F. Plaisier 1575-1580
 

StartF. Plaisier 1292-1446 F. Plaisier 1447-1550 F. Plaisier 1551-1567 F. Plaisier 1568-1573 F. Plaisier 1574 F. Plaisier 1575-1580 F. Plaisier 1581-1588 F. Plaisier 1589-1659 F. Plaisier Bijlagen

FONDS PLAISIER Deel VI 1575 - 1580.


- 1575 -
 
JOHAN VAN SCHOONHOVEN = Buitenburgemeester.
NICOLAAS ROCKOX = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
GILLIS HANNIKAERT.
MELCHIOR CHRISTOFFELS.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
PEETER DE MOULIN.
JAN GAMEL.
Aalmoezeniers:
PHILIPS HOCKAERT.
HENRICK VAN LEMENS
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
De misdadige Onder-Schout JERONIMUS MICHIELS 1575-1582.
Aanklachten:
- Dat hij, tijdens de Spaanse Furie, verlatende de burgerij, zich heeft begeven bij de Spaanse provoost MELCHIOR CARVAILLO en ten dienste van deze zich zeer partiaal heeft getoond tegen verscheiden burgers in het laten rantsoeneren van hun goederen die door denzelve CARVAILLO voor pillatie waren aangeslagen, hebbende ook met GODEVAART VAN VELTHOVEN, zijn oom, en deszelfs VELTHOVENs huisvrouw, een Spaanse soldaat genaamd SORITA, getrouwd hebbend des voors. MICHIELS nicht, geassisteerd dat die van den huize van HUIBRECHT MAES jegens denzelven SORITA moesten rantsoeneren, nadat ze reeds eenmaal gerantsoeneerd waren geweest, en nadat het met trommelslag verboden was nog verder te pilleren.
- JERONIMUS MICHIELS, wezende Onderschout der stad van Antwerpen, heeft zich vervoorderd omtrent half-Oogst 1578 te apprehenderen een YDA BEAUMONT, onder het deksel dat zij zou wezen een tovenares, en nadat hij dezelve een lange tijd gevangen had gehouden, heeft hij, zonder recht of vonnis, door zijn eigen autoriteit, dezelve YDA met zijn knechten buiten de stad doen leiden, hebbende dezelve afgenomen en te hemwaarts behouden merkelijke som van gereed geld, diverse baggen, juwelen, kostelijke klederen, lijnwaad en obligatiën, samen wel waard wezende 1600 carolusgulden.
- Excessive sommen afgeperst van de volgende personen: GODEVAERT PENNINCX, CHRISPIAAN KETELERS, PEETER LERMIT, HANS VAN NUYS, CORNELIS BROECKAERTS, CATHELIJNE BASTIAENS, huisvrouw van JEHAN MASERE, GILLIS LE GRAND en de weduwe van Mr. MERTEN VRANCX.
- Onze Onderschout deugde van geen kanten. Er kwam nog een feit boven water. De Schout noteerde dat zijn Onderschout geseduceerd had MAGDALENE ROELANTS, de huisvrouw van JAN DE BALLE, cipier van het Steen, dat zij, verlaten had haar getrouwde man, hem, MICHIELS, is nagevolgd en zich merkelijken tijd bij hem heeft gehouden ter plaatse waar het hem beliefde.
Vonnis: Is om dit alles na lange en zeer grote proceduur op 12 februari 1580 gecondemneerd te moeten blijven in strikte gevankenis de tijd van zes jaren, en aldaar continueel blijven zonder uit te gaan, op de galg, reserverende de geïnteresseerde partijen hun recht en hun verhaal waar en zoals zij geraadzaam zullen vinden te behoren.
Hier wilde dus het geval dat de gevangene de huisvrouw van de cipier had verleid ! Voorwaar, nu had de cipier wel een zeer bijzondere gevangene; speling van het lot of toch toverij van YDA BEAUMONT ?
Bron: Antwerpiensia, Deel 16, blz. 114-121.
 
21 januari 1575.
De Schoutet contra OLIVIER WILLEMSENS, van Nimegen. Overmidts hy hem heeft vervordert te vindene in diversche verboeden conventiculen, verboden boecken te vercoopene ende hem inde selve verboeden conventiculen naer zyn kintse doope te laten herdoopen, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 192, 193.
OLIVIER WILLEMSSONE, van Niemeghem, &c. metten brande geexecuteert geweest &c.
OLIVIER WILLEMSENS was te Emmerich (D) ca. 1571 doopsgezind gehuwd met CATHARINA VAN WAVEREN. Zij verklaard dat zij dat vooral gedaan had uit ontzag voor haar man, van wie ze wou scheiden omdat zijn geloof haar niet aanstond.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1574-75, A.A.B. Deel 13, blz. 200.
 
9 maart 1575.
Vidimus van een andere Antwerpse schepenbrief dd. 13 dec. 1561:
PETER VAN BUESECOM en zijn kinderen geven aan CATHARINA EYSSENS een huis in de Korte Gasthuisstraat bepand ten bate van de weduwe van JACOB DE VELARE en de kinderen VAN BUESECOM.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 maart 1575.
ANNA VAN EEL transporteert aan haar zuster MARGARETA een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
16 april 1575.
GERARD VAN DAMME geeft ADRIAAN VAN HELMONT en zijn vrouw JOANNA HAECK een geldlening.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
Vidimus van een schepenbrief dd. 3 nov. 1564:
JAN VAN DAMME zal aan elk kind 700 carolusgulden betalen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 mei 1575.
CORNELIS YSEBOUTS verkoopt aan ADRIANA VAN ACHTERHOUT een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
20 mei 1575.
De schoutteth tegens JACOB ANTHUENIS, &c. hem heeft anderwerff laeten doopen, &c. dat oyck byden selven bevonden syn diversche verboden boecken, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 193.
JACOB ANTHOENISSONE, &c. geexecuteert geweest metten brande, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1574-75, A.A.B. Deel 13, blz. 200, 201.
 
Deselve tegens TANNEKEN LEONETS, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 193.
TANNEKEN LEONETS &c., hadde anderwerff laeten doopen &c. geexecuteert geweest metten brande, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1574-75, A.A.B. Deel 13, blz. 202.
 
idem tegens MARGRIETTE WYNANTS &c. Op de blandrand: Executio
Bron: Hooger Verschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 193.
MARGRIETE WYNANTS, weeduwe PEETERS GOOSSENS, &c haer hadde laeten anderwerff doopen, &c. geexecuteert metten brande, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1574-75, A.A.B. Deel 13, blz. 201.
 
idem tegens TANNEKEN WALRAVENS, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 193.
TANNEKEN WALRAVEN, weeduwe JAN VERSCHELT, &c. anderwerff laeten doopen, &c. oick tot haeren huyse diversche verboeden boecken, &c. geexecuteert geweest metten brande, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1574-75, A.A.B. Deel 13, blz. 201.
 
27 mei 1575.
De Schoutteth tegens NICLAES HERQUE, van Dornick, roofoverval en begeven inde dienst vanden Prince van Oraengien &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz.193, 194.
NICLAES HERCQUE, van Dornick, &c. geexecuteert metter coorden, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1574-75, A.A.B. Deel 13, blz. 199.
 
Idem tegens GILLEBERT DE GRINOPONT, van Dornick, zelfde beschuldiging als bovenstaande, Op de bladrand: Executio.
Bron: Zelfde als bovenstaande.
GILLEBERT DE GRIMOPONT, van Dornick, &c. metter coorden geexecuteert geweest, &c.
Bron: Zelfde als boven, blz. 200.
 
Idem tegens JAN DU PUYS, medeplichtig aan bovenstaande zaak.
Bron: Zelfde als boven.
JEHAN DU PUYS, &c. metter coorden geexecuteert geweest, &c.
Bron: als boven.
 
6 juni 1575.
JAAK en ANTOON VERHOEVEN verkoopt aan PETER VAN HOYDONCK een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
25 juni 1575.
KAREL en ANNA VAN DEN BROECKE verkopen aan EMBRECHT THEIRLINCX een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
Notaris GERARD DIEMEN.
Testament van CORNELIS HUGONIS. Hij gedenkt CORNELIS BOLLEN, LAURENS HEYMANS, MACHIEL GODEFRIDI, CORNELIS TYMANS en JOANNA ADRIAENS te Rozendaal. Als uitvoerders duidt hij LAURENS HEYMANS en MACHIEL GODEFRIDI aan.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
5 juli 1575.
CORNELIS SPILLEMANS en zijn vrouw JACOBMIJNE VAN DEN WATERE, alsook hun zoon CHRISTOFFEL, ontvingen van JAN SPILLEMANS en zijn vrouw MARIA THENNEMANS de kapitale peningen van een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
16 september 1575.
VINCENT en ANNA DE SMIT verkopen aan VINCENT DE SMITH, hun grootvader, diverse gedeelten van verschillende huizen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
7 oktober 1575.
De Schoutteth teghens NICOLAES DE STEVELE, van Armentiers, &c., laten wederomme doopen op zyne manieren, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 195.
 
11 oktober 1575.
FRANCHOYS VAN LOBERT, geboren van Piemont in Cambresis, overmits hy int lant van Cambresis &c. grootelyck suspect is geweest van verraet ende oproer van Valencyn ende deser stadt, ende dat hy hier binnen (te Antwerpen, RED.) is comen wonen, &c. gebannen voor 12 jaar.
Bon: Correctieboeck 1569-1614, fol. 36v°.
 
Zelfde datum.
MARIE VAN BORSSELEN, weduwe van wijlen GIDION VAN DER HOUVE, binnen syne levene Raedt ende ontfangher generael vanden Lande van Gelre machtigt DAVID VAN DEN HOUVE haren swager.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Collectanea 17, fol. 248q. v°.
 
12 oktober 1575.
Proclamatie van HANS VLEMINCKX of HANS HENDRICXSONE van Linth, die men gemeynlyck noempt HANS VLAMINCX ende syne huysvrouwe, LISKEN, besmet en geinfecteert van heresie, in wier huys gevonden syn verscheydene verboden boecken.
Bij verstek ten eeuwige dage verbannen.
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol 236v° en fol. 241v°.
 
27 oktober 1575.
Proclamatie van:
CHRISTOFFEL GREMERS, goutsmit, diaken vanden Calvinisten.
FRANS GREEMERS, goutsmit.
TANNEKEN ende BETTEKEN GREMERS.
NEELKEN GREMERS, hadde haer begeven tot trouwen met eenen JAN CLOUTIER. HERMAN VANDEN BOSSCHE, HENDRICXSONE.
MARTHA VANDEN BOSSCHE, des voors. HERMANS sustere, hadde haer begeven tot trouwen onder de Calvinisten met eenen MATTHEEUS BROOTSAERTS, persementwercker, geboren in Westvlaenderen.
Allen bij verstek gebannen.
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 244 en fol. 245v°.
 
Zelfde datum.
Verklaring ten verzoeke van CHRISTIAEN HAUWEELS, boekverkoper, door PHLIPS NUYTS, out omtrent 33 jaeren en CORNEELIS STELCIUS, out omtrent 30 jaeren, beiden boeckvercoopers.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister no. 342, fol. 457v°.
 
10 november 1575.
Verbanning van ANTHONI FOUCQUIER, geboren van Atrecht, riembeslachmakere, grootelycx suspect wesende van heresie.
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 240 en fol. 244.
 
13 december 1575.
FLORIS VAN TEYLINGEN verkoopt aan de stad Alkmaar 9 carolusgulden jaarlijkse pacht op een ledig erf op de oude vesten van Alkmaar.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
16 december 1575.
De Scouthet teghens AUGUSTYN DE VUELPERE ende LAMBRECHT HENRICX, &c. binnen hennen huyse zyn bevonden geweest verscheyden verboden boecken, &c. heur hebben laten herdoopen, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 197.
 
17 december 1575.
JAN DE CORDES verkoopt aan DIRK VAN DEN BOSSCHE een rente op twee huizen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
29 december 1575.
JAN DE LINSELLE en zijn vrouw CLARA NOUTS transporteren aan CORNELIS DE WALE een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
30 december 1575.
Inschrijving: JACQUES VAN HANSWIJCK.
Bron: Poortersboek Antwerpen.

 
MAEYKEN BACX, vrouw van WILLEM BOUSER, gezworen vroedvrouwe.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1575-76 f° 257.
 
HIERONYME DE BALBUENCA, maistre chirurgin.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1575, f° 246, 252.
 
FRANCHOIS CHENOINE, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1575 f° 255.
 
THOMAS COOMANS, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1575-77 f° 538, 1577-78 II. f° 194, 632vo, 1580 f° 218.
 
MATTHEUS CORNELISSE, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1575-76 f° 364vo, 1597 f° 39.
 
JAN VAN DER EYCKEN, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1575 f° 374vo, 1584 f° 360vo.
 
JAN HENS, apothecaris.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1575 f° 376vo.
 
DAVID VAN MAUDEN, doctor in medecynen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1575-76 f° 269, 1577-78 II. f° 194vo, 1579 f° 170, 179vo, en vele anderen. 
 
MARTIN RAMIRES, docteur en médecine.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1575-76 f° 333vo.
 
FRANCHOYS DE PENIN (PENYN), apothicaire.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1575 f° 356, 1580 f° 136, 592vo. 
 
PEETER DE WEERDT, doctor in medecynen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1575 f° 360, 1581 f° 14vo, 341.
 
- 1576 -
 
JOHAN VAN SCHOONHOVEN = Buitenbrugemeester.
NICOLAAS ROCKOX = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
MAGIS CARLIES.
PEETER COENRAET.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JACQUES LE ROY.
JOOS DE SMIDT.
Aalmoezeniers:
ARNOUT T’KINT.
PEETER VANDER GOES.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
Schepenbrief waarin LUCIA VERDUYST, weduwe van HENDRIK CORMY, het knechtkeshuys begiftigt. Regeerders zijn: JOOS VAN DEN CRUYCE en PEETER PANHUYS.
Bron: Genealogisch archief Donnet 125 en A.A.B. Deel 38, blz. 99.
 
21 januari 1576.
ADRIANA BACX, gheboren van hier binnen ende gesworen vroevrouwe deser stadt, overmits zy assisterende inden aerbeyt LYSKEN PENNEWEERTS ende haer kint ontfangen hebbende, haer heeft vervordert tselve te verswygen ende dat nyet te kennen gegeven en heeft binnen XXIIII uren den Prochiaen, &c. verbannen voor 12 jaar.
Bron: Correctieboeck 1569-1614, fol. 36v°.
 
27 januari 1576.
De Schouteth tegens JENNEKEN POTS, &c. haer heeft laeten anderwerff doopen op haer geloove, &c., synde oyck tot haeren huyse gevonden verboden boecken, &c. Op de bladrand: Executio.
JENNEKEN POTS was geh. met FRANQOIS BRIMEUR, die echter géén lid was van de Wederdopersgemeenschap.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 198.
 
27 januari 1576.
Deselve tegens LYNKEN CLERCX, &c. aengehangen de secte vanden Herdoopers, &c. dat sy haer soude laeten doopen al waert opde volle Merckt, &c. Op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 198.
 
1 februari 1576.
Proclamatie van HENRICK KESECUM, buffelskoldermaker, WILLEM of GUILLAME GREMERS, ommegaende met lynwade, geinfecteert ofte besmet metter secte vanden herdoope.
Bij verstek, tesamen met hun huisvr., levenslang verbannen.           
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 245v° en fol. 251.
 
6 februari 1576.
JAN GOVERTS HOUTAPPEL, out omtrent 24 jaer, daer moeder aff is JACOMINA PETERS, tot tShartogenbossche wonende, als erfgenaem van wylen Hr. HENDRICK VAN DEN GHERE, priester, capellaan OLV-kercke binnen deser stadt, verklarende dat HENDRICK DONCK(?), synen schoonvader, en JACOMINA PEETERS voers. synen moeder ontvangen hebben vuyt handen van Hr. CORNELIS LISDONCK de hooftpenningen van 32 carolus gulden rente die Hr. HENDRICK VAN DEN GHEERE op de fabrycke van voers. kercke was heffende.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, notaris Gerard Diemen, N 1288, fol. 72.

 
21 februari 1576.
Verthoont ootmoedelyck MATHEEUS DE HOOFT, suyckerbacker alhier, hoe dat hy is degeene die, in December lestleden een jaer, heeft geleden de groote schade, gewelt ende beroovinghe van alle zyne goeden, zoo meubelen, zuycker ende ooick ettelyck gelt, tsamen de weerde over de IIm daelders, ende al tot zyner grooter onschult, als eeneneygelycken wel kennelyck is. Boven alle dese schade, zoe is den suppliant zyn huysvrouwe zoo getracteert vande soldaeten, jae, dat de suppliante moeste vuyten huyse by nachte verloopen oft zy hadden haer oock vermoort, als zy de vrucht haers lichaems hebben gedaen. Soe ist gebeurt dat den suppliant heeft zyn beclach gedaen aen Zyne Excellencie duer eene requeste, dwelck hieraene gehecht is, waerop Zyne Excellencie geappostilleert heeft dat hunlieder oversten de suppliant zoude restitueren alle zyne goeden ende stellen hem in staete als hy te voren was, waer al neyt affgecomen en is dan zeer schoone woorden. Bidt daeromme hem, suppliant, behulpelyck te wesen, waerdore hy suppliant, zyn verlies zoude mogen verhaelen, ende dat hy zoude mogen ontslegen zyn van soldaten waerdore hy zoe qualyck is gehandelt geweest. Dwelck doene, &c.
Bron: Requestboek 1575-76, fol. 182v. en A.A.B. Deel 22, blz. 430.
 
17 maart 1576.
HENRICK VAN KIESECOM, buffelcoldermakere ende WILLEM oft GUILLAME CREMERS, &c. besmet wesende vander heresy ende herdooperschappe, &c. voor eeuwig gebannen.
Bron: Gebodboeck, vol C, fol. 251 en A.A.B. Deel 3, blz. 84.
 
30 maart 1576.
Inschrijving: PETER FAULCONNIER.
Bron: Poortersboek Antwerpen.

 
3 april 1576.
MARGARETA VAN DEN WATERE geeft procuratie aan WILLEM BORCHGRAVE en FRANS MERTENS voor haar proces tegen CORNELIS VAN MOERKERCKEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 april 1576.
MELCHIOR VAN OPRODE verkoopt aan JORIS VEKEMANS een rente op grond te Oosterweel.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
14 april 1576.
SANCHIO CASSIOPIN transporteerde aan JAN CASSIOPIN zyn broeder, zyn recht van goeden aenbestorven by d overlyden van beyde heure gesusteren MARGARETA en PHILIPOTA gestorven in sGravenhaghe in Hollant.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 345, fol. 345v°.
 
15 april 1576.
… dat LYSBETH RIBBAERTS, huysvrouwe was van CORNELIS ROSSEAU, gebannen ter causen vanden jegenwoirdige troubelen, in Engelant afflyvich is gewordden, achterlatende eene dochtere, die jegenwoirdelyck is woonende tot Dordrecht, &c. de voors. LYSBETH noch twelff guldenden, erfluck staende op dese stadt, opten naem van AERDT VAN CORCK ende LYSBETH SWILDEN, &c.
Bron: Gebodboeck, vol C, fol. 352, 255 en A.A.B. Deel 3, blz. 87, 90.
 
10 mei 1576.
JACOB VAN OPRODE, coopman van meede, verkocht aan CORNELIS MERTENSENS, wonende tot Steenberghen, een rente die JAN GARSOEN bekent schuldig te zijn.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 345, fol. 351.
 
19 mei 1576.
ADRIAAN BOON verkoopt aan JORIS VEKEMANS een rente op grond te Oosterweel.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
30 mei 1576.
Alzoo ter kennisse gecomen is, hoe dat eenen genaempt MARCK, zone Mr. NICLAES, Pestmeester, eenen GUILLAME VAN HULTEN ende PAUWELS RUPPEL, cleermakere, &c. te vechten ende strytgierich te zyne, met sekere Duytsche soldaten, waervan zy den eenen van levende lyve ter doot souden hebben gebracht, &c.
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 255 en A.A.B. Deel 3, blz. 89.
 
21 juni 1576.
Schepenen van de Graaf in het Land van Waas:
PIETER DE HOOGHE en zijn vrouw MARIE UITEN PUTTE transporteren aan MARC VAN STEELLANT een losbare rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
22 juni 1576.
MAGDALENA PELS geeft procuratie aan ADAM LUENES.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
7 augustus 1576.
De kinderen van FRANS COUTHEEL verdelen de erfenis van hun moeder JACOBMIJNE VERMUYEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
11 augustus 1576.
JACOB VANDER BRUGGHEN, geboren van Heytongeren, overmits hy hem heeft laeten opscryven inden dienst vanden rebellen, &c., met sekere gehoude (= getrouwde, Red.) vrouwe oneerlyck te converseren en te boeleren &c. Levenslang galeistraf.
Bron: Correctieboeck 1569-1614, fol. 37v°.
 
27 augustus 1576.
Inroepinge dergene die recht oft pretentie willen hebben tot de goederen van wylen REYNIER MAHIEU, chirurgyn, geinfecteert metter secte vanden heresie vanden Herdoopers.
Bron: Gebodboeck, vol. D, fol. 5.
 
28 augustus 1576.
KAREL DASSA, in eigen naam en in deze van BARBARA DASSA, verkoopt JOZEF DE SMIT en zijn vrouw GEERTRUI VAN DEN CRUYCE  het “Goed van Vullingrode” te Wommelgem gehypothekeerd ten bate van MARIA LOMBAERTS en AART KINT.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
6 oktober 1576.
Tot betaling van de schulden van JAN DE CORDES verkoopt MARCUS SCHOYT aan JOOS VAN DEN CRUYCE en zijn vrouw CLARA SNELLINCX diverse onroerende goederen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
4 november 1576 ev.
DE SPAANSE FURIE te Antwerpen.
Op deze en volgende dagen gingen Spaanse soldaten moordend en plunderend door de stad. Het totale aantal slachtoffers bedroeg meer dan 1000 mannen, vrouwen en kinderen. De meesten bleven anoniem, maar in administratieve nasleep komen een aantal namen naar voren van slachtoffers, benadeelden, rovers, malafiede kooplieden, handlangers en profiteurs, maar ook eerlijke en behulpzame burgers en soldaten.
Het FONDS PLAISIER vond ook nog in: “La Furie Espagnole, P. Génard, Antwerpen 1876”, een beperkt, aantal namen van slachtoffers:
 
GOSUIN DE VARICK, Markgraaf, vermoord.
JAN VAN DER MEEREN, Burgemeester, vermoord.
JAN VAN DEN WERVE, Schepen, vermoord.
NICOLAS VAN BOUCHOUT, Schepen, vermoord.
LANCELOT VAN URSEL, Oud-Schepen, vermoord.
JEAN DE St-JEAN, Oud-Schepen, vermoord.
FRANQOIS VAN DER WILLIGE, Oud-Schepen, vermoord.
FRANQOIS DES POMMEREAULX, Oud-Schepen, vermoord.
DOMINICUS DE WAGHEMAKERE, Griffier, vermoord.
Le Seigneur DE BIEVRE, verdronken.
Le Comte d’EBERSTEIN, verdronken.
Voor allen hierboven, Bron: Stadsrekeningen, blz. 178.
Le Seigneur DE PLECY, gesneuveld.
Bron: Vierschaerboek, blz. 490.
GOZEWIJN VAN VARICK, Schout, vermoord.
Bron: Antwerpiensia, Deel 16, blz. 126.
Le Comte d’EGMONT, gevangen.
JAN DE PAPE, Schepen, gevangen.
NICOLAS DE VOOGHT, Schepen, gevangen.
ANTOINE DE GOIGNIES, gevangen.
ODOARD Sr. DE CAPRES, gevangen.
Voor allen hierboven, Bron: Vierschaerboek, blz. 473.
PAUL SCHUERMANS, Trésorier, gebrandschat.
Bron: Vierschaerboek, blz. 476.
JAN GILLIS, Pensionaris, gebrandschat.
Bron: Vierschaerboek, blz. 468.
GODEFROID VERMEULEN, Mercier, vermoord.
GILLIS VERMEULEN, gewond en beroofd.
PHILIPPE HOCKAERT, beroofd.
Bron: Vierschaer, blz. 480.
JEAN MUSCHENIUS, gesneuveld.
CHRISTOPHE PFAFF, gesneuveld.
RUDOLPHE STENNEFFT, gesneuveld.
VINCENT BLAICHS, gesneuveld.
MELCHIOR QUETZ, gesneuveld.
GEORGE BER, gesneuveld.
JEAN FURST, gesneuveld.
LIENART HOFFHEIM, gesneuveld.
Voor allen hierboven, Bron: Vierschaerboek, blz. 466.
CHRISTIAEN LAMBRECHTS, gesneuveld.
CORNELIS RAES, Busschieter, gesneuveld.
JAN DE COLENAER, Busschieter, gesneuveld.
WILLEM VAN RUMPST, Busschieter, gesneuveld.
HERMAN GEERTSEN, Busschieter, gesneuveld.
GILLIS SOETER, Busschieter, gesneuveld.
ANDRIES ENGELSEN, Busschieter, gesneuveld.
JACOP VAN DE VELDE, Busschieter, gesneuveld.
JORIS PIETERS, Busschieter, gesneuveld.
GHEERARDT BOSCH, Busschieter, gesneuveld.
DIERICK LEURS, Busschieter, gesneuveld.
WOUTER VAN DEN SCHORE, Busschieter, gesneuveld.
Voor allen hierboven, Bron: Vierschaerboek, blz. 399.
GERARD VAN WUWE, Busschieter, gesneuveld.
SIMON VAN WUWE, Busschieter, gesneuveld.
Bron: Kathedraal-rekeningen.
SIMON JANSSENS, Busschieter, gesneuveld.
AUGUSTIN DE PANNEMAKER, Busschieter, gesneuveld.
MARTIN VAN AKEN, Busschieter, gesneuveld.
JACQUES ROMBOUTS, gesneuveld.
GILLIS SMISSAERT, gesneuveld.
Bron: Inscript. funérair. Egl. St-Paul, blz. 112.
GASPAR BASELIERS, gebrandschat.
Bron: Stadsrekeningen, blz. 174.
ARNOUT ANTHONIS, Portier van de Hagkenspoort, gesneuveld.
Bron: Stadsrekeningen, blz. 186.
ANTOINE VAN HINDERSUM, gesneuveld.
Bron: Stadsrekeningen, blz. 215.
ANDRE VAN HINDERSUM, gesneuveld.
GERARD COLLAERT, gesneuveld.
Bron: Stadsrekeningen, blz. 224.
THOMAS VAN DEN WOUWERE, gebrandschat.
zijn vrouw CATHARINE BACKER, gebrandschat.
SERVAIS BAS, gebrandschat.
PIERRE TACK, gebrandschat.
PIERRE DE PAUW, gebrandschat.
HENRI DE PAUW, gebrandschat.
PAUL LE FEBURE, gebrandschat.
WAUTHIER CLEYNANT, gebrandschat.
PIERRE LAHOUSE, gebrandschat.
BERNARD PLUYME, gebrandschat.
Voor alle hierboven, Bron: Certificatieboek, 1577.
GABRIEL LE MARTIN, gebrandschat.
MICHEL VAN BREEN, gebrandschat.
GODEFROID PENINCK en zijn vrouw MARIE WIPS, gebrandschat.
THIERRY DE MOY, gebrandschat.
GILLIS EWOUTS, gebrandschat.
Bron: Vierschaerboek, 8 juli 1577.
HENRI WOLFFAERTS, gebrandschat.
Bron: Vierschaerboek, 13 september 1577.
JOSSE VAN OVERBEKE.
CORNELIS LOSSAERTS, gebrandschat.
PIERRE MAHEUX.
VICTOR CARLIERS, gebrandschat.
Bron: Vierschaerboek, 28 februari 1578.
JAN BOER, gebrandschat en vermoord.
Bron: Vierschaerboek, 22 maart 1578.
LOUIS DE BRUYNE.
Bron: Vierschaerboek, 28 april 1578.
ALBERT HOSSAERT.
CHRISTOFFEL PLANTIN, gebrandschat.
Bron: Archieven Museum Plantin.
JEAN-BAPTISTE DE GRIMALDI-MOROSANA, gebrandschat.
Bron: Requestboek, 1576-77, fol. 90.
ROGER DE TAXIS, gebrandschat.
Bron: Requestboek, 1576-77, fol. 91.
BERNARDIN SUCCA, gebrandschat.
Bron: Requestboek, 1576-77, fol. 91v°.
CHRETIEN PORTMANS, gebrandschat.
Bron: Requestboek, 1576-77, fol. 94.
JAN STERCK, gebrandschat.
Bron: Requestboek, 1576-77, fol. 95v°.
JACQUES STERCK, vermoord.
zijn vrouw ANNE VAN MUELENBROECK, geplunderd.
Bron: Requestboek, 1576-77, fol. 159v°.
LAURENT SUAERT, gebrandschat.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 97v°.
ROBERT GIELIS, gebrandschat.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 99v°.
GUILL. ANTHONIS, gebrandschat.
CHARLES GEUBELS, gebrandschat.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 100.
CHRETIEN VAN WEERT, geplunderd.
JAN KNYF, geplunderd.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 102v°.
JAN VAN DEN RYN, geplunderd.
MICHEL VALCK, geplunderd.
BARBE VAN CORTRYCK, geplunderd.
FRANQOIS VAN WINGE, geplunderd.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 103.
FRANQOIS DE NEVE, geplunderd.
PHILIPPE VAN METTECOREN, geplunderd.
DANIEL THIENPONT, geplunderd.
JAN VAN HENDERSEEL, geplunderd.
PAUL MAES, geplunderd.
MARTIN DE CORDIER, geplunderd.
JAN DE MOER, geplunderd.
NICOLAS PLETINCX, geplunderd.
AMAND VRANCX, geplunderd.
BURPIERE, geplunderd.
FRANQOIS SWERTS, geplunderd.
THIERRY VAN OS, geplunderd.
HENRY VAN BERINGEN, geplunderd.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 103v°.
ALARD GOYVAERTS, geplunderd.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 104v°.
GUILLAUME HENRICX, geplunderd en goederen in brand gestoken.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 112.
GUILLAUME GELEYNSSEN, gevlucht.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 113v°.
BARBE DE LANTMETERE, gevlucht.
ANNE VAN THUYLT, gevlucht.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 115.
GERTRUDE DE BLOYER, weduwe van MICHEL MERTENS, geplunderd en dood
geslagen.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 117.
MICHEL GYSELS en zijn vrouw JOSINE CONINCX, geplunderd.
JAN VINCK en zijn vrouw MARGUERITE, geplunderd.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 118.
JACQUES TULPYN, goederen in brand gestoken.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 121v°.
PIERRE VAN DEN HECKE, goederen in brand gestoken.
JAN BACHGRACHT, geplunderd.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 123.
RENAUD DE CUYPER, geplunderd.
PIERRE DE LA FLIE, geplunderd.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 125v°.
QUIRIN BALKINS, gewond en gevlucht; zijn vrouw vermoord.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 129.
THOMAS OEYEN, geplunderd.
ANDRE MATTON, geplunderd.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 130v°.
ELISABETH STRAELMANS, geplunderd en goederen in brand gestoken.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 131.
JAN SYEN, geplunderd.
JAN DE POORTER, geplunderd.
GUILL. ANTHEUNISSEN, geplunderd.
JACQUES LE ROYE, geplunderd.
KAREL GEUBENS, geplunderd.
JAN JORISSEN, geplunderd.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 131v°.
GILLIS DE LA FONTAINE, geplunderd.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 137v°.
WILLEBRORD DE VISSCHER, geplunderd.
JAN DE HERTOGE, geplunderd.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 138v°.
HENRI DE LAET, geplunderd.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 139.
ADRIEN VERBEKE, goederen in brand gestoken.
MICHEL VERREYCKEN, goederen in brand gestoken.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 142.
De vrouw van LOUIS CLARIS, geplunderd.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 146.
JEANNE VAN HOVE, goederen in brand gestoken.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 148v°.
HENRI HULSCHER, geplunderd.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 151.
GEORGE MATRUYT, geplunderd.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 152.
ALONZO MANRIQUES, geplunderd.
JEAN DU CARNE, geplunderd.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 157.
JAN STUYCK, geplunderd.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 162.
ETIENNE GORIS, vermoord, zijn vrouw ELISABETH OLIVERS, geplunderd.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 163.
JAN GREMER, geplunderd, zijn vrouw MARIE PASTEIN, verkracht.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 166.
PIERRE VAN DER GOES, geplunderd.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 166v°.
JACQUES VAN SCHOONHOVEN, goederen in brand gestoken.
JOACHIM VERMEEREN, goederen in brand gestoken.
JAN VERSUYS, goederen in brand gestoken.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 169.
FERNANDO DE CUELLAR, geplunderd.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 176v°.
AGNES LUCAS, geplunderd.
JAN NUYTS, geplunderd.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 185v°.
THIERRY VAN DER LUNDEN, doodgeslagen.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 189.
JAN DE GRIL, geplunderd.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 190v°.
JASPAR BRUGMANS, goederen in brand gestoken.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 197v°.
JAN VAN OBLERGEM, geplunderd.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 199.
HENRI MATHEEUSSEN, geplunderd.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 201v°.
SIMON MEERMAN, goederen in brand gestoken.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 6v°.
MICHEL VALCK, gewond.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 16.
CORNELIE VALCX, weduwe van Mr. JAN VAN DEN EYNDE, geplunderd.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 102.
FLORENT DERGOUGEZ, geplunderd.
FRANQOIS SPIERINCK, geplunderd.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 19v°.
JAN VRITS, geplunderd.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 21v°.
JAN DE DONCKER, goederen in brand gestoken.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 36v°.
JAN DRESSELEER, geplunderd.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 64.
SEBASTIAEN LOSSCHARTS, geplunderd.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 80.
JAN GARYN, geplunderd.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 87v°.
GEORGE SUNTERNEL, geplunderd.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 89v°.
GERARD VAN GOOR, doodgeslagen, zijn vrouw MARIE VERBIEST, geplunderd.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 112v°.
PIERRE VAN HECKE, geplunderd.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 115v°.
FRANQOIS NOE, geplunderd.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 126.
RENE PREUNEN, goederen in brand gestoken.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 132v°.
CORNEILLE SCHOT, goederen in brand gestoken.
GAUTIER BOSSCHART, goederen in brand gestoken.
PIERRE SPEECK, goederen in brand gestoken.
ANTOINE SPEECK, geplunderd.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 135v°.
ANNE VAN SCHERS, geplunderd.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 139.
JACQUES SPRUYT, geplunderd.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 154.
GOMMAIRE VERBEKE, doodgeslagen.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 156v°.
JENNY VERHOEVEN, doodgeslagen.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 162v°.
GUILLAUME MALABRANT, geplunderd.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 163.
JACQUES VALCKENBORCH, geplunderd.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 183v°.
GEORGE DE MOL, geplunderd.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 186.
FRANQOIS DE VOS, doodgeslagen.
en zijn vrouw CATHERINE BORDINCX, goederen in brand gestoken.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 192.
GUILLAUME VAN MANSDALE, geplunderd.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 194.
Mr. MICHEL BREDESTEYN, geplunderd.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 206v°.
JEANNE DE MANGELEER, geplunderd.
De familie DE MANGELEER, gebrandschat.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 221.
 
GODEVART VERMUELEN, olyffvercooper, by de Spaensche soldaten dootgeslagen ende omgebracht, laat de volgende kinderen na: GODEVART, JAN, GIELIS, JACOB, MARIE, MARGRIETE en CECILIA. Hij was gehuwd met MARGRIETE PLACQUET. Zij komt bij de notaris met de getuigen: JACQUES DE CASAGA, koopman, en PEETER VAN BLYENBERGE, houtbreker.
Bron: Protocollen van Notaris D. van den Bossche, 1576, fol. 40 en A.A.B. Deel 23, blz. 235. 
 
JACQUES VAN MALE, innegesetene poortere ende coopman deser stadt, &c. heeft aan de busschieters poeder geleverd, maar “vuyt dyen dat degene die tvoors. buspoedere hebben gehaelt syn meestendeel inde Furie gebleven” zodat hij geen getuigen kan vinden voor zijn levering.   
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 103 en A.A.B. Deel 23, blz. 86.
 
AUGUSTYN DE PANNEMAKERE, busschietere, verzoekt achterstallig loon uit te betalen omdat “hy suppliant, affhendicht gemaect is van alle zyne goeden, ende gecommen is tot extreme ruyne, bederffenisse ende miserie, ende geen andere middele en heeft omme hem, zyne arme huysvrouwe ende kynderen te onderhouden ende alimenteren”.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 97. en A.A.B. Deel 23, blz. 87.
 
Verzoek om achterstallig loon uit te betalen aan:
De weduwe wylen LODEWYCX DE DECKERE, clerck vanden fouriers was.
ALONZO DE SAINCT JEAN, als erffgenaem van wylen JAN DE SAINCT JEAN.
Bron: Stadsrekening der domeinen 1577, fol 209 en 211 v° en A.A.B. Deel 23, blz. 89.
 
5 november 1576.
Op deze dag staken de Spaanse soldaten het stadhuis in brand. Veel documenten en bewijsstukken gingen daardoor verloren, wat later voor betrokkenen veel problemen op leverde. Ook in de omgeving gingen veel huizen door brand verloren.
De klerk PEETER SMIT geseyt FABRY of FABRI heeft geprobeert nog iets te redden en heeft een aantal zaken naar het verlaten huis van JAN HEUSCH gedragen. Daarna heeft hij de hulp ingeroepen van zijn ambtgenoten JAN DE WITTE en JACQUES of JACOB DE KIMPE, inde Happartstraete, die met een Spaensche soldaet  meehielpen zoveel mogelijk te redden. Deze documenten werden gedragen ten huize van JOSEPH VERRAST. Vervolgens ging hij naar het huis van de Amptman, “ende aldaer sprekende denselven Heer Amptman ende Heeren JANNE WOLFFAERTS, heeft henlieden te kennen gegeven hoe dattet opt stadthuys gestelt was, maer alsoo de voornoemde Heeren hen opter straeten niet begeven en dorsten om selve ten stadthuyse waerts te comen”. Vervolgens huurt hij, uit eigen zak, arbeiders en soldaten om hem te helpen. Later (25 september 1580) wordt hij vergoedt met 300 gulden.
Bron: Verzameling A. van Valckenisse, D, fol. 3 en A.A.B. Deel 23, blz. 92-95 en    Geschiedenis van Antwerpen, Deel 5, blz. 42, Mertens & Torfs. 
 
12 november 1576.
Spaanse soldaten plunderden het Oosterhuis van de Oosterse Natie. Zij namen zekere balen mee van grote waarde toebehorende aan:
JAN GOUTIER.
JAQUES DE MAIRE.
MICHIEL MACLIN.
GILLIS DE WITTE.
Zij verzoeken om een onderzoek.
Bron: Requestboek 1569-77, fol. 163v° en A.A.B. Deel 23, blz. 153, 154.
 
1576.
Op verzoek van MICHIEL BODE en BOUDEWYN ROOVERS, in naam en als momboiren van de kinderen van JOACHIM VAN MEER, coopman van droguerye, en zijn overleden huisvrouw MARGRIETE BODE.
Bron: Protocollen van Notaris D. van den Bossche, 1576, fol. 42v. en A.A.B. Deel 23, blz. 233.
 
23 november 1576.
Verklaring van FRANCHOIS SAGEL en CORNELIS POT, dat zij betaald hebben aan de Spanjaarden, tijdens de Furie, een losgeld van 7 gouden croonen plus eten en drinken om te voorkomen dat de “Halle van Turnhout” werd leeggeroofd. Zij eisen van die van Turnhout vergoeding voor de kosten, &c.
Bron: Requestboek 1569-77, fol. 164v°. en A.A.B. Deel 23, blz. 264, 265.
  
