Bron: Schepenregister Stadsarchief Antwerpen, 1582, 370, p. 241.
 
5 oktober 1582.
DOROTHEA MONCKAERTS en ANNA BOUCHOUTS, kloosterzusters uit Fakensklooster, vragen de 800 en 300 guldens terug die zij er ingebracht hadden  “gemerkt nu ter tijd door den magistraat is toegelaten dat zij zouden uit hetzelve klooster vertrekken”.
Bron: Antwerpiensia, Deel 15, blz. 306.
 
Zelfde datum.
ANDRIES NEPNEU, satijnwerker, uit Rijsel.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
19 oktober 1582.
BARTOLOMEUS en THILENUS PELETIER, zonen van GUILLAUME PELETIER, kooplieden uit Middelburg.
Zij wijken in 1586 uit naar Middelburg (vrijgeleide Leicester)
Bron: Poortersboek, Antwerpen.
 
14 november 1582.
Te Antwerpen wonen er op deze datum 83.700 zielen waaronder 205 Anabaptisten.
Bron: Antwerpiensia, Deel 22, blz. 235.
 
16 november 1582.
JACQUES DE LE BERGEN, OTTENSzoon, lijnwatier, uit Rijsel.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
Zelfde datum.
PETER CARPENTIER, satijnwerker, uit Blandain.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
19 november 1582.
De erfgenamen van MARTEN PEETERS en MARIA VAN DEN HAERE verdelen het erfdeel.
Bron: Schepenbtief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 november 1582.
FRANCINE VERJUYS verkoopt aan JAN en LAURENS NUYTS een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
SIMON MIDDELGEEST, diamantslijper, uit Leiden.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
7 december 1582.
Mr. JAN STEFFENIER, chirurgijn, afkomstig van Cortryck.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
Zelfde datum.
ANTONIS VAN BRONCKHORST, kleermaker, uit Bronkhorst.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
JAN VAN DEN BRUGGE, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1582 f° 367.
 
GHEERAERT VAN BUYSBORCH, apothecaris.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1582 f° 248vo, 1583 f° 575vo.
 
GHEERAERT JANSSEN, dienaer inder chirurgye.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1582 f° 510.
 
PHILIPS LECROY, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1582 f° 322.
 
GUILLAUME VERHULST, apothecaris.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1582 f° 253vo.
 
- 1583 -
 
PHILIPS MARNIX van St. Aldegonde = Buitenburgemeester.
JACOB VAN WACHTENDONCK = Binnenburgemeester.
 
Een paar misdaadgevallen van dit jaar:
Met de zwaarde gestraft de valsemunter ANDRIES MUS. Met de koorde zijn compaan NICOLAS PUGNINO.
JAN ANRAET werd gebannen wegens propoosten tenderende tot oproer en onrust (6mei).
Bron: Antwerpiensia, Deel 16, blz. 282.
 
8 januari 1583.
Op verzoek van ANDREAS BOURDON en FRANS DRESSELEER, voogden van de kinderen van wijlen GILLIS DE WITTE, verklaart SEGER BOEL onder eed dat zijn vader WILLEM BOEL een erfelijke rente bezat en dat GILLIS DE WITTE deze heeft afgelegd.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 januari 1583.
De aanslag door troepen van de Hertog van Alençon op de stad Antwerpen en in de geschiedenis genoemd de “Franse Furie”.
De Fransen verloren, naast vele gewonden ook 1500 doden, “die ghetelt ende begraven zijn”. Aan de kant van de Antwerpse burgerij vielen er, volgens telling van het FONDS PLAISIER, 101 doden. De hierna volgende lijst bevat de namen van de gesneuvelden met hun event. nagelaten weduwen en weeskinderen:
 
1. ADRIAAN ADRIAENSSEN.
Zijn weeskind: SALOMON ADRIAENSSENS, 18 jaar.
 
2. HENDRIK AERTSSEN.
 
3. LENAARD ALLEMANS.
Zijn weduwe TRUYKEN NELLENS.
Zijn weeskinderen: MAYKEN ALLEMANS, 30 jaar.
                                STYNTKEN ALLEMANS, 21 jaar.
 
4. NIKOLAAS BACLE.
 
5. NIKOLAAS BESELAER.
 
6. LUCAS BLOEMAERT.
Zijn weduwe MERTYNE VANDEN PLESSE.
Zijn weeskinderen: JANNEKEN BLOEMAERTS.
                                 LUCAS BLOEMART.
                                 HESTER BLOEMART, posthuma.
 
7. AUGUSTIJN BOEL.
Zijn weduwe CATHELYNE GHYSELS.
 
8.   MICHIEL BONECAM.
Zijn weduwe STYNTKEN VERSTEVEN.
Zijn weeskinderen: STYNTKEN BONECAMS, 6 jaar.
                                MECHIELKEN BONECAMS, 4 jaar.
                                AERDT BONECAMS, 1,5 jaar.
 
9. HANS BORGMEESTERS.
 
10. GILLIS BOUDEWIJNS.
Zijn weeskinderen: MAYKEN BOUDUWYNS, GILLISdochter, 20 jaar.
                                GILLIS BOUDUWYNS, 18 jaar.
                                LYNKEN BOUDEWYNS, 17 jaar.
                                BALTHAZAR BOUDUWYNS, 14 jaar.
                                JORIS BOUDUWYNS, 12 jaar.
                                FRANCHOIS BOUDUWYNS, 7 jaar.
                                CARELKEN BOUDUWYNS, 2 jaar.
                                BERBELKEN BOUDUWYNS, 0,5 jaar.
 
11. JACOB BRANT.
 
12. JEROEN CAMBRI.
 
13. PEETER CARELS.
 
14. HANS CASENS.
Zijn weduwe TANNEKEN VAN LEEFFDALE.
Zijn weeskinderen: BARBARA CASENS, 18 jaar.
                                MARGRIETE CASENS, 12 jaar.
                                HANSKEN CASENS, 10 jaar.
                                PEERKEN CASENS, 5 weken.  
 
15. HENDRIK CRISTIAENSSENS.
Zijn weduwe BRIGITTA QUUNIET.
Zijn weeskinderen: BREGITTEKEN CRISTIAENSSENS, HENDRIXSdochter, 12 jaar.
                                 MANGDALEENKEN CRISTIAENSSENS, 10 jaar.
                                 HESTER CRISTIAENSSENS.
                                 DANIEL CRISTIAENSSENS.
                                 JAECQUES CRISTIAENSSENS, 0,5 jaar, tweelinck.
                                 SUSANNEKEN CRISTIAENSSENS 0,5 jaar, tweelinck.
 
16. LOYS CHRISTIAENSEN.
Zijn weduwe MARIE of MAYKEN BOSCHMANS.
Zijn weeskinderen: HENDRICK CRISTIAENSSENS, 15 jaar.
                                 PEETER CRISTIAENSSENS, 6 jaar.
                                 TANNEKEN CRISTIAENSSENS, 3 jaar.
                                 CORNELIS CRISTIAENSSENS, 1,5 jaar.
                                 LODEWYCK CRISTIAENSSENS, 13 dagen.   
 
17. ADRIAAN CRILLAERT.
Zijn weduwe HEYLKEN BEIRS.
 
18. PROSPER DALBORA.
Zijn weduwe MAYKEN NUTENS of MUNTENS.
Zijn weeskind: BERBERKEN DALBORA, 1 jaar.
 
19. HUIBRECHT DE BASSY.
Zijn weduwe YSABEAU OLIVIER.
Zijn weeskinderen: MAGDALEENE DE BASSY, 7 jaar.
                                MARGRIETE DE BASSY, 5 jaar.
 
20. HENDRIK DE CLEERMAECKER.
 
21. MICHIEL DE CLERCK.
Zijn weeskinderen: TANNEKEN DE CLERCK, 4 jaar.
                                GHEERARDT DE CLERCK.
                                DIERICK DE CLERCK, 12 jaar.
                                MECHIEL DE CLERCK, 7 jaar.
                                LYNTKEN DE CLERCK.
                                MAYKEN DE CLERCK.
 
22. JACOB DE COSTE.
 
23. LODEWIJK DE LA PORTE, PORTA.
Zijn weduwe BARBARA VAN LARE.
Zijn weeskinderen: CATHARINA DE LA PORTA, 9 jaar.
                                 BARBARA DE LA PORTA, 7 jaar.
                                 CORNELIA DE LA PORTA, 5 jaar.
 
24. JAN DE LINELLE.
Zijn weduwe MARGRIETE D’OULTREPUIS.
 
25. BERNAARD DE MEESTER.
Zijn weduwe DINGNE STUYCK.
Zijn weeskinderen: JANNEKEN DE MEESTER, 16 jaar.
                                 ANDRIES DE MEESTERE, 14 jaar.
 
26. ALAARD DE PUCEAU.
Zijn weduwe JANNEKEN HOUPOIX.
Zijn weeskind: RAPHAEL DU PUCHEAU.
 
27. JACOB DERCKENS.
Zijn weduwe LYSBETH VAN PEEL.
Zijn weeskinderen: BARBARA DERKENS.
                                CORNELIS DERKENS, 10 jaar.
 
28. GILLIS DE SCHEPPER.
Zijn weduwe ANNA BOUCHOUT.
 
29. NIKOLAAS DE VOS.
 
30. REINIER DE VRIESE.
Zijn weduwe LISKEN SLOOTMAECKERS.
Zijn weeskinderen: JAECQUES DE VRIESE, 8 jaar.
                                 LISKEN DE VRIESE, 5 jaar.
                                 HESTERKEN DE VRIESE, 3 jaar.
                                 JOZYNKEN DE VRIESE, 16 weken.
 
31. JAN DE WATTIJN of HANS WATTEYN.
Zijn weduwe LYNTKEN RAPSANT.
Zijn weeskinderen: HANS WATTEYN, 5 jaar.
                                 CATHARINA WATTEYN, 3 jaar.
                                 MARGRIETE WATTEYN, 0,5 jaar.
 
32. CORNELIS DE WITTE.
Zijn weeskinderen: JACOP DE WITTE, 15 jaar.
                                 CORNELIS DE WITTE, 7 jaar.
                                 JACOPMYNTKEN DE WITTE, 3 jaar.
                                 ANGNEETE DE WITTE.
                                 MAYKEN DE WITTE, 3 maanden.
 
33. CORNELIS DRINCKMANS.
 
34. ROBRECHT DU WEELE.
Zijn weduwe MARIE DE HAULTERIEVE.
Zijn weeskinderen: LOYS DU WEELE, 12 jaar.
                                ANNA DU WEELE, 10 jaar.
                                AMANDT DU WEELE, 5 jaar.  
 
35. PEETER ELINCKX.
Zijn weduwe KATLYNE VAN CAPENBERGE, JORISdochter.
Zijn weeskinderen: SUSANNA ELINCK, 9 jaar.
                                TANNEKEN ELINCX, 7 jaar.
                                NEELKEN ELINCX, 4 jaar.
                                SAERKEN ELINCX, 21 weken.
 
36. NIKOLAAS FRUYT.
Zijn weduwe JENNE DEL PORT.
Zijn weeskinderen: MAYKEN FRUYT, 6 jaar.
                                SUSANNEKEN FRUYT, 5 jaar.
                                HELIAS FRUYT, 3 jaar.
                                ANNA FRUYT, 1,5 jaar.
                                JANNEKEN FRUYT, 2 maanden.
 
37. ANDRIES GAILLET.
Zijn weeskind: JOHANNA GAILLET, ANDRIESdochter.
 
38. HENDRIK GEERBRECHT of HEYNDRICH GEERBRACHTS.
Zijn weduwe ELISABETH of LYSBET WOUTERS.
Zijn weeskinderen: PAUWELS GHEERBRECHTS, 22 jaar.
                                 SUSANNEKEN GHEERBRECHTS, 21 jaar.
 
39. KERSTIAAN GILLIS.
Zijn weduwe SERVAESKEN CRISTIAENSSEN.
Zijn weeskind: CRISTIAEN GILLIS, 4 jaar.
 
40. HENDRIK HAGENS.
 
41. FREDERIK HEYNS.
Zijn weduwe JANNEKEN PARYS.
Zijn weeskind: LYSKEN HEYNS, 12 jaar.
 
42. HANS HOET.
Zijn weduwe JANNEKEN HOEPHEY.
Zijn weeskinderen: MATHYS HOET, 15 jaar.
                                 LISKEN HOET, 4 jaar.
 
43. FREDERIK HULST.
Zijn weduwe STYNTKEN GOYVAERS.
 
44. HENDRIK JACOBSSEN.
Zijn weduwe MARIE VAN SCHILLE.
 
45. HANS KELDERS.
Zijn weduwe LYSBETH PEETERS.
Zijn weeskind: WOUTER KELDERS.
 
46. HENDRIK KEMPENEERE.
 
47. LODEWIJK KERSTIAENSSENS.
 
48. WILLEM LIEBRECHTS.
Zijn weduwe QUERYNTKEN NYS.
Zijn weeskinderen: LOYS LYBRECHTS, 18 jaar.
                                 MAYKEN LYBRECHTS, 20 jaar.
                                 DAVIDT LYBRECHTS, 14 jaar.
                                 GUILLIAM LYBRECHTS.
 
49. HANS LIEVENS.
Zijn weduwe LYNTKEN CAMBIER.
Zijn weeskinderen: JAECQUES LIEVENS, 6 jaar.
                                 DINGNE LIEVENS.
                                 JANNEKEN LIEVENS.
 
50. GEERAARD LINGEMAN.
Zijn weduwe ANTHONIA JANSSENS.
Zijn weeskinderen: GHEERDT LINGUEMANS, 3 jaar.
                                 MAYKEN LINGUEMAN.
 
51. WILLEM LODEWIJCKX.
Zijn weduwe STYNCKEN OVERWECH of EVERWECH.
Zijn weeskinderen: CLARA LODEWYCX, 12 jaar.
                                 ANDRIES LODEWYCX, 8 jaar.
                                 GEERTKEN LODEWYCX.
                                 LISKEN LODEWYCX.
                                 LYNTKEN LODEWYCX, 1,5 jaar.
 
52. JACOB MAES.
Zijn weduwe LYSBETH BRANDT.
 
53. Capiteyn REINOUT MICHAULT.
Zijn weduwe MARGRIETE VAN SEVERDONCK, JERONIMUSdochter of MARGARETA VAN ZEVERDONCQ.
Zijn weeskinderen: HANS MICAULT, 13 jaar.
                                 SARA MICAULT, 11 jaar.
                                 CLAUDE MICAULT, 7 jaar.
                                 PHILIPS MICAULT, 3 jaar.
                                 JORISKEN MICAULT, 15 maanden.
 
54. SALOMON MINUICT.
Zijn weduwe Jouffrouwe URSSULA COCK.
Zijn weeskinderen: SALOMON MINUICT, 6 jaar.
                                 DAVIDT MINUICT, 1,5 jaar.
 
55. PEETER MONELLI of MONNEL.
Zijn weduwe ANNA DRESSELEERS.
Zijn weeskinderen: SARA MONELLI.
                                KATLYNE MONELLI.
                                SUZANNA MONELLI.
 
56. ANTOON MONETERRE.
 
57. HANS MORIMONT.
 
58. ROGIER MOYSES.
Zijn weeskind: HANS MOISES, 14 jaar.
 
59. GERAARD MUYS.
Zijn weduwe JANNEKEN.
Zijn weeskinderen: JANNEKEN MUYS.
                                MARGRIETE MYS.
 
60. PAUWEL OES.
Zijn weduwe TRUYKEN VERBEKE.
Zijn weeskinderen: TANNEKEN OES, 6 jaar.
                                 WILLEM OES, 4 jaar.
                                 DINGNE OES, 3 jaar.          
 
61. SAMUEL PADIEU.
Zijn weduwe MARIE LAMOURRETTE.
 
62. NIKOLAAS PARMENTIER.
3 februari 1583:
Ontvangen van de weduwe van NICOLAES PARMENTIER, net 400 gulden, voor eene gratie die sy den Armen gheeft, hoewel dat sy met redenen bedroeft was, want haren man op 17 January aen de Kipdorppoortde wacht hebbende, van de Francoysen derrelyck vermoort is geweest.
Bron: Geschiedenis van Antwerpen, Deel 5, blz. 177, Mertens & Torfs.
 
63. FILIPS PARTOU.
Zijn weduwe MARIE ELEN.
Zijn weeskinderen: BARBELKEN PARTOU, 7 jaar.
                                 MAYKEN PERTOU.
 
64. REINIER REYNDERS.
Zijn weduwe LYNKEN VAN MALLE.
Zijn weeskinderen: JANNEKEN REYNDERS, 9 jaar.
                                 MELCHIOR REYNDERS, 6 jaar.
                                 MAYKEN REYNDERS, 1,5 jaar.
 
65. REINIER ROELANTS.
 
66. WILLEM RIJFF.
Zijn weeskinderen: HANSKEN RYFF, 2 jaar.
                                 SACHARIAS RYFF, 1 jaar.
 
67. NIKOLAAS SCHEPPERS.
Zijn weduwe PERYNE VANDER BEEST.
Zijn weeskinderen: PEETER SCHEPPERS, 14 jaar.
                                HANS SCHEPPERS, 9 jaar.
                                STYNTKEN SCHEPPERS, 8 jaar.
                                MAYKEN SCHEPPERS, 6 jaar.
                                LYNTKEN SCHEPPERS. 
 
68. CHRISTOFFEL SCHRIJVERS.
 
69. GEERAARD SCRIJER, alias VAN SOLINGHE.
Zijn weduwe CLARA, CLEIRCKEN DIERICK.
Zijn weeskinderen: LISKEN SCHREYERS, 19 jaar.
                                WOUTER SCHREYERS, 17 jaar.
                                BERBEL SCHREYERS.
                                LOYS SCHREYERS, 13 jaar.
 
70. KOENRAAD SEGERS.
Zijn weduwe MAYKEN VANDEN HOECKE.
Zijn weeskind: MAYKEN SEGERS, 3 jaar.
 
71. KASPER of JASPAR SINDELER.
Zijn weduwe ELISABETH VERVOIRT.
 
72. GODEVAARD SMOLDERS of SMULDERS en zijn huisvrouw.
Hun weeskinderen: HANS SMOLDERS, GODEVAERTSsone, 20 jaar.
                                ANNA SMOLDERS, 17 jaar.
 
73 KASPER of JASPAR SWEERTS.
Zijn weduwe Jouffrouwe MARIE VAN HOUTE.
Zijn weeskinderen: MARTYNTKEN SWEERTS, 7 jaar.
                                MAYKEN ZWEERTS, 5 jaar.
                                JASPARKEN ZWEERTS, 4 jaar.
                                PHELIPSKEN ZWEERTS, 3 jaar.
                                JANNEKEN ZWEERTS, 1 jaar.
 
74. BALTHASAR TASSE of TASSA.
Zijn weduwe Jouffrouwe MARIE COCQUIEL.
Zijn weeskinderen: MAYKEN TASSA, 11 jaar.
                                APOLONIA TASSA, 8 jaar.
                                MAGDALEENE TASSA, 4 jaar.
                                JAN BAPTISTA TASSA, 9 jaar.
                                MARGRIETE TASSA, 2 jaar.
 
75. HANS THOMAS.
Zijn weduwe LEONORA ALARDTS.
Zijn weeskind: DINGNE THOMAS, 0,5 jaar.
 
76. GODEVAARD THOMS of THONIS.
Zijn weeskinderen: GODEVAERT THONIS.
                                 JANNEKEN THONIS.
                                 LYNTKEN THONIS.
                                 PEETER THONIS.
                                MAYKEN THONIS.
 
77. FREMIJN VAESELINCK.
Zijn weduwe ELIZABETH VAN TRICHT.
Zijn weeskinderen: HERMAN VASELINCK, 17 jaar.
                                FERNANDO VAZELINCK, 16 jaar.
                                BETTEKEN VASELINCK.
                                NICLAES VAZELINCK, 6 jaar.
                                MERTEN VAZELINCK, 3 jaar.
 
78. NIKOLAAS VAN AMSTEL.
Zijn weduwe BARBARA VAN SCHAYENBERCH.
Zijn weeskinderen: HANS VAN AMSTEL, 18 jaar.
                                GHYSBRECHT VAN AMSTEL, 5 jaar.
                                PEERKEN VAN AMSTEL, 1,5 jaar.  
 
79. HANS VAN CLEVE.
Zijn weduwe LYNTKEN VAN DORT.
Zijn weeskind: TANNEKEN VAN CLEVE, 5 maanden.
 
80. HANS VANDEN BERGHE.
Zijn weduwe PERYNE VAN PAMELE.
 
81. MARTEN VANDEN VENNE.
Zijn weeskinderen: CATHARINA VANDEN VENNE, 8 jaar.
                                ELIZABETH VANDEN VENNE, 6 jaar.
                                JOOSKEN VANDEN VENNE, 4 jaar.
                                HEYLKEN VANDEN VENNE, 2 jaar.
 
82. Provoost JAN VANDEN VONDEL(EN).
Zijn weduwe ELISABETH VAN LARE.
Zijn weeskinderen: MAYKEN VANDEN VONDELE, 6 jaar.
                                HANSKEN VANDEN VONDELE, ontrent 2 jaar.
                                PHILIPSKEN VANDEN VONDELE, 1 jaar.
                                LISKEN VANDEN VONDELE, posthumus.
 
83. BARBARA VANDER BEKE of VEKE.
Haar weduwnaar PAUWELS HAECK.
 
84. JACOB of JAECQUES VAN ELEN.
Zijn weduwe JOHANNA LOSSON.
 
85. HANS VAN EVERBROECK.
Zijn weduwe HEYLKEN JACOPS.
Zijn weeskind: HANSKEN VAN EVERBROECK.
 
86. BALTHASAR VAN EYNDHOVEN, de jonge.
Zijn weduwe CLARA DE LEER.
Zijn weeskinderen: BARBARA VAN EYNDTHOVEN, 1,5 jaar.
                                BALTHASAR VAN EYNDTHOVEN, 14 dagen.
 
87. ANTOON VAN GEMEREN.
Zijn weduwe LYNKEN.
Zijn weeskinderen: JAECQUES VAN GEMEREN, 15 jaar.
                                HANSKEN VAN GHEMEREN.
                                ANTHONIS VAN GHEMEREN 10 jaar.
 
88. HANS VAN GOORLE.
Zijn weduwe LISKEN VERPELLEN.
Zijn weeskind: ABRAM VAN GHOORLE.
 
89. EVERAARD VAN HOESWINCKEL.
Zijn weduwe TANNEKEN DE JODE, GHERARDTSdochter.
Zijn weeskinderen: LYSBET VAN HOOSWINCKEL, 4 jaar.
                                PHELISKEN (?) VAN HOESWINCKEL, een half jaar.
 
90. JAN (VAN) HUYSENBORCH.
Zijn weeskinderen: JANNEKEN HUYSENBORCH, JANSdochter, 4 jaar.
                                EDUWAERDT HUYSENBORCH, 3 jaar.
 
91. FRANS VAN MOL.
Zijn weduwe ANGNEETE VAN BOUCKHOUDT.
Zijn weeskinderen: HANS VAN MOL, 18 jaar.
                                 CLEIRKEN VAN MOL, 9 maanden.
                                 JOOS DE MOL.
                                 LISKEN DE MOL, FRANCHOISdochter.
 
92. MARGARETHA VAN MOL.
 
93. ABRAHAM VAN NIEUWERCKEN.
Zijn weduwe LUCIA PASTEELS.
Zijn weeskinderen: LYNTKEN VAN NIEUWERCKE.
                                 SAERKEN VAN NIEUWERCKE.
                                 TANNEKEN VAN NIEUWERCKE.
 
94. PEETER VAN OBBERGEN.
Zijn weduwe BARBARA GOELS.
Zijn weeskind PEETER VAN OBBERGEN.
 
95. CHRISTOFFEL VAN REMONDE.
 
96. HENDRIK VAN UTRECHT.
Zijn weduwe MARGRIETE VYDTS.
Zijn weeskinderen: HANSKEN VAN UTRECHT, 10 jaar.
                                 ANTHONIS VAN UTRECHT, 10 (?) jaar.
 
97. De huisvrouw van CORNELIS VERBRUGGEN.
 
98. ADRIAAN VERHOEVEN.
Zijn weduwe KATLYNE NUYTS.
Zijn weeskinderen: ANDRIES VERHOEVEN, 3 jaar.
                                 MAYKEN VERHOEVEN, 1 jaar.
 
99. MATTHIJS of MATHEEUS VERWERFT.
Zijn weduwe ELSKEN MINNENSANCK.
 
100. Kolonel ADRIAAN VIERENDEELS.
 
101. EVERAARD WISSEL.
Zijn weduwe TANNEKEN MERTENS.
 
Deze navolgende personen waren waarschijnlijk gekwetsten of later aangemelde slachtoffers van de bovengenoemde furie:
FRANCHOIS MERTENS.
HANS MERCHIER, causmaecker.
AERDT VAN RIEMEN, busmaecker.
ADRIAEN SPRANGERS.
PEETER PERTRYS, leemplecker.
GHEERARDT LAMBERT.
PIERRE ROTTI.
HENDRICK GHEERARDTS.
JAECQUES GRUNNERS.
HANS LENAERTS.
FRANCHOIS DE COSTA, cleermaecker.
MERTEN SEGERS.
HANS COBBE.
SERVAES VAN MECHELEN, backer.
GILLIS SCHATS, leertouwer.
WOUTER VAN HOVE, droochscheirder.
GILLIS GILLIS, lynewever.
JAN DE KEYSER, suykerbacker.
HANS VAN CLEVENBORCH, oudt-schoenmacker.
HANS CROP, sergeant mayor.
ABRAM KNOBBAERT.
HANS VERDONCK.
HANS DE HASE.
DOMINICUS VANDEN BROECKE.
ANNA LENAERDTS.
TANNEKEN DE KEMPENAER.
MAYKEN VANDEN PUTTE.
 
Schadevergoeding gevraagd door:
JAN VANDEN WOUWER, coopman van wynen.
JAN DE FLANDRES, coopman van wynen.
JAN FAES, meulemakere.
ADRIAEN DE WANNEMAKER, coopman.
Bronnen:
a. Breederaadboek der Hoofdmannen der Poorterij en Wijkmeesters, 1585-90, rakende het vergunnen van pensioenen aan de weduwen en weezen der gesneuvelden.
b. Kapittel der stadsrekening van het jaar 1583.
c. A.A.B. Deel 14, blz. 239-294.
 
8 februari 1583.
Jonkvrouw ANNA DE MEY, jd van Antwerpen, tr. met WILLEM ARENTSz. STEUR jg.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
10 februari 1583.
JAN en LAURENS NUYTS verkopen aan CLARA en ELISABETH MOUCKAERTS een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 februari 1583.
MARIA VAN DELFT verklaart dat haar vader GIJSBRECHT haar deel uit de erfenis van haar moeder BARBARA NEUSMANS aan haar overmaakte.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 februari 1583.
OUDAERT JULYTEMPS vercoopt aen GUILLEAUME DASSEVILLE een huys inde Casteelplaetse.
Bron: Het Groot Werck, A.A.B. Deel 33, blz. 189.
 
2 maart 1583.
Beschuldiging en veroordeling van PEDRO HORDONNEZ, wegens toeleg op het leven van den Prins van ORANJE.
Bron: Vierschaerboek, vol. 5 january 1582- 11 jan. 1596 en Geschiedenis van Antwerpen, Deel 5, blz. 563-565, Mertens & Torfs.
 
12 maart 1583.
… als bezoeking der kranken, vertroosting der armen, en andere meer dergelijke voorvallende zaken &c. geresolveerd te assumeren vier bekwame en nette personen, namelijk: CORNELIS VAN LEEUWEN, JAN VAN VLIET, TIELEMAN CROES en HENDRIK DE WACHTERE.
Bron: Antwerpiensia, Deel 15, blz. 252.
 
28 mei 1583.
FRANQOIS PIGGEN, wijlen GOVERTSsone, JAN VAN BREEN in de naam van ANTHONY BOLLAERT, koopman, residerende tot Middelburg, en DIGNEKEN PIGGEN, wijlen GOVAERTSdr., zijn huisvrouw, de voors. DIGNEKEN present wezende bij procuratie 21 dec. 1579 “onder segel der stede van Middelburch”, verkochten aan AERD BORREMAN, in de naam van MARGRIETE PIGGEN, des voors. FRANQOIS zuster “simpel ende innocent”, hun aandeel in een rente.   
Bron: Schepenregister Stadsarchief Antwerpen, 1583 M.N.I, 490.
 
