F. Plaisier Bijlagen
 

StartF. Plaisier 1292-1446 F. Plaisier 1447-1550 F. Plaisier 1551-1567 F. Plaisier 1568-1573 F. Plaisier 1574 F. Plaisier 1575-1580 F. Plaisier 1581-1588 F. Plaisier 1589-1659 F. Plaisier Bijlagen

FONDS PLAISIER BIJLAGEN


BIJLAGEN:

Emigratie van Zuid naar Noord.

Als men weet waar ze terecht kwamen is hun nageslacht soms ‘vrij eenvoudig’ te reconstrueren:

JACQUES JANSz. MESDACH, geb. Dixmuiden, garentwijnder te Alkmaar, lidmaat doopgez. gem. der Vlamingen aldaar, ovl. Alkmaar 31-01-1644, tr. 1e Haarlem met JANNEKEN VAN ELSLANDT, GILLISdr., geb. Meenen, woont te Haarlem 1611, ovl. Alkmaar 14-03-1630, hij tr. 2e met MARGRETA JENCAREE. 

 

CAREL TROMPETTER, geb. Roeselaare, woont te Haarlem, tr. vóór 1638 met JANNETJE JOOSTEN.

 

PHILIPPUS DEL FOUR, geboortig van Antwerpen, gewesene monnick int Carmeliten

Clooster aldaer en BARBARA VAN RAVESTEIJN, geboortigh van Antwerpen dogh laets geweest sijnde Bagijn op den Bagijnhoff tot Hoogstraeten sijn in wettigh ondertrouw opgenomen den 4 februarij 1706 te Eindhoven. (in margine: attestatie om gecopuleert te worden naer Rotterdam).

 

GILLIS VAN ELSLANDT, geb. Meenen ca. 1550, linnenwever te Haarlem 1581, woont in de Lange Veerstraat, ovl. aldaar 10-06-1607, tr. met MARIA CAMBIER, geb. Steenwerck ca. 1548, ovl. Haarlem 12-09-1626.

 

NOË AMEETS VAN DE KNOCKE, geb. Halewijn 1585, garenbleker te Overveen 1612, tr 1e Haarlem 21-10-1612 met TEUNISGE PIETERS, geb. Heemstede, tr. 2e met ANNETIE CORNELIS.

 

PIETER JANSz. VAN UYLENBROUCK, geb. Roeselaere, tr. 1e Haarlem 12-09-1621 met LYSBETH PIETERS, geb. Haarlem, tr. 2e met SANNEKE JANS.

 

MICHIEL VAN HULLE, geb. Roeselaere, woont te Haarlem, tr. Rotterdam 04-02-1590 met MARIA BUYLAERS (BULLAERTE), geb. Belle.

 

CORNELIS NOLET, geb. Meenen, woont te Haarlem, tr. 1e Haarlem 07-05-1589 met JANNEKEN SCHOUTETEN, geb. Meenen, tr. 2e met Hilletje Dircks.

 

ADRIAEN PIETERSz. DE HAES, doopsgezind, pottenbakker te Haarlem, ovl. vóór 31-05-1611, tr. met SYNTGEN RUYSBROECKX, ADRIAENSdr., geb. Geeraertsbergen.    

 

ADRIAEN RUTEAU, geb. Brugge, laat kinderen dopen te Amsterdam 1588-1593, tr. 1e met CATHARIJNA APPELS, tr. 2e met LYSBETH GOVERTS.

 

JAN of HANS VAN DE POELE, geb. GENT, tr. Haarlem 31-05-1588 met BETTKEN TJOLLE, geb. Kortrijk.

 

MAHIEU VAN DER AERDE, geb. Sint Wynoxbergen, woont te Haarlem sedert 1598, tr. Leiden 1594 met COLIJNKEN FRANCKOENS, geb. Sint Wynoxbergen.

 

AERT AERTSEN tr. Rijsoord 10-11-1596 met JANNETJEN JANS van St. Catelijne bij Ostende.

 

JACQUES MATTHEUSz. HARTICH, geb. Antwerpen 25-05-1570, begr. Rotterdam 10-11-1658, zoon van MATTHEUS HERTICH, DIERICXz. (geb. Thielt ca. 152) en MARIA NN, tr. Rotterdam (stadhuis) 24-12-1600 met LIJSBETH VAN DER SCHUYER (VERSCHUUR), geb. Antwerpen 08-06-1578, begr. Rotterdam 03-04-1667, dochter van JOOST VERSCHUUR en LIJSBETH POUWELS PALMAES (PALMAERTS).

 

WILLEM JANS DE KINDER, jm van Brussel, kleermaker, tr. Ridderkerk 27-07-1670 met LIJSBETH HENDRICX VAN DEN BERGH, ged. Ridderkerk 24-11-1647.

 

CORNELIS LIEVENSz. HASEVOET, geb. Antwerpen, tr. 1e Rotterdam 31-07-1605 met SARA JANSdr., geb. Vlissingen, ovl. Rotterdam 1630, tr. 2e Rotterdam 30-10-1631 met MAIJKE POTTER.

