F. Plaisier 1574
 

StartF. Plaisier 1292-1446 F. Plaisier 1447-1550 F. Plaisier 1551-1567 F. Plaisier 1568-1573 F. Plaisier 1574 F. Plaisier 1575-1580 F. Plaisier 1581-1588 F. Plaisier 1589-1659 F. Plaisier Bijlagen

FONDS PLAISIER Deel V 1574.


- 1574 -
 
LANCELOT VAN URSEL is ovl. in zijn plaats JOHAN VAN SCHOONHOVEN = Buitenburgemeester.
JOHAN VAN DER MEEREN = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
FLORIS DE MOLYN.
SIMON VAN EDE.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
NICOLAES BLANCHE.
GASPAR VAN ORSSERE(?).
Aalmoezeniers:
JAN VAN RODE.
JAN KERSELEER.
GIELIS VERMEULEN.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.
 
15 januari 1574.
HECTOR VERSCHUEREN verkoopt aan CORNELIS VAN LANGEVELDE en zijn vrouw JACOBMYNE MAGERMANS een rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 januari 1574.
Verbanning div. personen:
SYMON SCHEE, metsersdienaer, als hebbende toegelaeten ende geconsenteert in synen huyse de verboden ende ombehoirlycke vergaederinghe te geschieden.
LOYS SALLEMON, borduerwerckere, van Gendt.
GEERAERT DE VRIESE.
HANS VAN OBBERGEN, geboren van Bruessel. (zie ook 6 oktober 1573 Red.).
AERT TERWE.
GHYSBRECHT JACOBS, van Cortryck.
Bron: Gebodboeck, vol. C, fol. 202v°.
 
10 februari 1574.
Vidimus van een Antwerpse schepenbrief dd. 27 april 1548:
CORNELIS VAN EECKEREN verkoopt aan JAN VAN HOVE een huis in de Cammerstraat bepand ten voordele van o.a. de kinderen van AART ALLEYNS, AUGUSTIJN DE MONICK, HENDRIK SMIT, JACOB VAN SCHOUDERMALE, de erfgenamen van JACOB FLORIS en de erfgenamen van JAN DE MEYERE, deze van GEERT DE CAUWERE en JAN SCHEYFF.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
11 februari 1574.
JAN VAN OPRODE verkoopt aan ADRIAAN BOON renten op diverse stukken grond te Oosterweel.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
18 februari 1574.
JAN PIERSSON, woonende tot Roosendael, verklaart onder ede dat hy binnen deser stadt gecocht heeft derthien stucken laken en eenen sack erweten en vyffhondert haringen ende die te wagen bestelt met WILLEM WILLEMS, wageman, naer Roosendael, om het aldaar te verkopen en het niet te transporteren op enige plaats die door de rebellen van zijne Majesteit zijn bezet.
Bron: Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 338, fol. 290.
 
3 maart 1574.
ANNA CAREEST, de vrouw van JAN BOEL, en haar kinderen verkopen een hoeve onder Wijnegem aan MARIA VAN DER ELST.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
19 maart 1574.
CATHARINA DESPOMEREAULX verklaart van haar broers MATTHEUS en LUCAS haar rechtmatig deel te hebben ontvangen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
1 april 1574.
Geshien &c. teghen LAMBERT (LAMBRECHTS) VAN COOSEN, de bekentenisse &c. inde heerlyckheyt van Herenthout, aldaer hy ende complicen hun vuyterste hebben gedaen om den Pastoor aldaer met crachte ende gewelt vuyt zynen huyse te halen ende wech te vueren, om dyen te leveren in handen vande rebbellen, &c., bekent hy zekeren aenslach binnen deser stadt heeft gedaen ende toegeleyt om zekere ingesetene met listen ende laghen te vanghen ende naerden rebellen te vueren, gelyck hy oock tanderen tyden met zynen complicen heeft bespiet MERTEN VAN RANST, Scepenen deser stadt, enden denzelve met fortsen ende gewelt ewech geleyt ende den rebellen overgelevert, &c. zal werden geexecuteert metter coorden zulcx datter de doot naervolgen zal, &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 150, 151.
Over dit feit meldt het Antwerpsch Chronykje:
“Den 27 Augusti quamen die vrybuetersche Geusen te Schoeten, ende namen daer gevangen Joncker Marten van Ranst, Schepen van Antwerpen, een ryck out man, en voerden hem te Dordrecht in Hollant, en was daer gevangen tot den 30 November, tot hy betaelt hadde menich hondert gulden van rantsoen”.
 
Zelfde datum.
LAMBRECHT VAN COOSEN hem vervoidert hadden den rebellen te dienen &c. geexecuteert geweest metten coorden, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1573-74, A.A.B. Deel 13, blz. 188, 189.
 
Zelfde datum.
Gesien teghen OTTO ANTHEUNISSEN, geboren zynde van Niemeghen, &c. (zelfde aanklacht als bovenstaande, Red.), zal worden geexecuteert metter coorden, &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 151, 152.
OTTO ANTHONISSONE hem vervoirdert hadde de rebelle te dienen ende aen te hanghen &c. geexecuteert geweest mettercoorden, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1573-74, A.A.B. Deel 13, blz. 189.
 
3 april 1574.
ADRIAAN HENRICX, alias KONING van Chaem, gevolmachtigde van LEONORA LUYCX, de kinderen ANTHONISSEN en deze van JAN DE WILDE transporteren aan JACOB COTERMANS de 19 carolusgulden op een bakkerij “De Gulden Panne” in de Cammerstraat.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
DE SPAANSE MUITERIJ VAN HET JAAR 1574.
Noot red. FONDS PLAISIER:
Gelieve deze niet te verwarren met de Spaanse Furie van 1576 !!!
 
Na de overwinning op de Mookerheide op WILLEM VAN NASSAU, riepen de Spaanse soldaten om betaling van de hun beloofde soldij. Teleurgesteld, rukten zij, onder aanvoering van ene ELECTO, naar Antwerpen op. De zwakke verdedigingswerken, in haast opgeworpen tussen het nieuwopgebouwd kasteel en de oude omheining, waren te licht om tegenstand te bieden. Het regiment Walen dat in de stad lag, scheen besloten kloekmoedig weerstand te bieden. Onder het geroep “fuora Villacos” eisten de muiters dat men dit deel van de bezetting zou verwijderen. Uit vrees gaf men toe. Nu hadden zij de handen vrij: razend en tierend doorliepen zij de straten, zoekende door bedreigingen en gewelddaden de inwoners schrik aan te jagen. Om verdere onheilen te vermijden, vond men het gerade met hen in onderhandeling te treden. Men kwam tot een losgeld van 400.000 gulden. Deze moest worden opgebracht door de inwoners, d.m.v. een “vrijwillige lening”.
 
Een register van deze lening is bewaard gebleven en geeft een inzicht in de namen en vooral hun aanwezigheid tijdens dat jaar te Antwerpen. Vermeld worden o.m. functies, beroepen, financiële daadkracht en geeft aan, voor een aantal, in welke wijk men woonde.
 
REGISTER VANDE LEENINGHE.
Quohier inhoudende declaratie vanden persoonen die gewillichlyck hebben geaccordeert inde leeninge van IIIIc M guldenen byde Leden deser stadt geaccordeert Zyner Majesteyt, om daermede betalinge te doene den Spaenschen zoldaten, naervolgende dacte vanden consente in date 29 april 1574.
 
Syne Excellencie                                             VIm      lb Arthois.
Mynen Heere den Gouverneur                      -----      
Den Raedtsheere OUDAERT                        -----      
Den Raedtsheere BOONEN                           IIc       
 
DIE VANDER WETH:
Mynen Heere de Marckgrave                             VIIIc  lb Arthois.   
Mynen Heere den Amptman                               IIIIc
Borgmeester SCHOONHOVEN                         IIIc
Borgmeester VAN DER MEEREN                    IIIIc
Hr. JAN VAN DEN WERVE                              Ic
Hr. JAN WOLFFHART                                      IIc
Hr. MELCHOIR GROENENBERGE               L
Hr. MERTEN VAN RANST                               L
GISLAIN DE LISSIGNY                                    Ic
Mr. CORNELIS DE WYSE                                Ic L
Mr. JAN DE PAPE                                              L
Mr. ANTHONIS VAN MANSDALE                 Ic
Mr. PEETER VAN LIERE                                 L             
Mr. ADRIAEN VAN HEYLWEGEN                IIc
Mr. JAN BACX                                                    Ic
Mr. FRANCHOYS VANDER WILLIGEN      Ic
Mr. LUCAS DE MERA                                      IIIc
Mr. CLAUS DE VOCHT                                    IIc
Joncker PHILIPS VUESELS                              Ic
Mr. ADOLFF VAN BLYLEVEN                       LXXX
Mr. GREGORIUS dAYALA                              LX  
 
DIE VANDER REKENCAMERE:
Hr. HENDRICK VAN BERCHEM                   VIc  lb Arthois.
Joncker GILLIS HAPPART                               Ic L
Mr. PAUWELS SCHUERMANS                       Ic
JAN VAN WOENSEL                                          IIIIc
ABRAHAM DE HERTOGE                                Ic
Mr. JAN GILLIS                                                  Ic
Mr. ENGELBERT MAZIUS                               Ic
JAN DE POORTERE                                           IIIIc
Mr. CORNELIS LANSCHOT                             Ic
 
DE GREFFIERS:
Mr. ADRIAEN DYCK                                          Ic  lb Arthois.
Mr. WILLEM MARTINY                                    L
Mr. DOMINICUS WAGEMAQUEERS             L
Mr. FRANCHOIS DESPOMEREAULX            IIc
 
SECRETARISSEN:
Mr. JAN VAN ASSELIERS                                 Ic  lb Arthois.
Mr. HENDRICK DE MOY                                  Ic
Mr. DIONYS VAN DER NEESEN                      L
Mr. GILLIS MARTINI                                        Ic
 
OUDE SCHEPENEN:
Hr. JACOP VAN BERGHEM                             Ic  lb Arthois.
Joncker HENDRICK VAN DAESDONCK        XXV
WILLEM SCHUYT                                              Ic L
GEERARDT DESPOMEREAULX                     L
Joncker JAN DE HERDE                                     L
Joncker ROGIER VAN LEEFFDALE                Ic
GILLIS VAN MARTSELAER                             Ic
WILLEM BORREWATER                                  Ic
BLAZIUS DE BEJAER                                         IIc
 
WEESMEESTERS:
Hr. DIERICK VAN DEN WERVE                      IIc lb. Arthois.
CORNELIS BEYRLINCX                                    Vc
Mr. MICHIEL CNOBBAERTS                            L
Mr. PEETER CHARLES                                      IIIc
 
PEYSCAMERE:
Mr. JASPAR SANDERS                                       Ic lb. Arthois.
 
EXAMINATEURS:
BRUGMANS                                                          Ic lb. Arthois
HOOCHSTOEL                                                     XXV
 
HALLE:
MARCUS SCHUYT                                               L lb. Arthois.
DOMINICUS DE HERDE                                     XXXII
Mr. LUCAS DESPOMEREAULX                        Ic
Joncker LANCELOOT VAN URSELE                L
JAN DE SAINCT JAN                                            L
JAQUES DE SANTA CROIX                                Ic
Joncker NICOLAES VAN NASSOUW                XXXII
Mr. HENDRICK VAN HEYLWEGHEN             LXIIII
Mr. JAN DE GAVERELLES                                 L
 
SCHOUTETHEN:
Joncker DIERICK VAN DER MEEREN             XXIIII lb. Arthois.
CORNELIS VAN MANSDALE                             XVI
JAN AENRAETS                                                     XVI
 
LANGHEROEDE:
DE CUELLAR                                                          LX lb. Arthois.
FRANCHOYS DE CLEYNE                                   XXV
 
DE GREFFIE:
LAMBRECHT DE BARLE                                     Ic lb. Arthois.
PEETER BACCAERT                                             Ic                                         
GUILLEM DE KEYSER                                         L
HANS LAMBRECHTS                                            XX
NICOLAES DE WEERDE                                      XXV
 
SECRETARIE:
Mr. SEGER sHERTOGHEN                                   IIc lb. Arthois.
ADRIAEN ONDER DE LINDE                               L
GEERAERDT PITTEN                                            L
DIERICK VAN DEN BOSSCHE                             XXXVI
JAQUES KIMP                                                          XXIIII
JAN DE HANE                                                           XVI
 
CORTEROEDEN:
ADRIAEN DE BIE                                                     XL lb. Arthois.
PEETER VAN WAEYENBERGE                            XXXII
JAN DE RIDEAU                                                       L
ANDRIES VAN HINDERSSOM                              XL
JAN DE REBEL                                                         XXXII
 
BODEN:
GODEVAERT GYBS                         XXXII lb. Arthois.
HANS VAN HOVE                             XXIIII
LAMBRECHT MERTTENS             XXIIII
BRUNO VAN GEVEREN                  XVI
CAERLE LIPPENS                            XVI
JAN VAN LEENDT                            XVI
MOYSES OPDEN GRAVE                VIII
 
CLERCKEN ENDE ANDERE VANDE REKENCAMERE ENDE RENTMEESTERCAMERE:
MERTEN NEYEN                              XXXII lb. Arthois.
JAN VAN BOECKELE                      L
ANTHONIO ROECK                         Ic L
PEETER NYS                                      Ic L
JAN VEREYCKEN                            XXXII
JAQUES PEETERS                            L
JAQUES DE BOT                               L
 
STADTWERCKLIEDEN:
JOOS DE VOS, controlleur                   L lb. Arthois.
Mr. PEETER FRANS                            L
Mr. PHILIPS GOBBAERTS                 L
GEERT DE VRIESE                              XVI
THOMAS VAN DEN BOSSCHE          XVI
Mr. MATHYS VAN DEN BOSSCHE   VIII
 
MEDECYNEN:
Mr. SEGER COBELGIERS                               IIc lb. Arthois.
Mr. LAMBRECHT WOUTERS (PLAISIRS)  IIIc          
Mr. GEERDT VAN BERGEN                           Ic L
Dr. POTUS                                                           XII
Mr. WALRAVEN VAN BERCHEM                 XVIII
 
CHIRURGYNEN:
Mr. JAN VAN EVERSBERGEN            XXXII lb. Arthois.
JAN HEYLENS                                        XL.
DAMIAEN WALSCHAERTS                XXIIII
Mr. JAN VAN BERGEN                         XXXII
GEERT VAN KEMPEN                          XXIIII
JAN OLIVIERS                                        XXIIII
 
WYNACCYSE:
CORNELIS GRAMAYE              Ic lb. Arthois.
JAN VAN PUYENBROECK       Ic
GUILLEM DE SWERT               L
 
VUYTSCRYVERS:
JAN HERMANS                           LX lb. Arthois.
JAN VERHAGEN                         VI
HANS DE POORTERE                XII
HANS CROP                                  VI
HANS VAN GISTELE                  XVI
CAREL BLOEMAERT                 L
MICHIEL QUINGET                   XXXII
MERTEN VAN DEN BRUELE    Ic
 
BIERACCYSE  AENT BIERHOOFT:
PEETER DE WEESE                     XXXII lb. Arthois.
PEETER VAN OIRLE                    XXXII
AUGUSTYN DE CUELENERE     Ic
JAN DE RAM                                  L
 