17 juni 1583.
Mr. ADRIAN VAN SPIGELE, chyrurgyn, geboren van Aelst.
Mr. ADRIAAN VAN DE SPIEGEL, chirurgijn van prins Maurits, de Staten-Generaal en de Raad van State.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
24 juni 1583.
THOMAS VAN RUYFF, chirurgijn, afkomstig van Aecken.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
29 juni 1583.
- JAN BRANDS, van Haesebruck in Flaenderen, in S Jannstraate; bryngt een attestatie van die gemeinte tot Nywpoort.
- JOOST VAN DEN DAELE, van Curtrick in Flanderen, smyd, bryngt attestatie van Gend.
- ANTHONYSS VAN ELSLAND mit CATHELYNA sin husvrow, van Meenen, beloofft attestatie te bestellen van Gend up die naeste wtdeilinge des Aavontmals.
- PYETER VAN DEN BERGE, van Meenen, een aerbeyder, bryngt attestatie van Gend.
- JANN VAN MEESCHE mit SANDERIANA sin husvrow van S Corneeliswoerebeke wt Flanderen brengen attestatie van Antwerpen.
Bron: Lidmatenboek N.H. gemeente Haarlem, Gens Nostra 33, 1978, blz. 220.
 
1 juli 1583.
ANTHONIS MOERMANS, PAUWELSsone, chirurgijn, afkomstig van Trier.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
Zelfde datum.
- MAELIAERD VOLKERT, van Langemarck wt Flaenderen, timmerman, op die Oude Grafft by den Achtercamp.
- OLYVIER BOUWENS, van Ellensigem in Flaenderen, linnenwever, in die Corneelissteeg; HENDRICK JANSSEN van Breedaa gifft tuughniss van hem.
- MATTEWES MARYEVAELL, van Iperenn, mit CATELINA syne huesvrow in die Korte Veerstraate.
Bron: Lidmatenboek N.H. gemeente Haarlem, Gens Nostra 3, 1978, blz. 220.
 
Rond deze periode 1583.
Poging tot oprichting van een handelscompagnie voor zeehandel op het Westen. Via een rekwest verzoeken zij de stad om steun en erkenning. Het stuk droeg de handtekeningen van de volgende kooplieden:
PEETER PANHUYS, geb. te Limburg 1529, Poorter van Antwerpen 1 dec. 1559, tr. 1e met MARGARITA HOOFTMAN, tr. 2e 1581 met CATHARINA HERMANS, weduwe van JAN CELOSSE.                           
LOYS MALEPART.                               AERT VAN EEDEN.                                 PIETER VAN DER STRATEN.            HENDRICK THIBAUT.                                JUAN BOLLENGIER.                           JAN VAN HOVE.                                   GERBRANDT FREDRICK.                  NICOLAS DE ZUTTERE.                     BARTHOLOMEUS PELTIER.             WILLEM DE KEYSERE                           GILLIS HOOFTMAN.                           JAN COLIJN comp.                                        JUAN VAN DER BEKEN.                     HENRICK ANCHEMANT.                    JACQUES ALEWYNS.                          HENDRICK VAN DER BORCHT.       LAURENS BACK.                                  BALTHASAR DE MOUCHERON.       GEERAERT CORBET.                         HANS DE SCHOTT.                                      PIETER ARNOUTS.                              JAN VAN ZANTVOORT.                      FRANQOIS SNOYENS.                        PEETER HELLEMANS.                        PAUWELS ANRAET.                           BARTHOLOMEUS JACQUES.                       NOË LE BOUCQ.                                  MICHIEL DUMOLYN.                          CAMBIER.                                             FRANQOIS DE WINTERE.                        LUCAS DE WOYNSEL.                       JEHAN VAN ACHELEN.                              ARTUS DE ORSAGHEN.                     EMBERT PELLICORNE.                      CORNELIS DE CONINCK.                 STEVEN RACKET.                                         HUGO SOHIER.                                   JACQUES DE VELAER.                             TIBERE PELETIER.                            HENDRICK VOOL.                                HENDRICK DE HAZE.                        FR. (?) HOUGUE.                                    ADRIAEN DE BERGES.
 
Overigens bleef het bij een poging, hij werd nooit daadwerkelijk opgericht, Red. FONDS PLAISIER.    
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Registre van de Besoignee van de gemeyne saecken der cooplieden tracerende op Spaengien ende andere plaetsen Westwaerts tsindts den jare 1581, fol. 15 en A.A.B. Deel 32, blz. 22.
 
27 augustus 1583.
PETER BELAERT en zijn vrouw JOANNA STELCIUS dragen over aan MARIA STELCIUS en haar man ARNOLD SCONINCX een rente op huis reeds bepand door LAMBRECHT DE WEERT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
30 augustus 1583.
JENNYN DES-MAREZ, JACOBSzoon, kremer, uit Doornik.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
3 september 1583.
Alzoo, tot drye distincte reysen, is voirtsgeroepen JEHAN DE WOU, Camerlinck vanden Marcquis van Berghen (op Zoom), &c. tot zekere drye lederen coffers, met eenghe meuble daerinne, welcke jaer ende dach gestaen hebben ten huyse van HENDRICK VAN MECHELEN, ende aldaer geabandonneert ende verlaten, mits des voers. JEHAN DE WOU vertrecken naer den vyant, &c.
Bron: Gebodboeck, vol. D, fol. 395 en A.A.B. Deel 4, blz. 119.
 
23 september 1583.
JACQUES HERLIN, HUBRECHTSSONE, geeft toestemming aan broer ROMBOUT HERLIN, om een afgebrand huis weder op te bouwen.
Bron: Scab. Prot. 1583, sub Kieffel & Gillis, II, fol. 104v. en A.A.B. Deel 23, blz. 232.
 
24 september 1583.
MARIA en SUZANNA PYPELINCK geven volmacht aan JAN CREEMERS, PEETERSsone, van Bergen op Zoom, de achterstallige interesten te ontvangen van een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 oktober 1583.
BENOIT DU QUESNE, CORNELISzoon, boratwerker, van bij Eth.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
27 oktober 1583.
MARIA PIJPELINCX, vrouw van JAN RUEBENS, en haar zuster SUZANNA verkopen aan GEERTRUI HENRICX een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
2 november 1583.
De stad Antwerpen verkoopt aan ADAM TIJTS een ledige plek grond op het Kasteelplein.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 november 1583.
FILIPS MARNIX, heer van St. Aldegonde, uit Brussel.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
23 november 1583.
- CAROLUS LEONAERTz. mit sin husvrow bryngen attestatie van Brugge woenen in die Groote Schoell.
- ANNA BACKX, van Oosterhout, weduwe, bryngt attestatie van Antwerpen woent by den stoeldrayer up Butgen(?).
- CORNELIS DE WYTTE, van Putten wt Flaenderen, sall attestatie van Brugge beschickenn, up Buckgen up een solder.
- CATELINA AERTZdr., van Tyelt wt Flanderen, sall attestatie vertoogen van Brugge, woent up den Burchwall.
- BETTE BEYSS, weeduwe van Oostwickell wt Flaenderen, woent int Schottensteeg.
Bron: Lidmatenboek N.H. gemeente Haarlem, Gens Nostra 33, 1978, blz. 221, 272.
 
25 november 1583.
- BIELTIEN WILLEMS, van Russele uth Flanderen, opt Sparren by die Lange Brugghe. Getuige THOMAS IN DEN BOOEGAERT.
- AERIAN JOESTz., uth Flaenderen van Oudenaerden, by JOEST JANz. in die Jacopinenstegh. Getuige JOEST JANSz. van Oudenaer.
- WILLEM VERCRUIS, van Ruselaer uth Flaenderen, in S Urselenkloester. Getuige TANNEKE MOER.
- GELIS CASTELEIN, wewenaer van Meenen, in die Valckensteegh, heeft attestatie vertoent van Gent.
- MICHAEL DIE BRUIN, lynenwever, in die Sperwouwerstraete, meth syn huisfrow MARYA DIE BRUIN, hebben attastatie vertoent van Brugghe.
- CATILINA FIERS, van Thylt, in die Achterstraete heeft attestatie vertoent van Brugghe.
- JOSINA VAN DEN BUSSCHE, in die Achterstraete. Getuige CATILINA FIERSdr.
- MARIAN REPOETZ, van Stenvoerden uth Flaenderen, in die Seylstraete, heeft attestatie vertoent van Brugghe.
- MICHIEL DIE LANSHERE, van Russelaer, up den Burgwal. Getuige CATILINA FIERSdr.
- MAYKEN GERRAETZ, van Brugge, in die Poeselaersteeg.
Bron: Lidmatenboek N.H. gemeente Haarlem, Gens Nostra 33, 1978, blz. 272, 273.
 
2 december 1583.
STEVEN RACQUET, koopman, uit het land van Valkenburg.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
6 december 1583.
… mits desen geordonneert dat de parsoon van ANDRIES LE CAMP, coopman, op en Saterdage lestleden ghearresteert, &c. vande selve gevanckenisse worden ontslegen, onder de cautie van een duysent guldens.
Geordonneert JACQUES DELA FAILLE, om te wesen Aelmoessenier deser stadt.
Gecosen ende gheannomineert STEVEN DE LA FAILLE, voor Capiteyn over de Borgersche Wachte, int quartier vanden Lange Gasthuysstrate.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 153, 154, 155.
 
Zelfde datum.
In het huis van LAMBRECHT BUYCX, genaamd “de Swaen in Borgerhout”, op de Meirebrug, worden “openbaerlyk en by finale keersbrandinghe” de goederen van het Peeterpotsklooster en van de Lierse Karthuizers verkocht.
Bron: Geschiedenis van Antwerpen, Deel 5, blz. 192, Mertens & Torfs.
 
8 december 1583.
Gegunt PEETER OOM, de poorterye deser stadt.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 156.
 
9 december 1583.
Geordonneert AERTUS WYNS, omme te wesen Deken vande Natie vande Musiciens ende Speellieden deser stadt, mits den behoorlycken eedt.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 158.
 
Zelfde datum.
Mr. GREGORIUS DE HUMIS, JANSsone, chirurgijn, afkomstig van Namen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
12 december 1583.
Gecommitteert PEETER BOLLE, om te wesen Capiteyn, in plaetse van JAN GHENAERT.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 161.
 
13 december 1583.
Geordonneert te betalen BRUNO VAN GEVEREN, stadtbode, &c.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 162.
 
14 december 1583.
Gecommitteert PEETER KINT, om te wesen Capiteyn, in plaetse van HANS DE SCHOT.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 163.
 
16 december 1583.
Geordonneert SEGER BOELS, ghecoren tot den ampt van Wyckmeestere deser stadt, &c. den eedt sal commen doen, binnen 24 uren, op pene van 200 guldens, tot behoeff vanden armen deser stadt.
Gelycke acte op JAN DE KEYSERE, oude-cleercooper.
Idem op JACQUES CRAWEEL.
Idem op BEERNAERT BERREWYNS, graenvercooper.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 164.
 
Zelfde datum.
AART BOUDEWIJNS, koopman, uit ‘s-Hertogenbosch.
Hij wijkt in 1586 uit (placaat Koning van Spanje), Ned. Leeuw, 1991, kol. 156.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
19 december 1583.
Geordonneert PETER VANDEN VENNE te comen doen den eedt tot Deken vande schippers, binnen 24 uren, op pene van hondert guldens.
Aengenoempt ende ghordonneert HANS VAN LIESVELT, om te wesen guldebroeder vanden Hellebardiers Gulde.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 166.
 
20 december 1583.
Alsoomen, by informatie, heeft bevonden dat eenen Mr. JAN VAN COUWEGHEM, Drossaert van Geele, lanckscheutich van persoone, out tusschen de XXIIII oft XXV jaeren, blont van aensicht ende luttel baers, bruer van Mr. HENDRICK van COUWEGHEM, Pensionaris der stadt van Bruessele, hem soude hebben vervoordert te houden correspondentie metten vyant ende metten selven te handelen, tot achterdeele vanden Lande &c. Ende soo wie hem te voorschyne zal brengen, sal daervore ontfangen de somme van hondert gouden croonen.
Bron: Gebodboeck, vol. D, fol. 397v° en A.A.B. Deel 4, blz. 128.
 
22 december 1583.
Gecommitteert Mr. JACOB ZUERIUS, Schepen, om te communiceren met NOEL DE PIERMONT, van eenen meulen van ysere te moigen maecken.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 170.
 
23 december 1583.
HANS DE WAEL, JANSsone, chirurgijn, afkomstig van Harlem.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
28 december 1583.
Opde requeste van:
ADRIAEN PAUWELS.
JERONIMUS COUWENBERCH.
GILLIS VAN VLIMMEREN.
GODTSCHALCK ADRIAENSSEN.
BEERNAERT VAN BOVEN.
vuytreycken II guldens, nopende dapprehensie van JAN VAN COUWEGEM, Drossaert van Gheele.
Bron: Collegiale Axtenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 173.
 
30 december 1583.
JOANNES BLOCQUIUS, dienaar des Goddelijks Woord, laatst staande te Winkel. Zijn huisvrouw DIGNA SCHENAERTS is non geweest in het Zwartzusterklooster te Lier, maar in 1578 het klooster verlaten en de christelijke religie en het huwelijk omhelsd.
Bron: Antwerpiensia, Deel 15, blz. 251.
 
JOHAN VAN CORCK, doctor in medecynen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1583 f° 521vo.
 
JEHAN FRANCO, docteur en médecine.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1583 f° 237, 1602 f° 291vo.
 
WILLEM VERSTRAETEN, van Haesdonck, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1583 f° 37.
 
LAMBERTUS TULIDANUS, doctor in medecynen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1583 f° 43.
 
 - 1584 –
 
PHILIPS MARNIX van St. ALDEGONDE = Buitenburgemeester.
JACOB VAN WACHTENDONCK = Binnenburgemeester.
 
In dit jaar staken soldaten, op bevel van de burgemeester van Antwerpen, MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, de dijken door van de heerlijkheid Saeftinghe. Daardoor verdwenen voorgoed de dorpen Saeftingen, Namen, St. Laureins en Casuweele.
 
Komen en gaan van Antwerpenaren (1584-1606) te Arnemuiden in Zeeland:
 
AMERYNSKEN ANDRIES, van Antwerpen, met HANS CORNELIS, haar broer was HANS ANDRIES.
PAUWELS ANDRIES, van Antwerpen, otr. 17-05-1596, tr. 12-06-1596 met BARBER REGALENS.
THEUNTGEN ANTHONIS, van Antwerpen, dochter van ANTHONIS THOMAESSEN en LEYNGEN de vroyvrauwe, zij otr. 20-10-1590 met AERNOUT HERMANSPOORTS (ook HERMANSSEN), haar zwager was PIETER JANSEN, zijn weduwe otr. 22-08-1593 en tr. 15-09-1593 met MATTHEUS BOYNCKS.
GILLIS BACCLEER, van Antwerpen, otr. 05-07-1597, tr. 20-07-1597 met LUCRETIA BOTHI, zijn moeder was CORNELIA BACCLEER, zijn zwagers waren AERNOUT BEYE en ADRIAEN DE COSTER.
SARA BARLEE, BACLEER, van Antwerpen, otr. 27-02-1604, tr. 11-04-1604 met GEERT HUYBRECHTS, haae zuster was TANNEKEN BACLEER.
BETGEN BARTHOLOMEUX, van Antwerpen, otr. 26-08-1600 met GERRIT HEYNDRICXSSEN, haar vader woonde in het land van Gelre.
ANNA BAUWER, van Antwerpen, weduwe, op het H. Avondmaal van 05-04-1587, met attestatie voor Vere vertrokken.
PHILIPS BELAENS, van Mechelen, wed.nr. van ene MAYKEN, otr. 01-09-1590, tr. 19-09-1590 met ene TANNEKEN.
MARTEN DE BLIECK, van Antwerpen, op het H. Avondmaal van 30-03-1586, met attestatie vertrokken naar Middelburgh.
MATTHEUS BOINCKX, BOYINCX, BOYNCKS, van Antwerpen, tinneghieter op de Westdyc, otr. 22-08-1593, tr. 15-10-1593 met THEUNTGEN ANTHONIS; get. bij otr. PAUWELS ANDRIES, 12-06-1596; vermeld 06-07-1603.
CATELYNE BOLLAERT, met attestatie van Antwerpen op het H. Avondmaal van 30-03-1586, haar dochter was MAGDALENA LAUWERS, vertrokken.
PHILIPS BOURGOYS, met attestatie van Antwerpen op het H. Avondmaal van 05-04-1587, vertrokken.
FRANCHOIS BRENTES, van Antwerpen, op het H. Avondmaal van 25-12-1585, vertrokken naar Middelburgh.
CATELYNE BRUIJNSELS, van Antwerpen, otr. 19-04-1597, tr. 01-06-1597 met MICHIEL DE MEULENAER, haar zwager was JAN DE LEU.
TANNEKEN BRUYNSIERS, BRUYNZEELS, van Antwerpen, weduwe van JAN DE LEU, otr. Middelburgh, tr. Arnemuyden 29-10-1600 met ANDRIES ZEGHERS; op het H. Avondmaal van 07-01-1601, vertrokken.
HANS BUYDENS, BUYENS, van Antwerpen, glasemakersknecht, won. te Middelburgh, get. bij otr. BARBELE JASPERS 14-01-1595, otr. Arnemuyden 02-03-1596, tr. Middelburgh 19-04-1596 met MAYKEN JANS; glasemaker op de Marckt te Arnemuyden, op het H. Avondmaal van 05-01-1597, vertrokken naar Middelburgh.
HANS VAN DE CAMPE, van Antwerpen, wed.nr. van ELYZABETH LESQUIER, otr. 12-05-1601, tr. waarsch. Middelburgh met JANNEKEN VERMERSCH.
ELYSABETH CLACHTS, echtgenote van JAN ARENTSSEN, met attestatie van Antwerpen, op het H. Avondmaal van 04-01-1587, vertrokken naar Vlissinghen 05-10-1598.
HANS CLAISSEN, van Antwerpen, otr. 20-01-1596, tr. 04-02-1596 met TANNEKEN LAUREYNS, zijn broer was PIETER CLAISSEN.
HANS KLAESSEN DE CLERCK, van Antwerpen, passementwercker, otr. Amsterdam 29-05-1600 met EMERENTIE DIERCKS, laatste afkondiging te Arnemuydenn 02-07-1600.
MARTHA CLERCKS, van Antwerpen, otr. Vere 18-05-1596, tr. Vere 02-06-1596 met HEYNDRICK CORNELISSEN.
TANNEKEN CORDIERS, van Antwerpen, op het H. Avondmaal van okt. 1587, vertrokken.
SUSANNA CORNAERTS, van Antwerpen, met attestatie van Middelburgh op het H. Avondmaal van 07-01-1590, vertrokken naar Middelburgh.
DAVID CORTENS, van Antwerpen, won. aan de Oostzijde van de Noortstrate, op het H. Avondmaal van 03-04-1588.
JANNEKEN VAN DAMME, echt. van HANS NERRYS, NARIS, met attestatie van Antwerpen op het H. Avondmaal van 30-03-1586; als moeder getuige bij otr. TRYNTGEN NARIS op 03-11-1601.
ANTHONIS DUEREN, met attestatie van Antwerpen, op het H. Avondmaal van 30-03-1586, vertrokken.
MAYKEN VAN EYCK, e.v. Mr. JAN NICOLAJ, met attestatie van Antwerpen op lidm. lijst van 29-04-1584, vertrokken.
GRIETGEN VAN FELEN, van Antwerpen, otr. Middelburgh en tr. waarsch. ald. met ANTHUENES JANSSEN, laatste afkondiging te Arnemuyden 07-07-1602.
JASPER GEERTS, e.v. MAYKEN, met attestatie van Antwerpen op het H. Avondmaal van 25-12-1585.
GEERTRUIJDE GEERTSSEN, van Antwerpen, otr. 11-05-1591, tr. 01-09-1591 met PIETER DE ROSE; zij was groot gebracht door NEELTGEN CORNELIS.
DANIEL GOYVAERTS, van Antwerpen, otr. 03-04-1593, tr. 19-04-1593 met MAYKEN MARISCH, zijn vader was GOYVAERT HEYNDRICX.
DOMINICUS GOYVAERTS, van Antwerpen, Franse schoolmeester, e.v. NEELKEN, op het H. Avondmaal van 04-01-1587.
JACQUES VAN GROESBECQ, met attestatie van Antwerpen, op het H. Avondmaal van 05-10-1586, e.v. SUSANNA.
HANS HAENEGREFF, van Antwerpen, otr. 21-11-1598, tr. 06-12-1598 met HESTER CONINCKX; zijn neef was MARYNS LE MUER.
JACOB VAN HAUERBECQUE, met attestatie van Antwerpen op het H. Avondmaal van 25-12-1585, e.v. BETTEKEN, vertrokken.
BARBELKEN HEYNDRICX, met attestatie van Antwerpen op het H. Avondmaal van 02-07-1589, weduwe won. in de Langhestrate, vertrokken.
CHARLES JACOBS, met attestatie van Antwerpen op het H. Avondmaal van 05-10-1586, vertrokken naar Oostende; had een dochter CATHERINE, vermeld 05-04-1587.
NAENTGEN JACOBS, van Ste. Bernarts bij Antwerpen, otr. 16-10-1593, tr. 05-11-1593 met JOORIS MARTENS, haar tante was JANNEKEN WULLEMS; otr. als wed. 19-09-1600, tr. 30-09-1600 met AELLAERT WILLEBOORTSSEN.
TRUYCKEN, TRUYTGEN JACOBS, van Mercxssem bij Antwerpen, otr. 14-07-1601, tr. 29-07-1601 met ARENT GHEERRITSEN, zij is de dochter van JACOB VAN MUERS en GRIETGEN; getuige bij otr. GEERTGEN JANS 05-07-1603; e.v. AERNOUT GERRITS, won. in ROEL de seilmaeckers huys, op het H. Avondmaal van 06-07-1603; getuige bij otr. GOELKEN FRANS 08-11-1603, ovl. maart 1604, vermeld 30-07-1605.
ARNOUDT JACOBSSEN, van Antwerpen, otr. 15-04-1590 met MAYKEN JACOBS.
JAN JACOBSSEN, won. te Antwerpen, waard, e.v. Leyntgen, vermeld op 11-07-1592.
CLARA JANS, van Antwerpen, otr. 09-08-1603, tr. 21-09-1603 met ENGHEL CORNELISSEN, haar moeder was LYSKEN JANS.
GRIETGEN JANS, van Antwerpen, weduwe van MICHIEL DE CUYPER, otr. 11-07-1592, tr. 29-07-1592 met JAN CORNELISSEN.
NEELKEN JANS, van Dambrugghe bij Antwerpen, weduwe van Mr. MAILLAERT DE HONT, otr. 01-03-1603, tr. 19-03-1603 met JACOB SYMONSSEN.
SARA JANS, met attestatie van Antwerpen op het H. Avondmaal van 04-01-1587.
DAVIDT JANSSEN, van Antwerpen, otr. 29-12-1600, tr. 05-01-1601 met LYSBETH MATTHEUS.
SYMON JANSSEN, van Antwerpen, op het H. Avondmaal van 05-10-1586.
BARBELE, BARBELKEN JASPAERTS, JASPARS, van Antwerpen, weduwe van HERMAN VAN WINDERBEKE, WIJSTERBEECKE, won. bij de Vischmarct, op het H. Avondmaal van april 1589, vertrokken; otr. 14-01-1595, tr. 12-02-1595 met HUIJJBRECHT GHYSBRECHTSEN.
DANIEL’S JONGEN, van Antwerpen, otr. 02-01-1593 met MAYKEN PIETERS.
ADRIAEN VAN DEN KOOLPUT, COLPUYT, van Antwerpen, wed.nr. van MADELEENTGEN ARENT, otr. 02-09-1600, tr. 20-09-1600 met LYSBET PIETERS.
MAGDALENA LAUWERS, met attestatie van Antwerpen, op het H. Avondmaal van 30-06-1586, haar moeder was CATELYNE BOLLAERT, vertrokken.
ADRIANCKEN LEENAERS, van Lildrecht bij Antwerpen, otr. 24-09-1594, tr. 04-11-1594 met JAN ANDRIESSEN, haar vader was LEENAERT DE VRIESE.
BARBARA LEEUWS, van Antwerpen, weduwe van CORNELIS JANSSEN, otr. Middelburgh, tr. Middelburgh 12-02-1600 met JACKES ADRIAENSSEN PARS.
JOHANNA LESPINE, met attestatie van Lilloo, op het H. Avondmaal van 07-04-1596, e.v. JASPAR DE BUNEYNNI, vertrokken.
BARTHOLOMEUS VAN LOO, met attestatie van Antwerpen, op lidm. lijst van 29-04-1584, e.v. PERYNTKEN.
OLLIVIER VAN LOOPENBURGH, van Antwerpen, otr. 01-08-1592 met LYSKEN ANNCESSEN.
ADRIAEN MAES met zijn zoon PIETER, met attestatie van Antwerpen, op het H. Avondmaal van 25-12-1585, vertrokken naar het lant van Goes.
JOSEPH MEERMAN, van Antwerpen, wed.nr. van SUSANNA DANIELS, otr. 01-07-1600, tr. 30-07-1600 met GRIETGEN BOOGAERTS, zijn ouders waren SYMON en CATHERYNE.
HANS MERTENS, van Antwerpen, otr. 19-06-1593 met GRIETGEN HEYNDRICX.
PIETER MEUS, van Antwerpen, e.v. MAYKEN, won. in de Nieuwestrate, op het H. Avondmaal van 02-07-1589, met attestatie van Dordrecht, vertrokken naar Middelburgh.
CATELYNE VAN MIROP, van Antwerpen, weduwe van PIETER VAYLANT, otr. 16-12-1606, tr. te Vere met THOMAS ROO.
JACOB VAN MUERSSEN, met attestatie van Antwerpen, op het H. Avondmaal van 05-10-1586, e.v. GRIETGEN.
SAERKEN NARREES, van Antwerpen, otr. 01-04-1606, tr. 26-04-1606 met DENIS PIETERSSEN; won. in de Langhestrate, op het H. Avondmaal van 01-10-1606, nu genoteerd als SARA NARRES; op het H. Avondmaal van juli 1605, genoteerd als SARA NARRIS.
TANNEKEN NEDERHOVE, van Antwerpen, otr. 31-10-1592, tr. 15-11-1592 met HANS STERCK, haar moeder was BARBARA VAN DER STRATE.
HANS NERRYS e.v. JANNEKEN VAN DAMME, met attestatie van Antwerpen, op het H. Avondmaal van 30-03-1586.
Mr. JAN NICOLAJ, met attestatie van Antwerpen, op lidm. lijst van 29-04-1584, e.v. MAYKEN VAN EYCK, vertrokken.
PIETER CLAISSEN OLEROGS, van Antwerpen, won. aan de westzijde van de Noortstrate, vertrokken.
SARA VAN OS, met attestatie van Antwerpen, op het H. Avondmaal van 25-12-1585, e.v. GOSAERT  SIMAIJ, vertrokken naar Middelburgh.  
PAUWELYNE PAUWELS, van Antwerpen, weduwe van CLAIS SIJMONSSEN, otr. 13-09-1593, tr. 17-10-1593 met CLAIS JANSSEN; als moeder getuige bij otr. CORSTINCKEN CLAES op 13-12-1603.
MAYKEN PIETERS, van Antwerpen, weduwe van BASTIAEN JOSEPHS, otr. Middelburgh met JAN DIERICXSSEN, afkondiging te Arnemuyden aug. 1592.
MAYKEN PIETERS, van Antwerpen, otr. 31-10-1592, tr. 15-11-1592 met PIETER BALTENS, haar vader was PIETER PAUWELS won. te Goes.
LYSKEN PIPELMOX, weduwe, met attestatie van Antwerpen, op het H. Avondmaal van 05-10-1586.
LAUWEREYNS VAN DEN PLAS, van Antwerpen, wed.nr. van JACQUEMEYNTGEN HOLLANDER, otr. 18-11-1595, tr. 10-12-1595 met MAYKEN WELLENS; zijn broer was PIETER VAN DEN PLAS.
JANNEKEN POLTOEN, met attestatie van Antwerpen, op het H. Avondmaal van 05-04-1587, vertrokken.
JAN POTTIER, met attestatie van Antwerpen, op het H. Avondmaal van 02-07-1589, vertrokken naar Middelburgh.
GHERRIT PRINTHAGHEN, van Antwerpen, won. Ziericxee, wed.nr. otr. Ziericxee 10-02-1590 met Grietgen Jans.
BAYKE DE ROGHE, van Antwerpen, weduwe van WOLFAERT VAN SOUWE, otr. 16-12-1591 met PIETER DE MOIJR; haar zuster was SARA DE ROGHE.
TORYKEN RYCX, van Antwerpen, weduwe van ANTHONI OLMIERS, op het H. Avondmaal van 25-12-1585.
CLAERKEN RYSELS, van Antwerpen, otr. Vlissingen, tr. Arnemuyden 12-01-1603 met ADRIAEN ANDRIESSEN TWILT.
CLAERKEN VAN SAMBEKE, met attestatie van Antwerpen, op het H. Avondmaal van 04-01-1587, vertrokken.
LYSKEN VAN SCHOONHOVEN, van Antwerpen, weduwe van HANS VAN QUEECBOM, won. bij LAUREYNS VLAMINGEN JANSSEN op de Westdyc, op het H. Avondmaal van 05-07-1592.
DANIEL SERVAERTS, van Antwerpen, op het H. Avondmaal van 04-04-1593, vertrokken naar Middelburgh.
GOSSAERT SIMAIJ, met attestatie van Antwerpen, e.v. SARA VAN OS, op het H. Avondmaal van 25-12-1585, vertrokken naar Middelburgh.
HANS STERCK, van Antwerpen, otr. 31-10-1592, tr. 15-11-1592 met TANNEKEN NEDERHOVE. 
LEYNART SUERIUS, met attestatie van Antwerpen, op lidm. lijst van 29-04-1584.
MAYKEN SWEERTS, van Antwerpen, otr. Middelburgh 22-06-1603, tr. Middelburgh met PIETER BREIDEL.
HEYLKEN SYMONS, van Antwerpen, otr. 17-11-1594, tr. 08-01-1595 met JAN JACOBSSEN WREYDES; zij is de dochter van SYMON JANSSEN (ovl.) en TANNEKEN.
PIETER SYMONS, van Antwerpen, won. te Hamburg, op het H. Avondmaal van 25-12-1585, vertrokken.
LYNKEN TYRON, weduwe, met attestatie van Antwerpen op het H. Avondmaal van 05-10-1586.
CATHARINA VERHAGHE, van Antwerpen, otr. Middelburgh 15-03-1603 met LOWYS BLANCKBAERT; afkondigingen te Arnemuyden.
SAERKEN VERSCHAEGHEN, van Antwerpen, otr. 31-08-1596, tr. 22-09-1596 met PIETER ROBRECHTSSEN, haar moeder was LINCKEN VESCHAEGHEN.
GUILLAME VOLDERS, van Antwerpen, getuige bij otr. DANIEL ’s JONGEN; getuige bij otr. NICOLAIS DE LODDERE; getuige bij otr. LAUWEREYNS VAN LEERBERGHE 31-05-1597.
HANS VONCK, van Antwerpen, won. Middelburgh, goudsmid, als zwager getuige bij otr. SUSANNA NOBELS 03-04-1599.
CLAERKEN VOSWIJNCKELS, van Antwerpen, weduwe van GUILLAME DAMAN, otr. 10-06-1595, tr. Middelburgh 28-06-1595 met DIERICK HEYNDRICXSSEN; haar zoon was JOHANNES DAMAN.
JAN WALLENWIJNS, openbaar notarius te Antwerpen, vermeld 30-10-1592.
MAYKEN WELLENS, van Antwerpen, weduwe van PIETER VAN QUEECBORY, otr. 18-11-1595, tr. 10-12-1595 met LAUWEREYNS VAN DEN PLAS; haar broer was NICOLAIS WELLENS.
CORNELIS WELLES, van Antwerpen, wed.nr. van TANNEKEN DAUMOTS, otr. 26-12-1598 met CATLEINCKEN HEYNDRICX; zijn moeder was JANNEKEN NIEULANT, zijn neef was BEERNAERT JUREYN.
LYSKEN WIGGHERS, van Antwerpen, op het H. Avondmaal van 30-03-1586, vertrokken.
ADRIAEN WOUTERSSEN, van Santvliet bij Antwerpen, otr. 08-01-1594, tr. 23-01-1594 met JOBKEN CLAISSEN, zijn halfbroer was CORNELIS CORNELISSEN.
HANS VAN DEN ZWEERDE, van Antwerpen, op het H. Avondmaal van 04-01-1587, vertrokken; als “meester” getuige bij otr. HANS VAN CAMPE 12-05-1601.
Bron: Gens Nostra 1976, 31, p. 128-136, 152-160, 190-196.
 