 

WILLEM PIETERS MOERMAN, geb. Blankenberge ca. 1571, tr. 1e Poortugaal 1605 met MAERTJE ROCHUSdr. LEMS, tr. 2e Pernis 1621 met NEELTJE JANS BLOCK, jd van Hoogvliet.

 

JOOST JANSEN TUCK, geb. Melsen, schoenmaker te Ridderkerk, tr. 1e Ridderkerk 14-10-1589 met BEELTIEN DIRX, van Wuustwesel, tr. 2e Ridderkerk 1619 met NEELTGEN WARREBOUTSdr.

 

MICHIEL DE GRUSON, geb. Lille, ovl. Groede 20-12-1638, tr. met JUDITH QUERTU, geb. Fleurbaix 1576, ovl. Groede 17-05-1651.

 

JOHANNES DE LOY, begr. Oostkapelle (Zld), tr. met MARIA WIJNOBELS, zij bezat goederen te Ieper en Hontschooten. 

 

ABRAHAM VAN CROMBRUGGE, geb. Gent, otr. Bergen op Zoom 19-07-1592, tr. in Zeeland met NEELTIJ WILLEMS, geb. Middelburg, won. 1616 te Vlissingen.

 

Een lijst van enige GOUD- en ZILVERSMEDEN, aktief te Antwerpen:

Meester ALOF DE CASMAKER of LUCAS ADOLF / 1481.

GIELIS ALLEIJNS / 1506.                      JAN ADRIAENSSENS alias ZOUTMAN / 1477. 

JACQUES AMMANT / 1623.                 JORIS BAST / 1573-1603.

PERRIJN BONIER / 1431.                      FRANCHOIJSE BONECROY / 1548.

WOUTER BONECROY / 1536-1544.     JAN BOUWENS / 1476.

ALEXANDER VAN BRUXAL / 1520.    JAN BUERINCX / 1484.

PETER BUXROP / 1497.                         DANIEL BUYENS / 1620.

MATTHEUSEN VAN CAMPEN / 1549.   

ESTIENNE CAPPELLE / 1529.              JAN CARRE / 1607.

JAN en PEETER CLAES / 1462-1476.   PETER CLAES HEIJNS / 1485-1507.

NICOLAUS of CLAES DE COSTERE / 1478.

AERDE VAN DALE / 1541.                     JAN VAN DIEST / 1527.

JACQUES en FRANS DOMIS / 1601.    PAUWEL DRIESSENS / 1581.

KAERLE VAN DUESELDONCK / 1530.

JORIS EDELINCX / 1564.                       JEAN EMONT / 1619.

FLORIS FONCK / 1611.                          JACQUES DE LA FONTEIJNE / 1574.

JAN VAN GELRE / 1621.                        JORIS G(H)IJGER / 1623.

STEVEN HENRICX / 1581.                     WILLEM VAN DEN HEUVEL / 1596.

GEERAERT DE HOUWER / 1626.         ERASMUS VAN HOVELINGEN / 1573.

ROBERT VAN HUFFEL / 1566.              NIKOLAES HUYBRECHTS / 1588.

ASSUERUS VAN JAERSVELT / 1563-1566.

LIEVEN VAN LATHEM / 1493-1515.     HANS LESCORNET / 1611-1640.

MICHIEL VAN LILLE / 1468.                 PEETER LISSAU / 1615.

JERCOM VAN DEN MANACKER / 1579-85.

PEETER MASSIET / 1622.                        FRANS MATSYS / 1538.

ERNEST VAN MEERWIJCK / 1617.       JAN DE MEIJ / 1542.

JAN VAN VLIERDEN gezegd VAN NIMMENGHEM / 1483.

BARTHOLOMEUS OORT / 1546.            HENRI VAN PAESSCHEN / 1595.           

JAN VAN OVERSCHELDE of de TRANSCALDIM / 1313.

ENGEL PIT / 1583.                                      GEERAERT DE RASIERES / 1580.

JANNE ROELANTS / 1542.                        LODEWIJCK LE ROY / 1623.

JACQUES SCHOOF / 1619.                        JACQUES STUER / 1539.

JAN VAN SUERS / 1402.                             MAGDALENA SIMONS /1605.

ARTUS THIENLIER / 1613.                       JAN VAN TRUT / 1415.

MATTHEUS VALCK(X) / 1582.                ADRIEN VALCK / 1612.

SIGEBERT WATERLOOS / 1600.             JANNE DE WINT / 1554.

GUILLIAM WILLEMSENS / 1621.           HEINRIC WISSE / 1468.

PEETER WOLFGANCK / 1514.

En vele, vele anderen.          

Bron: Fonds E. DILIS, doos c, 25 en A.A.B. Deel 35, blz. 312-317.

 

GENEALOGISCHE BIJLAGEN:

De navolgende fragment-genealogieën hebben sommige als bron “De Insolvente Boedelskamer”. Daar werden de boeken neergelegd van failliette ondernemers; deze bevatten soms een schat aan correspondentie en aantekeningen, voor onderzoekers van betreffende families soms een waar lustoord !

 

Fragment-genealogie BERTELS:

HENDRIK BERTELS, verliet Antwerpen vóór de vrede van Munster, werd op 22 juli 1639 poorter van Amsterdam. Protestant. Hij was gehuwd met een dochter van GERRIT HENDRICKSE.