29 november 1576.
HENRICK TEMPELAER, coopman van lywaet, wonende tot Buegel en PEETERKEN BERTHELMEEUS, coopvrouwe van lywaet, van sHertogenbossche haden hun waren opgeslagen bij MICHIEL VALCK, de jonge, en zijn vrouw ELISABETH DENYS. MICHEL wordt vermoord en de goederen worden aangeslagen door de twee Moordenaars:
MICHIEL DE LANTORNO en CALCARON DARMENGOL. Na afloop wil PEETERKEN haar aandeel van de afkoopsom niet betalen.
Bron: Requestboek 1569-77, fol. 166v° en A.A.B. Deel 23, blz. 322-24.   
 
1 december 1576.
Op deze dag overleed FRANCHOYS VAN BRUESEGEM, coopman van zydenlakenen, achterlatende zijn vrouw JOHANNA VAN ETTERSEN. Een testament op 5 november gepasseert voor Notaris JOANNES HUYSMAN, priester.
Bron: Prot. van Notaris D. Cauwenberghen, 1574-76, nr. 72 en A.A.B. Deel 23, blz. 345.
 
3 december 1576.
BARBARA, de weduwe van JAN KETELEERS, van Weert, had een hoeveelheid lijnwaad ondergebracht in het Clarissenklooster. De Spaanse soldaat ALEXANDER RUBOLUS heeft het daar gestolen en verkocht aan GREGORIO RUYS, koopman van de Spaanse Natie. Zij eist haar lijnwaad terug.
Bron: Requestboek 1569-77, fol. 168v° en A.A.B. Deel 23, blz. 163.
 
5 december 1576.
Omdat al hun goederen zijn gestolen willen SEBASTIAEN VAN DA(E)LE en zijn vrouw AGNETA WACH(T)MANS hun huurcontrakt opzeggen.
Bron: Protocollen notaris D. Couwenberghen, 1574-76 en A.A.B. Deel 23, blz. 183.
 
Dezelfde datum.
ADRIAAN en CLEMENS ONDER DE LYNDE verkopen aan FRANS RODDAERT een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
7 december 1576.
ROMBOUT VANDEN HOUTE is in proces tegen JAQUES LEMEIRE, als momboren van de kinderen van wylen JAN DE TOURCOING; de orginele stukken van dit proces zijn op het Stadhuis verbrand.
Bron: Requestboek 1569-77, fol. 168 en A.A.B. Deel 23, blz. 99.
 
10 december 1576.
Ten verzoeke van CAERLE VAN MAELCOTE, timmerman, nu gevangen te Leuven.
Mr. ADRIAEN DYCK, gesworen Greffier deser stadt, out 42 jaren.
SEBASTIAEN VAN HINDERSSOM, gesworen wegere inde nyeuwe waghe, 40 jaren.
CRISTIAEN DE DONCKERE, metsere, out 56 jaren.
CORNELIS LOSSCHAERT, meecoopere, out 50 jaren.
JAN VRANCX, grofsmit, out 30 jaren.
PAESSCHYNE VANDEN PLASSE, weduwe wylen JOACHIM EGGERTINCX.
Verklaren dat VAN MAELCOTE, op 4 november meegenomen werd door enige Spaanse soldaten, naar het huis van PAUWELS VAN HERSBEKE.
 
Ten verzoeke van ANTHONI WYNANTS, dienaar van PAUWELS VAN HERTSBEKE, Heer van Bruinisse.
Sr. PEETER PERSYN, woont ten huize van VAN HERTSBEKE, zijn neef.
JANNEKEN DUERWEERDERS, dienstmaagd.
MARIE DE MOL, eertijds cameniere van mevrouw HERTSBEKE.
Het huis werd gebrandschat door de Spaanse sergeant JEHAN DE VALEYO.
Allen leggen belastende verklaringen af tegen CAREL de Metselaar omdat hij in vroegere dagen een geheime bergplaats heeft gemaakt en deze nu helpt openbreken en leegroven.
 
Na gevangeneming van CAREL wordt PETER VAN PERSYN langs alle kanten,  gewaarschuwd en bedreigd, zodat hij Antwerpen moet verlaten.
Bronnen:
Certificatieboek 1575-76, fol. 468v° en 1575 fol. 354.
Protocollen van Notaris T. vanden Bossche 1576, fol. 41 en 1577, fol. 10v°.
A.A.B. Deel 23, blz. 287-296.              
 
15 december 1576.
HENRICK VAN MONTFORT is in proces tegen JAN DE LAET en PEETER ROBRECHTS, heeft zijn stukken gegeven in handen van klerk HANS MICHIELSSEN, deze zijn door de brand vernietigd.
Bron: Requestboek 1569-77, fol. 174 en A.A.B. Deel 23, blz. 99, 100.
 
17 december 1576.
HILLEBRANT FUYS, heeft samen met anderen, de brand tijdens de Furie helpen blussen in het huis van JACQUES (VAN) MALE, en voor hen rantsoen betaalt.
De vrouw van JACQUES beschuldigt hem in het openbaar van slecht gedrag. HILLEBRANT verzoekt het stadsbestuur om tussenkomst.
Bron: Requestboek 1569-77, fol. 175v° en A.A.B. Deel 23, blz. 302.
 
18 december 1576.
BALTHASAR WEYMS geeft procuratie aan KAREL GELAS in het proces tegen JAN HOEFF.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 december 1576.
BARTHOLOMEEUS DE MOMPERE verzoekt vermindering van pacht van “den pandt vander Nyeuwer Borssen”omdat alle huurders door de Furie het pand verlaten hebben.
Bron: Requestboek 1569-77, fol. 177v° en A.A.B. Deel 23, blz. 111, 112.
 
22 december 1576.
ARNOULT RADEMAKERE heeft tijdens de Furie 2 geldkisten in het Engels Huis ter bewaring gegeven; de ene kist aan JAN TELLER, de andere aan LAURENS, de portier van het Huis. Ze werden verstopt onder hun bedden. Toen de Spanjaarden daar kwamen werden zij afgekocht met geld uit zijn bovengenoemde kisten. Hij vindt dit onterecht en verzoekt om een onderzoek.
Bron: Requestboek 1569-77, fol. 172v° en A.A.B. Deel 23, blz. 155, 156. 
 
24 december 1576.
MATHEEUS VANDEN WATERE ende PEETER DE LICHTE, crediteuren van PEETER DE HASE, PEETERSsone, ende JAN DE HASE, vervangende ANDRIES DE HASE, ende Jouffrouwe PAESSCHYNE VANDER HAGEN, als oppermom van hare kynderen, daer vader aff was PEETER DE HASE, diens wooninge int innecomen vande Spaenssche soldaten is verbrant en de voors. PEETER sindert nyet en is te voorschyne gecommen, noch van zyn leven nyet en weten te spreken. Zij verzoeken in dit sterfhuis NICLAES HUYBRECHTS te mogen aanstellen om de zaken te regelen.
Bron: Requestboek 1569-77, fol. 181v° en A.A.B. Deel 24, blz. 62.
 
29 december 1576.
Door de brand zijn alle rentebrieven verloren gegaan van zekere wezen waarvan FRANCHOYS VANDER WILLIGEN, Oud-Schepen, momboir was.
Bron: Requestboek 1569-77, fol. 183 en A.A.B. Deel 23, blz. 101.
 
31 december 1576.
ARNOULT DE BONT solliciteert naar de vrijgekomen job van stadspeelman omdat “ten tyde van dinnemen deser stadt, van levende lyve ter doot gecommen is JENNYN VERHOEVEN, van Gendt, een vanden gesworen vyff stadtspeellieden alhier, duer wyens afflyvicheyt dofficie is vacerende”.
Bron: Requestboek 1569-77, fol. 185 en A.A.B. Deel 23, blz. 89
Aansluitend:
De weduwe van wijlen JENYN VERHOEVEN had verstopt “der stadt costelycke schoone silvere bruecke die de speelluyden op henne eerlycke dagen gewoon zyn te draghen”.
Behulpzaam daarbij was geweest ADRIAEN BAMMELROYE, huer mans leerjongen, zynde omtrent XX jaeren. Zij verzoekt hem als beloning “te gunnen de poorterye deser stadt”.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 162 v° en A.A.B. Deel 23, blz. 90.
 
Zelfde datum.
Op verzoek van BOUDEWYNE BUENS, weduwe van JACQUES DE VICK, verklaren FRANCHOIS MOENS, lywatier, out 34 jaren, ROELANT TANCRE, lakenbereydere, out 45 jaren, JOOS LAUWERS, coopman, out 38 jaren, JACQUES DENYS, maeckelaere, out 32 jaren, ende WILLEM HENRICXSSEN, grofsmit, dat de goederen van BOUDEWYNE zijn geroofd in de Furie.
Bron: Certificatieboek 1575-76, fol. 464 en A.A.B. Deel 24, blz. 63, 64.
 
1576.
JACQUES PEETERS, out 33 jaren, ende Meester GEORGES VAN LAFFERDEN, Secretaris vander Oosterschen Natien, out 38 jaren, waerachtich te zyne dat hetghene wes gescreven staet inde bladeren papiers daerdeure onse letteren zyn getransfixeert, is getrocken vuytte rekenboecken van CHRISTOFFEL PRUYNEN, Tresorier deser stadt, dewelcke berustende waren op het stadthuys, alwaer die opten IIIIen dach lestleden verbrant zyn.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel II, fol. 109 en A.A.B. Deel 23, blz. 105.
 
- 1577 -
 
JOHANNES VAN SCHOONHOVEN = Buitenburgemeester.
NICOLLAAS ROCKOX = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
JAN FIERENS.
WAUTER HEEREN.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JACQUES LE ROY.
JOOS DE SMIDT.
Aalmoezeniers:
HENRICK PELGROM.
JORIS VEKEMANS.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
De misdadigheid in 1577-1579.
Uit de rekeningen van Schout SIMON VAN DE WERVE:
Opgehangen wegens deelneming aan de Furie, MELCHIOR CARVAILLO, Portugees, VOLCKE van Brugge, CUELES alias CONSTABLE, PETER STRIPS, van Brussel, en HANSKEN PEETERS, van Belle.
Metten zweerde terechtgesteld JEHAN VASSAL, van Atrecht, “verstand hebbende met de Spanjaards, hen dienende als bespieder”.
GEERAERT VAN DER LINDEN, arbeider, naar huis komende met het vendel van zijn wijk, van de wacht, in het afschieten van zijn roer doorschoten had AERT MATTHEEUS.
Metten koorde gestraft DANIEL VAN DEN BROECKE, van Antwerpen, binnen de stad gekomen om die te verraden.
JACQUES VAN LIST, van Antwerpen, bestraft wegens het openbaar verkopen van zeer schandaleuse ende seditieuse boekskens tenderende tot oproer en tweedracht.
EUSTACE ROGGE, medecijn van de heer DE CHAMPAIGNEY, wordt vervolgd wegens injurieuse woorden tegen de Staten (22 sept. 1578).
Jonker SYMON VAN BELVEN, stadhouder van Limburg, staat terecht wegens ontrouw bij de overgang van de stad Limburg.
NICOLAS BASTIN, gecorrigeerd wegens zakkenrollerij.
TANNEKEN VAN HAMME befaamd was om te gaan met toverijen (gebannen 3 aug. 1578).
MARTEN VAN DER CAMMEN, heeft zich vervoorderd te staan binnen Antwerpen met kwakzalverij (9 sept. 1578).
PAUWELS BESSELS is door mismoed, kleinzinnigheid of anderszins in zijn borreput gesprongen, zodat men hem er weder uit helpen moest. De Schout liet hem composeren voor 24 gdn. (22 jan. 1579).
Bron: Antwerpiensia, Deel 16, blz. 276-280.
 
In dit jaar wordt de Amman GODEVAERT STERCK vervangen door LODEWIJK VAN DER LINDEN.
Bron: Antwerpiensia, Deel 18, blz. 144.
 
2 januari 1577.
MARIE LYBROECX heeft een meningsverschil met GEERBRANT HENRICHSSEN. Zij vraagt bemiddeling.
Bron: Requestboek 1569-77, fol. 186 en A.A.B. Deel 24, blz. 65.
 
4 januari 1577.
De Schoutet contra HANS BRET, THOMASsone, van Dordrecht &c. zich bevonden in diversche verboden vergaderingen, &c. ende oock by hem gehadt diversche verboden boecken, &c. op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer en A.A.B. Deel 13, blz. 210.
 
Idem contra JAN CORNELISsoon, alias DE RUYTERE, geboren van Rheden by Arnhem, &c. hem laten herdoopen, op de bladrand: Executio.
Bron: Als boven.
 
Idem contra JACQUES MERGAERT, geboren van Gent, &c. hem laten herdoopen, op de bladrand: Executio.
Bron: Als boven.
 
5 januari 1577.
ANTHONIA JANSSEN, coopvrouwe van lynwaet, beschuldigt PEETER JULIAEN, cousmakere, van diefstal tijdens de Furie. Hij heeft 18 stukken lijnwaad gepikt en wil ze niet teruggeven. Zij verzoekt een onderzoek.
Bron: Requestboek 1569-77, fol. 186v° en A.A.B. Deel 23, blz. 341.
 
8 januari 1577.
ADRIAEN PEETERS heeft 2 vaten met goederen in opdracht van JAN VAN ACHELEN naar het Hessenhuis gebracht om te verzenden naar Duitsland. Zij werden geroofd. Een paar dagen na de Furie, gaat hij op zoek en treft er één aan, ten huize van JAN d’ARANDA.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel II, fol. 2v° en A.A.B. Deel 23, blz. 158.
 
Zelfde datum.
MARTEN BASELIERS, viscoopere deser stadt, is beroofd van al zijn geld en goederen.
Daaronder was ook geld van LAUREYS RYCX, innemeester vanden visch. Hij wil met hem een regeling treffen.
Bron: Requestboek 1569-77, fol. 190v° en A.A.B. Deel 24, blz. 67, 68.
 
11 januari 1577.
De weduwe van FRANCHOYS LA CENDRE, hoe dat zy, in gebreke wesende van gelde, doen dragen 17 goude knoppen bynnen de Lombaerde deser stadt, &c. Heeft problemen met hem over teruggave.
Bron: Requestboek 1569-77, fol. 193 en A.A.B. Deel 24, blz. 69.
 
15 januari 1577.
ANDRIES ROSSSEAU en NICLAES DE BACKERE houden toezicht op de pestlijders in het Gasthuys. Medecyn Mr. WALRAVEN VAN BERCHEM is absent, Mr. HENRICK DE HONDT is aflijvig en Mr. LAUREYS HOUWAERT is elders in dienst getreden omdat hij geen achterstallige gage kreeg. ANDRIES en NICLAES verzoeken de Stadsbestuurders om hun geld uit te betalen, anders stoppen zij er ook mee.
Bron: Requestboek 1569-77, fol. 191 en A.A.B. Deel 23, blz. 363.
Voor NICLAES BACKER zie ook: Certificatieboeken Antwerpen, 1572, f° 47v.
 
18 januari 1577.
De Schoutteth tegens LAUREYS JANSSEN, &c. heeft hem laeten herdoopen, op de bladrand: Executio.
Idem tegens MAYKEN TRUYENS, &c. op de bladrand: Executio.
Deselve tegens GEERTRUYT FAES, &c. op de bladrand: Executio.
Bron: Hooger Vierschaer en A.A.B. Deel 13, blz. 211.
 
23 januari 1577.
PEETER VAN SANTVOORT bezat erfbrieven als momboir van de kinderen van wijlen ANTHONIS GEERTS. Deze zijn verbrand gedurende de Furie; hij verzoekt nieuwe.
Bron: Requestboek 1569-77, fol. 202 en A.A.B. Deel 23, blz. 250.
 
Zelfde datum.
Op verzoek van SEGHER PHILIPS, van Waelwyck, inde Langhstrate, verklaren Heer DIERICK MATHYSSEN, priestere van Rotterdamme, ENGBERT KEMP, AERTSSONE, van Gorcum, apteckere, en ANDRIES ADRIAENSSEN, coopman, dat SEGHER een braaf mens is.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel I, fol. 4 en A.A.B. Deel 24, blz. 133.
 
29 januari 1577.
MARIE REUZELS, echtgenote van JACQUES RYCKMANS, “aengaende alsulcken vier hondert Karolusguldenen eens als CAREL RADERMAKER, borgher van Nuys, van Breda, aen heur, voor ende ten behoeve van GHEERAERD VAN VOSSEN, oic tot Nuys woonachtich gesonden, &c. Zij heeft van dat geld 144 guldens betaald aan THOMAS DOLMAN, Engelsman. Tijdens de Furie werd de rest haar afhandig gemaakt door 2 Spaanse soldaten. Zij verklaart dit naar waarheid.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel II, fol. 557v° en A.A.B. Deel 23, blz. 365.
 
30 januari 1577.
GUIDO ANDRIES, coopman van geleyerswercke, ende CORNELIA SNOEYS, echtg. bekenden in voldoeningen van alsulcken geloefte aen FLORIS HECKELAER, &c. betreft een huis dat afgebrand is tijdens de Furie.
Bron: Scab. Prot. 1577, sub Moy & Neesen, I, fol. 38bis. en A.A.B. Deel 23, blz. 184.
 
6 februari 1577.
De kerckmeesters van Sinte Andrieskercke, MATHYS PELGROM, GABRIEL DYCK en JAN VAN ESSCHE worden door PEETER VAN LAECKEN, metsere, er dagelijks van beschuldigt dat zij de Spanjaarden hebben betaald met “kercken gelt”. Zij ontkennen dit en willen dat PEETER hiermee stopt.
Bron: Requestboek 1569-77, fol. 214 en A.A.B. Deel 23, blz. 422.
 
Zelfde datum.
CORNELIS DE WOLFF had een kist goederen tijdens de Furie gebracht bij HENRICK DE WYSE. De kist is nu bij ene HANS, wonende in de Prekerstrate. Zij verzoeken om huiszoeking bij deze.
Bron: Requestboek 1569-77, fol. 239v° en A.A.B. Deel 24, blz. 73, 74.
 
12 februari 1577.
LUCIA OLIVIERS, JANSdochtere wil de zaak van haar vader voortzetten en verzoekt om huurvermindering. Haar vader JAN OLIVIERS, zydecremere, huurde een winkel onder het stadhuis maar “ wanneer dese stadt (Godt betert) byde Spaensche ende andere soldaten is gesaccageert geweest, ter welcker tyt den winckel geheel ende teenemael is gespolieert ende violentelyck berooft, sonder dat sy JAN OLIVIERS, haeren vadere, oyt meer heeft gesien, nyet wetende oft hy levendich oft doot is”. 
Bron: Requestboek 1569-77, fol. 218v° en A.A.B. Deel 23, blz. 109, 110.
 
13 februari 1577.
Op verzoek van FRANCHOIS BONANOMI, coopman van lakenen, verklaren ANTHONIS MELICH, Deken vande Bereydersnatie, MERTEN DE COSTERE, outdeken van deselve natie, ELISABET BOCX, dienstmaerte, PAUWEL VEUSELS, creemere en WOUTER JANSSEN, cleerlappere, dat tijdens de Furie al zijn goederen zijn geroofd. Zijn moeder ELISABETH VAN TRIER wordt ook vermeld.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel I, fol. 6v° en A.A.B. Deel 23, blz. 339-41.
 
Zelfde datum.
SEBOULT WONDERER verdenkt LOYS LOPES en JAN BOUSYN of DE BASYN, ervan te jokken over het hoge rantsoen dat zij betaald hadden aan de Spanjaarden, voor zijn goederen die lagen ten huize van JAN BOUSYN. Hij verzoekt een onderzoek.
Bron: Requestboek 1569-77, fol. 218 en A.A.B. Deel 23, blz. 366.
 
Zelfde datum.
Op verzoek van CAERLE LANFRANCY verklaren GUILLIELME BRYUNINCX, cleermaeckere, en THOMAS BETTEN, dat voornoemde, tijdens de Furie niemand iets heeft misdaan.
Bron: Certificatieboek 1577-78 Deel II, fol. 13v° en A.A.B. Deel 24, blz. 138.
 
14 februari 1577.
In de Sint-Jacobskerk was veel volk gevlucht voor de moordende Spanjaarden. Toen dezen in de kerk kwamen eisten ze 2 Cronen per persoon losgeld. De koordeken ROGIER DE TAXIS schiet het geld, voor iedereen, uit eigen zak voor. Nu is hij boos omdat de meesten weigeren hem te vergoeden. Hij verzoekt de stadsbestuurders de weigeraars te vervolgen.
Bron: Requestboek 1569-77, fol. 219v° en 1576-77, fol. 181v en A.A.B. Deel 23, blz. 159-61.
NB: ROGIER DE TAXIS, koordeken, geb. Mechelen 1513, ovl. Antwerpen 1593, hield er, tot zijn verbanning uit de stad, een uitgebreide correspondentie met MORILLON op na, als verklikker, over de gebeurtenissen in de stad.
 
18 februari 1577.
CORNELIS ROEFF, cleermakere, heeft tijdens de Furie, aan PAUWELS HAECK, geld geleend om zijn huis te vrijwaren van brand. Nu wil PAUWELS hem niet terugbetalen.
Hij verzoekt recht.
Bron: Requestboek 1569-77, fol. 221 en A.A.B. Deel 23, blz. 367.
 
1 maart 1577.
FRANCHOIS VANDEN DRIESSCHE, pasteybackere, out 46 jaren, HEYLKEN YDENS, zyne huysvrouwe, out 41 jaeren en HEYLWICH VANDEN DRIESSCHE, haere dochtere, out 21 jaren, zijn tijdens de Furie beroofd door: NICOLO BEDEGNO, ALEXIO SCHURA, LASARO CRAHULCQUI, BARDO STILIA en ANDREA LALTE, alle vijf “soldaten Albanoisen”.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel II, fol. 18v° en A.A.B. Deel 23, blz. 343.
 
2 maart 1577.
Tijdens de Spaanse Furie heeft DIONYS FRANS, schoenmaeckere, bij ROGERIUS DE TAXIS, Coordeken vander Cathedraelder kercken van Onser Liever Vrouwen, een aantal goederen, van hem, in bewaring gegeven. Ze werden gebrandschat door een soldaat genaamd: BERNARDINO DE SAINCT JACQUES. Nu wil DIONYS de losprijs niet vergoeden aan ROGERIUS. Deze verzoekt bemiddeling aan het Stadsbestuur.
Bron: Requestboek 1569-77, fol. 230, 1576-77 fol. 91 en A.A.B. Deel 23, blz. 319-22.   
 
Zelfde datum.
Op verzoek van HANS VAN DOERNE verklaren DIERICK VAN AMELFORT en PEETER CORNELIS, beiden hellebaardiers, dat zij HANS gevangen genomen hebben voor zes dagen. Na een losgeld is hij vrijgelaten door hen.
Bron: Certificatieboek 4577-78, Deel I, fol. 8v° en A.A.B. Deel 24, blz. 148.
 
6 maart 1577.
PEDRO DE HOROSCO heeft tijdens de Furie geld geleend aan PEETER DE VELAER. Deze houd zich nu absent.Vraagt toestemming om enige meubelen van VELAER te mogen verkopen.
Bron: Requestboek 1569-77, fol. 233 en A.A.B. Deel 23, blz. 370.
 
6 maart 1577.
Op verzoek van MARIE VAN WERVICK, weduwe van DOMINICUS DE MILDE, verklaren GIELIS ZAVELANTS en HUYBRECHT VAN TONGERLOO, dat zij van goede naam en faam bekent staat.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel I, fol. 73v° en A.A.B. Deel 24, blz. 158.
 
Zelfde datum.
Op verzoek van de gebroeders MALAPERT verklaren JAN DRUMEZ, GERARD DE VELARE, JAN PELLICOREN, KAREL DE LESCHOIRE, GILLIS THIBAUT en PIETER CAMBIER onder eed dat het de gewoonte is bij een aankoop dat men aan zijn procurator gelden overmaakt van zijn loon.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
7 maart 1577.
MERTEN DE CORDIER, facteur van tapitseryen, verklaart dat PEETER STEURBOUT, coopman van tapitserye, wonend in Oudenaarde, eigenaar was van 8 tapijten, voorstellende de “Historie van Achab ende Jesabel”. Deze tapijten zijn geroofd door de Spanjaarden. Medegetuige PEETER DE MOLYN bevestigt deze verklaring.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel II, fol. 19v. en A.A.B. Deel 23, blz. 122.
 
Zelfde datum.
SEGER BOEL had goederen van anderen onder zijn beheer. De Spanjaarden hebben alles geroofd en nu verzoekt hij daar niet voor aansprakelijk te worden gesteld.
Bron: Requestboek 1569-77, fol. 234 en A.A.B. Deel 23, blz. 371.
 
Zelfde datum.
HANS DE RIDDERE, huyckmaeckere, LOYS VANDE WEET, verguldere, DIERICK VAN HALLE, aerbeydere, en MERTEN WILLEMS, leertouwere, doen een gunstige verklaring voor de Portugees GABRIEL CORREAS.
Bron: Collectanea 1550-82, fol. 475, 475v° en A.A.B. Deel 24, blz. 149-152.
 
1577.
JAN DE MOIR of MOOR en MARTEN DE CORDIER, “beyde facteurs vande tapitsiers van Audenarde”, verklaren dat AMANT VRANCX , “oyck facteur van tapitseryen”, een eerlijk koopman is. Vervolgens geeft AMANT VRANCX een opsomming van zijn gemerktekende en geroofde tapijten.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel I, fol. 140v. en A.A.B. Deel 23, blz. 123, 124.
 
Op verzoek van JAN VERMUELEN, cruydenier, en CLARA VAN SORCK, zijn huisvrouw, verklaren: WILLEM MICHIELSSEN, lakenverkoper, JAN VANDEN LANGENBERGE, cruydenier, JAN DE CORDES, bocxmaker, JASPAERS VAN SURCK en GUILLAUME STAES, suyckerbacker, dat al hun zaken zijn verbrand op 4 november met de Furie.
Medegetuigen van deze akte de klerken: BERTHOLOMEEUSE RUEBENS en JAN WALEWYNS.
Bron: Protocollen van Notaris D. van den Bossche 1577, fol. 12v. en A.A.B. Deel 23, blz. 246, 247.
 
8 maart 1577.
JEHANNA DE VOS, weduwe wylen JACQUES PELS, wesende tegenwoordich tot Brugge, is gedaagd door soldaat FRANCISCO LOPES, omdat zij deze, tijdens de Furie, geld beloofd had. Verzoekt om een regeling.
Bron: Requestboek 1569-77, fol. 235v° en A.A.B. Deel 23, blz. 372, 373.
 
9 maart 1577.
FLORIS DIERICXEN ALOWYN, coopman, verklaart dat PEDRO DE MURO, soldaat en ANTHONIO MARIA, hooffmeester, zijn huis hebben leeggeroofd. MARTEN VAN ZASSENBROECK, coopman, heeft FLORIS geld voorgeschoten.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel II, fol. 555, 582v° en A.A.B. Deel 23, blz. 346-48.
 
13 maart 1577.
Op verzoek van GHEERAERDT VAN BOUCHOLT, coopman van wynen, borgher van Coelen, verklaren HENRICK VAN DEVENTER, CORNELIS VANDE VELDE, HANS MENSCHEN, LAUREYS WOUTERS en AMBROSIUS LYBERT, allen craenkinderen, dat zij op bevel van de Spaanse rovers, wijnen, gestolen uit kelders, hebben moeten transporteren.
Bron: Collectanea, 1573-82, fol. 4 en A.A.B. Deel 23, blz. 435.
 
14 maart 1577.
PEETER VANDER GOES, één van de beroofde tapijthandelaren, wordt door GASPAR RODRIGUEZ verwittigd, dat in het huis van de Auditeur-Generaal JUAN DE PAREZA veel (gestolen) tapijten binnen zijn gebracht en dat deze ze graag wil teruggeven aan de rechtmatige eigenaars. Daar gekomen, krijgt bovengenoemde ze terug, zonder enige kosten. Als beloning voor deze daad geeft hij JUAN DE PAREZA 8 tapijten cadeau.
Bron: Collectanea 1550-82, fol. 482 en A.A.B. Deel 23, blz. 129.
 
Zelfde datum.
BERNAERT AUDAENS, passementwerckere, BALTHASAR DURPIERRE, coopman van tapitseryen, ANNA RIELENS, huisvrouw van FRANCHOYS HEYLEN, ANNA MAES, weduwe van LAUREYS VAN VALCKENBORCH, TANNEKEN VAN HEIRE, huisvrouw van PEETER VAN GORNENBERCH, GRIETKEN VAN VORNENBERCH, huisvrouw van HANS REYNS, MARIE VAN VORNENBERCH, ANTHONIA WIGGERS, huisvrouw van MERTEN HAPPELINCX, ANNA VAN VALCKENBORCH, weduwe van Mr. WILLEM VAN HEESVELT, STEVEN PICK, cleermaeckere, en QUINTEN VAN VALCKENBORCH leggen een gunstige verklaring af over de Italiaan LAZERUS PICO.
Bron: Collectanea 1550-82, fol. 453-454 en A.A.B. Deel 24, blz. 165-170.
 
Zelfde datum.
Op verzoek van CORNELIS LEYS, van Gendt, trompettere vande benden van DON BERNARDINO DE MENDOCA, verklaren JAN VAN STAE, cleerbessemaeckere, en HANS SUCANT, suyckerbackere, dat eerstgenoemde zich voorbeeldig en hulpvaardig gedragen heeft gedurende de Furie.
Bron: Collectanea, 1550-82, fol. 470v° en A.A.B. Deel 24, blz. 170.
 
16 maart 1577.
Op verzoek van JORIS VANDEN HEEDE verklaren CATLYNE , weduwe van Mr. MELCHIOR CHAERLES en CATARINA VAN LOCKENBORCH, dat zij gedrieën meermalen belaagd zijn tijdens de Furie en veel geld hebben moeten betalen aan de rovende soldaten
Bron: Scab. Prot. 1577, sub Martini & Kieffel, II, fol. 152 en A.A.B. Deel 23, blz. 315-17.
 
Zelfde datum.
BERNARDIN SUCCA had gevraagd aan zijn zwager LUDOVICO NICOLA op zijn huis en goederen te passen. Deze had ANDRIES STROPPINI met TANNEKEN dit laten doen. Nu blijken deze 2, tijdens de Furie, veel gestolen te hebben uit dit huis. BERNARDIN verzoekt om een onderzoek..
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 91 en A.A.B. Deel 23, blz. 377.
 
Zelfde datum.
Op verzoek van JAN FRANCE, geboren tot Ast, in Piemont, en zijn huisvrouw ANNA VAN ASWELDER, verklaren PETER KINT, capelmeester vanden Backersambachte, LAUREYS ANDRIES, cleermakere, HANS VAN EETVELT, coopmansdienaer, ANTHONIS VAN CUTSEGHEM, spellemakere, PETER MOREN, weetwerckere, ADRIAEN VERBEKE, schoemakere, HANS HELSCHEVIER, boeckdruckere, HANS ADRIAENSSEN, cleermakere, MARC JACOBSSEN, saghere, ELIZABETH PAUWELS, weduwe van WILLEM CLAESSEN, en ALART SINTHELAIRE, wyncooper en tavernier, dat eerstgenoemden zich tijdens de Furie voorbeeldig hebben gedragen.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel II, fol. 561 en A.A.B. Deel 24, blz. 174-76.
 
19 maart 1577.
CRISTAEN PORTMANS, oudecleercoopere, vlucht tijdens de Spaanse Furie met vrouw en vier kleine kinderen naar Cruyningen in Zeeland. Hij huurde te Antwerpen van de weduwe van wijlen JACOP VAN HENCXTHOVEN en verzoekt om een huurregeling.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 94 en A.A.B. Deel 23, blz. 315.
 
1577.
Op verzoek van LYON VAN HECKE en JAN VAN LONDERZEELE, tapijthandelaars.
GHILEYN MAROTE, koopman van Oudenaarde, verklaart dat hij, ten huize van DIEGO ALONZO DE SAN VITORES op de Meir beslag heeft laten leggen op een partij “Audenaertsche tapitzerie”. En “comende hy de trappen af om vuyt te gane, ende siende sekere camerdeure met eender spleten open staende, heeft hy die voorts geheel opengedaen. Ende inde camer tredende, heeft hy aldaer sien hangende sekeren stucken fyne Bruesselsche tapitzerye”.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel II, fol. 574 v° en A.A.B. Deel 23, blz. 130.
 
Verklaring van DANIEL STEURBAUT, tapijthandelaar, oud ongeveer 20 jaar.
Hij verklaart dat hij, 8 of 9 dagen na het beroven van de stad, ontboden is geweest door DIEGO ALONZO DE SAN VITORES, om in zijn huis op de Meir zekere tapijten te taxeren. Vervolgens nam deze hem mee naar het huis van MARTIN DE CHAVARIA, in de Lange Nieuwstraat, en liet hem daar ook 10 tapijten taxeren. In zijn opdracht werden de tapijten door STEURBAUT geveild. Deze DANIEL STEURBAUT was daarvoor, enige dagen na het beroven van de stad, ook ontboden geweest door FRANCISCO DE ONTANEDA en PEDRO YANES, om enige tapijten te sorteren. Ook is hij geweest in het huis van DIEGO DE ROJAS in de Meystrate, om hem te adviseren over de prijs van de daar aanwezige (gestolen) tapijten, die hij wilde wisselen voor zekere wijnen van JASPAR
BASELIERS.       
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel II, fol. 574v° en A.A.B. Deel 23, blz. 131, 132.
 
Een verzoek van:
LAURENS en ANTHONIS VAN COPPENNOLE.
JACQUES DE VOS.
ARNT CABELIAU.
JOOS OVELING.
ROGIER LIERTS.
JAN DE BOCK.
ARNT COBOUT.
JORIS ROMBOUT.
MARTIN DE CORDIER.
Allen cooplieden van tapitserien van Audenaerde in Vlaenderen.
Zij verzoeken de Schout van Antwerpen hun tapijten, door hem in beslaggenomen in het huis van DIEGO ALONZO DE SAN VITORES, aan hen terug te geven.
Bron: Prot. van Notaris P. Fabri, 1573-79, fol. 194v° en A.A.B. Deel 23, blz. 135, 136.
 
21 maart 1577.
HANS STERCK, coopman. Zijn geroofde goederen staan nu in het ledige huis van PAUWELS VAN DALE. Verzoekt om ze daaruit te halen.
Bron: Requestboek, 1576-77, fol. 95v° en A.A.B. Deel 24, blz. 76, 77.
 
26 maart 1577.
JAN VAN WALEN, wonende tot Swyndrecht, in de naam van ELISABETH VANDEN BROECKE, weduwe van PETER VERGOUWEN, wonende tot Borcht, hebben 3 bedden gegeven aan GODEVAERT MELLENS. Tijdens de Furie zijn ze geroofd en later gekocht door ANNA, de vrouw van MELLENS. ANNA verklaart “dat sy de bedden liever in hondert stucken souden snyden dan hen weder te geven”. Getuigen bij deze akte: CHRISTOFFEL sHUYS, doosmakere, en GEERAERT ENGELBERT LEUTINCK, arbeydere.
Bron: Protocollen van Notaris J. Dries, 1564-1579, fol. 266 en A.A.B. Deel 24, blz. 80-82.
 
Zelfde datum.
Alzoo JAN HIBON, int saccagement deser stadt, verloren heeft zekere syne obligatie, ten laste van GILLIS DE CRAEN, &c.
Bron: Gebodboeck, vol. D, fol. 50 en A.A.B. Deel 3, blz. 146.
 
Op verzoek van MARGRIETE VAN HOVE, weduwe wylen GODEVAERTS LEEMANS, hovenier. Ooggetuige JAN REMEEUS, coopman, verklaart “waren opte Groote Merct alhier hen defenderende tegens de Spaense soldaten, soe is gebeurt dat de voers. wylen GODEVAERT vanden selven soldaten by ende neffens hem doerschoten is geweest, sulcx dat hy daeraff opter straten van stonden ane gestorven ende deser weerelt overleden is”.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel II, fol. 211 en A.A.B. Deel 23, blz. 91.
 
28 maart 1577.
De Pantmeesters vanden Tappisseryenpandt hebben huurachterstand bij de stad doordat hun pand geen opbrengst meer geeft. De huurders “zyn gecommen tot armoede, ende veele van hen vuyt puren verdrieten ende ongenoechte zyn gestorven”. De pandmeesters verzoeken om huurvermindering en kwijtschelding.
Ondertekend door:
FRANCHOIS DE MERE.
PHILIPS VAN METTECOVEN.
DANIEL THIENPONT.
JAN VAN LONDERSEEL.
PAUWELS MAES.
MERTEN DE CORDIER.
JAN DE MOER.
CLAES PLETINCX.
AMANT VRANCX.
BURPIERRE.
DIERICK VAN OS.
FRANCHOIS SWEERTS.
HENRICK VAN BERINGEN.
Bron: A.A.B. Deel 24, blz. 90.
 
Zelfde datum.
CHRISTIAEN VAN WEERT, JAN KNYFF en JAN VANDEN RYN, allen oudecleercoopers, verzoeken hun geroofde goederen terug te mogen halen.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 102v° en A.A.B. Deel 24, blz. 97.
 
29 maart 1577.
ALAERT GOYVAERTS, coopman, is tijdens de Furie beroofd door een “sekere vrouwepersoon, wesende een vuytdraechstere”, samen met 2 Spaanse soldaten. Hij weet waar ze woont en verzoekt om een huiszoeking.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 104v° en A.A.B. Deel 24, blz. 98.
 
2 april 1577.
MICHIEL VALCK ende BARBARA VAN CORTTRYCK, zyne huysvrouwe, hebben een probleem met hun huisbaas FRANCHOYS VAN WINGE. Verzoeken om oplossing.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 103 en A.A.B. Deel 23, blz. 381.
 
3 april 1577.
WILLEM HENRICX, pachter vande halve wyne ende biereaccysen bynnen de heerlycheyt van Berchem. Veel eigen kosten gemaakt. Zijn huis en inboedel tijdens de Furie verbrand. Het pachtschap is nu overgenomen door ANTHONY JONCKBOUWENS en segeleer HENRICK VAN LARE, vraagt financiële steun.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 112 en A.A.B. Deel 23, blz. 280.
 
Zelfde datum.
MARIE SYMONS, PAUWYLYNE VERBRUGGEN, JAN JANSSEN en de weduwe van FRANCHOYS LECENDRE, klagen een lombard aan, die zegt dat al hun spullen zijn gestolen, wat zij betwijfelen.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 112v° en A.A.B. Deel 24, blz. 99, 100.
 
8 april 1577.
Op verzoek van JEHAN INGHENCOPPEL, van Susteren, getrout hebbende MARIE BATEN, CLAESdochtere.
Getuigen:
MATHEES VAN HALBECK, scrynwercker.
CLAES WYNANTS, outcleercoopere.
Verklaren dat zij wel gekent hebben: wylen CLAES BATEN ende MARIE SMITS, HERMANSdochtere, zyn wettige huysvrouwe was, dat zy metter saken inden jare zessenvyftich oft dairomtent gemoeyt waren en op de Weesmeesterscamer voor GIEL BANGHEN ende zyn wyf borge stelden wairaff het bescheet nyet en is te becomen, deur dyen registers vanden selven jare, opter stadhuys mede verbrant ende vernielt zyn.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel II, fol. 466v° en A.A.B. Deel 23, blz. 97
 
11 april 1577.
Meester JAN VANDEN DRIESSCHE, Notaris, heeft onder ede verklaart bij LIVINO VAN ROKEGEM, Notaris, dat hij op 27 november heeft gezien dat een rolwagen met drie grote pakken erop, samen met de Spanjaard PEETER YANES, reed naar de Dry Croonkens, waar woonde PEETER LHERMITE, en daar werd gelost. Hij meldde dit de volgende dag aan de koopman PEETER VANDER GOES.
Bron: Scab. Prot. 1577, sub Moy et Neesen, II, fol. 282 en A.A.B. Deel 23, blz. 128-30. 
 