6 januari 1584.
Alsoo by den brouwer, “inden Ketel”, DAVID RYCKAERTS, syn ghelevert viertich tonnen biers op den Forte Terneusen, ende dat deselve tonnen aldaer byden soldaten syn verbaelmont ende verbrant, &c.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 191.
 
9 januari 1584.
AART PRUYNEN, CHRISTOFFELSzoon, buitenpoorter.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
12-14 januari 1584.
Informatie ex officio genomen door mijnheer den markgraaf, belangende zeker questie, oproer en rebelligheid gecommitteert aan den persoon van mijnheer van Sint-Aldegonde, buitenburgemeester.
Getuigenissen van:
GEERAARD LIEDERMANS, kapitein, oud omtrent 42 jaar.
DENYS DYRCX, luitenant, oud 45 jaar.
HANS DE VETTE, droogscheerder, geboren van Nijmegen, sergeant, oud 38 jaar.
PEETER VAN CAMPEN, schoenmaker, sergeant, oud omtrent 40 jaren.
DENYS OFFERMANS, droogscheerder, korporaal, oud omtrent 26 jaren.
LODEWIJK HENRICH, Luikenaar, kremer en tapper, oud 38 jaar.
MATTHYS SUYS, sergeant-majoor.
Bron: Hooger Vierschaer nr. 82, Informatiën en examinatiën en Antwerpiensia, Deel 15, blz. 
          227-233.
 
15 januari 1584.
MAYCKEN ADAMS, jd. van Antwerpen, wonend te Delft aan de Verwersdyck, tr. te Delft met HEYNDRICK CORNELISz., weduwnaar van Roosendaal, wonend te Delft aan de Voorstraat, in “De Witte Rave”.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
18 januari 1584.
Alsoo eenen genaempt PHILIPS DE HU, HERMANSSONE, tapissier, geboren van Enghiem, wesende Lieutenant vanden Vendrich van Capiteyn HEMSEN, &c. aende Croonenborchpoorte, op ende onder de wachte seker rumoer op te stellen, synne corttelasse vuyt te treckene, sprekende seer qualyck, ombedachtelyck ende injurieuselyck, &c. datmen sal tegen hem procederen gelyck dat nae recht behoirt.
Bron: Gebodboeck, vol. D, fol. 399 en A.A.B. Deel 4, blz. 134.
 
21 januari 1584.
Ten versuecke van FRANCHOIS BRAEM, haecmaker, woonachtich tot Delft. HANS WILS, cleermaker, out omtrent xxix jaeren ende NICLAES VASSEUR, backer, out omtrent xxiiij jaeren juraverunt (bevestigen onder ede) dat hij een braaf mens is. Bevestigen voorts wel te weten dat den selven is geboren alhier binnen deser stadt van Antwerpen van wettige bedde als wel gekent hebbende syne vader en moeder by namen JAN BRAEM en MARGRIETE VERMEEREN.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 378, fol. 35v°.
 
1 februari 1584.
Alsoo eenen genaempt PEETER, geboren van Maseyck, ende eenen anderen HENDRICK, oudt ontrent de XVI oft XVII jaeren, beyde dienaers ende knapen van JACQUES CREKERS, busmaecker, &c. hun hebben vervoordert feytelyck te opposeren jeghens deghene die aldaer gesonden waren om de restanten vanden 5e penninck te inten, hebbende deselve niet alleenelyck met woorden gedreycht doot te slaen, ende de gantsche gebuerte, daertoe verweckt ende opgeroepen, maer oyck met steenen ende andere wapenen, &c. de voors. PEETER ende HENDRICK beyde absenteren, meynende alzoo te ontgaen de straffe die sy wel verdient hebben, &c.
Bron: Gebodboeck, vol. D, fol. 400 en A.A.B. Deel 4, blz. 136.
 
Zelfde datum.
SIMON en APOLLONIA CORNELISSEN alsook MARGARETA PUELINCX, weduwe van JAN BOON, verdelen dezes erfenis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
CHRISTOFFEL PLANTIN, buitenpoorter.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
2 februari 1584.
Gecommitteert AMBROSIUS JANSSEN, om te wesen Capiteyn, in plaetse van WILLEM DICKBIER.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 209.
 
Zelfde datum.
MARIE STELCIUS verklaart voldaan te zijn van PETER BEELAERT, haar zwager, over de achtergelaten boeken van haar moeder.
Genealogisch extraatje:
PEETER BEELAERT, boekverkoper, was gehuwd met JEHANNE STELCIUS, de dochter van JAN STELCIUS en (JO)ANNA VAN EERTBORNE, en zuster van MARIE STELCIUS die gehuwd was met ARNOUT sCONICKS, boekverkoper.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister no. 378, fol. 6, 37v° en 83.
 
3 februari 1584.
PAUWEL VLEUGELS alias Pestenaken, GERAARDSzoon, kleermaker, uit Diest.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
5 februari 1584.
Myne Heeren, regard ghenomen op de groote nootelyckheyt van Joncker JAN VANDER NOOT, eertyts Schepene gheweest hebbende der stadt, &c. tot onderstant van syne behoefflyckheyt, te gheven vyftich guldens eens.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 212.
 
16 februari 1584.
MARIE DE VOS, begijn geweest op het groot Begijnhof, nu door de genade Gods verlicht tot de waarheid der christelijke religie, vraagt om het huis te mogen behouden dat zij gekocht had voor haar leven op het Begijnhof.
Bron: Antwerpiensia, Deel 15, blz. 306.
 
22 februari 1584.
AART VAN THUYLT verkoopt aan AART JORDAENS en zijn vrouw LYSKEN FONTEYNEN een huis op het Klapdorp.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
6 maart 1584.
Alsoo WOUTER ROELOFFS, ghetrouwt hebbende JACOMYNE MAGERMANS, pachtersse vanden Veere alhier, &c.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 234.
 
15 maart 1584.
Gecommitteert SERVAES JORDAENS, om te wesen Capiteyn over dinwoonders vande Eyermerct, in plaetse van PAPENBROECK.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 246.
 
20 maart 1584.
Gecommitteert ISAACK GAST, om te wesen Capiteyn, in plaetse van Capiteyn VAN ACKEREN.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 247.
 
22 maart 1584.
Gecommitteert GUILLAUME JANSSENS, om te wesen Capiteyn, in plaetse van wylen JOOS DE VOS, onder den Colonel HOFFMAN.
Gelycke acte op JACOP l’HERMITE, in plaetse van JACOB VAN BEMMEL.
Gecommitteert LOYS MALEPART, Colonel, om te wesen Amonitiemeestere deser stadt.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 248.
 
27 maart 1584.
Geordonneert Mr. PEETER HEYNS (geb. Antw. 1537, ovl. Haarlem 1598, geh. met ANNA SMITS)  ende Mr. JACQUES VAN HOUTHUYSEN, om voor dit jegenwoordich jaer, te wesen Deken vande Schoolmeesters.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 249.
 
28 maart 1584.
- JOCHUM DE BILL meth syn huisfrow GRIETGEN DECKERS, van Tylt uth Flanderen, hebben attestatie vertoent van Eeckloe, by s Jacobsstraete.
- TANNEKEN VAN HAEVERBEEKE, van Tylt, die huysvrowe van PIETER VAN HAEVERBEEKE, up die Raecx, heeft attestatie vertoent van Brugge.
- VINCENT VAN DER LEYE, schoemaker, heeft vertoent attestatie van Boeckhout.
- OLIVEER DE KOENINCK, van Warriponn uth Flanderen, kleermacker, woenend in den Voerkamp. Getuige VINCENT VAN DER LEYE.
- MAYKEN BUCX, jungedr. van Tylt, in die Grote Houtstraet by TRYNTGEN BUSSEMAEKERS. Getuige van beide voorseyde is JOSINA VAN DEN BUSCH.
- JELIS VAN DEN BUSCH, lynenwever, in die Achterstraet, die man van JOSINA VAN DEN BUSCH.
- JAN VAN DEN BUSCH, van Wulvergem, jungesel, werckt by Mr. TONIS, touwmaeker. Getuige Mr. TONIS voerseyd.
- PAULUS VAN DEN CASTEEL, wewenaer van Wervick, lynenwever, woenende upt Klein Heilig Lant.
- JOEST DE WAELE, van Ingelmunster uth Flanderen, lynenwever, woenende in S Tonisstraet. Getuige van beide voerseyde is DAMUS JACOBSz.
- PIETER BORRIJ, barbyr, van Poperingen in Vlanderen, woenende in die Waermoesstraet. Getuige JOHANNES DAMIUSS.
Bron: Lidmatenboek N.H. gemeente Haarlem, Gens Nostra 33, 1978, blz. 273, 274.
 
29 maart 1584.
JOANNA en JAN VAN HOUTE, samen met de erfgenamen van hun zuster CLARA, verkopen aan hun moeder BARBARA VAN BOOM en hun zusters ANNA en CATHARINA VAN HOUTEN een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
30 maart 1584.
Geordonneert ende bevolen NICASIUS LAUWAY, &c. totte inductie vande ghoetwillige leeninge, te tellen aen MARTEN DELA FAILLE ende BARTHELMEEUS PELS, de somme van twee hondert Carolus-guldens, &c.
Gelycke acte op:
JAN BODE, den ouden.
DENYS DE LAET.
PEETER LULS.
FRANCHOYS DUNCKER.
BOUWDEWYN BREYEL.
HANS VAN RYSEGEM.
OSWALDUS GAREN.
HARMAN LEYS.
LAUREYS RYCX.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 253, 254.      
 
31 maart 1584.
FANNEKEN BOONERS, jd. van Antwerpen, aangetekend te Delft voor huw. met FRANSCHYS VAN DER STEEN, weduwnaar.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
11 april 1584.
Geordonneert HANS LAMBRECHTS, om dit jegenwoordich jaer te wesen Deken vande Diamant- ende Robynsnyders, mits doende den eedt daertoe staende.
Geordonneert ROGIER CASTELIER, om te wesen Capiteyn, in plaetse van CORNELIS VRANCX.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 258, 259.
 
Zelfde datum.
JAN SUCQUET verkoopt aan GERARD PITTEN een erfelijke rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 april 1584.
Geordonneert PEETER VAN SCHALVYN, om te wesen Capiteyn, in plaetse van JAN ELINCK, onder de Colonel myn Heer van St. Aldegonde.
Geordonneert PEETER SLACHMOLDER, om te wesen Capiteyn, in plaetse van LION LE PETIT.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 260.
 
18 april 1584.
JERONIMUS HEESTER WOLFSz. wijlen, daar moeder af was ELISABETH PELGROMS, getrouwt ende sijn selfs, voldaan van GERARD PELGROM zijn oom wonende te Nurenberg, zijn voogd geweest.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 377, fol. 129.
 
21 april 1584.
CORNELIS PIETERSz., jg. en boekslotenmaker van Antwerpen, aangetekend. huw. te Delft met MARGRETE PIETERS jd.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
23 april 1584.
PETRONELLA SOELMANS verkoopt aan GERARD PITTEN een rente grondcijns op een hoeve.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
26 april 1584.
Geordonneert JASPAR VAN BAERLE, om te wesen Capiteyn, in plaetse van GUILLAUME HEEMSSEN.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 265.
 
Zelfde datum.
ADRIAAN SEGERS en CATHARINA VAN DEN PERKEN assigneren aan CATHARINA RIJCKAERTS een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
ADRIAAN SEGERS verkoopt aan WILLEM SMOLDERS en zijn vrouw CATHARINA VAN DEN PERCKE de helft van een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
2 mei 1584.
LUCAS VERHULT machtigt JOHAN VAN METEREN, procureur voor de gerechte van Utrecht “alzulcken zaecke oft proces als hy constituant vuytstaende ende te doene heeft jegens RUTGHER HOEDEMAECKERS sittende in den arreste op ten Huyse van Hasenberch.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 378, fol. 115v°.
 
9 mei 1584.
JACOB YNGELSsone, schipper van Vlissinghe, vercocht BALTHAZAR DE MOUCHERON, coopman en ingeseten borgher deser stadt, eenen boodt genaempt “De Valcke”, groot omtrent dertich last, out omtrent drye jaren mette gevolghe en toebehoorten … daeraf hy tweederde parten gecocht heeft tegens CORNELIS CLAES DE LICHTE en JAN PIETERS VISSCHIETER, poorters van Vlissinghe, en daeraf t resterende derde part hem van te voren toebehoorde.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 378, fol. 165.
 
15 mei 1584.
Gecommitteert JACQUES VANDER GEENS, om, by provisien te wesen Capiteyn, in plaetse van HARMAN DE RUYTERE, onder den Colonel JAN GODDIN.( Deze was geh. met BARBARA VIVIEN).
In dienste ghenomen GUILLAUME CLOCK, om, in stede van BOUWDEWYN CORNELISSEN, te wesen Capiteyn op het schip ghenaempt “Den Vliegende Hert”.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 275, 279.
 
26 mei 1584.
Ordonneren WILLEM VANDEN POELE, om te wesen Capiteyn vanden gheheelen Vyfthienden Wycke  deser stadt.
Bron: Collegiale Actenboeckenen 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 281.
 
15 juni 1584.
Geordonneert WILLEM VAN DIEST, om te wesen Busmeestere vande Oude Cleercoopers, voor dit jegenwoordich jaer.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 301.
 
Zelfde datum.
NIKLAAS SCHUYL, kleermaker, uit het land van Limburg.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
21 juni 1584.
Geordonneert GILLIS VERMEULEN, om by provisien, te wesen Capiteyn, inde plaetse van CHRISOSTIMUS SCHOLIERS, onder den Colonel LOYS MALEPART.
Gelycke acte op AERDT HACKAERT, in plaetse van STEVEN DE LA FAILLE, onder den Colonel PELLICOREN.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 302.
 
30 juni 1584.
Gecommitteert HANS VEKEMANS, om te wesen Capiteyn, in plaetse van CORNELIS ADRIAENSSEN.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 310.
 
2 juli 1584.
JAN SMOLDERS woonachtich tot Bladel debet TANNEKEN JANS sCOSTERSdochter de somme van vierentseventich carolus gulden eens tot xx stuvers tstuck toecomende ter causen van goeden geleenden gelde by AERT JAN SMOLDERS zyns comparants broeder ontfangen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 378, fol. 96.
 
3 juli 1584.
Gecommitteert JAN LOBBEHOOS, om te wesen Capiteyn, in plaetse van MICHIEL QUICKELBERGE.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 311.
 
Zelfde datum.
JAN VAN DER MERCT, buitenpoorter.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
4 juli 1584.
- WOUTER WOUTERSz., van Tuernout, lynenweever, meth LYSBETH BOEVEN syn husfrouw, in Barteliorisstraet. Getuige GOSEN HENDRIXz. van Tuernout.
- ROGIER DE KOEKER, van Cortrick uth Flanderen, woenende bij Cruispoert. Getuige WILLEM JANSz. van Breda.
- MAYKEN VERBEECKS, weduwe van Gotthem uth Flanderen, upt Oude Gracht. Getuige ENGEL WILLEMS van Isegem.
- ROEL DE BRUYN, van Hulste uth Flanderen, tymmerman, meth STYNTGEN syn huisfrow, by Schalckwickerpoerte. Getuige DAMIS JACOBSz.
- ROGIER BOCHHURT, van Ingelmunster, lynenwever, by Schalckwickerpoert. Getuige DAMIS JACOBSz. van Haerlem.
- PIETER DE KONINCK, van Leegen in Flanderen,lynenwever, by Schalckwickerpoert. Getuige DAMIS JACOBSz.
- BOUDEWYN DE KAPMAEKER, van Mosele uth Flanderen, timmerman, upt Kreiennest.
- JOSINA CHRISTIAENSdr., van Meenen, upt Groot Hellig Lant. Getuige van beide voorseyde ANTHONIS DE ROSSEY.
- MAYKEN VAN DE KEERE, van Koemen uth Flanderen, de dienstmeit van JAN DE LESPIER. Getuige JAN DE LESPIER voerseyd.
- WILLEMTGEN CHRISTIAENSdr., van Meenen, die huisfrou van WILLEM VAN ZEESEN, in die Achterstraet. Getuige haer man voorseyd.
- MAGDALENA VAN HUFPEL, van Meenen, jungedr. upt Sparren by MAGDALENA ENSAMS. Getuige MAGDALENA voerseyd.
- JANNEKEN, die weduwe van LOWYS JANSz., van Tylt, is te Brugge in die gemente gewesth, in die Frankesteg. Getuige JOHANNES AMPSINCK.
- JAN DIE LESPIERE, van Halewyn, in die Backenesserkercke, heeft attestatie vertoent van Gent.
- GYLIAEN DE REMOUT meth MAYKEN syn huisfrow, van Meenen, up den Borchwal, heeft attestatie vertoent van den dienars tot Meenen.
- JAN VAN DE MERGELE meth MAYKEN syn huysfrow, van Nederbraekele, in de Koppelsteegh, lynnenwever, attestatie vertoent van Gent.
- PIERI PINQUEL, van Iperen, lynenwever, in die Groete Houtstraete, heeft attestatie vertoent van Iperen.
- LAMBRECHT KEUKENS, van Brugge, lynenwever, in die Achterstraet heeft attestatie vertoent van Brugge.
- MAYKEN MERTENSz., die huisfrouw van PASSCHIER VAN HAVERBEEKE, in die Sparwouwerstraet sal attestatie vertoenen van Brugge tot syne tydt.
- TRYNTGEN JANSZ. jungedr., van Gielleue by Meenen, in die Sparwouwerstraet. Getuige MALLIAERTz. haer broeder.
- REUTGER VAN ABROUCK meth CONSTANTIA syn huisfrouw heeft attestatie vertoont van Antwerpen, woent achter Klockhuis in Sunnenberchshuis.
- JENNEKEN VAN DE CRUICE, huisfrouw van BERTOM FERRIJN, upt Sperren in SYMEN SCHEETGES huis. Getuiget ANTONIS VAN ELSLANT dat sy oeck in Flanderen een lidmaet der gemeente geweest is.
- PIETER LAMBRECHTz. jungesel, van Esche in den Achterkamp. Getuige JOHAN VAN MESSCHE uth Flanderen.
- JANNEKEN SERRODS, huisfrow van PIETER PINCEEL, up die Backenessergracht heeft attestatie vertoent van die gemeente te Iperen.
- PIETER SERVIN, van Wervick in Flanderen, woent in die Groete Houtstraet. Getuiget syn schoensoene PIETER PINCEEL dat is al in voertyden een lidmaet geweest.
- SACHARIAS BRUISTEEN meth JACOMINA COLPARTS syn huisfrow, van Hardoë uth Flanderen, in die Hondesteegh. Getuige ENGEL WILLEMSS.
Bron: Lidmatenboek N.H. gemeente Haarlem, Gens Nostra 33, 1978, blz. 274.
 
6 juli 1584.
- JAQUES VAN DER EEKE, jungesel van Iperen, by die Kraene. Getuige PETRUS VAN DER EEKE syn broeder.
- PETRUS VAN DER EEKE, jungesel van Iperen, by die Kraene. Getuige JOANNES AMPSINCK.
Bron: Lidmatenboek N.H. gemeente Haarlem, Gens Nostra 33, 1978, blz. 275.
 
Zelfde datum.
- JAN DANIEL BOUTEN, van Daiseell, woent in die Gierstraet heeft attestatie vertoent van Brugge.
- JANNEKEN OVIJN, weduwe van Halewijn in den Achterkamp. MATTIJS CRUISERT betuigt dat sy in die Gemeente geweest is te Brugge.
- WILLEM JOESTEN, van Rumbeeke, in die Turffsteegh. Getuige BEELKEN GELDOFFS syn huisfrow.
- WYLLEM VAN DEN WALLE mit sin husvrow CHRISTINA VAN KRUBEKE beyde van Iperen woenen opt Groot Heilig Land by die brugge.
- MARIA DE LANDTZHEERE, weduwe, hefft haer attestatie van Brugge vertoent.
- CLARA, weduwe van GODEFRYED VAN MAERE hefft attestaie van Brugge.
- LOUWYS VAN SLAMBRUECK, van Moelebeke, mit sin husvrow JANNYCKE te Varwess van Wingenn op die Vullersgrafft sind beyde gewest in die gemeente tot Suwenkerke hebben doch vermitz het verloop geen attestatie.
- SALOMON KORDUEN, van Wervyke, in die Backenesserkameren sall die naeste reyse belijdenisse duen; factum.
- BOUDEWYN HENDERIX mit syn husvrow JACOMINA, beyde van Dixmueden, hebbe vertoent attestatie van Leyden, woenen int Roeuclaessteege by ‘t Groot Heilig Land.
- CATHARINA MACKY, van Doornick, die suster van FARDINAND SABA is van lidtmat tot Machelen geworden, up d Oude Grafft.
Bron: Lidmatenboek N.H. gemeente Haarlem, Gens Nostra 34, 1979, blz. 45.
 
10 juli 1584.
IS MYN HEER DEN PRINCE VAN ORAENGNIEN GHESCHOTEN TOT DELFT.
 
14 juli 1584.
ANTHONIS THIELENS, boekverkoper, verkocht met Mr. ANTONI VAN GHEELE, als executeurs testamentair van JAN FABRI alias REIJNS, JANSsone wijlen, een rente.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister no. 378, fol. 330v°.
 
16 juli 1584.
Gecommitteert Meesters BARTHOLOMEEUS VAN COUWENBERGE, JASPAR VAN BAERLE, CORNELIS EERDEWYNS ende MICHIEL VAN MIERBEKE, om hun te vinden opt Veer, tegens over dese stadt, &c.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 332.
 
19 juli 1584.
…, te gane ten huyse vande parsoonen hun van dese stadt gheabsenteert hebbende, volghende de liste daeraff ghemaect, &c. De namen vande persoonen:
HANS DE SCHOT.                 ROBRECHT VAN EECKEREN.
DAVID HACK.                        JASPAR COYMANS.
PEETER ARNOUTS.             CRISOSTIMUS SCHOLIERS.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 337.
 
24 juli 1584.
Liste van vuytgheweken parsoonen, der welcke ghoeden men sal inventarieren:
GILLIS HESSELS.                DAVID SCHOLIERS.
AERDT FABRI.                     MICHIEL EEMS.
JAN DONCKER.                   GODEFROY HOUTAPPEL.
SYMON DE DECKER.         JAN RODE.
 
… tot betalinghe van het rantsoen van den knecht van Mr. HUYBRECHT DREGGE, Deken vande Chirugyns, ghevangen op Lieffkenshoeck, &c.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 341.
 
2 augustus 1584.
Geordonneert HANS GERSHOVEN, om te wesen Capiteyn, in plaetse van RADEMAECKER, over de Corenmarct.
Gelycke acte op PEETER VAN GELIKERCKEN, in plaetse van Mr. GUILLAUME VAN HULTEN.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 347.
 
Zelfde datum.
JACQUES COCQUIEL, coopman, constituit SYMON VAN THIENEN, coopman, wonende te Rhene … om te ontvangen 47 pond 9 st. 7 penn. vlaams alsde weduwe en erfgenamen van wijlen EVERAERD CONINCX hem schuldig zijn.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 378, fol. 119v°.
 
4 augustus 1584.
JAN VAN HALEWYN, coopman, residerende binnen deser stadt constituit HAN DE VOS, coopman, woonende tot Middelborch.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 378, fol. 119.
 
11 augustus 1584.
… te betalen aen Mr. LAUREYS REYNOUTS ende GUILLAUME VERHULTEN, Chirugyns, hunne vacatien gedaen op Lilloo, &c.
Op de requeste van ADRIAEN SARES, by den vyanden gevangen gheweest synde op Lieffkenshoeck, als chirugyn, &c.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 352, 353.
 
13 augustus 1584.
Geordonneert JASPAR KEURLINCK, nyettegenstaende het verbot hem gedaen, dat hy sal laten volgen, tot behoeff deser stadt, aen Mr. ADRIAEN BOSCH, thien vaert calck.
 