Kinderen uit dit huwelijk:

1.   HENDRIK, volgt I.

2.   WYBRAND, koopman.

3.   BARBARA, tr. met JACOBUS SCHUYT.

4.   ELISABETH, tr. met DANIEL of DAVID SMOUT.

5.   GERRIT.

 

I.    HENDRIK BERTELS, geb. Amsterdam 25 sept. 1639, tr. 1663 met MARGARETHA AUXBREBIS. Na bankroet te Amsterdam, vlucht hij zonder vrouw maar met zijn dochtertje EVA naar Antwerpen en wordt R.K. Na de scheiding met zijn vrouw, wordt EVA toegewezen aan zijn vorm. echtgenote, maar HENDRIK weigert dat.

     PIETER, ELISABETH en HENRIETTE MARIJN waren res. zijn neef en nichten.  

Bron: De Insolvente Boedelskamer, A.A.B. Deel 36, blz. 66-70.

 

Fragment-genealogie familie MONTENS:

HENDRIK MONTENS, de oude, koopman te Breda, ovl. 1553, tr. met NN.

Uit dit huwelijk:

1.   WILLEM.

2.   SEVERIJN.

3.   HENDRIK, volgt I.

4.   EMBRECHT, priester en kanunnik te Breda.

 

I.    HENDRIK MONTENS, de jonge, “treorier generaal ende raedt van den prins van 

     Oranje”, tr. 1e met GEERTRUIT GODAR, PETERSdochter, tr 2e met AGNETA 

     VAN DER HAGHEN, dochter van PETER VAN DER HAGHEN.

     Uit het 1e huwelijk:

1.   GODEVAERT, Mr. in de rechten, Jonker, tresorier, Schepene en Binnenburgemeester te Breda, Schepene te Antwerpen op 3 dec. 1581 tot 1584, poorter geworden op 9 dec. 1583, Stadskolonel in 1584. 

     Uit het 2e huwelijk:

1.   MICHIEL.

2.   JOSINE.

3.   GEERTRUYT.

 

Verdere MONTENS te Antwerpen: AGNEETE MONTENS, tante van GODEVAERT, tr. met MICHIEL WACHMANS, hun zoon is HUIBRECHT WACHMANS.

CATHARINA MONTENS tr. met BARTHOLOMEUS VAN DER CORPUT, stadssecretaris.

Bron: Antwerpiensia, Deel 16, blz. 60-67.

 

Fragment-genealogie LUYDINCX:

PAUWEL LUYDINCX of ook soms LUYCKX, huidevetter, deken van de Ouden Voetboog, ovl. 4 dec. 1586. Testamentuitvoerders: FRANQOIS LE FORT en SEVERIJN RUBBENS. Was zelf in 1569 samen met MACHIEL MATHYS testamentuitvoerders van de nalatenschap van EVA JACOPS, weduwe van EVERAERT DE COSTERE. Idem voor de nalatenschap van PETER PROOSTMANS, zijn neef met FRANS DE CONINCK.

Zoon PAUWEL LUYDINCX tr. 1e met ELISABETH NYS, tr. 2e met LAURENTIA HOECX.

Bron: De Insolvente Boedelskamer, A.A.B. Deel 36, blz. 71-73.                        

 

Fragment-genealogie DE LIEVIN:

JACQUES DE LIEVIN tr. met PHILIPPIN DE LAMELIN, vrouwe van Famars, Froidcourt, &c.

Uit dit huwelijk:

Meerdere kinderen w.o. CHARLES, volgt I.

 

I.    CHARLES DE LIEVIN alias FAMARS, tr. met CATHERINE HINCKAERT, vrouwe van Ohain, Cerfontaine en Nattignies.

     Uit dit huwelijk:

1.   PHILIPPE DE LIEVIN, heer van Famars, ovl. 1639, als kolonel in dienst der Republiek te Bergen op Zoom, tr. met LOUISE, dochter van MARNIX VAN ST-ALDEGONDE.

2.   WILLEM, ovl. 1624, sneuvelt as luitenant-kolonel der Staten voor ‘s Hertogenbosch.   

Bron: Antwerpiensia, Deel 16, blz. 152-159.

 

Fragment-genealogie DE PRET:

MICHIEL DE PRET (DE PRECK, DUPRET), geb. 1516, koopman en bereider van lakenen, tr. mei 1548 in OLV Antwerpen met ELISABETH VAN APPELTERREN.

Kinderen uit dit huwelijk, volgorde willekeurig:

1.   PETER, volgt I.

2.   PAUL, volgt II.

3.   MARIA, koopvrouw, tr. 1e met FRANCISCUS VAN PRUYSSEN, tr. 2e met LIEVEN DE MEYERE.

4.   ANDRIES, volgt III.

 

I.    PETER DE PRET, geb. 1560, Koopman van “wulle lakenen”, ovl. juli 1594 “int   

     reysen over Gent”, tr. 1589 met ANNA VAN RODE, dochter van JAN VAN RODE  

     en CLARA DE HOOST.

     Kinderen uit dit huwelijk:

a.   JOANNES, ged. OLV-Antwerpen 30 nov. 1593, Cousmaker in 1621.

b.   ANNA, tr. 1e met ARTUR VAN GEMERT, tr. 2e met MICHIEL RONGERS, zilversmid.                    