Zelfde datum.
Verklaren:
Jouffrouwe CLARA ANDRIAENSSEN, weduwe van GIELIS VAN HOYNSSEM.
HENRICK VAN HOYNSSEM, vader van wijlen GIELIS.
HANS VAN HOYNSSEM, broer van wijlen CIELIS.
dat GIELIS “by den Spaenschen soldaten doorschoten ende van levende lyve ter doot gebrocht, ende tselve zyn woonhuys metten goeden ende coopmanschappen die daerinne waren, geheelicken verbrant ende vernielt is geweest”.
Bron: Collectanea 1573-82, fol. 68 en A.A.B. Deel 23, blz. 239.
 
Zelfde datum.
Op verzoek van HENRICK TER WEYDEN, coopman, verklaart SILVESTER DE ROY, kerdryver, dat hij met zijn kar, tijdens Furie, gedwongen werd door de Spanjaarden, de geroofde goederen van verzoeker te vervoeren naar het huis van HORTENSIO MAGNACAVALLI.
Bron: Scab. Prot. 1577, sub Moy & Neesen, II, fol. 261v° en A.A.B. Deel 23, blz. 356. 
 
Zelfde datum.
GUILLIAM GELEYENSSEN is beroofd van al zijn goederen door PEDRO DE SOMMARIBA, Spaans soldaat. Deze heeft de stad verlaten en de goederen achtergelaten bij zijn vrouw. Een verzoek tot huiszoeking.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 113v° en A.A.B. Deel 24, blz. 101.
 
12 april 1577.
GUILLIAM BORMANS verklaart dat al zijn gestolen goederen zijn verkocht door JAN DE KEYSER, outcleercooper. Hij wil deze dagen. Ook betrokken: HERMAN VANDEN PUTTE en FRANCHOIS MASSART. 
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 114v°, 140v° en A.A.B. Deel 24, blz. 102, 103, 104
 
13 april 1577.
BARBARA DE LANTMETER woont in het huis van ANNA VAN THUYLT. Met de Furie werd ze zwaar gebrandschat. ANNA heeft een koffer van haar broer PHIILPS DE LANTMETERE in veiligheid gebracht bij de “ Mevrouwe vant ryck Gasthuys”. Deze weigert de koffer terug te geven.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 115 en A.A.B. Deel 23, blz. 333-35.
 
15 april 1577.
Bewoners van de Zilversmitstraat:
MANGELEERE.
FRANCHOIS LYCOOPS.
ADRIAEN VAN HELMONT.
JAQUES DE LANGAIGNE.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 117 en A.A.B. Deel 23, blz. 214, 215.
 
Zelfde datum.
FRANCHOIS DE SC(H)OT, WOUTER BOSSCHART, CORNELIS DE SCHOT, DENYS NUYT en GILLIS VERMUELEN, verzoeken, om bouwvakkers van buiten de stad te mogen aannemen omdat die van de stad, wekelijks, hun loon verhogen.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 117 en A.A.B. Deel 24, blz.105.
 
16 april 1577.
MICHIEL GYSELS en zijn vrouw JOZYNKEN CONINCX, hadden hun goederen gestald in de winkel van TANNEKEN en BEATRICX WAGENEERS. Daarin woonden ook HANS VINCK en zijn  vrouw MARGRIETE. Na de Furie droeg deze MARGRIETE juwelen van het eerstgenoemde echtpaar. Zij verzoeken huiszoeking.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 118 en A.A.B. Deel 24, blz. 106-108.
 
17 april 1577.
MARIE VAN AELST, weduwe van MATHYS VERPOORTEN, verklaart, dat ze tijdens de Furie bestolen is door een Spaanse soldaat, genaamd ANTHONI met een vrouw genaamd LYSKEN. Zij machtigt JASPAR VAN AELST en haar dochter ELIZABETH VERPOORTEN om haar spullen terug te eisen.
Bron: Scab. Prot. 1577, sub Moy & Neesen, II, fol. 151 en A.A.B Deel 24, blz. 108.
 
18 april 1577.
HENRICK OYEN, mulder en pachter van de Pisterne molen, heeft veel kosten gehad tijdens de Furie, verzoekt om mindering van pacht.
Bron: Requestboek 1569-77, fol. 199v° en A.A.B. Deel 23, blz. 353.
 
Zelfde datum.
Op verzoek van HANS STEYNKENS, cuyper, in naam van PETER NOLLENS, coopman van wynen, verklaren ANTHONIS LENAERTS, WILLEM NEEFS en LION DARGO, dat zij wijn uit de kelders hebben moeten halen op bevel van GEORGE DE AYALA.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel II, fol. 566 en A.A.B. Deel 23, blz. 440. 
 
Zelfde datum.
Op verzoek van GIELIS LAMBRECHT, conchierge vanden Stadthuyse, verklaart HANS VAN ERPE, creemere, dat uit GIELIS kelder, op bevel van JORIS DE AYALA, wijn is geroofd. Hij gaf opdracht aan HENRICK HOFFMANS, BARTELMEEUS HENRICX en PETER SPAEN, allen cuypers, de wijn te vervoeren naar capiteyn JULIAN ROMERO.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel II, fol. 567 en A.A.B. Deel 23, blz. 441-43.
 
19 april 1577.
ELIZABETH STRAELMANS, weduwe van wijlen JAN DE MUNTERE, huurde van ANDRIES DE MEESTER. Tijdens de Furie werden spullen van haar gestolen en zij was gevlucht. Nu is het huis verhuurt aan een ander. Zij verzoekt het stadsbestuur om bemiddeling.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 131 en A.A.B. Deel 23, blz. 305-307.
 
Zelfde datum.
De twee zoutketen van JACQUES TULPYN en PEETER VAN HECKE, zijn door de Spanjaarden in brand gestoken. Zij verzoeken om herbouw.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 121v° en A.A.B. Deel 23, blz. 357, 358.
 
20 april 1577.
EMBRECHT BORCHGRACHT, verklaart in naam van zijn vader HANS BACHGRACHT, lakenbereyder, dat de dochter van ene AELBRECHT, samen met een Spaanse soldaat zijn vader hebben beroofd. Nu blijkt dat voornoemde AELBRECHT voornemens is deze gestolen goederen te verkopen. Hij verzoekt beslagname.
Bron: Requestboek 1576-77, fol 123 en A.A.B. Deel 24, blz. 109, 110.
 
22 april 1577.
VALERIUS VAN DALE, den ouden, als momboere vande kinderen VALERIUS RUTS, constituit tot een stuck erven, daeraff thuys inden roof ende saccagement deser stadt afgebrant is, &c.
Bron: Scab. Prot. 1577, sub Martini & Kieffel, II, fol. 225 en A.A.B. Deel 23, blz. 180.
 
Zelfde datum.
CATHARYNE MICHIELSSEN, weduwe wylen WILLEM VAN MONTFORT, heeft geld te goed van Don HERNANDO DE TOLEDO, capiteyn, nu verblijvende te Maastricht.
Getuigen: GHEERT MYS en WILLEM JONGELINCK.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel II, fol. 143v° en A.A.B. Deel 23, blz. 384, 385.
 
23 april 1577.
REYNIER DE CUYPER had goederen van GUILLIELME VAN ROMMERSWALE opgeslagen  bij MARGRIETE VAN AELST,de weduwe van PEETER DE LA FLIE. Na brandschatting, tijdens de Furie, wil de weduwe haar aandeel niet meer betalen. Verzoek om bemiddeling. Verdere personen in deze zaak: JAN BAPTISTA ARNOLPHINI, HANS STERCK, GUILLIELME VAN LANDUYT
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 125v°. en fol. 144.
           Scab. Prot. 1577, sub Moy & Neesen, II, fol. 162v°.
          A.A.B. Deel 23, blz. 307-314.
 
24 april 1577.
Jouffrouwe ELIZABETH MANNAERTS, weduwe van WILLEM VAN SOMPEKEN, ontvangt jaarlijks een som geld van een nu afgebrand huis.
Bron: Scab. Prot. sub Martini & Kieffel, II, fol. 418v. en A.A.B. Deel 23, blz. 231.
 
Zelfde datum.
Op verzoek van DOMENICO BOGLIONE, Italiaan, verklaart JAN PELLICORNE, dat eerstgenoemde niet heeft deelgenomen aan plunderingen e.d. gedurende de Furie.
Bron: Certificatoeboek 1577-78, Deel II, fol. 91v° en A.A.B. Deel 24, blz. 187.
 
27 april 1577.
JAN EERDEWYNS, ELIASsone en zijn vrouw MARIE VAN SCHELLE, verkopen aan Jouffrouwe ELIZABET DE PAPE, weduwe wijlen SIMON GERST alias DINGEMANS, een jaarlijkse rente &c.
Bron: Scab. Prot. 1577, sub Moy & Neesen, II, fol. 283v. A.A.B. Deel 23, blz. 277.
 
Zelfde datum.
QUIRYN BALTENS huurde een huis van PAESCHIER BRUGMANS. Zijn vrouw werd tijdens de Spaanse Furie gedood en hij is daarna gevlucht. Omdat men dacht dat hij ook dood was, is zijn huis verhuurt aan JACQUES VAN MALE. Die wil er niet meer uit. Hij verzoekt het stadsbestuur om bemiddeling.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 129 en A.A.B. Deel 23, blz. 297-302.
  
29 april 1577.
THOMAS OEYEN had diversen goederen van ANDRIES MATTON, graencooper, in bewaring genomen. Tijdens de Furie heeft hij Spaanse soldaten afgekocht. Hij wil een vergoeding van ANDRIES maar deze weigert.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 130v° en A.A.B. Deel 23, blz. 386.
 
30 april 1577.
JAN FYEN, JAN DE POORTERE, moutmakere, WILLEM ANTHUENISSEN, JACQUES LE ROYE, CAERLE GEUBENS en JAN JORISSEN, verklaren, dat de busschieters van het Kasteel en JAN VANDEN WERVE met zijn zoon WILLEM, HENRICK SAVELE, GILLIS VAN DERMONDE, JAN DE SLOOTMAKER, NYS DE RADEMAKERE, JAN WOLFF en ADRIAEN de slootmaker, tijdens de Furie, hun huizen hebben leeggeroofd.
Eerstgenoemden willen hun goederen terug.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 131v°, 177v° en A.A.B. Deel 24, blz. 111, 112.
 
2 mei 1577.
JACQUES BERNOLLIE geh. met FRANCHYNA COCX en GUILLIAM COCX erven van hun moeder, Jouffrouwe CATHARINA tsRYCKEN, een huis in de Braderijstraat maar dit is tijdens de Furie verbrand.
Bron: Scab. Prot. 1577, sub Moy &Neesen, I, fol. 111 en A.A.B. Deel 23, blz. 177-79.
 
7 mei 1577.
GILLIS DE LA FONTEYNE, beroofd van een o.a. een zilveren beker, vindt deze terug bij JASPAR VLEMINCX,”weert inde Vier Arnoutskinderen”. Hij wil de beker niet teruggeven.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 137v° en A.A.B. Deel 24, blz. 116.
 
8 mei 1577.
WILLEBOORT DE VISCHERE is tijdens de Furie beroofd. PETER FORMENTOYS, bochmaker, bezit nu een Engels laken van hem. Hij wil dit regelen.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 138v° en A.A.B. Deel 24, blz. 118.
 
Zelfde datum.
HENRICK DE LAET, vleesschouwere, verklaart dat zijn vrouw op weg was hun geld te gaan verstoppen in een stal. Ze kon daar niet geraken wegens de onrust die er heerste tijdens Furie. LYNKEN, fruytenistere, zei dat zij de beurzen met geld het beste in het privaat, in haar huis, kon werpen omdat dit pas geruimd is.Toen zij daar vertrokken was, “zoe heeft de voors. fruytenistere, met een ander vrouwe die boven op de camer woonde, eenen rattenvanger, nu ter tyt gevangen zynde te Gendt, ende de weert daer tegensover, elckander gaen opruyen dat zy de borssen metten gelde vuyt privaet zoude visschen ende onder henlieden paerten ende deylen”. HENRICK wil zijn geld terug.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 139 en A.A.B. Deel 24, blz. 119-121.
 
9 mei 1577.
Op verzoek van HENRY BOTLER, coopman aventurier vande court vander Engelscher Natien, verklaart Mr. GABRIEL MEURIER, dat tijdens de Furie, de goederen van HENRY geroofd zijn door DIEGO DE VIDES.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel I, fol. 92v° en A.A.B. Deel 23, blz. 345.
 
11 mei 1577.
Op verzoek van JORIS MATRUYT, coopman, verklaart CHRISTOFFEL DURR, geboren tot Nurenborch, dat JORIS door de Spanjaarden werd gebrandschat.
Getuigen: BERTELMEEUS GENIS of DE GAENIS en AELBRECHT VAN HOOGENDORP.
De gestolen goederen werden gewogen en geschat door MERTEN DE WILDE, goutsmit.
Bron: Certificatieboek, 1577-78, Deel I, fol. 44v°.
           Requestboek 1576-77, fol. 152.
           A.A.B. Deel 23, blz. 348-51.
 
18 mei 1577.
Een grafsteen in de voormalige kerk der Karmelieten vermeldde dat PIETER VRANCX “coopman van syden laeken”, op deze datum overleed, en dat zijn vrouw ELISABETH VAN EESBEKE, alias VAN DER HAGHEN, hem was voorafgegaan op 19 februari 1569.
Bron: Amand de Lattin, Evoluties van het Antwerpse stadsbeeld, Deel 8, blz. 62.
 
20 mei 1577.
JAN VAN LONDERSELE is naar Maastricht gegaan om zijn geroofde tapijten terug te krijgen van FRANCISCO DE ONTANEDA. Deze verklaart, dat hij ze gelevert heeft aan PEETER LHERMITE, om deze te verzenden naar Middelburg in Zeeland. De partij wordt tegengehouden te Antwerpen door FRANCHOIS SPIERINCK aldaar en daardoor “oorsaecke dat hy, ONTANEDA, moeste die stadt verlaten ende banckeroette spelen, sonder zyne crediteuren te moghen oft connen contenteren”.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel II, fol. 100v° en A.A.B. Deel 23, blz. 137. 
 
21 mei 1577.
Op verzoek van ELISABETH VANDER ELST, weduwe van PEETER HACK van sHertogenbossche, verklaren JAN BOUDEN en JACQUES DE KEYSER dat zij buren waren van ELISABETH, die bij haar zoon woonde en dat zij door de Spanjaarden gevangen was genomen.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel I, fol. 5v. en A.A.B. Deel 23, blz. 266.
 
23 mei 1577.
Op verzoek van MARIE BERTELS, weduwe van BALTHASAR MERTENS, verklaart HENRICK VANDEN EYNDE, mandemaeckere, dat hij “fortselicken te wercke gestelt” werd door de Spanjaard DIEGO DEVIDES om de winkel van MARIE leeg te halen en de spullen naar het woonhuis van DIEGO te transporteren op een kar. Als beloning kreeg hij “sekere gebreyt rocxken, dwelck aldaer vuytten huyse gecomen was”.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel II, fol. 103v. en A.A.B. Deel 23, blz. 193.
 
25 mei 1577.
Op verzoek van AUGUSTYN DE COLENAER, verklaart Meester PEETER CHARLES, clerck vande Weesmeesteren dat Meester ANTHONIS MALLEUS ende JAN WILLEMS momboiren waren vande kinderen wylen JERONIMUS CHARLES, “waervan de boecken op de Weescamere inde leste Furie van het innemen deser stadt verbrant zyn gewoerden”.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel II, fol. 152 v° en A.A.B. Deel 23, blz. 97.  
 
Zelfde datum.
Op verzoek van FRANCHOIS SPIERINCK, coopman, verklaren WILLEM LAUWEN, out 43 jaren ende CORNELIS HUYGEN, out 70 jaren, dat zij op bevel van PETRO YANES “sekere packen geladen hebben op sekere rolwagens, dewelcke zy gevuert hebben int huys geheeten de Drye Croonkens, aldaer zy die ontladen hebben. Ende heeft hen van heure moeyte ende aerbeyt gecontenteert ende te vreden gestelt”.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel II, fol. 104 en A.A.B. Deel 23, blz. 128.
 
1 juni 1577.
Notaris ADRIAAN ONDER DE LYNDE.
ELISABETH SNELLINCX en haar man JAN BASELIERS geven volmacht aan BERNARD KEYLWAER en JAN HUYSMAN om voor de Wethouders van Londerzeel aan JOOS VAN DEN CRUYCEN zekere eigendommen te overhandigen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
4 juni 1577.
Op verzoek van ANNA VAN MORTEL, wettige huisvrouw van ANDRIES DE PINEL, verklaren JAN DENIS, coopman, JAN SEBIL, coopman van wassche, PEETER DE LAPNIE, creemere, ANTHONIS DE CLERCK, schoenmakere, en ANTHONIS VAN HOELWYT, torfdragere, dat 2 Spaanse soldaten, t.w. ANDRIES DE PINEL en PEDRO CHAPATO, hen tijdens de Furie hebben beschermd, waarvoor ze hen beiden eeuwig dankbaar zijn.  
Bron: Scab. Prot. 1577, sub Martini & Kieffel, II, fol. 101v. en A.A.B. Deel 23, blz. 171-73.
 
Zelfde datum.
HENRICK HULSCHER, heeft als huurder, de Spanjaarden tijdens de Furie, een afkoopsom betaald. Hij wil van de eigenaar van het huis zijn geld terug.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 151 en A.A.B. Deel 23, blz. 392, 393.
 
11 juni 1577.
JAN GREMER en zijn huisvrouw MARIE PASTEIN zijn tijdens de Furie beroofd door BERTELMEEUS SWICHER en FYT MEERINGHEN. JAN verzoekt hun aanhouding.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 166 en A.A.B. Deel 23, blz. 396.
 
12 juni 1577.
Getuigeverklaring van ANDRIES DE MOOR, knape oft wachter in den Tapitzierspant:
Een groep Spanjaarden onder leiding van Capitan CALDRON, PEDRO YANES en FRANCISCO DE ONTONEDA, zijn op zoek naar de winkel van FRANCHOIS SWEERTS en naar de tapijten van FRANCHOIS GEUBELS. Een dag later komen zij terug en breken de winkels open van PETER VANDER GHOES, JOOS VAN HERSEELE, AMANT VRANCX, FRANCHOYS SPIERINCK, JAN VAN LONDERZEELE en MARTEN CORDIER. Zij roven de beste tapijten en voeren die naar het huis van de weduwe d’ARANDA. ( Zij heet MARIE SANDELYN; haar dochter FRANCHOYSE DE ARANDA is gehuwd met FRANCISCO DE ONTONEDA, Red.).
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel II, fol. 501 en A.A.B. Deel 23, blz. 116.
 
Zelfde datum.
De volgende “cooplieden tapitsiers”, die hun winkels hebben in het “Tapitsierspant”, NICLAES PLEYTINCK, out vyftich jaren, PHILIPS METTICHOVEN, out XXXVI jaren, GHOSSART CHIMAY, out XXXII jaren, FRANCHOYS SWEERTS, out XXXIII jaren, FRANCHOIS DE NEVE, out XLII jaren en DANIEL STEURBAUT, out omtrent 29 jaren, verklaren gezien te hebben en slachtoffer te zijn van de roof door de 3 bovengenoemde Spanjaarden.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel II, fol. 501v° en A.A.B. Deel 23, blz. 117.   
 
Zelfde datum.
GHEERT VANDER LINDEN, out omtrent dertich jaren.
PETER STEURBAUT, out XXVIII jaren.
PETER ZEGHERS, out XXXII jaren.
LUCAS DE KEYSER, out XL jaren.
WILLEM JACOBS, out XLVII jaren.
Ingeseten poorters deser stadt ende aerbeyders aenden Tapitzierspant alhier, juraverunt dat, des Dysendaeghs, Woensdaeghs, Donderdaeghs ende sVrydaeghs nadat des stadt byden Spaenschen soldaten innegenomen ende overvallen was, ende berooft ende geplundert wert, zy, deponenten, met meer andere te wercke gestelt zyn by FRANCISCO DE ONTONEDA, die men noempde den Bruggelinck, doen ter tyt woonende int huys vande weduwe JANS d’ARANDA, zyn schoonmoeder, aenden Dryehoec alhier gestaen, (Het Schilt van Colen, Huidevettersstraat 55, Red.), om te lichten ende te voeren, zoe zy deponenten, oic gelicht ende gevuert hebben vuten Tapitzierspant alhier groote menichte van diverse sorten van tapitseryen, zoevele als men op drye oft vier waghenen conste geladen, ende hebben deselve tapitserye gevuert ende ontladen inden huyse voors. der weduwen d’ARANDA, aldaer de voornoempde ONTONEDA, was woonende, welcke ONTONEDA hen ende henne medegesellen van hennen arbeyt betaelt heeft gehadt.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel II, fol. 501 en A.A.B. Deel 23, blz. 127.
 
17 juni 1577.
JERONIMUS PETITEAU machtigt JACQUES BOEL en JACQUES GOOS om, in zijn plaats, alles te doen om zijn gestolen goederen terug te krijgen.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel II, fol. 624 en A.A.B. Deel 24, blz. 122.
 
21 juni 1577.
Inschrijving: HANS DE LAET.
Hij wijkt in 1586 uit (placaat Koning van Spanje).
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
27 juni 1577.
Notaris GERARD DIEMEN.
Huwelijkscontract tussen ANDRIES WAYEN en MARIE VAN RUNXT uit Maastricht.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
30 juni 1577.
AGNEETA LUCAS, weduwe van JOB PEETERSSEN, had tijdens de Furie zakken met geld ter bewaring gegeven aan JAN NUYTS, zydenlakencooper en zijn vrouw. Met dat geld kochten zij de Spaanse soldaten af. AGNEETA wil haar geld terug.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 185v° en A.A.B. Deel 23, blz. 399.
 
1 juli 1577.
DIMPNA PIGGEN, wijlen GODEVAERTSdr. “daer moeder aff was” JOHANNA VAN BREUSEGEM, met ANTHONIS BOLLAERT, heuren wettige man, kwiteert FRANCHOYS VAN BREUSEGEM, wijlen STEVENSsone, wegens het beheer van de goederen gekomen van GIELIS VAN BREUSEGEM en Jouffr. CORNELIE VAN BREUSEGEM, oom en moye.
Bron: Schepenregister Stadsarchief Antwerpen, 1577 M.N.I. 337.

 
3 juli 1577.
ALONSO MANRICQUE, droogenvischvercooper, beklaagt zich erover, dat hij beschuldigd wordt door ANTHUENIS DE MANGELEER en FRANCHOIS WOUTERS van misdragingen tijdens de Furie. Hij wil dat ze daarmee stoppen.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 186 en A.A.B. Deel 24, blz. 198.
 
4 juli 1577.
Op verzoek van BARBARA GORIS, weduwe wylen CORNELIS VANDEN OUDENHUYSE, gesworen colffdragere deser stadt.
De twee getuigen:
GUILLAMME BUYENS, cleermaeckere, out 38 jaren.
ANTHONIS SMANS, schildere, out oock 38 jaren.
Verklaren: “dat deselve CORNELIS, dootgesmeten is in zyn huys, inde Baghynestraete, hebbende tselve huys de Spaegnaerden alsdoen gespolieert ende geplundert. Dat BARBARA GORIS vanden voers. CORNELIS behouden heeft vyff kinderen ende zy nyet anders daertoe en heeft dan hetghene wes zy met haren handen is verdienende”.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel II, fol. 163v° en A.A.B. Deel 23, blz. 89.      
 
Zelfde datum.
PEETER VANDER MERT en SYMON MEERMAN waren ten dele eigenaar van een afgebrand huis. Zij willen nu van mede-eigenaar CORNELIS DE BRUYNE weten wat zijn plannen zijn.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 6v. en A.A.B. Deel 23, blz. 189.
 
5 juli 1577.
JAN HELDUWIERE, koopman, oud 33 jaar. Hij werd benaderd door de Italiaanse makelaar JAN MARIA POCOBELLO, die enige Oudenaardse tapijten te koop had.
Bij deze thuis herkende hij 2 Turkse tapijten die zijn eigendom waren. In het rekenboek van JAN MARIA bleek dat hij ze gekocht had van JAN VAN LONDERSELE.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel II, fol. 113 en A.A.B. Deel 23, blz. 149.
 
Zelfde datum.
CATHARINA PEETERCEELS en haar minderjarige broers en zuster verkopen aan GILLIS DE COSTERE een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
6 juli 1577.
JAN DE GRIL, timmerman, verklaart dat van hem is afgenomen, tijdens de Furie, een schepenbrief op een hoverniershof, toebehorende aan ANTHONI BOURYN. Hij verzoekt een nieuwe.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 190v° en A.A.B. Deel 24, blz. 123.
 
9 juli 1577.
DORETHEA DE SAURE, echtgenote van Mr. GOVAERT VAN VELTHOVEN, wordt door HUYBRECHT MAES ervan beschuldigt enige gestolen rentebrieven van hem achter te houden. Zij weet van niets.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 192v° en A.A.B. Deel 24, blz. 205, 206.
 
11 juli 1577.
Het huis van JASPAR BRUGMANS  is afgebrand met daarin een rentebrief van FRANCHOIS VAN BENTHEM. Hij verzoekt een nieuwe.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 197v. en A.A.B. Deel 23, blz. 238.
 
Zelfde datum.
Op verzoek van JACQUES PLATIN, wonende tot Empden, verklaren FRANCHOIS GAST, scrynmakere, PEETER CLAES, keesvercoopere, en BARBARA VERREYCKE, dat de cousmakerhandel van GHEERTRUYT VAN LIERE, weduwe van JOOS PLATIN, JACQUES zijn moeder, geheel is afgebrand met de Furie.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel 2, fol. 191 en A.A.B. Deel 23, blz. 255.
 
12 juli 1577.
HANS VAN OBBERGEN, brouwer, heeft tijdens de Furie veel geld verloren, vroeg tevergeefs aan CLARA VANDEN BROECKE, huiseigenaresse, om huursverlaging. Verzoekt het Stadsbestuur om bemiddeling.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 199 en A.A.B. Deel 23, blz. 351. 
 
13 juli 1577.
HENRICK MATHEEUSSEN TURCK is tijdens de Furie alles kwijt geraakt. Zijn crediteuren, willen ondanks dit feit, toch hun geld. Vraagt bemiddeling.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 201v° en A.A.B. Deel 23, blz. 400, 401.
 
Zelfde datum.
CORNELIS STELSIUS ontving uit het sterfhuis van ANNA VAN EERDBORNE de  kapitale penningen op twee huizen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 juli 1577.
PEETER DE MOLYN geordonneert omme te wesen kerckmeestere van St-Jacopskercke, mits by hem doende den eedt daertoe staende.
Bron: Collegiale Actenboecken 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 303.
 
24 juli 1577.
Gecommitteert Mr. GELAIN DE LESCEGNE ende Mr. JASPAR SANDERS, Oude-Schepenen, ende Mr. NICOLAES DE HERDE, Ouderman vander Laeckenhalle, omme te wesen Hoofflieden vanden vierden wyck deser stadt.
Bron: Collegiale Actenboecken 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 308.
 
Zelfde datum.
JAN VAN GEELEN, gesworen boeckprinter ende boeckvercoopere, Deken vanden boeckprinters verklaart det zijn mede-Deken DIERICK VANDER LINDEN “is vermoort geweest van Spaenschen soldaten”. Hij verzoekt het Stadsbestuur een nieuwe Deken te benoemen uit de volgende kandidaten: DANIEL VERVLOET, ANTHONI THIELENS, PEETER BEELAERTS en JAN VAN WAESBERGEN.
Bron: Requestboek 1576-77, fol. 189 en A.A.B. Deel 23, blz. 428.
 
26 juli 1577.
NICOLAES DE LEENHEERE en BARTELMEEUS MARCQUEZ, cooplieden, verklaren dat PIETER HUSTAERT in de Furie alles verloren heeft. Zijn handelscompagnon WILLEM VANDER CAPPELLEN is daarbij omgekomen. Zij, als crediteuren, hebben een akkoord gemaakt met DE LEENHEERE.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deek II, fol. 495 en A.A.B. Deel23, blz. 402.
 
29 juli 1577.
CORNELIS EEUWOUTS, HEYNDRIXSSONE, wonende in Den Briel, geeft te erve een afgebrand huis aan JAN SCHYN, coopman, en zijn vrouw CORNELIA LENGRANDE.
Bron: Scab. Prot. 1577, sub Moy & Neesen, II, fol. 247 en A.A.B. Deel 23, blz. 175.
 
3 augustus 1577.
Gecommitteert HENDRICK NUYTS, omme in alder diligentie te gaene in Vlaenderen ende elders omme te becommene werckluyden, gravers, kerreluyden ende andere.
Gelycke acte gemaeckt voer GLAUDE DE VALLAY.
Bron: Collegiale Actenboecken 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 312.
 
6 augustus 1577.
HANS VAN EYNDE, speelman, geboren van hier binnen, overmidts deselve hem gister morghen vervoirdert heeft in Gruendaelstraetken, achter “de Wilde Zee” voer “het Wout” aldaer, sekere twee minnebroeders taenveerden, op hen versueckende dat sy met hem souden drincken, dewelck tselve refuserende, heeft met grammen ende evelen moede syn pasmes tweemael halff vuytgetrocken om deselve daermede van haren lyve te evelen, gelyck hy selver bekent heeft, en hadde tselve by sommighe bystaenders nyet beleth geweest, al contraire de pacificatie alhier gepubliceert ende oyck tegens de ruste ende tranquilliteyt van deser stadt ende inwoonders derselver, synde de voors. HANS noch anderssints van soberen ende quaden regimente, als nu inde Sinxen heylige daghen bevonden geweest in oneerlycke plaetse, nyettegenstaende hy maer XIIII daghen daer te voren syne huysvrouwe getrouwt hadde, hebbende alsdoen tegens den Officier syn geweer vuytgetrocken gehadt, sal alhier voer het stadthuys geschavoiteert worden ende, boven de geesselinghe by hem nu tegenwoirdelyck ontfanghen, porren bynnen sonneschyn vuyt der stadt ende vryheyt derselver ende, bynnen den derden daghe, vuyt het Marckgraefschap van dyen, ende blyven daer continuelyck vuyte den tyt van twaelff jaren, sonder bynnen middelen tyde weder inne te commene, op zynen hals.
Bron: Correctieboeck 1569-1614, fol. 39.
 
7 augustus 1577.
… de somme van twintich guldenen eens, omme by hem gegeven te worddene aen ANDRIES BEPEREL, de eerste tydinghe gebracht hebbende van het vertrecken vanden Duytsschen soldaten vuyt dezer stadt.
Bron: Collegiale Actenboecken 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 315.
 
Zelfde datum.
GABRIEL DYCK, in naam van DIERICK VAN BOUWEL, en als momboir van de kinderen van FRANCHOIS VANDER VARENT, &c.
Bron: Scab. Prot. 157, sub Martini & Kieffel, II, fol. 224 en A.A.B. Deel 23, blz. 253.
 
8 augustus 1577.
De weduwe van MICHIEL VALCK verklaart dat haar man gedood is tijdens de Spaanse Furie. Hij had bij zich een obligatie van de weduwe en erfgenamen van JANS DARANDE. Broer JASPAR VALCX wil de zaak afhandelen maar vraagt een vergoeding voor gemaakte kosten. Ook genoemd in dit request: HANS TEMPLIERS.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 16 en A.A.B. Deel 23, blz. 382.
 
9 augustus 1577.
Gegundt ende geaccordeert STEVEN VAN WIELS, poortere dezer stadt, alzulcken knaepschap vander Lakenhalle dezer stadt als byde afflyvicheyt van GEERT BOLLAERT jegenwoordelyck is vacerende, midts doende den eedt daertoe staende.
Bron: Collegiale Actenboecken 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 316.
 
10 augustus 1577.
Gecommitteert CORNELIS DAEMS om te wezen Wyckmeester vanden tweeden wyck.
Geordineert GORIS TYRAS, dat hy sal laten volgen ende leveren Meester ANDRIES VAN EETVELT, stadttimmerman, &c., des zal den clerck vanden Eeckhove THOMAES VANDEN BOSSCHE tzelfve ontfanghen, &c.
 Gecommitteert STEVEN VAN VISSENACQUEN of VISSENAECKEN ende JAN LERS, omme in alder diligentien te reysen inde omliggende dorpen, &c. binnen dezer stadt wordde gebracht allen het willige rys dwelck zylieden cunnen becommen.
Bron: Collegiale Actenboecken 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 317, 318, 320.
 
13 augustus 1577.
Geordonneert vuyt te reykene aen LAUREYS JANSSENS de sluetelen dezer stadt van Berghen-opten-Zoom gebracht hebbende &c.
JAN MICHIELSSENS, van zekere secrete tydinghe alhier gebracht.
HANS RAYMAKER, van dragen van zekere brieven tot Berghen-opten-Zoom.
ADRIAEN VERMAEST, KAREL VAN REMUNDE ende JASPAR CROCX voer dlosmaecken vanden geschutte.
DIONYS VAN GALDRE, behoudt sone van wylen JAN LEYS, binnen zynen levene stadtschilder was, omme te wezen portier vander Baghyneporte dezer stadt.
Bron: Collegiale Actenboecken 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 322, 323.   
 
Zelfde datum.
CHARLES VANDEN MANDEN, wonende tot Curtrycke, ook in naam van zijn vader JAN VANDEN MANDEN, verklaren ontvangen te hebben van JACQUES DANGIORE, een som geld welke hij schuldig was aan ANDRIES TAELMAN, facteur van hem en zijn vader, maar de obligatie “daeraff zynde, dewelcke metten voers. TAELMAN verbrant is inden huyse daer deselve woonende was”.
Bron: Scab. Prot. 1577, sub Martini & Kieffel, I, fol. 70 en A.A.B. Deel 23, blz. 219.
 
17 augustus 1577.
… opt Steen alhier gevangen syn de naegenoemde persoonen, te wetene:
AERT MEYNAERTS.                           PIERRE RICART.
JEHAN DE RETOMBLE.                   WILLEM GREY.
HILLEKEN GHYSEN.                        PEDRO DE LA CARRERA.
DIEGO DE GOMEZ.                           GUILLAUME BOULENGER.
JAN HERREBOER.                            NICOLAS MOLLETA. 
CAREL PFEFFLEYN.                       EVERY PHILIPS.
PEDRO DE SOMMARIBA.
Zij worden ontslagen als er door niemand een aanklacht wordt ingediend.
Bron: Gebodboeck, vol. D, fol. 66 en A.A.B. Deel 3, blz. 183.
 
Zelfde datum.
NIKLAAS DE KIEBOOME, alias VAN TURNHOUT, verkoopt aan GOMMAAR VAN MOLLE en zijn vrouw ANNA ARDENNEKENS een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
21 augustus 1577.
Geordonneert WILLEM VANDER A omme te zyne Wyckmeestere vanden twelffsten wyck, inde stede van CORNELIS DYCK.
Bron: Collegiale Actenboecken 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 331.
 
Zelfde datum.
HANS VRITS verklaart dat, Spaanse soldaten van hem geroofd hebben, zekere juwelen die hij in onderpand had van ANTHONI COUVREUR.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 21v° en A.A.B. Deel 24, blz. 123.
 
22 augustus 1577.
HANS SNOECK te vereeren met twintich daelders van vierendertich stuyvers den daelder.
Bron: Collegiale Actenboecken 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 332.
 
24 augustus 1577.
Berechting van MELCHIOR CARVAILLO, schilder, deelnemer aan de Spaanse Furie.
MELCHIOR, geboren in Portugal, was omtrent 30 jaar oud, woonde sinds 14 jaar in de Nederlanden en sinds 11 jaar te Antwerpen. Hij had gediend onder de kastelein SANCHO d’ AVILA, gedurende een jaar, als busschieter, en daarna als batailleschilder.
Heeft huizen in de Schoytestraat gerantsoeneerd van ASSUERUS MISTHOUT, schilder, THOMAS DE CLEYVER, CORNELIS DE WAEL en WILLEM PATENIER. Ook is er een belastende verklaring van TANNEKEN ADRIAENS, echtgenote van MARCUS RYCKMANS, wegens doodsbedreiging. MELCHIOR wordt schuldig bevonden en wordt op 31 augustus geëxecuteerd met de koorde.
Bron: Antwerpiensia, Deel 18, blz. 96-98.   
 
26 augustus 1577.
Geordineert Mr. GIELIS ARONDEAULX omme te besoingneren dat die grachten vande citadelle wordden gevult met eerden.
 
Geordonneert:
GHYSBRECHT DESPOMEREAULX.       BOUDEWYN DE BREYEL.
JAN MARISCHAL.                                       PEETER SCHOLIER.
JERONIMUS COOMANS.                           HANS HEYMANS.
JAN VANDEN LANGHENBERGE.            HANS SPANNENBERCH.
CORNELIS VAN DIEST.                             AERDT FRANCKEN.
HANS SOUTYN.                                            CORNELIS DE WITTE.
CORNELIS YEMANTS.                               HANS DE RUYTER.
TOBIAS VAN HOVE.                                   AUGUSTYN BOEL.
JAN VASSEUR.
Om te commen inde gulde vanden Ouden Voetboge dezer stadt, ende te doene den eedt des guldebroeders vanden selven Ouden Voetboghe.
Bron: Collegiale Actenboecken 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 336.
 
Zelfde datum.
CORNELIA VALCX, weduwe van Mr. JAN VAN EYNDE, verklaart dat tijdens de Furie, ene WENDEL BREIL, geboren van Mentz, soldaat van het regiment van CAREL FOCKER, eerst vermoord heeft CORNELIS VAN OPRODE, coopman canifassier, daarna zijn vrouw en vervolgens hun zoon van 17 jaar. Zijzelf werd door hem zwaar verwond. Hij probeert nu zijn geroofde goed te gelde te maken bij HANS ELLER, coopman en HANS PECK. Zij verzoekt justiciële stappen.
Bron: Collectanea 1550-82, fol. 462 en Requestboek 1577-78, fol. 102 en A.A.B. Deel 24, blz. 124-128.
 
27 augustus 1577
Geordonneert:
JACQUES VERVLOET.                  MELCHIOR DE NEUFFVILLE.
HANS VAN DALE.                           EMMERT TOOLEN.
PEETER VAN ESTLEGEM.           ENGEL VAN VLAENDEREN.
HANS VERBEKE.                            WERNAER BOLLINCK.
STEVEN VAN BRUESEGHEM.     PEETER DE HOOGHE.
JACQUES VAN DRIELE.               JAN VAN BERGHEN.
CAREL VERMANDEN.                  LOYS OYSTERMANS.
FRANCHOYS GUEILLIER.           JAN EMMENS.
JAN RYCKAERT.                            JAN VAN SANTVOIRT.
te comen inde gulde vanden Ouden Hantboghe ende te doene den eedt als guldebroederen vanden zelven Ouden Hantboghe.
Bron: Collegiale Actenboecken 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 337.
 
27 augustus 1577.
FRANCHOIS SPIERINCK verzoekt Burgemeesters en Schepen opdracht te geven aan Notaris GILLIS VANDEN BOSSCHE hem het contract te geven wat gemaakt is tussen FRANCISCO ONTANEDO en PEETER LHERMITE.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 24 en A.A.B. Deel 23, blz. 146.
 
29 augustus 1577.
Lieste ende declaratie vanden Officieren gestelt ende gecommitteert tot directie vande fortficatie vanden nyeuwen wercke by mynen Heeren Borgemeesteren ende Schepenen der stadt van Antwerpen:
Meester HANS VAN SCHILLE, ingeniere.
ABRAHAM ANDRIESSENS, adjoinct vanden ingeniaire.
JAN VREDEMAN ende DIERICK VAN MOL, beyde assistenten.
STEVEN VAN VISSENAKEN.
JOOS DE VOS, contrerolleur.
REMY VEDONS, zynen clerck.
Meester PEETER FRANS ende HENDRICK VAN PAESSCHEN, erffscheyders.
Meester ANDRIES EERTVELT, meester tymmerman.
THOMAS VANDEN BOSSCHE.
 