Zelfde datum.
Onderteekent XXI parsoonen, om te executeren, by apprehensien, op hunne parsoonen, by faulte van het opbrenghen vande quotisatie, te wetene:
LENAERT MAILLET.
LOYS CLARISSE.
ROGIER CLARISSE.
CORNELIS SCHOT.
HENRICK VAN ONCHEN.
BENEDICTO LECCARIO MONELIA.
JAN DE BRUYNE.
BALTASAR COYMANS.
GUILLAUME VERHEYEN.
FRANCISCO RATEL.
SEBRECHT BOUDECHON.
JACQUES THIERY.
NICLAES DE CLERCQ.
PEETER OELS.
HANS FOURMENOIX, den ouden.
AERDT FRANCX.
JASPAR VAN UFFELE.
JAN VANDEN WOUWERE.
De weduwe HUYTER met haren sone.
MICHIEL LE PIPRE.
JACQUES LANGE.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 354, 355.
 
23 augustus 1584.
De navolgende personen moeten zich binnen 8 dagen melden op het stadhuis. Zij zijn onwettig afwezig. Mochten zij niet komen opdagen; dan worden hun bezittingen verbeurd verklaart:
 
HANS DE SCHOT.                                     AERDT VAN EEDE.
CHRISOSTOMUS SCHOLIER.               FRANCHOIS FAGEL.
JAN VAN HOVE.                                        SIMON DE DECKERE.
GODEFROY HOUTAPPEL.                     ROBRECHT VAN EECKEREN.
PEETER AERNOUTS.                               JAN HELDEWIER.
GIELIS HESSELS.                                      JASPAR CO(E)YMANS.
JAN VAN ROODE, lynwatier.                   HANS VAN ROODE.
JAN LE GRAND.                                        JAN DE BITTERE.
AERDT FABRI.                                           MICHIEL EEMS.
DAVIDT SCHOLIER.                                JAN DONCKERE.
THOMAES HAECKENS.                          JAN VANDEN STEENE.
ANDRIES ANTHONISSEN.                      NICOLAES VAN COELEN.
HENRICK VAN ONCHEM.                      NICLAES DE CLERCK.
PEETER VANDEN BERGE; cruydenier.   
Bron: Gebodboeck, vol. D, fol. 420v° en A.A.B. Deel 4, blz. 168-177.
 
Na publicatie, verontschuldigen een reeks personen zich voor hun afwezigheid, zoals blijkt uit de volgende stukken:
 
Opde requeste van JERONIMUS VAN AUDENDORP, swager van NICLAES DU CLERCK, &c, nae Colen is, &c. te houden in surceantie voor sulcken behoorlycken tyt, als omme den voors. NICLAES daeraff de wete te doene, ende om hem herwaerts te moighen transporteren, &c.
Bron: Requestboek, 1584, fol. 209v° en A.A.B. Deel 4, blz. 168.
 
Opde requeste vande huysvrouwe ende vier kinderen van MICHIEL HEEMS, &c. biddende dat myne Heeren gelieve hem remonstrant te scrabbene vuyte leste vande gheproclameerde ghevluchte borgeren, &c. mits dyen hy voor date vande siege van Lieffkenshoeck oft Lillo buyten deser stadt is geweest.
Bron: Requestboeck, 1584, fol. 209v° en A.A.B. Deel 4, blz. 168.
 
Opde requeste van ANNA WILLEKENS, huysvrouwe van THOMAS HEYKENS (HAECKENS) versueckende dat mynen Heeren believe de inroepinge van haren man te schorssen, dat hy sal blyven genyeten den tyt van twee maenden hem by voorgaende requeste gegunt.
Bron: Requestboeck, 1584, fol. 211 en A.A.B. Deel 4, blz. 169.
 
Opde requeste van Jouffrouwe CATHARINA BASELIERS, huysvrouwe van HENRICK VAN HOMSSEN (ONCHEM), oudt wesende de selve HENRICK 70 jaren, ende vertrocken mae Hollant, mits de groote alteratien, &c. in state ende surseantie, tot dat de selve heur man, sonder peryckel, souden moighen herwaerts comen.
Bron: Requestboeck, 1584, fol. 218v° en A.A.B. Deel 4, blz. 169.
 
Opde requeste van HANS FABRI, inden name van AERDT FABRI, synen vader, &c. den voors. AERDT FABRI, te statueren voorden tyt van drye maenden, &c.
Bron: Requestboeck, 1584, fol. 220v° en A.A.B. Deel 4, blz. 169.
 
Opde requeste van HENRICK VAN LEMENS, als schoonvader van JASPAR COYMANS, versueckende alle voordere proclamatie des voors. COYMANS houden in state ende surceantie, voor den tyt van vier maenden, om alhier hem te comen verantwoorden.
Bron: Requestboeck, 1584, fol. 226 en A.A.B. Deel 4, blz. 169.
 
Opde requeste van MICHIEL HELDUWIER, broeder JAN HELDUWIER, versueckende datmen den Officier ordonneren soude van voordere daghementen ende proceduren tegens den voors. synen absenten broedere, &c.
Bron: Requestboeck, 1584, fol. 233v° en A.A.B. Deel 4, blz. 170.
 
Opde requeste vande huysvrouwe ende kinderen van MICHIEL HEEMS, &c. hem te vergunnen alsnoch den tyt van twee maenden absentie.
Bron: Requestboeck, 1584, fol. 233v° en A.A.B. Deel 4, blz. 170.
 
Gheeft te kennen JAN VAN HOVE hoe dat hy suppliant, 3 Aprili lestleden, vertrocken is gheweest vuyt dese stadt, nae Haerlem, om te benefitieren de lynwaten, die hy aldaer is hebbende, &c. soo en is den voors. suppliant tot noch toe nyet moighelyck geweest nae dese stadt weder te keeren, &c.
Bron: Requestboeck, 1584, fol. 248 en A.A.B. Deel 4, blz. 171.
 
Verthoont PEETER AERNOUTS, &c. is genootsaeckt gheweest, vuyt oorsaecke van diversche affairen raeckende synen handel, ende hem grootelyck betreffende, van hier te reysen nae Zeelant, &c.
Bron: Requestboeck, 1584, fol. 256v° en A.A.B. Deel 4, blz. 171, 172.
 
Verthoont JANNEKEN JANSSENS, wettighe huysvrouwe van MICHIEL EEMS, PEETER, THOBIAS ende MICHIEL EEMS, de jonghe, syne sonen, &c. is ghereyst naer Amsterdamme, om aldaer eenige hoppe, die hy aldaer weet te becomen, inne te coopen, &c.
soo dat hy MICHIEL by de selve vuytloopers nyet en behoort gherekent te worden, &c.
Bron: Requestboeck, 1584, fol. 292 en A.A.B. Deel 4, blz. 172.
 
Gheeft te kennen HENRICK MOONS, den Ouden, hoe dat HENRICK MOENS, de Jonghe, syns suppliants sone, &c. alsnoch is een jonckman, onghehouwt, hebbende alnoch in leven vadere ende moedere in de plicht, aedt ende dranck, &c. ende dat hy alleenlyck absent is, om in Hollant, Zeelant, Vrieslandt ende daer ontrent, de vuytstaende schulden te manen ende te innen, &c
Bron: Requestboeck, 1584, fol. 296v° en A.A.B. Deel 4, blz. 173.
 
Gheeft te kennen JAN VAN RODE, lynwatier, hoe dat alsoo hy suppliant by evidenten abuyse, is ghestelt gheweest onder het ghetal vande absente borghers ende inghesetenen deser stadt, &c.
Bron: Requestboeck, 1584, fol. 300 en A.A.B. Deel 4, blz. 174.
 
Verthoont CORNELIS PRUNEN dat hy vernomen heeft, datmen soude vercoopen den huysraet van AERDT VAN EEDE, ende alsoo hem kennelyck is, dat onder den selven syn diversche paecheelen die toebehooren synder sustere MARIE PRUNEN, der voors. VAN EEDE moedere, &c.
Bron: Requestboeck, 1584, fol. 302 en A.A.B. Deel 4, blz. 175.
 
Opde requeste van EUSACHIUS JACOBS, swager SEBASTIAEN VERHEYEN, versueckende de voortsroepingen te houden in surceantie, &c.
Bron: Requestboeck, 4 oktober 1584, fol. 305 en A.A.B. Deel 4, blz. 176.
 
De huysvrouwe van CHRISTOFFEL THYS, &c. dat het vertreck haers voors. mans vuyt egeen andere oorsaecke en is gheschiet, dan om syn oudste sone te assisteren in syn houwelyck, binnen der stadt van Amsterdamme, &c.
Bron: Requestboeck, 1584, fol. 315 en A.A.B. Deel 4, blz. 176.     
      
27 augustus 1584.
Gecommitteert BONAVENTURA VAN EELEN, om te wesen Ceurmeestere vande Beenhouders- Ambachte.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 366.
 
29 augustus 1584.
Geordonneert BALTASAR COYMANS, promptelyck te betalen, &c. de weduwe van wylen JERONIMUS COYMANS ende haere weesen, mitsgaders JASPAR COYMANS, &c.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 366.
 
3 september 1584.
Gecommitteert PEETER VRANCK, om te wesen Capiteyn, in plaetse van HANS MUSCH, onder den Colonel GODDIN.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 369.
 
5 september 1584.
Gecommitteert MERTEN VANDEN SANDE, om te wesen Capiteyn, in plaetse van JACQUES BELTEN, onder Colonel MONTENS.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 372.
 
18 september 1584.
Gecommitteert JORIS BAST, om te wesen Deken vande Goutsmeden deser stadt.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 380.
 
20 september 1584.
JAN BEELAERT, boekverkoper, gemachtigd van HENDRIK PIETERS, boekverkoper, voor hem zelf en in naam van GRIET, ENGEL, STIJN en DIGNA PIETERS, zijn zusters (procuratie Amsterdam 26 juli 1584) verkocht een rente van 31-12-1549, geërfd van hun tante KATELYNE RICKAERTS.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister no. 379, fol. 120v°.
 
22 september 1584.
Geordonneert GILLIS SATTYN, te betalen de quotisatie vande weduwe WACHMANS, syne schoonmoedere, &c.
Geordonneert PEETER VERLEYDEN, te betalen de quotisatie van de weduwe BOEDRY.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 382, 383.
 
26 september 1584.
Alzoo, opden XVIIe July lestleden, alhier by publicatie, van sHeeren ende deser stadt weghen, geboden ende geordonneert is, dat egheene manspersoonen, borgeren oft ingesetenen derselver, hen en souden vervoirderen te absenteren ende te vertrecken, zonder behoorlyck consent, opde pene dat haere goeden terstont ende geappliceert &c.
De namen vande persoonen diemen inde voorgaende publicatie voortsgeroepen heeft, zyn de naervolgende:
MICHIEL HEEMS.                                       CHRISOSTOMUS SCHOLIER.
FRANCHOYS FAGHEL.                              SYMON DE DECKERE.
GODEFROY HOUTAPPEL.                        PEETER AERNOUTS.
DAVID SCHOLIER.                                     JAN VAN RODE, lynwatier.
PEETER VANDEN BERGE, cruydenier.   HEYNDRICK VAN ONCHEN.
JASPAR COYMANS.                                    ANDRIES ANTHONISSENS.
JAN VANDEN STEENE.                              JAN DE BITTERE.
JAN LE GRAND.                                           HANS VAN RODE.
JAN HELDUWIER.                                       AERDT VAN EEDE.
HANS SCHOT.                                               JAN VAN BLOOS.
De persoonen diemen alsnu voir de ierste reyse voortsroept zyn de naervolghende:
(De cursief gedrukte namen zijn doorgehaald na de eerste of de tweede afkondiging).    
CORNELIS DYCKSTRAETE.                      JAN VANDER GOES.
STEVEN DELA FAILLIE.                          Mr. HEYNDRICK DE VOS.
CHRISTOFFEL THYS.                                NICLAES DE GROOTE.
SYMON DE NEUFF.                                    LAUWEREYS COUSAERT.
GHEERT VAN ACKEREN.                        JAN CRUYPENNINCK.
PEETER DESMAREZ.                                LUCAS VANDEN VELT.
STEVEN DE POORTERE.                          ALEXANDER GEBOUT.
HANS VALCK.                                              JACQUES SCHOT.
JACQUES BAUDESOM, JANSsone.          HENDRICK MOONS, den jonghe.
FRANCHOYS BOUDAEN.                          THIBOUT DE PICKERE.
MARCUS VAN WOONSELE.                     ANDRIES RADEMAECKER.
PHILIPS VANDEN BROECKE.                  JAN VAN SPANNENBORCH.
FRANCHOIS DONCKER.                             GUILLIAM DE GREVE.
JAN GOUTIER.                                             GHEERT HANMAERT.
Mr. JAN FYEN, medecyn.                              NICLAES VANDEN BROECKE.
BALTHAZAR HERSTEEN.                         HEYNDRICH VOEL.
ELIAS DE BIE.                                               Mr. FRANCHOYS DE SCHOT.
ANDRIES VAN TURNHOUT.                       HANS DONCKER.
REMEEUS DE WEVERE.                             SEBASTIAEN VERHEYDEN.
ANTHONIE RAPALIE.                                  GABRIEL JANSSENS.
HANS GEERAERTS.                                      LOYS JONAS.
Bron: Gebodboeck, vol. D, fol. 423 en A.A.B. Deel 4, blz. 183-185.    
 
28 september 1584.
Gecosen PHILIPS GALLE, om te wesen Deken vande Violieren.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 385.
 
3 oktober 1584.
Gecommitteert JAN HENRICK, om te wesen Capiteyn, in plaetse van JASPAR CHARLES.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 392.
 
Zelfde datum.
- TANNEKEN WILLEMSDR, weduwe, meth attestatie van Antwerpen in die Gierstraet.
- ADRIAENEKEN WILLEMETZ, die huisfrou van PIETER DATEN, van Iperen meth attestatie van Iperen up den Borchwal meth een lynenwever genamt Gerart.
- WILLEM VAN KANINGEN, van Ruselaer, aldernaest JEN DE WAALE. Getuiget JOANNES BOGAERT dat hy te Brugge in die gemeente geweest is.
Bron: Lidmatenboek N.H. gemeente Haarlem, Gens Nostra 34, 1979, blz. 45, 46.
 
5 oktober 1584.
JAN HELSCHEVIERS, drukker, uit Leuven.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
6 oktober 1584.
LAURENS NUYTS, de kinderen van wijlen JAN NUYTS en dezer moeder BARBARA DIETERMANS, transporteren aan PETER SMIT alias FABRI een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 oktober 1584.
Een aantal burgers te Antwerpen wilden dat er onderhandelingen werden begonnen met de belegeraar FARNEZE. Deze groep noemde men de “Peiswillers”. Zij werden gevangen gezet en veroordeeld. 
Schepen JAN DE PAPE verloor zijn ambt en jaarwedde.
JAN DELLA FAILE, JOACHIM STEYLINCX en GABRIEL STEYLINCX elk een boete van 6000 gulden, ROBRECHT VAN ASTEN een boete van 4000 gulden en de gebroeders VAN MECHELEN elk tot 1200 gulden boete.
Bron: Geschiedenis van Antwerpen, Deel 5, blz. 215, Mertens & Torfs.
 
18 oktober 1584.
Alsoomen, midts seeckere precedente informatie genomen ten laste van HENDRICK DE GREVE, den selven HENDRICK ontboden heeft, nyet en is gecompareert ende daerna tsynen huyse byden Heere oock gesoecht synde nuyt en is gevonden, &c.
Bron: Gebodboeck, vol. D, fol. 424 en A.A.B. Deel 4, blz. 186.
 
22 oktober 1584.
Gecommitteert DIERICK VAN OS, de jonge, om te wesen Capiteyn, in plaetse van HANS CLAMP, onder den Colonel PELLICOREN.
Gelycke acte op LOYS VAN SCHAVERBEECK, in plaetse van JAN LOBBERJOOS.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 406.
 
27 oktober 1584.
Liste vande granen toecomende den absente parsoonen:
CORNELIS ende HUYBRECHT DYCKSTRATE.
GLAUDE HERLYN.                         GUILLAUME CAMP.
JAN GOUTIER.                                 JACQUES DAEMS.
JACQUES LE MEERE.                    JOOS BROCKAERT.
NICOLAES DE CLERCK.               PAUWELS PARMENTIER.
ROBERT VAN EECKEREN.           AERDT FABRI.
JAN DE BITTERE.                            Mr. WILLEM DE VOS.
SYMON FOURMENOYS.                 De weduwe GHEERAERT STERCK.
De weduwe BARON.                          DOMYNECUS POEL.
FRANCHOYS FAGEL.                     JAN MENGELS.
Deze granen gaan naar de Aalmoeseniers t.b.v. de armen der stad.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 410.
 
Zelfde datum.
De voogden van JOANNA VAN DEN BERGHE en deze van SARA DENS verdelen de erfenis van HERMAN VAN DEN PUTTE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
30 oktober 1584.
Liste van eenige absente parsoonen dye welcke participeren inde hipotheque vande XXV stuyvers op elcke ame wyns ende IIII stuyvers op elcke tonne biers:
JAN VAN HOVE.
ANTHONY ANSELMO.
JAN VAN SANTVOORT.
AERDT VAN EEDE.
CORNELIS SCHOT.
CRISOSTIMUS SCHOLIERS.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 420.
 
31 oktober 1584.
- MAIJKEN DE VRIENDT, jonghedochter van Muelenbeke, wonende up de Burchwal. Getuuge ENGEL WILLEMSZEN.
- MAIJKEN REGOUTS, de huusvrouw van MAURIS REGOUTS, van Steenvoorde.
- FRANCIJNE VERSTRAETE, weduwe van Wulverghem, wonende in St Barbelscapelle.
- CORNELIS BUUC, van Thielt uuijt Vlaenderen, ende CATHELYNE zyn huusvrauwe wonende inde Groote Houtstraete.
- CARLE ANTHONIS, van Meenen, mit sin husvrow.
Bron: Lidmatenboek N.H. gemeente Haarlem, Gens Nostra 34, 1979, blz. 46.
 
1 november 1584.
Geordonneert myn Heer den Marckgrave te relaxeren den parsoon van ROBRECHT VAN HAESTEN, gevangene, &c.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 422.
 
4 november 1584.
Geordonneert WOUTER ANTHONIS om voor dit jegenwoordich jaer te wesen Deken vande Natien vande Graencoopers binnen dese stadt.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 424.
 
6 november 1584.
Liste van parsoonen absent ende gheinteresseert inde negotiatie vande LV guldens ghehipothiceert op den impost vande VI stuyvers op elcke tonne wit biers:
JAN VAN HOVE.
JAN BASELIERS.
SYMON FOURMENOYS.
FRANCHOYS FAGEL.
JAN HELLEWIER.
HENRICH VANDEN PUTTE.
CORNELIS DYCKSTRAET.
GILLIS VAN WOLFFWINCKEL.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 425.
 
7 november 1584.
Gecommitteert LENAERT ERSSENS om te wesen Capiteyn, in plaetse van GILLIS ROELANTS.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 431.
 
28 november 1584.
Gegunt, in plaetse van wylen LENAERT STABOR, aen MELCHIOR HAGENHOUDT, het clerckschap vande poorte ghenaempt het Mayegat.
Bron: Collegiale Actenboeck 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 441.
 
1 december 1584.
Geordonneert AERDT VAN THUYLT, vuyt te reycken ende te betalen aen JAN CASSIOPIN, &c. ter saecken van granen alhier gecomen van Rotterdam.
 
… te betalen aen PETRONELLA CRIECKART de somme van LXXV guldens eens.
Bron: Collegiale Actenboeck 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 443.
 
3 december 1584.
Geordonneert JAECQUES VAN BOXSTEL, om te wesen Capiteyn, in plaetse van GILLIS ROELANTS.
Bron: Collegiale Actenboeck 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 447.
 
5 december 1584.
Alsoo LENAERT DE POORTERE, portier van het Mayegat, mits synder indispositie, &c. soude willen committeren, als assistent, JAECQUES VAN HERSBEKE, vroom ende dispost van leden, &c.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 446.
 
7 december 1584.
Gecommitteert JAN VAN SONNE ende GUILLIAM VAN ZELE, om te wesen Busmeesters, in plaetse van BARTHELMEEUS VAN COUWENBERCH ende MICHIEL FABRI.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 447.
 
15 december 1584.
YTKEN VERELST, weduwe van ADRIAEN VERELST, van Antwerpen, aangetekend huw. te Delft met HENDRICK VAN DER VLIET, cramer, weduwnaar van Brecht.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
18 december 1584.
Geordonneert dat de Schouteth sal bevel ende gebot doen aen PEETER DE MUELENEER ende TRUYE, syne huysvrouwe, woonende inden Gulden Valck, inden Groendalstrate, dat se hun van daer vertrecken ende verhuysen binnen 24 uren, oyck vertrecken vuyte stadt.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 456.
 
19 december 1584.
Geordonneert ADRIAEN DELA BARRE te betaelen de quotisatien van JAN DELA BARRE, syne cosyn ende compagnon, mitsgaders van NICLAES ende HUGO MALEPARTS, syne swagers, &c.
 
Geconsenteert WILLEM HUYNEN, HANS HUYNEN, HANS MERTENS ende JAECQUES VERRYT, omme desen toecomenden Vasten tsamen in een huys te moigen slaen vleesch, &c.
Gelycke acte op GEERAERT VERHEYEN, DOMINICUS VERRYT, DOMINICUS VERSTEGEN, JAN VERHEYDEN, CORNELIS NEYRINCX, PHILIPS BLOMMAERT, CORNELIS MERTENS ende HENRICK GOYVAERTS.
 
… gehoort hebbende dadvys vande brandmeesters, hebben SERVAES KEMPENEERS, oudt-schoenmakere, gegunt den dienst van sarcksettere, in plaetse van wylen MERTEN SPIERS. 
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 457, 458.
 
Zelfde datum.
CORNELIA IJSEBOUTS verkoopt aan JAN COENEN en zijn vrouw CECILIA VAN BUEREN een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
21 december 1584.
Ontslagen JASPAR DINGENS vande borchtochte by hem gebleven voor JAN MARISCHAL, synen swagere, &c.
Gecommitteert THOMAS AELWYN te wesen Capiteyn deser stadt.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 459.
 
29 december 1584.
Wederom een lijst met onwettig absente personen:
SEGHER BOEL.                                               PETER VERLEYEN.
NICLAES RYPET.                                           HANS VERHULST.
PETER VERSTRATEN.                                  ADRIAEN VAN HOCHSTRATEN.
THOBIAS VAN HOVE.                                   ANDRIES DU CAN.
JAN VANDEN BERGHE.                                ESAIAS REYNS.
GASPAR DU VIVIER.                                     NICLAES LE BOCK.
LAUREYS VANDEN BOGHAERT.               HANS HARMANS, NICLAESsone.
ROBERT LEEUWS.                                         ADRIAEN VAN MIROOP.
ADAM VRYFPENNINC.                                 HANS KYF.
JAN RETTEAU.                                                PETER LULS.
HENRICK VANDEN BORCHT.                     PETER WACHMANS.
MELCHIOR DE NEUFVILLE.                       FRANCHOYS SCHILLEMANS.
STEVEN SLECHTKENS.                                 ADRIAEN HENYN.
BALTASAR BOUTERS.                                   HANS VANDEN VEKEN.
GUILLIAUME FORMENTIOU.                      JAN JOPPYN.
JAN BOULENGIER.                                         HENRICH GHORIS, graencooper.
GIELIS DORENHOVEN.                                 ABRAHAM DE MARE.
JACQUES BOEL                                               ORYN BOEL.
DENYS LE MAISTRE, de jonghe.                   FLORYS VAN DALE.
ANTHONY VAN DORTMONT, maeldenier. PIETER POUSSYN.
FLORYS VAN AUVYN.                                    GIELIS MERCY.
MELCHIOR LINDEN.                                      ANTHONY KEERS.
HANS MAENGYAERT.                                    DYRCK KYF.
GLAUDE OPHOOGHEN.                                 HANS YKENS.
MICHIEL GIELIS.                                             MERTEN DRINCKBORG
PETER TAELMANS.                                         GUILLIAUME GELEYNSsone.
JAN SAERTYN.                                                  NICOLAES GRUEL.
JASPAR VAN UFFEL.                                       GUILLIAUME VERHEYDEN.
FRANCHOYS RATEL.                                      GIELIS BUYSEN.
HANS BROERS.                                                 DAVID DE LOEMEL.
HANS KYNDT, crudenier.                                 EMANUEL VAN BAESROODE.
NICLAES PASSEMAN.                                     FRANCHOYS LEMMENS.
WOUTER FRANCKEN, velblotter.                  NICLAES DE CLERCK.
FRANCHOYS VAN HOVE.                               ROMBOUT JACOBS.
JAN DELA HORS.                                              JAN VANDEN BROECK.
WOUTER CORNELISsone.                               FRANCHOYS DE BEHAULT.
GIELIS HANEKERT.                                         PETER VANDEN MOERE.
JAN BENOIT.                                                      ROBRECHT VAN EECKEREN.
FRANCHOYS VAN ROOMEN.                        Mr. JACOP HOEYMAECKER.
Dese Mr. JACOB HOEYMAECKER heeft hem ultima Decembris 1584 inde Secretarie gepresenteert.
Bron: Gebodboek, vol. D, fol. 428v° en A.A.B. Deel 4, blz. 203-205.
 
31 december 1584.
Geordonneert DANIEL VAN QUICKELBERCH, om te wesen Deken vande Robynsnyders.
Geordonneert FREDERICK STOCKELMANS om te wesen Deken vande Natie oft Gulde vande Musiciens deser stadt.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 468.
 
CAREL BATTUS, doctor in der medecynen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1584 f° 219 en 1586 f° 367, 369.
 
NICLAES DAMORY, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1584 f° 161vo.
 
BARTHOLOMEUS VAN HAMEL, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1584 f° 309.
 
GILLIS HOCKAERT, apothecaris.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1584 f° 367.
 
- 1585 -
 
EDUARD VAN DER DILFT = Buitenburgemeester.
ADRIAAN VAN HEYLWEGEN = Binnenburgemeester.
 
Geen dagtekening, wel 1585.
CLARA REYNIERS, vrouw van FRANCISCI VULCANI, vercoopt 5/7 van 90 roeden erven gelegen opt pleyne van den Casteele daer doude stadwallen te staene plaegen.
Bron: Het Groot Werck, A.A.B. Deel 33, blz. 189.
 
De misdadigheid 1585-1588.
Uit de rekeningen van de Schout HENDRIK t’SERAERTS:
Wegens vijandelijke complotten terechtgesteld: PETER BOUGET.
Terechtgesteld ARTUS MARCELLI, uit Calabrie, wegens moord op de huisvrouw van MELCHIOR MEDRANO, commissaris van de monsteringen.
JACQUES RIJCBOSCH heeft CLARA VAN HERSBEKE, huisvrouw van JERONIMO VAN LIERE, verleid en haar in het buitenland gehuwd. JACQUES moet een boete betalen van 400 Rijnsguldens.
Alle verdachte burgers moeten hun wapens inleveren. OLIVIER FOCKENBORCH heeft zich daarbij misdragen, boete 3 Lb.
ANTHONI ROUCK, Notaris, geroepen zijnde ten huize van LYBETH PRIEMS, heeft elf gouden ringen ontvreemd en in zijn zak gestoken, wordt beboet.
MELCHIOR GIELIS, een gehuwd man, heeft een jong arm meisje van 15 jaren voor een aalmoes sexueel misbruikt. Na twee maanden gezeten te hebben op het Steen beboet; 10 gld. voor het meisje en 20 gld. voor de Schout (!).
WILLIAM MILTON heeft zich baldadig gedragen tegen HANS KORSTENS, brouwer “in de drij snoecken”, omdat deze er de oorzaak van was dat WILLIAM tijdens het kolonellenbewind gevangen was genomen. Hij koopt het af voor 25 Lb. vl. maar Z.H. belast de Schout het hem kwijt te schelden.
CORNELIS MERTENS, tegemoet komende de pastoor die het H. Sacrament droeg naar een zieke geen eer bewezen, gecomposeerd om 10 gdn.
Van dat CHRISTOFFEL SPECHOUWERS een brief geschreven had aan zijn zoon, wonende tot Middelburg, inhoudende dat een bisschop te Antwerpen grote persecutiën deed, en dat men de lieden hier hertrouwde, tegen het verbod van Z.M.
FAES VAN EYCKEREN gevangen omdat hij de tot straatschenders en knevelaars een kruik bier en een brood gedragen had.
ADAM TYTS had poortersnering gedaan zonder dat hij poorter was, compositie gedaan van 12 gdn.
Bron: Antwerpiensia, Deel 16, blz. 391-394.
 