BIERACCYSE INDE NIEUWSTADT:
JOOS DE BOCK                     Ic lb. Arthois.
PAUWELS DE CLERCQ      Ic
HENDRICK DE WANNEL   L
JAN JONCKBOUWENS       L
JOOS MAECHS                     L
 
INHUYS:
ANCELMUS DE COQUEL   Ic lb. Arthois.
SIMON SANNEN                   XXXII
LAMBRECHT SNOEYS       XXIIII
HANS NYS                              XXXII
 
OUDE SCHEPENEN NU NIET IN DIENSTE ZYNDE:
Myne Heere ROCKOCX         IIIc lb. Arthois.
Hr. GERRI DE BRECHT       Ic
PAUWELS VAN DALE          IIIc
 
ADVOCATEN:
GILLIS GERARDI doude                 Ic L lb. Arthois.
CAREL GABRI                                  L
JACOB STELTIUS                            XXXII
CORNELIS PETRI                            XXIIII
PHILIPS MALLERY                         L
ANTHONIS GELLIUS                      XXXII
JACOB ROELANTS                          L
ROBRECHT DE LA COUSTURE    Ic
GILLIS WIERDEN                            L
JAN VAN DEN WERVE                   XXXII
JERONIMUS BALLENUS                XXV
WILLEM GOSWINI                          XII
DANIEL DE KEMPENER                 LXXX
CORNELIS BERCX                           VIII
WILLEM EVERAERTS                     LXXX
GODEVAERT HUYBS                       VIII
JAN SERTOGHEN                              L
BERNARDIN BERGAEGNI              XX
WILLEM ROELSIUS                         XXIIII
JAN VAN DEN WERCKE                  XXXII      
SEVERYN VAN UFFELE                   XX
JACOBUS GENTIUS                           VI
JACOBUS FAECHS                             VI
JAN BEROTIUS                                    Ic
JAN VAN HOBOKEN                          XXIIII
EUSTAES VAN VALCKENBORCH  XXIIII
JAN FABRI                                            XVI
GILLIS GERARDI, den jongen           XVI
ARNOLDUS BORCHOULTS              XXXII
HENDRICK VAN DEN DAMME       XVI
WILLEM VAN HEYLWEGHEN        XVI
LAMBERTUS CROL                            XVI
ANDREAS BALLENUS                        XII  
NICOLAES VAN GEMEREN              VII
 
ORDINARISE PROCUREURS:
WYNANT VAN HEYLWEGEN             Ic L lb. Arthois.
ERASMUS VAN BRUSTON                   L
FRANCHOIS VAN HOUTE                    Ic
WOLFFART VAN EGMONT                 XVI
ANDRIES VAN DEN STEENE               VIII
MERTEN DE PALUDE                            XVI
LAZARUS VAN RYST                             VIII
ROELANT PAULET                                 L
WILLEM VAN BROUCHESEM             VIII
HUYBRECHT MATHEI                           L
HUYBRECHT WALRANS                       L
ROELANT VAN COUWENBERCH       XXXII
SIMON SIMONSSEN                                XVI
CORNELIS TESTART                              XXXII
ANDRIES BRUYNSEELS                         L
JAN TIRAS                                                 XII
JAN BAPTISTA DE BISSCHOP              VI 
JAN BLOCKE                                             XXIIII
JAN ADRIANI                                            XII
JOOS MATHEI                                          VI
JACOB OUDENROGGE                           VI
JOOS PIETERMANS                                 VI
JACOB PETRAVIDA                                 IIII
JOSUE BOLLART                                      IIII
WERCHTER                                               IIII
 
EXTRAORDINARISE PROCUREURS:
PEETER BRUYNINCX                                      L lb. Arthois.
DIERICK BEELART                                          VI
LAMBRECHT WILLIAERTS                           XL
GUILLEM VAN WOUWERE                            IIII
JAN VUYSTART                                                 XXIIII
WILLEBOORT VAN NYEUWENHOVEN      VI
JAN BRIDE                                                           IIII
JAN VAN ERWEGEN                                          L
REYNIER MENDTMANS                                   IIII
THOMAS BAZYN                                                 IIII
LUCAS VERMAST                                               X
BERTHOLOMEUS VAN COUWENBERGHE  XXXII
MATHYS VAN DEN VEKENE                            XVI
CORNELIS WALRANS                                        XVI
NICOLAES DE CORDES                                     VIII
MICHIEL FABRI                                                   XVI
GUILLEM HILLEBRANTS                                  XII
PEETER DE PAPE                                                 XVI
ALEXANDER LAMBERTI                                   VI
JAN LUPI                                                                VI
MATHEUS MERTENS                                          VI
GUILLEM VAN ZELE                                          VI
JAN VAN SONNE                                                   VI
JASPAR BALEN                                                     IIII
LENAERT WACHMANS                                      IIII
HENDRICK LEMANS                                           IIII
MICHIEL VEREYCKEN                                       VI
MATHEUS LOKERMANS                                    VI                                             
 
Hiernaer volghen de partyen van diversche cooplieden ende borgeren die gearccordeert hebben int Collegio inde generale leeninghe:
FRANCOIS VAN DEN CRUYCE ende Compaignie     Vm lb. Arthois.
JOOS VAN DEN STEENE met syn moeder                    VIc
JACQUES VAN YWERVEN                                            IIIIc
ROBRECHT VAN EECKEREN                                       VIc
ROBRECHT VAN HAEFTEN                                          VIc
GILLIS VERMEULEN                                                      IIIIc
JAN DE CARNE                                                                  Xc
FRANCHOIS BREUSEGEM                                             IIc
WILLEM VAN IMMERZEEL                                          IIIc
VINCENDT DE SMIT doude ende Compaignie              VIIIm
JAN DE VOS ende Compaignie                                         IIIc
PAUWELS VAN GEMART ende Compaignie                IIm
CORNELIS PREUNEN                                                      XVc
Weduwe STERCKX                                                            VIc
Mynen Heere de Bissshop                                                    IIm LXXX
GILLIS DE WITTE                                                             Ic
PEETER COELS                                                                 Ic
PEETER BREUSEGEM                                                     Ic L
AERT VAN DEN BEMPDE                                               IIIIc
AERT BORREMANS                                                         VIIIc
De Lombarde ende PEETER ROBAIX                             XIIc
PAUWELS LUDINCK                                                        Ic L
FRANCHOIS SCHOT et duo filii                                      VIIc
JAN VAN BREEN                                                                IIc
CORNELIS SCHOT                                                             IIc  
JACOB SCHOT, lywatier                                                    IIc
De weduwe BAZELIERS                                                     IIc
JAQUES LANGAIGNE                                                       IIIIc
Weduwe GOUTIER VAN OPHOOGEN                            Ic
Weduwe HENDRICK HUJOEL                                          IIIc
PEETER VERGOES                                                             IIc L
JAN COLYNS met zyn behoudt zone                                  Vc
Weduwe RAES, van Brecht                                                  VIIIc
BATHAZAR DE RUIZ, Espaingnol                                     Xc
JAN PELLICOREN                                                               IIIc
GUILLEM LE SAIGE, Rentmeester                                    Ic
FRANCHOIS MESSING met Jouffr. ANNA JANSSEN    VIIIc
HENDRICK PELGRIM met zyn broeder                            IIIIc
JAN NUYTS                                                                             Ic
LOYS INDEN BOCK cum matre                                          Ic
ADRIAEN VAN BREEN                                                        IIc
CHRISTOFFEL SPECHOUWERE                                      IIIc 
JAN HENS                                                                               Ic
LOYS VERBRUGGEN                                                          L
NICOLAES BOUDECHOM                                                  IIIc
LAUREYS VAN BERINGHEN                                             XC
COENRAERT DE WITTE                                                    X
GEERARDT ende GILLIS HESSEL(T)                               Ic
Weduwe SEGER VAN ONCHEN                                         Ic XXV
ANTHONI CLAES                                                                 XL
QUINTIN DE COURRIER                                                    L
LOYS JONAS                                                                         XXV
JAN VAN ROODE, inde Lombaertstraet                            Ic L
ROGIER ROELANTS                                                           LXX
PAUWELS VAN FOCKENBORCH                                    IIc
AUGUSTYN BOEL                                                                L
CHRISTOFFEL THYS                                                          Ic L
JERONIMUS DE LA CROIX                                               IIIc
JAN VAN SCHOONHOVEN                                                IIc
JOSEPH VERRAST                                                               Ic
AERNOUDT PELS cum filio                                                VIc
PIETER POUSIN                                                                    Ic
Weduwe In Leeuwenborch                                                     Ic
AERDT KINDT met de weduwe HENDRICK KINT         Vc
PEETER DE LICHT                                                               Ic
CHRISOSTOMUS SCHOLIERS                                          IIIIc
JAN VAN STEENWINCKEL                                                IIIIc
Weduwe van JAN VAN DER HEYDEN                               XXX
De postmeester TAXIS                                                            IIc
BALTHAZAR ende JASPAR CHARLES                             IIIc
HENDRIK LEMMENS                                                          IIIc
ANDRIES VAN BREUSEGEM                                             IIc
SEBASTIAEN VAN VUYTRECHT                                      VIIIc
JAN PLANCQUET                                                                  IIc
WILLEM VAN SCHOOTEN                                                 IIc
MATHEUS ROOSEN                                                              Ic L
HENDRICK VAN BERINGE                                                 Ic L
GUILLEM MICHIELSSEN                                                    Ic
ENGEL SPEECK                                                                     IIc
JAQUES BREYEL                                                                   IIIc
PEETER HELMANS en Compaignie                                     Xc      
THOMAS ALEWYNS cum fratre                                          IIIc
DIERICK KIEFF                                                                      Ic
GLAUDE HENIN                                                                     VIc
ADRIAEN GRANART                                                             Ic
JEHAN DIGNENS                                                                    VIc
JAN DONCKART ende PHILIPS HOCCART                      Xc
HENDRICK MOONS ende BAPTISTA DANEELS              XIIc
HENDRICK VAN ONCHEN, cruydenier                               Xc
JORIS GYS                                                                                IIIIc
PEETER ARNOUTS                                                                 IIIIc
GILLIS HOFFMAN                                                                  XVc
LUCAS ROOSEN                                                                      IIc
MARTEN JACOPSSEN                                                           IIIc
LUCAS TAYART cum matre                                                  VIIc
LAUREYS RYCX                                                                      Ic
SYMON ende JAQUES TASSE                                               IIIIc
JAN GAMEL                                                                             VIc
ADRIAEN VAN BREUSEGEM met ADRIAEN SWAEN    IIIc
JAN VAN ACHELEN                                                               IIIIc
Weduwe ende erfgenamen STELTIUS                                    IIIc L
Weduwe JOOS DE WEERT                                                     IIc
Weduwe DIERICK DE VISCHERE                                        IIc
GEERT OPDEN BOSCH                                                          IIIIc
PEETER DE MAYERE                                                            IIc
JAN GABBAULT                                                                      IIIc
PAUWELS ROTAEL                                                               IIIc
GOYVAERT VERMEULEN                                                   Ic
JERONIMUS HOYEL                                                              Ic L
JERONIMUS COYMANS                                                        IIc                 
JAN DE PAPE                                                                            Ic
LAMBERTUS BOTTIN                                                            Ic XX
Weduwe JACOB PEETERS                                                     Vc L
Mr. THOMAS LHERMITE                                                      L
Weduwe LEYDECKERS                                                           IIc
ADRIAEN BROERS                                                                  L
GYSBRECHT VERJUYS                                                          Ic L
LAZARUS KESSELER                                                             IIIIc
NICOLAES MERTENS                                                             L
MELCHIOR CHRISTOFFELS                                                Ic L
ANDRIES VAN DER MUELEN                                               Ic
SEGER BOEL                                                                             Ic L
LUCIA VERMEULEN                                                               L
ADOLFF VAN WESTEN                                                           Ic
JAN VAN ASSCHE                                                                     IIc
JORIS DENS                                                                                Ic L
FRANCHOIS OELS                                                                    Ic
LOYS DE BECQUE                                                 L      
WOUTER BOSSCHART                                         Ic
JAN VERJUYS                                                          IIc
PEETER VAN GRAVE                                            Ic
MATHEUS LEERMANS                                         Ic L
ADAM REYNIERS                                                   IIIIc
Weduwe MICHIELS VAN BERGEN                      II L
CORNELIS GRAS                                                     IIIIc
NICOLAES VERJUYS, Oude Borse                       IIc
MICHIEL DE PIPRE                                                Ic
JACQUES SENGLIER                                              Ic
NICASIUS LOWAEY                                               VIIIc
JAN STATIN                                                              IIc
NICOLAES VAN VESELAER                                 Ic L
MARCUS PELS                                                          Ic XX  
WALLERAN DRAGON                                            IIIc
JASPAR BAZELIERS ende Compaignie                IIIIc
GABRIEL DE HAZE                                                 Ic L
DOMINUS Doctor ARIAS MONTANES                 IIIIc          
JAN FORMENOIR                                                    IIIIc
JAN DE LA FLYE                                                      Ic XX
JORGE MARISSCHAL                                             IIIIc
KATHELYNE THERELINCX                                  L
ANTHONIS VAN ERP                                               XXIIII
JAQUES VERVLOET                                                XXIIII
PEETER VAN ONCHEN                                           XXX
ADRIAEN VAN LEENPUTTE                                  XVIII
BASTIAEN LEERS, drogist                                       Ic L 
PEETER DRESSELER                                               XXXVI
JAN GEMART                                                             Ic
Weduwe ROGIER LUYTER                                      Ic
OLIVIER VAN DER MERSSCHE                            Ic
THOMAS COYMANS                                                XL
CHRISTOFFEL PLANTYN                                       Ic XL
NICOLAES RAMPART                                              L
OTTO MAHIEU                                                           Ic
MICHIEL VALCK                                                       Ic L
JAN ROO, van Vuytrecht                                            Vc
Weduwe HANS OERT                                                  IIIIc
Weduwe SCHOLIERS                                                  XVc
PEETER BEHAGEL                                                     L
JERONIMUS VAN HALLE                                         Ic
AERT DE LAET                                                            IIIc
Weduwe LIESVELT                                                      IIc
Prelaet van Sinte Michiels                                             IIm
Weduwe DANIEL ROGIERS                                       Xc
MATHYS NIMMEGENS                                              Ic
JAN COMPERIS                                                            Ic
GILLIS SORBRECHTS                                                IIc
HENDRICK ULEN                                                        Ic
ADRIAEN VAN ZEYST                                                Ic
GEERARDT VOEL                                                       IIIc        
JAN VERVLOET                                                           XX
Weduwe JAN MICHIELSSEN                                     XXIIII
JAN VAN BUYTENDYCK                                           IIc
JAQUES VAN OPROEY                                              Ic   
PEETER DE DECKERE                                              Vc
Weduwe JACOP CLAES                                              IIIc
MICHIEL MAINGNART                                             XII
MICHIEL BACK                                                           Ic L
Joncker JAN VAN DER RYT                                       IIIIc
PEETER ende FRANCHOIS VAN SURCK                Ic
Weduwe van JORIS VAN SURCK                               Ic
GEERARDT DE VELAER                                            LX  
JAN GEVAERTS                                                            IIIc
Mr. NICOLAES VAN DEN BERGE                             L
JASPAR VAN SURCK                                                   VIc
PIERRE MOUCHERON                                                IIc
ANTHONIO BOETE                                                      Xc
JAN GABBAULT, den jongen                                       Ic
LAUREYS BORREKENS                                              Ic LI lb. Arthois IIII sc.
CORNELIS DE CUYPERE                                           L
PEETER DE HAZE                                                        Ic
JAN VASSEUR                                                               IIIIc
SYLVESTER VAN NYEUWENBORCH                     Ic
JAN BEECKMAN                                                          Ic
JAN HOONS                                                                   IIc
ADRIAEN TACQUET ende HANS DE RUYTERE   Vc
HERRI MAILLET ende Compaignie                           IIc
JAN DE CORDES                                                           Xc
JAN GREMER                                                                Ic
TOUCHAIN VASSAL                                                    IIIc
JAN DAMMAN                                                              IIc
JAN SCHOEFF                                                               IIIIc
NICOLAES VAN ERP                                                   Ic
JAN BACQUELEROT                                                   L
MATHYS HULSBOS                                                     IIIc
CORNELIS YSEBOUTS                                               VIIIc
JAN FIERRENS                                                             IIIc
JAN GARNUYT                                                             IIIc
JORIS WINCKENS                                                       IIc
HUYBRECHT ROBERTS                                             Ic
JAN DRUMEZ                                                                IIc
THOMAS BETTEN                                                       IIIc        
JAN BRANT                                                                   IIIc
NICOLAES ANTHONISSEN                                       IIIc
Weduwe LANCELOOT ROBIANO                             Xc
HENRICK VAN ONCHEN                                           IIc L
Weduwe DOVERYNS                                                    Xc
REYNOUDT MUCHOULT                                           Ic XX
GUILLEM FORMESTRAULX in name DELIOTS   Vc 
AELBRECHT HOOGENBORCH                                L
MARCUS HANEGRAEFF                                            Ic
Weduwe ROMBOUT STELLART                               IIIc
LENARDT MAILLET                                                   IIc
MAZIUS CARLIER                                                       IIc
ADRIAEN BERDOEL                                                   IIIIc
FRANCHOYS LYCOOPS                                             IIIc  
PEETER VAN VALCKENISSEN                                IIIc
LOYS MALEPART                                                       IIIIc
Weduwe HALLERS                                                       IIc
LOYS DU BOYS                                                            Ic L
GILLIS WOLFFWINCKEL                                         IIIIc
JAN VAN HEMSSEN                                                    Ic
JAQUES DE LA FAILLE                                             Xc
JAN DE PAUW                                                              IIIc
SIMON DE CONINCK                                                 Ic L
PEETER VAN ACHTERHOUT                                  Ic XX
JAN VRINDT                                                                Ic            
ADAM WOUTERS                                                       IIIc
Weduwe BOUDAENS                                                   Ic
CORNELIS DE MEYERE                                           Ic
PEETER DE HAZE                                                      LX
ANTHONI GEERARD                                                 XL
MICHIEL LE FORT                                                    XX
JAN VAN RYSINGHEM                                             IIc
JAN VAN DEN BROECKE, den ouden                     VIc
MICHIEL HENDRICKX                                             XL
CORNELIS JOOS                                                         IIIIc
Mr. PEETER VAN LARE                                            IIc
Weduwe DONCKERS, doude                                      IIIIc
JAQUES DUREZ                                                          L
JAQUES ELOUT                                                          IIc
JAQUES LE ROY                                                         LX
NICOLAES VERJUYS, doude                                    Ic L
JERONIMUS MAIGNART                                         Ic
JAN VAN VALCKENBORCH, doude                       Ic
JAQUES HOFFNAGEL cum suis                              VIc
GEERARDT VAN MECHELEN                                IIIIc
THOMAS SORBRECHTZ                                          Ic
WILLEM BOEL                                                           IIc
JAN GARZIA                                                                L
CARLO DE SANTA CROZ                                         Ic
PEDRO DE MARCENA                                               Ic
LAMBRECHT VAN GERSHOVEN                           IIc
PEETER DYCKSTRAETE                                          Ic   
LOYS DE CAZADA                                                      L
CORNELIS VAN DEN BOGAERDE                          IIc
Weduwe JORIS KESSELER                                        Xc
JAN DE FINES                                                               IIc
DIERICK DE MOY                                                       IIIc
HUYBRECHT WACHMANS                                       IIc
NICOLAS BLANCX                                                      IIIIc
MARTIN HUREAU                                                       IIc
PIERRE MESUREUR                                                   IIc
JOOS DE LA FLYE                                                       LX
FRANCHOYS VAN GANSEPOEL                              VIc
JAN GOOS, cuyper                                                         Ic
PEETER VAN BREUSEGEM, cruydenier                  VIc
Joncker JAN VAN DER HEYDEN                               VIc
GILLIS THIBAULT                                                       Ic
WILLEM VAN AELST                                                  Ic
JACOB VAN LAYEN                                                     Ic L
GUILLEM GOOS                                                            Ic
PEETER VAN QUICKELBERGE                                Ic
FRANCHOYS LE FORT                                                Ic
JAQUES VAN BUEREN                                                 Ic L        
JAN VAN AST                                                                 VIII
DANIEL VAN GHELE                                                    IIc
JAN  GARYN                                                                    Ic L
JAN DE LA FAILE                                                          Xc
JAN DE HERTOGHE                                                      LXXV
Weduwe JAN DARANDA                                                IIc
NOEL HEMNART                                                            IIIIc
JEHAN DE PADILLA                                                      LXX
JEHAN DE CAMERENA                                                Ic
MARTIN DE BARON                                                      Ic
MICHIEL HUES                                                               LXXX
MICHIEL COUSART                                                      Ic
PEETER VAN DEN BROECKE                                     Ic
FRANCHOYS FASSE                                                      Ic
GILLIS SMISSART                                                         Ic L
Hr. PEETER VAN DALE                                                VIc VII lb. Arthois VI ½ sc.
NICOLAES VILEERS                                                     Ic
GILLIS HANNIKART                                                     Ic L
PEETER VRANCX                                                          IIc
JAN VERBRUGGE                                                          Ic XXXVI
LAMBRECHT VAN KESTELT                                     IIc
JAN VAN KESTELT                                                       Ic
Erfgenamen van GEERARDT DIMPANCE                 IIc    
DAVIDT HAECK                                                             Ic XXXVI
ANTHONIO ende NICOLAS MALEPART                  XVc
Weduwe PEETER ADRIAENSSEN                               Ic
JAN PECKIER                                                                  Ic
 