Clercken om op te teeckenen de namen ende toenamen vanden werckluyden, den catalogum te lesene ende toesicht te nemene:
ANDRIES NEYEN.
JERONIMUS DE SMIT.
HUYBRECHT GOEN.
WILLEM GEERTS.
Meester CAREL STRYTBACH.
EVRAET DE SEVERY.
JAN VAN IMMERSELE.
JAN LEYS, opschryvere vanden boomsnoyers.
DENYS VAN GALDER, opscryver vanden eertkerren.
 
Superstairien ende aendryvers:
CORNELIS DE VOS met HANS VAN RANST, klerck inden tuyn.
SYMEN HOENS.
JACOP WAMPEN.
JAN VANDEN BROECKE.
LOIS DER KINDEREN.
JAN BENE.
ANTHOENIS VISSENAKEN.
Bron: Collegiale Actenboeck 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 341, 342.
 
30 augustus 1577.
Op verzoek van LAURENS LE ROY, in naam van en als facteur van JEHAN DU CHASTEAU en van de weduwe van JEHAN BAYART, verklaart RYCKART JANSSEN, zeepziedersknape, dienende bij BALTHAZAR ANTHONIS, dat hij er getuige van was dat er een partij zeep werd gestolen door de Spanjaarden.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel II, fol. 514 en A.A.B. Deel 23, blz. 429.
 
31 augustus 1577.
Afwikkeling testament van LAMBRECHT VAN THUYLT en zijn vrouw LYSBETH VAN GODSENHOVEN.
Betrokken kinderen:
LAMBRECHT VAN THUYLT, Doctoir inder Medecynen.
CATLYNE VAN THUYLT, weduwe van Mr. BONAVENTURA VORSELIUS.
Wijlen MARCELIS VAN THUYLT.
Bron: Scab. Prot. 1577, sub Martini & Kieffel, II, fol. 280 en A.A.B. Deel 23, blz. 403.
 
2 september 1577.
Geordineert omme te zyne Meesters ende Superintendenten vande fortificatie dezer stadt ende ontvestinghe vanden casteele:
JACOB VERHULT.
NICOLAES DE VOICHT.
JAN VAN SANTVOIRT.
ADRIAEN VAN BREEN.
FRANCHOIS VAN LEMENS.
GABRIEL STUYDELYN.
ANTHONI RAPPALLO.
Bron: Collegiale Actenboecken 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 344.
 
3 september 1577.
MATHEEUS DE HENNYN geordineert omme te wesen Capiteyn vanden IXen wyck.
Bron: Collegiale Actenboecken 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 344.
 
6 september 1577.
Geordonneert GIELIS LAMBRECHT, concergie, te bereyden alle avonden eenen maeltyt voer vier oft vyff persoonen.
ROMBOUT DE VOSCH vuyt te reyckene ende te betaelene XIIII guldenen IIII stuyvers.
Bron: Collegiale Actenboecken 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 346.
 
7 september 1577.
WOUTER MOLS, trommelslagere, vuyt te reyckene ende te betalene XIIII guldenen VIII stuyvers.
Bron: Collegiale Actenboecken 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 350.
 
11 september 1577.
HANS DE DONCKERE, heeft bijna al zijn bezittingen verloren in de Furie en kan door de hoge huishuren zijn overgebleven koopmanschappen niet goed opslaan. Van zijn zwager ANTHONI ALEN mocht hij tijdelijk zijn kelder gebruiken maar deze heeft hem nu zelf nodig. Van ELZE VAN HESTERE, weduwe wijlen SYMON DE MANGELAERE, huurt hij nu een ledig erf. Hij verzoekt daarop een tijdelijke opslagplaats te mogen bouwen.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 36v. en A.A.B. Deel 23, blz. 229, 230.
 
12 september 1577.
Geordonneert ende in plaetsse van wylen WILLEM BOEL, ordonneren ende surrogeren by desen HENRICK MOONS, omme te wesen Kerckmeestere van Onser-Liever-Vrouwenkercke.
Bron: Collegiale Actenboecken 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 352.  
 
14 september 1577.
Omme te innen ende ontfangen den Xen penninck.
Tot den iersten ende tweeden wyck:
HENDRICK VAN ONSSEN.
CORNELIS DAEMS.
Totten derden ende vierden wyck:
JACQUES SCHOT.
DAVIDT HAECK.
Totten vyffden ende zesten wyck:
JACQUES YEWERVEN.
HERMAN BALS.
Totten zevensten ende achsten wyck:
LODEWYCK VAN DALEM.
MICHIEL MENGIAERT.
Totten negensten ende thiensten wyck:
JASPAR CHARLES.
GABRIEL DE HAZE.
Den elffsten, twelffsten ende XIIIen wyck:
LUCAS STAYART.
JAN GAMEL.
CORNELIS DYCK.
Bron: Collegiale Actenboecken 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 355.
 
Zelfde datum.
… opten Steen gevanghen syn de naegenoemde persoonen, te wetene:
ANNA BERTY, huysvrouwe van ROBERT LE FEBURE, passementier.
GEERAERT BRUYNEELS.
HENRICK VAN HAMME, alias LUCHTMAECKER, van Mechelen.
OBERT BRUNEEL, van Bruessele.
ABRAHAM VANDEN BROECKE.
ANDRIES DE GOUSMAN, Spaegnaert.
GEORGE MICHAUL, Savoyen.
JEHAN MARTIN, Franchois.
BENEDICTO SIGNETZ.
Worden ontslagen als niemand een klacht inbrengt.
Bron: Gebodboeck, vol. D, fol. 72 en A.A.B. Deel 3, blz. 182.
 
17 september 1577.
… in plaetsen van JAN VANDER HERSTRAETEN, Wyckmeestere, ende BERNAERT VERMEYN, gesworen bertmeter, geordineert PEETER SEGERS, zydenlaeckencoopere inde Maelderyestraete, ende BARTELMEUS ZEGERS, cruydenier opde Cordewagenbrugge “inden Blinden Ezel”, omme te wesene honderste mannen vanden ierste wycke.
Meester JAN BACX ende Meester JASPAR SANDERS, Keurmeesters, geordonneert omme te wezene Oude-Schepenen vander Lakenhalle deser stadt.
… te betalene ADRIAEN VERMUELEN of VERMOLEN de somme van LXXV guldenen, ter saecken van geleverden metalen lepels ende kilibers tot behoeff vander artillerye.
Bron: Collegiale Actenboecken 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 356.
 
18 september 1577.
Jouffrouwe JEHANNE MANGELEERS geeft te erve aan ROBERT LE FER, coopman van speceryen, een stuk erf van een afgebrand huis.
Bron: Scab. Prot. 1577, sub Martini & Kieffel, II, fol. 43 en A.A.B. Deel 23, blz. 227.
 
Zellfde datum.
JOANNA MANGELEERS en MARIA VAN ROYE geven aan ROBERT LE FER en zijn vrouw JOSINE DE LANNOYE te erve het erf van een afgebrand, bepand door o.a. BARBARA MANGELEERS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 september 1577.
MERTEN GOIRTS, alias MERTENS, gegundt het portierschap vander Pisternepoirte.
JANNICKEN DENYS vuyt te reycken de somme van vier ponden Veems eens omme het schip vuyt den gront te halen.
Bron: Collegiale Actenboecken 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 358.
 
24 september 1577.
CATHARINA CORNELIS certificeert dat ADRIAAN RIJNSCHAERT heeft afbetaald een derde van een rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 oktober 1577.
MAHIEU GHEERARD, broedere ende erffgenaem van wylen ANTHON GHEERARD, &c. voerde Weth van Cameryck, &c. innegesetenen dezer aldaer vrydom van yssue genyetende, &c. ontfanger vanden yssue AMBROSIUS MARIENBORCH, &c. MICHIELEN LACUY, als gemechticht van Jouffrouwe BARBARA GHEERARDT, zyne moedere ende sustere vanden voors. ANTHONI GHEERARDT, &c.
Bron: Collegiale Actenboecken 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 366, 367.
 
Zelfde datum.
Op verzoek van PAUWELS TIMMERMAN, coopman vande Oistersche Natie, verklaren CHRISTINA DE BITTERE, huisvrouw van AERT FABRI, JAN DE BITTERE, coopman, en VINCENT FLAMMENG, dat eerstgenoemde, de Spanjaarden heeft afgekocht.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel II, fol. 22 en A.A.B. Deel 23, blz. 404.
 
15 oktober 1577.
MARIE SANTS, weduwe van wijlen FRANCHOYS LAMBRECHTS, pasteybacker, geeft te erve een ledig erf.
Bron: Scab. Prot. 1577, sub Moy & Neesen, I, fol. 326 en A.A.B. Deel 23, blz. 175.
 
16 oktober 1577.
HENDRICK TER WEYDEN, weert “int Vosken”.
GODEVAERT KUYTEN, weert “inden Gouden Leeuw”.
JACOP SPEELBACH, weert “inden Tinnen Pot”.
NICOLAES LAMBRECHTS, weert “inden Roscam”.
remonstranten, ter causen vanden peerden van den Prince van Oraingnen, theuren huyse gefouriert.
Bron: Collegiale Actenboecken 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 374.
 
18 oktober 1577.
Inschrijving: SERVAAS PANHUYS.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
19 oktober 1577.
… Jouffrouwe CATHERINE MICHIELSSEN, weerdinne “inden Hage”, te betalene &c.
… JOOS HEYLEN ende der weduwen BALTASAR WITSTADT, te betalene &c.
Bron: Collegiale Actenboecken 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 377.
 
Zelfde datum.
Op verzoek van Mr. WILLEM VAN BROUHESE, gesworen Procureur, verklaren PEETER VERSTRATEN en HENRICK BATEN, beiden gesworen Procureurs, dat tijdens de Furie alle papieren van WILLEM verbrand zijn. Ook een schuldbrief voor verkocht hout van SEBASTIAEN DE VRIESE aan ROELAND TERRO, van Brussel.
Bron: Scab. Prot. 1577, sub Moy & Neesen, II, fol. 164 en A.A.B. Deel 23, blz. 335.
 
Zelfde datum.
GEERT VAN GOOR, byden Spaenschen soldaten alhier is vermoort gewordden.
Zijn weduwe MARIE VERBIEST verzoekt een oplossing voor een testamentkwestie.
GEERT was eerder gehuwd met JOHANNA KEUL.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 112v° en A.A.B. Deel 23, blz. 405.
 
22 oktober 1577.
Geordonneert dat men MERTEN WOLSCHAT sal betalen &c.
Geordonneert Meesteren CORNELIS DE WYSE, als Opperkerckmeestere van St-Jooriskercke, &c.
Bron: Collegiale Actenboecken 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 380.
 
23 oktober 1577.
Gecommitteert:
JAN ADRIAENSSENS.
ADRIAEN VERVLOET.
Meester BARTHOLOMEUS BRUYNINCX.
NICOLAES DE WEERT, clerck.
Betreffende de Xe penning.
 
Geordineert GILLIS DE LAET om te zyne, inde plaetse van HENRICK GORIS, Deken vande Graenvercoopersnatie ende gulde van Alle Heyligen binnen dezer stadt, ende JAN DE LAET, JAN HUYGEN, GIELIS DE LAET, JACOB GOSSERIE, ARNOULT MOORS ende JAN RYCKELT, om te zyne Oudermans vander voors. natie ende gulde.
Bron:  Collegiale Actenboeck 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 381.
 
28 oktober 1577.
Geordonneert PEETER VERSPOEL te betalene &c.
Gelycke FRANCHOYS DE MEYERE, als assistent van VISSENAKEN &c.
Bron: Collegiale Actenboecken 1577-83, fol. 48vo. en A.A.B. Deel 14, blz. 386.
 
7 november 1577.
By provisien gegeven ende gegundt, midts dafflyvicheyt van FRANCHOYS DE CLEYN, het politymeesterschap binnen deser stadt aen Meester FREDERICK STENDELIN.
Bron: Collegiale Actenboecken 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 398.
 
9 november 1577.
Geordonneert als Wyckmeestere BARTHOLOMEUS DE MONTE, ende dat inden zevensten wyck.
… te betaelene aen JACOP STUWELAER de somme &c.
Bron: Collegiale Actenboecken 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 398.
 
11 november 1577
Op verzoek van PEETER MOOR, coopman, van Gulich, verklaren BOUDEWYN BREYL, coopman, en PEETER SOENKENS, cleermakere, dat eerstgenoemde tijdens de Furie in de stad was en is geplunderd.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel I, fol. 32v° en A.A.B. Deel 23, blz. 407.
 
13 november 1577.
… te betalene JAN ANRAERDT de somme &c.
… te betalene JAN VAN LEENDT, gesworen bode deser stadt, &c.
Bron: Collegiale Actenboeck 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 402, 403.
 
14 november 1577.
… PEETER KARYNS, Quartiermeester ende DIERICK SLEURS &c.
Bron: Collegiale Actenboeck 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 406, 410.
 
15 november 1577.
Inschrijving: HANS DE FRAEY.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
25 november 1577.
… anderwerff te scryvene aen HUYBRECHT WACHTMANS, &c.
… GILLIS HOFFMAN ende PEETER PANHUYSE, &c.
Bron: Collegiale Actenboeck 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 415.
 
27 november 1577.
PAUWEL ELDEREN vercoopt BEERNAERT SMIT 1/6 van eenen huyse in de Lepelstraet, tusschen GEERT LAUWERS ende DEN LEEST.
Bron: Het Groot Werck, A.A.B. Deel 33, blz. 188.
 
4 december 1577.
Geordineert Meester HUYBRECHT WALRAVENS hem van stonden aen te begeven ten dienste van het wyckmeesterschap vanden zevensten wyck.
Geordineert JAN VAN ESSCHE hem van stonden ane te begevene ten dienste van het wyckmeesterschap vanden zevensten wyck.
Bron: Collegiale Actenboecken 1577-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 418.
 
Zelfde datum.
Op verzoek van JAN PATERSEN, Bailliu vanden wateren in Walcheren, verklaart PEETER TACK, besaenvercooper, en zijn huisvrouw MARIE VANDEN BEEMPDE, dat hun geld, tijdens de Furie, gestolen is door MARTIN DE MALIER. Samen met MARIE DE SOET beroofden zij achtereenvolgens:THOMAS BANDEN geh. met CHRISTINA BACKERS, SERVAES BAS, NICLAES WYNANTS en GODEVAERT PENNICX, vettewarier.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel I, fol. 164v°, 165 en A.A.B. Deel 24, blz. 226-229. 
 
12 december 1577.
Op 4 december is het huis geheten “de Tafelronde”, staande aan de Groote Markt, afgebrand. De bewoner REYNIER PRUENEN heeft al zijn bezittingen verloren en nu “zoo hebben hen nochtans vervoordert eenen ADRIAEN VAN SEYST ende Jouffrouw YSABELLA VAN OLMEN, als rentieren vanden selven huyse des suppliants, by leveringe aenden zelven pandt te procederen tegens alle redene ende natuerlycke lieffde van onsen evennaesten ende wesen zoude tot ewige ruyne des suppliants”. Hij verzoekt tussenkomst van het stadsbestuur.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 132v en A.A.B. Deel 23, blz. 164-65.
 
Zelfde datum.
Op verzoek van ADRIAEN VANDEN VOORDE, coopman, verklaren ANTHONIS DOYEN en DIERICK HUYSMANS, dat eerstgenoemde tijdens de Furie veel goederen en geld heeft verloren en dat hij vertrekt naar Holland of Zeeland.
Bron: Scab. Prot. 1577, sub Martini & Kieffel, II, fol. 268 en A.A.B. Deel 23, blz. 408.
 
17 december 1577.
JAN VAN BERDYCKE, WILLEM VAN LANDUYT, HENRICK BOONAERT, JACOB ANTHONIS en JAN VERSTRATEN, Dekens en Oudermans van Viskopersambacht gaan een nieuw clubhuis bouwen. Ze zijn jaarlijks rente verschuldigd aan JAN DAEMS, de jonge, en zijn vrouw MARGRIETE DE KEYSERE, de kinderen VAN OYENBRUGGE, JACOB VAN BRIMEUR, JAN VAN GALE en JACOB BULLENS.
Bron: Scab. Prot. 1577, sub Martini & Kieffel, I, fol. 181 en A.A.B. Deel 23, blz. 210.
 
Zelfde datum.
Op verzoek van JACQUES VERVLOET, coopman van seemeledre, verklaren NICLAES DORTANT, cleermakere, ende GHEERAERT DORTTANT, syn broedere, oock cleermakere, dat tijdens de Furie in hun huis Duitse soldaten zijn komen logeren.
Zij hadden het huis van JACQUES geplunderd en verkochten de geroofde waren aan Spaanse soldaten. Medegetuigen: HANS AERTSSEN en JASPAR COOPAL.
Bron: Protocollen Notaris J. Dries, 1564-76, fol. 274 en A.A.B. Deel 23, blz. 304.
 
18 december 1577.
HENRICK VAN HOYNSSEN constituit de taellieden totter helft vander erven van eenen affgebranden huyse …
Bron: Scab. Prot. 1577, sub Martini & Kieffel, II, fol. 449v. en A.A.B. Deel 23, blz. 176.
 
Zelfde datum.
CORNELIS OLIVIERS en LANSLOOT DOBY, als momboiren van MARIE CASTILLON, &c.
Bron: Scab. Prot. 1577, sub Martini & Kieffel, II, fol. 59v. en A.A.B. Deel 23, blz. 253.
 
19 december 1577.
ANNA BUYSCHERS, weduwe van MICHIEL VAN BERGEN, is in proces tegen DIEGO DE VIDES om haar geroofde goederen. Een aantal is nu in handen van Cappiteyn LION LE PETIT, maar deze wil ze niet teruggeven.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 139 en A.A.B. Deel 24, blz. 129, 130.
 
21 december 1577.
Geordonneert dat JAN DE POORTERE, mits het verbranden vanden stadthuyse ende stucken daer geweest synde op de Rekencamer, &c. acte verleent dat hy, DE POORTER, in toecomende tyden nyet en sal genomen worden tot eenige andere deser stadts diensten.
Bron: Collegiaal Actenboek 1577-78, fol. 79 en A.A.B. Deel 23, blz. 105.
 
ANDRIES (DE) BACKER, doctor in medecynen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1577-78 f° 475, 1580, f° 588.
 
FRANCHOIS LE CHANON(NE), chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1577-78 II, f° 492, 1580 f° 11vo, 1607 f° 2vo.
 
JACQUES DE LA CHIESA, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatiebieken Antwerpen, 1577-78 II, f° 559.
 
BERTHELMEUS CLAES(SENS), chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1577-78 I, f° 339, 1579 f° 22, 29vo, 1581 f° 5.
 
JOANNES COENE, apothecaris.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1577-78 f° 366.
 
BOUDEWYN CORNER, PASSCHIERSsone, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1577-78 I. f° 47.
 
REMONDUS GHYBRECHTS, gezworen chirurgijn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1577-78 I. f° 339, 340vo, 1577-78 II. f° 194, 1579 f° 146, 283vo, 1580 f° 160, 1581 f° 128.
 
JAN GORDOZUELA, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1577-78 II. f° 372vo.
 
CORNELIS LOYCX, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1577-78 II. f° 47, 1582 f° 311, 1585 f° 120vo.
 
FRANCHOYS LUCIE, licentiaet in medecynen.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1577-78 I. f° 232vo, 1583 f° 537.
 
JAN DE MAERSCHALC, gezworen chirurgijn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1577-78 I. f° 29vo, 1587 f° 106vo, 207, 1588 f° 243, 1594 f° 98vo, 1599 f° 82, 1600 f° 37, 70vo, en vele anderen.
 
ADRIAEN PEETERS, medecyn van Middelborgh.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1577-78 II. f° 90.
 
MELCHIOR DE POORTER, PETERSsone, van Bouchout, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1577-78 II. f° 510.
 
GHEERT VAN PLUYM, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1577-78 II. f° 510.
 
JAN RUTS, apothecaris.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1577-78 II. f° 20, 1587 f° 51vo, 1594 f° 32vo, 1610 f° 159.
 
GUILLIAM SCHUTZ, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1577-78 II. f° 535.
 
CORNELIS VAN VELSEN, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1577-78 I. f° 352, 1590 f° 256, 1609 f° 125.
 
- 1578 -
 
JOHANNES VAN STRAELEN = Buitenburgemeester.
WILLEM DE VOS = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
MICHIEL DE LA ROE.
PEETER BRUYNINCKX.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
ADRIAEN BROETS.
HARMAN LEYS.
Aalmoezeniers:
DAVID SCHOLIERS.
JAN MARISCAL.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
2 januari 1578.
CORNELIS VAN ZETERS, in de naam van MARTINA THIELENS, zijn huisvrouw, als erfgenamen van wijlen CORNELIS THIELENS, &c.
Bron: Scab. Prot. 1577, sub Moy & Neesen, II, fol. 181 en A.A.B. Deel 23, blz. 257.
 
3 januari 1578.
Op heden, datum van desen, hebben myne Heeren de Heer Baron van Liedekercken, Superintendent etc., Borgemeesteren ende Schepenen deser stadt, geordonneert ende ordonneren mits desen GILLIS DE LAET te wesen by provisien Cappiteyn derselver stadt, van alsulcke parsoonen als men hem by gheschrifte geven sal ende begrepen syn inde rolle oft liste daeraff ten bevele van myne Heeren gemaeckt.
Ten selven dage, is in plaetse van JASPAR VAN ZURICH (=SURCK, o.a. geh. met MARIA DE CORDES RENIALME; MELCHIOR VAN SURCK was geh. met MAGDALENA DE CORDES RENIALME), mits synder indipositien, gesurrogeert by eene nieuwe acte.
Item REYNIER MISCHOUT.
Item JAN VERSLUYS.
Daerna is in plaetse vanden voors. VERSLUYS gesurrogeert CHRISTOFFEL DE MEESTER.
Gelycke acte op FRANCHOYS VULCAN.    CAREL VANDEN HOYKEN.
GYSBRECHT VAN BOMBHUYSEN.           LODEWYCK BLOMMAERT.
JAN CORSTENS.                                             HENRICK VOEL.
PEETER KINDT.                                             BERTHELMEEUS SEGERS.
HANSELMUS VAN LOON.                            GLAUDE HERLYN.
FRANCHOYS DE FEBURE.                          HANS VAN SEVENCOTE.
ANTHOINE CARLIER.                                  Joncker CORNELIS VAN MANSDALE.
LENAERT HEYMANS.                                  JAN MERTYN.
MARCUS HANEGREEFF.                             AERDT BEVERS.
NICOLAES RAMPAERT.                              ROELANDT PAULETH.
PEETER VERHAGEN.                                   JAN GOUTIERS.
HENRICK NOUTS.                                         JASPAR CHARLES.
MICHIEL QUICKELBERGE.                       GEERAERT VANDER CAMEN.
PEETER BASELIERS.                                    GUILLAUME HEMSSENS.
PHILIPS DE LANDTMETER.                       GILLIS VAN DEURSEVELT.
JAN GODDYN.                                                 HAN VASSEUR.
MARDUS SCHOYT.                                        JAN VAN ACHELEN.
CORNELIS NOBLET.                                     BALTHASAR HERTSEN.
GUILLAUME VERMEULEN.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 13, blz. 438.
 
8 januari 1578.
MAGDALEENE GOEAERTS, weduwe eertyden JAN VANDER EERTBRUGGHEN, nu de wettige echtgenote van PEETER DE LENGAIGNE, transporteerde een stuk erf, &c.
Bron: Scab. Prot. 1578, sub Martin & Kieffel, I, fol. 15 en A.A.B. Deel 23, blz. 274.
 
Zelfde datum.
MARIE BACX, weduwe van GOMMER VERBEKE, cuyper, inde Furie is gebleven, achterlatende zyn huysvrouwe met kinderen desolaet ende al gespolieert met vele schulden belast, &c.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 156v° en A.A.B. Deel 23, blz. 409.
 
9 januari 1578.
De kinderen van wijlen VINCENT DE SMIDT, de jonge, assigneren aan de kinderen van LAMBRECHT VAN RESTELT en ELISABETH DE SMIDT een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
JACOB DE LENGAIGNE verkoopt aan JAN DU CARNE een erfelijke rente op een huis reeds belast door de kinderen van VAN DER MEEREN, deze van JASPAR VAN HALMALE, CATHARINA VAN HALMALE, PETER VAN HOYDONCK, JACOB MASSIJS en LAMBRECHT VAN KESSEL.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
10 januari 1578. (vervolg van 3 januari).
Gelycke op WILLEM SYMONSSEN.       HANS VAN TOLLE.
PEETER DE HOOGE.                                JASPAR BASELIERS.
WILLEM VAN STEENWINCKEL.          ANTHONIS MAIX.
ADRIAEN DE GROOTE.                           PAUWELS DOUCHER.
Bron: Collegiale Actenboecken 1577-83 en A.A.B. Deel 13, blz. 439.
 
Geordonneert JAN STAES by provisien te syn Cappiteyn deser stadt van alsucke persoonen als men hem by geschrifte geven sal ende begrepen syn inde rolle oft liste daeraff ten bevele van mijn voors. Heeren gemaect.
Gelycke acte op JAN VAN IMPEGEM.        JAECQUES DE CRUYDER, huyvetter.
HARMAN SCHEEMAECKER.                     PEETER LULS.
GUILLAUME DYCK.                                     JASPAR VLEMINCK.
HANS SCHOLIERS.                                       Mr. GILLIS VAN VLIERDEN.
Mr. AERNOUDT BORCOUTS.                     ADRIAEN WANNEMAECKER.
LAMBRECHT ROMBOUTS.                        JOOS SMIT.
HANS FRANCK.                                             Mr. HUYBRECHT WYNANTS.
HANS PEMELS.
Bron: Collegiale Actenboecken 1575-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 441.
 
13 januari 1578.
… waerby tot deser saecken gecomitteert ende gevuegt syn:
VALERIUS VAN DALE, Wyckmeester.
PEETER VAN LEYEN, Wyckmeester.
LUCAS ROSEN, Deken vander Meersen.
PEETER BASELIERS, Deken vander Meersen.
GEERT VAN HOUTE, Deken vanden Jongen Voetboge.
JAN DE PAPE, Deken vanden Ouden Handtboge.
JAN SWANENS, Deken vanden Jongen Handtboge.
JAECQUES WALRAVEN, Deken vande Coloveniers.
AERT CONINCX, Deken vande Schermers.
Bron: Collegiale Actenboecken 1575-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 442.
 
15 januari 1578.
WILLEM MALABRANT, verzoekt aan WILLEM VANDER A, bewindvoerder van de weeskinderen van LASARUS REYNS, om vermindering van huur.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 163 en A.A.B. Deel 23, blz. 354.
 
24 januari 1578.
Geordonneert PEETER BOURLON ende HANS FRANS om te wesen Dekens van St. Jobsgulde, mits doende den eedt daertoe staende.
Bron: Collegiale Actenboecken 1575-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 450.
 
Zelfde datum.
ELIZABET WOUTERS alias MICHIELSSEN geeft ten erve aan CORNELIS COCK en zijn vrouw MARTYNKEN DE GRANDE, een ledig erf van een afgebrand huis.
Bron: Scab. Prot. 1578, sub Moy & Neesen, II, fol. 175 en A.A.B. Deel 23, blz. 179.
 
29 januari 1578.
JAN DE HEERSTRAET, Wyckmeester.
PEETER DRESSELEER, Wyckmeester.
PEETER VANDEN VENNE, Deken vande Schippers.
ANDRIES NEYEN, clerck.
&c. omme te gaen inden iersten wyck &c.
Bron: Collegiale Actenboecken 1575-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 456.
 
30 januari 1578.
Geordonneert SYMON COLYNS om volgende het bevel van HENRICH VOEL, coopman, te wesen vendrich vande wycke daeronder hy es resorterende.
Gecomitteert als vore:
JAN VAN ESSCHE, Wyckmeester.
LODEWYCK VAN DALEN, Wyckmeester.
GUILLAUME DE CATER.
MARTEN NEYEN.
Geordonneert als vore HENRICK GOYVAERTS, CORNELIS NEIRINCX, HUYBRECHT BORDINCX ende MATHYS NEERINCX, alle vleeschhouders deser stadt.
Bron: Collegiale Actenboecken 1575-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 457, 458.
 
31 januari 1578.
Geordonneert EVERAERT VAN MONICKHOVEN, Wachtmeestere, &c.
Geordonneert ADAM STEVENS, weerdt “int Vlies” op dEyermerct, &c.
Bron: Collegiale Actenboecken 1575-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 460.
 
1 februari 1578.
.. vuyt te reycken aende weduwe van HECTOR BOLET, alias COSYNKEN, scherprechter was, een heel halff jaer gagien.
Bron: Collegiale Actenboecken 1575-83 en A.A.B. Deel 14, blz. 460.
 
10 februari 1578.
JACOB VERHAGHEN alias POU en GUILLIELME STAES, zuyckerbacker, verkopen PEETER BASELIERS, coopman, jaarlijks erfelijk 200 Carolusgulden op een stuk erf.
Bron: Scab. Prot. 1578, sub Martini & Kieffel, I, fol. 26 en A.A.B. Deel 23, blz. 248.
 
18 februari 1578.
Op heden, soo heeft JAN STRUYCK gedaen den behoorlycken eedt, staende tot het clerckschap metter Langer Roeden deser stadt.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 4.
 
20 februari 1578.
GILLIS VERMOELEN, cruyenier, ende MAGDALEENE DUMERCY, ejus uxor, vercochten omme eene somme gels, &c BERNAERT PLACQUET ende MAGDALEENEN VERMOELEN, ejus oxori, een erfelijke rente.
Bron: Scab. Prot. 1578, sub Martini & Kieffel, I, fol. 17 en A.A.B. Deel 23, blz. 208.
 
21 februari 1578.
CATHARINA BORDINCX, weduwe van FRANCHOIS DE VOS. Voor de troubelen was FRANCHOIS voor de Weeskamer in proces tegen ADRIAEN VERBEKEN. “Ende want de stucken opten stadthuys zyn verbrant geworden ende hueren man vermoort, hunne huys affgebrant, &c. Verzoekt bemiddeling van de stadsbestuurders.
Bron: Requestboek 1577-78, fol. 192v. en A.A.B. Deel 23, blz. 187.
 
25 februari 1578.
Op verzoek van ALONSO MENRIQUES, coopman, verklaren GILLIS VAN KESSEL, coopman van keerse, CLAES PASCHMAN, keescoopere, DAVID MATHYSSENS, weerdt, en zijn huysvrouwe SYKEN en DANEEL RINTSSEN, keescoopere, dat ze eerstgenoemde dank zeggen voor zijn goede hulp tijdens de afgelopen Furie.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel I, fol. 193 en A.A.B. Deel 24, blz. 212-14.
 
Zelfde datum.
Geordonneert AERTUS DE PROEST over te leveren seker quantiteyt van clooten, salpeeter, solffers ende colen dwelck hy is onder hebbende, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 7.
 
28 februari 1578.
Gecommitteert JORIS DIERICXSSENS, seylmaecker, tot toesicht vande forten ende schanssen, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 20.
 
11 maart 1578.
Geordonneert den Dekens vande Vischcoopers GILLIS VANDEN BOSSCHE te stellen int gebruyck ende possessie vande vischbancke byde fugie ende absentie van JAN VAN HALLE vacerende, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 33.
 
13 maart 1578.
Mr. MICHIEL BREDESTEYN, ende syne huysvrouwe, vuyt oirsaecken vanden saccagemente deser stadt overcommen,(Spaanse Furie) zyn gesprongen vande vesten deser stadt ende hen begeven in Vlaenderen ende elders met heurlieden huysgesinne, &c
Bron: Requestboeken 1577-78, fol. 206v° en A.A.B. Deel 23, blz. 410.
 
15 maart 1578.
MICHIEL VAN EYNDE vercoopt MAXIMILIAEN GOBBAERT 1/3 een der poorten met hove 2 huysen vooraen gestaen in de Lepelstraet, tusschen FRANCHOIS DE PAEPE ende SYMON GOBBAERT.
Bron: A.A.B. Deel 33, blz. 187.
 
20 maart 1578.
Geordonneert als Dekens vande Schoolmeesters Mr. AERNOUDT HESIUS ende Mr. ADRIAEN MERCELIS, mits doende den eed daertoe staende.
Geordonneert JAN PERQUIER, weerdt “int Vliesken”, te betalen XXII guldenen IIII stuyvers, ter causen van sekere maeltydt &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 37.
 
25 maart 1578.
MARIE DE HAZE verkoopt, volgens procuratie 25 maart 1578 gepasseerd te Bergen op Zoom, aan haar broer HANSE DE HAZE een erfelijke rente, die haar grootvader OSTEN DE HAZE in 1547 heeft gekocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1578, n° 353, blz. 88v.
 
27 maart 1578.
Alsoo myne Heeren hebben vernomen ende verstaen dat JAN HUYSMAN ende CASPAR MOSTROOP, cooplieden vande Hensche Oistersche Natie, difficulteyt maecken &c.
Alsoo tot goede toesicht ende avancement van deser stadts bieraccyse, de continuele presentie van AUGUSTYN DE COELENAER seer nootelyck &c.
Geordonneert JAN ANTHONIS ende JAECQUES ADRIAENSSENS omme te wesen Ceurmeesters vander Natien vande Zeepzieders.
Geordonneert HANS SCHOLIERS om te wesen Capiteyn vande compaignie vande ierste wyck deser stadt.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 41-43.
 
4 april 1578.
Geordonneert aff te schryven LAMBRECHT BUYCK, weert “inden Swaen” in Borgerhoudt, seker twee amen ende een halff wyns, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 44.
 
7 april 1578.
Geordonneert dat JAN TEERMANS, WOUTER “inde Swane”, ANDRIES VAN BREMEN, den ouden, ende PEETER DE KA selen wesen ende dienen als Wyckmeesters inde XIIIIe wyck, inde stede vande voorgaende JAN DREGGE, JAN VANDER OUDERA, JACOP CLOOT ende PEETER MATHYSSEN.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 45.
 
9 april 1578.
Mr. JASPAR VAN LAUWRETTEN ende HILLEBRANDT FUYS, sittende opden tol van Zeelandt, om tontfangen den nieuwen impost van mee, hoppe, vlas, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 50.
 
11 april 1578.
JAN PEETERSSEN, PETERSz., schipper uit Nijmegen.
JAN RUTGEERTS, RUTGEERTSz., schipper uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
18 april 1578.
MARIA DE CRAYERE verkoopt aan JOZEF VAN DER AST en JACOB JACOBSEN, voogden van haar zuster ELISABETH, een rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 april 1578.
Geordonneert ANDRIES VAN EERTVELT te maecken aen het huys vande dekenye alhier soo ende gelyck Mr. GILLIS VAN VLIERDEN, Cappiteyn, tselve hem sal ordonneren.
Geordonneert te betalen aen ALEXANDER VAN HOYDONCK, voor een huysken vande assysen by hem aengenomen ende gemaect.
… CORNELIS GOOSSENS, Schouteth tot Eeckeren, zyn tot synder assistentien geordonneert als Rekenaers JAN DE BUECKELER ende ADRIAEN CANTS, beyde van Eeckeren. Om Rekenaers van Muesenbroecklandt te syne PEETER MERTTENS ende CORNELIS WILLEM GORIS. Om Rekenaers van Wilmersdonck Beyerwyck te syne JAN VAN BREUSEGEM ende WOUTER MELSSENS. Voor Rekenaers vande Caerdpolders te syne ADAM WOUTERS ende WILLEM VERBEECK. Vanden Peerspolder BONAVENTURA DE MOELENAER ende GOMMAER SMEKENS.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 53, 56.
 
21 april 1578.
Geordonneert te betalen aen ANTHONIS WILAN, ter causen van tweelft flambeaulx &c.
Geordonneert totten weeckgelde by prest te betalen aen DOMYNECUS HOLMANS.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 57.
 
9 mei 1578.
FRANCHOYS ende JAN VERJUYS, gebruederen, vercochten JAN DE CONINCK, coopman, een schoone costelycke erve &c.
Bron: Scab. Prot. 1578, sub Moy & Neesen, I, fol. 309 en A.A.B. Deel 23, blz. 228.
 
13 mei 1578.
Segeleers vande brouweryen gecommitteert de navolgende parsoonen:
PEETER VERLICH, boeckhoudere.
ADAM MINTEN, contreboeckhoudere.
HENRICK VERVOORT, ontfanger vande brieffkens.
HENRICK LAUREYSSEN, gangere, toesiender ende proever.
 
SALOMON VANDEN BERGE, in plaetse van PEETER VERLICH tot syne compste.
Depost is, in plaetse voors. SALOMON geconstitueert JORIS HILLE.
 
Voor het huysken aende brugge ende vliet van dEngelsche kaeye:
JAN VAN LEENT, boeckhouder.
CORNELIS HUYSMANS, contreboeckhouder.
JAN DE KEMPENEER, ontfanger vande brieffkens.
BEERNAERT LOYS, gangere, toesiender ende proever.
 
Geauthoriseert ANDRIES DE BOECK om te wesen Collecteur vanden brouwersgelde aent Bierhooft ende ROMBOUT DE BREUCKERE, als voren vande Nieuwstadt.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 67.
 
17 mei 1578.
Gecommitteert de navolgende parsoonen te bedienen als Segeleers, soo inde Oude als Nieuwe stadt:
JEREMIAS DE DONDER, leeganger.
HANS DE RENNUDE, “Borcht”.
RYCKAERT DE COCK, leechganger.
JAN CASENS, “Snoecken”.
JASPAR DE MEERE, “Swaen”.
JAN VAN LEENT, opden Oever.
FRANCHOYS BERNNEUR, “Anckere”.
CORNELIS BOONEN, “Sleutel”.
JORIS HIL, “Vlies”.
FRANCHOYS RODAERT, “Halff Mane”.
HANS VAN FLEDERT, “Zonne”.
SALOMON VAN BERGEN, int huysken.
CORNELIS OVERHOOFT, “Roosen Hoet”.
PEETER COPPAERTS, “inden Ketel”.
CORNELIS VINCK, “Sweert”.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 75.
 
21 mei 1578.
Brouwers binnen der stadt geseten:
HANS KNYFF, “inde Swaen”, Deken.
JAECQUES VANDEN BROECKE, “inden Engel”, Deken.
AERDT VAN THUYLT, “Anckere”, inde Nieuwstadt, Ouderman.
ADRIAEN GOETHEYNS, “inde Croone”, Ouderman.
JAN KORSTKENS, “inde Snoexkens”.
PEETER CORNELISSEN, “inde Burcht”.
WOUTER SALFFEN, “in Hemelryck”.
PEETER VAN ASPELGEM, “inde Weerelt”.
NICOLAES JANSSENS, “inde Lelie”.
ADAM JANSSENS, “dry Coningen”.
WILLEM VERLINDEN, “inde Sonne”.
GODEVAERT VAN SCHUERE, “inden Bonten Mantel”.
MICHIEL BECK, “inde Mane”.
LAMBRECHT GRAENS, ”inden Roosen Hoet”, Nieuwstadt.
HENRICK STOCKMANS, “int Vliesch”, Peerdemerct.
PEETER SPECK, “Sleutele”, Cammerstraet.
ROMBOUT VANDEN HOECK, “inde Fortuyne”, Nieuwstadt.
JAN DE MIDDELAER, den ouden, “Roosenhoet”.
BEERNAERT VAN SOURSEN, “inden Anckere”.
ANTHONIS CUYPERE, “Gecroonden Leeuw”.
DAVIDT VAN DOESBORCH, “dOude Leeuwen”, inde Nieuwstadt.
 
Abfuerunt:
HANS VAN OBBERGEN, “inden Ketel”.
STOFFEL VAN DYCKE, “inde Berie”.
BEERNAERT SMIT, “Goublomme”.
CORNELIS JOOSTENS, “inden Arent”.
HENRICK SNAVELS, “inde Roose”.
GROOTEN MARTEN, “inde Starre”.
De weduwe, “int Vercken”.
De weduwe, “”inden Tempst”.
JERONIMUS WOUTERS, scocius DAVID VAN DOESBORCH, “inde Oude Leeuwen”.
ADAM TITS, “ Oude Snoecken”.  
 