8 januari 1585.
Geordonneert PEETER HUYBRECHTS, tonneman, te wesen Deken vande Schippers voor dit jegenwoordich jaer.
Gelycke acte op GILLIS KEDDELAER ende AERDT VERMEEREN, om te wesen Dekens vande Meerse.
Geordonneert myn Heer den Marckgrave voorts te procederen inde saecke tusschen hem, als aenclagere begonst tegens JAN VAN HOVE, JASPAR COYMANS, JAN DE DONCKER, ROBRECHT VAN EECKEREN, THOMAS HAKINDT, NICLAES DE CLERCK, GILLIS HESSELS, Mr. HENRICK DE VOS, JAECQUES DE SCHOT, FRANCHOYS BOUDAEN ende GABRIEL JANSSENS.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 6, blz. 4, 11.
 
9 januari 1585.
- JACQUEMYNKEN BUUCX met attestatie van Ghendt wonende inde Smestraete in Mr. GERBRANTS huus; dezelve attestatie ondertekent by JAN NOORTHOUC.
- IDEKIN AUGUSTYNSEN jongedochter wonende in de Haneganc inden Blauewen Engel met attestatie van Andwerpen.
- REGINA BUËLS, jongedochter van Werveken, wonende inde Gierstraet met haer suster met attestatie van Lonnen.
- CHRISTIJNKEN, de huusvrouw van GUILLIAME DE CUENINC, wonende inde Schaggelstraet met attestatie van de kercke van Meenen.
Bron: Lidmatenboek N.H. gemeente Haarlem, Gens Nostra 34, 1979, blz. 46.
 
10 januari 1585.
Gecommitteert LENAERT HEYMANS, om inde ierste Wyck, in plaetse van ZEGER BOEL, te wesen Wyckmeestere.
DIONYS DE LAET, in plaetse van JAECQUES BOSSCHAERT, inden IIIe Wyck.
JAN VAN LANGENBERGE, in plaetse van JAN CRABEEL, inden IIIIe Wyck.
EEUWOUT VAN WEERT, in plaetse van PEETER VAN LEYEN, inden sesten Wyck.
GUILLIAUM BENUE, inden VIIe Wyck, in plaetse van LODEWYCK VAN DALE.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 6, blz. 12.
 
11 januari 1585.
- MAIJKEN VAN HECKE jongedochter wonende in de Lombertsteeg met JAN VAN DER MERCKE met attestatie van Ghent.
- PASSCHIER VANDER VLIET ende TANNEKEN syn huusvrauwe, van IJseghem, wonen in Sint Jansstraet neffen die cuper by Thoeren(?) Steechgen.
- MAGDALEENKIN CRIX, weduwe van Bruussele, wonende inde Smeestraet met den cuuper inde Witte Lelie.
- ANTHONI DE VRIESE, joncman van Brugghe, wonende inde Achterstraete.
- JAN GLORIBUS, couschepper van Brugghe, wonende inde Achterstraete.
- PAULYNKEN KARELS, van Rousselaere, wonende inde Jacopijnesteech tegenover JOHANNES DAMENS.
- CORNELIS GRENDELE, van Curteycke, wonende inde Gasthuusstraet, ammelakenwever.
- JOOS VANDER MAIRE wonende inde Backeneskerck met attestatie van Ghent.
- PIJTER VAN HAEVERBEKE, van Isigem, up Backenessergrafft; Getuuge MAURIS REGOUD.
Bron: Lidmatenboek N.H. gemeente Haarlem, Gens Nostra 34, 1979, blz. 47 en 238.
 
15 januari 1585.
Gecommitteert PEETER MUYTINCX, om te wesen Deken vande Diamantsnyders.
Gecosen voor Wyckmeestere inden iersten Wyck, PEETER ELIS.
Gecommitteert , tot revisie vande rente opt corpus deser stadt, WOUTER DE GRUYTERE.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 6, blz. 19.
 
22 januari 1585.
Geannomeert PEETER VAN GENEGEN, om te wesen Guldebroeder vande Schermers.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 6, blz. 23.
 
30 januari 1585.
Gecommitteert GUILLAUME KOPYN, HERRI DE MEMEY, FRANCHOYS DE LATER ende JAN DE WAELE, om te wesen Segeleers vande boratten.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 6, blz. 29.
 
Dezelfde datum.
WILLEM WALSCHAERTS en zijn vrouw CORNELIA VAN ROMMELE verkopen aan JAAK RIJCKBOSCH een huis dat gehypothekeerd is ten bate van NIKLAAS DE VOOCHT, de gezusters PIETERS en JAN ROELANTS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
4 februari 1585.
JOANNA VAN RANSBEKE en haar dochters CORNELIA en LYNKEN VERMEERE verkopen aan DIRK EVERWIJNS en zijn vrouw JACOBINA VERHEYDEN een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
5 februari 1585.
Gecommitteert HANS ALUWYNS, om te wesen Capiteyn, in plaetse van TOBIAS MICHIELSSEN.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 6, blz. 32.
 
7 februari 1585.
Gegunt Mr. CAROLUS BATTUS het offitie van Stadtsmedecyn.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 6, blz. 33.
 
9 februari 1585.
LAURIS JASPERSz., jg. en opperman van Antwerpen, wonend te Den Haag, aangetekend. huw. te Delft met JANNEKEN LUCAS, weduwe van soldaet GOVAERT HEYNDRICX.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
12  februari 1585.
Gecommitteert JACOP VAN EYCKE, om te wesen Capiteyn, in plaetse van PEETER KINDT.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 6, blz. 38.
 
16 februari 1685.
Jonckvrouw MARIA DE CORDES, weduwe van JASPAR VAN ZURRICK, van Antwerpen, tr. te Delft met ADRIAEN MANMAECKER, thesaurier-generaal van Zeeland, wonend te Middelburg.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
Zelfde datum.
GRIETGE CORNEHERT, van Antwerpen, weduwe van LIEVEN ANDRIESz., aangetekend huw. te Delft met ROBBERT ROSSEL, jm. van Dartmondt.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
6 maart 1585.
Gecommitteert HENRICK FAECK, om te wesen Capiteyn, in plaetse van Colonel BALTASAR MOUCHERON.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 6, blz. 53.
 
19 maart 1585.
Gecommitteert ARTUS VANDER WYEN, om te wesen Capiteyn, in plaetse van MARTEN VANDER SANDE.
Gelycke acte op DIONYS DE LAET, in plaetse van PEETER BOLLE.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 6, blz. 84.
 
20 maart 1585.
Geannomeert, in plaetse vande vier affgaende Policiemeesters, gecommitteert JAN VANDER BAREN, MICHIEL VAN MIERBEKE, WOUTER SCHOT ende NICLAES DE SMYTERE, om voor dit jegenwoordich jaer den selven ampt te bedienen.
ARNOUT KINDT ende JAN VAN SEVENCOTEN, om te wesen Fortificatiemeesters, in plaetse van MERTEN MEERMANS ende OLIVIER FOCKENBORCH.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 6, blz. 85.
 
29 maart 1585.
… ses hondert guldens syn ontfangen vanden borghe van GILLIS HANNICART is vervallen, mits dat hy nyet weder binnen dese stadt gekeert, &c.
… voor desen jaere gecontinueert Mr. JAECQUES HUYSHOUT, Deken vande Schoolmeesters deser stadt, ende neffens den selven Mr. MICHIEL SIX, als mede-Deken. 
Gesurrogeert Mr. BOUWDEWYN CORNET, chirugyn, om in stede vanden afflyvingen Mr. JAN VAN EVERSBERGHE, te wesen stadtschirugyn.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 6, blz. 92.
 
2 april 1585.
Geordonneert JAN BULTEEL, om te wesen Capiteyn in plaetse van Capiteyn BOL.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 6, blz. 95.
 
17 april 1585.
- ADRIAEN DE KEYSER met attestatie van Ghent wonende inde Schachelstraet.
- VINCENT DE BOIS, van Rousselaere, wonende inde Franckesteech mit getuugenisse van JAN DE LA PIRE.
- FRANCHOIS ANTHUENISSEN, uuyt Loreynen, ende NEELKIN ROSIERS zyn gecommen uuyt de gemeente van Andwerpen wonende ande Veste by KALIS TOOREN lyndrayer.
- WILLEM SMITS, van Andwerpen, joncgesel wonende achter tgasthuus by Thoerensteechen(?) dese drie persoonen syn angenomen up conditie dat se teghen toecommende uuytrichtinge des nachtmaels attestatie zullen overleveren.
- JAN DE VLIEGERE ende JACQUEMYNKEN syn huusvrouw met attestatie van Ghent wonende by JAN VAN WERVEKIN.
- LIJNTGEN FEIJVERS, jongedochter van Ghendt, wonende tot GUILLIAME DEN BACKER inde Cleyne Begynstraet byde Quackelbrugghe.
- HEYLKEN VAN DER CAPELLE met attestatie van Andwerpen wonende inden Eenhoorn tegenover de Son.
- AMBROSIUS PRUIJSSEN, van Herentaels, met een attestatie van Leyden.
Bron: Lidmatenboek N.H. gemeente Haarlem, Gens Nostra 34, 1979, blz. 238, 239.
 
19 april 1585.
- JAN DE COSTERE, vuijt Vlaenderen, met attestatie van Leyden.
- TRUYKEN TIMMERMANS jongedochter litmaet der gemeente van Andwerpen inde Groote Houtstraet mette Trompetter.
- CELIE MICHIELS, weduwe vuyt Vlaenderen, wonende achter CORNELIS COLIN ande Veste. Ghetuugt ROGIER HENDRIKS.
- CHRISTIAEN VAN COTTHEM, van Aelst, wonende inde Grote Houtstraet inde Granaetappel ende GODELIEVE VAN VUYTBANC syn huusvrow met attestatie van JAN DE WULF betuiget dat MAYKEN haer suster een litmaet is.
- MICHIEL DE HOOGHE, van IJngelmunster, in de Backenessekerck.
- CLAYS PIL, van Moorsele, BERNAERTS knape ande Vlaemscheghebuirte.
- ANDRIES DE VUEGELE, van Curtryc, wonende up de Burchwal amme lakenwever.
Bron: Lidmatenboek N.H. gemeente Haarlem, Gens Nostra 34, 1979, blz. 239.
 
29 april 1585.
Gecommitteert HANS TUYS, om te wesen Capiteyn, in plaetse van FRANCHOYS DE ROOSE, onder den Colonel CORSTENS.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 6, blz. 106.
 
12 mei 1585.
Geordonneert vuyt te reycken voor aelmoesse, de huysvrouwe van EDUART NAGELS, gedient hebbende opt vlot ende hier sieck liggende, de somme van ses guldens.
Geordonneert dat PEETER VANDEN BERGHE blyft in faulte, &c.
Gelycke acte op HANS VAN GERSHOVEN, LENAERT VAN MAILLETH, TIBERE PELLIETIER, DANIEL THIENPONT, SYBRECHT BOUDESON, PAUWELS STROOBANT ende NICOLAES VAN ERPE.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 6, blz. 122, 123.
 
23 mei 1585.
FENNEKE POUWELS, jd. van Antwerpen, aangetekend huw. te Delft met HANS FAS, van Brugge afkomstig, soldaet in garnizoen te Delft.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
1 juni 1585.
In het buitenland werden collectes gehouden voor de armen van Antwerpen, er volgt een klein overzicht:
“Ontfangen van JACQUES RIEKENBOS, voor 100 pond sterlincx tot 31 sch. 6 d., dat de franse kerk van Londen beloeft hebben van hier te trekken op wissel, tot behoeff van den armen, deur de franse kerk alhier”.
“Denzelfden dag, ontfangen van HENRY HOEUELL, voor de Nederlantsche kercke van Noorwitz (Norwich) 39 pond, 5 sch. steerlincx”.
“van MARTEN DE LA FAILLE, voor zeker collect tot Vlissingen, tot behoeff vanden armen gedaen”.
“van SALVADOR PALMA, vant collect tot Middelborch, door handen van EMANUEL HENRIQUES, per wissel”.
“Vuyt handen van BERNAERT LE ROYE tgene de franse kercke tot Ceullen aende franse kercke alhier voor den armen dezer stadt ouergemaect heeft”.
“Ontfangen van JOOS CRUYN, woonende tot Weenen, voor een gratie den armen gegunt door MACHIEL VAN QUICKELBERGHE”.
“DAVID MOREAU ontfangen van THOMAS FONTAINE, van weghen een collecte die de Walen tot Franckfort hebben gedaen”.
“ontfangen van GILLIS BORMANS, van weghen een collecte tot Neurenborch”.
“ ontfangen voor een collecte gesonden vande stadt van Aken, tot behoeff van den armen huysarmen deser stadt, per JAN RADEMAECKER”.
Bron: Geschiedenis van Antwerpen, Deel 5, blz. 242, 243, Mertens & Torfs.  
 
8 juni 1585.
NICOLAES VAN DIE KERCKHOVE, jm. en diamantslyper van Antwerpen, aangetekend huw. te Delft met FRANCYNTJE JACOBSdr. van Veurne in Vlaanderen, weduwe van JEROEN HEBBEN van Eelberding.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
13 juni 1585.
Gecommitteert HENRICK HOENS, om te wesen Capiteyn over de jongmans, onder den Colonel HELMANS.
Geordonneert HANS VAN BORN, om te wesen busmeester vande Oude Cleercoopers-Ambachte.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 6, blz. 143.
 
14 juni 1585.
De kinderen VESELER bekennen dat JAN MEEUS een erfelijke rente heeft afgelost.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
22 juni 1585.
Gecommitteert JAECQUES MARISCHAL, om te wesen Capiteyn onder den Colonel MALEPART.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 6, blz. 147.
 
25 juni 1585.
Alzoo GOOSSART ZYMEY, poorter ende ingeseten deser stadt, als broeder ende bequaempst om ab intestato te moghen succederen int sterfhuys ende de nagelatene goeden wylen Capiteyns ADRIAEN ZYMEY, die inde leste expeditie opden Couwensteynschen dyck gebleven ende verstorven is, &c.
Bron: Gebodboeck, vol. D, fol. 439v° en A.A.B. Deel 4, blz. 239.
 
29 juni 1585.
JANNETGE HEYNDRIX, jd. van Antwerpen, aangetekend huw. te Delft met CORNELIS LOUWYSz., jm. en cousmaecker van Antwerpen; wonend te Delft in de “200 Fonteynen”.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
4 juli 1585.
Gegunt GILLIS FRANSSEN de poorterye deser stadt, ende recomanderen den selven aenden Ambachte vande Schippers.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 6, blz. 159.
 
5 juli 1585.
MARTINA, MARIA, JOANNA, ADRIAAN, ABRAHAM en SUZANNA VAN SEYST verkopen aan BERNARD PLUYM een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
8 juli 1585.
… selen worden betaelt aen ADRIAEN VAN MOL ende FRANCHOYS SMITS, cassyders, &c.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 6, blz. 164.
 
9 juli 1585.
… het bier is gebrouwen by:
HENRICK DE WILDE, “Int Claverblat”, inde Nyeuwstadt.
HENRICK STOCKMANS, “Int Vlies”, op de Peerdemerct.
ADAM TITS, “inde Trouwe”, inde Cammerstraet.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 6, blz. 164.
 
17 juli 1585.
- LAMBRECHT CAMBIJ, van Nivelle, met attestatie vuyt dr Haghe bereyder van Camerydoeck.
- JAN SPILIAERT ende MAYKEN syn huusvrow, backer, wonende in St Margrietenclooster met attestatie van Ghendt.
Bron: Lidmatenboek N.H. gemeente Haarlem, Gens Nostra 34, 1979, blz. 239, 240.
 
19 juli 1585.
PAUWELS EBBERECHT ende LUSBET zyn huusvrow met attestatie van Gendt wonende op de Kroft met JAN PIETERS tierenteynwever.
- PIETER LE PRINCE wonende inde Lombertsteech met attestatie van Bruussele.
- MICHIELVUYT DEN HOECKE joncgesel, van Thielt, wonende met JACQUES WATERLOOS.
- WILLEM CASTELEYN, van Daijseele, snyder wonende by St Urselenklooster boven. Getuige DANIEL BOUTEN.
- GRIETGEN VAN VUYTVANC, jongedochter van Zele by Dermonde, wonende met haer suster in de Graenaetappel inde Houdtstraet met attestatie van Sommeldyck.
- JANNEKEN MUELENAERS, weduwe van Eeclo, wonende in de Valcksteech. Getuige TRYN HEINDRIX.
Bron: Lidmatenboek N.H. gemeente Haarlem, Gens Nostra 34, 1979, blz. 240.
 
Zelfde datum.
BARBARA ABRAHAMS, die dochter van ABRAHAM GALLUS, hefft attestatie gebrocht van Gendt.
Bron: Lidmatenboek N.H. gemeente Haarlem, Gens Nostra 50, 1995, blz. 265.
 
20 juli 1585.
Alsoo eenen JACQUES VERPLANCKEN, timmerman, sergeant onder tVendel vanden Capiteyn JASPER ANGELI, &c. overmidts sekere seditieuse feyten ende propoosten, ende naer de Steen geleyt wordende, by eenighe syne medecomplicen der justitien ontweldicht ende ontloopen is; dat oyck eenen ADRIAEN JANSSENS, woonende opt Cleyn Kerckhoff, ten huyse van WILLEM BERTELS gesocht is ende ontweken, &c.
Bron: Gebodboeck, vol. D, fol. 441v° en A.A.B. Deel 4, blz. 244.
 
13 augustus 1585.
Geordonneert Mr. JAN BORREKENS ende Mr. HANS VANDEN BOSSE, schoolmeesters, om dit jaer te wesen Dekens vande Schoolmeesters.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 6, blz. 182.
 
Zelfde datum.
Getuigschrift voor de predikanten van de Calvenistische kerkeraad aan de vooravond van de overgave van de stad. Deze predikanten waren:
IJSBRANDUS TRABIUS FRISIUS = IJSBRAND BALCK, geb. in Friesland.
GASPARUS HEYDANUS = GASPAR VAN DER HEYDEN.
THOMAS TILIUS, geb. te Mechelen.
JEREMIAS BASTINGIUS.
PETRUS HARDENBERGIUS.
ANDRIES DE MEESTER, geh. te Antwerpen met MARIA BECIUS.
LIBERTUS FRAVINUS = VAN DEN ESCH.
PHILIPPUS LANSBERGIUS = PHILIPS VAN LANSBERG, geb. te Gent in 1561.
ASSUERUS VAN REGENMORTEL, geb. Antwerpen.
JOANNES BECIUS, geb. Frankfort 1558.
Bron: Antwerpiensia, Deel 15, blz. 237.
 
Confessionistische predikanten te Antwerpen in 1578-1585:
BALTASAR HOUWAERT, van Brusssel.
HENDRIK FREDELANDT, van Lubeck (?).
HENDRIK BEYER.
JACOB BERNARDUS.
REYNIS CASSIODORUS.
MARARDUS FEBLER (?).
THYMAN BRAKEL
JACOB BENDER.
JOANNES LEONNISIO.
MICHEL (?) PESCHARD.
BERNARD ARNOLDI.
OTTO FREDERICX, van Norden- O. Friesland.
JAN CRAYE, van Ieper.
MATTHEUS GALGE, van Eschweiler.
COENRAET SCHLUSSELBORCH, van Schawenborch (Schaumburg).
Bron: Antwerpiensia Deel 18, blz. 115.
 
16 augustus 1585.
DIRK VLEUGELS, GERRITSzoon, kleermaker, uit Diest.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
17 augustus 1585.
De overgave van de stad Antwerpen.
Onderhandelaars en ondertekenaars van de overgave;
by auctorisatie ende inden naem vander stadt van Antwerpen:
PHILIPS VAN MARNIX.                     WILLEM VAN MERODE.
JAN VAN SCHOONHOVEN.               ANDRIES HESSELS.
MATTHEUS VAN LANNOY.               LOYS MEGANC.
CORNELIS PRUYNEN.                        PHILIPS DE LANTMETER.
ADRIAEN BARDOUL.                          HANS DE WEERT.
GILLIS SAUTIJN.                                  AERT of ARNOULT BOUDEWIJNS.
WILLEM VAN SCHOOTEN.               JOHAN GODIN.
BALTHASAR DE MOUCHERON, in plaetse van LOUIS MALEPART.
JAN RADEMAKER.                              HERMAN VAN DADENBORCH.
HENRICK VAN ERP.                            JAN GARIJN.
DIERICK VAN OS.  
Dit stuk werd in 1585 gedrukt, te Antwerpen, inde Cammerstrate, “inden Schilt van Artoys”, door DANIEL VERVLOET.
Bron: Antwerpsch Archievenblad, Deel 4, blz. 248-261.
 
21 augustus 1585.
Geordonneert JAN MOERENTORFF te drucken ende laeten vuytgaen het tractaet van reconciliatie, aengegaen tusschen de Hoocheyt vanden Prince van Parma ende dese stadt, soo in Francoyse als Brabantse taele.
Bron: Collegiale Actenboecken, 1584-85, fol. 327v° en A.A.B. Deel 4, blz. 261. 
 
26 augustus 1585.
Gecommitteert JAN DE MOOR, om te bedienen het segeleerschap vande bieren.
Gecommitteert JORIS VANDER LANEN, tot het collecteurschap vande veeaccyse.
Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 6, blz. 201.
 
2 september 1585.
Alsoe FRANCHOIS PEETERS, clerck geweest zynde van wylen mynen heere den Amman, van hier seer subiteleyk vertrocken is, &c.
Bron: Gebodboeck, vol. D, fol. 444v° en A.A.B. Deel 4, blz. 267.
 
4 september 1585.
HENDRIK GODEVAERTS verkoopt aan GODEVAART ANDRIESSENS en zijn vrouw MARIA SCLERCX een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
11 september 1585.
PETER VAN MECHELEN en zijn zuster FRANCINA approberen het testament van wijlen MAXIMILIAAN DE VOS met revocatie van alle verhefbrieven die tegen voornoemde in de Raad van Brabant bekomen werden, van hun procuratie aan JOOS CRAEY te Wenen en NIKLAAS BAU, alsook de arresten in het nadeel van HENDRIK BLOEME. Aan deze transporteren ze, na betaling hun deel in het sterfhuis van MAXIMILIAAN DE VOS, diens voorouders en familieleden WILHELMINA DE VOS en CATHARINA BLOEME, evenals van het verkocht huis in de Korte Nieuwstraat.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 september 1585.
ARNOUT DRAGON verkoopt aan JEHAN FERNANDES DE SANVITORES twee huizen op de Meir.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
28 september 1585.
WILLEM VAN DER BROECK, weduwnaar en lantwercker van Akeren bij Antwerpen, aangetekend huw. te Delft met BETHKEN CORNELIS, geboren van Akeren bij Antwerpen, weduwe van CORNELIS WILLEMSz.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
2 oktober 1585.
JAN REMKENS, CATHELIJNE zijn huusvr., BARBARA eene weduwe en CHRISTYNA zijn dochter met attestatie van Mechelen, wonende in de Pueselaerssteegh.
MARIA VERMONT, jongedochter van Antwerpen, wonende met JACQUES DE LA FAILLE in de Zijlstraet, haer getuughe BARBARA ABRAHAMS GALLUS.
BOUDEWIJN HUENICH ende CATHELIJNE zijn huusvr. met attestatie van Gend, wonende opt Sparen, naest de Wissel in een ganc.
FRANCOIS CASTELEIN, van Darseele, wonende achter turfhuus van Kies’ brauwerie met getuugenis van DANIEL BOUTE, litmaet, dat hij is een litmaet van Ghent.
Bron: Lidmatenboek N.H. gemeente Haarlem, Gens Nostra 50, 1995, blz. 266.
 
4 oktober 1585.
DINA VAN DER HEIDEN met attestatie van Gent, wonende bij die Cruispoorte.
DINA VAN DER MERE met attestatie van Gent, wonende bij de Cruispoorte.
ANTONY DOU FEUR ende CHONNETTE WAKET sijn huidfrou met attestatie van Antwerpen, opt Groot Heiliglant bij ‘t gasthuis.
JAN BOUILLON, MARIA sijn huisfrouw met attestatie van Brussel, wonende in die Lange Veerstraet.
ROBERT BEELE, van Curtrijc, in die Coninckstraet, Bogaert testis.
HELENA HOEFNAEGEL die huysfrou van ROBERT voorsijt, testis …marity…
Bron: Lidmatenboek N.H. gemeente Haarlem, Gens Nostra 50, 1995, blz. 266.
 
6 oktober 1585.
HEILTGE LENAERTSz., van Antwerpen, weduwe van schoenmaker HEYNDRICK CORNELISz. aangetekend huw. te Delft met JOCHEM JANSz., jm. en schoenmaker van Mechelen.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
9 oktober 1585.
JAN GIELISsone moet ANDRIES SYMOENS 315 carolusgulden uitkeren.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 oktober 1585.
ISAACK VAN DEPEN, jm. en cleermaecker van Antwerpen, soldaet onder de capiteyn FREVELLE, aangetekend huw. te Delft met HENNEGEN HERMANTSdr., jd en wollenayster.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
26 oktober 1585.
LYNTGE FRANSSENdr. VAN DER LINDE, jd. van Antwerpen, tr. te Delft met ARIEN FRANSz., weduwnaar en metselaar.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
2 november 1585.
DIERIK VAN DEN WERVE geeft procuratie aan JAN DE CALE, LODEWIJK DE VOS en ANTOON PERRSOONS om aan VINCENT DE SMIT een som geld uit te betalen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
21 november 1585.
ROGIER VAN LEEFDALE geeft volmacht aan LAMBRECHT VAN DEN BOSSCHE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
28 november 1585.
ANTOON VAN BERCHEM geeft volmacht aan PETER BORCOUTS een erfrente te vereffenen en over te dragen aan zijn dochter CATHARINA VAN BERCHEM.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
11 december 1585.
PEETER DE GREVE vercoopt aen MARIE BOOTS, den “Vyff Ringen” in de Lepelstraet, &c.
Bron: A.A.B. Deel 33, blz. 187.
 
HENDRICK MIROUW of MIROUL, apothecaris.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1585 f° 225, 1586 f° 465.
 
JULIEN TERMAIN, apothecaris.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1585 f° 255.
 
15 december 1585.
MARTIN DU MOUNT, van Antwerpen, tr. in de Waalse Kerk te Delft met JANNEKE DE BRAY.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
21 december 1585.
HENDRICK VAN DER MYREOP, jg. en cousemaecker van Antwerpen, aangetekend huw. te Delft met MAGDALENA VAN LOON, jd. van Antwerpen.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
- 1586 -
 
EDUARD VAN DER DILFT = Buitenburgemeester.
ADRIAAN VAN HEYLWEGEN = Binnenburgemeester.
Aalmoezeniers:
HERMAN RALS.
JASPAR CHARLES.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
In dit jaar werd het altaar hersteld van Den Jongen Handboog.
Enige namen van de werklieden:
HANS DE VRIESE maakte het patroon van het opperwerk van het altaar.
HUIBRECHT BELDE, stoffeerder.
Bron: Antwerpiensia, Deel 12, blz. 325.
 
8 januari 1586.
JAN DE SMEERPONT en CATHERINE sijn huusvr., verwer, wonende op de Oude Graft omtrent de Lombert met attestatie van Andwerpen.
PIETER VAN DOORNE ende MAYKEN sijn huusvr. met attestatie van Andwerpen, wonende in de Gierstraet tenover de slootmaker, droochscheerder van zijne stijle.
GEERAERD JANSSE wonende in de Witte Heerensteech bij JACOB VAN TURNHOUT met attestatie van Andwerpen.
JAN FREMAULT ende JOSIJNE sijn huusvr. met attestatie van Andwerpen wonende op de Oude Graft bij de Sijlbrugge in PIETER OLYS camere.
FRANCHOIS ELAUT ende JOSIJNKEN sijn huusvr. met attestatie van Gendt, wonende in de Grote Houtstraet in de Granaetappel.
JAN VAN DEELE, wednr. van Andwerpen, wonende naest tZeepeert en SUSANNA sijn huusvr.
JOOS GEYSEN, van Moorsele, met MAYKEN sijn huusvr. wonende in de Voorcamp voor Scerprichters.
Bron: Lidmatenboek N.H. gemeente Haarlem, Gens Nostra 50, 1995, blz. 266, 267.
 