 

II. PAUL DE PRET, ovl. vóór 1604, tr. met ANNA BERRENBERCH, dochter van 

     PAUL BERRENBERCH.

     Kinderen uit dit huwelijk:

a.   MICHIEL, ged. OLV-Antwerpen 29 sept. 1594.

b.   PAUL, ged. OLV-Antwerpen 6 jan. 1596.

 

III. ANDRIES DE PRET, tr. St. Truiden 15 nov. 1588 met ANNA PUTHEANA, dochter  

      van THOMAS PUTHEANA en MARIE A SPECULO.

      Kinderen uit dit huwelijk:

a.   THOMAS, volgt IV.

b.   MICHIEL, geb. St. Truiden 15 aug. 1589.

c.   ELISABETH, geb. St. Truiden 25 sept. 1593.

d.   ADOLF, geb. St. Truiden 18 juli 1596.

e.   WALTER, geb. St. Truiden 30 mei 1598.

 

IV. THOMAS DE PRET, geb. St. Truiden 26 april 1591, ovl. 17 sept. 1653, tr. OLV-

       Antwerpen 7 febr. 1623 met SUZANNA FOURMENOIS, Koopvrouw, geb. 21 dec.  

       1604, ovl. 6 jan. 1666, dochter van JAN FOURMENOIS en SUZANNA SYMONS 

       alias ZEGHERS.

       Kinderen uit dit huwelijk:

a.   JAN PAUL, geb. 26 jan. 1625.

b.   THOMAS, geb. 16 nov. 1627, tr. 10 febr. 1654 met ANNA VAN DEN HEUVEL.

c.   SEBASTIAAN, geb. 8 okt. 1631.

d.   SUZANNA, geb. 22 okt. 1634, tr. met CLAUDE WYMAN.

e.   FILIPS, geb. 25 febr. 1636, tr. met CORNELIA VAN DE VYVERE, ovl. 3 sept. 1729, dochter van PETER VAN DE VYVERE en JOANNA MARIA MARTIJN.

f.    FRANS, geb. 7 juni 1637.

g.   ANNA MARIA, geb. 27 okt. 1638, tr. met J.B. HUART.

h.   CATHARINA, geb. 9 okt. 1640, tr. met PAUL CLOOTS, koopman te Amsterdam.

i.    ANNA MARIA, geb. 9 jan. 1642.

j.    JACOB (JACOMO), geb. 19 juni 1643, tr. 1675 met MARIA MATHILDA VAN HORENBEECK.      

Bron: Het economisch Archief der familie de Pret, A.A.B. Deel 36, blz. 246-256.

 

Fragment-genealogie familie ASSELIERS:

Mr. GELEIN ASSELIERS, geb. Brussel 1500, ovl. Antwerpen 10 januari 1560 (NS), tr. met JACOMEYNE ELOUTS, dochter van PAUWEL ELOUT, lakenkoopman.

Kinderen uit dit huwelijk:

1.   JAN, volgt I.

2.   ELISABETH, tr. 1556 met JACOB VAN WESENBEKE.

NB: JACOB, aanhanger van ORANJE, heeft zijn vrouw ELISABETH tot driemaal toe willen vergiftigen om een Brugse vrouw in haar plaats te nemen. De gifpogingen mislukten en ELISABETH vlucht naar Antwerpen.

3.   CLEMENTIA, tr. 7 september 1550 met CORNELIUS WACHMANS.

4.   PHILIPS, tr. 1567 met MARGARITA PRUYNEN.

5.   PAUWELS.

 

I.    JAN ASSELIERS, geb. Antwerpen 1522, ovl. begin september 1584, tr. 1e met MARGARITA VAN DUYSBURG, tr. 2e met MARIA VAN BOURGOGNIEN, dochter van JAN VAN BOURGOGNIEN en ANNA VAN RECHTERGEM.

Kinderen:

o.a. ANNA, tr. Antwerpen 2 juni 1578 met JORIS KIEFFELT.  

een dochter, tr. met HENDRIK UWENS.

Bij zijn dood waren de zonen alle nog minderjarig.

Bron: Antwerpsiensia, Deel 5, blz. 129 ev.

 

Familie-genealogie familie PRUYNEN:

AERT PRUYNEN tr. met MARIA VAN BOMBERGEN..

Kinderen:

1.   CHRISTOFFEL, onwettig kind, volgt I.

 

I.    CHRISTOFFEL PRUYNEN, olv. okt. 1583, moeder HELENA DIERCX, werd gelegitimeerd door zijn vader, Rentmeester van Antwerpen 1558-1561, verduisterde geld van de stad, ten eigen bate, en vluchtte naar Duitsland, tr. met NN.

     Uit dit huwelijk:

1.   CATHARINA, tr. 1567 met PIETER VAN GHEMERT.

2.   MARGARITA, tr. 1567 met PHILIPS ASSELIERS.

3.   AERT, tr. 1578 met G. VEZELERS.

4.   CHRISTOFFEL, tr. DANZIG met ?? BRANDT.

5.   MARIA tr. DANZIG met ?? ZIMMERMAN.

Bron: F. Prims, Geschiedenis van Antwerpen, Deel 20, blz. 259, 260.    