LAUWEREYS VANDEN WOUWERE.
MELCHIOR VAN EYNDHOVEN.
ADRIAEN VANDEN PARRE.
Alle drie: gesworen Bierstekers.
 
Syn ghecompareert de poortiers deser stadt:
MARTEN VANDEN BEKE, Croonenborchpoorte.
JAN JORIS, Keyserspoorte.
THOMAS GONSTEN, Kipdorp.
DIERICK VAN WANROO, Roypoorte.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 77, 78.
 
22 mei 1578.
Geordonneert vuyt te reycken aen HENRICK VAN MECHELEN, CORNELIS EERDEWYNS, PEETER COESCHOTS ende GODEVAERT DIDDEN, leveraers van service aenden Prinche van Oraegnien, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 79.
 
24 mei 1578.
Gecomitteert Mr. PEETER VAN LYERE om te wesen Kerckmeestere van Onser Vrouwenkercke.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 82.
 
26 mei 1578.
Gecomitteert YPOEL VAN NUFFELE ende CORNELIS NOBLET, om te syn voor desen toecomenden jaeren Stapelmeesters vanden harinck binnen deser stadt.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 82.
 
3 juni 1578.
Gecomitteert ANTHOINE LE MUET ende JAN DE WEYNSsone, omme te bedienen de generalen ontfanck vander collectatie vanden IIIe hondersten penninck, &c.
Gelycke acte worden gecomitteert: COENRAERDT DE BRIER, ALAERDT VAN DEYNNEN, NICOLAES BUYSEN, JEHAN PIERS ende JOACHIM EGGERTINCK.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 85, 86.
 
5 juni 1578.
Dannominatie vanden parsoonen om op te brengen Ic LXXXm guldenen:
ROBRECHT VAN HAEFTEN.
PEETER AERNOUTS.
GILLIS HOFFMAN.
ROBRECHT VAN EECKEREN.
JAN DE LA FAILLE.
De weduwe GEERAERT STERCKS.
JAN CELOSSE, (geh. met CATHARINA HERMANS).
JAECQUES DE LA FAILLE.
JOSEPH DE SMIT, VINCENT ende JOOS SMIT met de weduwe VINCENT SMIT.
CORNELIS PRUNEN.
FRANCHOYS VANDEN CRUYCE ende sonen JOOS ende ANSELMUS.
ANTHOINE, NICOLAES ende LOYS MALEPAERT.
GLAUDE HENIN of HENYN, de jonge, consors.
De weduwe ANTHONIS BOOT.
JAN VAN SANTVOORT.
PEETER HELMONT.
PEETER of PIERRE DAVID, facteur de la compagne DELIOTS.
GILLIS WOLFFWINCKEL.
AERDT BORREMANS.
AERDT VAN EEDE, Capiteyn.
JAN DE DONCKERE.
JAN ende SEBASTIAEN VAN ROON, van Vuytrecht.
De weduwe SCHOLIERS met DAVIDT ende HANS SCHOLIERS.
JAN VAN WOONSELE.
HENRICK MOONS.
BAPTISTA DANEELS.
JAN, FRANCHOYS ende JASPAR DINGES.
CHRISTOFFEL SPECKHOUDER.
JAEQUES LE MEERE, cum uxore.
JAEQUES BREYEL.
JAN DE POORTERE.
HANS KEYT…
JORIS SPANNENBORCH.
PAUWELS BORLEMACHI.
JASPAR RODRIGUES.
BARTHOLOMEO JAVOLI.
CHRISSOSTIMUS SCHOLIERS et compagnie.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 87.
 
Zelfde datum.
Acte daermede CORNELIS DE BEUKELEER, ADRIAEN PEETERS ende ADRIAEN JACOPS worden ghecomitteert om te wesen Schepenen vande heerlyckheyt van Oisterweel, in plaetse van HUYBRECHT VANDE PARRE, LUCAS HOON ende JAN HENRICX.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 88.
 
6 juni 1578.
Mr. JOORIS VAN STEENBEKE, MICHIELSsone, chirurgijn, afkomstig van Oudenaerde.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
9 juni 1578.
Liste volgende de resolutie vanden Breeden-Raedt vanden IXen Junii 1578:
Aanvulling op de lijst van 5 juni.
JAN VAN HOVE.                                       ANTHONIS ANSELMUS.
PEETER HELMANS.                                JAEQUES DAEMS.
JAN MARISCHAL.                                    GILLIS SORBRECHTS.
Hr. PAUWELS VAN HERSBEKE,
Ridder en Heer van Brunesse.
ROBRECHT DRAGON et compagnie.     PEETER VANDER GOES.
JAN BRANDT.                                            ADAM REYNIERS.
GEERT ende HENRICK FOEL.               PEETER HAUSMAN.
JAN GARYN.                                              FRANCHOYS DE CATER.
JAN PELLICORN.                                     LOYS DU BOIS.
Joncker JAN VAN STRALEN.                  PAUWELS DONCKERE.
ADAM VERGULT.                                     JASPAR VAN ZURCH (=SURCK, koopman, o.a. geh. met MARIA DE CORDES RENIALME).
CORNELIS DAEMS.                                  LOYS VERBEKE.
PHILIPS DE LANDTMETER.                  ERASMUS SCHETZ.
Weduwe van RAES VAN BRECHT.         JAN PELGROM, geh met ANNA BERENBACH.
JAN NICQUET.                                           JAN ende SYMON FOURMENOYS.
JORIS ende LAZARUS KESSELAER.     HANS RYSEGHEM.
LION PETIT.                                                NICLAES VAN ERPEN et compagnie.
SYMON ende PASQUIER DE DECKERE.             
JAECQUES ANDRIESSENS.                     LOYS PERIS.
AERDT VAN THYLT.                                 PEETER KINT.
PEETER SMISSAERT.                               JAN DRUNEZ.                                                                        JAN DUQUERNE, den ouden.                    JAN DE BRUYN. 
HANS PICK.                                                 PEETER VAN BREUSEGEM.
MAGIS CARLIER.                                      CORNELIS VAN GHERSHOVEN.          
LENAERT MAILLIET.                              JAN VAN ACHELEN.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 94-97.
 
10 juni 1578.
Geordonneert om te wesen Collecteur vanden ontfanck vanden nieuwen impost opde goeden ende coopmanschappen die te landewaerts vuytgaen selen, AERDT BORREMANS, die voor synder assistentien sal mogen nemen WOUTER BOL ende GUILLAUME DE CATER.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 97.
 
12 juni 1578.
Een akte over een huis dat afgebrand is tijdens de Furie. Namen van betrokkenen:
JEHANNE HAECK, weduwe van ADRIAEN VAN HELMONT, ANNA VAN HELMONT, ADRIAENSdochtere met haar man HENRICK MEYS, canifassier.
Bron: Scab. Prot. 1578, sub Martini & Kieffel II, fol. 14 en A.A.B. Deel 23, blz. 223.
 
Zelfde datum.
PHILIPS VANDEN OMMESLAGE, coopman en GEERAERD VAN STRALEN, herbergier, verklaren dat van SEGER VERLINT als zijn goederen zijn geroofd tijdens de Furie.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel II, fol. 647 en A.A.B. Deel 23, blz. 413.
 
13 juni 1578.
Geordonneert GUILLAUME LE GRAND om te wesen Capiteyn onder den Coronel ADAM VERHULT.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 100.
 
16 juni 1578.
Gecomitteert HENRICK WYNANTS om te wesen busmeestere vande Oude-cleercoopersambachte.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 103.
 
21 juni 1578.
JAN SPILLEMANS heeft overgeven aan HUGES LONGIN een huis.
Bron: Scab. Prot. 1578, sub Moy & Neesen, II, fol. 197v. en A.A.B. Deel 23, blz. 243.
 
Zelfde datum.
Geordonneert den Provost met ses ghesellen by hem te assumeren te gaen teren inde herberge ten laste van AERDT VAN EEDE, ter tydt en wylen hy sal voldaen hebben den taux daeroppe hy is ghestelt, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 109.
 
23 juni 1578.
CATHARINA NYMMEGENS, MATHYSDOCHTERE, het geerfde huis door haar vader achtergelaten “in den saccagemente deser stadt affgebrant”, weer opgebouwd en verdeeld met broers en zusters.
Bron: Scab. Prot. 1578, sub Moy & Neesen, II, fol. 199v. en A.A.B. Deel 23, blz. 237.
 
26 juni 1578.
Geordonneert LUCAS MEYNIAERTS om te wesen Capiteyn.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 115.
 
29 juni 1578.
…, voorden twee Conestabels DIERICK SLEM(S) ende PEETER CARYN(S), &c. voor HANS VOGEL ende JORIS PEETERSSEN, Quartiermeesters, &c. ende HANS BOUWDEWYNS, clerck vande artillerye, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 116.
 
5 juli 1578.
… gister avont, eenen genaempt HEYRICK SNYDERS, gaende ter wacht ende affschietende syn busse, heeft met synen opsetten wille dootgeschoten eenen anderen voer hem gaenden, geheeten HUYBRECHT SAMPSON, &c.
Bron: Gebodboeck, vol. D, fol. 131 en A.A.B. Deel 3, blz. 260.
 
14 juli 1578.
Jouffrouwe JOHANNA KETELS verkoopt aan JORIS DAMIENS een stuk erf.
Bron: Scab. Prot. 1578, sub Moyen & Neesen, II, fol. 107v. en A.A.B. Deel 23, blz. 236.
 
Zelfde datum.
Geordonneert, van stonden ane selen deporteren van dexercitie van synen dienst ende van synen eedt verlaeten ANDRIES VUYST, Keurmeestere vanden harinck.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 133.
 
17 juli 1578.
Geordonneert te betalen aen HARMAN IFERLAM, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 136.
 
24 juli 1578.
Gecomitteert RENE LE BLANCQ, om binnen dese stadt van Antwerpen te wesen Wachtmeestere, &c. Gelycke acte op EVERAERT VAN MONICKHOVEN.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 140.
 
26 juli 1578.
Geordonneert JORIS DIERICXSSEN om te wesen Capiteyn.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 145.
 
Zelfde datum.
Alsoo sekere questien ende gheschillen geresen syn tusschen JAECQUES LE MAIRE met syne consoorten, als momboiren vande kinderen van JAN TURQUOYN, gedaagde ter eenre, ende ROMBOUT VAN HOUTE, verweerdere, ten andere syden, &c. Verder genoemd: GODEVAERT MUGGEN, gesworen oude-cleercooper en ADRIAEN MUTS.
Bron: Collegiale Actenboek 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 145, 146.
 
29 juli 1578.
Geordonneert JAN GEMAERT om te wesen Capiteyn in plaetse van NICLAES RAMPAERT inde Hoochstraet.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 147.
 
30 juli 1578.
Geordonneert DOMYNECUS HOLMANS, de Conestabel vande canoniers, ende HENRICK VAN ZURCK, ten eynde sy gadeslaen alle het scherp, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 159.
 
?? augustus 1578.
Op verzoek van LUCAS RENAERDT, creemere, verklaren JAN JOURNE, creemere en NICOLAES LOEMANS, vettewarier, dat zijn huis tijdens de Furie “sekere daghen lanck heeft open gestaen, sulcx dat de soldaeten hebben daervuyt ende inne gegaen ende wechgedraghen allen tgene hen gelieft ende goet gedocht heeft gehadt”.
Bron: Certificatieboek 1577-78, Deel I, fol. 406 en A.A.B. Deel 23, blz. 191.
 
1 augustus 1578.
NIKLAAS OUWENS, schipper, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
2 augustus 1578.
HENRICK VAN PAESSCHEN, Erfscheyder deser stadt, heeft van Mr. JORIS VAN LAFFAERDEN, secretaris vande Oisterlingen, gecocht syne helft inde huysen van “Engelenborch”, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 48.
 
12 augustus 1578.
Gecomitteert PAUWELS DE VOS te wesen Capiteyn deser stadt over het vendel vande Ridderstraet.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 167.
 
20 augustus 1578.
Gesurrogeert in plaetse van wylen Mr. CORNELIS DE WYSE, om te wesen Weesmeestere deser stadt, Joncker BALTHASAR VAN VLIERDEN.
Gelycke acte op Mr. PEETER VAN LYERE in respecte van het schepenschap vanden Peyse.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 174.
 
22 augustus 1578.
Inschrijving: JACQUES FAULCONNIER.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
27 augustus 1578.
Geordonneert HANS EMBRECHTS, JAN VAN BEL, JAN VAN VLEECK, GEERAERDT DROES, AMBROSIUS MARIENBORCH, MARTEN NYS, HERCULES HERLES, GOMMAER VANDEN BEEMPDE, HENRICK VAN RANST ende GUILLAUME DE SCHRYVER, alle thiene ghesworen clercken vanden Oude-cleercoopersambachte alhier, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 179.
 
28 augustus 1578.
JAN DE BOUSIJN verkoopt aan de wettige kinderen van JAN DE HAZE een lap grond De Lynde reeds medebepand door o.a. de erfgenamen van HENDRIK VAN EYNDE, de weduwe en erfgenamen van JAN GAVERELLES, de kinderen van GEERT HELLEMANS, PETER RUTSAERT, weduwe en erfgenamen van HENDRIK VAN OLMEN, MARCEL HOVELMANS, LUCIA VAN BOMBERGEN en HAESKENE CORNELIS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
29 augustus 1578.
De “provisioneelen religievrede” van Antwerpen.
Ondertekenaars voor de Waalsche kerk:
PETRUS LOZELERIUS VILLERIUS = Mr. PIERRE LOISELEUR, seigneur de Villiers, geboren te Rijsel rond 1530.
JOANNES TAFFINUS = JEAN TAFFIN, geboren te Doornik in 1529
JOANNIS HOCHEDEUS.
SYMON DE BRUNFAULT.
JEAN NERINCX.
JOANNES QUERCULUS.
JACQUES TAFFIN.
BERNARD B. DU BRULLE.
 LE FEBVRE.
 
Voor de Duitsche = Dietse = Nederlandstalige kerk:
GASPARUS HEYDANUS = GASPAR VAN DER HEYDEN, GEERTSzoon, geb. te Mechelen rond 1530.
JOANNES CUBUS.
Dr. JEREMIAS BASTINCX, geboren te Kales (Calais) in 1551.
ANDRIES VANDEN BERGHE.
DENYS NUYT.
AERT BOUDEWIJNS.
 
Voor Lutherse kerk:
AMANDT VAN DER EYGENEN.
JAN ANTHOENIS.
BOUDEWYN ROEVERS.
JAN VERPOORTEN.
MACHIEL BODE.
CORNELIS MERTENS.
BALTASAR HOUWAERT, van Brussel.
HENRICUS FREDELANDT, van Lubeck (?).
HENRICUS BEYER.
Bron: Antwerpiensia, Deel 15, blz. 236, 237.
 
30 augustus 1578.
PETER CHARLES transporteert aan zijn dochter CATHARINA voor haar moeders- en grootmoeders goederen een rente op een huis in de Lange Nieuwstraat.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
1 september 1578.
Raminge vande brouwerijen inde Nieuwstadt om twee comptoiren ghemaect te worden op de Pisteernebrugge ende die te samen te houden in een nieuw huys, te maecken op deselve brugge.
Officiers vanden comptoir:
QUIRYN GAFFENS, boeckhouder.
JOOS HIL, contreboeckhouder.
HENRICK VERVOORT, ontfanger vande teeckenen ende billetten.
HENRICK LAURENS, proever.
 
Officiers van het IIe comptoir:
ADRIAEN STARCKMANS, boeckhouder.
HARMAN VAN WAMEL, contreboeckhouder.
JAN CAES, ontfanger vande teeckenen ende billetten.
FRANCHOYS RODDART, proever.
 
Officiers toesienders ende loopers van beyde de comptoiren:
BEERNAERTS LOYS.
JEREMIAS DE DONDERE, leechganger, als segeleer.
CORNELIS OVERHOFF doot, suo loco GABRIEL VERDUYT.
JAN CAES, opde brugge, suo loco WOUTER VAN ELSELAER.
FRANCHOYS RODDART, opde brugge, suo loco JASPAR BRIERS.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 182, 183.
 
5 september 1578.
Gedepescheert een acte waermede PEETER RAMPAERT, als vacerende inde affairen vande Finantien, vry wordt vande wachte.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 185.
 
6 september 1578.
… GILLIS VANDEN BOSSCHE te ontfangen in alsulcken vischbancke als door het vertreck ende fugie van JAN VAN ZELE is vacerende, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 185.
 
13 september 1578.
ANTHONIS MONDE, ANTHONISsone, heeft, naer doode syns vaders, het huys “den Hoogen Winckel” doen verheffen per CONSTANTIN VAN LEEFDAEL, synen gemachtichde, getrouwt hebbende MARIE MONDE, syne sustere, ende dat ten behoeve vanden voors. ANTHONIS, MARIE, SUSANNA, CLARA, MAGDALENA, PASSCHYNE ende CATHARINA MONDE, broeders ende susters, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 108.
 
15 september 1578.
Geordonneert CORNELIS CEDERS, inwoonder vanden verbranden huyse eertydts “de Starre” inde Hoochstraet, opden hoeck opde syde van FRANCHOYS SCHOT, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 205.
 
16 september 1578.
MELSKEN BERNAERTS, JACOBdr., geh. met JASPAR VAN HERTSBELT, volgens procuratie, gepasseerd 16 september 1578 te Colen, machtigt zij haar zusters om haar aandeel in ontvangst te nemen van de erfenis van wijlen haar oom ASSUERUS BROUWERS.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1578, n° 353, blz. 179v-180. 
 
17 september 1578.
Gegunt PEETER VAN EYNDE, muldere, te plaetse eenen wintmolen op het bollewarck.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 206.
 
19 september 1578.
Inschrijving: GIELIS VAN DEN OUDERMOELEN.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
23 september 1578.
LENAERT VAN DADENBORCH, geh. met BARBARA VAN BRENSIGEM, volgens procuratie dd. 23 september 1578 gepasseerd te Maastricht, geven ze volmacht om diverse bezittingen te verkopen, waarbij haar familie word genoemd.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1578, n° 353, blz. 34-36.
 
1 oktober 1578.
Geordonneert voor Dekens vande schilders JAN DE PRINCE ende PEETER CUSTODY alias BALTENS.
Gegunt HANS KOCK LIBRECHTS het poortierschap vande Hoykenspoorte,
St.-Jansvliet.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 217.
 
2 oktober 1578.
PEETER VAN OUWEN, huydevettere, verkoopt drie vierendelen van een afgebrand huis aan CORNELIS DE COCK, ververcooper.
Bron: Scab. Prot. 1578, sub Moy & Neesen, I, fol. 500 en A.A.B. Deel 23, blz. 175.
 
Zelfde datum.
De familie BREUSIGHEM verdeelt het erfdeel van FRANS VAN BREUSIGHEM.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
?? oktober 1578.
ANDRIES COBBEN, inden name ende als volcomelyck gemechticht van Jouffrouwen CLARA CNOBBAERTS ende Jouffrouwen DIMPNA VAN HOVE ende van JAN DE LANGAINE &c. gaff terve ANTHONI LE ROY, cruydenier, &c.
Bron: Scab. Prot. 1578, sub Moy & Neesen, I, fol. 333 en A.A.B. Deel 23, blz. 177.
 
9 oktober 1578.
Gecomitteert HENRICK QUINTET te wesen Capiteyn onder den Coronel DOECKERE, resorterende, vande Munte voorby St.-Andries ende daerontrent.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 225.
 
21 oktober 1578.
Annomatie vande Officiers byde Wethouderen der stadt van Antwerpen ende CHARLES DE BEAULIEU, Commissaris vande generale middelen over de coopmanschappen vuyt ende binnen deser stadt gevuert ende gebrocht wordende, volgende dordonnantie van myne Heeren vande Camer des aydes:
GILLIS WOLFFWINCKEL, Ontfanger van generale middelen opden Warff.
HENRICK VAN SURCK, boeckhouder sesselffs vanden affganck.
ANTHONIS VAN MALE, paspoortschryvere.
WOUTER BOL, boeckhouder vanden opganck.
GUILLAUME SUCCA, Collecteur van het Hessenhuys.
NICOLAES SERROYEN, boeckhoudere.
COENRAERDT DE BRIER, paspoortschryver tegen het van noode is.
 
Contreolleurs vande paspoorten per WOLFF:
PEETER LERMITE.
JASPAR JACOT.
HENRICK PHILIPS per JOHANNEM SANTVOORT.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 234.
 
24 oktober 1578.
Gecomitteert om te dienen de natie vande Graenvercoopers de naevolghende parsoonen:
JAN VAN RYCKOLT, als Deken.
HENRICK GORYSSONE, JAN DE LAET, JAN HUYGEN, GILLIS MEEUS, GEERT VAN HOUTE ende PEETER VAN HOYE als Oudermans.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 236.
 
Zelfde datum.
Inschrijving: STEVEN FAULCONNIER.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
25 oktober 1578.
Een akte betreffende het huis “de Keerse”, staande achter het Stadhuis. De volgende namen worden hierin genoemd:
WOUTER DE GRUYTER, coopman, nu wonende te Middelburg.
PEETER VANDER HAGHEN, coopman.
DANIEL DE LOMEL.
HANS KERSTEN
HUBRECHT VAN HOVE.
ROBERT RESCIO, Notaris te Maseyck.
HENRICK, MICHIEL en JACOB VAN DER HAGHEN, MICHIELSSONEN.
Bron: Scab. Prot. 1578, sub. Martini & Kieffel, II, fol. 361v. en A.A.B. Deel 23, blz. 213, 214.
 
3 november 1578.
Geordonneert, onder behoorlycken eedt, te wesen clerck aende Warffpoorte MATHYS VANDE WIELE.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 243.
 
7 november 1578.
PHILIPS DE MOIR, JACOBSsone, chirurgijn, afkomstig van sHertogenbossche.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
18 november 1578.
Geordonneert FRANCHOYS GIOT, vettewarier, opde Lombaerdeveste, om te wesen Capiteyn aldaer, in plaetse van AERDT VAN EEDE, verhuyst vuyten wyck.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 246.
 
19 november 1578.
Gegeven ende gegunt aen JAN VAN BERENDONCK by provisien de soutmate deser stadt, mits doende den eedt daertoe staende.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 246.
 
1 december 1578.
Geordineert om te syn Busmeestere vanden Oudenschoenmaeckersambachte, PAUWELS VAN BRIDSEM.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 256.
 
4 december 1578.
Gecomitteert HENRICK DE GREVE ende JORIS DONDARIS, te collecteren het recht vanden Joctol, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 258.
 
6 december 1578.
Geordineert DAVIDT SCHOLIERS, behoutsone van JAN CELOSSE, dat hy van stonden ane sal comen doen den eedt tot den dienst van Aelmoessenierschap, &c. ende mits synne gedissimuleerde absentie, sal de wete worden gedaen ten huyse van syne schoonvader, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 259.
 
11 december 1578.
Alsoo JAN CELOSSE, schoonvader van DAVIDT SCHOLIERS, tot diversche reysen mondelinge hadde verthoont dat synnen schoonsone, sonder synne totale bederffenisse, nyet en was mogelyck den ampt te bedienen, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 262.
 
13 december 1578.
QUINTEN WALRAVENS geeft aan zijn zoon ADRIAAN een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
15 december 1578.
Gecomitteert om te syn Capiteyn int quartier van Schuttersput, GUILLIAM MARISCHAL.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 268.
 
17 december 1578.
Geordineert vuyt te reycken DIERICK SCHENCK, stadtcock, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 271.
 
21 december 1578.
Geordonneert Mr. FRANCHOYS DE DRYVERE, Mr. PEETER FRANS, Mr. HENRICK VAN PAESSCHEN ende Mr. ADRIAEN BOSCH, ghesworen Erffscheyders, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 272.
 
31 december 1578.
Geordineert te wesen Capiteyn inde Lange Nieuwstrate AERDT VAN EEDE.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 276.
 
Enige Schepenregisters van Antwerpen uit het jaar 1578:
 
LUCIA COECX, wed. van ADRIAENS TACK, volgens procuratie 10 mei 1578 gepasseerd te Aken geeft zij volmacht haar aandeel in de erfenis van wijlen ADRIAEN TACK af te wikkelen. Diverse leden van deze familie worden genoemd.
Bron: Schepenregister 1578, n° 353, blz. 200-203v.
 
MARIA VAN EVERSLACH, weduwe van GIELIS COOL, nu te Londen wonende met haar zoon PETER COOL. Zij bezit een huis te Bergen op Zoom en land gelegen in Beerlant in de polder.
Bron: Schepenregisters 1578, n° 353, blz. 233.
 
HANS SIX, geh. met ANNA STEUDLIN, te Wesel, zijn volledig voldaan van haar vroegere momber PETER ADRIAENSSEN.
Bron: Schepenregister 1578, n° 353, blz. 247.
 
JEHANNE DE HONT, geh. met MARTEN VAN HOVE, volgens procuratie 24 april 1564 gepasseerd te Breda, heeft zij van haar man volmacht om een reeks erfelijke rentes te verkopen die in 1551 door haar vader JACOB DE HONT zijn gekocht.
Bron: Schepenregister 1578, n° 353, blz. 284v, 285.
 
JEHANNE DE MEERE, geh. met JANNE PYPELAER, volgens procuratie 11 december 1562 gepasseerd te Normbergh, verkoopt zij een erfelijke rente en er worden diverse zaken geregeld. Haar familie wordt genoemd.
Bron: Schepenregister 1578, n° 353, blz. 297v-299v.
 
ALEYTEN, de dochter van wijlen MATHIJS THIJSMAN, geh. met PETER SWALUWE te Londen; haar familie had reeds in 1513 bezittingen in Antwerpen.
Bron: Schepenregister 1578, n° 353, blz. 321v-322v.
 
JOHAN en CARL HERWARTZ, zonen van CATHARINA die de zuster was van wijlen JOHANNA, weduwe van MATHIJS THIJSMANS, verkopen volgens procuratie 21 september 1578 gepasseerd te Aken, diverse rentes afkomstig van wijlen MATHIJS THIJSMANS.
Bron: Schepenregister 1578, n° 353, blz. 321-322v. Zie ook n° 363, blz. 202, 202v.
 
MERTEN VAN CASTEELE, geh. met CATHARINA VAN OPHOOGEN, wonen in de stad van Wilde in Littouwen. De familie OPHOOGEN wordt uitgebreid genoemd en zetelt gedeeltelijk te Dordrecht.
Bron: Schepenregister 1578, n° 353, blz. 369v-373v.
 
PAULIJNKEN POTS, geh. met JANNE GEERTSEN te Rotterdam, zij is mede-erfgename van een huis dat toebehoorde aan haar grootouders wijlen WOUTER SMITS die geh. was met CATLIJNE VERSTREPEN.
Bron: Schepenregister 1578, n° 353, blz. 399-400.
 
ANNA DE LANNOY, MATHEENSENdr., wijlen, heeft volgens procuratie 17 juli 1573 gepasseerd te Spiers volmacht van haar broer MATHEENSE DE LANNOY om zijn aandeel in een huis te verkopen dat hem en zijn mede-erven aanbestorven is van wijlen JOSEPH MUSCH, in leven kanunnik te Maastricht. Deze had het huis geërfd van zijn vader GIELIZ MUSCH, die het in 1503 had gekocht.
Bron: Schepenregister 1578, n° 353, blz. 405-406v.
 
PEETER VAN HALVEREN, geh. met RICHMOTT HORNERS, wonende te Coln geven hun zoon GEERARD VAN HALVEREN een erfrente en rentebrief die DIERICK HORNERS, geh. met CATLIJNE VAN SCHELT (de ouders van RICHMOTT) in een scheiding en deling verkregen hadden tussen hen zelf en HERMAN WIDDI…, geh. met SOPHIA HORNERS en CATHARINA HORNERS, weduwe van GEERAERTS VAN VODERS.
Bron: Schepenregister 1578, n° 353, blz. 482v-483.
 
ANA DE KEYSER, geh. met SYMON CORDUE te Franckenoort. Haar familie wordt genoemd.
Bron: Schepenregister 1578, n° 354, blz. 8v-9.
 
JACOB VAN TATERBEKE, koopman en burger van Antwerpen, resideert nu ter tijd tot Wesele in den lande van Cleve.
Bron: Schepenregister 1578, n° 354, blz. 40v.
 
De families DE LANNOY, MULLUER, BLONDIN, DE JULLY, DE FOURMERSTRAULX, HENIAERT, HERLIN, CORDMAN, QUESNOY, BERTELS, VAN CROONENDALE: de familierelaties te Rijsel, Menen, Atrecht en Dornick worden genoemd.
Bron: Schepenregister 1578, n° 354, blz. 91-93.
 
De familie MOONS te Antwerpen stelt hun broer CAERLE MOONS, wonende in den Haghe in Holland aan om de erfenis af te wikkelen van hun broer JAN MOONS die in den Haghe gestorven is.
Bron: Schepenregister 1578, n° 354, blz. 104.
 
LIJSBET ‘ backers ADRIAENSdr., geh. met ARENT JANSSEN, wonende te Rotterdam, is door haar vader voldaan van haar moeders erfenis en door haar momboiren van haar grootouderlijke erfenis.
Bron: Schepenregister 1578, n° 354, blz. 214v.
 
MERTEN ZEGERS, volgens procuratie 8 november 1578 gepasseerd in de vrijheid van Mulhemen bij Cuelen (land van Cleve) voor CATLIJNE VAN BREUGEL zijn vrouw: verkoopt haar aandeel in een afgebrand huis, afkomstig van haar vader HENRICX VAN BREUGEL, welke deze gekocht heeft in 1526.
Bron: Schepenregister 1578, n° 354, blz. 514-514v.
 
JOSIJNE KEMPENEERS geeft volgens procuratie 14 mei 1578 gepasseerd te Middelburch volmacht haar aandeel in het huis van haar ouders wijlen MICHELE DE KEMPENEER, die geh. was met JOSIJNE BROOMANS, te verkopen aan haar broer Mr. DANEELE DE KEMPENEER, advokaat te Antwerpen.
Bron: Schepenregister 1578, n° 355, blz. 43-43v.
 
MELCHVORT GEYL, burger te Colen, verkoopt een erfelijke rente die zijn vader PHILIPS GHEYL in 1548 had gekocht.
Bron: Schepenregister 1578, n° 355, blz. 48-48v.
 
ALIJT HENRICX, die men heet VAN EEDE, weduwe van MARCUS VAN EIJCKEN, had een broer wijlen CORNELIS HENRICX in Hamborch.
Bron: Schepenregister 1578, n° 355, blz. 67-68v.
 
ELISABETH WOUTERS alias MICHIELSSEN, weduwe van BERNAERT VERBEKE, heeft hun zoon NICOLAESE een ledige plaats gegeven waarop een afgebrand huis heeft gestaan uit hoofde van zijn vaders erfenis. Volgens procuratie 26 oktober 1577 gepasseerd in de stad van Wesel, wordt dit erf nu verkocht.
Bron: Schepenregister 1578, n° 355, blz. 176v-177.
 
MATHIJSE VERLUES (e.a. leden van deze familie) geeft, volgens procuratie 17 juli 1578 te Maastricht, aan zijn zoon CARIJS te Antwerpen volmacht, om hun rechten af te wikkelen, in de nalatenschap van CARIS VERLUES CARISSEN, koopman te Antwerpen.
Bron: Schepenregister 1578, n° 355, blz. 206v-207.  
  
HENRICK WAELRAEVEN, geh. met ELIZABETH NOBLET wonende te Draesden verkopen met andere leden van de familie NOBLET te Antwerpen een erfelijke rente.
Bron: Schepenregister 1578, n° 355, blz. 276v.
 
FRANCHOISEN en CORNELISSEN LOYS en JOHANNA LOYS, geh. met HANSEN FUERLICK, geven, volgens procuratie 28 september 1578 gepasseerd te Dordrecht, volmacht aan hun broer JAN LOYS JANSSEN om hun aandeel te verkopen in het huis dat in 1550 gekocht werd door hun vader JAN LOYS en hun grootmoeder ANNA FLORIS. Er worden nog meer leden van deze familie genoemd.
Bron: Schepenregister 1578, n° 355, blz. 359v-360v.
 
CHRISTOFFEL WILLEMSEN als SPIJCKE GEERRATSEN wiens moeder was: JOHANNA WINTERS als WILLEMSEN, en CATHARINA DEN VOLDE, RICHARTSdr. daar de moeder af was ALIJT WILLEMSEN, ook dochter van de voornoemde GEERART WILLEMSEN en JOHANNA WINTERS (CATHARINA was gehuwd met THOMAS GARDINIER) geven procuratie op 5 juli 1577 gepasseerd te Londen om diverse zaken te Antwerpen af te wikkelen. Zij bezitten diverse erfelijke rentes die teruggaan tot 1552.
Bron: Schepenregister 1578, n° 355, blz. 389-390.
 
MARIE GEERARTSdr., geh. met JANNE VAN DER VLEUTEN geven procuratie 11 april 1578 gepasseerd te Breda om haar aandeel in de erfenis van haar vader JACOBE GEERARTS af te wikkelen.
Bron: Schepenregister 1578, n° 355, blz. 395v-396v.
 
PAUWELS ARTS heeft procuratie gepasseerd 19 juli 1577 te Colen van zijn huisvrouw GEERTRUYT VERBEKE om haar aandeel in de erfenis van een huis af te wikkelen dat gekocht is in 1514 door haar voorvader ANTHONISE VERBEKE. Een reeks familieleden worden genoemd.
Bron: Schepenregister 1578, n° 355, blz. 439-440v.
 
ANDRIES CARLIER te Fecam en HUBERT HUBERT te Seram in Cambresiz zijn voor 2/5 deel gerechtigd in de erfenis van hun oom wijlen JAN CARLIER, welke ook nog een broer ANTHONIS CARLIER heeft.
Bron: Schepenregister 1578, n° 355, blz. 440v.   
 
- 1579 -
 
JOHAN JUNIUS = Buitenburgemeester.
ROGIER VAN LEEFDAAL = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
LAUREYS LUYCKX.
ROELANT D’HOLLANDE.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
GILLIS DE SMIT.
PEETER SMITSAERT.
Aalmoezeniers:
JACQUES DE SCHOTT.
DAVID HEMSSEN.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
Dekens van den Jonge Voetboog periode 1579-1585 (Calvinistische tijd):
HANS VAN OPBERGEN- 1579.
GEERT BRAEMS- 1580.
JAN VERPOORTEN- 1581.
JAN WICKEVOORT- 1582.
JAN DEKENS- 1583.
AERNOUT WILLEMS- 1584.
HERMAN VAN DOTENBORCH- 1585.
Na de inname MICHIEL DE MOLYN vanaf 28 september 1585.
Bron: Antwerpiensia, Deel 9, blz. 365.
 
Verdrag met de Hanzesteden, genoemd worden de volgende kooplieden:
BONAVENTURA BODECKEN, PAUL TIMMERMAN, GASPAR MOSTORPFF, EVERARD JABACH, JOHAN REYDT, ARNOULT ende JOHAN PELGRUM, ghebruers, MELCHIOR BOTMAR, VALENTYN LANGE, THEODORUS BIRCKMAN, ABSALON TRESEKER, AUGUSTYN BEEN, LAURENS SPRINCKHUSEN, CORT VAN HORNE, MATHYS RODENBURCH, SARIDON BORREMAN, CHRISTIAEN SCHOONENBORCH, HENRICK HILTSER, BRUEN LETTERHUYSEN, JOHAN MOER, LAMBERT RAEMAN, CLAES OESTINCK, HANS HESTERBERCH, die wedewe van JOEST GEYLEN, GEERDT HASSELS, ANDRIES VAN BERCHEM, GEERT TIMMERMAN, die wedue van AUGUSTIN RUDINGHER, JOHAN HYUSMANS en BARTOLT BOLEMAN.
Bron: Geschiedenis van Antwerpen, Deel 4, blz. 551, Mertens en Torfs.
 
1 januari 1579.
Gecomitteert FRANCHOYS BOETS omme te wesen Collecteur vande boterwagen, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 276.
 
3 januari 1579.
Geordineert aff te rekenen met den momboiren vande ombejaerde kinderen wylen ADRIAEN DE WITTE, daer moeder aff was wylen JOSYNE LAUREYSSENS, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 276.
 
4 januari 1579.
MARIA VAN THIELT, weduwe wylen GEERT JANSSENS, als representerende wylen REYNIER VAN THIELT, haeren vader, broeder was van JAN VAN THIELT, die gehout is geweest met MARGRIETE JANSSENS, weduwe was van PEETER SMALBORCH, heeft het huys “Biskayen”, voor haer ende HANSKEN SMALBORCH, Mr. JANS sone, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 74.
 
5 januari 1579.
Geordineert te wesen Capiteyn JACQUES DE JONGE.
Gedepescheert een acte om te verpachten aen PEETER MOELEMANS ende de Dekens vande Backers de maelaccyse, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 281.
 
9 januari 1579.
Geordineert omme te syn Cappiteyn int quartier vande Schuytstrate, CHRISTIAEN STAES.
Ten selve dage geordineert voor Cappiteyn, HENDRICK LEEMANS.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 289.
 
12 januari 1579.
Gecomitteert, in plaetse van AERDT BAL, JAN DE HUYTER ende GILLIS SCHOYSITTER, PEETER VALCK, SIMON CANS ende ANTHOINE DIELKENS, omme te wesen Schepenen van deser stadts heerlyckheyt van Wilryck, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 291.
 
18 januari 1579.
Gecomitteert MOYSES OPDEGRAVE, omme te wesen ordinaris bode in plaetse van JAN VAN LEENDT; deselve is gheworden roeydrager van Onser-Vrouwenkercke, als outste bode, door dafflyvicheyt van CAREL WALRANS, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 296.
 
22 januari 1579.
Ter afkorting van zekere penningen geeft LODEWIJK VAN DER LINDEN aan HENDRIK PYPELINCX een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 januari 1579.
Gecomitteert ende in plaetse van wylen JOOS DE SMIT gesurrogeert ADRIAEN VERVLOET, omme te wesen Ghesworen vande dyckagie van Borgerweerdt, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 298.
 
Zelfde datum.
ALONZO REYNIERS, ALONSsone, chirurgijn, afkomstig van Brugge.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
29 januari 1579.
Gecomitteert ADRIAEN VERMEULEN omme te wesen Cappiteyn, in plaetse van Mr. GIELES VAN VLIERDEN, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 300.
 
30 januari 1579.
HEYNRICK DE PAUW, JANSsone, coopman en Jouffrouwe HELENA DE PAUW, weduwe van Meester WILLEM MARTINI, verkopen het erf van een afgebrand huis.
Bron: Scab. Prot. 1579, sub Martini & Kieffel, I, fol. 167 en A.A.B. Deel 23, blz. 179.
 
Zelfde datum.
Gecomitteert JAN BRUNEELE omme te wesen belleman deser stadt, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 304.
 
3 februari 1579.
Gesien dinformatie ten laste van JAN MATHYSSEN, den Ouden, van offitiewegen denselven vuyt synnen huyse als ghevangen te leyden, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 306.
 
4 februari 1579.
CATHARINA of CATLYNE DAEMS, weduwe van wijlen PEETER SPRUYT, verkoopt div. stukken erf van, in de Furie, afgebrande huizen. Een stuk aan JORIS SERGEANT, metsere.
Bron: Scab. Prot. 1578, sub Moy & Neesen, II, fol. 223v°.
           Scab. Prot. 1579, sub Martini & Kieffel, I, fol. 555v°.
           Antwerpsch Archievenblad, deel 23, blz. 282.
 
6 februari 1579.
Gegunt GEERT VANDER WEGE, molder, de plaetse omme te moigen setten eenen wintmolen op het bollewarck, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 306.
 
10 februari 1579.
Gegundt JACOP MARTENS het poortierschap vande Bagynepoorte deser stadt, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B Deel 15, blz. 307.
 
11 februari 1579.
Gecomitteert CORNELIS SELEN, borger deser stadt, omme te wesen Segeleer in Borgerhoudt, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 308.
 
12 februari 1579.
Geordineert ROCHTUS LAUREYSSEN, cnape opde bieraccyse alhier, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 309.
 