10 januari 1586.
TANNICKEN WOUTERS, weduwe van Curtrick, met haar soen PYTER VAN BIELKANT in die Groote Houdtstraate neffens den Granaatappel.
QUINTIJNKEN VAN DIEST wonende op de Voldersgraft met attestatie van Gendt.
Mr. CHRISTIAEN OFFERMAN, schoolmeester, wonende op de Mart, met attestatie van Andwerpen.
LIJSKEN ADOLFS, jd. van Andwerpen, wonende met JAN SMEERPONT, met getuugenisse van YDEKEN AUGUSTIJNS.
MAYKEN DE LARME, jongedochter van Curtrijcke, wonende ind Cleyne Houtstraet.
NICASIUS VAN DEYNSE, met attestatie van Gendt, op ‘t Spare achter den Wissel.
PHILIPS VAN DEN BOSSCHE met attestatie van Gendt.
SIMON GHEYSEN, van Meenen, wonende achter PIETER ARIENSSEN.
HENDRIC SCHAUMAN, van Bruyssel, wonende in de Groote Houtstraet bij ‘t Witte Lam.
Bron: Lidmatenboek N.H. gemeente  Haarlem, Gens Nostra 50, 1995, blz. 267.
 
13 januari 1586.
De voogden van CORNELIA GORIS getuigen dat haar vader JAN GORIS haar deel in de erfenis van haar moeder MARGARETA VREDE heeft uitgekeerd.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
31 januari 1586.
Vidimus van een constitutiebrief dd. 27 mei 1564:
Waaruit blijkt dat AUGUSTIJN ENRIQUEZ aan HENDRIK PYPELINCK en zijn vrouw CLARA DE TOVION alias COLIJNS, een erfelijke rente heeft verkocht op huizen die bepand zijn ten voordele van de kinderen van CORNELIS GHIJSBRECHTS, JEANNE VAN BRUSSELE, ELISABETH VAN DEN BROECKE, JACOB VAN VALCKENBORCH, NIKLAAS DE WALE, de erfgenamen van ADRIAAN VLEDINCX en de weduwe van CORNELIS RAINS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
6 februari 1586.
HEYNDRICK WILLEMSz., weduwnaar en schoenmaker van Antwerpen, aangetekend huw. te Delft met TRYNTGE GERRITS, weduwe van LAMBRECHT VAN GORCKUM.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
13 februari 1586.
De erfgenamen van FRANCHOIS PIGGEN, o.a. GODEVAERT FRANSSEN in naam als gemachtigde van ANTHONIS BOLLAERT, als man en voogd van DIGNEN BOLLAERT te Middelburg kwiteren voor ontvangst van hun aandeel in de nalatenschap.
Bron: Schepenregister Stadsarchief Antwerpen, K.B. I, 11.
 
15 februari 1586.
LAMBRECHT CORNELISz., jm. en swaertveger van Antwerpen, aangetekend huw. te Delft met MADDALEENTGE CORNELIS jd.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
?? maart 1586.
CORNELIS VAN DER WEC, geh. met MARIE VAN ZOLDERBEKE, geven volmacht om scheiding te maken te Brugge met hun mede-erfgenamen in de nalatenschap van haar ouders HENRICKE VAN ZOLDERBEKE en ANNA COLUE en haar broer JACQUES.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 14v.
 
13 maart 1586.
HENRICK VAN EEDEN resideert te Venegien.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 14v, 15.
 
29 maart 1586.
JOOST VAN BRUCHT, jm. en pasteybacker van Antwerpen, wonend te Delft in “De Drie Croontgens”, aangetekend huw. te Delft met FRANSCHYNTGE BARENS, weduwe van ENGEL de cousemaecker.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
2 april 1586.
- MATTIUS BONAVAELE, van Meenen, met sin husvrou GERHARDINA bringen attestatie van Colchester in Ingeland op Spaeren ten huuse van JACOB KOENING.
- IDA GIJSE, weduwe van Gend, met attestatie van Bergen op Zoom, ten huuse van JANN PITERS op die Krufft.
- FRANCOIS WIJNEN, van Oudenaerde, schuyermaker, sall attestatie beschicken van Bergen op Zoom, mede ten huuse van JAN PYTERS op die Krufft, heeft attestatie gelevert.
- JOSIJNKEN, de weduwe van MARC SCHOUTEET, met attestatie van Gendt ende woont met MAILLIAERT VAN ZUYT op Scheepmakersdijck.
- LOWYS ZOETE, van Rousselaer, lynewever, wonende op de Kroft, wonende in Catharijne Clooster.
- ADRIAEN DE RECK ende SARA sijn huusvr. met attestatie van Andwerpen, sijdewercker wonende int huus van JAN VAN WEERT.
- GRIETGEN VAN DER MAIRE met attestatie van Ghendt wonende in de Cruusstraet ten huuse van een backer.
- GABRIEL VAN DEN DAM, joncgesel van Andwerpen, wonende in de Groote Begijnestraet, zijdewever, bij den Spiegel, met getuugenis van PIETER DANNISS (DAMMISS?).
- MAYKEN HEYNS, jongedochter van Andwerpen, met attestatie van Delft, wonende in de Haneganc naest bij de Vergulden Pluym.
- NICOLAUS SNAPHAEN ende JANNEKEN sijn huusvr. met attestatie van Andwerpen wonende op de Kroft int huus van WOUTER BOORTEN.
- FRANCYNA CAUWER, jongedochter van Meenen, wonende in de Conincstraet met de weduwe van PIETER VAN BEELCAMP.
Bron: Lidmatenboek N.H. gemeente Haarlem, Gens Nostra 50, 1995, blz. 267, 268.  
 
4 april 1586.
- JAN DE BUCK, van Curtrijcken, wonende in de Cleyne Houtstrate int Gulden Calf, getuuge JAN FREMAULT.
- PIETER GEERAERT, joncgesel van Tielt, wonende in de Franckesteegh met zijn moeder, getuuge JOOS DE ROSIER.
- CLAYS LUBBERTS, van Andwerpen, wonende in de Groote Houtstraet ten huuse van BOGEMAKER, getuugt LUBBERT HERMANSSE dat hij een lidmaet es.
- OSTEN DE POORTERE ende JANNEKEN syn huusvrauwe, van Thielt, wonende op den Burchwal met getuugenis van GILLIS VAN DEN BOSSCHE.
- ANTHONI JANSS ende Catherijne sijn huusvrauwe met attestatie van Andwerpen wonende in de Waermoesstraet in de Belle.
- LIVINA, de weduwe van PIETER CAMMELYNCK, met attestatie van Brugge wonende op de Burchwal int huus van CLAYS SIMONS.
- CLAYS CAUTAERT, van Ghent, wonende op de Kroft int huus met Pannedeck, FRANCOIS PIJNS geeft getuugenis dat hij es een lidmaet der gemeente.   
- MARGRIETE VOS, weduwe van Andwerpen, wonende in de Begijnestraete ten huuse van de stoelmaker.
- PIETER VLECK ende BAYKEN ALBERTS sijn huusvrauwe, van Andwerpen, op Zant naest ‘t Gulden Vlies daer JOOS VAN DE CRUSE heeft gewoont met attestatie van JAN PHILIPS.
- PAUWELS VAN CUELEN, van Mechelen, met attestatie van de huusvr. van JAN REYNKENS.
- CLAYS DE VRIESE, joncgesel met attestatie van Gent.
- ANTHONIS HENIAERT, van Rijsele, wonende op ‘t Sparen bij WIGGAERT COUSEBANT bij PIETER KIES.
- PYTER DE SCHEERER, van Runtgen, een kleermaker kumbt van die gemeinte van Gend, woenende in die Lange Veerstrate in des glaesmakers huuse.
Bron: Lidmatenboek N.H. gemeente Haarlem, Gens Nostra 50, 1995, blz. 268, 269.
 
15 april 1586.
NEESKEN VAN DEN BERGHE transporteert aan CORNELIS CHRISTOFFELS voor achterstallige huur een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
22 april 1586.
JAN BOGHE en zijn vrouw PHILIBERTE MOYENSONE geven volmacht aan WILLEM SNELLINCK om een goed over te maken aan PHILIPS STERCK.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
16 mei 1586.
MARCUS HOOCHSCHAERT, NICLAESsone, chirurgijn, afkomstig van Bouchout.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
17 mei 1586.
MICHIEL VAN DER HAGEN en kinderen geven volmacht aan MARTEN LHERMITE om hun goederen te beheren.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
MARTEN VAN DER BYEST, van Antwerpen, tr. te Delft met ELYSABETH VAN DEN DRIESCHE, jd.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
Zelfde datum.
JACOB VAN SCHYNEN, jm. en knoopmaker van Antwerpen, aangetekend huw. te Delft met FANNEKEN VAN DER HELST, jd. van Brussel.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
24 mei 1586.
Alsoo eenen genaempt NICLAES DE LANNOY, ontfangher der billieten vande wynaccyse, opt Maeyegat, ende WILLEM VANDEN BOSSCHE, om heur quade feyten syn voorvluchtich geworden ende hen syn absenterende, &c.
Bron: Gebodboeck, vol. D, fol. 478 en A.A.B. Deel 4, blz. 342.
 
Zelfde datum.
CORNELIS WOUTERSz., jm. en metselaar van Antwerpen, aangetekend huw. te Delft met FRANSYNTGE JANS, jd. van Antwerpen.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
?? juli 1586.
THOMAS, WILLEM en EVERAERT CLAESSEN zijn door hun broeder ANTHONIS CLAESSEN voldaan van de nalatenschap van hun ouders CLAES CLAESSEN en ANNA COCX die te Maris zijn overleden.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 37.
 
10 juli 1586.
Alzoe de Heere ende stadt wel geinformeert zyn dat HANS VERHEGEN, DOMINICUS BAVENS ende GYSBRECHT PAUWELS, hen zyn houdende in plaetsen geoccupeert byde rebellen &c.
Bron: Gebodboeck, vol. D, fol. 481 en A.A.B. Deel 4, blz. 351.
 
Zelfde datum.
Alzoe de Heere ende de stadt volcommelick geinformeert zyn, hoedat COENRAERT HERMANS, hem van hier heeft vertrocken ende hem is houdende byde rebellen van Zyne Majesteyt, &c.
Bron: Gebodboeck, vol. D, fol. 481 en A.A.B. Deel 4, blz. 352.
 
12 juli 1586.
Vidimus van Antwerpse constitutiebrief dd. 21 juni 1526, waaruit blijkt dat MARCELIS CELEN aan GEERT VAN ALTEREN een erfelijke rente heeft verkocht.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
Vidimus van een transportbrief dd. 30 januari 1544, waaruit blijkt dat MARIA en FRANS VAN DER RIJT, voogden van ANNA VAN DER RIJT, verkopen aan MATHILDE VAN ALTEREN een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
16 juli 1586.
- PIERRE DE LA MARQUE ende MARIE BIGODT zijn huusvr. met attestatie van de Waalsche kercke van Antwerpen wonende nu op den Couwenhorn, Buutenhorn.
- GILLIS KARLEIN wonende ind Sijlstraet teghenover ‘t Zijlclooster, met attestatie van de voornoemde PIERRE.
- CORNELIS DE FERFFERE met BETGEN zijn huusvr. met attestatie van Gendt, wonende ten huuse van KEMIS(?) SIMONS.
- MICHIEL VAN QUICKELBERGE ende CATHERIJNE sijn huusvr. met attestatie van Andwerpen wonende op ‘t Sparen.
- ANNA LEYS, dienstmaecht, van de voornoemde MICHIEL getuucht dat se is litmaet.
- PAUWELS BOGAERT ende MAYKEN VAN DE CRUUCE met attestatie van Gendt wonende op ‘t Sparen.
- JORIS VALCKERMAN ende zijn huusvr. met attestatie van Gendt wonende bij de Wissel op ‘t Sparen.
- BETGEN VAN DE RADE, weduwe met attestatie van Ghendt, wonende met PIETER SNELLAERT bij de Veste van ‘t Krayenest.
- KALLEKIN VAN HESE met attestatie van Gendt wonende in de Achterstraet naest Middelburch.
- GERDIJNTGEN (VER?)DONDERS, jongedochter van Ghendt, met attestatie van Middelburch, woont naest ‘t Gulden Vlies ten huyse van JAN CASSIER.
- WILLEM BRIES, brocaetwercker, uyt de gemeente van Andwerpen, op getuugenis van ADRIAAN DE REEKERE.
- CATHELIJNE VAN MEENEN, jongedochter van Morseele, wonende in de Acterstraet achter den tollenaar ten huuse van GRIETGEN JACOBS.
Bron: Lidmatenboek N.H. gemeente Haarlem, Gens Nostra 50, 1995, blz. 269, 270.
 
18 juli 1586.
- HANS MUS met LIJSEBET, sijn huusvr. BAYKEN, met attestatie van Andwerpen wonende in de Coninckstraete.
- TANNEKEN FRANCK, van Antwerpen, die huisvrouwe van JAN BALIOET wonende in de 3 Coningen met attestatie van Middelburch.
- CATELINA VAN DEN CASTELE wonende bij JOOST DEN BACKER aen de Groote Houtstraet met attestatie van Gent.
- JACQUEMINA KRAYEN, van Belle, wonende in de Cruisstraet met attestatie van Brugge.
- GERART PIETERSEN VAN NUES, wesende een litmaet geeft ooc sijn huisfrouwe getuichenisse dat se te Gend in de gemeente geweest is. Genoemde echtgenote is ANNA TIJSCHE wonende opt Sparen, naest den pottebacker.
- MICHIEL GERARTS, van Tielt, jongesel wonende in de Frankensteeg, JAN BRUINEN testis.
- ISAAC VAN DE WEERDE, van Ghendt, met attestatie van Middelburch, wonende in de Maecht van Gent.  
Bron: Lidmatenboek N.H. gemeente Haarlem, Gens Nostra 50, 1995, blz. 270, 271.
 
?? augustus 1586.
De Amman goeyt PHILIPPUS LANDTMETER in “den Vischput” op de pleyne van den Casteele.
Bron: Het Groot Werck, A.A.B. Deel 33, blz. 189.
 
19 augustus 1586.
CLARA VAN LEEFDALE alias VAN BOMBERGEN, dochter van BERNARD VAN LEEFDALE alias AELBRECHTS, verkoopt aan HANSJE VAN DEN BAENGERIJEN, voorkind van haar man en MARGARETA GABRON, een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 augustus 1586.
PIETER VAN DORT, jg. en notaris van Antwerpen, wonend te Delft, aangetekend huw. te Delft met MARYA VEER, jd. te Den Haag.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
30 augustus 1586.
Minnelijk akkoord tussen de erfgenamen van GEERTRUI HESSELS. Het betreft diverse onroerende goederen en een schuld ten voordele van AUGUSTIJN GARIBALDI.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
Notaris DIRK VAN DEN BOSSCHE.
Huwelijkscontract tussen HENDRIK MOONS en CONSTANTIA BONANONY.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 september 1586.
NICLAES CLAESz., jg. en bakker van Antwerpen, aangetekend huw. te Delft met AGNETA VRANCKE, jd.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
26 september 1586.
Alzoe eenen genaempt ARNOUT CONINCX, boeckdrucker, hem vervoordert heeft te drucken sekeren duytschen boeck, geintituleert: “De verscheyden lessen van Petri Messie”, sonder behoorlycke gratie oft previlegie vanden Hove daertoe verworven te hebben, &c.
Bron: Gebodboeck, vol. D, fol. 487 en A.A.B. Deel 4, blz. 361.
 
27 september 1586.
Notaris NIKLAAS CLEYS alias VAN LOEMELE.
Testament van JAN VAN HOINSSEM en MARTINA GRAS.Ze gedenken hun dochters MARGARETA, CATHARINA en ELISABETH alsook hun zoon HENDRIK.
Akte opgesteld in “Troot Leeuken” in de Kuiperstraat.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
11 oktober 1586.
ADRIAEN THYS, jg. en smid van Antwerpen, aangetekend huw. te Delft met LYNTGE JACOPS, jd. van Schoonhoven.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
13 oktober 1586.
Overdracht van een rentebrief aan GIELIS HOOFTMAN en ANTHONI ANCELMO door WILLEM MAES, wijlen ANTHONISsone en MARGARETHA VAN NIEUWENHUYSE, welke rente is gekomen van FRANCISCO BALBANI als gemachtigde van THOMAS BALBANI ten behoeve van de minderjarige kinderen van GIELIS HOOFTMAN, waar moeder van is MARGARETHA VAN NISPEN.
Bron: Schepenregister Stadsarchief Antwerpen, 1586, 385, p. 432.
 
15 oktober 1586.
CATLYNE VAN CRANENBORCH, dochter van wijlen JORIS VAN CRANENBORCH en JACOBMYNE JANSSEN, geh. met PEETEREN VAN YEGHEM verkopen een erfelijke rente die voortkomt uit de verkoop van een huis in 1576 te Merksem door haar moeder en stiefvader DIERICKE CLUYTINCK.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 125.
 
24 oktober 1586.
JAN MUSCH en kinderen verkopen aan GODEVAART GHEENS en zijn vrouw MAGDALENA PUNTERS een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
31 oktober 1586.
Vidimus van een erfgevingsbrief dd. 7 aug. 1579:
De eerfgenamen van wijlen WILLEM BOEL verkopen aan MICHIEL LAMBRECHTS en zijn vrouw MARGARETA HELLEMONT een bebouwd erf.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen. 
 
10 november 1586.
JAN DE PAPE, curator van de weduwe van HANS VAN DER DILFT, geboren ANNA VAN BERCHEM, geeft volmacht aan STEVEN VAN WILS om de goederen te beheren.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
15 november 1586.
HANS DIJCK en zijn vrouw ISABELLA OPLINES geven aan JASPAR VAN HOLVELT een erfelijke rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 november 1586.
CORNELIA VAN DER VICHT verkoopt aan JAN GOOS en zijn vrouw BARBARA SCOSTERS een perceel grond..
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 november 1586.
De familie VAN DEN BRUELE verkoopt aan GILLIS GERARDI een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
29 november 1586.
AELBRACHTz., weduwnaar en cramer van Antwerpen, wonend te Delft in “De Vergulde Huve”, tr. te Delft met SUSANNA KERBAELS jd. In 1601 hertrouwt hij als haar weduwnaar met ANNA BOLEYN, van Hontschote, wonend te Leiden.
Bron: DTB, arch. Delft. 
 
4 december 1586
Op een, verdwenen, zerk omtrent de St. Janskapel in de St. Jacobskerks stond: “Hier leet begraven den eersamen PAUWELS LUYDINCX, bouwmeester was van dese stadthuyse ende borse, sterf den 4 december 1586: ende LAURENTIA HOECKX, syn huysvrou, sterf den 30 april 1595”.
Bron: Geschiedenis van Antwerpen, Deel 4, blz. 113, Mertens en Torfs.
 
13 december 1586.
JAN VAN HOVE verhuurt aan MICHIEL ELIAS en zijn vrouw MAGDALENA VAN BERCKELAER een hoeve onder Edegem.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 december 1586.
JAN VERSEN, jm. en secretaris van den Grave van Hohenlo, te Antwerpen, aangetekend huw. te Delft met GEDELA VAN DEN BERG, jd. van Oosterhout, camerwijf van fraulein van Oranje.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
ANTHONIS VAN CALSTER, gezworen chirurgijn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1586 f° 513, 1587 f° 207, 1588 f° 243, 1598 f° 57, 1599 f° 82, 1600 f° 35vo, 38, 1606 f° 10vo, 1607 f° 7, 1608 f° 10, 15vo en 1609 f° 2.
 
ADRIAEN VAN ETTEN, gezworen medecyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1586 f° 509, 1587 f° 104vo, 1590 f° 287vo, 290vo, 1591 f° 21, 86vo en vele, vele anderen.
 
PEETER HAMMELS, MICHIELSsone wijlen, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1586 f° 272.
 
MARCUS HOOSCHAERT, gezworen chirurgijn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1586 f° 87, 1598 f° 234vo.
 
FRANCHOYS LEFORT, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1586 f° 403, 405vo, 1588 f° 327, 1600 f° 20vo, 1604 f° 86, 86vo, 1609 f° 73vo.
 
JACOB DE MOOR, chirurgijn- barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1586 f° 369.
 
GUILLAUME PEETERS (PETRI), gezworen medecyn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1586 f° 59, 1592 f° 42, 1594 f° 98, 1595 f° 150, 1596 f° 70, 1597 f° 88vo, 1598 f° 57, 1599 f° 82, 1600 f° 37.
 
PEETER DE VRIESE, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1586 f° 429vo.
 
- 1587 -
 
EDUART VAN DER DILFT = Buitenburgemeester.
ADRIAAN VAN HEYLWEGEN = Binnenburgemeester.
Kerkmeesters van het H. Sacrament:
JAN VERHELLEWEGEN.
PAUWELS VAN GEIMER.
Kerkmeesters van OLV-kapel:
FRANCOIS DONCKER.
PEETER DE LICHT.
Aalmoezeniers:
MELCHIOR VANDER CRUYSE.
JAN VANDER GOES.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
?? januari 1587.
LAUREYS BUNDEN heeft een schuld aan zijn zuster AGNEETEN BUNDEN vanwege gekocht land gelegen “tot Beke in de lande van Valckenburg”.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 18v, 19.
 
3 januari 1587.
WILLEM VAN SCHOOTEN voor zich e.a., hij heeft volmacht, procuratie dd. 18 dec. 1586 gepasseerd te Dansick, van SEGER BOEL i.v.m. het beheer van bezittingen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 90v°.
 
7 januari 1587.
MATTHEUS VELTGANCK en JAN WILLEMSEN treffen een regeling van hun proces ingevolge de valse verklaringen van LODEWIJK VAN MALE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
8 januari 1587.
SIMON VAN BOSSCHE bezit land te Swyndrecht en Melsele dat hem verstorven is van zijn ouders.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 88.
 
Zelfde datum.
De kinderen van wijlen AERT VAN IMPDE en ANNA MOORS verkopen, procuratie dd. 18 dec. 1586 gepasseerd te Buggenhout, een erfelijke rente die hun vader in scheiding in 1580 gepasseerd te Denremonde ten deel is gevallen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 88v°.
 
Zelfde datum.
MATHEENS VELTGANCK bezit gronden in de parochie van Hayeghem.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 110, 110v°.
 
12 januari 1587.
Joncker NICLAES VAN STENBO was van dec. 1565 tot dec. 1580 gehuwd met wijlen MARIA ORTIZ, dochter van ALONZE ORTIZ en YSABELLA DE SEGURA, zij (MARIA) is ook gehuwd geweest met Mr. JANNE STRATIUS, Raedt van zijne Majesteit in Gelderlandt, als weduwe van FRANCISCO PIMENES. Kinderen van MARIA: MARIE, ANNA en YSABELIA PIMENES, geh. met FRANCHOYS DASSA; JAN en FRANCHOIS VAN STENBO. De kinderen bezitten grond in de parochie van Tempsich.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 394-397.
 
Zelfde datum.
GEERARD COLYNS heeft volmacht, procuratie dd. 2 jan. 1587 gepasseerd te Valenchyn, van zijn broeder JAN COLYNS om een erfelijke rente te verkopen die deze in 1586 heeft gekocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 93, 93v°, 157, 423, 423v°.
 
14 januari 1587.
ELIZABETH VAN SOMPEKEN, weduwe van JACOB VAN MEEREN, verkoopt, procuratie dd. 19 maart 1586 gepasseerd te Colen, een erfelijke rente die haar man in 1571 heeft gekocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 105, zie ook nr. 376, p. 698v°.
 
Zelfde datum.
ISABELLA VALCKENBORCH, dochter van wijlen JACOB VALCKENBORCH en CATLYNE VASSEUR, is gehuwd met URBANO VAN PARYS, deze laaste heeft o.a. volmacht, procuratie dd. 14 febr. 1585 gepasseerd te Liere, van haar zuster AGNETA VAN VALCKENBORCH en volmacht, procuratie dd. 12 aug. 1585 gepasseerd te Liere, van haar halve zuster CATLYNE VAN RYT; zij verklaren dat de verdeling van het sterfhuis van hun vader naar tevredenheid is geschied.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390 p. 105v°, 106.
 
17 januari 1587.
CORNELIS ADRIAENSSEN als momboir van ELIAS VERBEECK, zoon van wijlen GIELISSEN VERBEECK en ELISABETH ADRIAENSSEN (zuster van CORNELIS), zijn mede-momboir is REYNIER VAN BEKE te Gent.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 19, 20.
 
Zelfde datum.
JOS DE VOGHELE, zoon van Mr. NICOLLAS DE VOGHELE en MARIE disem BECQUE, had een relatie met Annapes (Anape) bij Lille.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 98, 98v°.
 
Zelfde datum.
WILLEM RUYS en zijn vrouw ANNA NAEYERS zijn geseten tot Eghem; ze bezitten grond in de parochie van Artselaer afkomstig van wijlen zijn vader CLAES RUYS.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 110v°.
 
21 januari 1587.
De kinderen van wijlen CATHERINA SALOMONS, JANSdr., en haar man ANTHONIS LE MUET bezaten de helft van een huis te Mechelen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 401, zie ook p. 312-314v°, 334-335v°, 349, 349v°-350v°, nr. 392, p. 230v°, 232, nr. 393, p. 260-261v°.
 
23 januari 1587.
Joncker JAN VAN HOIRNE bezit een hoeve groot 12 ½ bunder te Hagenbroeck (Hagelbroeck) onder de “byvanck” van Liere. De huurders MATHYSEN DE KEYSER, geh. met ELIZABETH VAN ROMPAYE, aldaar stellen als onderpand een huis te Lyere en grond aldaar en nog een stede met huis te Antwerpen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 208-209v.
 
Zelfde datum.
PETER DE BERLES verkoopt aan ADRIAAN DIJCK en zijn vrouw MARIA DE SCHOT twee huizen o.a. gehypothekeerd door PETRONELLA DE BERLES.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 januari 1587.
FANNEKE JANS, jd. van Antwerpen, aangetekend huw. te Delft met JAN JANSz. jg. en schoenmaker van Baesvelde in Vlaanderen.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
27 januari 1587.
JEHAN DEL BEGHE, geh. met CATHARINA MINUIT, dochter van SALOMON MINUIT en JEHANNE MOREAU, was eerder gehuwd (CATHARINA) met ARNOULT DELO, haar schoonzoon is JEHAN ROMBONE te Wesele.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 363. Zie ook Collectanea 18, p. 158.
 
Zelfde datum.
GOMAER GILLIS, HUYBRECHTSsone wijlen, heeft een huis verkocht te Liere en ook land te Emblen aan de Berchem beke.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 60v°, 92, 92v°.
 
31 januari 1587.
Ordinatie om de gaten te herstellen in de Scheldedijk en in de Cauwenstein. De officialen tot het bedijkingswerk zijn:
GREGORIO DEL PLANO, opperdijkgraaf van Brabant.
CORNELIS MERTENS, dijkgraaf van Oosterweel.
JASPAR VAN VUYTRECHT, dijkgraaf van Ekeren.
JASPAR DE BRIER, idem.
FRANCHOIS VAN DER DILFT, dijkgraaf van Merksem.
JAN DE HERDE, dijkgraaf van de Watermolenbrug, Antwerpen.
JAN JANSEN NUYTS, dijkgraaf van Wilmarsdonk en Oorderen.
MERTEN MERMANS, penningmeester.
NICOLAAS DE WEERDT, klerk.
Bron: Antwerpiensia, Deel 21, blz. 87.
 
3 februari 1587.
ADRIAEN DOMUS woont nu ter tijd te Breda.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 143.
 
12 februari 1587.
CRISTOFFEL DE ZOMYN, MARIENSsone wijlen, geeft zijn vrouw FRANCHYNEN VLEESCHOUWERS, JANSdr. wijlen, volmacht om scheiding te maken met haar mede-erfgenamen in de nalatenschap van haar moeder MAEYCKE PAEYEDROOGHE die te Brugge is overleden.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 16.
 
Zelfde datum.
ELIZABETH WILLEMS, weduwe van JORIS VAN BEUCKELAERE, en haar zuster MARIE WILLEMS, weduwe van Mr. MELCHIOR DE POORTERE, verkopen een stuk land in het gehucht Hadtschot gelegen in de parochie van Gheele dat ze hebben geërfd van hun neef FRANCHOYS GOELUENENS.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 145, 145v.
 
13 februari 1587.
DAVID VAN DEN HOVE, jg. en witmaecker van Antwerpen, wonend te Delft in de Pieterstraat, tr. te Delft met KATELEYNE VAN DEN EYNDE, weduwe van PHILIPS VAN KERCKHOVE, van Aerschot, mede wonend in de Pieterstraat.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
14 februari 1587.
GHEERT COPPENS, geh. met MAYKEN BETHELS, JANSdr., ze woonden te Eeckeren en nu te Peurs.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 281.
 