 

Fragment-genealogie familie GILLIS:

CLAES GILLIS, geb. 1438, wassenkaarsmaker, tr. NN.

Kinderen uit dit huwelijk:

1.   GILLIS, doctor in de godgeleerdheid en kanunnik OLV kapittel.

2.   PEETER, volgt I.

3.   BERTELMEES, kaarsmaker.

4.   FRANS.

5.   CORNELIA, tr. met FRANS VAN LIECKERKEN.

6.   MARIA, tr. met AERT AERTSENS, suikerzieder.

 

I.    Mr. PEETER GILLIS, AEGIDIUS, geb. Antwerpen juli 1486, ovl. Antwerpen 11 nov. 1533, Griffier der stad, tr. 1e met CORNELIA SANDRIEN gezegd DANEELS, ovl. 1527, dochter van CLAUS SANDRIEN gezegd DANEELS en MARTINE VAN GHOORLE. Hij tr. 2e met MARIA DENIS, ADRIAENSdochter, tr. 3e met KATHELINE DRAECKX, bij wie nog een kind.

     Kinderen uit het eerste huwelijk: (1515-1527)

1.   CLAES.

2.   MARTINE, tr. met griffier der stad Mr. PIETER DE COELENEERE.

3.   JEROOM.

4.   ANNA.

5.   MARGRIET.

6.   LUCIA.

7.   MARIA.

8.   PETRONELLA. 

Bron: Antwerpiensia, Deel 10, blz. 168 e.v.

 

Fragment-genealogie familie MARTINI:

MALGHIS MARTINI, PIETERSzoon, poorter van Brussel 29 dec.1487, tr. met NN.

Uit dit huwelijk:

1.   JAN.

2.   WILLEM, volgt I.

 

I.    WILLEM MARTINI tr. met HELENA DE PAUW.

Uit dit huwelijk:

1.   WILLEM, stadsgriffier te Antwerpen vanaf 1563, tr. met MARGARITA VAN CALSLAGEN, weduwe van JOACHIM POLITES.

2.   GILLIS, Dr. in de rechten, sinds 1574 stadssecretaris van Antwerpen, tr. met MAGDALENA WELSER.

3.   CLARA, tr. met WILLEM DE ROECK, rentmeester-generaal.

4.   MARIA, tr. met JAN VAN MAELCOT, raadsheer in de Raad van Brabant.

5.   AGNES, tr. met JAN VAN DE PERRE, secretaris Raad van Brabant.

Bron: Antwerpiensia, Deel 16, blz. 189.

 

Fragment-genealogie VAN DEN WERVE:

HENDRIK VAN DEN WERVE tr. met HEILWIG VAN CUYCK.

Uit dit huwelijk:

1.   DIRK.

2.   SIMON, Schout van Antwerpen, benoemd op 27 maart 1577, tr. 1e met ELISABETH VAN DER HAPT, tr. 2e met ANNA VAN DER NOOT.

3.   CATHARINA.

4.   JAN.

Bron: Antwerpiensia, Deel 16, blz. 126.

 

Fragment-genealogie familie HANNAERT:

JAN HANNAERT, gezegd van REDINGEN of REDEGHEM, tr. met MARGARITA VAN LIEDEKERKE.

Uit dit huwelijk:

1.   KAREL, tr. met MARIE SCHYFF.

2.   Dochter, tr. met OLIVIER VAN TEMPEL.

Bron: Antwerpiensia, Deel 16, blz. 188.

 

Fragment-genealogie familie VAN URSEL:

JAN VAN URSEL, REINIERSsone, Schepene in 1429, tr. met BEATRIX ALLEYN.

Uit dit huwelijk:

1.   SAPIENTIA, tr. met JAN VAN DEN WERVE.

2.   JAN, volgt I.

 

I.    JAN VAN URSEL, Schepene in 1432 en Buitenburgemeester in 1467, tr. met een COLENSOENSdochter.

     Uit dit huwelijk:

1.   LANCELOT, volgt II.

 

II. LANCELOT VAN URSEL, Rentmeester in 1474, Amman in 1483, tr. met CECILIA 

     VAN DELFT.

     Uit dit huwelijk:

1.   JAN, volgt III.

 

III. JAN VAN URSEL, tr. 1e met MARIA VAN DER VOORT, waaruit 1 dochter, tr. 2e 

       met MARIA POT.

       Uit dit huwelijk:

1.   LANCELOT, volgt IV.

2.   JOANNA, tr. met PHILIPS SCHOOF.

 

IV. LANCELOT VAN URSEL, geb. ca. 1495, Burgemeester 1533-1548, tr. 1e met 

      BARBARA VAN LIER, dochter van WILLEM VAN LIERE-HALMALE, tr. 2e met 

      CLEMENTINA VAN DER HEYDEN, tr. 3e met ADRIANA ROCKOX.

      Uit deze huwelijken, o.a.:

1.   MARIA, tr. met AMBROOS TUCHER.

2.   CATHARINA, tr. met GASPAR SCHETZ.

3.   BARBARA, tr. met KOENRAAD SCHETZ.

4.   REINIER, Schepene in 1555, Stadstresorier in 1564. 

Bron: Antwerpiensia, Deel 14, blz. 122, 123.