DIE VAN ANDOLOSIEN:
MARCUS NONNEZ en LOYS PERES                Xc lb. Arthois.
ALONSO DE PALMA                                           IIIc
FERNANDO PEREZ en JUAN DE BAYEZA     IIIc
MARTIN ALONZO LOPES                                  Ic L
ALONZO DE FLANDRES                                    Ic L
ALONZO RUIZ DE CORDES                              IIc
FERNANDO DE ZIVILLA                                    Vc
JUAN DE PALMA                                                  IIIc
DIEGO DE VILLA LOPEZ                                   IIc
 
DE COOPLIEDEN VANDER NATIEN VAN PORTUGAEL:
RODRIGO ALVAREZ CALDERA   
JASPAR RODRIGUS
EMANUEL RODRIGUS
LOYS RODRIGUS
FERNAND RIMENEZ
RUY NUNEZ
DIEGO LOPEZ
RODRIGO DE VEGA DEBOLA, Consul vander natien van Portugael.
PIERRO LOPES SERRANO
EMANUEL HENRICQUES
LOYS FERNANDES
PHILIPPE DENYS
EMANUEL FERRERA
EDUWAERT VAZ
JOAN FERNANDES, Secretaris vande cooplieden van Portugael alhier.
GEORGIO PINTO
FRANCISCO LAURENCIO
 
Quohier inhoudende declaratie vande parsoonen, cooplieden, borgeren ende ingesetene die leeninge gedaen hebben voor den tyt van I, II, III ende VI maenden, soo met gereeden gelde als met credite, op interest, ende oock eensdeels sonder eenich voerdeel oft fraict, als in elck artikel verclaert wordt, om de penninghen wederomme betaelt ende gerembourseert te wordden, metten intereste van dyen, vande penninghen die procederen sullen by taxatie ende anderssins om te commen tot de somme van IIIIc Karolusguldenen.
 
IERST DE PERSOONEN DIE PENNINGEN GEFURNEERT HEBBEN OP EEN MAENDT:
ANDRIES SNELINCK                           IIIc lb. Arthois
LAMBRECHT BOTTIN                         Ic L
JAN COLYN                                            IIIIc       
JAN DE VOS cum suis                            IIIc
JAN GEVAERTS                                     IIIc
JAN VAN BREEN                                    VIc
JAN DE BRUYNE                                     IXc
JAN VAN ACHELEN                               VIc
SEBASTIAEN LEERSE                            Ic L
JERONIMUS DE LA CROIX                   IIIIc
BALTHASAR en JASPAR CHARLES    IIIIc
FRANCHOYS HEYLEN                           Ic 
 
Hiernaer volghen de persoonen die hen credit ende obligatien hebben geleent voer de leden dezer stadt voer den tyt van ses maenden, daerop men vander stadt wegen heeft gehandelt met diversche cooplieden, ende zyn deselve persoonen, elcken van hen, oblgatien geexpedieert ende gelevert onder den grooten zegel van verbande, tot henlieden versekerheyt ende indempniteyt, al volgende den registere daeraff gehouden:
JAN DE VOS ende Compaignie leenen heur
obligatie voer de somme van                                       XIIc lb. Arthois.
GILLIS VERMEULEN, voer                                      XIIc
FRANCHOIS SCHOT met zyn zonen                        XVc
MARTIN HUREAU                                                      IXc
JAN DE CARNE in gereede penningen heeft
geloeft te tellen                                                               IIIm
GILLIS SORBRECHT, zyne obligatie voer
ses maenden                                                                    XIIc
JOSEPH DE SMIDT, in plaetse van syne obligatie
te leenen, is te vrede in gelde te tellen de somme van  VIc
FRANCHOYS VAN GANSEPOEL zyne obligatie
voer                                                                                   IXc
PEETER VAN BREUSEGEM voer                              IIIm
CLAUDE DE HENIN, de jonge, vuyten name van
zynen vader, heeft geconsenteert, in plaetse van zyne
obligatie te geven, te leenen in comptante penningen
voer ses maenden zonder interest, de somme van        IIm VIIIc
ADAM REYNIERS                                                        Im
JAN VAN DEN BROECKE, den ouden, syne
obligatie, boven tgene hy is inde generale leeninge
doende, voer de somme van                                            IIIm  
HENDRICK VAN ONCHEN, voer                               XIIc
ROBRECHT VAN HAEFTEN, zyne obligatie voer    IIm
PEETER AERNOUDTS, zyne obligatie voer               IIm
JAQUES DE LA FAILLE, zyne obligatie voer            XVc
JAQUES VAN NIEUWERVE, zyne obligatie voer     XIIc
JAN DE PELICORNE, voer                                          Im
JAN COLYN, zyne obligatie voer                                 IIm
PEETER VERGOES, voer                                            XIIIIc
CORNELIS PRUENEN, syne obligatie voer                Im
ADRIAEN TACQUET cum suis, zyne obligatie
voer ses maenden                                                            XVc
AERDT KINDT, zyne obligatie voer                            XVc
AERNOUDT PELS ende sonen, zyne obligatie voer   Xc
WILLEM VAN AELST, zyne obligatie voer               VIc
GEERT OPDEN BOSSCHE, zyne obligatie voer        XVIIIc
JAN SANTERNEL                                                         VIc
ROBRECHT VAN EECKEREN, zyne obligatie voer Im
PAUWELS VAN GEMART, den jongen, is te vreden
voer hem int particulier zyne obligatie voer                 IIm
JAN HOONS, zyne obligatie, als voeren, voer             VIc
LUCAS ROOSEN, voer                                                  VIc
PAULUS VAN FOCKENBORCH, syne obligatie        IIm
JAQUES DE LAMGAINGNE, zyne obligatie voer      Im
AERDT DE LAET, voer                                                 XIIc
JOOS VAN DEN STEENE ende weduwe voer             VIc
JAN VAN SANTVOORT ende PEETER HELMAN
hebben geaccordeert heur obligatie voer                       XVc
MARCUS HANEGRAVE, syne obligatie voer             IXc
JERONIMUS DE LA CROIX heeft geconsenteert
syne obligatie voer                                                           VIc   
FRANCHOYS VAN BREUSEGEM, zyne obligatie     VIc
JAN CELOSSE heeft, deur HENDRICK VAN
DIEPENBEKE, zyne neve, geconsenteert syne
obligatie voer                                                                    VIc
ANTHONIO DE TAXIS, Postmeester, leent zyne
obligatie voer                                                                    XIc
JERONIMUS COYMANS zyne obligatie voer             IXc
JAN DIGNENS heeft geconsenteert zyne obligatie
te leenen                                                                            Im
HERRI MAILLET heeft geaccordeert, in plaetse van
eenige obligatie te teeckenen voer zes maenden, in
gelde te leenen sonder interest de somme van               IIIIc
JAQUES DAMMAN heeft geconsenteert syne
obligatie voer                                                                    VIc
JAQUES VAN BUEREN, lakenvercooper, syne
oblgatie als voeren                                                            VIc
LUCAS TAYART heeft beloeft zyne obligatie voer      VIc
JAN DE HOLLANDERE heeft geconsenteert zyne
obligatie voer                                                                     XIIc
LAMBRECHT BOTTIN zyne obligatie voer                 Im
THOMAS BETTEN, wynvercooper, syne obligatie      VIIc XX
JAN VAN ACHELEN, syne obligatie voer                     Xc
JAQUES SCHOT, lywatier                                              VIc
GABRIEL DE HAZE                                                        VIc
JACOB GRAMMAYE                                                      IIIIc
PIERRE MOUCHERON                                                  Xc
JAN VAN RYSEGEM, syne obligatie voer                     VIc
JAN DE HERTOGE, zyne obligatie voer                        VIc
PEETER VAN ACHTERHOUDT                                    VIc
JAN VAN DEN BROECKE, meevercooper, zyne
obligatie voer                                                                       IXc
JAN ROO, van Vuytrecht                                                  IXc
JAN VAN ASSCHE, lakenvercooper, zijne brieff voer  VIc
GODEVAERT VERMEULEN                                          VIc
MICHIEL COUSSART, zyne obligatie voer                    VIc
JACQUES BREYEL, zyne obligatie voer                         VIc
JAN DRUMEZ, zyne obligatie voer                                   VIc
JAN MARISCHAL, voer                                                    VIc
WALRAND DRAGON et Compaignie                              VIc               
MICHIEL VALCK, syne obligatie voer                            VIc
AMANDT VAN DEN EYGEN, zyne obligatie voer          VIc
NICOLAES VAN LIPPELO, voer                                      VIc
BALTHASAR VRYTHOFF, voer de somme van              VIc
NICOLAES HUYBRECHTS is te vreden zyne obligatie  VIc
JOOS DE BOCK, vuytsnyder, zyne obligatie voer            VIc
DOMINICUS BAENST, voer                                               VIc
MERTEN VAN (DEN) LEURE, voer                                  VIc
JERONIMUS VAN HALLE, voer de somme van              VIc
JAN TESCH, den ouden, voer de somme van                     VIc
SIMON ende JACOMO TASSE                                           VIc
JAN GRANNYT, zyne obligatie voer                                   VIc
JAN DE LA FAILLE heeft geconsenteert zyne obligatie
te leenen voir de somme van                                                  IIm
JAN DE FINES, zyne obligatie voer                                     VIc
JAN SATTIN, zydelakenvercooper                                       VIc
HENDRICK VAN DEN PUTTE                                            VIc
BARTHOLOMEEUS MICHIELSSEN voer                         VIc
GILLIS WOLFWINCKEL, syne obligatie te leene voer      Xc
BERNARDT LE MARTIN, zyne obligatie voer                    IIIm
GEERARDT VOEL, zyne obligatie voer                               Xc
PEETER VRANCX, den ouden, voer                                    VIc
JAN WALLE, van At, voer de somme van                            VIc
GILLIS SMISSART, voer de somme van                              XIIc
CORNELIS SCHOT, voer de somme van                             XIIc
ADRIAEN BERDOEL, voer de somme van                          XIIc
ROBERT COELS, zyne obligatie voer de somme van         Xc
JAN DE PAPE, olievercooper, voer de somme van              VIc
JOSEPH DE PICKERE, zyne obligatie voer                         VIc
JERONIMUS MAINGNART, voer                                        VIc
JAN TACK, zydenlakenvercooper, voer                                VIc
VINCENT DE SMIDT, den oude, Jouffr. ANNA
SMEYERS, weduwe van VINCENT DE SMIDT, den
jongen, ende VINCENT DE SMIDT, zynen broeder, in
plaetse van obligatie te leenen voer ses maenden, zyn te
vreden in comptante penningen te tellen, om daervan
gerembourseertte wordden vande gemeyne penningen
bynnen ses maenden, de somme van                                      VIc
MICHEL HUES, voer de somme van                                    VIc
GUILLEM DE SUCCA, voer                                                 VIc
JAQUES HOEFFNAGEL                                                       Xc
CHRISTOFFEL SPECKHOUWER                                      Im IIIIc
GUILLEM LE SAIGE, Rentmeestere                                   VIc
JACOP VAN WEES heeft geaccordeert in comptante
penningen te furneren, op obligatie vande stadt ende
specialycken opde middelen vande Casteele, voer den tyt
van zes maenden, tot V ten hondert, de somme van             XLIIm
Signor THOMAS BALBANI, LUCOYS, heeft
geaccordeert in comptante penningen te furneren, opde
obligatien van diversche cooplieden ende gemeyne
borgeren ende ingesetenen hiervoeren genoempt, de
somme van XXXm lb. Arthois, ende dat op wissel van
Lyons, tot alsulcken prys als den gemeynen cours vander
Borssen alsdan zyn sal, XXXm lb., alsoo de sommen
vanden borgeren ende cooplieden daerop hy heeft
gehandelt, hiervoeren zyn vuytgetrocken, hier alleenlyck   pro Memoria
Mr. WILLEM SCHUYT, als momboir vande kinderen
CORNELIS SCHUYT, is te vreden te leenen op rente
ten penninge XIVc, om bynnen ses maenden
gerembourseert te wordden                                                   IIIc XXVIII
Denselven in penningen te leenen, als vooren, zyne
kinderen toecomende, voer de somme van                           Ic L
FRANCHOYS VAN DEN CRUYCE ende Compaigne
hebben gefurneert inde generale leeninge, boven de IIIm,
noch IIm guldenen, die hy vercleert geaccordeert te
hebben om bynnen ses maenden gerestitueert te wordden
onder den grooten zegel ban verbande,                                 pro Memoria
 