Zelfde datum.
GUILLAUME SALOMONS, zoon van JAN SALOMONS en MARIA VAN PLANCKEN, bezat een huis te Mechelen dat zijn vader in 1538 had gekocht en de helft van een ander huis aldaar.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 312-314v, 334-335v, 349-350v, 401.
 
Zelfde datum.
JAN RAYE JANSSEN, is geh. met ENA REYMERS, zij bezit een hoeve te ‘sGrevenwesel die zij op 14 okt. 1586 in scheiding uit de nalatenschap van haar vader ADAM REYMERS heeft ontvangen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 365, 365v.
 
19 februari 1587.
HANS RENTZ, geh. met MARIE MERTENS, bezitten o.a. een hoeve groot 28 bunder te Schooten.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 48, 49.
 
20 februari 1587.
GEERTRUYDT CORNELISdr. ZEEUWS stelt o.a. haar broeder JAN ZEEUWS te Breda aan om haar bezit aldaar te beheren.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 113.
 
21 februari 1587.
Joncker WILLEM VAN ERP te ‘sHertogenbossche bezit een hoeve tot Capellen onder Eeckeren.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 267v°, 268, 273-274v°.
 
26 februari 1587.
PEETER DE BEELES heeft volmacht, procuratie dd. 19 febr. 1586 gepasseerd te Hamborch, van zijn vrouw MARGARITA DE HASE, JANSdr., om een reeks erfelijke renten te verkopen (o.a. één afkomstig van de verkoop van een huis in 1580) aan zijn zuster JACOPMYNE DE BELES/ BERLES weduwe van JOCHUM COLYNS.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 418, 418v°, zie ook nr. 398, p. 38-45v°.
 
Zelfde datum.
MARIA HIELS, JANSdr. wijlen, en haar man JACQUES sHERWOUTERS verkopen een erfelijke rente te Melsele die ze in 1578 hebben gekocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 270, 270v°, 431, 431v°.
 
27 februari 1587.
ELYSABETH sHASEN, geh. met HENRICKE BERKELS, verkopen hun vierde deel van een hof gelegen buiten de Heppe poorte te Maseycke welke haar is verstorven van haar ouders JANNE sHASEN en KATHERINE VAN RAECKELEN.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 16v.
 
Zelfde datum.
GIELIS LAUWERS, JOOSsone, geh. met FYKEN MERTTENS, JANSdr., bezitten een huis met grond te Aartselaar dat hun verstorven is van haar grootvader LUYCAS BAL.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 83.
 
Zelfde datum.
SERVAES PARIJS, ANTHOENISSENsone wijlen, geh. met JOOSYNE DE GRAUWE, JOOSdr., zij bezit twee hofsteden te Wichelen “in de lande van Aelst”, waarvan één haar is verstorven van haar ouders.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 85v, 86.
 
28 februari 1587.
GIELIS DU MERCHY, was geh. met wijlen CORNELIA FREDERICX, stelt voor zijn kinderen zekerheden i.v.m. de nalatenschap van hun moeder: o.a. een hofstede op de riviere van Dixmuyden in de parochie van Rhenyngh / Rheymige, hij heeft de grond op 16 april voor schepenen van Veurne-Ambacht gekocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 282-283, 288v.
 
Zelfde datum.
Jonckheer CHARLES VAN YEDEGHEM, heer van Wiese en Boebeke.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p.272, 272v°.
 
Zelfde datum.
HEYNDRICK VAN DEN BERG, jm. van Antwerpen, wonend in Amsterdam, in “t’ Poortge”, aangetekend huw. te Delft met GRIETGE ADRIAENS jd. te Delft wonend “In Het Vergulde Schaeck”.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
6 maart 1587.
HANS DE VISON heeft volmacht, proc. dd. 16 sept. 1585 gepasseerd te Bruessele, van zijn broer GUILLAUME DE VISON; deze geeft zijn broeder GUILLAUME DE VISON twee erfelijke rentes te Antwerpen die hij in scheiding dd. 26 febr. 1585 gepasseerd te Bruessele uit de nalatenschap van hun ouders, JANNE DE VISON en MAGRIET VAN BEEMPDEN, heeft ontvangen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 367v. Zie ook nr. 386, p. 474.
 
7 maart 1587.
MARITGE JANS, weduwe van CORNELIS DEURNS, van Antwerpen, aangetekend huw. te Delft met LOUWEREYNS PIETERS jm. en kleermaker van Den Bosch.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
9 maart 1587.
Wijlen PEETER PANHUYS, die geh. was met MARGRIET HOOFTMAN, BARTHOLOMEUSdr., had bezittingen in en rond Trier.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 285v-286v, 389. Zie ook nr. 386, p 758.
 
10 maart 1587.
CLAES PEETER THYSMANS, van Eeckeren, en zijn broer PEETER THYSMANS bezitten land onder Oorden dat hun is verstorven van hun vader.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 368.
 
11 maart 1587.
LEONHARDT VAN ZOULWEN, geh. met MARIA BAPTISTA, en AMANDT VAN EYGEN, geh. met MARIA VAN MIDDELDONC, zijn de “behoude” omen van CATHARINA VAN MIDDELDONC, de dochter van wijlen PEETER VAN MIDDELDONC en CATHERINA BAPTISTA. CATHARINA heeft bezittingen in en rond Loeven.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 368, 368v.
 
12 maart 1587.
NICLAES VERMEEREN, geh. met BEATRIX VAN DAMME, bezitten een stuk land en bos te Buggenhout dat hem is verstorven van zijn ouders.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 21v, 22, 23.
 
17 maart 1587.
LIEVEN DE DOBBELEER heeft dd. 17 maart 1587 voor vier maanden een paspoort verkregen om naar Holland en Zeeland te reizen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 211, 211v.
 
19 maart 1587.
YSAAC VAN BERGHE, zoon van PEETER VAN BERGHE en ANNA DE FONTENY, woont te Dansick, zijn ouders woonden te Antwerpen waar ook zijn broer PAUWELS woont.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 276v°, 435v°, zie ook nr. 397, p. 355.
 
21 maart 1587.
JAN FELLEBUER, CLAESsone, geh. met CATLYNE MEEUS, bezitten een “bleckbosch” te Schelle.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 88v.
 
Zelfde datum.
FANNEKEN EVERAETS, weduwe van HENDRICK GHYSBRECHTS, van Antwerpen, aangetekend huw. te Delft met JAN NIEMAN, jm. uit Schotland, soldaat onder de capiteyn ROLE.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
24 maart 1587.
PETER LE ROY, NICLAESSEN, en zijn zuster MARIA hebben een zuster ANNA LE ROY te Mechelen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 293, 293v.
 
25 maart 1587.
ELYSABETH CRABBE wed. van JOOS STOFFELS bezit “huysen”, landen en erven gelegen te Hulst en Hulsterambacht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 3.
 
Zelfde datum.
JAN WILLEMSEN koopt huizen te Bruessel van Jonckheer GODEFROID DE LAISTRE en consorten.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 277, 277v°.
 
?? april 1587.
JAN BAPTISTA DE SUCCA heeft bezittingen te Desselberghe.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 4.
 
1 april 1587.
EMBRECHT BACHARACH, zoon van HANS BACHARACH en JOHANNA ORTELS, voor hem zelf en volgens proc. dd. 30 maart 1586 gepasseerd te Franckfort voor zijn zuster MARPARITA en zijn oom BALTHASAR BACHARACH; ze verkopen een erfelijke rente die Mr. WYNANDT VAN MEURS in 1537 heeft gekocht en die hun moeder in 1555 in scheiding met MARIA ORTELS is toegevallen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 295v. Zie ook nr. 385, p. 12v, BACHGRACHE.
 
6 april 1587.
CATLYNE VAN DUEGHEM, dochter van wijlen Mr. PEETER VAN DUEGHEM en ELIZABETH VERGOUDEN, geh. met JANNE JANSSENS die men heet VAN HEUSDEN dragen over aan GIELIS JACOBS, geh. met JOZYNE VAN DUEGHEM, twee erfelijke rentes die van haar ouders afkomstig zijn en die hun bij scheiding in 1567 gepasseerd te Rypelmonde zijn toegevallen. In ruil verkrijgen zij de helft van een huis aldaar, afkomstig van haar ouders.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 155v-156v.
 
11 april 1587.
MAGDELEENE CAVENTS, weduwe van PEETER JASPAERS, en haar zuster BARBARA CAVENTS oud ca. 26 jaar, verkopen FRANCHOISE GEUBELS een hove met grond te Ranst die hun is verstorven hun vader KERSTIANE CAVENTS en die hun grootouders GIELISE CAVENTS en LYSBETTEN MOLENBERCHS in 1512 hebben gekocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 83v, 84.
 
Zelfde datum.
PEETERS WOUTERS, ADRIAENSsone, verkoopt zijn aandeel in een erfelijke rente te Breda die hem is verstorven van zijn nicht CORNELIA sRYCKEN, weduwe van HERMAN CLINCKEN, te Breda.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 93.
 
13 april 1587.
LUCAS VAN VELTHEM bezit een huis te Mechelen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 286v°.
 
16 april 1587.
JACOB NICASIUS, zoon van WILLEM NICASIUS en CHRISTINA KINDTS, bezit een erfelijke rente te Cortryck die afkomstig is van zijn oude grootmoeder JOHANNA NICASIUS.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 298v.
 
18 april 1587.
MATTHYS JANSz. haeckmaecker van Antwerpen tr. te Delft met KATHERYNA HUBRECHTS, jd. van Mechelen.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
26 april 1587.
MARIA VAN DIEPENBEKEN, weduwe van JASPER GHYSELE, van Antwerpen, tr. te Delft met MICHIEL HENDRICKSz. PIGGHE, geboren te Breda, wonend te St. Maertensdyck.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
28 april 1587.
ALYDT GHEERAERTS, geh. met HENRICKE WAERBEKE, en haar zuster LYSBETH GHEERAERTS, geh. met LIEVENE VELKENS, poorters van Antwerpen, geven volmacht om scheiding te maken met hun mede-erfgenamen m.b.t. de nalatenschap van hun ouders, STEVEN GHEERAERTS en LYSBETH MOENEN, die is gelegen onder de “heerlyckheyt van Ghinck in den lande van Luyck”. 
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 11.
 
Zelfde datum.
CHRISTOFFEL DE WOLFF, JANSSENsone wijlen, van Brecht, nu ter tijd wonende te Antwerpen, verkoopt een erfelijke rente met als onderpand land te Schilde.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 29.
 
Zelfde datum.
CHRISTMA DE DRYVERE en JAN SCHENCKELS hebben volmacht, proc. dd. 24 april 1587 gepasseerd te Bruessele, van haar man JANNE DERKEMS den ouden; ze stellen als onderpand voor een schuldbezit te Antwerpen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 159v-160, 177, 177v.
 
Zelfde datum.
JOZYNE GRIMMEL, dochter van BEATRIX ‘sBEEREN en de weduwe van DAVIDTS LANGEMANTEL, ingesetene der stad Ausburch, verkoopt HANSE KAYB (deze heeft 30 aug. 1586 proc. te Francfort gepasseerd) een huis dat over de zestig jaren haar moederlijke grootvader JANNE DE BEER den ouden heeft toebehoord, welke haar is verstorven van diens weduwe JOZYNE MUSCH en dat haar in scheiding in 1569 is toegedeeld.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 300, 300v. Zie ook nr. 371, p. 86.
 
?? mei 1587.
ANNA BOECKAERT, geh. met Mr. WILLEM SNOECK, wonen nu te Antwerpen. Hij was voor die tijd griffier te Ranst; zij dragen aldaar bezit over aan hun dochter.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 26, 26v.
 
2 mei 1587.
DIGNE VAN LEYDEN, geh. met CORNELIS MOMPELUERS, huydenvettere, van Mechelen, verkopen hun aandeel in een erfelijke rente aan haar broer JANNA VAN LEY(D)EN, welke voortkomt uit de verkoop van een hoeve met gronden en een speelhuys te Capellen door JACOB VAN LEYDEN de oude in 1581.
Bron: Schepenregister van Antwerpen 1587, nr. 389, p. 55v.
 
Zelfde datum.
MARIA RUTZ, dochter van PEETER RUTZ en CHRISTINA MAESSEN, is geh. met PEETERS VIRENT, van Stabroeck, nu geseten te Calmpthout, verkoopt een stuk land te Stabroeck dat ze over de 25 jaar geleden van haar ouders heeft geërfd.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 300v, 301.
 
Zelfde datum.
ANNA LOUPEZ weduwe van Joncker JAN DE MOL verkoopt, proc. dd. 27 april 1587 gepasseerd te Bruessele, een deel van een erfelijke rente op een huis te Antwerpen die MARTIN LOPES haar in 1578 heeft verkocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 303.
 
Zelfde datum.
ADAM VERHULT, ADAMSSEN, heeft volmacht, proc. dd. 18 april 1587 gepasseerd te Lyere, van zijn vrouw CORNELIA DESPOMMEREAULX, dochter van FRANCHOYS DESPOMMEREAULX en MARGRIET VAN BUYTEN, zij verkoopt een erfelijke rente te Antwerpen die haar in 1581 in scheiding is toegedeeld uit de nalatenschap van haar halve broeder van moeders zijde DANIEL ADRIAENSSEN.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 373v.
 
4 mei 1587.
HUYBRECHT ROELANTS, zoon van wijlen HUYBRECHT ROELANTS en ELIZABETH VAN STANDONCK (dochter van JAN VAN STANDONCK en ELIZABETH COOMANS) hebben resp. van hun ouders en grootouders o.a. geërfd aandelen in huizen te Wilryck.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 162-163.
 
Zelfde datum.
ANNA VAN NUFFELE, weduwe van FRANCOYS DE BEER, en FRANCHOYS SCHREERS, zoon van CORNELIS SCHREERS en ANNA ‘sBEEREN, geseten tot Londerseele, stellen als onderpand voor een schuld een erfelijke rente die zij in 1555 te Sint Lievens Esschen heeft gekocht en nog een rente.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 302, 302v. (291, 292v, 293).
 
Zelfde datum.
HENRICK en JAN PELGROM zijn de broeders van wijlen GHEERAEDT PELGROM, die geh. was met wijlen ANTHONIA VAN DYCKE; GHEERAEDT is te Norenborch overleden alwaar zich ook het sterfhuis bevindt.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 374, 374v. Zie ook Collectanea 12, p. 111v.
 
5 mei 1587.
JAN MEEUS en zijn vrouw JACOBMIJNE DE RUYTERE verkopen aan MARTINE VAN CORSELLES een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
ELISABETH VRIENDTS, jd. van Antwerpen, wonend te Delft over het St. Jorisgasthuys, tr. in de Waalse Kerk te Delft met JOOS VAN WONDERGHEN, van Haersele in Vlaanderen, wonend in “De Coopman” te Delft.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
6 mei 1587.
JACOB STEUR, met betwist bezit te Waelhem, procedeert te Mechelen tegen Jonker VAN HALMALE.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 10v.
 
9 mei 1587.
JOOS VAN VLIETE, geh. met CATLIJNE DE BACKER, JANSdr., zij bezit samen met haar zuster MARGRIETE een huis met gronden te Purs en Born onder Hingene uit de nalatenschap van hun vader.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 99, 99v.
 
16 mei 1587.
ELISABETH CRAECHS heeft volmacht, proc. dd. 8 januari 1587 gepasseerd te Berghen op ten Zoom, van haar man JACOB DUIJM (deze zit aldaar gevangen en heeft ook te Namen gevangen gezeten); zij verkoopt DANIEL GLEESER een reeks erfelijke rentes (welke haar reeds te Leyden zijn betaald) die afkomstig zijn van haar moeder FRANCHYNE BACK, weduwe van JANS DE FONTENI.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 51-55.
 
Zelfde datum.
HENRICK DE MUELENEER stelt als onderpand voor een schuld datgene dat EMANUEL OLIPHANT, geh. met CATHARINA DE MULENEER, bij acte van dd. 18 juli 1585 gepasseerd in de heerlijkheid van Vosmare in Zeeland aan hem overgedragen hebben.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 215v, 216.
 
22 mei 1587.
ADRIAEN VUYTTENHOVE, zoon van CAROLI, te Gent, doet afstand van zijn rechten in het sterfhuis van zijn broer JAN VUYTTENHOVE die te Antwerpen is overleden.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 50v.
 
Zelfde datum.
JAN HOEFKENS, zoon van wijlen ANDRIES HOEFKENS en LYSBETH PUTCUYPS, te Bracht, verkoopt gronden die hem zijn verstorven van zijn ouders onder Halle en Zoersel aan PEETEREN VAN DEN VELDE, JANSsone wijlen, te Schilde.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 101v.
 
Zelfde datum.
DIGNUS VAN DER GOES, JANSzoon, chirurgijn.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
Zelfde datum.
JOHANNA DU BOIS, dochter van wijlen BARTHOLOMEUS DU BOIS en ANNA DRAECX (die de dochter was van Heer WILLEM DRAECK des Ridders) en haar man Mr. CORNELIS DIRICX verkopen een erfelijke rente te Edeghem, welke rente in 1466 SIMONEN DRAKE ten deel is gevallen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 293, zie ook nr. 383, p. 137.
 
26 mei 1587.
JOHANNA LUYCAS, wijlen LUYCASdr., geh. met LAMBRECHT SMIT verkopen het zesde deel in erfelijke rentes te Lyere die LODEWYCK PERRE, geh. met YSABELLE LUYCAS (haar zuster), hun in 1565 hadden verkocht aan hun terug.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 102, 102v.
 
29 mei 1587.
MAGDALENA DOLENS, dochter van wijlen JOOS DOLENS en JOHANNA CLERCX, oud ca. 25 jaar, is geboren te Rolleghem bij Cortryck.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 195.
 
30 mei 1587.
CORNELIS ARENTSz., jm. van Antwerpen en soldaet onder de compagnie van den capiteyn VAN DEN BURCH, aangetekend huw. te Delft met ANNETGE DIRCX jd.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
Zelfde datum.
GYSBRECHT JACOBSz., jg. en kuiper van Antwerpen, ondertr. te Delft met BARBARA SCEMELS, weduwe van GERRIT SEVERIJNSz. van Antwerpen, wonend te Amsterdam.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
1 juni 1587.
HUYBRECHT, GOYAERT en JANNE HUYBRECHT LEMMENS voor zich en voor de andere kinderen van wijlen HUYBRECHT LEMMENS geseyt DROES over de eerste “cloechte”; JANNE en ADRIAEN LEMMENS alias DROES voor zich en voor hun andere broers en zusters voor de tweede “cloechte”; de laatsten eveneens voor de kinderen van wijlen JAN CORNELIS DROES voor de derde “cloechte”; allen tesamen erfgenamen van wijlen GHEERAERT DROES volgens proc. d.d. 4 mei 1587 gepasseerd in de vrijheyt van Welde (Weelde). De fam. VAN ELSPUT id deerfgename van JOHANNA VAN ELSPUT, weduwe van GHEERAERT DROES, de nalatenschap wordt verdeeld.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 103v-104v.
 
6 juni 1587.
REYNIER VAN WESENBEKE heeft volmacht, proc. dd. 30 april 1587 gepasseerd te Swijndrecht, van zijn zuster ANNA VAN WESENBEKE, geh. met DAVIDT LEEUWAETS; PAESSCHYNA VAN WESENBEKE, geh. met Joncker ANTHONIS DE PENSART, zij passeert proc. dd. 8 mei 1587 te Vilvoorden; zij verkopen hun aandelen in diverse erfelijke renten te Antwerpen die hun grootvader Mr. PETER VAN WESENBEKE in de jaren 1530-1534 heeft gekocht en die deze hun bij testament heeft toegemaakt als kinderen van Mr. PETER VAN WESENBEKE de jonge.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 378, 378v.
 
Zelfde datum.
TANNEKEN PIETERS, jd. van Antwerpen, ondertr. te Delft met JOOST VERHAGEN, jg. van Menen in Vlaanderen, soldaet onder de capiteyn UITTENBROECK.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
11 juni 1587.
ANNA VERBEKE, PEETERSdr. wijlen, geh. met AMBROSIUS DE LOOSE, verkopen hun 1/6 deel in bezittingen te Turnhout, Ravels en Antwerpen (die hun zijn verstorven van haar oude oom Hr. PEETER KEGELEERS, priester) aan Mr. SACHARIAS JACOBS.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 105, 105v.
 
15 juni 1587.
HANS FLOERS, PIETERSSEN(sone) wijlen, van Ghierle, geeft zijn broeder DAVID, aldaar “geseten”, volmacht zijn aandeel in een stuk land te Ghierle te verkopen, dat hij heeft geërfd van zijn grootvader JANNE FLOERS.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 10v.
 
19 juni 1587.
BARBARA VERBERT, geh. met HENRICKE VAN OUWENHUYSE, zij verkrijgt uit de nalatenschap van haar moeder JASPARYNKEN SMITS, die geh. was met wijlen MATHEENS BERCKMANS, de helft van een huis en land in de parochie van Schelle.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 182.
 
Zelfde datum.
HANS PRETOR geeft aan MARIA PRETOR, die de dochter is van zijn broeder wijlen PAULUS PRETOR, secretaris der stad Dansich, diverse obligaties.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 381v, 382.
 
20 juni 1587.
CATHARINA SCHOESITTERS, dochter van wijlen JOOS SCHOESITTERS en ANNA GOYERS, geh. met CORNELISEN VERBERT, verkopen erfelijke rentes te Wilryck afkomstig van haar grootvader GIELIS SCHOESITTERS en van zijn ouders HENRICKEN VERBERT en ANTHONIA VAN BOOMEN. Ze treden ook op voor ANNA en GIELKEN SCHOESITTERS, de dochters van JOOS SCHOESITTERS en ADRIANA DUELKENS.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 170, 170v.
 
Zelfde datum.
GHEERTRUYT WRAGHE, dochter van wijlen WILLEM WRAGHE en JOHANNA SCHOYT, verkoopt een erfelijke rente die haar in scheiding in 1543 met haar zuster ANNA WRAGHE, geh. met MATHEENS DE KEYSER, uit de nalatenschap van haar ouders ten deel is gevallen; deze rente is op 14 okt. 1445 verkocht door JAN RUBBIUS aan WILLEM SCHOYTE; deze rente groot een halsster rogh is op 28 april 1376 door AERNOULD RUBBIUS, JAN RUBBIUSsone, gekocht van JAN GODENBOEDT sone van Eeckeren met als onderpand zijn twee “heydelanden houdende omtrent vyfftalve ghemeten gelegen binnen Musuenbroeck in de heyde ackere tussen LAMBRECHTS lant van Eeckeren en eene capelryen lant te Eeckeren”.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 170, 170v.
 
23 juni 1587.
CATHARINA VAN EUCHEN, weduwe van HEYNDRICX TER WEYDEN, en haar kinderen hebben bezit te Dulken.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 382v, 383.
 
25 juni 1587.
De kinderen van wijlen WILLEM JANSSEN, die geh. was met wijlen MARGRIETE sCONINCX, CRISPYNSdr., komt toe uit de nalatenschap van hun oom wijlen ROCHTUS DE CONINCK, die geh. was met wijlen ENA RADEMAKER, de helft van gronden te Culsdock/ Calsdong onder Roosendaal (plus diverse rentes aldaar) en grond onder Steenberghen. In 1578 heeft MARGRIETE van haar oom WILLEM HENRICXSSEN geërfd.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 111, 112.
 
Zelfde datum.
HUYBRECHT LAUWERS, geh. met MARIE PIGGEN, zij heeft met haar eerste man NICLAES JANSSEN in 1572 een huis te Capellen gekocht en bezit dat nu nog.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 112, 113, 117v, 118.
 
26 juni 1587.
ADRIAEN VERVOIRT te Gheele i.v.b. met de afwikkeling van het sterfhuis van zijn broeder HENRICK VERVOIRT, die geh. was met CATHARINEN VAN BOLKE, te Antwerpen. Eveneens hiermede i.v.b. Mr. ENGELBERT MASIUS “raedt en pendionaris deser stad voor hem zelf en zijn consorten”; eveneens JANNE VERVOIRT secretaris tot Eyndhout als momboir van de onbejaarde kinderen van wijlen ARENT VAN RIEMEN, die geh. was met ELIZABETH VERVOIRT.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 206v, 207.
 
Zelfde datum.
ADAM VERBEKE en zijn zuster ADRIANA VERBEKE, geh. met JAN GOBAU, bezitten een hoeve en speelhuys onder Coggeweel achter de kerk te Oorden dat hun vader LOYS in 1581 heeft gekocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 306, 306v.
 
27 juni 1587.
PEETER TRUYENS, MATTHYSSEN, bezit ca. 44 bunder grond te Rumpst.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 383v, 384. Zie ook nr. 387, p. 292v.
 
30 juni 1587.
GUYDO en NICOLAS MALAPART, zonen van LOYS MALAPART en JEHENNE HELDMIR, bezitten ong. 10 bunder land te Oultre bij Nienhove (Outer bij Ninove?) dat afkomstig is van hun overleden broer GILLIS MALAPART.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 415, 415v°, 419-420v°, zie ook nr. 386, p. 575v°.
 
3 juli 1587.
JOSSE USSELINCX, schoonzoon van PIERRE MERSTRATEN, woont te Brussel.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 52-55v°.
 
4 juli 1587.
JAN BAL, de zoon van wijlen JAN BAL en MARIE VERSTRATEN, verkoopt een erfelijke rente die zijn moeder in 1581 voor schepenen van Hemiksem heeft gekocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 116.
 
Zelfde datum.
CATLYNE BISSCHOP, weduwe van JANS DE REYGERE, bezit een hoeve onder de “voochdye” van Duffel.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 172.
 
Zelfde datum.
AERNOULT LE MAIRE, jg. van Antwerpen, geboren te Doornik, tr. in de Waalse kerk te Delft met HEYNDRICKGE JANSdr. MUYS.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
8 juli 1587.
FRANCHOYS YSEBOUT, zoon van wijlen CORNELIS YSEBOUT en PETRONELLE VERBEKE, en zijn zuster CORNELIA YSEBOUT, geh. met JERONIMUS POSSINGER, hebben in 1583 de nalatenschap van hun vader en hun broeder MICHIEL verdeeld. FRANCHOYS verkrijgt o.a. een hoeve groot ca. 40 bunder tot Brecht bij Sint Jobs int Goor, CORNELIA verkrijgt o.a. een hoeve groot ca. 25 bunder binnen de parochie van Wilryck.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 221-226. Zie ook Nr. 374, p. 415.
 
10 juli 1587.
JAN BELLEKENS, JANSsone, heeft gronden onder Berlaer gekocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p.115v, 116.
 
18 juli 1587.
HILLEGONDA MACHIELSSEN, geh. met ABRAHAM CUYLAERTS, bezit een stuk land onder Callo dat haar is verstorven van haar ouders GOMAER MICHIELSSEN en JACOBMYNE VOLCKERICKX.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 240, 240v.
 
Zelfde datum.
GODEVAERT FRANSSEN heeft volmacht, procuratie dd. 14 jan. 1586 gepasseerd te Londen, van zijn zoon JACQUES FRANSSEN; dit i.v.m. met zaken met de testamenteurs van het testament van HANS VAN DER HOFSTADT en zijn vrouw ANNA FRANSSEN.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 46, 47, 170-173, zie ook nr. 387, p 444v°.
 
27 juli 1587.
JACQUELYNE VAN ENCKEVOIRT, weduwe van JANS VAN BERCHEM, des ridders, en haar zoon ANTHONIS bezitten een stuk land gelegen onder Vechel by ‘sHertogenbossche.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587 nr. 389, p. 265.
 
28 juli 1587.
De erfgenamen van MARGARETA BILLIAU verkopen aan ADRIAAN PHILIPS en zijn vrouw BARBARA JACOBS een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
31 juli 1587.
Jonckheer LANCELOOT ‘tSERAERT heeft een hoeve te Wommelgem.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 62v.
 
?? augustus 1587.
GUILLAUME BORDINCX, zoon van wijlen AERT BORDINCX en JOHANNA VAN SEYST, bezat grond te Ousterweele afkomstig van zijn vader en zijn oom ANDRIES en moyken CLARA.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 328, 328v.
 
3 augustus 1587.
ELIZABETH JACOBS, weduwe van ANDRIES VAN EYGEN. Haar man bezat goederen te Maeseyck.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 308.
 