 

Fragment-genealogie familie SCHETZ:

ERASMUS SCHETZ, tr. met IDA VAN RECHTERGEM.

Uit dit huwelijk:

1.   GASPAR, tr. met CATHARINA VAN URSEL.

2.   MELCHIOR

3.   BALTHASAR, volgt I.

4.   KOENRAAD, ovl. juni 1579, tr. met BARBARA VAN URSEL.

 

I.    BALTHASAR SCHETZ, ovl. 1586, tr. met MARIA VAN STRALE.

     Uit dit huwelijk:

1.   ERASMUS, volgt II.

 

II. ERASMUS SCHETZ, geb. in 1546, ovl. ca. 1595, Stadskolonel 1578-1580, tr. 1572 met ELISABETH VAN GEMERT, PAUWELSdochter.

     Uit dit huwelijk:

     1.  THEODOOR, ovl. in 1627.

Bron: Antwerpsien, Deel 16, blz. 5-9.

 

Fragment-genealogie familie TUCHER (A-linie):

LAZARUS TUCHER, tr. met JACQUELINE COCQUIEL.

Uit dit huwelijk:

1.   AMBROOS, volgt I.

 

I.    AMBROOS TUCHER, ovl. 1562, tr. met MARIA VAN URSEL, na zijn dood werd 

     MARIA begijntje.

     Uit dit huwelijk:

     o.a. ROBRECHT, tr. met JULIANA SCHETZ.

 

(B-linie):

BARTELMEES TUCHER, ovl. 1542, tr. met NN.

Uit dit huwelijk:

1.   PAUWELS, volgt I.

 

I.    PAUWELS TUCHER, tr. met BEATRIX PUTSCHINGER.

     Uit dit huwelijk:

     1.  PAUWELS, de jonge, Stadskolonel 1578-1581.

     2.  LAZARUS.

Bron: Antwerpiensia, Deel 16, blz. 9-16.

 

Fragment-genealogie familie SUCQUET:

JACOB (?) SUCQUET, tr. met MAGDALENA GAMANT, weduwe van ADRIAEN VAN MARCKEN.

Kinderen uit dit huwelijk:

1.   MAGDALENA, ovl. 1599.

2.   JACOB, volgt I.

3.   CATHARINA, ovl. 20 okt 1627, tr. 1e nov. 1608 met LAMBRECHT VAN KESSEL, ovl. 1609, tr. 2e 1618 met JASPAR CHARLES.

4.   (halfzuster) ANNA VAN MARCKEN tr. met ANTOON GEERAERTS te Brugge.  

 

I.    JACOB SUCQUET tr. met NN.

Uit dit huwelijk:

a.   MAGDALENA, tr. 1618 met PHIL. BRASSAERT, koopman te Keulen.

b.   JACOB, volgt II.

 

II. JACOB SUCQUET, ovl. 8 sept. 1625, koopman in zijde, tr. met ELISABETH   

     COBBE, ovl. 12 apr. 1626.

     Kinderen uit dit huwelijk:

a.   JACOB, ovl. 10 okt. 1693.

b.   JAN ANTOON, volgt III.

 

III. JAN ANTOON SUCQUET, ovl. 25 sept. 1682, tr. met JOSINA DE POERTRE, ovl. 

      26 okt. 1687.

      Kinderen uit dit huwelijk:

a.   JACOBUS, schilder, in het St. Lucasgilde 1681, ovl. 3 juni 1714, Vicaris in Den 

     Haag.

b.   JACOBA, Geest. dochter, Predikherinnen te Antwerpen.

c.   ANNA MARIA, ovl. 11 febr. 1720, tr. met ANTOON VAN ZOOM.

d.   ISABELLA FRANCISCA, ovl. okt. 1721, tr. 1e met ABRAHAM VAN DIEST, lakenkoopman, ovl. 12 mei 1704, tr. 2e met Jonker HUBERTUS FERDINAND DE LONGIN, Heer van Budingen, ovl. 1723.

e.   JAN GILLIS, koopman, ovl. 27 sept. 1741, tr. met SUZANNA CLARA HUART, ovl. 2 okt. 1740. 

Bron: De Insolvente Boedeskamer en A.A.B. Deel 35, blz. 1-3.

 

Fragment-genealogie van de beroemde smid en schilder QUINTEN MASSYS.

NB: onder genealogen is over zijn afkomst veel onenigheid, het FONDS PLAISIER geeft een zéér waarschijnlijke stamtafel:

WALTERUS, filius MATTHIA (MASSYS), dictus LAETS, woont te Grobbendonck (Ykelschrans), tr. met een dochter van JAN VAN YKELE.

Kinderen uit dit huwelijk:

1.   GILLIS, volgt Ia.

2.   CLEMENTIA.

3.   JAN, volgt Ib.

4.   HENDRIK, poorter van Antwerpen in 1409, smit en “gesworen slootmakere”.

 

Ia.  GILLIS MASSYS, bewoont de Ykelschrans, tr. met CATHARINA FEYEN.

Kinderen uit dit huwelijk:

1.   GILLIS.

2.   HENDRIK, volgt II.

3.   nog 5 dochters.