LEENINGE VOER DEN TYT VAN SES MAENDEN. DIE VAN CASTILLIEN:
JAN DE CUELLAR                                   IIIc lb. Arthois.
DIEGO DE CHANARY                             XVc
FRANCISCO ALONZO DE SPINOZA 
et FRANCISCO AGUILLAR                    IIm
ALONZO DIAS dAGUILLAR et Comp. XVc
GREGORIO RUIS DE REMENDE         Xc        
NICOLAES DE GARNA                           VIIIc
ALONZO DE CAMINO                            VIIIc
PEDRO DE THOLOSSA                           IIIIc
JUAN DE JUGO                                         Ic
FERNANDO FRIAS CAVALLOS           IIm 
 
Hiernaer volcht de besoingnee gedaen by de Schepenen gecommitteert by de Weth, Hooftmannen vander poorteryen ende Wyckmeesters, onder de gemeyne borgeren ende ingesetenen deser stadt.
 
DEN IERSTEN WYCK INDE GENERALE LEENINGE, OP ZES MAENDEN:
LOYS LEERBILS met de weduwe Inden Bock       Ic lb. Arthois
PEETER WIENS                                         Ic L                   
CORNELIS JANSSEN, lakenvercooper   XXV
JAN VAN VALCKENBORCH                  LX
GUILLEM JANSSEN                                 L
PEETER COENRAERT                             Ic L
GUILLEM MICHIELSSEN                       L
JAN FAES                                                    Ic
JAN DE MARES                                         IIc
CORNELIS VAN ZEDERT                       L
Weduwe JAN MICHIELSSEN                  L
JAN DENYS                                                Ic
ADRIAEN VAN HELLEMONT               Ic
MERTTEN JACOBSSEN                          Ic
JAN MAILLAERT                                     XII
LIEVEN DE CROECK                              Ic
DENYS NUYTS                                          Ic 
MERTEN VANDER MEERE                   Ic
JASPAR OISTERMANS                          XL
SEGER VAN SCHOOTEN                       XL
ROBERT MARISCHAL                           XXV
Weduwe JACQUES DE BESTE               XXV
JAN ELINCK                                             L
Weduwe JANS VAN GENUCHTEN       XII
JAN VAN SCHOONHOVEN                   XX
GILLIS VAN KESSELE                           Ic
CORNELIS VAN EYNDE                        XL
GODEVAERT INDEN BEMPT               XXX
CAREL BLOEMAERT                             XX
ANTHONI MANGELER                          Ic
FRANCHOIS INGENRAEM                   XL
JAN VAN AST                                           XXIIII
ROBERT LE FER                                     XV
BERTHOLOMEEUS ZEGERS               XXV
SIMON VAN ELEN                                  Ic
PEETER VAN OFFENBERCH               LXXII
PHILIPS WYLANDT                               XL
GUILLIAM COLOSI                               L
CORNELIS WILSOETEN                      VIc
PIETER TAELMAN                                XXXVI
JAQUES DE LA MARE                          III
FLORIS VAN SCHARENBORCH        XII
Weduwe ANTHONIS VAN DEN HOVE    VIII
Weduwe PIETER DE BOEFFERME          XVIII
Weduwe VAN MEERBEKE                         XII
WILLEM HALDER                                      XX
DIERICK VAN OPPERVELT                     XV
SARA FRANCQ                                            VI
JOOS VAN OORDEN                                   XIIII
BARTHOLOMEUS FLAMINGO                XX
JAN DE BOUSIN                                           L
JORIS DAMIENS                                         XVI
GOYVAERT BERTELS                               VI
REYNIER PREUNEN                                   XXXII
GEERARDT UNEUX                                    XII
PEETER VAN DER MERCT                       XXV
JAN GEVERS                                                 XII
Weduwe JAN RIDDERE                               XVIII
AERDT VERMEEREN                                 L
JAN VAN MELDER                                      XVIII
BERNARDT VERMEYDEN                        XII
Weduwe GILLIS KINT                                 VIII
Weduwe THOMAS DE RAM                       XXV
PASSCHIER RAMDONCK                         VIII
THOMAS MOLIN                                         X
JAN BENNENS                                              VIII
HANS KINDT                                                 XXXII
FRANCHOIS VAN DE PIET                        L
LUCAS DYCKSTRAET                                XII
HANS VERBEECK                                        X
JOACHIM VERMEEREN                            LX
ANDRIES WILLEMSSEN                           VI
ADRIAEN VAN MIROP                               VIII
ADRIAEN STEERLINCK                             XII
JAN HEYMANS, int Paradys                        XXVIII
SACHARIAS JACOPS                                   VIII
JAN VAN MALE                                             XVI
SYMON GERST                                              VIII
GOMAER VAN MUERS                                XII
JAQUES VAN DEN KERCKHOVE             XII
JAQUES DE RESPAIGNE                             X
NICOLAES WYCKART                                XVI                              
JAQUES DE VOS                                            VIII
JOHANNES PASCHIERS                              X
MICHIEL VAN BERGE                                 XX
WILLEM DE VOS                                           X
GILLIS SIPS                                                     XVI
JOACHIM DE VICKEVOIRT                       XXIIII
GILLIS NYS                                                     X
MACHIEL BODE                                            XXI
JAN RIDDERS                                                 XII
JACOB VAN DEN WOUWERE                    VIII
 
DEN TWEEDEN WYCK, OP SES MAENDEN:
JAQUES STERCK                           IIc lb. Arthois
AUGUSTYN VALCK                      Ic
HANS DE MEER                             XXV
JAN VAN DEN BEMPDE               L
Weduwe MELCHIOR BRAEN       XXV
PEETER VAN LARE, backer         L
THIELMAN VRYPENNINCK       Ic L
OLIVIER ELLEBEECK                  LXXII
HENDRICK VAN STRALEN         LXXII
PEETER DE WILDE                       L
JAQUES CLAESSENS                    XL
Mr. PEETER de medecyn                L
Weduwe POURMET                        Ic
COENRAERT BERREWOUTS     Ic L
Mr. JAN JANSSEN                          XXV
AMMANDT VAN DEN EYGENE     LXXII
NELLEKEN PRINCE                         VI         
PAUWELS LEBELS                           XXX  
PEETER LEREMITE                         LX
MATHYS RATEL                               L
Weduwe MERTENS                            L 
Weduwe VORRECX                           XXV
JAN VAN IMMERSEEL                    Ic
CORNELIS ROGIERS                       XX
JAN GHYSELS                                    XVI
Mr. BERTHOLOMEEUS BRUYNINCX      XII
AUGUSTYN SABOT                                       Ic
PEETER SABOT                                             XL
JAN PAPENBROECK                                    LXXX
ANTHONIS en PAUWELS VAN BERGEN XXV
Weduwe PEETER DE LA HOES                   XL
JAN LER                                                           VI
Weduwe BENOYER ABREBIS                      L
PEETER MAES                                               XII
GEERARDT GODEFROYE                           L
JAQUES ANDRIESSEN                                  Ic
Weduwe STERCK                                            Ic
Weduwe GILEYNS                                          XXX
De kinderen VAN ANGHEN                           Ic L
JAN LUCAS                                                     XL
JORIS SANTERNEL                                      XL
AERNOUDT HOFFMAN                               XL
CAREL WALRAVENS                                   L
JAN DENS                                                        XXV
JOHANNES TOURNESIN                             XII
DIERICK BENGENRAET                             XXX
JASPAR HENRICX                                        L
AERDT FOGELS                                            XVIII 
CORNELIS OLIVIERS                                  VI
PEETER HUYBRECHTS                               XXV
JAN PECKIER                                                 L
JAN DE BITTERE ende AERT FABRI        IIc
AUGUSTYN STUYS                                       XXV
JAN INT BOECXKEN                                   XXV
FRANCHOIS VAN AVEYN                          XXIIII
JAN SPEECKART                                          LX
JACOB VAN RAY                                          XXV
ALARDT ZEGERS                                         L
Weduwe SIMONS met haer dochter             Ic L
HANS HADDYN                                             XII
JAN DRESSELER                                          XXIIII
JAN NOLLENS, inden Spiegel                      L
HENDRICK BERTELS                                 XXX
DENYS FRANS                                              XII
DANIEL VORSTHUYS                                 XXV
JAN ROEFF                                                    XII
LAUREYS DE GROOTE                              L
PHILIPS VAN OVERSLAGE                      VI
Weduwe van MERTTEN ROELANTS        XL
Weduwe van PIETER DE VLIEGERE       XII
LUCAS LE CLERCK                                    XII    
JAN CRIECK                                                 XXIIII
STEVEN SMIDT                                            X
WILLEM SMIDT                                          VI
GUILLIAM GAST                                         L
Mr. WOUTER DE COSTERE                      L
Weduwe NUYTS                                            XXX
JAN VAN DER EEDT                                   XL
GRIETKEN VAN DER LINDEN                XXX
JASPAR DE HAZE                                       XX
PEETER DE VOORWERCK                      XII
Weduwe DAEMS                                           Ic L
HANS BOS                                                     XXXI
FRANCHOIS LOERANS                             XII
JAN VAN HEYLWEGEN                            LXIIII
LENARDT HEYMANS                                XXXI
Weduwe HENDRICK MEYS                       XXV
ALEXANDER VAN DEN STEEN               Ic
Weduwe Mr. JAN VAN HALLE                 XXVIII
Mr. JOACHIM VAN POSTEL                   XII
JOACHIM VAN SEVENHOVEN               XX
HANS STERCK                                            XL
JAN VERSTOCK                                          X
Weduwe JACOB GILLIS                             XXV
FRANCHOIS VAN WINGE                        X
JORIS WOUTERS                                        XII
SERVAES BAS                                              VI
LAUREYS VAN DEN HEUVELE               XXX
CLAES WYNANTS                                       XX
ANDRIES DE BOCK                                    XX
SIMON JOERDAENS                                  VI
DANIEL VERVLOET                                  VIII  
JAQUES VAN LOOKENBORCH               XII
FRANCHOIS VAN HOVE                           XIIII
WOUTER PIETERS                                     XII
Weduwe VAN HULST                                  L
ROELANDT COERET                                 XII
HENDRICK BOLLART                               XII
JAN LOOTS                                                   XII
JOOS VAN DYCK                                         XX
JAN TACK, roydrager                                  L
JERONIMUS CABRES                                XX
JAN ROEFF                                                   XXV
GOYVAERT FRANSSEN                            X
NICOLAES BLOMMESTEYN                   XII
ROMBOUT DE SMIDT                               VI 
MICHIEL VAN JEGEN                               III
PIETER PATENIER                                    XII
NICOLAES SEYTS                                      XII
THOMAS LE MAIRE                                  VI
HENDRICK TENBROECK                         VI
HANS HAPPART                                          VIII
JAN DE PESSER                                           XII
GUILLIAM ROST                                        XXIIII
DIERICK DE VRIESE                                 VI
AERDT VAN DEN BROECKE                   XXXII 
BERNARDT PLUYM                                   X
CORNELIS VAN BERGEN                         X
JAN PIERSON                                              XXXII
HUYBRECHT VAN DEN BERGE             VI
PEETER TRUYDENS                                  XVI
NICOLAES BECU                                        XVIII
MARZELIS GOUSIERS                              XXV
GERARDUS DYMEN                                  VI
JASPAR CLAES                                           VI
JOOS DE VOS                                               VIII
GUILLEM VAN SANTEN                           XVI
LOYS BEYS                                                   IIII
JAN RIDDERS, de jonge                              VI
CONSTANTIN DE CLERCQ                      XII
Weduwe AERDT LEMUS                            XXV
Weduwe DE CLEYN                                     IIII
FLORIS DE MORIN                                    XXXII
JAN DE KEYSER                                          IIII
PIETER VAN DEN BOSSCHE                    IIII
JORIS DELIEN                                             XVIII
PHILIPPE DE FOITTERE                          VIII
JAQUES WELLENS                                     XII            
Weduwe JAN LAMBRECHTS                    VI
PEETER PAMEELS                                     IIII
HANS VAN DALE                                        XXIIII
JAN LINCKENBORCH                               XVI
PEETER VAN DYCKE                                XII
 