14 februari 1579.
Geordineert omme te wesen Cappiteyn int quartier vande Coeperstraet GYSBRECHT DESPOMERAULX, &c.
Bron: Collegiale Actenboek 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 309.
 
18 februari 1579.
Gegunt GLAUDE INBEYN, backer, ende ANTHOINE BAREN, hovenier, de Poorterye deser stadt.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 310.
 
20 februari 1579.
… in pachte ghelaten aen HEYNDRICK VAN YSENDYCK het recht van het ingeldt vande botten, ycken ende groenen visch, die nyet ten affslage wordt gebrocht, &c
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 310.
 
23 februari 1579.
HENRICK GOMPAERT geh. met ANNA WILS, WOUTERSEdr. wonen te Londen in Engeland. Zij is door ANNA VAN BERCHUM, wier moeder MARIA WILS, was voldaan van de erfenis van ADRIANE WILS, geh. met EELKEN WIJTMANS, die haar broeder was.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 358, pag. 210-211v.
 
25 februari 1579.
LUCIA VERMUELEN, weduwe van GODEVAERTS NYS, verkoopt aan ELYSABETH VAN SCHOONHOVEN, weduwe van HENRICX CUYLEN een ledig erf.
Bron: Scab. Prot. 1578, sub Moy & Neesen, II, fol. 55 en A.A.B. Deel 23, blz. 219.
 
Zelfde datum.
Geordineert ADRIAEN VERPLATEN, Spuymeestere, van dat hy van stonden ane trecken sal de spuyen vande Nieuwe stadt, ten eynde men de landen buyten liggende, overal daer het moigelyck is, mach stellen int water.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 313.
 
27 februari 1579.
Inschrijving PIERRE COPPIJN.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
1 maart 1579.
JAN MUYS, tavernier.
WILLEM VAN HOVE, pasteybacker.
JAECQUES DE MALEYN, schoenmaecker.
JAN CANT, schoenmaecker.
ROELANDT COLEN, cleermaecker.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 324, 325.
 
10 maart 1579.
BARBARA SMITS, weduwe van JACOB BEELART, geven ter erven SYMON BEELART, JACOBSsone, &c.
Bron: Scab. Prot. 1579, sub Martini & Kieffel, II, fol. 356v. en A.A.B. Deel 23, blz. 254.
 
20 maart 1579.
Inschrijving: JEHAN DE WATTYN.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
23 maart 1579.
Geordineert dat men EVERAERDT VAN MONICKHOVEN ende REYNIER LE BLANCQ, Wachtmeesters, sal betalen elck twee maenden gagien.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 335.
 
26 maart 1579.
Gecoren ende gedeputeert omme te synne Dekens ende Regierders van Sinte-Ambrosiusgilde PEETER HEYNS ende AERNOUDT GILLIS.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 336.
 
28 maart 1579.
Jouffrouwe REGINA sCLERCX, weduwe van JOOS DE WEERT, cruydenier, geeft te erve GUILLIELME LIZE, coopman, een ledig erf van een verbrand huis.
Bron: Scab. Prot. 1579, sub Martini & Kieffel, I, fol. 82 en A.A.B. Deel 23, blz. 228.
 
30 maart 1579.
HANS BOUDAEN, JACOBSsone, verklaart dat zijn vader JACOB, suiker en specerijen geleverd heeft aan de Prins van Oranje en zijn zoon de Graaf van Buuren. Als getuige: FLORIS HECKELEER. Hij wil zijn geld maar kan de levering moeilijk bewijzen omdat al zijn papieren verbrand zijn in de Spaanse Furie.
Bron: Certificatieboek 1579, fol. 151v. en A.A.B. Deel 23, blz. 182.
 
6 april 1579.
Geordineert MARTEN DE GREVE, ter causen van dat hy, overgeset in Vlaenderen het voetvolck ende peerdevolck van Monsieur DE MONY, &c.
 
Seker ordonnantie opde requeste by WILLEM VANDEN BROECKE overgegeven, ter causen van dat hy aen synne huysinge seegt beschadicht te synne, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 349.
 
7 april 1579.
Geordineert BALTEN VERSTRATEN om te syn Ouderman vande Molders ende Kerdryvers binnen deser stadt.
Gecomitteert te syn clerck vande vyffde wyck HANS BOUDEWYNS, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 352.
 
Zelfde datum.
Wijlen HENRICKE VAN OIRSCHOT heeft in 1561 een erfelijke rente gekocht. Zijn erfgenamen JAN GOYAERTS DE BACKER en c.s. (met namen genoemd) wonende in de “heerlicheijt” van Thielborch en te ‘s Hertogenbossche verkopen deze.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 358, pag. 72v-73.
 
10 april 1579.
Gegundt ende gegeven JAN VAN HAECHT, geboren poorter deser stadt, het offitie van vuytschryverschap vande wynnen in plaetste van JAN WAGE, op gisteren afflyvich gheworden, &c.
Gecoren ende gedeputeert om te syn Kerckmeesters van St.-Andrieskercke, Mr. NICOLAES VANDEN BERGE ende Mr. JAN VAN PARCK, &c.
Geordineert dat men JACOB VANDE VELDEN, buschieter, sal betalen vier maenden een halff, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 354.
 
14 april 1579.
Geordineert ende bevolen den Coronel LOYS VERBEKE en den Capiteyn JAN GARYN, hunne supposten ende alle andere diet soude moigen aengaen te staeken omme den parsoon van AERNOUDT BUCQUOY, guldebroeder vanden Ouden Boge, &c. te bedwingen om onder hun vendel te komen, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 355.
 
15 april 1579.
Gecomitteert JAN REYNAERTS, poorter, om te wesen poortier vande Roypoorte, &c.
Gecomitteert JOOS DE PRINCE, poorter, om te wesen clerck aende Roypoorte, &c.
 
… te informeren op sekere ongeregeltheden ende onbehoorlycken voortstel, dwelck men verstaet voortsgekeert te syne by ADRIAEN VAN LOMMELE, guldebroeder vanden Ouden Handtboge, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 355, 356.
 
16 april 1579.
Geordineert ANNEKEN VERSTAPPEN, huysvrouwe HENRICX VANDEN BOSSCHE, gearresteerde tot Brussel ter causen vande tachterheyt van eenige vande borgeren aldaer over sekere renten ten laste deser stadt, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 358.
 
Zelfde datum.
Ten versuecke van SAMUEL VAN WINGEN, PAUWELSsone wylen, geboren tot Franckevoort aen de Myn in Duytschlant. Mr. PETER DATENUS ende Mr. JASPER VAN DER HEYDEN, beyde predicanten bynnen deser stadt, hebben verclaert te wetene de voors. producent tot Franckevoort voors. gedoopt heeft (hij werd gedoopt door ds. DATENUS) ende de voors. Mr. JASPER, dat hy peter daer by ende tegewoirdich geweest is, staende tot goede name en fame gereputeert, worden van eenen jegelycken voer een geselle van eeren sonder oyt contrarien van dien gehoirt te hebben.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 358, fol. 57.  
 
25 april 1579.
Geordineert NICOLAES VANDEN BROECKE te compareren op het stadthuys, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 374.
 
28 april 1579.
MARIE DE MEERE en haar man ADRIAEN VAN BRUESEGHEM, sydenlakencooper, geven te erve aan JAN COMPERIS, een erf van een afgebrand huis.
Bron:  Scab. Prot. 1579, sub Moy & Neesen, I, fol. 605 en A.A.B. Deel 23, blz. 221.
 
1 mei 1579.
PEETER WOUTERSEN, chirurgijn, afkomstig van Ouwthuesden.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
8 mei 1579.
… goetwillige leeninge tot secours van Maestricht gedaen, &c., ende deselve penningen te distribueren tot betalinge ende vertreck vande omliggende soldaten, dienende tot secours van Maestricht, &c.
JASPAR VAN ZURCK.                  Joncker ERASMUS SCHETS.
PAUWELS TUCKER.                     PHILIPS DE LANDTMETER.
CORNELIS DAEMS.                      LOYS VERBEKE.
Als Coronellen.
 
PEETER LULS.                                BARTHOLOMEEUS SEGERS.
GEERAERT VANDER LAMEN.   AERDT VAN EEDEN.
LYON PETIT.                                   GUILLAUME DYCK.
JAN VASSAEUR.                             JAN SCHOLIERS.                        
ANTHOINE CARLIER.
Als Cappiteynen.
 
MICHIEL HEEMS en WILLEM BRAEM, als Dekens
JAN GYSELS, GUILLAUME DE CATER en JAECQUES CARBEEL, als Oudermans vanden Oude Voetboge.
JAECQUES WALRAVEN en JAECQUES ANDRIESSENS, als Dekens vande Coloveniers.
JAN VAN OPBERGEN, als Deken vanden Jongen Voetboge.
JAN DE PAPE, als Deken vanden Oude Hantboge.
ANDRIES VAN MANSDALE, als Oudt-Deken vanden Jongen Hantboge.
 
JAN VANDER HEERSTRATEN.           JACOP VERPOORTEN.
JAN DE BITTERE.                                   CORNELIS DYCKSTRATE.
CORNELIS THOMASSENS.                   FRANCHOYS DE CATER.
HENRICK VAN UFFELE.                       JAN VAN ESSCHE.
Als Wyckmeesters.
 
HUYBRECHT JANSSENS, als Deken vanden Schippers.
JAN PELGRIMS en JOACHIM VERMEEREN, als Dekens.
GABRIEL DE HASE en JAN BASSELIERS, als Oudermans vander Meerssen.
GIELIS DE DUYTS, als Deken vande Smeden.
PEETER SCHOESETTER, als Deken vande Backers.
HARMAN HAENAPPEL, als Deken vande Schrynwerckers.
JAN ERAERTS, als Deken vande Metsers.
NICLAES HARMANS, als Deken vande Hoveniers.
MATHEEUS MELYNS, als Deken vande Timmerlieden.
HENRICK POT, als Deken vande Schoenmaeckersambachte.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 383.
 
Zelfde datum.
EVERAART BENKER (als dit een verschrijving is voor BECKER dan is hij indentiek met de bewindhebber Kamer Zeeland VOC, Ned. Leeuw, 1991, kol. 154.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
11 mei 1579.
Gedeputeert JERONIMUS VANDER BORCHT om te wesen Segelaer deser stadt, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 383.
 
Zelfde datum.
HENRICK DE BACKER, houtbreker, heeft gecocht van HENRICK VAN PAESSCHEN een huys “Ingelenborch”, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 48.
 
12 mei 1579.
Senor ANTHONI DE VILUERS voor hem zelf en als momboir van de kinderen van wijlen SEBASTIAENS CORNELIS DE WITTE en voor de mede-momboir Mr. GEERAERT VAN HOOGHEBEEN, verkoopt bezit in de parochie van Aelbergheem in Vuerneambacht, in de parochie van Herseele in Bergambacht, in Honschote.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 359, pag. 24v-25.
 
15 mei 1579.
HENDRIK PIJN en zijn vrouw CATHARINA CHARLES transporteren aan PETER SERIS een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
16 mei 1579.
Gecomitteert omme te wesen Capiteyn vanden wyck vande Camerstrate, inde plaetse van ANTHONIS CARLIER, AUGUSTYN WARYN.
Gedeputeert omme te wesen Ceurmeesters vande Zeepziedersnatie ROMBOUT VAN HANSWYCK ende JAN ADRIAENSSENS, &c.
Gegundt het soutmeterschap aen MARCO FIERIUS, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 390, 391.
 
18 mei 1579.
Gegunt ende gegeven aen GOVAERT VANDER BORCHT, in plaetse vande afflyvigen ANTHONY DE WALE, het exercitie vanden Wolsack derser stadt.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 393.
 
23 mei 1579.
ADRIAAN BAL en zijn vrouw DIMPNA CLERCX verkopen een erfelijke rente aan JAN VAN HOVE op de helft van een windmolen onder Kontich belast ten bate van o.a. ANTOON DE VOS en CATHARINA sKEYSERS.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
25 mei 1579.
Geconsenteert JAN DRESSELEER, oude-cleercooper, mits donbequaemheyt vande wooninge van STEVEN VAN VISSENAECKEN, van dat hy de goeden vande selve weduwe sal moighen vercoopen tsynnen huyse.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 398.
 
Zelfde datum.
JAN VEL, metser, JAN VEL, kruidenier, en hun tante CATHARINA VEL geven aan ROBRECHT DE GRANDE en zijn vrouw CATHARINE HOONTUYNS de helft van twee huizen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
4 juni 1579.
JAN BOETS, LAUREYSsone, in naam van MECHTELT HERMANS, HERMAN HERMANS VAN BERGHEN dochter, met haar man JACOB VAN DER HAGHEN en in naam van ELISABETH HERMANS syns comparants huysvrouw en der voorn. MECHTELT suster … om goed, gesuccedeert van voors. HERMAN HERMANS en ELISABETH PELGROMS heur vader en moeder wijlen, te verkopen (procuratie Wesel 16-05-1579), verkochten aan HANS HERMANS der voors. MECHTELT en ELISABETH broeder tweederde van een huis, verstorven van hun vader.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 359, fol. 28v°.
 
Zelfde datum.
WOLFF HEESTERS, coopman, was getrouwd met wijlen ELISABETH PELGROMS, die weduwe was van HERMAN HERMANS, momber van de kinderen van wijlen CORNELIS HEESTERS; voerde de administratie van de goederen.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 359, fol. 29.

 
11 juni 1579.
De Amman vercoopt van rechtswegen aen TANNEKEN DANEELSSONE den “Calcoensche Haen”, gestaen in de Lepelstraet tusschen FRANCHOIS DE PAPE ende de “Vyff Ringen”.
Bron: A.A.B. Deel 33, blz. 187.
 
12 juni 1579.
De liste vande vuytgeseegde geestelycke parsoonen:
Den Choordeken, ROGERIUS DE TASSIS.
SILVESTER PARDO, geb. Brugge 1533, kanunnik, vicaris-generaal van het bisdom. ovl. 1605.
HENRICUS SEVERIUS VERDUNGEN, kanunnik, ovl. 1596.
JACOB(US) DE CAMPO (VAN DE VELDE), kanunnik, aartsdiaken op 11-12-1573, ovl. 1591.
ADRIANUS MALAPERT, geb. Bergen-Henegouw, kanunnik, ovl. 1598.
JACOBUS ANTHONIS, tresorier van het kapittel, ovl. 1603.
HENRICUS SUBERLINS.
SIMON MOORS, eertijds plebaan, in 1585 vicaris-generaal, ovl. 1598.
REINERUS BERVOETS VAN BRAKEL, geb. te Brakel, scholaster in 1585.
CAROLUS DUTERNE, was in 1560 kapelaan in O.L.V. Wordt kanunnik bij opvolging van zijn oom THOMAS DUTERNE, op 21-03-1572, ovl. 1597.
JUDOCUS BLANCKWALT, kanunnik op 17-06-1575, ovl. 1600.
PETRUS SOETENS.
CAROLUS DE SORCQ.
CORNELIS CLEYN.
JACOBUS DEENS, kanunnik, ovl. 1601.
SEGERIUS MALEPAS.
ANTONIUS A COMPOSTELLA, ovl. 1617.
J.   BRUYNINCX.
JACOBUS VAN GHELE.
THEODORUS BORCHOUTS.
CORNELIS VAN LISDONCK of LYSDONCK, priester, kapelaan en klerk der fabriek, ovl. 1602.
JOANNES VAN DESSEL, kanunnik, testeert 1603.
JACOBUS NAGELS.
HENRICUS DER KINDEREN.
WALTERUS VERSTEGEN.
GODEFRIDUS VEUSELS, kanunnik en scholaster vanaf 1572.
JOANNES A MUSICA. of DE MOXICA, was reeds kanunnik in 1540. Diaken.
BARTHOLOMEEUS TURLANT of TURLAND of TOERLAYT of TOURLAND, kanunnik.
JOANNES DE MOOR, reeds in 1579 schreef men officieel naast zijn naam “nyet bekent”.
PHILIPPUS EMMANUEL TROGNESIUS, kanunnik geworden in 1570, ovl. 1614.
ANDREAS MANRIQUE(Z), kanunnik-diaken.
MICHAEL GODEFRIDUS.
PETRUS COOLPUT.
JOANNES VERLUNTEN.
JOANNES FREDERICUS LUMNIUS, gekend voor zijn geschriften.
AMBROSIUS CARELS of CAROLI.
CORNELIUS CAROLUS.
GREGORIUS ROBYNS, pastor van St.-Walburgiskerk.
JOANNES COLEN.
CORNELIUS LOYX.
Heer SEGER, cappellaen vande Droochscheerders.
ANTONIUS GASPAR LAUNIUS, den Opperprochiaen van Sint-Joris.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 411, 412.
          Antwerpiensia, Deel 15, blz. 166-168. 
 
17 juni 1579.
Geordineert ende gecosen CORNELIS FLORIS om te wesen Busmeestere vande Oude-cleercoopersambachte.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 421.
 
22 juni 1579.
In de scheiding tussen de kinderen van JAN ALEWYNS en CORNELIA VAN WESSENBORCH zijn ANNA, CATHARINA en URSULA toegewezen een huis, “inde beroovinghe deser stadt affgebrant ende nu onlancx wederomme nieuw opgebout”.
Bron: Scab. Prot. 1579, sub Moy & Neesen, II, fol. 136v. en A.A.B. Deel 23, blz. 188.
 
Zelfde datum.
Gecomitteert ende in plaetse van MANNACKER gesurrogeert JOOS DE HONT om te syn Gesworen over de dyckagie van Borgerweerdt.
… hebben daervuyt gecosen, mis desen, JAECQUES VAN YEWERVEN, HARMAN BAL, CHRISOSTIMUS SCHOLIERS, HEYNDRICK VAN ONCHEN, DIERICK DE MOY, JAN DRUMEZ, JAN SELOSSE, ROBRECHT COOLS, PEETER HAUSMAN, JACQUES BREYEL, AERDT VAN THUYLT ende WILLEM SPRUYT, om te syn Policymeesters, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 424. 
 
Zelfde datum.
WOLFF HEESTERS, coopman alhier, als getr. gehad hebbende ELISABETH PELGROMS, weduwe van wijlen HERMAN HERMANS, JAN HERMANS, HERMAN HERMANS en ELISABETH PELGROM, voor zichzelf, HANS BOETS voor zichzelf en gemachtigd door MACHTELT HERMANS met haar man JACQUES VAN DER HAGHEN, Heer van Gottem, en door ELISABETH HERMANS (procuratie Wesel dd. 16-05-1579), GEERT PELGROM, FRANSSOISsone wijlen, testamentair momboir van JERONIMUS en HERMAN HEESTERS, wettige kinderen van de voors. WOLFF HEESTERS, daar moeder af was de voors. ELISABETH PELGROMS, tesamen erfgenamen van ELISABETH PELGROMS verdelen de nalatenschap met daarin o.a. een rente gekomen van LISKEN PELGROMS “haer moeyken”.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 359, fol. 144.

 
23 juni 1579.
Gecomitteert AMMERIE LE BOUCK om te wesen Cappiteyn, in plaetse van AERDT VAN DALE, int Kipdorp, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 426.
 
2 juli 1579.
Alsoo LUCAS ROOSE, JAN ANTHONISSEN ende CLEMENT KERSSEBOOM, gecoren vuyt die vande Confessie van Ausbourg om te volcomen het getal van negen geruert inden religionsfrede, &c.
Voor de katholieken: NIKLAAS MALEPART, JAN GODDYN en MARTEN LOPEZ  welke zich spoedig laat vervangen door ANDRIES VERMEULEN.
Voor de gereformeerde religie: CORNELIS DE REMIALME, PETER AERNOUTS en JAN VAN ROO.
 
JAN GODDYN, ovl. Keulen 1600, was gehuwd met BARBARA VIVIEN.
 Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 433 en Antwerpiensia, Deel 13, blz. 192 en 195.
 
4 juli 1579.
Gecomitteert NICOLAES BOONEN om te wesen clerck aende Croonenborchpoorte ende op te schryven de vrempdelingen ende passanten aldaer, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 435.
 
7 juli 1579.
Geordineert den Cappiteyn BASELIERS, mitgaders synne Supposten, dat sy den Cappiteyn LODEWYCK BLOEMART selen laeten nemen ende volgen in syn vendel.
Geordineert den Cappiteyn VOS dat hy REMY JONDONS sal laeten blyven in syn offitie onder den Cappiteyn QUINGET.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 441.
 
8 juli 1579.
Geordineert CORNELIS DE MEYER om in plaetse van JAN SLEECK (?) te wesen Cappiteyn aen Sint-Joris, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 441.
 
15 juli 1579.
JASPAER BREEBOS heeft procuratie van zijn vader Mr. GIELIS BREEBOS, die nu ter tijd te Madrid in Spanje woont, om diverse zaken af te wikkelen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 358, pag. 240v-241v.
 
16 juli 1579.
WILLEM WALSCHAERT en zijn vrouw CORNELIA VAN ROMMELE verkopen aan NIKLAAS DE VOECHT een erfelijke rente op een huis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 juli 1579.
Geordineert Cappiteyn, in plaetse van HERTSTEEN, FRANCOYS VANDEN STEENE.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 448.
 
20 juli 1579.
Alsoo men bevindt dat het getal vande guldebroederen vanden Ouden Handtboge grootelycx es declinerende, sulcx dat inde selve nu onlancx afflyvich syn geworden over de vyfthien parsoonen, &c. geordineert HENRICK VAN DEVENTER, te wesen guldebroeder.
Gelycke acte op JAN DAEMS, Deken vande Vischcoopers onder den Cappiteyn LAUWEREYS VEREGGEN.
Gelycke acte op RICHAERT JANSSENS, onder den Cappiteyn PEETER DE HOOGE.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 459.
 
22 juli 1579.
Geordineert JAN STROOBANDT omme te wesen Cappiteyn inde plaetse van GUILLAUME MARISCHAL.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 461.
 
27 juli 1579.
…, oft dat men tselve sal vinden aen tverloop van hunnen renten die sy op dese stadt van Antwerpen syn heffende. Welcken achtervolgende hadden:
JASPAR VAN ZURCH, PAUWELS TOUCHER, PHILIPS DE LANDTMETER, CORNELIS DAEMS ende LOYS VERBEKE, Coronellen.
 
JAN PELLICOREN, BARTHOLOMEEUS PELS, HEYNDRICK VAN UFFELE,
JERONIMUS COYMANS ende FRANCHOYS DE CATER, Wyckmeesteren.
 
AUGUSTYN WARYN, Mr. JACOB GENTIUS, HEYNDRICK LEEMANS, JAN GARYN, LION PETIT, FELBIER REYNAUDT, MICHAU ende ANDRIES VERMEULEN, Cappiteynen.
 
MICHIEL HEUS, JAECQUES WALRAVEN, JAN DE PAPE, FRANCHOYS VAN ZURCK, JAN VAN OPBERGEN, Dekens vander Guldens.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 467, 468.
 
28 juli 1579.
Geordineert MICHIEL WACHTMANS om te wesen guldebroeder vanden Ouden Handtboge deser stadt, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 468. 
 
Zelfde datum.
De rechten die LIVINA BEROT, dochter van Mr. JAN BEROT, geh. met AGATHA VAN BERENDRECHT eventueel mocht hebben, van bloedswegen, in het patronaatschap van een “capelrije ghefundeert in de kercke van Sinte Peeters” binnen Leyden “op het Sint Anna altaer” aldaar, draagt zij over aan jonker MELCHIOR VAN BERENDRECHT, JANSSEN wijlen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 359, pag. 594v-596v.
Zie ook Schepenregister n° 371, pag. 229 en n° 120, pag. 463-464, deze bladzijden bevinden zich voor pag. 429. 
 
5 augustus 1579.
Alsoo JOOS FRANS, &c. afflyvich geworden ende syne weduwe vertrocken ende voorvluchtich sonder yet te seggen ende den sleutel vanden huyse latende opde deure steken, &c. dat JAECQUES DE BOT met LIEVEN DE HERDE, Officier, alle goeden int huys geinventarieert ende gearresteert heeft, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 2.
 
6 augustus 1579.
Listen vande Heeren ende parsoonen, &c. te assisteren tot tgene bevonden sal worden nootelyck tot bewaringe deser stadt ende frontieren derselver, &c.:
 
Vande Magistraet:
Hr. JAN VAN STRALEN, Borgemeestere.
Hr. JAN VAN SCHOONHOVEN.
Joncker PHILIPS VAN SCHOONHOVEN.
Mr. WILLEM MARTINY, Greffier.
 
Vande Adjoincten:
HUYBRECHT WACHTMANS.
 
Vuyte Coronels:
JASPAR VAN ZURCK oft PHILIPS DE LANDTMETER.
PAUWELS TOUCHER.
 
Vuyte Wyckmeesters:
HENRICK VAN UFFELE.
CORNELIS DYCKSTRATE.
JEHAN NICQUET.
 
Vuyte Dekens vande Ambachten:
JOACHIM VERMEEREN.
GABRIEL DE HASE.
JOOS LE FEBURE.
ANTHONY MELLINCX.
 
Vuyte Dekens vande Gulden:
MICHIEL HENS.
FRANCHOYS VAN SURCK.
JAN GYSELS.
 
Vuyte Cappiteynen:
ROELANDT PAULETH.
LODEWYCK BLOMMAERT.
JAN GARYN.
 
Vuyte cooplieden:
JEHAN GAEVEL.
SYMON DE DECKER.
JAN DRUMEZ.
JAN VAN STEENWINCKEL.
 
Vande Fortificatiemeesters ende vande Munte:
ADRIAEN VAN BREEN.
ADRIAEN BARDOEL.
 
Dekens vande Schippers:
PEETER VANDEN VENNE.
BARTHOLOMEEUS ZEGERS.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 9,10.
 
7 augustus 1579.
Geordineert PEDRO DE PALMA, te wesen Cappiteyn in plaetse van FRANCISCO VIECAEN.
… in plaetse van LAMBRECHT ROMBOUTS, afflyvich, geordineert ANTHONIS VAN ERPE om te wesen Cappiteyn, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 12, 13.
 
8 augustus 1579.
… geadmitteert JACOBUS BERNARDO CASSIODORUS, REYNIUS MENARDUS SWARTE, THIMAN BRABELE ende JEHAN LEONISIO totter predicatien vande Confessie van Ausbourg, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B Deel 16, blz. 9.
 
11 augustus 1579.
… eenen LAMBRECHT VAN EYGENBIL, Luyckener, soude den vyandt deser Nederlanden voer Maestricht geassisteert ende gevictuailleert hebben, &c. ende voors. LAMBRECHT gebannen syn ende blyven.
Bron: Gebodboeck, vol. D, fol. 204 en A.A.B. Deel 3, blz. 322.
 
20 augustus 1579.
… eenen genaempt HANS DE POORTERE, geboren van Brugge, hem vervoordert heeft in onsse Lieve Vrouwen kercke, syn rappier vuyt te trecken en zeer insolentelyck te smyten nae deghene die inde kercke waren, &c.
Bron: Gebodboeck, vol. D, fol. 206 en A.A.B. Deel 3, blz. 323.
 
28 augustus 1579.
Namen ende toenamen vande clercken dewelcke gedeputeert syn tot assistentie vanden ontfanck vande leeninge vanden halven stuyver ter weken op elcken gulden, &c.
 
Ierste     wyck - JAECQUES GYSBRECHTS.
Tweede  wyck - JAN DRIES.
IIIe        wyck - ANDRIES COBBE.
IIIIe      wyck - HANS EMMENS.
Ve         wyck - JAN BOIDEWYNS.
VIe        wyck - WILLEM SYMONS.
VIIe      wyck - LAMBRECHT DE VOZ.
VIIIe    wyck - NICLAES DE WEERT.
IXe       wyck - MARTEN VAN AMERODE.
Xe        wyck - ABRAHAM DE RIDDER.
XIe       wyck - DOMYNECUS VAN COUWENBERGH.
XIIe     wyck - JAECQUES DE BOT.
XIIIe   wyck - SYMON PARRY.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 28.
 
1 september 1579.
… totten onderhoudt vanden religionsfrede, gecomiteert ROBRECHT COOLS ende PHILIPS OCKAERT, van wegen de catholicque, JAN JOPIN ende BALTASAR VAN EYNDHOVEN, van wegen de religie, JAN GOBAU, den jongen, ende SYMON JORDAENS, van wegen der Confessien, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 30.
 
4 september 1579.
JASPAR DE LAET, geh. met HILLEGONDA GEERTS, geboren tot Bocholt in het Sticht van Munster.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 359, pag. 625v-626.
 
8 september 1579.
Gecomitteert CAREL FIERLINCK te wesen Cappiteyn onder den Coronel STRALEN.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 33.
 
9 september 1579.
Ten verzoeke van JAN PLACQUET, cruydenier, verklaren LIEVEN DE CROKE en BERNAERT VANDER SCHOONDERHAGEN, suyckerbacker, dat alle papieren, tijdens de Furie, zijn verbrand.
Bron: Certificatieboek 1579, fol. 141v. en A.A.B. Deel 23, blz. 241.
 
Zelfde datum.
Geordineert EMERT PELLICOREN om te wesen Cappiteyn onder den Coronel LANDTMETER.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 33.
 
21 september 1579.
Alsoo eenen genaempt HENRYCK WYNANTS, oudecleercooper, hem heeft vervoirdert, opte wachte van levenden lyve ter doot te brengen BENEDICTUS LANGASCUS, poirtere deser stadt, &c.
Bron: Gebodboeck, vol. D, fol. 209 en A.A.B. Deel 3, blz. 327.
 
23 september 1579.
Gecomitteert ANDRIES VAN MANSDALE om te syn Cappiteyn, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 41.
 
26 september 1579.
Gecomitteert PHILIPS LIESAERT om te wesen Deken vande gulde vande Violieren oft Schilders, mits doende den eedt daertoe staende.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 43.
 
30 september 1579.
Gecomitteert LAMBRECHT DE COSTER om te wesen Cappiteyn.
Geordineert Craenmeestere deser stadt, in plaetse vanden afflyviche MARTEN VANDEN BRUELE, Mr. HUBRECHT WYNANTS, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 51, 55.
 
1 oktober 1579.
Geordineert ERASMUS VANDE PARRE omme te wesen Cappiteyn onder den Coronel DOUCKER.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 56.
 
3 oktober 1579.
FRANSOIS ASSELBERCH, metsere, &c., aen die twee torens van der Borse, den sonnewyser voltesetten, &c.
Bron: Rekeningen van den Rentmeester en A.A.B. Deel 36, blz. 119.
 
Zelfde datum.
HENDRIK WILLEMSSEN, alias VAN DE BOSSCHE, verkoopt aan GILLIS HUYVERS een rente op een huis dat gehypothekeerd is o.a. ten bate van de erfgenamen van JAN BOES.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
8 oktober 1579.
Geordineert Mr. FRANCHOYS CHARON, omme te wesen Cappiteyn, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 64.
 
12 oktober 1579.
Gegeven aen JAN DE SAGERE het poortierschap vande Werffpoorte, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B Deel 16, blz. 66.
 
15 oktober 1579.
PHILIPS DE CRAEYERE, metsere, geeft ten erve ABRAHAM STERCK, schaliedeckere, een onvolmaect huys, &c.
Bron: Scab. Prot. 1579, sub Moy & Neesen, I, fol. 85 en A.A.B. Deel 23, blz. 279.
 
Zelfde datum.
In plaetse van ROBRECHT COOLS, mits synen dienst van policymeesterschap, gesurrogeert JACQUES VERVLOET, tot bewaernisse vande geestelycke goeden vande drye biddende ordenen ende Bogaerden, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 68.
 
20 oktober 1579.
Gecomitteert ABRAHAM DE CAUTERE, te wesen een vande Gecomitteerden int segelaershuysken opde Pisternebrugge, in plaetse van HENRICK LAUREYSSENS, &c.
Gelycke acte op BERHOLDT VAN MEURS, in plaetse van BEERNAERT LOYS,&c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 78.
 
21 oktober 1579.
Gegunt JAECQUES DE KEYSERE de laeckenelle in plaetse van JAECQUES DE RESPAILLE, &c.
Geordineert QUINTYN MARCHYS om te wesen Cappiteyn in plaetse van BALTHASAR VAN EYNDHOVEN, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 78, 79.
 
23 oktober 1579.
GUILLAEM STAES, stelt zijn vader JACOBE STAES aan, om het geld te ontvangen van zijn oom DUERCK STAES, wonende te Sittaert in het land van Gulick, dat deze hem schuldig is.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 359, pag. 255.
 
28 oktober 1579.
Gecomitteert HARMAN FRANSEN te wesen Cappiteyn opden Cleynnen Couwenberch, in plaetse van LIEVEN ANDRIESSEN.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 82.
 
3 november 1579.
Geordineert JAN DAEMS te wesen Cappiteyn in plaetse van PEETER BEHAGEL &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 90.
 
7 november 1579.
Mynne Heeren vercleeren, mits desen, tevreden te synne dat JAN THILENS, gevangene van wegen de Gecomitteerde totter policyen, vander hachten sal wesen ontslagen.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 95.
 
13 november 1579.
Gecomitteert om te syn Cappiteyn, in plaetse van wylen CHRISTOFFEL DE MEESTER, MICHIEL EENIS, onder den Coronel JAN GYSELS.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 96
 
28 november 1579.
Op verzoek van JAN VAN VALCKENBORCH, coopman van sydelaeckenen, verklaren GUILLIELME LE PAPE, sydelaeckencoopere, MICHIEL BODE, laeckencooper, GUILLIELME MICHIELSEN, laeckencooper en zijn vrouw ELIZABETH NYS, en AERDT CAPPRUYNS, waeghmeester van boter ende caes, in een zaak over gestolen kaas tijdens de Spaanse Furie.
Bron: Collectanea 1573-82, fol. 304 en A.A.B. Deel 23, blz. 414, 415.
 
3 december 1579.
PEETER FRANS, Clerck, inden name van Mr. CORNELIS DIERICX, Procureur, vercocht NICOLAES VERBLOEMEN ende CORNELIS VERBERT, Scepenen tot Hoboken, twee huysen, &c.
Bron: Scab. Prot. 1579, sub Martini & Kieffel, I, fol. 427v°.
 
10 december 1579.
JASPAR SEGERS, chirurgijn, afkomstig van Woerden.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
11 december 1579.
Gecomitteert tot het clerckschap vande poorte vande Engelsche kaeye JONAS DE CROES, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 140.
 
15 december 1579.
JACQUES BACX, van sHertogenbossche met zijn schoonzoon GOVAERT VAN DYCKE hadden een koopovereenkomst met CRISTOFFEL D’ORLANDE en zijn vrouw DIGNA CORNELISSEN met als getuige FRANCISCO BERNARDIN MALDOTTI.
Bron: Certificatieboek 1579, fol. 454v° en A.A.B. Deel 23, blz. 416.
 
19 december 1579.
Hiernae volghen de parsoonen die vuyt dese stadt vertrocker syn, nyettegenstaende dat sy poorters syn:
ADRIAEN TACQUET.
HENRICK THIBOUT.
ADAM WOUTERS.
PERPEET TABLET.
Weduwe BASEL POLLAERT.
JACOB LANGE.
ANDRIES DE HOEST met synne huysvrouwe.
RUTGEERT ROELANDTS.
Weduwe DIERICK DE VISSCHER.
FRANCISCO CAPPELLO.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 146.
 
22 december 1579.
Op verzoek van JAN CAMPAERT, coopman, verklaren JAN PIERSON, zydelakenvercoopere en WILLEM BASTIAENSSEN, outschoenmaeckere, dat tijdens de Furie, goederen zijn gestolen uit de kelder van JAN LINCKENBORCH.
Bron: Certificatieboek 1579, fol. 421v° en A.A.B. Deel 23, blz. 319.
 
30 december 1579.
KATLYNE LEMS, GODEVAERTSDOCHTERE wijlen, verkocht 29 Carolusguldenen, &.
Bron: Scab. Prot. 1579, sub Moy & Neesen, I, fol. 280v. en A.A.B. Deel 23, blz. 273.
 
31 december 1579.
Meester JAN HEYLEN, gesworen chirurgyn, en zijn vrouw ALIT DE VOS, verkochten &c.
Bron: Scab. Prot. 1579, sub Martini & Kieffel, I, fol. 409 en A.A.B. Deel 23, blz. 278.
 
Enige Schepenregisters te Antwerpen uit het jaar 1579:
 
NICLAES HENRICX, MAERNE HENRICX geh. met GUILLE DE VELAER, de kinderen van FRANCHOIS HENRICX, CLARA en DIGNE HENRICX waren erfgenamen van wijlen HENRICX CLAESSEN tot Empden.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 356, pagina 142-143.
 
MARIE CORNELIS JAN, GIJSBRECHTSdr. geh. met HUYBRECHTE DE BASTOIGNE, MACHTELT CORNELISdr. geh. met PEETER CLAESSEN van Hoorn, poorter van Haarlem, verkopen, volgens procuratie 28 juni 1579 gepasseerd te Haarlem, een huis dat zij verkregen hebben uit de erfenis van hun vader. Welk huis door diens weduwe,  Jonkvrouw MARIE DE VOECHT in 1522 is gekocht. Deze Jonkvrouw heeft een zoon, PIETER VAN BLANCKEROIRT, die te Antwerpen woont.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 356, pagina 274v-276v. (Zie ook Schepenregister n° 361, pagina 492-492v.).
 
ELISABETH DE COERTE geh. met RAFAEL VAN CASTEELE, volgens procuratie 9 augustus 1575 gepasseerd te Curtrijcke en SUSANNEKEN DE COERTE geh. met ABRAHAM CORNELISSEN MORS van Leijden volgens procuratie 16 augustus 1576 gepasseerd te Rotterdam, verkopen hun aandeel in twee huizen die afkomstig zijn van hun grootouders FRANCHOYSE VAN WINDERBEKE geh. met ELISABETH BOUWESSEN. Er worden een reeks familieleden genoemd.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 356, pag. 371-373.
 
WILLEM VAN GULICK geeft volgens procuratie 20 augustus 1579 gepasseerd te Hamborch, zijn dochter CECILIA VAN GULICK, wed. van MARCUS DE WALE volmacht om de erfenis van haar schoonouders, ADRIAEN DE WALE geh. met JEHANNE PAPENBROEX, ten behoeve van haar en haar kinderen af te wikkelen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 357, pag. 1-2v.
 
AGNEETA BLOEMSTEEN, Mr. MARTENSdr. wijlen geh. met Mr. GIELIS BUYSCH wonende te Delft. Zij had een broer, wijlen CHRISTOFFEL BLOEMSTEEN die geh. was met ENA CORNELISdr., wijlen ROBRECHT en TANNEKEN HEIJNS ROBRECHTSkinderen wijlen, waren neven en nichten van moederszijde.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 357, pag. 38v-39.
 
LODEWIJK RATALLER, Raet en Meijster van Rekeningen des Conincs in Hollant, nu te Utrecht wonende, heeft volmacht van zijn vrouw BARBARA DE VOS en van haar broer Mr. JACOB DE VOS, volgens procuratie gepasseerd te Utrecht en Delft, om enig onroerend goed te Antwerpen te verkopen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 357, pag. 279-279v.
 
JEHAN PAULO DE MARLIANO heeft procuratie op 14 januari 1579 gepasseerd te Milanen van zijn broers en zusters, om twee huizen te verkopen, die wijlen hun ouders, FRANCISCO DE MARLIANO die geh. was met HELENE VAN LIESVELT, in 1551 en 
1556 hebben gekocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 357, pag. 303-306.
 
CORNELIS YEMANS VAN SUYLAND, volgens procuratie 14 maart 1579 gepasseerd te Coelen, blijkt hij te bezitten 2/3 van een boerderij gelegen te Sint Jobs int Ghoor.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 357, pag. 479.
 
MERTEN POUCEN geeft, volgens procuratie gepasseerd te Eersel, volmacht om zijn aandeel in een erfelijke rente te verkopen die voortkomt uit de verkoop van een huis in 1577. AERIAEN DE LEEUW wonende te Coelen doet hetzelfde. Beide families worden uitgebreid genoemd. Februari 1579.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 358, pag. 68v.
 