 

Ib.  JAN MASSYS, woont te Pulle, tr. met MARGRIET ROBBRECHTS.

Kinderen uit dit huwelijk:

1.   JAN.

2.   HENDRIK, trekt naar Vorselaar.

 

II. HENDRIK MASSYS, bewoont de Ykelschrans, verkoopt dit in 1458, tr. met MARGRIETE VAN DER HEYDEN.

Kinderen uit dit huwelijk:

1.   JOOS, volgt III.

2.   GILLIS, mandenmaker te Herentals.

3.   BARBARA, tr. met HENDRICK DOERNE.

4.   ADRIAAN (?)

 

III. JOOS MASSYS, smid, geb. Grobbendonck, woont te Leuven, tr. met CATHERINA    

      VAN KINCKEM.

Kinderen uit dit huwelijk:

1.   JOOS.

2.   QUINTEN, volgt IV.

3.   JAN.

4.   CATHARINA.

 

IV. QUINTEN MASSYS, geb. Leuven 1466, smid en schilder, te Antwerpen in 1491, tr.    

      met ALEYT VAN TUYLT.

Kinderen uit dit huwelijk:

1.   PAUWEL.

2.   CATHARINA.

Bron: Antwerpiensia, Deel 4, blz. 50, 51. 

 

Fragment-genealogie DE LANTMETER:

JAN DE LANTMETER, handelaar in specerijen, ovl. ca. 1575, tr. 1e met CATHARINA VERVLOET, tr. 2e BARBARA SPIERINCX ook ARENTS geheten, weduwe van BARTELMEES RUBENS (Uit dit huwelijk was JAN RUBENS geboren, die de vader zal worden van P.P. RUBENS).

Uit het 1ste huwelijk:

1.  BARBARA, tr. met MELCHIOR MANNAERTS.

Uit 2e huwelijk:

1.   PHILIPS, ovl. ca. 1600, Stadskolonel 1577-1581, tr. mei 1582 met SUZANNA VAN 

    HEYLICHSOM, GOVAERTSdochter.

2. JACOBA, tr. met HENDRIK VAN SURCK.

Bron: Antwerpiensia, Deel 16, blz. 17-30.

 

Fragment-genealogie familie BOON:

MICHIEL BOON, tr. met ANNA SAMMELS.

Kinderen uit dit huwelijk:

1.   GILLIAM, volgt I.

2.   CHRISTIAAN, geb. 17 jan. 1596, koopman, tr. met LIVINA DE BLIECK, geb. 1614, ovl. 15 nov. 1691, begr. Minderbroedersklooster.

3.   MICHIEL, volgt II.

 

I.    GILLIAM BOON, ovl. 30 nov. 1679, tr. 1e met MARIA DE CLEYN, tr. 2e met 

     CATH. WELLENS, ovl. 1 nov. 1688.

     Kinderen uit dit huwelijk, o.a.:

a.   CORNELIS, ovl. 28 juli 1724.

b.   GILLIAM, ovl. 14 apr. 1720.

c.   CLARA, ovl. 28 juni 1715.

d.   MICHIEL, geb. aug. 1643, ovl. maart 1675, priester.  

 

II. MICHIEL BOON, geb. 19 juli 1606, viskoper, ovl. 28 jan. 1654, tr. 1e met JOANNA 

     DANYS, ovl. 28 dec. 1640, dochter van GEERAARD DANYS, koopman en schipper,  

     tr. 2e met ANNA WELLENS, alias SANEN, zij hertr. met JAN MELYN.

     Kinderen uit dit huwelijk:

a.   SUSANNE.

b.   GILLIAM.

c.   GEERAARD, geb. 1640, juwelier, diamanthandelaar, tr. 1668 met MARIA GALLE, geb. 1646, ovl. 1676, dochter van JAN GALLE en MARIE MACKEREEL.

d.   MICHIEL.

e.   ANNA.

f.    FRANS.  

Bron: De Insolvente Boedelskamer en A.A.B. Deel 35, blz. 5-17.

 

Fragment-genealogie ADRIAENSE-VAN NISPEN:

I.    DANIEL ADRIAENSE, DANIELSzone, geb. ca. 1516, haringkoper te Antwerpen,  

    wordt poorter op 15 maart 1544, tr. Antwerpen OLV, in 1543 met MARGRIETE 

    VAN BUYTEN, geb. Antwerpen, dochter van WILLEM VAN BUYTEN,  

    WILLEMSzn. en ANNA WOUTERS MICHIELSdr., zij hertr. met FRANCHOIS  

    DES POMMEREAULX, thesaurier “deeser stadt”. 

    Kinderen:

1.   MARIE ADRIAENSE, geb. Antwerwerpen, tr. Antwerpen OLV 30 april 1566 met PETER DE MOUCHERON, zoon van PIERRE DE MOUCHERON en ISABEAU DE GERBIER, hij hertr. 2e met BEATRIX VAN BERCHEM, tr. 3e met CATHARINA LE GILLON, tr. 4e met JANNEKEN DE GRAVE, van Gent.