DEN DERDE WYCK, OP SES MAENDEN:
MACHIEL DE PRET                       Ic    lb. Arthois
JOOS DE BOCK                               LX
ANDRIES SNELLINCK                  Ic
WILLEM VAN AELST                    Ic 
JAN DE KEYSERE                           Ic
HELMON VAN MANACKER        L
HENDRICK VAN ROYEN              XXV
JAN BULTEAU                                 Ic
CORNELIS ende HUYBRECHT
DYCKSTRAETE                               L
JAN GIELIS, tengietere                    L
JAN MATHYSENS                           Ic
WALRAND CARPENTIER            XLVIII
JAN DE BITTERE                            XLVIII
ROCHUS DE CONINCK                 XLVIII
Weduwe PEETER SECULORUM  XVI
RUTGEER VAN BROUWESTEN  LXIIII
ANDRIES DE MEESTERE             XLVIII
Weduwe CATLYNE MERCX         LXIIII
JAN LUPENS                                    Ic
JASPAR ANTHONIS                       Ic
CORNELIS VAN NISPEN              Ic
JAN LANGEDUL                             LXIIII
HENDRICK BETHOONT               XXV
JACOB MELLIS                               X   
MERTEN BOORTS                          XVI
JACOB DE MEESTERE                  XXIIII
BALTHAZAR ANTHONIS              Ic
LUCAS DE SMIDT                           XLVIII
PEETER DE ZEYLMAECKER      L
HUGO LONGIS                                Ic XX
CHRISTIAEN VAN GRUENINGEN    XXXII
JACOB VAN THIENEN                         Xc VI
CHARLES WATERLOO                       XXXII
JAN VAN NYS                                         XXV
FRANCHOIS VAN SANTVLIET          L
HENDRICK MYTS                                 LXIIII
PAUWELS VAN AMEL                         LXIIII
HERMAN REYNS                                   XVI
ADAM REYMERSTOCK                       XLVIII
WILLEM DE SCHRYVERE                  XXIIII
NICOLAES PELS                                    Ic
Weduwe GEERT VAN GOUWE           XLVIII
STEVEN DE BACKERE                        XXXII
Weduwe ADRIAENSSEN                       Ic
PIERRE ROSEAU                                   XXXII
ANTHONI DE POTTERE                      XXV
DAVID HAECK                                       LXIIII
WOUTER REYNS                                   XL
LOYS VAES                                             XII
ROMBOUT VAN HANSWYCK            L
STEVEN VERPOORTEN                      XVI                                                              
HANS KNYFF                                         XVI
NICOLAES DE SETTERE                    XXIIII
JAN VAN DEN BERGHE                      XVI
Weduwe MICHIEL MUYTS                  XVIII
ANTHONIS FRANQS alias QUATERHEYE   VI
ARTUS HEMS                                                      XXIIII
ANTHONIS VAN MALE, Spierinckstraet         XVI
HERMAN VAN DEN PUTTE                XVI
CORNELIS NOBLET                             XXIIII
ROCHUS MARCHYS                             XXIIII
MATHEUS DE WALE                            XVI
JAQUES VAN SCHOONHOVEN          XVI
JAN VAN RANST                                    XVI
WILLEM DICKBIER                              XVI
FRANCHOYS FRANCQUEN                 XVI
HENDRICK VERBIEST                          XXIIII
JAN VERMEULEN                                  XL
Weduwe van MATHYS SMIDT              XXIIII
JAN VAN LEEMPUTTEN                       XVI       
JAN STEURIN                                           XXII
JAN VAN DEN KERCKHOVE               XXIIII
PEETER VAN SANTVOORT                  X
ADRIAEN PAESCHENS                          XII
JERONIMUS VAN DEN BERGHE         XII
JASPAR VAN SCHOONHOVEN            XXIIII
JAN DE LAET                                            XXIIII
JAN VERSLUYS                                        XII
BERTHOLOMEEUS VAN LARE            XVIII
JAN REYNARTS                                        XXIIII
GILLIS DE BACKERE                              XII
WILLEM VAN WIMPEN                          XVI
JAN QUERYNS                                           XII
JAN VAN HAMME                                     XVI
JAN VERMANDEN                                    XVI
ABRAHAM VAN DEN VEKENE              XII
JAN VAN COUWE                                      VI
JASPAR MEYS                                            XII      
JOOS CALABER                                         XXXII
CORNELIS ALARTS                                  XXIIII
NICOLAS VAN DOORNE                          XX
LOYS CALOOS                                            XII 
HERCULES HERENS                                  XII
JAN DE BIE                                                   XXIIII
PIETERS GOEVAERTS                              X
WILLEM HENDRICX                                 X
PEETER VAN SCHELLE                            XII
GOMMART DE PASTEYBACKERE        XII
AERT sKONINCX                                        VIII
ALPHONSUS SEBOUT                                XII
ADRIAEN DE BRUYNER                            XVIII
GUILLEM BATEN                                        XXIIII
MICHIEL DE PRET                                      XVIII
HANS VERSCHUEREN                               XXIIII
JAN ROBYNS                                                XL
FRANCHOYS VERJUYS                             XLVIII
JAN VAN DEN WYGAERDE                      XVI
WILLEM VAN DEN VEKENE                    XXXII
 
DE VIERDE WYCK, OP SES MAENDEN:
HENDRICK DE GREFF                           XXV     lb. Arthois
CORNELIS NAZE                                     XXV
AERT DYCKSTRAETEN                         XII
Weduwe JAN DE ROOVERS                   L
WILLEM PEETERS                                  L            
Weduwe HENDRICK DE CUYPER        L
GEERT VERHELLEN                              XXV
BERTHOLOMEEUS SNOEYS                XXV
LENART ADRIAENSSEN                       XXV
ALEXANDER BOCQUEL                       XII
JAN RANST                                               LXIIII
HENDRICK VAN DEN POEL                 LXIIII
PIETER DE RIEMERE                            Ic
HENDRICK VRANCQUEN                    XXV    
JAN LAUREYSEN                                    ----
REMEUS DE WEVERE                           XXXII
JAN VAN DER BORCHT                        LXXV
JORIS DONDARIA                                  XXXII
AELBRECHT LIEBERT                         XXV
BALTHAZAR FRYTHOFF                     LXXX
HIPPOLITO VAN UFFELE                    LXIIII
MELCHIOR ende BALTHAZAR
Inden Gulden Valck                                  XL
PEETER VAN LAMGAIGNE                 LXIII
Weduwe CORNELIS VAN DEN BROECK      Ic
NELLEKEN weduwe VAN DEN BROECKE   Ic
VINCENT DE WAGHMEESTER          XXIIII
Weduwe JAN VAN DER BRUGGE        XL
HUYBRECHT VAN GOUWE                 XXIIII
JAN MERTTENS                                      Ic XCII
HERMAN VAN DEN PUTTE                 XVI
FRANCHOIS DOR                                   XXXII
Weduwe JAN VAN TUERHOUT            XXXII
GEERARDT GEBELS                             XLVIII
JAN VAN ZELE                                        L
GILLIS CROLL                                        LXIIII
LUCIA DE VRIESE                                  XXXII
NICOLAES DE LANNOY                        LXIIII
FREMIM FLAMEN                                  XII
NOE PIERPONT                                       XXIIII
ROBERT COLET                                      XVI
Weduwe GOMAERT VAN HEMSTERLOO     LXIIII
LYSKEN SERVATUTERS                       XXIIII
JAN VERBRUGGEN                                LXIIII
CORNELIS OGERYN                              XXIIII
JAQUES AVELYN                                    XII
HENDRICK BONAERT                           XII
PAUWELS CROP                                      XVI
JAN BAILLI                                               XXXII
CORNELIS RONGHEN                           XX
FRANCHOYS MANS                               XXIIII
ANTHONIS VAN NOERSEN                  XVI
Weduwe SANDERS                                   XXXII
DOMINICUS DE BAENST                       Ic
LAMBRECHT JANSSEN                         XVI
JAN DOUWEN                                           XXXII
JAN VAN DEN BROECKE                      LXIIII
NICOLAES VAN LIPPELOO                  LXIIII
NICOLAES SCHORENS                          L
PEETER VAN EGMONT                         XII
PHILIPS RIDDERS                                   XVI
FRANCHOYS ANDRIES                          XXXII
PHILIPS HEEMS                                       XL
Hr. MICHIEL GOEUVAERTS                 XXXII
FRANCHOIS LUYCX                                XVI
Weduwe FRANCHOIS WOUTERS          XVI
ANTHONI BAILLY                                    XXXVI
AELBRECHT VAN WAELBERGEN       XVI
LUCAS VERHULT                                     XL 
FREDERICK SERWOUTERS                  XVI
NICOLAES MESSENS                               XII
HENDRICK VAN DIEPENBEECK          XXXII
JAN TESCH                                                 Ic
Weduwe PEETER DE WITT                     XXXII
HENDRICK TERWETERS                       XLVIII
JAQUES WALRANS                                  XLVIII
GUILLEM SWYENS                                  L
Hr. FRANS VAN DEN BROECKE           XVI
JAN LUYCX                                                XVI
GEERARDT VAN CUYLENBORCH      XX
FRANCHOIS DE CONINCK                    XVI
HERMAN LEYSENS                                  LXXXIIII
Weduwe LANGENBERCH                        XXIIII
ADRIAEN VAN VOORT                           L
JAQUES DAEMPS                                     XCVI
GOMMAERT CROCK alias SMEKENS  XVI
JAN CROCK                                               XVI
PIETER VAN TRIERE                              XVI
JAN VAN BREUSEGEM                           X
Mr. GUILLIAM PETRI                             XVIII
QUERYN BALTENS                                  VI
Weduwe JAN VRANCX                             VIII
 PAUWELS DE BRUYNE                          VIII
FRANCHOIS VAN PERDRIESCHE        X
SANDER JENENS                                      XII
EEUWOUT SCHILLEMANS                    VIII
JOOS VAN BREEN                                     VIII
 
DE VYFFDE WYCK, OP SES MAENDEN:
CORNELIS DE MAYERE                           L   lb. Arthois               
MERTEN VAN ALEWYN                           XXV
GUILIAM VAN BREEN                               XXX
STEVEN PINELLI                                        L
HANS BOUDAENS                                       XX
JAN DE GRAND                                           L
Weduwe FRANCHOYS LAMBRECHTS   XXV
JAN SPARON                                                X
MICHIEL LE PETIT                                    XX L
ANTHONI DE PAPE                                     XXV
JAN CELOSSE                                               IIIIc
PIETER KASIER                                           Ic
JAN DE HOLLANDERE                               IIIIc
ROBRECHT COELS of COOLS                  Ic L
JOHAN GARIN                                              Ic L
PEETER SMIDT                                            Ic L
FRANCHOYS KETHENS                             LX
DAVIDT HELMSSEN                                   Ic
BERNARDT NAGELER                               L
JAQUES SCHOTT                                         Ic
MATHYS HUYS                                             XXV
JORIS VEKEMANS                                       Ic
CLAES JANSSEN                                           XXV
CORNELIS AERTSSEN                                XII
GEERARDT CORBET                                  XXV    
JAN VAN ONCHEN, cuyper                         XXV
Weduwe ROGIERS                                         Ic
CAERLE SALOMONS                                   XX
ADRIAEN GIELIS                                          L
JAN SCHYN                                                    XXV
ARNOUDT FRANCQUEN                            L
NICOLAES HERMANS                                XXX
JERONIMUS DE PIPRE                               XXX
PHILIPS FAULCONIER                               XX
Weduwe GIELIS THYS                                 XX
PEETER VAN EECKE, de jonge                  XXV
DANIEL VAN GHEELE                                Ic
JAN THIBAULT                                             XX
PEETER VAN HOUTE                                  XII
JAN VAN LAGENBERCH                            XII
JASPAR LE RICHE                                       XVI
JAQUES COQUEEL                                      XII
PIETER BREUSEGEM                                 L
GABRIEL KUNDE                                         XVIII
ANTHONI RAY                                              XII
AERT VAN KILSDONCK                             XXV
PEETER CORNELISSEN                             LX
HANS GODEVAERTS                                  XXV
GEERARDT VAN HOUTE                           L
JAN MARISSCHAL                                       Ic L
MICHIEL COUSART                                    Ic
PIETER BRIELS                                            XXX
MATHEUS LE MEERLE                              XXV
MARCUS DE HONT                                      XVI
MACHIEL DE PIPRE                                    Ic
MARCUS CORNELISSEN                            XXV
JAQUES DE HONDT                                     Ic
JAN LESCORNET                                         X
LYON PETIT                                                  XXV
GILLIS VERMOLEN                                    XX
HANS PICK                                                    L
SIMON DE BRUYNE                                    XII
MELCHIOR DE NOEFFVILLE                  XXV
HENDRICK VAN LIESVELT                      L
GILLIS NOTE                                                XVIII
Weduwe NICOLAES MAZIERS                  L
SIMON FOURMANOIR                               L
CORNELIS REES                                          X
ANTHONI VAN HOUTEN                           XXXII
SERVAES VAN BEEMEN                            XVI
Weduwe SIMON VERTANGEN                   XVI
MATHEUS WOLBORT                                XXV
PEETER GOBYN                                           XXX 
JACOB VAN RADINGHE                            Ic L
NICOLAES CASIER                                     LX
GUILLEM DE KEYSERE                            XII
PAUWELS LANWEERS                              XXV
ANTHONY MAELFEYT                              XVI
JACOB AELBRECHTS                                XVI
JERONIMUS LAOUGST                             XXV   
HANS GEERARTS                                        XII
JAQUES DE CLERCK                                  XXV
JAN LOSSYEN                                               L
PEETER KINDT                                            XXV
HANS BOUDAENS                                        XXX
ANTHONY LE ROY                                      XVI
FRANCHOIS DE VOS                                   XX
CORNELIS DE COCK                                  VIII
GEERT DE LA VAL                                      XX
HENDRICK VERTANGHEN                       VIII
LIEVEN DE BACKERE                                VIII
WOUTER WOUTERS                                   VI
Weduwe AERNOUDT VAN FELT               XXV
GUILLEM LANCELOOT                             XII
FERNANDO GIELIS                                      XXV
ANDRIES VERMOELEN                              L
EMANUEL GOISSCHALK                           XVIII
Weduwe MENSART                                       XII
JAN JANSSEN, van Hansberch                     VIII
JAN BORDINCX                                             X
HENDRICK VAN DYCKE                             XXIIII
PEETER LE CERFF                                       L
JAN REYNKENS                                             XII
PAUWELS JANSSEN                                     L
GUILLEM PREVOST                                     XII
JAN HUYS                                                        XII
HANS DE HAZE                                              X
MATHYS GOVAERTS                                   XII
ANDRIES DE VOS                                          XII
LUCAS HENDRICKX                                    XII
JAN SCASSART                                              X
ANDRIES PEETERS                                      XVI
AERDT BORDINCX                                      VIII
ANDRIES FRIESCHLEVEN                         XII
MATHYS TRUYENS                                      XII
BOUDEWYN ROOVERS                               L
JAN MICHIELSSEN                                       XII
CORNELIS HUYEN                                        X
MICHIEL HUES                                              XX
HENDRICK DE WYSE                                   VIII
HANS MOMBOIR                                           VIII
CORNELIS DE RAM                                       XII
NICOLAES VAN COLEN                               XXV
NICOLAES HUYBRECHTS                           XXV
FRANCHOIS BUZIN                                       VIII
AERNOUDT DE LO                                         XII
LANCELOOT BENOOT                                  VIII
DIERICK HOUBRAKEN                                 XVI
CORNELIS SIMONS                                        XVI
CLAES STERCK                                               L
CARLE VAN GELRE                                       VI
JOOS MARCHANT                                           XX
OSWALDUS GARUM                                       XVI
PIETER BISSCHOP                                          VIII
MERTEN DE BOVELE                                     XL
NICOLAES DENFFANS                                   Ic
WILLEM VAN HEMELE                                 X
ADRIAEN VERVLOET                                    XII
ANTHONI BEHAGELE                                    XII
JAN BRUYNINCX                                             XII
NICOLAES VAN DORPE                                 X
Weduwe VAN LIESVELT                                 X
WILLEM DE LAET                                           X
FRANCHOIS VAN LUFFELE                          XVI
GUILLEM PERTENER                                     VIII
CARLE WALRAVENS                                      XII
JAN BOELS                                                         VIII
PEETER DE WYSE                                            XII
FLORIS HECKERS                                            VI
JAN NIGUET                                                       VIII
 