Zelfde datum.
Mr. JACQUES DE VOS, residerende te Aken, is te Antwerpen geboren als zoon van CORNELIS DE VOS en JOZYNKEN DE WILDE.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 386.
 
7 augustus 1587.
Wijlen CATHARINA OP DEN BOSCH heeft op 26 augustus 1586 haar testament te Ceulen gemaakt.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 310v.
 
11 augustus 1587.
JOOS LUNDEN, coopman alhier, heeft volmacht, proc. dd. 12 maart 1586 gepasseerd te Bruynswick, van zijn zwager GEORGE VAN DAM.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 387v. Zie ook nr. 392, p. 304v.
 
12 augustus 1587.
JAN VAN WOUWERE is de “behoudt” vader van CORNELIS JANSSEN die woonachtig is te Colen, CORNELIS is op 3 okt. 1568 te Antwerpen geboren als zoon van wijlen CORNELIS JANSSEN en ELIZABETH VAN BIESTHOVEN, die op 6 juni 1569 in “Onser Vrouwen kercke” te Antwerpen waren gehuwd.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 387v, 388, 404, 404v.
 
15 augustus 1587.
MARIA VAN DER BEECKE, weduwe van HANS VAN DIJK, van Antwerpen, tr. te Delft met PIETER WOUTERSz., weduwnaar en oudecleercoper van Gent.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
17 augustus 1587.
DIONYS DE LAET, te Bornhem, geh. met CORNELIA CASENS, JANSdr., verkopen een erfelijke rente op grond te ‘sGrevenwesel die haar is verstorven van haar zuster CATLYNE CASENS en die haar bij scheiding omtrent acht jaar geleden voor schepenen van Eeckeren ten deel is gevallen; de rente is afkomstig van haar vader en deze had hem weer van grootvader HENRICK CNODDER.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 232, 232v.
 
22 augustus 1587.
MARIE VAN DER GEUSTE, dochter van wijlen WILLEM VAN DER GEUSTE en MARGRIETE DE BOETE, weduwe van JASPAER DE BOYSERE, verkoopt haar zuster CHRISTYNEN VAN GHEUSTE, wonende te Cortryck, een erfelijke rente aldaar die ze heeft geërfd van haar moeder.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 118v, 119.
 
26 augustus 1587.
MATHEENS MATHEENSSEN, zoon van wijlen PEETEREN MATHEENSSEN die de laastste keer was gehuwd met MAGDALEENE GABRIELS, verkoopt een huis en grond te Austruweele welke zijn vader in 1563, 1569 en 1573 heeft gekocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 119, 119v, 133v, 134, 429, 429v.
 
27 augustus 1587.
HANS DU MOULIN, geh. met CLARA GOBAU, bezitten huizen te Hoeven.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 335v.
 
28 augustus 1587.
JERONYMUS WALVISCH verkoopt aan FLORIS VAN DEN BOGAERDE en ADRIAAN CORNELISSEN een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
3 september 1587.
JOANNA DANEELS en haar zoon ANTOON MOONS geven volmacht aan WILLEM VAN MEERBEKE om onroerende goederen te transporteren aan HENDRIK MOONS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
JOHANNA DAMELS, weduwe van ANTHONIS MOONS, en haar zoon ANTHONIS MOONS met zijn vrouw JASPARYNE VAN SPANGMEN verkopen een hoeve en een hof in de parochie van Hevere onder Mechelen als tot Borthmeerbeke die afkomstig is van PAUWELS MOONS des kopers HENRICKE MOONS, oom.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 49, 49v°, 55v°, zie ook 386, p. 391.
 
7 september 1587.
PEETER DU MOLIN bezit een hoeve onder Deurne die hij in 1570 heeft gekocht van de gebroeders JANNEN en ERASMUS DU MOULIN.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 57, 57v°.
 
14 september 1587.
JACOB MARISSIS, JACOPSsone wijlen, te Schilde, bezit land binnen de parochie van Oelegem.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 250.
 
16 september 1587.
THIBOUT DE PICQUER en de kinderen van wijlen JOSEPHS DE PICQUERE en MARIA PRUYNEN hebben bezit verkregen te Gent.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 400v°, zie ook nr. 395, p. 251, 251v°.
 
18 september 1587.
JAN VAN STRATEN, als Amman, transporteert aan WILLEM WALSCHAERT een huis in de Lange Nieuwstraat met een rente belast ten bate van NIKLAAS DE VOOCHT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
24 september 1587.
ANTHONIS FRANSEN en zijn vrouw CORNELIA CORNELISSEN met hun zonen CORNELIS, FRANCOIS en ANTHONIS hebben bezit te Breda, 22 bunder land onder Dongen, te Teteringen en te Etten.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 170-173, zie ook nr. 387, p. 444v°.
 
29 september 1587.
ANDRIESEN JEHU, zoon van wijlen ANDRIES JEHU en DOROTHEA COLYNS, verkoopt, proc. dd. 29 sept. 1587 gepasseerd te Brussel, een aandeel in een erfelijke rente die MECHTELDEN ‘sKELDENEERS die men heet VAN ALTEREN en weduwe van JANS COLYNS in 1543 heeft gekocht en die hem bij scheiding voor schepenen te Bruessel in 1584 is toegedeeld.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 131, 131v. Zie ook nr. 385, p. 31v.
 
2 oktober 1587.
Uit een procuratie dd. 2 okt. 1587 gepasseerd te Luyck blijkt dat ROMBOUT VAN ROMMELE op 17 jan. 1581 een huis te Berchem heeft verkocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 177.
 
3 oktober 1587.
MARIE SCHETZ, dochter van wijlen BALTHAZAR SCHETZ, Heer van Hoboken, en MARIE VAN STRALEN, en haar man Joncker ADOLFF VAN DEN HEETVELDE dragen 36 bunder bos en een hoeve groot 24 bunder over gelegen omtrent Liere, die zij volgens het huwelijkscontract, gepasseerd 25 nov. 1569, van haar vader heeft gekregen, aan AGNES SCHETZ van Grobbendonck, weduwe van ROBBERS DE BERNINNCOURT, Heere van Otlant, in ruil voor, procuratie dd. 30 sept. 1586 gepasseerd te Bruessele, een aantal erfelijke rentes en de versmelting van andere rentes op het voorn. goed door haar geheven.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 117-120, 185, 485v°, 496v°.
 
5 oktober 1587.
SUSANNA VAN RIST, weduwe van HANS VAN SCHAFFEN, is nu gehuwd met GABRIEL DOUURE; zij stelt te Diest personen aan i.v.m. het overlijden van ANNA VAN SCHAFFEN, HANS zijn moeder en de grootmoeder van hun onbejaarde kinderen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 129, 177v°.
 
6 oktober 1587.
Mr. CORNELIS BACCAERT, zoon van wijlen PEETER BACCAERT en FRANCHOYSE DAELEMANS, verkoopt, proc. dd. 15 sept. 1586 gepasseerd te Francfort, een hoeve met ca. 17 bunder grond gelegen onder Eedegem, welke hem is verstorven van zijn ouders.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 342, 342v. Zie ook nr. 386, p. 78, 84.
 
10 oktober 1587.
Mr. JAN BAPTISTA VAN KIEBOOM is de moederlijke oom van wijlen GEERART VAN DOREN, zijn weduwe is HELENA VAN HAMME die al meer dan 15 jaar te Londen woont.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 72v°, zie ook nr. 386, p. 510.
 
14 oktober 1587.
JACQUES ADRIAENSSEN stelt voor zijn kinderen, als zekerheid i.v.m. de nalatenschap van hun moeder ANNA VAN ERP, het vierde deel van een hoeve onder Steenberghen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 182.
 
Zelfde datum.
CATHARINA, weduwe van JACOB CAELE, en VINCENT CAELE woonachtig binnen Hamburg verklaren dat de nalatenschap van hun ouders, VINCENT en JOHANNA CAELEN, door FRANCHOYS DE SCHOTT en MARTEN BRUYNSEELS naar tevredenheid is afgewikkeld.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 431.
 
17 oktober 1587.
CHARLES DE TASSIS voor zich zelf en gemachtigd, proc. dd. 9 febr. 1587 gepasseerd op het kasteel van Sint Loup, van zijn broeder ANTHONIS DE TASSIS; SARA DE TASSIS, geh. met JASPAR SNOECK; ANNA DE TASSIS, geh. met HENRICK VAN ‘tSESTICH, Rentmeester van zijne Majesteit te Breda; ze verdelen de nalatenschap van hun ouders, messire ANTHONIO DE TASSIS, ridder, en ANNA WASCAPPEL. Er is een “huysine, hove en land” van hun vaderskant in de “eylande van Duvelandt”, welk toegedeeld wordt aan ANNA DE TASSIS. MAXIMILIAEN VAN WASCAPPEL, domheer tot Vuytrecht is hun oom.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 390-391. Zie ook nr. 386, p. 131.
 
20 oktober 1587.
Wijlen CORNELIS VAN OPROODE, zoon van CORNELIS VAN OPROODE en IDA SCHUERMANS, bezat o.a. een hoeve te Rhete. De familie: MARIA, HENRICK, JASPAR, PAUWELS, JOHANNA, CATHARINA en FRANCHOIS SCHUERMANS wordt uitgebreid genoemd.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 322-323v, 326-327, 394.
 
31 oktober 1587.
DIRICK ENGELS bezit een hoeve in de parochie van Paesschendael.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 164.
 
Zelfde datum.
AERDT BEVERS en zijn vrouw CLARA VAN BROECKE bezitten een hofstede en enig land te Swijndrecht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 167v°, 168.
 
3 november 1587.
ELIZABETH ANNIA, PEETERSdr., nu gehuwd met ADRIAEN VERPOORTEN id mede-erfgenaam van haar moyken MARIA ANNIA die te Aken is overleden.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 422.
 
4 november 1587.
ELIZABETH DU BOIS, BARTHOLOMEUSdr. wijlen, laat een stuk land te leen verheffen voor haar dat behoort aan de Grave van EGMONT en ligt in de parochie van Nieuwkercke.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 27.
 
5 november 1587.
WOUTER VAN GRACHT, Heere van Malstede, nu wonende te Sint Truyden, geeft zijn schoonvader JAN VAN VLEURDEN, Heer van Vleurden, volmacht om bezit te Malstede of onder Hulst en Axele gelegen te verkopen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 241-242.
 
Zelfde datum.
MARIA VAN DER BORCHT transporteert aan LEONARD RINCKENS een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
ABRAHAM BASIJN, zoon van THOMAS BASIJN en ADRIAEN(?) AERTSEN, verkoopt een huis te Wilmerdonck dat zijn vader in 1577 heeft gekocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 26, 26v°.
 
7 november 1587.
HANS BRICX, zoon van GHIJSBRECHT BRICX en AMELBERGE VAN MOLLE, residerende te Malta, verkoopt een erfelijke rente die zijn broer PEETER BRICX hem in 1584 heeft bewezen op een huis in de Clarenstrate.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 29.
 
9 november 1587.
CATHARINA DOPPEGIESER, weduwe van ANTHOINE RAEY, stelt WILLEM DOPPEGIESSER te Aken aan om gelden voor haar te innen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 168v°, zie ook nr. 374, p. 126v°.
 
18 november 1587.
PHILIPPYNE BROERS, weduwe de 1ste keer van ANDRIESEN ZWITSERS, 2de keer van NICLAES LE FEBURE en de 3de keer van FRANCHOYS DE GREVE; zij mag uit de nalatenschap van haar laaste man o.a. behouden een hoeve te Londerzeele die zij zelf in het huwelijk heeft ingebracht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 229-232.
 
Zelfde datum.
GUILLAUME DE VOS, CORNELISsone wijlen, en zijn zuster CORNELIA bezitten elk de helft van een hoeve in ‘sGravenlant onder Santvliet die hun is verstorven van hun broer JOOS DE VOS.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 245v (zie ook Col. 12 p. 126).
 
Zelfde datum.
GASPAR COIMANS of JASPAR COYMANS heeft een broer COENRART COIMANS die woont te Lisbonne, evenals JEHAN WIGGERS en ALART VAN BUENINGEN.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 156, zie ook nr. 382, p. 20v°.
 
28 november 1587.
HYPOLITO BENTWOLLIA, markies de GUALTIERI; zijn wapen bestaat uit twee arenden op een gulden veld.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 34, 34v°.
 
1 december 1587.
LODEWIJK VAN MAELE bezit een hoeve in de parochie van Ooscam onder Brugge en een hoeve in de parochie van Moerkercke bij Brugge, beide hoeven zijn in 1578 gekocht. Eveneens bezit hij 2/3 van een hoeve te Moerbeke die in 1580 is gekocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 353. Zie ook nr. 386, p. 2v.
 
3 december 1587.
GIELIS BORDINCX en MARIE VRANCX, weduwe van Mr. WILLEM ARTUS bezitten een hoeve met gronden te Capellen, Stabroeck en Lillo.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 247, 247v.
 
Zelfde datum.
JAN VAN ARENDONCK beloofd aan JORIS HERMANS de 67 gulden te betalen op 3 sept. e.k.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
LODEWYCK VAN MALE bezit gronden in de parochie Wingene onder Brugge.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 37, 37v°, zie ook nr. 389, p. 353.
 
7 december 1587.
Het Vleeschouwers ambacht (alle leden worden genoemd) verkoopt AMANT VAN EYGHEN, die handelt in naam en tot behoef van zijn “behouden” oom BERTHELMEENSE CLAESSENS te Geel, een “driesch” met gronden aldaar (welke in 1526 is gekocht) onder voorwaarde dat ze die ten eeuwigen dagen mogen gebruiken voor het logeren van beesten met de Palmmerct voor Paesschen, de tweede merct viertien dagen daarna en ook op andere tijden daarna als ze de “driesch” nodig hebben of eventueel mogen de dieren ook op een andere gelijk gelegen geschikte plaats logeren.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 128v-130.
 
10 december 1587.
ANDREAS ADRIANSEN THOMASSEN, wijlen THOMASSEN, oud 25 jaar, en DAVID BREDESTEYN gemachtigd, procuratie dd. 3 maart 1587 gepasseerd te Breemen, van zijn vrouw JEHANNA ADRIAENSSEN (zus van ANDREAS) verkopen een erfelijke rente die JAN VAN DIEPENBEKE, zoon van wijlen THOMAS VAN DIEPENBEKE en JOHANNA ADRIAENSSEN, hun in 1582 heeft bewezen. JOHANNA MANGELEERS was hun grootmoeder en er was een cavelinge te Vosmaer.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 38, zie ook nr. 393, p. 182v°-184, 195, 196, 196v°.
 
11 december 1587.
Mr. JAN WALSCHAERTS, secretaris van Turnhout, heeft indertijd het vierde deel van een huis te Antwerpen verkocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 72.
 
12 december 1587.
FERNANDO DE NAGERE, residerende te Antwerpen, heeft in 1581 van wijlen ANTHOINE DE NAGERE te Brugge, een rente gekocht waarvoor deze laatste huizen te Antwerpen als onderpand heeft gegeven.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 4-5v°, zie ook nr. 386, p. 536v°.
 
Zelfde datum.
MARIE VASSEUR, JANSdr., weduwe van WOUTER FORTSEN, is nu gehuwd met SACHARIAS REM. De broer van WOUTER is JOOS VOORTSEN, coopman te Middelburg.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 5v°.
 
Zelfde datum.
Mr. CORNELIS DYCK verkoopt bezit onder Rumst bij Mechelen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 235.
 
Zelfde datum.
Testament van MARCO AURELIO PATTANIO/ MARCHO HURILIO PATANIO, geboren van Ferrare, capitein-sergeant van een regiment.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 41v°-43v°.
 
15 december 1587.
BERNAERT PLAQUET, heeft procuratie dd. 24 nov. 1587 te Cuelen gepasseerd, hij is de broeder van wijlen JAN PLACQUET die gehuwd was met ELIZABETH DRESSELEERS te Antwerpen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 434, zie ook nr. 387, p. 380 en nr. 392, p. 285, 285v°, 334-336.
 
17 december 1587.
NICLAES PLACKET heeft volmacht, proc. dd. 5 dec. 1587 gepasseerd te Coelen, van zijn zwager PEETER VAN OVERBEEKE.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 355v. Zie ook nr. 392, p. 352v.
 
Zelfde datum.
MARIE GODEVAERTS, weduwe van PAUWELS VAN HAMEL, verkoopt een stuk land te Diest dat aan haar man toebehoorde.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 14.
 
19 december 1587.
SERVAES JAN GHEERNICX is geboren van Bercheyck in Brabant, hij heeft een tijd bij zijn oom PEETER GHEERNICX gewoond die koster was van de Sint-Jacobskerk alhier, waarvan hij mede-erfgenaan was. Hij is ca. 3 jaar geleden vertrokken naar Lissebonen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 434-435.
 
Zelfde datum.
COENRART PIRAMUS, sone van vrouwe BARBARA DE BLOMBERG en moeder van de doorluchtige don JAN D’ AUSTRIA hooger memorie. COENRART heeft bij transport dd. 4 juli 1587 te Amvrusero in Castilien een erfelijke rente op de stad Antwerpen gekregen van zijn moeder.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 390, p. 15, 15v°, zie ook 397, p. 137.
 
Nog enige Schepenregisters uit het jaar 1587:
CLARA BOCX, geh. met CORNELISE VERVOORT, zij heeft ongeveer vier jaar geleden twee huizen te Brugge verkocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 8v.
 
NICOLAES VAN THIENEN, geboren van Hoogstraten, en zijn zuster DELIA zijn de erfgenamen van hun vader AUGUSTYNS VAN TIENEN.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 9.
 
HANSKEN VAN IPPEGHEM is geboren te Dendermonde, oud ca. 13 jaar.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 15v.
 
De kinderen van wijlen HENRICX VERLINDEN, die geh. was met LYNKEN VERBEKEN, verkopen een stede met huys en land te Aertselaer die hun grootouders BEATRICE VAN MAMPAY en JANNE VERLINDEN in een scheiding dd. 31 jan. 1521 ten deel is gevallen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 23v, 24.
 
MATHYS WEELEN, wonende tot Weert, voor hem zelf en in naam van zijn broeder ANTHONIS verkoopt op 17 febr. 1582 een erfelijke rente, welke zijn oorsprong vindt dd. 26 mei 1562 wanneer LYSBETH VAN YSEN, weduwe van JAN WEELER een huis verkoopt in de Paradijsstraat te Antwerpen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 38.
 
GIELIS DE REYN, geh. met CALLEKEN VAN DEN VOORDE, hun cousyn RUTGHEERT DE BAERS woont in Lendelede bij Cortryck.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 41.
 
MICHIEL FRANS JAN HEYNSSEN te Antwerpen verkoopt zijn broer JANNE FRANS JAN HEYNSSEN te Breda de helft van een corenrente.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 82v.
 
JACQUES VERVLOET, MATHYSsone wijlen, verkoopt zijn broeder JAN VERVLOET rechten in een stuk land te Austruweel welk door hun vader is gekocht in 1547.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 130v, 131, 133, 133v, 387.
 
JEHAN DE LA ROIE, zoon van MICHIEL DE LA ROIE en ROMANIE ? MALIART, heeft van zijn moeder bezit bij Briatre geërfd, hij stelt inwoners van Valenciennes aan om hem hierin te bevestigen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 134v.
 
NICLAES VAN HALLE verkoopt een erfelijke rente met als onderpand grond te Nederhockercele.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 172v, 173, 227v, 228.
 
JANNE RIGOUW, van Berghen Henegouwen, heeft op 19 maart 1559 een huis te Antwerpen verkocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 190.
 
MARTYNKEN LESENS, tot Wuens, verkoopt in 1573 haar aandeel in een erfelijke rente. Verder familie wordt genoemd.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 279, 279v.
 
ANNA HENRICK HERMANS ‘sVITES, weduwe van JANS DU MOULIN, stelt haar broeder JACOB HENRICK ‘sVITES en zijn zoon JANNE JACOBSSEN aan en ook nog ABRAHAM HENRICK THOMASSEN (wiens moeder was haar zuster MARIA ‘sVITES) aan, allen wonende te ‘sHertogenbossche; ze mogen voor haar een erfelijke rente te ‘sHertogenbossche verkopen die afkomstig is van haar zuster CATHARINA die bagyne tot Mechelen was.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 284, 284v, 360v, 365, 379, 426-429, 432v. Zie ook nr. 392, p. 313v, 316v.
 
MARIA COSTENS, dochter van LENAERT COSTENS en JOHANNA VAN OOSTKERCKEN, wed. in eerste huwelijk van JAN SMIDTS en in tweede van ANDRIES DE MEGRO erft van haar moeder goederen in het quartier van Eyndhoven. Volgens het recht aldaar krijgen de kinderen van haar overleden zusters ANTHONIA en JOHANNA niets en vervalt al het bezit daar aan haar. Zij geeft de nakomelingen van haar zusters elk een derde deel zodat deze goederen gelijk worden verdeeld. Haar dochter JANNEKEN SMIDTS, weduwe van CORNELIS CLEMENS, stemt hiermee in.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 303v, 304.
 
AELBRECHT VAN HOGENDORP bezat de helft van een huis te Amstelredam dat na 1580 is verkocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 304, 360, 375. Zie ook nr. 362, p. 30.
 
Geen dagtekening, wel 1587.
Schepenbrief waarin een accoord tussen GIELKEN KEGELERS en ADRIANA VAN HERENTALS rakende rente.
Bron: Genealogisch archief Donnet 125 en A.A.B. Deel 38, blz. 100.
 
Beeldende kunst:
MERTENE KEYSERS, schildere, (1562).
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 6.
AELBRECHT VAN CLEVE, PHILIPSz. wijlen, schilder.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 186.
 
CORNELIS DU BOIS, chirurgijn / barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1587 f° 168.
 
JEHAN BOUTERS, apothecaris.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1587 f° 341.
 
BOUDEWYN CORNET, gezworen chirurgijn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1587 f° 207.
 
CHRISTIAEN VAN HELMONT, chirurgijn & apothecaris.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1587 f° 50, 1596 f° 390.
 
JASPAR SEGERS, gezworen chirurgijn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1587 f° 207, 1592 f° 60.
 
HANS CORNELISSEN VAN SEVENBERGEN, van Bautzele in Vlaenderen, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1587 f° 271vo.
 
GUILLIAUME VERWILT, apothecaris.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1587 f° 324, 1609 f° 17.
 
JACOB VAN WINDER, apothecaris.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1587 f° 48vo, 1598 f° 97vo, 1607 f° 72.
 
-1588 -
 
JOHAN DAMANT = Buitenburgemeester.
BALTHASAR VAN VLIERDEN = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
JAN CORDIES.
FERDINAND DE QEULBAER.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JAN DU JON.
HENDRICK DE POOTER.
Aalmoezeniers:
HENRICK MOENS.
JAN VAN HOVE.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
3 maart 1588.
Opgemaakt: Inventaris vande goeden van wijlen PEETER DU MOULIN, in zijnen leven coopman was, achtergelaten in zijnen sterffhuyse inde Mere, gemaect ten versoecke van JOHANNA JACOTYNS, desselfs weduwe.
Bron: Protocollen van Notaris JAN DRIES, 1588-91 en A.A.B. Deel 21, blz. 297.
 
22 maart 1588.
SARA BREYL verklaart dat JORIS VEKEMANS een erfelijke rente heeft afgelegd.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
10 april 1588.
FANNEKE GERBRECHTS, jd. en kamenier bij de Prinses van Chimay, van Antwerpen, tr. te Delft met GILLIS VERMOLEN, jm. van Dermonde in Vlaanderen.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
29 april 1588.
JOOST VAN DE MANDERE, JANSzoon, koopman van lijnwaad, uit Izegem.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
30 april 1588.
HENDRIK DE KEMPENEERE verkoopt aan JENNIJN BARISEN, beeldsnijder, een huis in de Keizerstraat.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
13 mei 1588.
JACQUES VAN HANSWIJCK, HANSzoon, bakker, uit Mechelen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
14 mei 1588.
Vidimus van een renteconstitutie van 17 maart 1583, waaruit blijkt dat ELISABETH VAN GEMAERT een erfelijke rente verkocht had aan CATHARINA OP DEN BOSCH.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
JACOB CORNELIS DE WITTE, diamantsnyder te Antwerpen, logerende te Delft in “De Gulden Aker” aan de Voorstraat, tr. te Delft met MAERTGE JAN BARBERdr.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
15 mei 1588.
HANS ALBRECHTS, jm. en lintwercker van Antwerpen, tr. te Delft met METGEN OTTEN, jd.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
5 juni 1588.
JANNETGE JOOSTEN, jd. van Antwerpen, tr. te Delft met ARIEN CLEMENSz., weduwnaar en lantwercker van Schareloois (Charlois?).
Bron: DTB, arch. Delft.
 
8 juni 1588.
HANS VAN DEMEN, jm. en droochscheerder van Antwerpen, tr. te Delft met LYSBETH TONISdr., weduwe van LAMBRECHT VREDENBURCH, van Brussel.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
1 juli 1588.
JAN WILLEMSz., jm. en bouraetwercker van Antwerpen, tr. te Delft met GRIETGE HUBRECHT, jd. van Diest.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
3 juli 1588.
ADRIANA FRANCHOISdr., van Antwerpen, tr. te Delft met PIETER VAN WIESSEN, weduwnaar, van Utrecht.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
Zelfde datum.
ANNETGE JANS, jd. van Antwerpen, tr. te Delft met OSTE DE RYCKE, soldaet onder de capiteyn MOREN, te Gent.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
6 juli 1588.
JACOB LANGH en BARTHOLOMEUS VAN DEN GRAVE treffen een minnelijke schikking in hun geschil.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
31 juli 1588.
JAN VERSTAPPEN, weduwnaar en opperman van Antwerpen, wonend te Amsterdam, tr. te Delft met NEELTGE JANS, jd. van Amsterdam.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
1 augustus 1588.
MAERTEN VAN DONDERE, jg. en lantwercker van Antwerpen, tr. te Delft met JANNETGE BOUENS, jd. van Oisterwyck.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
28 augustus 1588.
ARIEN PIETERS BOLCHERT, jg. en schoenmaker van Antwerpen, wonend te Pynacker, tr. te Delft met HENRIETEN JANSdr. jd.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
2 september 1588.
JAN ELOUT, GERAARTSzoon, smoutslager, uit Gent.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
4 september 1588.
MARITGE BALTEN, jd. van Antwerpen, tr. te Delft met HEYNDRICK MICHIELS, weduwnaar en Ingenieur van de Staten van Holland, wonend te Den Haag.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
11 september 1588.
JASPAR BALHASARS, jm. en bakker van Antwerpen, tr. te Delft met FANNEKEN WILLEMS, jd. van Antwerpen. Als weduwnaar hertrouwt hij op 20 juli 1603 met JANNITGE THOMASdr., weduwe van hoedenmaker STEVEN STEFFENSE.
Bron: DTB, arch. Delft.
 
25 november 1588.
JAN VAN DEN MANDELE, WILLEMSzoon, linnenwever, uit Kortrijk.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
15 december 1588.
De familie VAN BERDIJCK verklaart dat GODEVAART HOUTAPPEL de goederen van WILLEM VAN BERDIJCK, gekomen uit de Compagnie van Napels, voortreffelijk beheerde.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Misdadigheid 1588-1591.
Uit de rekeningen van Schout HENDRIK t’SERAERTS:
Moord door HANS BRUGMANS knecht in “de Wolvin”, Grote Markt, op de huisvrouw, geëxecuteerd met de zweerde.
Metten brande: CLAES ANDRIANSEN, van Putte, straatrover.
Item CHRISTOFFEL VAN AELLE, uit Slesingerlant, wegens moord op een Duitse vrijheer van Thuringen, gepleegd te Brussel, op het kerkhof van den Zavel.
HANS VAN HERBACH die op 24 juli 1590 met gedekte hoofde bleef staan in het voorbijgaan van het H. Sacrament. Voor zijn leven gebannen uit de stad en markgraafschap.
Bron: Antwerpiensia, Deel 16, blz. 395.
 
JACOB LOOTKENS, apothecaris.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1588 f° 318vo, 1589 f° 230.
 
ALVARO en GABRIEL NUNEZ, doctor in medecynen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1588 f° 136, 1594 f° 142, 1603 f° 20, 33, 1604 f° 157vo.
 
THOMAS VAN RUEFF, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1588 f° 227vo.

Voor eventuele taalfoutjes onze excuses.
Samenstelling en Redaktie: 

J.A. PLAISIER, Bergen op Zoom.       M. AKKERMANS, Merksem Merksem.