LAMBRECHT BARENTSz. voor zijn vrouw THOONTGE JANS en voor LIJSGEN JANSdr. wed. van JAN DE BRUYN, MARIJKEN JANSdr. wed. van AERDTS DIERCXSz. wonende te Medenblijck, JAN ROELOFFSz., zoon van LIJNTGEN JANSdr. en van JAN JASPERS, volgens procuratie 19 februari 1579 gepasseerd te Dordrecht; Deze personen en anderen verdelen de erfenis van wijlen ADRIANE VAN ROYE, wiens weduwe METKEN PIETERS is.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 358, pag. 110-113.
 
FRANCHOIS DE ROMAMGNIAN voor hem zelf en voor MARIE HUERN, wed. van DOMINICUS BAND, volgens procuratie 31 januari (1579) gepasseerd te Aken. Item voor GIELISEN MASSIS, geh. met ANNA BAND, en voor DOMINICUS en JEHANNE BAND, kinderen van wijlen DOMINICUS BAND die geh. was met MARIE HUERN, volgens procuratie 6 mei 1579 gepasseerd te Ghendt, dit i.v.m. de verkoop van onroerend goed dat in 1573 door FRANCHOIS DE ROMAMGNIAN is verworven.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 358, pag. 226v-231v. (Zie ook Schepenregister n° 360, pag. 322-323.).
 
ADOLFF RETH, goutsmidt, is volgens procuratie 5 mei 1579 gepasseerd te Colen door zijn moeder CUNERA VAN DIJCKE en zijn broeder NICLAES RETH gemachtigd, om een erfelijke rente te verkopen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 358, pag. 370-370v.
 
BARBARA VAN DEN VEKENE, CORNELISdr. geh. met PHILIPS BOUREL, PEETER VAN DEN VEKENE als momboir over FRANCHOIS VAN DEN VEKENE, CORNELISz., JAN DE CLERCK als gemachtigde van zijn vader JACQUES DE CLERCK als mede momboir over FRANCHOIS, dit volgens procuratie 30 december 1578 gepasseerd in de stede Berghen in Henegouwen. Hierbij wordt de nalatenschap van CORNELIS VAN DEN VEKENE, die geh. was met JOHANNA DE CLERCK, de ouders van BARBARA en FRANCHOIS, geregeld.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 358, pag. 438-439v.
 
CATHARINA VERMEER, wed. van LENAERTS ZERLE en haar dochters KATHERINA en ANNA hebben volgens procuratie 20 juli 1579 gepasseerd te Franckvoort, volmacht gegeven om een huis te verkopen dat zij en haar man in 1549 hebben gekocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 358, pag. 518-519v. (Zie ook Schepenregister n° 379, pag. 268.).       
 
MECHTELT HERMANS geh. met JACQUES VAN DER HAGHEN, Heere van Gottem, en ELISABETH HERMANS geven, procuratie 16 mei 1579 gepasseerd te Wesel, aan HANS BOETS om de erfenis af te wikkelen van hun moeder wijlen ELISABETH PELGROMS, wed. van HERMAN HERMANS, deze was nu gehuwd met WOLFF HEESTERS.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 359, pag. 144-145v.
 
ELISABETH HEEREN, wed. van GHIJSBRECHT VAN SANFOORT, nu geh. met NICLAES OISTINCK OISTERLINCK, voor haar zelf en volgens procuratie 21 augustus 1579 gepasseerd in de stede Sint-Geertruydenberghe voor haar dochter GEERTRUYDT VAN SANTFOORT, geh. met LAUREYS PLOECH, verkoopt een erfelijke rente die wijlen haar man in 1552 had gekocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 359, pag. 157-157v. (Zie ook Schepenregister n° 362, pag. 295-295v. en 333v-334v.).
 
HANS VAN UFFELE heeft procuratie 15 augustus 1579 gepasseerd te Utrecht van zijn echtgenote AGNETA VAN LIESVELT en procuratie 16 juni 1579 gepasseerd te Amstelredamme van haar zuster ANNA VAN LIESVELT, geh. met JERONIMUS PITETEAU, om hun aandeel in een huis te verkopen dat hun vader, wijlen JOACHIM VAN LIESVELT, geh. met GABRIELE VERBEKE (nu is zijn weduwe JOSIJNE SMITS), in 1549 hadden gekocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 359, pag. 170-170v. (Zie ook Schepenregister n° 364, pag. 486-489 en n° 365, pag. 162v-163 en n° 369, pag. 114v-116v). 
 
MELCHIOR DU MOULIN verkoopt, volgens procuratie 24 september 1578 gepasseerd in de stad van Roomen, tesamen met zijn broeders en zusters hun aandeel in een huis, dat hun vader wijlen JANNEN DU MOULIJN (die gehuwd was met ANNA SWILTERS) in 1556 had gekocht, aan hun broeder PEETEREN DU MOULIJN.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 359, pag. 180-181v. (Zie ook Schepenregister361, pag. 129-130v).
 
Damoiselle JEHENNE LE BOUCQ, wed. van MICHUEL HERLIN, Senor de Gelayn, stelt haar neef RITCHARDT LE BOUCQ te Valenchiennes aan, om aldaar diverse zaken voor haar te regelen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 359, pag. 241v.
 
CATHARINA LE FEBURE RITSAERTSdr., wed. van HANS HOORT, in de naam van haar zuster MARIE LE FEBURE, wed. van JOST GERLL, wonende te Coelen, verkoopt voor haar zuster een erfelijke rente met divers onroerend goed als onderpand d.d. 7 maart 1579.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 359, pag. 284-284v.
Extra: MARIE LE FEBURE, wed. van JOOS GHEIL, haar dochters zijn MARIE en MAGDALENA.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 370, pag. 267v-268.
 
Mr. GUILLAM VAN BROECK, CORNELISz., voor hem zelf en, volgens procuratie “den 29e dach der hoeymandt 1579” gepasseerd in de stede van Sluys, voor SEBILLA VAN BROECKE, geh. met JANS TAVERNIER, eveneens sterkmakende voor zijn broeder JACQUES VAN BROECKE, wonende te Bethuynen, verkopen tesamen met hun zusters een aandeel in een erfelijke rente, die oorsprongkelijk van hun vader afkomstig is.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 359, pag. 297v-298.
 
ANNA GERO heeft volgens procuratie 7 augustus 1578 gepasseerd te Calis, volmacht van haar man JAN PEREZ FLORIAEN om divers onroerend goed te Antwerpen voor een schuld als onderpand te geven. Er is ook nog een procuratie 12 mei 1578 gepasseerd in de stede van Repelmonde.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 359, pag. 538-539.
 
PEETER VAN BOTSELAER voor hem zelf en volgens procuratie 4 juli 1579 gepasseerd te Dort, voor ELIZABETHA BOELS JANSdr. wier moeder was ELIZABETH VAN DIJCKE i.v.m. de verdeling van de erfenis van haar grootmoeder MARIE BRUGMAN.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 359, pag. 563-564v.
 
ANTHONY ACKENBACH, chirurgijn.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen 1579, f° 129.
 
CAERLE BATE, doctoir en médecine.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1579 f° 512vo.
 
GUILLIAM VAN DEN BROECKE, apothecaris.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1579 f° 178vo en 1594 f° 44vo.
 
LAMBRECHT BRUESELMANS, Mr. LIEVENSsone, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1579 f° 146.
 
DIERICK GORIS, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1579 f° 283vo.
 
ANDRIES JACOBS, JACOBSsone, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1579 f° 283vo.
 
ALARD DE LA RUE, docteur en médecine.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1579 f° 18, 24vo, 1580 f° 9, 95.
 
- 1580 -
 
JOHAN JUNIUS = Buitenburgemeester.
ROGIER VAN LEEFDAAL = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
JOHAN VAN EEUWEGHE.
FRANCIS VAN BOUCHOUT.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
MARCUS VAN WOONSEL.
GODEFROY HAUTAPPEL.
Aalmoezeniers:
JACQUES VANDER VLOET.
PEETER LE MESUREUR.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
Enige misdaden in 1580-82.
FRANS NUYTS verleidde kinderen uit de stad tot buiten St-Jorispoort aan de vaart, om hun rokskens en klederen, die hij verkocht. Hij werd driemaal gegeseld, gebrandmerkt en voor eeuwig gebannen.
HANS MARTENS, van Antwerpen, heeft openbaarlijk liedekens en refreinen gezongen, tot diverse malen, schoon dit van ‘s Heren wege verboden was. Hij wordt veroordeeld tot gevangenis 8 continuele dagen te water en te brood.
Voor woeker werd bestraft ROMBOUT SNELLEKENS.
Bron: Antwerpiensia, Deel 16, blz. 280, 281.
 
In de kroniek van DE WEERDT:
“In 1580 viel van dezen toren (OLV-kerk) van boven onder het uurwerk een steen op het hoofd van den zoon van DIEDERIK DE MOY, koopman van zijde, die op stede daarvan dood bleef”.
Bron: Antwerpiensia, Deel 18, blz. 236.
 
4 januari 1580.
Geordineert omme te syn Hooftlieden vande Poorterye JAN VAN SANTVOORT ende JAN GAMELE, Oude-Schepenen, mitsgaders ADRIAEN VAN BREEN ende JAN PELLICOREN, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 153.
 
6 januari 1580.
Men besluit tot herbouw van het huis “De Halffmane, Gildehuis der Kolveniers, destijds afgebrand tijden de Spaanse Furie. De Dekens zijn JACQUES ANDRIES en PHILIPS VAN DE WALLE. Op het afgebrande huis waren nog renten te betalen o.a. aan JAN GHYSSELS, MARTEN VAN CASTRE, Hr. MICHIEL GOYVAERTS, ANNA DE VAILLE, Hr. ANSELMUS DE ROECK en GILLIS HOFMAN.
Onder leiding van de bouwmeesters FRANS FLORIS de jonge en JAN VAN ZOMERGEM start men de werken. De leveraar van steen is HENDRIK VAN PAESCHEN, metser is JOOS LIMBOS, de timmerlieden zijn JAN MUNTENS en MARTEN WYNS. Het hout is geleverd door MATHEUS DE MOLYN en de witte steen door JAN DARQUENNES. Schaliedekker was HENDRIK GUBBELS. Het uithangbord werd gemaakt door GEERAARD SCHORER, THOBIAS DE HAZE en de “beeldsnydere” OTMAER VAN OMMEREN maken de schouwen.
Bron: Antwerpiensia, Deel 9, blz. 334-337.
 
9 januari 1580.
Op verzoek van de Heer van MONGARMI verklaren JACQUES BERCLAER, out 57 jaren, NICLAES VAN HERZELE, out 63 jaren, DIERICK BEELAERT, out 55 jaren, CORNELIS BEELAERT, out 29 jaren en JACQUES VAN BOCXSEL, out 30 jaren, dat zij allen beroofd zijn door de Spaanse soldaten. Hun buurman NOEL MOREAU bevestigt dit.
Bron: Certificatieboek 1580, fol. 408, 410 en A.A.B Deel 23, blz. 330, 331.
 
Zelfde datum.
DIERICK PLAET stelt zijn oom HENRICK SEVERIJNEN, wonende te Nijmegen aan, om zijn aandeel te ontvangen in de erfenis van zijn vader JANNE PLATEN.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1579, n° 358, pag. 268.
 
11 januari 1580.
ELSKEN WILLEMSdr., van Rijckgrave “int Lant van Bergen”, verzoekt haar oom JANNEN VAN BANCERT, poorter van Antwerpen, om naar Rijckgrave te gaan om zaken i.v.m. de erfenis van haar ouders: WILLEM, geh. met ANNA JOOSEdr., te regelen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 742.
 
14 januari 1580.
GOMMAER DE WEERT, DIONIJSSEN, wiens moeder MARGRIET CUYPERS was, voor hem zelf en volgens procuratie dd. 15-12-1578 gepasseerd te Embden, voor zijn zuster DIGNE DE WEERDT, verkopen hun aandeel in een erfelijke rente die in 1542 is gekocht door hun oud-oom Heer MICHIEL PERRE en die volgens akten gepasseerd te Lyere hen uiteindelijk deel is toegevallen via MONICA PERRE, die de moeder was van MARGRIET CUYPERS.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 361, pag. 304.
 
15 januari 1580.
Ick JAN PEETERS, drayer, &c. vore den toren op den nieuwer Borse, &c.
Bron: Rekeningen van den Rentmeester der sta en A.A.B. Deel 36, blz. 119.
 
18 januari 1580.
Nopende de remonstratie van BRUNO VAN GEVEREN, bode, dat de cooplieden hem te wercke stellende denselven selen betalen van synne reyse ende oyck het rantsoen, indyen hy vande vyanden ghevangen werdde, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 167.
 
19 januari 1580.
- AALTYEN JEELIS, van Luick, in S Janstraate te Haarlem.
Bron: Lidmatenboek N.H. gemeente Haarlem, Gens Nostra 33, 1978, blz. 218.
 
Zelfde datum.
… dat deselve Raetsluyden selen vry ende exempt wesen vande ordinarise wachte, &c dat daeromme PEETER VANDEN VENNE, Deken vande Schippers, desaengaende sal wesen exempt.
Gelycke acte op:
JAN VAN HOVE, Deken vande Houtbrekers.
JAN ROEFF, Deken vande Peltiers.
Mr. GUILLAUME SCHUYLINCK, Deken vande Barbiers.
ADRIAEN VAN OUWEN, Deken vande Huyvetters.
HUYBRECHT SCHILDERS, Deken vande Cuypers.
ROMBOUT VERMEEREN, Deken vande Vischcoopers.
PEETER BOGAERT, Deken vande Hoveniers.
JAN VAN SANTVOORT, Deken vande Lyndraeyers.
PEETER PLUYMMAERT, Deken vande Kleermakers.
JAECQUES VAN DRIELE, Deken vande Oude-cleercoopers.
HANS VAN SPANNENBORCH, Deken vande Meerssen.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 172.
 
21 januari 1580.
Geordineert Cappiteyn BARTHOLOMEUS PELTIER in plaetse van WILLEM JANSSENS.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 177.
 
22 januari 1580.
JAN DE COCQ, GERAARTSz., schipper, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
23 januari 1580.
Geordineert BEERNAERT BLOMMAERT te wesen Deken van Sint-Jobsgulde.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 178.
 
29 januari 1580.
GHYSBRECHT PIGGEN, Jouffr. CATHELYNE PIGGEN met JAN VAN BREEN, haar wettige man, Jouffr. CORNELIE PIGGEN met AERD BORREMAN, haar wettige man, voor hen zelf en in naam van FRANCHOIS PIGGEN, haar broeder, en de voors. AERD BORREMANS als curateur van MARGRIET PIGGEN, de voors. GHYSBRECHT ‘s zuster, “simpel ende innocent wesende”, de voors. JAN VAN BREEN in naam van DIMPNA PIGGEN, huisvrouw van ANTHONIS BOLLAERD, van welke hij gemachticht is bij procuratie, alle kinderen en kindskinderen van wijlen GODEVAERT PIGGEN en Jouffr. JOHANNA VAN BREUSEGEM; JAN GAMEL, oud-schepen dezer stad, Jouffr. ANNA GAMEL, huisvrouw van JACQUES VAN YEWERVEN, Jouffr. MARIE GAMEL, hun zuster, met haar wettige man JACQUES DE LA FAILLE, alle voors. genoemden ook in de naam van Jouffr. JACOBMYNE RUTS, VALERIUSdochter, daar moeder af was ELLISABETH GAMEL en haar man WOUTER BOLLE, ELISABETH RUTS en haar man HANS PUTS, en de “onbejaerde” kinderen van wijlen VALERIUS RUTSZ, gaven te erve aan PEETER VAN MALLE en zijn vrouw MARIA VAN DEN BROECK een huis geheten “den Haen” en nog 2 huizen ernaast, beiden geheten “de Linde”, in de Cammerstraete, die wijlen GILLIS VAN BREUSEGEM en zijn vrouw MARIA DE MERA gekocht hadden op 8 november 1552.
Bron: Schepenregister Stadsarchief Antwerpen, 1580, M.N.II. 419-421.   
 
30 januari 1580.
Geordineert te wesen Cappiteyn HUYBRECHT DRAGON ende dat in plaetse van JOOS DE SMIT.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 198.
 
Zelfde datum.
FRANQOIS NEPHUEUX, JACQUESzoon, satijnwerker, uit Doornik.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
4 februari 1580.
Gecomitteert LENAERT ADRIAENSEN, rosynvercooper, &c. mette schotele omme te gane inde Borchtkercke tot behoeff vande huysarmen, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 205.
 
Zelfde datum.
Notaris PETER VAN LARE alias DE LOVANIO.
Testament van MARIA VAN DER ELST, weduwe van JAN VAN DEN WERVE, gedenkt o.a. haar zonen WILLEM en MAXIMILIAAN, haar dochter MARGARETA, vrouw van ANTOON VAN LEEFDALE. Tot testamentuitvoeders duidt ze aan JAN en PHILIPS VAN SCHOONHOVEN met ROGER VAN LEEFDALE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
5 februari 1580.
Geaccordeert ANTHONI SENECHAL, coopman, om te moigen setten en stellen eenen wintmoelen op het bolwerk, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 207.
 
9 februari 1580.
Gegunt QUINTEN MARCHYS te wesen Ceurmeestere vanden vissche, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 216.
 
17 februari 1580.
MARIE VAN ROMMEL, geh. met FRANCHOIS WALSCHARTS wonen te Luydick, BARBARA VAN ROMMEL, geh. met ROBERT LINGESLOND of KINGSTOND of KINTSLINTS wonende te Londen, verdelen met anderen de erfenis van hun grootvader JAN VAN LOENHOUT en die van hun vader WILLEBOORT VAN ROMMEL in …? heeft bezeten.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 361, pag. 588-593. (Zie ook Schepenregister n° 360, pag. 682-683).
 
19 februari 1580.
JACQUES VAN BERTHEM, geh. met ELIZABETH SPILLAERTS, de wed. van SANCHO DANUNCT, heeft volmacht van een deel van de kinderen van ELIZABETH SPILLAERTS die te Londen wonen (DANUNCT / VAN BERTHEM) om een huis te verkopen dat SANCHO in 1550 bij transport verkregen heeft van JAN SANCHEZ, die men hiet, VAN HEMSEN.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 361, pag. 477v-178v.
 
20 februari 1580.
Geordineert te wesen Cappiteyn HANS VAN DIEPENBEECK, in plaetse van MARCUS HANEGRAEFF, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 233.
 
Zelfde datum.
MAYKEN VAN YPELAER, weduwe ARNOUT JANSSEN, heeft naer doode haers mans, voor haer ende haere kinderen, heeft het leen ontfangen, ende heeft voor haer den eedt gedaen GABRIEL JANSSEN als besetman, cremer wesende inden “Silveren Hoet” opde Oude Borse, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 91
 
24 februari 1580.
Jouffrouwe CATHERYNE DE VINALDE, weduwe wijlen JAN VANDER HEGGHEN, verkoopt aan PETER VAN BREUSEGHEM een erf.
Bron: Scab. Prot. 1580, sub Kieffel & Gillis, II, fol. 104 en A.A.B. Deel 23, blz. 234.
 
Zelfde datum.
PEETER, JAN, ERASMUS en MICHIEL DU MOULIN verkopen aan JAN JACQUEZ een afgebrand huis.
Bron: Scab. Prot. 1579, sub Moy & Neesen, II, fol. 193 en A.A.B. Deel 23, blz. 247.
 
4 maart 1580.
PEETER VEYLS, koopman, verkocht aan FRANCHOISEN LYCOOPS een ledig erf.
Bron: Scab. Prot. 1580, sub Moy & Neesen, I, fol. 294 en A.A.B. Deel 23, blz. 166.
 
Zelfde datum.
NIKLAAS DE WATTENY alias LE HEU, NIKLAASzoon, koopman, uit Doornik.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
5 maart 1580.
Op verzoek van WILHELMINA BLOCKHUYS verkoopt de Amman het huis “Sint Jan”, eigendom van HENDRIK WILLEMSEN, alias VAN DEN BOSSCHE, aangekocht door JAAK DE SCHEPPER, ten bate van WILHELMINA BLOCKHUYS. Het huis staat met een hypotheek ten voordele van o.a. de kinderen van JAN BOES, deze van JAAK BAS, GILLIS HUYVERS en JORIS BAEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
9 maart 1580.
CORNELIS MERTENS, vleeschouwere, en MARGRIETE PAUWELS verkopen een jaarrente op een erf van een afgebrand huis.
Bron: Scab. Prot. 1580, sub Martini & Kieffel, II, fol. 262 en A.A.B. Deel 23, blz. 183.
 
Zelfde datum.
ELIAS VAN GREVENBROECK en zijn vrouw PETRONELLA VOLMARS, JAN BAPTIST en CATHARINA VOLMAERS verkopen aan ANDRIES VAN EERTVELDE een rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
12 maart 1580.
ADAM REYNIERS, PEETER REUSSEN, laeckenbereyder, en PEETER DE BOT, schoenmaecker, verklaren dat DIEGO DE FANTOGA hun tijdens de Furie geholpen heeft en bescherming gegeven heeft. Getuigen bij deze akte: JACQUES SOPHIE en NICLAES ANCHORA.
Bron: Protocollen van Notaris J. Nicalaï, Sr. 1579-83, fol. 41v° en A.A.B Deel 24, blz. 217.
 
21 maart 1580.
HENRICK VAN WACHTENDONCK, geboren van Mechelen, blijkt volgens procuratie d.d. 21-3-1580 gepasseerd te Berghen in Henegouwen, bezit in Antwerpen te hebben.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 485v-486.
 
22 maart 1580.
JAN VAN SCHOONHOVEN, doude, suyckerbackere, verkoopt aan MARIE AERTSSEN, weduwe van wijlen JAN HERMANS een erf van een afgebrand huis. Haar schoonzoon GUILLIELME VAN EYNDE gaat een nieuw huis metselen.
Bron: Scab. Prot. 1580, sub Moy & Neesen, I, fol. 635v. en A.A.B. Deel 23, blz. 243.
 
Zelfde datum.
Jonker WAELRAVEN VAN WITHENHORST heeft procuratie dd. 22-3-1580 gepasseerd te Deventer van zijn echtgenote MARGRIETE VAN DOERNE (dochter van JAN VAN DOERNE en JOSIJNE VAN ERP) om een erfelijke rente op de stad, die haar vader in 1564 heeft gekocht, te verkopen aan WILLEM WILLEMSEN VAN TATERBEKE, coopman van Eyndhoven.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 361, pag. 614-614v.
 
26 maart 1580.
PEETER WERNAERTS, als DE VRIESE, wonende te Dordrecht en andere familieleden i.v.m. de erfenis van hun broeder HANS WERNAERTS.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 793v-794.
 
29 maart 1580.
Ick JORIS VERBRUGGHEN scilder, bekenne &c. ende dat ter saecken van het torenwerck op der nieuwer Borse alhier, &c.
Bron: Rekeningen van den rentmeester PETER PANHUYS en A.A.B. Deel 36, blz. 119.
 
30 maart 1580.
Geordineert CORNELIS WALRANS omme te wesen Cappiteyn in plaetse van GUILLIAM DYCK.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 283.
 
Zelfde datum.
- GEERTRUD MAURIS van Antwerpen jungedr.
- CAERLE VAN DEN BRUECK wt Flaenderen.
- JERONIMUSSEN KUEMAN (JERONIMUS COIJMANS) mit sin husvrow     
  CONSTANTIA SPINELLI van Antwerpen.
Bron: Lidmatenboek N.H. gemeente Haarlem, Gens Nostra 33, 1978, blz. 218.

 
31 maart 1580.
Notaris JACOB DE KIMPE.
Testament van JAN VAN MARTSELAERE en zijn vrouw ELISABETH LEUNES.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
1 april 1580.
HENRICK NOUTS, MICHIELSSEN(zoon) wijlen, heeft procuratie d.d. 1-4-1580 gepasseerd in de stad van Coelen, van LUCINE NOUTS, zijn zuster, om een erfelijke rente te verkopen die MICHIEL NOUTS, geh. met ANNA SMITS, in 1555 hebben gekocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 182, 630-631. (Zie ook Schepenregister n° 365, pag. 165v-166, 403, 404v, 442-442v en Schepenregister n° 366, pag. 389v-390). 
 
Zelfde datum.
PAUWELS GUENS voor den wyser te vergulden boven op den toren (van de nieuwe Beurs).
Bron: Uit de rekeningen van den Rentmeester en A.A.B. Deel 36, blz. 120.
 
8 april 1580.
FRANS YSEBOUTS transporteert aan CATHARINA, HANS en ANNA BODE, alsook aan de kinderen van MARIA BODE een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
10 april 1580.
ANNA DE NECKER, wed. van JOACHUMS VAN DUYNEN, en haar beide zoons, volgens procuratie dd. 10-4-1580 gepasseerd te Vlissingen, i.v.m het naderschap op een huis.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 361, pag. 123.
 
12 april 1580.
PAULYNE BRUGMANS verkoopt twee negende gedeelte van een ledig erf waarop gestaan heeft het huis “de Tafelronde”, afgebrand tijdens de Spaanse Furie.
Bron: Scab. Prot sub Martini & Kieffel, II, fol. 36v. en A.A.B. Deel 23, blz. 166.
 
Zelfde datum.
CATHARINA JANSSENS heeft procuratie dd. 12-4-1580 gepasseerd te Colen van haar man MARTEN VAN BUYTEN, om een huis te verkopen, dat ze in 1570 hebben gekocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 361, pag. 345v-346. (Zie ook Schepenregister n° 375, pag. 4).
 
14 april 1580.
PEETER DENS, van Gierle, is 20 jaar bij de Vrouwenbroeders geweest, heeft ook de kap aan gehad en grote slavernij gedaan, heeft Dr. JOANNES MEYERUS, provinciaal, die zeer lang ziek heeft gelegen, nu kortelings overleden, trouw bijgestaan, &c.
Bron: Antwerpiensia, Deel 15, blz. 295.
 
18 april 1580.
THOMAS HUJOEL, coopman, geeft ten erve aan DAVID LEEUWAERTS, suyckersiedere, een stuk ledig erf, &c.
Bron: Scab. Prot. 1580, sub Kieffel & Gillis, I, fol. 511 en A.A.B. Deel 23, blz. 195.
 
Zelfde datum.
Geordineert CORNELIS LANGEVELT, &c. sal gebruycken het veer tot Waelhem ende dat à rayson van eenen halven stuyver vanden parsoon te voete ende eenen stuyver voor het peerdt, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 296.
 
21 april 1580.
BASTIAEN LEERZE, MARGRIETE VAN GOLTZ, ANTHONI LE ROY, FRANCHOIS HUYSRAET en LOYS LEERBILS, bewoners van de Braderijstraat.
Bron: Requestboek 1579-80, fol. 205 en A.A.B. Deel 23, blz. 173, 174.
 
27 april 1580.
PEETER TACK, JANSsone, heeft procuratie d.d. 10-8-1580 gepasseerd te Emerick van zijn moeder PEETERNELLE PEETERS, wed. van JAN TACK, om haar aandeel in een huis te verkopen dat haar man in 1575 had gekocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 239-240.
 
29 april 1580.
Geordineert, &c. dat sy van deser stadtswegen selen goeden ende erven PEETER DE LICHTE ende AELBRECHT VERSPREET, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 16, blz. 316.
 
3 mei 1580.
JAN BENNENS, MICHIELSSONE, heeft alles verloren in de Furie. Verzoekt om de baan van Segeleerschap vande bieren.
Bron: Requestboek 1579-80, fol. 219 en A.A.B. Deel 24, blz. 241.
 
6 mei 1580.
ALARD DEL TOMBE, FILIPSzoon, satijnwerker, uit Tourcoing.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
13 mei 1580.
Mr. DAVID PLAISIER, chirurgijn, afkomstig van Ziericksee.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
20 mei 1580.
JAN VAN KESTELT verkoopt NICLAES VERSTAPPEN, houtbrekere, jaarlijks erfelijk 20 Carolusguldens op een erf.
Bron: Scab. Prot. 1580, sub Moy & Neesen, II, fol. 344 en A.A.B. Deel 23, blz. 248.
 
21 mei 1580.
Geordineert HANS HAPPAERT, weerdt inden “Witten Hondt”, te wesen Cappiteyn.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 17, blz. 330.
 
25 mei 1580.
Geordineert om te wesen Cappiteyn: JAECQUES DE GEELGIETER.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 17, blz. 330.
 
27 mei 1580.
NEELKEN JOOSEN, wed. van ANTHONIS MATHJSEN, wonende te Middelborch in Zeeland, was de zuster van MAEYKEN JOOSTEN, die de moeder was van wijlen GHIJSBRECHT VAN AEMSTEL.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 502-503v.
 
31 mei 1580.
Geordineert CORNELIS SCHUYLENBORCH, clerck aende Pisternepoort.
Gegundt GEERAERT VAN RES omme te wesen meter vande lynnenelle, in plaetse van wylen NICLAES VANDER AST.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 17, blz. 332, 333.
 
3 juni 1580.
Geordineert PEETER LULS omme te wesen Cappiteyn onder den Coronel HANS GYSELS.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 17, blz. 333.
 
9 juni 1580.
PEETER VAN VENLO te Nuys heeft zijn aandeel ontvangen in de erfenis van zijn zuster wijlen ANNA VAN VENLO, die geh. was met PEETEREN VAN DEN PLASSE.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 264.
 
13 juni 1580.
GUILLE STEPPE, uitgelopen monnik, verzoekt financiële bijstand.
Bron: Antwerpiensia, Deel 15, blz. 295.
 
16 juni 1580.
Geordineert HANS CLAES om te wesen Busmeestere vanden ambachte vande Oude-cleercoopers, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 17, blz. 345.
 
18 juni 1580.
THIJS WELEN en THOEN WELEN, gebroeders wonende te Weert, verkopen de helft van een huis dat hen is nagelaten door LIJSBETH VAN YSSEN, wed. van JACOB WELEN, welk huis JACOB in 1548 heeft gekocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 687-688.
 
19 juni 1580.
JAN VAN HOV(E), PEETERSSEN, wiens moeder was JACOMIJNE CREEMERS, voor zichzelf en gemachtigd, volgens procuratie dd. 16-6-1580 gepasseerd te Londen, van zijn broeder RITCHAERDT VAN HOVE, zijn voldaan van hun momboirs.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 361, pag. 239.
 
20 juni 1580.
Gesurrogeert inde plaetse van WILLEM SPRUYT, Policymeestere, JACOB VAN LEYE.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 17, blz. 348.
 
Zelfde datum.
Gewezen kloosterzuster, MARIE SPRUYT, van Roosen-bij-Aalst, &c. verzoekt een vergoeding en geregelde alimentatie.
Bron: Antwerpiensia, Deel 15, blz. 296.
 
22 juni 1580.
CATHALYNE VAN EECKHOVEN, weduwe van HUYBRECHT VAN VALCKENSTEYN, vermoord tijdens de Furie, had van haar schoonmoeder CATHALINE MERTENS wat geld geleend. Deze wil haar geld terug.
Bron: Requestboek 1579-80, fol. 279 en A.A.B. Deel 24, blz. 241, 242.
 
Zelfde datum.
Mr. HENRICK STERCK JANSz. woont nu te Madrid in Spaenginen, zijn grootmoeder was ANNA MANAERTS, geh. met JAN DE JONGHE, ridder en buitenburgemeester der stad Antwerpen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 175-175v.
 
23 juni 1580.
NICLAES DE MOOR, JACOBSsone, chirurgijn, afkomstig van sHertogenbossche.
GIJSBRECHT WEMMERSsone, kleermaker, uit Nijmegen.
Bron: Poortersboek Antwerpen.
 
27 juni 1580.
… hebben ADRIAEN VAN MOERBEKE het opschryven ende taeffelhouden vande ossen alhier gegunt voorden tydt van eenen jaer, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 17, blz. 353.
 
30 juni 1580.
JACQUES MIROU, JACQUESSEN wijlen, verkoopt, volgens procuratie gepasseerd te Ferrare, zijn aandeel in een erfelijke rente die zijn ouders wijlen JACQUES MIROU, die geh. was met MARIE VAN DIJCKE, in 1551 hebben gekocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 770, 774v-775.
 
2 juli 1580.
BONAVENTURA BODDECKERE te Lubeke verkoopt divers onr. goed dat hij sedert 1566 heeft verworven.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 653v-655 en 710v.
 
Zelfde datum.
PETER VAN DALE, heer van Gistel, en JACOB RYKBOSCH treffen een minnelijke overeenkomst i.z. hun huizen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
5 juli 1580.
Geordineert JAN BOUSYN te wesen Cappiteyn in plaetse van wylen JAN MARTYN.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B Deel 17, blz. 357.
 
11 juli 1580.
NICLAES MOLS, geh. met JOHANNA VAN ROSSEAU, hebben in 1579 een huis te Cruyninghen verkocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 773v-774.
 
12 juli 1580.
Geordineert omme te wesen Cappiteyn PEETER ROUWAERTS, in plaetse van GHEERAERT DIRICX, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 17, blz. 362.
 
13 juli 1580.
JAN VERSCHOOTEN, PEETERSzoon, coopman van Meenen, geh. met BERNARDIJNE PLOEBIER, LENAERTSdr., nu wonende te Antwerpen, maken hun testament.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 361, pag. 54-54v.
 
16 juli 1580.
WILLEM DE SMIT en zijn vrouw MARIA VAN DEN BULCKE verkopen aan JAN DE SOMERE een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 juli 1580.
CATLIJNE THIELENS, WILLEMSdr. wijlen, geh. met ABRAHAM VAN DEN RADE (VAN RODE) geven procuratie d.d. 19-7-1580 gepasseerd te Vlissingen en SUSANNA THIELENS (CATLIJNE haar zuster) geh. met LENAERDE VAN DEN BOOM van Diest volgens procuratie dd. 20-7-1580 gepasseerd te Amsterdam. Zij verkopen hun aandeel in een huis tesamen met anderen dat behoorde aan hun (groot)ouders REIJMERE THIELENS geh. met CATLIJNE VAN PRAET (wed. van DIERICX WALRAVEN) en dat dezen hebben gekocht in 1542.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 656v-657v.  
 
23 juli 1580.
JAN TELLER geh. met ELIZABET DE HELT uit Engeland, verkopen een erfelijke rente die wijlen GHIJSBRECHT DE HELT, haar broeder, in 1565 heeft gekocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 277v-278v.
 
26 juli 1580.
Gegundt MATHYS LE VASSEUR het offitie nu ter tydt vacerende byde afflyvicheyt van CORNELIS VERMEYEN inde Groote Wage alhier, &c.
Geordineert THOBIAS VAN HOVE, coopman, te wesen Cappiteyn, in plaetse van ANTHONIS VAN ERPE, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 17, blz. 374.
 
2 augustus 1580.
ZWERT WILLEMSEN, geh. met BEATRICE LOEFFS, wonende in de stede van Grave, heeft procuratie d.d. 2-8-1580 gepasseerd aldaar, van andere leden van de fam. LOEFFS. Voorts heeft hij procuratie d.d. 2-8-1580 gepasseerd te Venlo, van SYMON KAELL en andere leden van deze familie. DIERICK SPRONK, PEETERSsone, te Breda, allen erfgenamen van hun “moye” CHRISTMA KAELEN, zowel van vaderlijke als moederlijke zijde, laatstgenoemde was gehuwd met HENRICK DE LA TORRE, die bezit hadden te Antwerpen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 451-451v.
 
8 augustus 1580.
HENDRIK MOONS verkoopt aan JORIS VEKEMANS een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
10 augustus 1580.
DIGNE VAN CLAPPELAEN, geh. met GHIJSBRECHT VAN MIRLAEN, wonende te Norenborch, verkopen volgens een procuratie d.d. 10-8-4576 aldaar gepasseerd, een erfelijke rente, zoals ze die in 1568 hebben gekocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 235v-315v.
 
11 augustus 1580.
JAN JANSEN VERMEYEN wonende in den Hage in Holland, is geh. met WILLEMKEN LAMBRECHTS WILLEMSEN; NICLAES, zoon van wijlen JOOS CLAESSEN, die geh. was met LIJSBET WILLEMS, MARIE JANSSEN geh. met WILLEM JOOSTEN, NICLAES zijn broeder, beiden te Dordrecht. Allen zijn familie en er worden meer familieleden genoemd.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 151-151v. 
 
Zelfde datum.
GREGORIUS PETITPAS, BERNAERSSEN, wonende te Hamborch heeft procuratie dd. 11-9-1580 gepasseerd te Otterendorf en ALEXANDER VAN BRUXAL (zoon van Mr. PEETER en CATHARINA VAN BRUXAL) wonende te Hamborch, heeft procuratie gepasseerd dd.24-5-1579. Hieruit blijkt dat ze huizen in Antwerpen hebben gehad die zijn afgebrand. Deze goederen zijn afkomstig van ALEXANDER VAN BRUXAL, de Oude. Voorts is er sprake van een procuratie die in 1561 te Bremen is gepasseerd.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 361, pag. 398-399v, 405. (Zie ook Schepenregister n° 365, pag. 6-6v, n° 367, pag. 221v, 229v. en n° 380, pag. 346v-347.
 
13 augustus 1580.
Alsoo de Capiteyn DUVOORDEN, in het “Geschildert Huys” vertheert heeft met synen volck, &c. geordineert deselve somme betaelt &c. worden gerembourseert van oft vuyt de goeden van JEACQUES MELYN, gevanghene, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 17, blz. 394.
 
Zelfde datum.
CHRISTOFFEL WELSER verkoopt volgens procuratie gepasseerd te Augsburg een huis dat hij in 1560 heeft gekocht van BERTHOLOMER WELSER te Augsburg.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 659v-661. (Zie ook n° 361, pag. 379, n° 366, pag. 619-620v en n° 371, pag. 159v en pag. 436-437).
 
17 augustus 1580.
GERARD VAN GAMEREN voor zichzelf en zijn zwakzinnige zuster ratificeert de verkoop van een aantal huizen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
22 augustus 1580.
Geordineert AERDT BORMANS cum suis, Gecomitteerde totten ontfanck vande LIIm guldenen, dat sylieden van stonden ane JOACHIM STEYDELIN, JAN DE POORTERE, GIELIS WOLFFWINCKEL ende JAN VANDEN STEENE, als Superintendenten vanden ontfanck vanden vyffden hondersten penninck, tot behoeve ende remboursement vande selve LIIm guldenen, &c.
Het Breede-Raadboek van 1579 geeft de namen van de personen die bijdragen tot de lening van 52.000 gulden en geeft tevens een inzicht in de financieële positie van veel Antwerpenaren.
Ierst vande vyffthien persoonen die ter maent souden opbrengen 1.000 gulden:
1.  JOSEPH DE SMIT met GILLIS DE SMIT.
2.    JACQUES LE MER met zyn huysvrouwe.
3.    CORNELIS PRUYN.
4.    GILLIS WOLFFWINCKEL.
5.    JAN DE LA FAILLE.
6.    JACQUES DE LA FAILLE.
7.    GILLIS HOFMAN met ANTHONI ANCELMUS.
8.    FRANQOIS VANDEN CRUYCE met synen zone.
9.    De weduwe van GEERARD STERCK.
10. ANTHONI, NICLAES ende LOUYS MALAPERT.
11. CHRISTOFFEL SPECKHOUWER met LENARD MAILLET, elck 500.
12. ANTHONI DE VILLIERS, MICHIEL DE MOLIN ende PETER PANHUYS, elck voor 1/3.
13. De weduwe van ANTHONI BOOT met MATHEO BOUDAEN of BONDAEN.
14. JAN DUNGENS of DINGHENS met zyne sonen.
15. De weduwe van JAN DE CAMERMA met haer sonen ende behouwtzonen.
 