DE SESTE WYCK, OP SES MAENDEN:
JAQUES CLAESSENS                                        IIc   lb. Arthois
LOYS VERBEKEN                                              IIc
FRANCHOYS VAN DEN VEKEN                     IIIc
JAN VAN ASSCHE                                              Ic
FRANCHOIS DE COSTERE                              L
FRANCHOIS DE PENIN                                    XXV
JAN DU CAM, de jonghe                                    L
JOOS VAN ASSCHE                                           XXV
ANDRIES DE FONTEYNE                                 Ic
Weduwe HERMAN LEYDECKERS                  Ic
HERRI BEGHYN                                                 Ic
FRANCHOIS TASSE                                           IIIC
GEERARDT ende GILLIS HESSEL(T)             Ic
HERMAN DORTMONT                                     IIc
NICOLAES PERMANTIER                               IIIc L
JAN TACK                                                            Ic L
JAN DE FRANCHOVILLE                                 Ic XXV
PEETER LOBEL, inden Draeck                         XXXV
JAN DE CARNE, de jonge                                   XXX
JAN SPILLEMAN                                                Ic
NICOLAES BONECROY                                    L
RAPHAEL PHANEL                                           XXV
PEETER DABLIN                                                LXX
JAN sHERTOGEN                                               XXV
JAQUES BOSSCHAERT                                    L 
JAQUES CARBEL                                               XXV
LOYS CLARISSE                                                 Ic
HANS BOUDAENS                                              XX
ELIAS DE NOYELLES                                       XXV
NICOLAES DE COQUEEL                                XXV
JAQUES LE MERE                                             L
PEETER VAN HONCHEN                                 L
Weduwe WOUTER VERHAGEN                      XXV
Weduwe JAN BARON                                         XII
AERT PELS                                                          XX
AERDT COELS                                                   XVIII
ADAM BESSELS                                                 XVI
FRANCHOIS VAN BOUCHAULT                    XVIII
ADRIAEN VERDONCK                                     X
JAN BOVERILLE                                                VI
Weduwe VAN DEN VEKENE                             XXV
STEVEN SLECHTENS                                        XII
GYSBRECHT DESPOMEREAULX                  L
Weduwe JAQUES MERCHY                              XXV
GEERT ACKERMAN                                          X
ADRIAEN VAN ALTEN                                      X
JAN LANTWEERE                                              VIII
GUILLEM COPPYN                                            XVI
LAUREYS VAN MOL                                          XL
CHRISTIAEN HEYNS                                         XXV
JAN ENTAILLIOR                                               XXV
SIXTUS VAN MENS                                             X
ABRAHAM PELS                                                  L
DOMINICUS WOUTERS                                     XXV
TOUSSANT GUIOT                                              XII
YSBRANT COUVREUR                                      VI
JAN BODAERT                                                     XII
GUILLEM SMIDTS, in Gulick                            XII
MERTEN DE COSTERE                                     XX
HANS VERHEYDEN                                            VI
HANS MOOR, Akener                                          XII  
GILLIS VIERSCHAVEN                                      XXV
HANS DE BRUYNE                                               VIII
JAN VAN LO                                                           XVI
NICOLAES PIETERS                                            X
CORNELIS EERTWYNS                                      XVI
MATHYS CREEMERS                                         VIII
MATHEUS MERTENS                                          X
DISMAN VAN COELHEM                                   XII
WILLEM BRAEM                                                 XVI
 
DE SEVENSTE WYCK, OP SES MAENDEN:
JAN LEGOOS                                               L    lb. Arthois
JASPAR LE ROY                                         XL
Mr. HENDRICK VAN PAESSCHEN         Ic
SIMON DE BRUYNE                                   XXX
HENDRICK PADIEU                                   Ic
Weduwe INDE BORCHT                             XVIII
GIELIS DE BRUYN                                      Ic
JASPAR CUERLINCK                                 XII
PEETER JANSSEN                                       XXV
JAN PHILIPS DE BACQUERE                   XXV
JAN HUYGE                                                  XXX
PIETER SCHOESITTER                             LXXV
MARTEN OPDEN HOFF                             L
FRANCHOYS HEYLEN                               Ic
Mr. MARTEN MARTENS                           LXXX
Weduwe PEETER BECX                              L
JAN DE CONINCK                                       Ic
GUILLEM HENNISEN cum matre             L
GUILLEM CAMPO                                      XXX
BERTHOLOMEEUS VAN BERGE            XXV
JAN DE HAZE                                               XXXII
Mr. FRANS DE DRYVERE                         XII
MICHIEL KEY                                              L 
HENDRICK CLAESSEN                             XXV
Weduwe WILLEM VAN HOUTE               XX
LODEWYCK VAN DALEN                        XL
DOMINICUS VAN COUWENBERCH      XVI
AERT VAN SCHERENBERCH                  XVI
Weduwe JAN BOON                                     XXXII
MATHEUS VAN WATERE                         Ic
JAN FOCKENBORCH                                 XXV
OLIVIER ende WILLEM FOCKENBORCH   XVI
Weduwe PIETER DE FLIE                          Ic
Jouffr. VAN DER NOOT                              L
MERLIN BART                                            XXIIII
Weduwe VESELERS                                    LX
DIERICK VAN EEDE                                  VIII
ANTHONI GODEVAERTS                         VIII
PIETER TIMMERMANS                            VI
GABRIEL VAN HOVE                                 VI
JAQUES FRANCQ                                        XII
KERSTIAEN MERLIN                                 VI
JACOB VAN DALE                                       IIII
MATHEUS MELIN                                       VI
BAPTISTA FINCKENBORCH                    VI

HENDRICK ROBBRECHTS                        VI
MR. PEETER HEYNS                                   VIII
GREGORIUS HUES                                      VIII
GYSBRECHT CLAESSEN                            VI
BERTHOLOMEEUS ABSHOVEN               VIII
JAN LENAERTS                                             VI
CORNELIS DORTANT                                  VI
JAN VAN SOUWEN                                        VI
JOOS VAN DAMME                                       VI
GIELIS DE MUELENER                                VI
LENARDT VAN YMPEGEM                         XXV
ADRIAEN BOON                                             VI
CORNELIS VAN BEYLANDT                       XII
PIETER BORREMANS                                  VI
FRANCHOIS VAN SCHELLE                       XXIIII
BALTHAZAR VAN EYNDTHOVEN            XXIIII
JERONIMUS MANACKER                           VIII
JAN VAN EISSCHE                                         XVI
HENDRICK BOSMAN                                    VI
 
DEN ACHTSTEN WYCK, OP SES MAENDEN:
ADRIAEN VAN OUWEN                              XXV   lb. Arthois
PEETER VAN OUWEN                                 XXV
BERTHOLOMEEUS VAN DEN GRAVE    XVIII
PEETER VAST                                                XX
ANTHONI MOOR                                          XX
JOOS BEYTELS                                             XXXII
VALERIUS VAN DALE, Sluetelstraet         L
WILLEM VAN EYNDE                                 XXIIII
FREDERICK RAET                                       XXV
HENDRICK VAN ARN                                 XVIII        
VALERIUS VAN DALE                                IIIc
FRANCHOYS VAN EYCKHOVE               XXV
HANS VAN OPBERGEN                              XXV
JAN VAN STEENENCRUYCE                    XVI
GUILLEM SUCCA                                        Ic
NICAZIUS VAN MOLLE                             XXXII
CORNELIS VAN LIRE                                 Ic
NICOLAES DE PENIN                                 XXIIII
WILLEM COURTOIS                                  XXXII
AERDT DE PIPRE                                        X
JAN PLENIS, balancemaker                        VIII
NICOLAES BOUSIN                                    XXV
HENDRICK BRUGGEN                              XII
GABRIEL DYCK                                          XXV
ANTHONIS VALCKESTEYN                     XII
LAMBRECHT BORREMANS                    XXV
Joncker JACOB HAPPPART                      XXV
PEETER DEECK                                          XVI
FRANCHOIS DAEMPS                               VI
JAN VAN DEN BERGHE                            VIII
HUYBRECHT VAN DEN BOSSCHE         VI
JAN BOLLAERT                                           XV
JAN RUTZ                                                      XXXII
Weduwe CORNELIS BERNAERTS            XII
WIERICK VAN HAMME                            XVI
MAGDALENA ende CLARA CNOBBAERTS    Ic
STEVEN DE LA TOUR                                XXXII
PAUWELS VAN HOUTE                             X
HENDRICK JANSSEN                                 XVI
JAN MARSCHALCX                                    VI
JAN SCHELKENS                                         VI
PIERSON POTEAU                                       VI
GEERDT VRIENT                                         VI
CORNELIS KERTIAENSSEN                      VI
Mr. CAREL VIERLI                                      VI
FRANCHOIS SUYOT                                    VI
JACOB LENAERTS                                       VI
JAN VERMOTTE                                           VIII
JAN LAMBRECHTS                                      XII
GEERT VAN BALEN                                     XVI
JAQUES DE LA CROIX                                XXV
PEETER OLIVIERS                                       XVI
JAQUES VAN STEENSTRAETE                  XXXVI
PEETER PAS                                                   VI
Mr. HENDRICK LENDEMANS                    VI
GILLIS SMEYERS                                          VI
ANTHONIS VAN HOELWYCK                    XII
BERNAERT WOUTERS                                 VI
ANTHONIS VAN ZOOM                                VI
Mr. WILLEM VAN VUYTRECHT                VIII
PEETER DE CONINCK                                  XXXII
WOUTER STEENARTS                                  VI
PEETER HUYBRECHTS                                VI
JAN VERMEULEN                                          VI
JORIS VERSTAPPEN                                      VIII
PIETER VAN ROTTOM                                  VIII
Weduwe JANS DE BOT                                    VIII
BERNART BERNAERTS                                 VI
HENDRICK DE VOECHT                               XXV
BERTHOLOMEEUS ENGELS                        VI
WILLEM TRUYENS                                         VI
JAN VAN PERSE                                               VI
JAN PEETER BACKERE                                 VIII
JAN HERMANS                                                 XII
JAN DE CLERCQ                                              VI
HENDRICK THIBAULT                                   L
WILLEM DE HERDE                                        VI    
JAN VAN DEN KERCKHOVE                         VI
WILLEM VAN ZEYLE                                      VI
VINCENT RYGERS                                            XII
GEERT WEYS                                                     VI
WILLEM AERTSSEN                                         VI
TOUCHAIN SIMONS                                         VI
PHILIPS ESPINOY                                              VI
WILLEM COSTERS                                            VI
AUGUSTYN HACCART                                      VI
JAN MAGET                                                         VI
ALART GOVAERTS                                            XVIII
Weduwe Mr. JOOS, Greffier vander Halle         XII
AERDT DE JONGE                                               XII
 
DEN NEGENSTEN ENDE THIENDEN WYCK, OP SES MAENDEN:
Weduwe SCHUERMANS                                     IIc   lb. Arthois
Jouffr. ANNA DEL VALLE                                  Ic
Hr. JAN VAN BERCHEM                                    Ic L
SIMON HOONS                                                     XII
STEVEN VAN VISSENAKEN                              XII
HECTOR LE MOISNE                                          XX
JAN CRABBE                                                         XL
ANTHONI MUET                                                   L
CAREL VAN LIESVELT                                      XXIIII
PEETER VAN DEN BROECKE                           L
JACOB VAN HERSBEKE                                     IIc L
BOUDEWYN BACKER                                         L
PEETER QUICQUELBERCH                              Ic
PEETER VAN MOORE                                        XXV
PHILIPS VAN DE WALLE                                   LX
PEETER VAN DE WALLE                                  XXV
SEBASTIAEN VAN HOVE                                   L
Weduwe GILLEBERT VAN SCHOONBEKE    XXX  
BERTHOLOMEEUS DE LA TOUR                    XXV
REYNIER VERBEKE                                            XXX
Mr. AERT PEETERS                                             Ic L
ANTHONIUS VAN PALERNE                             XXIIII
MARCK VAN EECKEREN                                  VI
MARTIN HUREAU, den jongen                           L
JAN VAN GINDERDOREN                                  XXIIII
HENDRICK HULSMAN                                       VI
GILLIS WOUTERS                                                VI
ROCHUS VERRYT                                                XII
JAN MUS                                                                 L
Weduwe Mr. CORNELIS DYCK                          Ic
DIERICK VAN OS                                                 Ic
DANIEL TIENPONT                                             Ic
JAN DE CLERCQ                                                  Ic
MATHIEU DE HENIN                                          Ic L
MARTEN MARTENS                                           L
FRANCHOYS DE CATHERE                              Ic
Weduwe JACOB VERHEYEN                             IIc
JAN CLERCK                                                        Ic
BERTHOLOMEEUS MICHIELSSEN                Ic
JOOS VAN DEN VONDELE                                LX
HENDRICK VAN DEN PUTTE                           Ic
JORIS DE RIDDERE                                            Ic
Weduwe AERT VAN HOYCKEN                        Ic
JAN WALE                                                             L
ADRIAEN DE HAZE                                             L
JASPAR DAEMPS                                                 LX
BERNARDT BERREWYNS                                 XXX
Weduwe DANIEL VAN BREEN                          VI
Mr. GILLIS VAN DEN BOSSCHE                      XL
Weduwe DOMINEL                                               L
ANDRIES VERVLOET                                         XII
HANS CHALET, voer JAN KANNART              XXXII
JAQUES ROMBOUT                                            XXX
ANDRIES VAN MANSDALE                              XXV
CHRISTOFFEL LE MERE                                  XVI
PEETER HAUSMAN                                            Ic
BERTRAM BACCLET                                         L
FRANCHOIS WEERTS                                        XII
Weduwe HENDRICK VAN ETTEN                    Ic
ANTHONIS COUVREUR                                     LX
Weduwe SPIERINCX                                            L   
ANDRIES HOS                                                      XVIII
Mr. ANTHONIS VAN MALE                              XXV
AERDT VAN HALLE                                           Ic L
Mr. JAN PATENIER                                            XII
ELIZABETH RAETS                                            LX  
QUINTIN VAN DER GRACHT                           III
VICTOR CARLIER                                              XII
JAN VERDELFF                                                   XXX
FRANCHOYS COCX                                           XXV
Mr. JAN ROELPOT                                             VI
ANTHONI RUSTICI                                            XII
JAN SANTERNELS                                              Ic
Weduwe SYLVESTER VAN PARYS                 VIc
ADRIAEN RYNSART                                          IIII
LAUREYS NABELS                                             VI
JAN VAN GHELE                                                 L
Jouffr. ANNA DE LANNOY                                Ic
MERTTEN METTER ANCXT                           XVIII
PHILIPS GALLE                                                  IIII
Weduwe LIEFFRINCK                                        VI
GUILLEM DE PARYS                                         XVI
Weduwe VAN BISTHOVEN                                IIII
Weduwe Mr. GHEERT, int Groendaelstraet      III
Weduwe PEETER VAN REYGELMORTEL     VI
PEETER VINCK                                                    XVI
CORNELIS CROCH                                             VI
Mr. JAN BARLAYMONT                                     XX
Mr. JAN FYEN                                                       X
PEETER VAN COUWENBERGHE                    IIII
PEETER BALTENS                                               XVI
FRANCHOIS FRANCHSEN                                 XXIIII
JACOB PANIS                                                        XVI
DIGNA ende CATHARINA ALARTS                 XL
LOYS CALVART                                                  XII
JAN NYS                                                                 VI
HENDRICK MUYTS                                             XII
Weduwe ANDRIES BACX                                    III
BARTHOLOMEEUS KENNIS                            VI
Weduwe VAN CAMPENHOUT                           VI
Weduwe ADRIAENSSEN                                      VI
STEVEN HENDRICKX                                         VI
Mr. WILLEM ROST                                              XXX sc.
CORNELIS GYSERS                                             VI
NOEL MOREAU                                                     X
Weduwe CLOETS                                                   VI
Weduwe LAUREYS, vroevrouwe                          VI
MAYKEN VERVLOET                                          VI
Weduwe CRAS                                                         V
PEETER CORTEVILLE                                        II
PEETER DE CONINCK                                         VI
PEETER ADRIAENSSEN                                      IIII
MATHYS VAN DER EYCKEN                             III
Weduwe HAECX                                                     XXV
BERNART BERWYNS                                           III
Weduwe BARTHOLOMEEUS GHYSSEN          VI
GOOSEN CAREEST                                               X
PEETER RAET                                                       VI
PEETER DE LAET                                                 II
NICOLAES PLEYTINCK                                      XX
Weduwe TRIAPYN                                                 L
JAN VAN LONDERSEEL                                     VIII
CORNELIS SNEUWATER                                    XXX
JACOB DE DUYTS                                                 IIII
NICOLAES CLEMENT                                         VIII
JAN VAN NYTS                                                       IIII
JAN LOLAERT                                                        II
MARTEN DE VOS                                                  VIII
STEVEN VAN DALE                                               IIII
Weduwe SNOYERS                                                 VI
MARTEN DE CORDIERS                                      IIII
WILLEM BROUCHESEM                                     IIII
THIBAULT FUZE                                                    IIII
JAQUES VAN DONCK                                           IIII
LAMBRECHT PLATVOET                                   VII
HERMAN KERCKERINCK                                   II
Weduwe PHILIPS MAZELIERS                            XXIIII
ANDRIES SWITSER                                               III
HANS BAILLY ende broeders                                VI
ULRICH VAN HERSTEEN                                     II
WOUTER sHERTOGHEN                                      VI
BARTHOLOMEEUS DE MOMPRE                      VI
HENDRICK VAN DORT                                         XXV
Weduwe COENRAET WOELPRES                       VI
Mr. MATHYS VAN YRSSEL                                  X          
Weduwe Mr. JAN QUINTEN                                  IIII
LUCAS VAN KERCKHOVE                                  VI
JACOB STAES                                                          II
PAUWELS DE GRAUW                                          XX
JAN DE HOECKERE                                               IIII
WOUTER JOOSSEN                                                XXIIII
PEETER ROBERT                                                    XII
HANS STOCKELMANS                                          VI
JAN VAN EYNDE                                                     VI
MARGRIET VAN DER HULPEN                           VI
JAQUES ROSIERS                                                    II
JENYN VAN DEN HOVEN                                      IIII
MACHIEL BECK                                                      XXXVI
MERTEN VAN OUWE                                             II
JAN VERWERST                                                      X
ARNOUDT VAN DYCKE                                        VI
HERMAN DE HAZE                                                 VI
NELLEKEN VAN BROECKHOVEN                      VI
CORNELIS VAN OVERHOFF                                 VI
Mr. JAN VAN AELST                                                VIII
SEGER DE HEUZE                                                    VI
JAQUES BRAEM                                                        VI
Weduwe NIEULANDT                                                XII
ANTHONIS HARDICHVELT                                   IIII
ANTHONIS VERSPREET                                         III
SIMON DUYSENS                                                      III
MELCHIOR HACK                                                    VI
HENDRICK TOLLENEER                                        VI
GYSBRECHT VAN HEESSEL                                  IIII
GILLIS HANNEKART                                               Ic L
Weduwe JAN REERS                                                 VIII
MATHYS GIELIS                                                       II
MARCELIS COFFERMANS                                    XII
FRANCHOIS VAN KERCKHOVE                          VI
ANTHONIS MONDE                                                 III
FRANCHOIS STRYPEN                                           III
AERT WILLEMSSEN                                               VIII
LEON DARGO                                                            III
JAN PUTMAN                                                            III
HANS GABRIELS                                                      III
AERT DE LEEUW                                                     VI
GUILLIAM VAN HULTEN                                      III
MICHIEL COCK                                                        X
CAREL VIERLINCK                                                 XX
WOLFF WISINGER                                                  XVI
EGBERT VAN ZUTPHEN                                        III
ADRIAEN VERVLOET                                            XII
GIELIS VERTANGHEN                                           XVI
WILLEM VAN GOORLE                                         II
LAMBRECHT MANIL                                             III
JAN BORREKENS                                                    VI
HENDRICK VAN UFFELE                                      XXXII
GUILLEM DE MOOR                                              XL
JAN VAN DEN DRIESSCHE                                   VIII
HANS WYMANS                                                        XII
DIERICK MAESSENS                                               XV
JOOS STAELS                                                            IIII
Weduwe Mr. GHYSBRECHT                                   VI
AERNOUDT ALEAGA                                              IIII
LOYS GODDAERT                                                    IIII
JAQUES GOETHALS                                                IIII
DIERICK ADRIAENSSEN                                        XII
HANS BOEL                                                                XII
HENDRICK LOOSSEN                                             VI
GOYVAERT SNOECK                                              IIII
BERTHOLOMEEUS VAN DEN BOSSCHE           VI
GEERARDT DE JODE                                              X
CORNELIS STEYMANS                                           VI
HUYBRECHT WALRANS                                        VI
GEERT GORIS                                                           XXXVI
STEVEN WILAERT                                                   VI
GUILLEM OLIVAERTS                                            VI
MELSEN WISSELS                                                     VI
SERVAES VAN GRYSPERE                                      VI
JAQUES SALVATORES                                             VI
JAN VAN GERWYN                                                    XX
TRISTAN VERHOEVEN                                             VI          
PEETER CARYNS                                                        VI
LENART STUYDELINCK                                           VI
JOOS DE BISSCHOP                                                    VI
PHILIPS DE CRAYER                                                  VI
GREGORIUS GOETHEYNS                                        VI
JAN VAN DER BORCHT                                             XII   
JAN BEHAGEL                                                              X
CHRISTOFFEL ANDORFF                                         VI
GOYVAERT GHEEMS                                                VI
Weduwe LODEWYCK, inde Lammekensrame          XXIIII
LUCIA DENYS                                                               VI
GEERARDT VAN ACHELEN                                      VI
GEERARDT BAECK                                                     XVI
GUILLIAM PALUDANUS                                            X 
GEERARDT DE BAZIERE                                           VI
ANTHONIS BETKENS                                                  VI
GUILLEM VAN NARSSEN                                           X
Mr. LIEVEN VAN ROKEGHEM                                  VIII
PEETER VAN HEESSEM                                              VIII
Weduwe MACHIEL CNOBBAERTS                             VI
MACHIEL LAUREYSENS                                              XXIIII
EMBRECHT EMBRECHTS                                           VI
Weduwe LAMENTON                                                      VI
PAUWELS BOELART                                                     XII
JAN VERHEYDEN                                                           VI
HANS EMBRECHTS                                                        VI
Weduwe MERTEN PEETERS                                         XII
ANDRIES VAN EETVELT                                              VI
ADRIAEN VAN DEN BOSSCHE                                    VI
HENDRICK BLOEM                                                        VI
FRANCHOIS VULCANUS                                               XXXII
 
DE ELFFSTE WYCK, OP SES MAENDEN:
Joncker FRANCHOYS DASSA                                 XXXII  lb. Arthois
JAQUES BULTEAU                                                   XLII
ADRIAEN DIERICX                                                  LXXII
LANCELOOT VAN DEN BRANDE                        L
MERTEN DE WILDE                                                XLII
PIETER TRIPEL                                                        XL
GEENRAERT BOENSERELLI                                L
JERONIMUS VAN EYCKE                                      L
Mr. CORNELIS LUYCX                                           XXXII
Mr. THOMAS COYMANS                                        XL
NICOLAES VAN BOESDONCK                              LXXXIIII
LIEVEN COLYNS                                                      L
ADRIAEN VAN STYLE                                             LXXX
Weduwe GABRIEL LE FEBURE                              XXX
PEETER VAN MOLLE                                              XXX
GUILLEM DE CATTER                                            XXX
JAN VAN BOESDONCK                                            XXIIII
HUYBRECHT SCHILDERS                                      XXV
Weduwe Mr. JACOB FAES                                        XXXVI
SIMON HASNART                                                      LX
Weduwe HENDRICK VERDELPT                            XII
ALART DE LA DALE                                                 XXX
ADAM MUNTEN                                                         XX
HENDRICK MOONS                                                  XVI
HUYBRECHT VAN WIERE                                      XVI
JAN VAN SOCH                                                          XXX
Mr. ANTHONIS VAN OISTENRYCK                      XII
JACOB MEYSSEN                                                      VI
LENART VAN MONTEFORT                                   X
FREDERICK DE AVENNE                                        VI
ANTHONIS COYMANS                                              VI
Mr. WILLEM DRIESCH                                             XXIIII
Weduwe VAN DEN PUTTE                                         VI
Weduwe VAN CLEVE                                                   VI
HUYBRECHT BRUGMANS                                        VIII
JAN FRANS                                                                    VI
ANTHONI CHARDE                                                     VI
HENDRICK POTT                                                         VI
JERONIMUS VERREYCT                                            VI
FABIUS DE VLIET                                                         X
Weduwe MANGELMANS                                              LXX
EDUWART PADIEU                                                      VI
CORNELIS VAN LARE                                                 VI
HANS VAN SANTBEKE                                                VI
Mr. JAN PARESYS                                                         VI                                
JAN VEES                                                                         VIII
RITZART VAN LOO                                                       VI
JAN VAN BERENDONCK                                              VI
PEETER VAN BAESROODE                                          LX
MERTEN DE VOS                                                            VI
CORNELIS VAN WYCK                                                 VI
ANTHONI BOORTS                                                         VI
JOOS HERMANSSEN                                                      VI
THOMAS COKART                                                          VI
SIMON BOERET                                                               XII
NOE POTAIN                                                                     VI
GUILLEM BRUYN                                                            VI
PEETER VAN RUNSEL                                                    VIII
JAN VAN SOMEREN                                                        L
CLAERKEN VERPLAETSEN                                          VI
JAQUES VAN WYERE                                                      VI
JAQUES GOSSERYE                                                         XXIIII
PASSCHIER DILLEBROECK                                          VI
JAQUES GEYPERS                                                            VIII
THIELMAN SCHUERMANS                                            XXIIII
JAN VAN ZANDE                                                               VI
PEETER VAN WANDAEL                                                VI
GYSBRECHT MEERS                                                        VIII
WOUTER JANSSEN                                                            VI
JACOB VAN DIEST                                                             X
PEETER HAELBOSCH                                                       VI             
THOMAS LEMMENS                                                          VI
ADRIAEN REYNS                                                                XII
JAN DE BACKERE                                                              XII
LAUREYS COUSART                                                          XII
QUERYN SPRANGERS                                                       VI
Weduwe VAN HOUTERE                                                    XII
GEERT VAN LAMEN                                                          XX
ADRIAEN PLUYM                                                               VI
JASPAR VAN HEMSELROY                                              VI
LAMBRECHT VAN DALE                                                  XXIIII
WILLEM JANSSEN                                                             VI  
Weduwe PIETER DE PAPE                                                 XXIIII
CORNELIS MATHEUSSEN                                                VI
MATHYS DE WIT                                                                 XII
Signor PAULO DE BOLENGOO                                         VI
HANS VAN CUELEN                                                            XVI
DIERICK VAN THIELT                                                       VI
GILLIS VAN MECHELEN                                                   XXX
Weduwe PAUWELS DE RIEMERE                                    XX
GILLIS BUYENS                                                                   VI
GABRIEL TORCK                                                                VI
Weduwe VAN DEN BROECKE                                            XXIIII
HENDRICK AELBRECHTSEN                                           VI
FABIAEN EPINCK                                                                 VI
SIMON DE BODE                                                                   VI
JAQUES MAHIEU                                                                  X
WOUTER DOVERES                                                             VI
GOOSEN VAN HOUTE                                                          VIII
ANDRIES DE VOS                                                                  VI
GEERDT VROEM                                                                   L
JAN BYNS                                                                                VI
NICOLAES PEETERS                                                            XII
ADRIAEN VAN DEN VYVERE                                             IX
Mr. PEETER DENYS                                                              VI
QUERYN WILLEMSSEN                                                       VI
LAUREYS WOUTERS                                                            XII
GILLIS GUMMET                                                                   VI
JAQUES LE POURE                                                                VIII
ROCHUS LEERMANS                                                            LX
JAN THYS                                                                                 VI
 