Vanden 400 gulden ter maent:
1.    VINCENT ende JOOS DE SMIT, VINCENTSSONEN.
2.    JAN VAN ROO, van Utrecht.
3.    JAN VAN HOVE.
4.    PEETER VERGOES, VAN DER GOES.
5.    AERT VAN EEDEN.
6.    SIMON DE DECKER.
7.    ROBERT VAN AEFTEN.
8.    ROBERT VAN AECKEREN.
9.    JAN VAN SANTVOORT.
10. PEETER HELMAN ende sonen.
11. CLAUDE HENNIN ende broeder.
12. JAN CELOS(SE).
13. De weduwe SCHOLIERS ende HANS, haren sone.
14. JAN VAN WOONSEL ende sonen.
15. GEERARD FOEL.
16. ADRIAEN TACQUET.
17. LAZARUS ende JORIS KESSELAER.
18. NICASIUS LOUVAY.
19. JAN GOUTIER, PUTIER.
20. HENRICK TIBOUT.
21. De Fabriek en Capitel van Onser-Vrouwen.
22. Den Abt van Sint-Michiels.
23. FRANCHOIS MESSING met de weduwe “int Vlies”.
24. NICLAES VERJUYS.
25. ADAM WOUTERS.
 
Van de 200 gulden ter maent:
1.    JAN DE DONCKER ende behoutsone.
2.    JAN DE CARNE, doude.
3.    HENRICK VAN LEMENS, geh. met een dochter DE LA FAILLE.
4.    De weduwe DE VISSCHERE.
5.    JACQUES BRAILLEN.
6.    HENRICK FOULLEN.
7.    JAN FOURMENOIS.
8.    LAMBRECHT VAN GERSTHOVEN, GERSHOMS.
9.    De weduwe BOUDRIS, BONDRIS ende PIETER VERHEYDEN.
10. PETER ARNOUTS.
11. JAN VAN ROYE, de lynwatier.
12. CHRISOSTOMUS SCHOLIER met de weduwe NUYTS.
13. Hr. PETER VAN DALE.
14. HENRICK MOINS.
15. PETER DAVID ende compaignie van DELIOTS.
16. PETER HAUSMAN, HANSMAN.
17. JORIS SPANNENBERGE.
18. MAGIS CARLIER.
19. De weduwe ROBIAENS.
20. De Rentmeester NYVERSELE, IMMERSEEL.
21. PETER RUBIS.
22. JORIS GHYS.
23. JAN HOEN ende DOMINICUS VAN UFFELEN.
24. JOACHIM STUDELINGH, STEDELINCH.
25. De weduwe van HOYKEN met JAN JOPPIN, FOPPIN ende compaignie.
26. FRANCISCO CAPELLO.
27. LOUYS CLARIS(SE).
28. JAN BASELIERS met syn moeder.
29. BARTHOLOMEO BALBY oft PINELLY.
30. FRANCHOIS SCHOT.
31. CORNELIS SCHOT.
32. BARTHOLOMEO FAVOLY, JANNOLII.
33. GLAUDE HERLIN, HERLYN.
34. HUYBRECHT WACHTMAN.
35. De weduwe van ACHTERHOUT.
36. JAN DE BRUYN.
37. CLEMENT KERSBOOM ende compaignie.
38. JAN VAN ACHELEN met zyn kinders.
39. HENRICK VANDEN PUTTE.
40. JAN JACQUES.
41. MARTIN BARON.
42. LAMBRECHT BOUTIN, BONTIN.
43. LAUREYS RYCX.
44. PIETER CORNELIS, zydevercooper.
45. CORNELIS GRAS ende compaignie.
46. ANDRIES VAN HOUSTEN ende de weduwe ROGIERS.
47. GUILLAM VAN HOOCHSTRATEN.
48. JACQUES DE LANGAIGNE
  met LAMBRECHT VAN KESSELT, geh. met ELISABETH DE SMIT, dochter van  
  VINCENT DE SMIT, hun dochter ELISABETH tr. met JASPAR REVELASCO,  
  ovl. 1607.
49. GLAUDE BLONDEL ende compaignie van FAESSEN.
50. JACQUES SANGLIER.
51. THOMAS BETTEN.
52. PETER DABLEN, DABLIN.
53. JAN DE LA FAILLE, den jongen, gehouwt.
54. SIMON FOURMENOIS.
55. MARTIN BERNAERTS ende compaignie.
56. JAN VAN STEENWINCKEL ende JAN of JAC. GAMEL, elck 100 gulden.
57. JACQUES DE VELAER, FERNANDO NASERA ende ANTHONI SPE(E)CK, elck een derdendeel.
58. MARCUS PELS, NICLAES STERCK, OLIVIER VANDEN MEERSCHE ende PETER VAN ECKE, elck 50 gulden ter maent.
59. NICLAES BONNECROY, PHILIPS NUTIUS, boeckvercooper, PETER VAN OFFENBERGH ende PEETER VALCKENIS, elck 50 gulden.
60. PEETER DE HAZE, huydevetter, JAN DE BITTER, AERT FABRI, JAN VAN VALCKENBORG ende GERARDT HESSEL, elck 50 gulden ter maent.
 
Vande 100 gulden ter maent:
1.     FERNANDO GILLIS.
2.     MELCHIOR CHRISTOFFELS.
3.     CHRISTOFFEL THYS.
4.     JORIS SAUTERNEL.
5.     JAN BODE, den ouden.
6.     BERNARD SMYT, brouwer.
7.     De weduwe KINT.
8.     De weduwe van ZEGER VAN ONCEN.
9.     HANS SPANNENBERGH, met de weduwe JOCHIM VAN LIESVELT.
10.  PETER ende FRANCHOIS VAN SURCK.
11.  De Postmeester TAXIS ende gebroeders.
12.  De weduwe van RAES VAN BRECHT.
13.  FRANCHOIS VERMEYEN “inde Croone” int Kipdorp.
14.  DAVID HEMS, olievercooper.
15.  FRANCHOIS LEFORT.
16.  JAN HEMSEN, lymvercooper.
17.  HANS VANDER GOES.
18.  HANS STERCK.
19.  JAN HENS, lakencooper.
20.  JACQUES SCHOT, inde Hoochstrate.
21.  ANDRIES DE FORMESTROU.
22.  PAUWELS PARMENTIER.
23.  ANDRIES VAN BRUESEGEM ende HANS VAN ONCEN.
24.  PETER VAN OVERBEKE.
25.  AERT VERMEREN ende NICLAES DE GROOT.
26.  LUCAS TAYART.
27.  AERT KINT.
28.  ADRIAEN BERDOUL.
29.  NICLAES BOUDECHON.
30.  MARTIN VAN DIFNE ende JACQUES VERVLOET ende compaignie.
31.  PEETER ende MICHIEL van QUICQUELBERGE ende compaignie.
32.  JACOB LANGE met synen sone.
33.  FRANQOIS VAN PIET.
34.  HERMAN BAL.
35.  JACQUES VAN NYEUWERF ende A(E)RT VAN THUYLT, elck 50 gulden ter         
       maent.
36.  JAN DRUVE.
37.  PERPEET TABOLET.
38.  CORNELIS DE CUYPER.
39.  JAN SATTYN met zyn kinders.
40.  HANS KINT, cruyenier.
41.  PETER VAN BREUSEGHEM.
42.  ROBERT DRAGONS ende compaignie.
43.  JAN BRANT.
44.  SEBASTIAEN VAN UTRECHT ende FRANQOIS DE CATER.
45.  NICLAES VAN HERP ende compaignie.
46.  PHILIPS HOCKART ende PETER VERJUYS.
47.  JACQUES ALEWYN ende compaignie.
48.  PEETER SMITSARDT met zyn compaignie.
49.  PAUWELS RATAEN.
50.  WOUTER BOSSCHAERT.
51.  JAN VAN BREEN.
52.  DANIEL VAN GEEL.
53.  PEETER DE MOLENER ende JAN VANDER BEKEN.
54.  BALTHEZAR HARTSTEEN.
55.  FRANCHOIS YSEBOUT.
56.  JAN GEBOUT, den ouden.
57.  JOOS DE LA FLIE met de weduwe FLIE.
58.  JAN CORSTEN, brouwer inden “Snoeck”.
59.  JACQUES LE POIVRE ende HANS BOULART.
60.  JACQUES LE ROYE.
61.  JASPAR CHARLES.
62.  ADRIAEN ende JAN DE LA BARRE ende compaignie.
63.  JORIS MARISCHAL ende NICLAES PARMENTIER.
64.  JAN DE FRANCQUENILLE ende compaignie.
65.  JAN DE SMYTER ende compaignie.
66.  De weduwe ende erfgenamen van JERONIMO DE LA CROIX.
67.  LENARD GOESSENS, weert “int Hoefyser”.
68.  LUCAS SMIT, inde Hoochstrate.
69.  NICLAES MERTENS, in “Swanenberg”.
70.  PETER BASELIER.
71.  PEETER VANDEN BERGE, lakenvercooper.
72.  Hr. PAUWELS VAN HERSBEKE, Ridder, Heer van Bruinisse.
73.  PETER MESUREUR ende compaignie.
74.  ROGIER ROELANTS oft zynen facteur.
75.  THOMAS HUJOEL.
76.  TOUSAIN VASSAEL met zyn kinders.
77.  JACQUES PELGRIM.
78.  NICLAES ende PETER VAN THUYNEN.
79.  De weduwe van GEERARDT VAN MECHELEN met hennen broeder WILLEM  
       VAN LUBEECK.
80.  SIMON DE CONINCK met syn kinders.
81.  HERMAN LEYS.
82.  ARNOUT RADEMAKER.
83.  JAN WALE.
84.  ANTHONI CLAES, keteler.
85.  LOUYS DU BOIS ende JOOS VAN OVERBEKE, elck 50 gulden ter maent.
86.  MICHIEL TACQUET ende HANS GEERARTS.
87.  GUILLAM COPPIN ende JERY DORVILLE ende compaignie.
88.  PETER CASSIER.
89.  HANS VAN HOOCHSTRATEN.
90.  CORNELIS BEYERLINCK ende ADAM REYNIERS, elck 50 gulden ter maent.
91.  AERT BORMANS ende LAUWEREYS VAN BERRINGEN, elck 50 gulden ter 
       maent.
92.  JAN ende JOOS VANDEN STEEN, elck 50 gulden ter maent.
93.  BARTHOLOMEEUS MICHIELSSENS ende JEROMINUS HUJOEL, elck 50    
       gulden.
94.  CORNELIS GRAMAYE ende ANTHONI MUET, elck 50 gulden ter maent.
95.  JAN DE POORTER.
96.  JAN DE MAREZ, den Jongen, ende BAUDUWIN ROOVERS, elck 50 gulden.
97.  JAN CASSIOPIN ende PETER DE HAZE, inde Hoochsetterstrate, elck 50 gulden.
98.  JAN DE LA VLIE int “Gulden Hoot” ende SEBASTIAEN DE CUYPER, cruyenier,
       elck 50 gulden ter maent.   
99.  HENRICK VAN ONCEN ende DIERICK DE MOY, elck 50 gulden ter maent.
100.NICLAES RAMPART ende AMAND VANDER EGGEN, elck 50 gulden.
 
Vande vyftich gulden ter maent:
1.     AERT FRANCK.
2.     CHRISTOFFEL DE MEERE, aende Borse inden “Wyser”.
3.     PETER ende FRANQOIS VAN EERCK.
4.     BAUDEWYN BACLE.
5.     ADRIAEN VAN BRUESEGEM.
6.     HENRICK DE HAZE.
7.     JAN CAMPART.
8.     De weduwe van MARCUS PERIS, PEREZ, = URSULA LOPEZ.
9.     JACQUES SCHOT, sydevercooper, inde Dornickstrate.
10.  LANCELOT BENOICT ende compaignie.
11.  YPOLIT VAN UFFELEN met syn behoutsone.
12.  GOMALT INDE BEEMPD.
13.  AERT HOFFMAN.
14.  AUGUSTYN SABOT, leervercooper.
15.  CORNELIS ROGIERS, RASIERS, silversmit.
16.  JACQUES GILLIS.
17.  BALTESAR WRYTHOFF.
18.  LOUYS DEL BECK, lakencooper.
19.  ANTHONI MALFAICT ende gebroeders, ammelakenvercoopers.
20.  ANTHONI CARLIER.
21.  HANS VANDEN WOUWER.
22.  DAVID HAECK.
23.  HANS DE LAET met synen broeder.
24.  CHARLES DE BEAULIEU.
25.  ADRIAEN SOBAEN.
26.  ALEXANDER BOCQUEAU.
27.  LENARD ADRIAENSSENS.
28.  ADAM VAN JERME, graenvercooper, inde Nyeuwstadt.
29.  ADRIAEN WANNEMAKER.
30.  ANDRIES ende DANIEL VERMEULEN.
31.  AERT VANDEN BEEMDE.
32.  JAN, GOMAER ende HANS VANDEN BARE.
33.  JACQUES DAVIS.
34.  HANS SPEECK ende AERT KINT.
35.  PEETER DE SMIT.
36.  JAN GARIN (GARYN).
37.  LION PETIT.
38.  JACQUES ANDRIES.
39.  LOUYS JONAS ende compaignie.
40.  ANTHONIS VAN HETH.
41.  ADAM BESSELS, harnasmaker.
42.  NICLAS DES ENFANTS.
43.  MARCUS CORNELIS.
44.  MICHIEL BODE.
45.  PEETER DE LICHT.
46.  BASTIAEN VAN HOVE, brouwer was.
47.  BALTEZAR VAN ENTHOVEN, biersteker.
48.  MACHIEL BASELE ende compaignie, op dOude Borse.
49.  JERONIMUS VAN HALE.
50.  WILLEM SPRUYT.
51.  De weduwe van CORNELIS JOOS.
52.  De weduwe A. BREBIS.
53.  De weduwe van JACQUES STERCK.
54.  De weduwe M. LEEUWENBERG.
55.  De weduwe JACOB CLAES.
56.  PIETER ende CORNELIS CORNELISSENS, brouwer inde “Borcht”.
57.  JAN GODIN, GODYN.
58.  FRANQOIS DOR, tinghieter.
59.  JAN MERTENS, vleeshouwer.
60.  De weduwe LUYTER.
61.  De weduwe COLINS ende compaignie.
62.  De weduwe BASEL POLART met haren sone, inde “Roose”.
63.  ENGEL SPEECK met synen sone.
64.  FRANCHOIS BRUYNINCK ende gebroeders.
65.  FRANCHOIS FAGELS.
66.  PIETER VERSTRATEN.
67.  GILLIS VAN BOGAERT ende compaignie.
68.  GUILLAM MICHIELS.
69.  GUILLAM VERHEYDEN.
70.  GEERLICH HAEN.
71.  GILLIS SORBRECHT met zyn kinders.
72.  GILLIS DE LAET, opde Peerdenmerckt.
73.  PEETER WYNTS, keescooper.
74.  HENDRICK VAN BERINGEN.
75.  HENRICK LANGHDONCK met zyn schoonmoeder.
76.  HENRICK VANDER BORCHT.
77.  JOACHIM INT EYCKE.
78.  JAN KANGENBERGE.
79.  JAN VAN SOMMERBERGEN.
80.  JASPAR REVELASCO.
81.  JAN HULDENIER.
82.  GUILLAM CAMP byde Nyeuw Wage, wolvercooper.
83.  JAN PELGRIM.
84.  JAN PELLICORNE.
85.  JERONIMUS COYMANS.
86.  JAN NICQUET, NICKET.
87.  JAN DECHANS, de jonge.
88.  BERTHOLOMEUS PELS ende compaignie.
89.  EMBRACHT TUELANCK.
90.  CORNELIS ende HUYBRECHT DEXSTRATE.
91.  JAN LE GRAN.
92.  JACQUES WALRAVEN.
93.  JAN DE KEYSER ende JAN DRESSELAERS, oude-cleercoopers, elck 25 gulden.
94.  JASPAR VAN UFFEL ende ADRIAEN zyn broeder.
95.  JAN EELINCK, oliecooper was.
96.  JACOB ende JAN VERPOORTEN.
97.  MICHIEL HEEVIS, hopvercooper.
98.  JAN FIERENS inde “Croone”, met SPECKAERT zyn swager.
99.  LAMBRECHT GREYNS, brouwer inden “Roosen Hoet”.
100. MACHIEL MAIGJAERT, inde Breestrate.
 
Persoonen tot supplement tegen die defaillanten vande hondert gulden ter maent:
1.   Pater van Peeter Potz.
2.   Tclooster vande Faeckens.
3.   JAN GEBOUT, den jongen, met ALEXANDER, zynen broeder.
 
Persoonen tot supplement tegen die defaillanten van vyftich gulden ter maent:
1.    MELCHIOR DE NOVILLE.
2.    PEETER STOEFF, harnasmaker.
3.    PEETER NYS.
4.    REYNAUT MISSCHEAU.
5.    SIMON HASSEWART.
6.    WILLEM LENS, op Sint-Petersvliet.
7.    Mr. GILLIS VANDEN BOSSCHE, Notaris.
8.    WOUTER REYNS, lakencooper.
9.    Mr. PETER LAER, Notaris.
10. JACQUES HUART, wonende aenden Craenstal.
11. NICLAES DE ZITTERE.
12. JAN VRINT, olievercooper.
13. HENRICK DE WEESE.
14. JAN VANDEN BROECKE, sydevercooper, inde Dornickstrate.
15. JAN BAX.
16. JASPAR MOSDORP.
17. PIETER GOBIN, GOBYN.
18. NICLAES VAN COLEN.
19. JASPAR VAN HEMELROY., HENTSELROY.
20. GUILLAM VAN HOORNE.
21. Mr. JAN BRUGMAN.
22. JAN VAN BREUSEGEM.
23. MATHEUS VAN DORNE.
24. BONAVENTURA DE MOLENER.
Bron: Het Breede-Raadboek van 1579.
          Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 17, blz. 398-414. 
          Antwerpiensia, Deel 15, blz. 188-190.
 
25 augustus 1580.
Geordineert FRANCHOYS DE CATERE om in plaetse van Mr. JACOB GENTIUS te wesen Cappiteyn, &c.
Geordineert GOMMAER EGGERICX, pasteybacker, &c. als Hooftman vande gulde vande Gouwblomme, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 17, blz. 409, 410.
 
31 augustus 1580.
… te geven aende weduwe ende erffgenamen van wylen PEETER OXEN, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 17, blz. 416.
 
 
3 september 1580.
MAGDALENA SCHOENMAKERS, DIERICXdr. wijlen, wed. van HENRICK FRANSSEN en haar zuster EELKEN SCHOENMAKERS, geh. met JANNE VAN SANDE, zijn mede-erfgenamen van hun nicht, MAYKEN VAN RETH, die wonende is te Dort in Holland.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 361, pag. 772-772v.
 
Zelfde datum.
MARIA DE HONDT verkoopt aan HEILKEN VAN GOEDTBERGEN en dezer kinderen alle roerende en onroerende goederen, haar uit de erfenis van HENDRIK VAN DEN MORTERE gekomen, waarvan de weduwe ANNA LANSBOOTS het vruchtgebruik heeft.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
7 september 1580.
Twee leekebroeders der Carmelieten, MATTHEUS DE SCHRIVER en CORNELIS VAN VOESDONCK, die wel 20 jaren in het convent, bakker, brouwer en kok zijn geweest,“en alzoo hun tijd in grote slavernij versleten”, vragen en verkrijgen een redelijke “recompensie” uit de kloostergoederen.
Bron: Antwerpiensia, Deel 15, blz. 295.  
 
10 september 1580.
LIJSBETH COCX, wed. van GODEVAERDE VAN WAERDEN, geeft procuratie d.d. 6-5-1579 gepasseerd te Middelburgh, om een huis te verkopen, dat zij en haar man in 1560 hebben gekocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 318-319.
 
12 september 1580.
ANDRIES VAN MOSEN en zijn vrouw ANNA VAN HULSDONCK, verkochten jaarlijks erfelijk &c.
Bron: Scab. Prot. 1580, sub Moy Neesen, II, fol. 354 en A.A.B. Deel 23, blz. 275.
 
Zelfde datum.
Geordineert andermael JAN NICQUET dat hy sal aenveerden den last van rentmeestersschap vande geestelycke goeden, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 17, blz. 428.
 
13 september 1580.
… TOBIAM VAN HOVE om noch ter tydt geexcuseert te synne vanden cappiteynschappen, &c. comitteren AERDT VANDEN BROECKE, om te wesen Cappiteyn vande Oude Corenmerct, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 17, blz. 429. 
 
14 september 1580.
Alsoo int sterffhuys van JAN VANDEN BROECKE, den Ouden, is bevonden een schoon ende excellent contrefeytsel, gemaect byde eygen handt van AELBERT DURER, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 17, blz. 430.
 
16 september 1580.
THOMAS BLIJLEVEN.
Bron: Poortersboek Antwerpen.

 
Zelfde datum.
DAVID DU FOUR, NIKLAASzoon, passementier, uit Douai (“Princeps Orangien als borchgrave van Antwerpen volgende desselfs ordonnantie; door toedoen van een overheidspersoon of functionaris die per jaar enkele poorterschappen mocht schenken).
Bron: Poortersboek Antwerpen.

 
Zelfde datum.
JAN GULCKER, JANSzoon, kaaskoper, uit Ottweiler in het land van Jülich.
Bron: Poortersboek Antwerpen.

 
17 september 1580.
JAN PARISIS, zoon van wijlen MELCHIOR PARISIS, wonende te Wesel, kleinzoon van JAN BREMER, verzoekt omdat hij 22 jaar is geworden, zijn goederen die hier zijn gelegen, te mogen regeren.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 361, pag. 651v.
 
22 september 1580.
Geordineert BARTHOLOMEEUS DE MOMPERE, schilder, omme te wesen Deken vande Violieren die men noemt de schilders, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 17, blz. 434.
 
24 september 1580.
Geordineert ROELANDT DE PRINCHE, ter causen van diversche stucken by hem geschreven, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 17, blz. 438.
 
28 september 1580.
Geordineert FRANCHOYS JANSSENS om te wesen Deken vande Goutsmeden.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 17, blz. 440.
 
6 oktober 1580.
ADRIANE VAN DONGEN woont nu te Amsterdam en was een zoon van wijlen ROELANTS VAN DONGEN die geh. was met MARIE BOELS te Antwerpen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 63-63v.
 
Zelfde datum.
Jonker BALTHASAR VAN VLUERDEN, oud-Schepen en nu Weesmeester deser stad, heeft procuratie dd. 6-10-1580 gepasseerd te Luydich van zijn schoonmoeder CLARA ANTHONI, wed. van BALTHASAR VAN VLUERDEN.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 361, pag. 368-369.
 
8 oktober 1580.
HANS HENRICK MONTPRADT, als excecuteur van het testament van MATHER ORTHEL, hetgeen blijkt uit een procuratie d.d. 8-10-1580, gepasseerd te Colen, doet afkwijten van een erfelijke rente die voortkomt uit de verkoop van een erve door MARTHER ORTHEL d.d. 1567.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 618v-619.
 
12 oktober 1580.
Betaelt aen GILLIS HOOFTMAN voor een Clocke totten thoren van de BORSE, &c.
MATHEEUS VALCK, van de Clocke van den Vrouwen broeders tot HOFMANS te voeren, &c.
Aan de houten man die de klok slaat:
OTMAER VAN OMMEN, antyck snyder.
HANS VAN CAMPENHOUT, beltsnyder, HANS werkte in 1556 als leerjongen bij PETER HELLAER en werd in 1561 als Meester-beeldsnijder in het St. Lucas-Gilde aanvaard.
Bron: Rekeningen van de Rentmeester der stad en A.A.B. Deel 36, blz. 120.
 
19 oktober 1580.
… twee hondert guldenen vande acht hondert guldenen by JAN ANTHONIO BARTOLI betaelt, ter causen van dat deselve, sonder aen te geven, hadde gelogeert tsynnen huyse ORATIO CATZO, synnen neve, gecomen wesende vande vyanden, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 17, blz. 455.
 
22 oktober 1580.
ALYT  VERVLOET bekende dat zy, in voldoeninghen van ADRIAEN LOSSART, metser, int opmetsen vanden huyse, &c.
Bron: Scab. Prot. 1580, sub Martini & Kieffel, II, fol. 148 en A.A.B. Deel 23, blz. 188.
 
24 oktober 1580.
Gecomitteert BALTASAR TAETS of TASSE om te wesen Cappiteyn inde plaetse van Mr. HUYBRECHT WYNANTS, onder den Coronel Hr. JAN DE JONGE.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 17, blz. 458.
 
29 oktober 1580.
Gecomitteert AELBRECHT JANSSONE te wesen Cappiteyn in plaetse van AMARYN LE BOCQ, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 17, blz. 467.
 
31 oktober 1580.
ROGIER VAN LEEFDAAL verkoopt aan BARBARA VAN DER ELST, vrouw van JAN VAN SCHOONHOVEN, diverse erfelijke renten.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
2 november 1580.
CORNILLE SCHUER, coopman van Antwerpen, geh. met MARIE COCQUEL, dict LE MERCHEUR, maakt zijn testament en woont nu te Middelbourg.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 361, pag. 673-674.
 
4 november 1580.
Geordineert te wesen Cappiteyn opde Lombaerdeveste PEETER VAN LEYEN, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 17, blz. 469.
 
15 november 1580.
CATHARINA VAN WESENBEKE verklaart zich volledig voldaan door CLARA ANTHOENIS voor de schuld van haar man HENDRIK VAN DEN BROECKE ten laste van BALTHASAR VAN VLIERDEN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
21 november 1580.
Gedeputeert ende gecoren Mr. PAUWELS SCHUERMANS, omme te wesen Hooftman vande Gulde vanden Olyfftack.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 17, blz. 475.
 
26 november 1580.
Jonker JANNE SUL, te Luyck, geh. met CLEMENTINA PINOCX verkoopt een erfelijke rente die hij in 1566 en 1576 heeft gekocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1570, n° 360, pag. 714-715.
 
28 november 1580.
Geordineert Mr. SEVERYN CORET, Coraelmeestere, dat hy sal schuldich ende gehouden wesen te brengen in handen vanden Griffier DYCK den sangboeck deser stadt toebehoorende ende byde selve becosticht.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 17, blz. 478.
 
30 november 1580.
JERONIMUS MARIEN en JAN VAENS aangestelt als Dekens van het Bakkersambacht.
Bron: Antwerpiensia, Deel 13, blz. 302.
 
3 december 1580.
Geordonneert MICHIEL OPDEN CRAEN te wesen Cappiteyn inde Schuytstraet.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 167.
 
6 december 1580.
Geordonneert CORNELIS VROOM om te wesen Cappiteyn over de Lombaerdeveste.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 175.
 
7 december 1580.
Wijlen MARGRIET VAN DER BRUGHEN, weduwe van PEETERS VAN VELDE tot Londen in Engeland, heeft zes ponden sterlincx nagelaten aan de zes kinderen van JACOB MATTE, geh. met JOZIJNKEN VAN DER BRUGGEN (MARGRIET was haar zuster). Het geld wordt naar de momboiren te Wesel gezonden.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 160.
 
13 december 1580.
Geordonneert ANTHONIS KEYSER om te wesen Cappiteyn, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 179.
 
14 december 1580.
AMORY BOUCHOULT, als gemachtigde van JAN BETSz. RODENBOSCH, poorter van Amsterdam, geh. met GRIETE CORNELISdr., zijn schoonouders, verkoopt voor hen diverse erfelijke rentes die GRIETE CORNELISdr. in 1570 ten deel zijn gevallen uit de erfenis van GHIJSBRECHT CORNELISSEN DE VLAMING.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 559v-560v.
 
15 december 1580.
CATHARINA BRUYNINCX, haar zuster MARIA en haar broer BARTHOLOMEUS verkopen aan MATTHEUS DESPOMEREAULX een erfelijke rente.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
ANTOON GOBBAERT ontvangt van zijn broers en zusters zijn deel van drie huizen in de Lepelstraat komende van hun moeder ELISABETH VAN DEN EYNDE.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
17 december 1580.
Gecomitteert HANS VAN RENNENBORCH om te wesen schryver aende Slyckpoorte.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 180.
 
Zelfde datum.
Inschrijving: MARGARETA PRUYNEN, buitenpoorteres.
Bron: Poortersboek Antwerpen.

 
20 december 1580.
… te betalen aen CORNELIS LANSCHOT, ter causen van hetgene deselve voor dese stadt heeft gecollationeert ende geautentiseert.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 181.
 
22 december 1580.
Geordonneert dat men DIERICK OOGSTEN, clerck inde secretarye, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 182.
 
Zelfde datum.
SYMON GOBBAERT cum suis geven terve aen ANTHONIS GOBBAERT 4/5 van de 3 huysen in de Lepelstraet, &c.
Bron: A.A.B. Deel 33, blz. 187.
 
24 december 1580.
WILLEM VAN SCHOOTEN, vry ende gesworen guldebroeder vanden Oude Cruysboge om te wesen Deken vander Meerssen, &c.
Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 18, blz. 182.
 
Enige Schepenregisters van Antwerpen uit het jaar 1580:
 
HANS VAN DER HEYDEN te Hamborch heeft volmacht gegeven om een huis, buiten Antwerpen, te verkopen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 247 (na p. 244).
 
JANNEKEN KEMPENEERS, wed. van STEVEN VAN DEN HOVE, wonende te Middelborch, verkoopt een huis dat zij en haar man in 1555 hebben gekocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 253v-254.
 
CORNELIS BERTHELT BENEDICTUSdr., geh. met JARIS BRUYN, wonende te Londen, verkoopt haar aandeel in een erfelijke rente die afkomstig is van haar ouders. Meer leden van deze familie worden genoemd, ook te Mechelen. Nog een erfelijke rente van 1560.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 263-263v en 268v-269.
 
PEETER LENAERTS, PEETERSsone wijlen, geb. te Hasselt, woont te Vlissingen in Zeeland.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 301-301v.
 
ANNA GIELIS, wed. van CORNELIS BOONAELT, heeft procuratie d.d. 3-6-1580 gepasseerd te Heydelberch, eveneens hebben de kinderen van wijlen JASPAER NIJS, die geh. was met ELIZABET GIELIS, een procuratie d.d. 30-5-1580 gepasseerd te Franckendale, om hun aandeel in een huis te verkopen (tesamen met de andere erfgenamen), dat hun vader, wijlen FRANCHOIS GIELIS, zelf heeft getimmerd op een perceel dat hij in 1537 heeft gekocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 325v-326. (Zie ook Schepenregister, n° 362, pag. 73v-80v en n° 364, pag. 50-51.  
 
MARIE VAN HALLE, Mr. JANSdr. wijlen, secretaris deser stad Antwerpen, geh. met ANTHONIS ..EYS, heeft procuratie d.d. 5-12-1579 gepasseerd te Londen van haar man i.v.m de deling van een erfelijke rente met familieleden (VAN HALLE).
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 406-407v en 496-498.
 
THUELMAN CROES, geh. met ELIZABETH DAEMS, geven procuratie d.d. 20-12-1579 gepasseerd te Rotterdam i.v.m. een erfelijke rente die STAES DAEMS, GEERTSsone, in 1568 aan zijn zuster ELIZABETH heeft verkocht. 
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 413-414v.
 
HANS MARCHIJS, coopman van Rotterdam, heeft procuratie, d.d. 10-9-1579 gepasseerd te Middelburgh, van zijn broeder DIERIJKE MARCHIJS om aan zijn broeder JACQUESE MARCHIJS, een aandeel in een huis te verkopen, dat afkomstig is van zijn vader JACOBE MARCHIJS en hem ten deel is gevallen bij scheiding en deling in 1563.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 428-430v.
 
Jonker EDUWAERT VAN DER DILFT gemachtigd volgens procuratie dd. 20-11-1579 gepasseerd te Breda van Heer JANNE VAN BERCHEM, momboir van de kinderen van wijlen jonker JANS VAN DER DILFT, die geh. was met ANNA VAN BERCHEM. Eveneens gemachtigd van jonker PHILIPS VAN AA, gouverneur van Gorinchem, mede momboir van de kinderen, ook gemachtigd van jonker HENRICK VAN MECHELEN, schout van de Vrijheid en Lande van Turnhout, mede momboir van de voors. kinderen. Dit alles i.v.m. een erfrente op “’t Huys van Dilft”.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 561-562.
 
Mr. WOUTER COPPENSER, engelsman, geh. met ELIZABETH VAN BRECHT wonen tot Londen in Engeland, als mede erfgenaam van haar broer Heer ADRIAAN VAN BRECHT, priester, waarbij een erfelijke rente van 1557 wordt genoemd.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 574-574v.
 
CATHERINA CHARLES, geh. met HENRICK PIJNE wonende te Gravensande in Engeland gaan divers bezit te Antwerpen verkopen dat afkomstig is van haar ouders wijlen Mr. PEETER CHARLES, die geh. was met MARIE CHERIS. Zij verkoopt nu met haar mede-erfgenamen een erfelijke rente die haar grootvader ROMBOUT CHERIS in 1523 heeft gekocht - sept. 1580.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 701-702. (Zie ook n° 363, pag. 51, 55v, 62, 131v. en n° 367, pag. 678-679 en n° 379, pag. 79-79v).
 
PHILIPSEN JACOBS wonende te Gorcum was een broer van wijlen JOHANNA JACOBS, die geh. was met MICHIEL VAN ROTTUM - nov. 1580.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 360, pag. 559v-559a.
 
In 1564 heeft PAULO DE ORCHO, van Como in Italien, als gemachtigde van JAN BAPTISTA DE ORCHO, een huis verkocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 361, pag. 58.
 
In 1574 hebben JORIS MEEDAME, geh. met CLARA CRUYT, te Londen in Engeland, een erfelijke rente verkocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 361, pag. 163.
 
CATHARINA VAN EERTBRUGGEN, geh. met HENRICK DE GREVE, voor hen zelf en volgens procuratie dd. 31-12-1579 gepasseerd te Rotterdamme voor haar broer DIERICK VAN EERTBRUGGEN, verkopen een huis dat zij van hun moeder MAGDALENA GODARTS, wed. eertijds van JANS VAN EERTBRUGGEN, hebben gekocht - maart 1580.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 361, pag. 272.
 
HEIJLKEN PRINS, geh. met JACQUES CONINX, volgens procuratie dd. 31-3-1579 gepasseerd te Dort, zij representeert met haar broer en zuster de staak ELYZABETH VAN DER MAST, verdelen met nog een reeks erfgenamen bezit, dat wijlen PETRONELLA VAN DER MAST is toegekomen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 361, pag. 327-329.
 
DIMPNA PIGGEN (dochter van GODEVAERT PIGGEN en JOHANNA VAN BREUSEGEM) is geh. met ANTHONIS BOLLAERT, volgens procuratie dd. 21-12-1579 gepasseerd te Middelburg, verkoopt zij haar aandeel, met een reeks mede-erfgenamen, in een aantal huizen die GILLIS VAN BREUSEGEM, geh. met MARIA DE MERA, in 1552 hebben gekocht. Dezen zijn hen via FRANCHOIS en vervolgens via PEETEREN VAN BREUSEGEM ten deel gevallen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 361, pag. 419v-422. (Zie ook Schepenregister n° 366, pag. 594v-595 en n° 375, pag. 490-490v).
 
WOUTER CORNELISSEN heeft, volgens procuratie dd. 31-10-1579 gepasseerd te Dordrecht, zekere rechten in een erfelijke rente die is gelegateerd door CHRISTINA ‘sDUNNEN DAVIDSdr. en mede van CATHARINA ‘sDUNNEN, welke in 1569 is gekocht door KERSTIJNE VAN DUNNEN, DAVIDdr. De familie DUNNEN wordt uitgebreid genoemd.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 361, pag. 510v-511.
 
CORNELIS SPIERINCX, Mr. FRANCHOISSENz. wijlen, woont nu te Rotterdam en verkoopt een erfelijke rente die hij in 1569 heeft gekocht.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 361, pag. 540-541v.
 
JOOS FORTSEN, wonende te Middelborch, is mede-momboir over de kinderen van wijlen WOUTER FORTSEN, die geh. was met MARIE VASSEUR.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 361, pag. 547.
 
JAN DE LAET en JAN WALE hebben van MARIE DE LAET (hun zuster), geh. met GUILLAUME LE PIRE, procuratie dd. 4-3-1579 gepasseerd te Worms, eveneens van BARBARA DE LAET (hun zuster), geh. met JAN GEVAERTS, de Jonge, procuratie dd. 16-2-1579 gepasseerd te Nuijs, om te verkopen een huis dat van hun grootouders JANNE VAN SCHORENBACH, geh. met MARIE VAN STEENE, afkomstig is en hun ouders in 1547 bij scheiding is toegevallen. Nog een huis, dat door hun ouders is gebouwd, op een erf dat in 1558 is gekocht.    
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 361, pag. 556-559v.
 
GASPAR SOMMELS, DIERICXSz. wijlen, daar de moeder van was AGNETA VAN HOBOKEN, voor hem zelf en volgens procuratie dd. 27-5-1579 gepasseerd te Middelborch voor zijn zuster GEERTRUYT SOMMEL, geh. met ANTHOINE AUCKMA, verkoopt enige gronden gelegen onder Olegem en Wommelgem welke hun vader in 1558 bij transport heeft verkregen.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 361, pag. 733-733v.
 
HEYLWICH BOUDAEN, geh. met JAN VAN BREUSEGEM, verkopen volgens procuratie dd. 25-6-1577 gepasseerd te Lubeeck, voor haar broeders en zusters: CLARA BOUDAEN, geh. met GUILLE… VAN BREEN, JACOB BOUDAEN, SUSANNA BOUDAEN, geh. met ARENT VAN COLEN, ¼ deel van een huis, dat hen op 21-6-1577 te Lubeeck is overgedragen door hun ouders JACOB BOUDAEN, geh. met CLARA BORDINCX, dat afkomstig is van haar ouders CLAUS BORDINCX, geh. met ADRIANA ADRIAESEN.
JAN VAN BREUSEGHEM volgens substitutie dd. 27-6-1577 gepasseerd te Lubeeck voor de voors. JACOB BOUDAEN, d’oude, welke gemachtigd is volgens procuratie dd. 29-5-1579 van doctor JACOB BORDINCX, JOHANNA BORDINCX, geh. met LUCAS “BACKMEESTER”, SARA BORDINCX, geh. met Mr. JAN HOLLENHAGEN, MARGRIETE BORDINCX, geh. met Mr. ANTHOINE BOCATIUS, allen kinderen van wijlen doctor JACOB BORDINCX voor 2/4e deel.
JAN VAN BREUSEGHEM volgens procuratie dd. 25-6-1577 voor: de kinderen van wijlen Mr. NICLAESE BOUDAEN, doctor PEETER BOUDAEN, JACOB en DAVID BOUDAEN, HEYLWICH BOUDAEN, geh. met NICLAES DE HANE, HANS VAN COLEN, geh. geweest met wijlen SUSANNA BOUDAEN, SARA BOUDAEN, geh. met THOMAS GUDEN, allen kinderen van PEETER BOUDAEN, geh. met CORNELIA BORDINCX voor 1/4e deel, verkopen tesamen het huis “de Tennen Pot”, gelegen “int Kipdorp” alhier met twee huizen daarnaast.
Alle voornoemden zijn kinderen, kleinkinderen en achter-kleinkinderen van CLAUS BORDINCX, geh. met ADRIANA ADRIAENSEN.
Bron: Schepenregister Antwerpen 1580, n° 361, pag. 618v-620v. (Zie ook Schepenregister n° 373, pag. 348-349).   
 
ADRIAEN BEERLINCKX, apothecaris.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1580 f° 136.
 
CLAES CLARISSE, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1580 f° 218.
 
OLIVIER DRIES, apotheker.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1580 f° 136.
 
MARCELIS VAN HEUCKELBOM, chirurgijn - barbier.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1580 f° 47vo.
 
ALONZO REYNIERS, medecyn der stadt.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1580 f° 424vo.
 
JORIS VAN STEENBEKE, gezworen chirurgijn & pestmeester.
Bron: Certificatieboeken Antwerpen, 1580 f° 535.

 


Samenstelling en Redaktie: 

J.A. PLAISIER, Bergen op Zoom.       M. AKKERMANS, Merksem