DE TWELFFSTE WYCK, OP SES MAENDEN:
JAN VAN BOGAERDEN                                  XLVIII  lb. Arthois
JACOB KUNDEN                                               LX
Weduwe ANTHONIS MERZY                          L
ANTHONI HEERSCHAP                                  L
Weduwe LINDEN                                               LX
CHARLES DE LA CORDE                               XL
JOSEPH DE PICKERE                                     L
MICHIEL DE LA GUETE                                XL
PEETER WALGRAVEN                                  XL
Weduwe WILLEM ROMBOUTS                     L
MACHIEL DE LA RUE                                     L
AERT VAN DEN BEMPDE                              IIc
GUILLEM GOOSSEN                                       IIc
Weduwe JANS CAMARGO                              Ic
LOYS LE MERTIN                                            Ic
Weduwe ADAM VAN GROOT                         Ic
JAN GEQUIER                                                   XXX
Weduwe HOUTAPPELS                                    XL
Mr. JOOS DE VELAER                                     XL
Weduwe PAUWELS ELAUTS                           Ic

JAN DE MOLIN                                                  Ic
Weduwe SCHAFFAERTS                                  Ic L
PAUWELS VAN EEDE                                      Ic L
Mr. CHRISTOFFEL DE ROOVERE                L
Mr. HUYBRECHT WYNANTS                         L
PEETER VAN LEYEN                                       LXXV
ARNOUDT RADEMAKER                               L
ANDRIES LAMMEEL                                       L
JAN GEERAERTS                                             LXXII
JOOS RUTZ                                                        LX
PEETER DE MOLIN                                         Ic
STEVEN SNEUWATER                                    LXXII
JAN VAN DEN VELDE                                     Ic
ARNOUDT YSTACK                                         XXV
ELIAS BOUDAEN                                              XLII
MATHEUS SPRANGERS                                  XXXII
AUGUSTYN VALCK                                         LX
JACOB WOLFFART                                         XXXII
Weduwe BASEL POLLAERT cum fillio          Ic
MERTEN VAN LEURE                                     LXXII
CORNELIS DYCK                                             XXV
CORNELIS BAZELIERS                                  L
ROGIER ELEBOUT                                          LX
Weduwe GEERDT SMIDT                                Ic          
JORIS MATRUYT                                             LX
JOOS VAN OVERBEKE                                   XL
ADRIAEN VERVOORT                                    XL
JAN STOCKMAN                                              L
HANS BETRAM                                                 XX
Mr. MICHIEL BRAITTENSTEYN                  L
CHRISTOFFEL CAELBERCH                        L
CORNELIS LOSSCHAERTS                           L
ANTHONI SPEECK                                          XL
BAVO HELLINCK                                            XL
LAUREYS BOOTS                                             L
JAN JACQUES                                                   LXXXIIII
MATHEUS VAN DEURNE                               Ic L
JACOB MOERDYCK                                        XXXII
JAN DAVIDT                                                      XL
LAUREYS LE MERTIN                                    XXX
Weduwe VAN BOVEN                                       L
ADRIAEN WANNEMAKERE                          X
Jouffr. CORNELIA PELS, weduwe RUYSTYN   LXXII
PHILIPS LANCELOOT                                    XXXVI
JAN SEGERS                                                      XXXVI
ERASMUS LE MOLIN                                      LX
NICOLAES LAMBRECHTSEN                       XX
ADRIAEN DE GROOTE                                   XV
Weduwe JAN GILLIS                                        XXXII
AERDT THYS                                                     XII
JAN GALETH                                                     VI
PEETER OUDENROGGE                                 XVI
DIERICK VAN MEERLEN                               VI
Mr. DAVIDT VAN MUELDEN                         X
HENDRICK MINNEN                                       VI
JAN DEKENS                                                      X
PEETER VAN WYCK                                        XII
SIMON LE DUCK                                               XII
GILLIS DER KINDEREN                                  XII
FRANCHOIS VAN ESSCHEN                           XII
PEETER VAN CLYT                                          VI
JAN VAN LEYEN                                                VIII                                                                      
HANS STERENS                                                  VI
AERT APPELS                                                     XII
Weduwe ANDRIES VRANCQUEN                    VI
HENDRICK FAES                                                XII
GUILLEM DE LAET                                            X
BENEDICTUS WALSCHARTS                          VI
JAN VAN RYCK                                                    X
COENRAERT CUYPERS                                     X
GOYVAERT SNYDERS                                       VI
JAN VAN DEN PUTTE                                         VI
GILLIS DE BOLOEGNI                                       VI
HUYBRECHT JANSSEN                                      VI                         
CHRISTIAEN VAN EEN                                       XII
Weduwe JACOB sGROOTEN                               VIII
JAN VERBRUGGEN                                              VIII
DENYS VAN A                                                        VI
JAN LEERMANS                                                    XXIIII
Weduwe DUYVOETS cum filio                              VI
DIERICK VAN HORST                                          XII
ROBERT DE LANNOY                                          VI
NICOLAES VAN HOUTE                                      XIIII
 
DE DERTHIENSTE WYCK, OP SES MAENDEN:
HANS COPSKENS                                   Ic  lb. Arthois  
PEETER COCK                                        Ic
JORIS EYSSENS                                      L
PEETER VAN ESPLEGEM                    XLVIII
AERDT VAN THUYLT                           LX
HANS WOLFF                                          Ic
NICOLAES JANSSEN                             LX
WAUTER VAN SALFFTER                   L
EDUWAERT JANSSEN                          XL
WILLEM VAN UCKELOO                    XXX
NICOLAES VAN DEN VEKEN             L
ADRIAEN GOETHEYNS                       LXXV
AERDT DE BROUWERE                      XXXVI
LOYS DE SCHAVERBEKE                  XXX
BERTHOLOMEEUS VAN CASTERE XX
HENDRICK GORIS                               XXV
JAQUES VAN DEN BROECKE           XX
FRANCHOIS VERVOORT                   XXV
JACOB VAN LEYEN                             L
JORIS DIERICXEN                               XX
JOOS MAES                                            XVI
FRANCHOIS DE RIMERE                   XXX
FRANCHOIS VAN DEN BERGHE      XVI
JAN VAN WOUWERE                          XVIII
JAN MANDEKENS                                XXXVI
BERNARDT APPELS                            XXX
ADAM VAN GERMEYN                       XXX
CORNELIS JOOSSEN                           XXX
PEETER THEUS                                     XX
LAMBRECHT GREYNS                        L 
FRANCHOIS VAN HERTEN                VIII
AERDT MOORS                                      VI
HANS VRANCK                                       VI
PIAT LAURENS                                       VI
HANS VAN HOYE                                    VI
JAN AERTSSEN                                        VI
HECTOR VIO                                            VI
GEERDT LENAERTS                               XVI
GHYSBRECHT VAN HAMEL                VIII
CHRISTOFFEL VAN GELDRE              XII
GOVAERT REYNS                                   X
CORNELIS WAERTS                              VI
GIELIS MEUS                                           XII
PEETER VALCK                                      VI
JAN KINDT                                               VIII 
AERDT FRISCHE                                     VIII
GEERT DOUSBORCH                              VI
GEERT JANSSEN                                      VI
BERNARDT SMIDT                                  L
JAN RAY, de jonge                                     X
ANDRIES MOTTON                                 XIIII
HENDRICK VAN DEN EET                    VI
JAN VERVOORT                                       XXXII
JAN MERGELS                                          LX
PEETER GEEMS                                       XL
PEETER BERTELS                                   L
Bron:Register vande Leeninghe 29 april 1574 en A.A.B. Deel 22, blz. 217-288.
 
26 juli 1574.
Gesien de confessie van ARNOUT NICOLAI, bekent &c. (Steken en verkopen van oproerige prenten), dat de voers. ARNOUT NICOLAI zal compareren opter stadthuys alhier, voor myne Heeren den Gouverneur ende Raet, ende oock voir Borgmeesteren ende Schepenen int Collegie tusschen twee sHeeren dienaers, blootshoofs, houdende in zyn handen een brandende tortse van eenen ponde was, ende bidden alsoo op beyde zyn knien van tgene hy misdaen heeft God Almachtich ende der Justicien vergiffenisse, seggende tgene voers. is hem leet te zyne ende dat hy hem zal verdragen van gelycken meer te doene, ende de voers. tortse dragen voorden outaer (altaar, Red.) vanden Weerdighen Heyligen Sacramente binnen Onser Liever Vrouwenkercke, ende die aldaer laten.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 156, 157.
ARNOULD NICOLAY &c.,&c. (zelfde verhaal).
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1573-74, A.A.B. Deel 13, blz. 189, 190.
 
31 augustus 1574.
Op verzoek van MATTHEUS DE KEYSERE en in naam van de drie kinderen van JAN VAN LOO, in geding tegen het Gasthuis van Lier, verklaren THOMAS DE LAET, HIERONYMUS VAN DER BORCHT en GEERTRUI WRAGE onder eed, dat ze JAN VAN LOO en zijn vrouw CORNELIA WRAGE goed gekend hebben, dat ze arm stierven en dat de kinderen de boete door de Koning opgelegd niet kunnen voldoen.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
15 september 1574.
Op verzoek van ETIENNE DE PONT verklaren JAAK en JAN DE LE BERGHUE, ADRIAAN DE L’ ESPLINQUE en BARTHOLOMEUS GLORINS onder eed dat ze eerstgenoemde sinds lang goed kennen, dat hij te Antwerpen verbleef als koopman en katholiek.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
7 oktober 1574.
MARTEN MANTEAU verkoopt aan JAN OUDART een erfelijke rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
8 oktober 1574.
CORNELIS YMANTS geeft volmacht aan GODFRIED MONTINS, ROMBOUT LIPS en HIERONYMUS APPELMAN.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 oktober 1574.
Mr. JORIS VAN LAFFAERDEN, als gemachticht van ADAM VAN LUYDINCKHUYSEN, heeft de huysinge “Engelenborch” toebehoorende CLARA COMPERIS ende haere kinderen, &c. ende ingecocht met HENDRICK VAN PAESSCHEN, &c.
Bron: A.A.B. Deel 18, blz. 47.
 
27 oktober 1574.
WILLEBORD VAN ROMMELE en zijn vrouw MARIA VAN LARE ontvangen van ABRAHAM SHERTGEN achterstallige interest.
Bron: Schepenbrief Rijsarchief Antwerpen.
 
Zelfde datum.
Op verzoek van HENRY DU MELLOY, haute lissewever, verklaren JAAK HAPPAERT en JAN DE PUYT onder eed, eerstgenoemde sinds lang te kennen als goed katholiek.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen. 
 
2 november 1574.
Inventaris wordt opgemaakt van MARGARETA BOGE, weduwe van JORIS VESELAER, binnen synen levene Generael was vander Munten Ons Genadichs Heeren des Conincx alhier, bevonden in heuren sterfhuyse genaemt “De Roode Schotel” opde Steenhouwersveste.
Hun dochter CECILIA tr. met FLORIS ALLEWYN, koopman.
Bron: Protocollen van Notaris JAN DRIES, 1564-79 en A.A.B. Deel 21, blz. 295-297.
 
8 november 1574.
Op aanvraag van ANNA FAULCONNIER verscheen JAN BERNARDI samen met TOUSSAIN GAYAERT, OLIVIER PLOYART, JEAN RICHE en ADRIEN DE BAILLEUL om te verklaren dat eerstgenoemde, katholiek en van onbesproken faam, te Antwerpen verbleef tot 1572.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpe.
 
23 november 1574.
PETRONELLA en CATHARINA VOLMAERS verkopen aan SARA VAN GREVENBROECK een erfelijke rente op de stad.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
Begin december 1574.
MARTEN NEYEN, klerk van de Antwerpse Rekenkamer, en MICHIEL VAN DE WIELE, deken van het Schippergilde, zijn de aanstokers in een complot om de stad over te geven aan de prins van Oranje. Verder zaten in het complot Mr. WILLEM MARTINI, Griffier der stad, JOSUA VAN ALVERINGE, heer van HOFWEGEN en NIKOLAES RUYKHAVER, een vooraanstaand koopman. VAN DE WIELE werd gevat en onthoofd en ene ANDRIES KOPPIER overleed op de  pijnbank.
Bron: Geschiedenis van Antwerpen, Deel 5, blz. 16-21, Mertens & Torfs.
 
15 december 1574.
De kinderen van ADRIAAN VAN ROOSBROECK en ELISABETH PANIS verdelen hun ouderlijke erfenis.
Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen.
 
23 december 1574.
&c, tegens JASPAR STERCX, geboren van Vueren, bekent heeft in diversche verbode conventiculen hem gevonden te hebben, ende oock inde selve getrout te zyne, secretelyck by nachte de luyden van zyne secte wesende begraven, &c., dat hy zal wordden gesleypt, op een horde, vande gevanckenisse lancx der stadt ende alzoo gebrocht opde Merct, ende aldaer geexecuteert wordden &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 157, 158.
JASPAR STERCK, metsere, geboren vander Vueren, bekendt hadde &c. voors. Jaspar metten brande geexecuteert geweest, &c.
Bron: Rekeningen van den Markgraaf, jaren 1574-75, A.A.B. Deel 13, blz. 191.
 
Zelfde datum.
&c. tegens TOUSAIN BOUDUWIN, geboren van Sint-Amant, alsoo hy, zoo by diversche getuygen alsoock by zyne eygen confessie, bevonden is seker soldaten onderhouden ende gehuert te hebbene om in dese stadt de rebellen te laten, deselve hen over te leverene, ende alsoe de stadt te verradene, ende daerenboven straetscheynderinge mette “Frère du bois” oft wilde Gueusen gedaen, &c. dat den voirs. TOUSSAIN sal wordden gesleypt, op een horde, gebrocht opde Merct, ende aldaer wordden geworcht ende voirts gevierendeelt ende thooft vuytgesteken vuyten Viscoopersthoren, ende voirts een vierendeel opde Crane aenden Werf ende een ander vierendeel opde Engelsche Caeye ende het derde vierendeel opde Roode poorte ende het leste opde Keyserspoorte, &c.
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 158.
 
Zelfde datum.
&c. tegens AUGUSTYN VAN NYLE, metsersdienaer, van Sint-Truyen, alzoo hy bekent heeft &c. (hetzelfde als bovenstaande), geexecuteert metter coorden, &c.
&c. tegens GUILLA(U)ME DE DAVERE, geboren van Hoye, alsoe hy bekent, (hetzelfde als bovenstaande).
Bron: Hooger Vierschaer, A.A.B. Deel 13, blz. 159.
“Den 24 Decembris op den Kersavont, synder voor het stathuys drie gehanghen en gevirendeelt omdat sy waren, soo men seyde, van de verraderye, en eenen sectaris levendich verbrant; dese vier wirden vuyt den Steen op een horde gebonden liggende achter straten gesleypt tot aen de galge”.
Antwerpsch Chronykje.
 
31 december 1574.
HANS QUIRINCX, geboren van Leyden, ingesetene deser stadt, overmits hy hem heeft vervoirdert te gaen binnen der stadt van Leyden om zyn vader ende moeder aldaer te besoecken, ende aldaer dry dagen is gebleven, &c. , sal comen inder Heeren camere tusschen twee sHeeren dienaers, ende aldaer bidden God Almachtich ende der Justicien verghiffenisse.
Bron: Correctieboeck 1569-1614, fol. 32v° en fol. 33.

 


Samenstelling en Redaktie: 

J.A. PLAISIER, Bergen op Zoom.       M. AKKERMANS, Merksem