2.   ADRIAEN ADRIAENSE, volgt II.

3.   ANNA ADRIAENSE, geb. Antwerpen, tr. Antwerpen OLV 17 mei 1575 met Mr. CHARLES DE APPELTERRE, “Raedt der Con. Maj. en Heer van de Rekenkamer tot Ryssel”.

4.   MARGRIETA ADRIAENSE, geb. Antwerpen, tr. Antwerpen OLV 9 febr. 1580 met ALEXANDER VAN EYEWERVEN, geb. Antwerpen, woonde later te Brugge, zoon van JACQUES VAN EYEWERVEN en ANNA GAMEL.

5.   MAGDALENA ADRIAENSE, geb. Antwerpen, tr. Antwerpen OLV 5 mei 1581 met SIMON JACOBS TAELBOT, wijnkoper te Middelburg, wednr. van EMERENTIA DE MOUCHERON, zelfde ouders als bij no. 1.

6.   AGNETA ADRIAENSE, geb. Antwerpen, tr. met Mr. GUILLIAME CURENS.

7.   DANEEL ADRIAENSE, DANEELSzone.    

 

II. ADRIAEN ADRIAENSE, geb. Antwerpen, koopman te Antwerpen, later te 

     Middelburg, tr. met ANNA VAN NISPEN, geb. Dordrecht, dochter van GERARD 

     VAN NISPEN, lakenkoper te Dordrecht, en CATHARINA VAN TEYLINGEN, 

     CHRISTIAENSdr.

     Kind:

     1.  ABRAHAM ADRIAENSEN, volgt III.

 

III. ABRAHAM ADRIAENS(EN) tr. Middelburg 7 aug. 1588 met DIGNA

      BOLLAERT, ged. Antwerpen St. Walburgis 6 febr. 1565, dochter van ANTHONIS 

      BOLLAERT en DIGNA PIGGEN.

      Kinderen:

1.   ADRIAEN ABRAHAMS.

2.   MAYCKE ABRAHAMSdr.VAN NISPEN tr. met HEYNDRICK DE GRAVE(N).

3.   CHRISTIAEN ABRAHAMSZ. VAN NISPEN, koopman te Vlissingen, tr. met JOSINA VAN STEENKISTE, dochter van JACOB VAN STEENKISTE en CORNELIA VAN AVERBEECK. Hieruit het geslacht VAN NISPEN, thans behorende tot de Nederlandse adel.

Bron: De Nederlansche Leeuw, mei 1983, kol. 230-239.

 

Andere tak:

I.    GERRIT VAN NISPEN GERRITS, ovl. 1533, tr. 1e met CATHARINA METTEN VAN HOUTE, tr. 2e met MARGARETHA DEYMS, WILLEMSdr., ovl. 1563.

     Kind, 1e huw:

1.   GERRIT VAN NISPEN GERRITS, ovl. 1563, tr. met ELISABETH VAN ALPHEN.

Kinderen, 2e huw:

2.   ADRIAEN VAN NISPEN GERRITS, geb. 1508, raad en schepen van Dordrecht, lakenkoper aldaar, ovl. 11 juli 1565, tr. 1e sept. 1535 met ANNA BOUDEWIJNS OEM, dochter van BOUDEWIJN TIELMANS OEM en MARIA WOUTERSdr. MOERMAN, tr. 2e met ALITH HENRICX (VAN DER EYCK), ovl. 15 jan. 1578, dochter van HENRICK CORNELIS DAMASz. en MARGRIET OLGIERS.

     Kinderen, 2e huw:

a.   HENRICK VAN NISPEN tr. met ANTHONETTA VAN RIJSWIJCK, dochter van JACOB VAN RIJSWIJCK en MARIE SCHELLAERTS JANSdr.

b.   GERARD VAN NISPEN, ADRIAENSz. tr. met AGATHA SCHELLAERT, JANSdr.

c.   MARGARETHA VAN NISPEN tr. 1e met JOHAN VAN DER MOELEN, tr. 2e met ADRIAEN CLAESz. van Goudswaard.

d.   SOPHIA VAN NISPEN, geb. Dordrecht, ovl. Mechelen 15 mei 1608, tr. Mechelen St. Rombouts 20 okt. 1575 met JAN VAN DER AA, gouverneur van Gorichem.    

3.   GERARD VAN NISPEN GERRITS, geb. 1509, tr. et CATHARINA VAN TEYLINGEN, CHRISTIAENSdr.

     Uit dit huw:

a.   MACHTELD VAN NISPEN tr. met JACOB GOVERTS, zoon van GOVERT STAES en MARGARETHA QUEECKELS.

b.   GERARD VAN NISPEN.

c.   MARGARETHA VAN NISPEN, geb. Dordrecht, tr. 1e met HANS HES, chirurgijn, van Lens, tr. 2e met HENDRIK THIBAULT, van Ieper, koopman te Middelburg, ovl. Middelburg 7 juli 1602, zoon van CRETIEN THIBAUT en JEANNE ‘T KINT van Rubroecke, en wednr. van ELISA VAN DER MEULEN; hij hertr. Middelburg 4 aug. 1591 met CATHARINA VAILLANTS, wed. van GUILLAUME HERNE.

d.   CHRISTIAEN VAN NISPEN.

e.   ANNA VAN NISPEN tr. met ADRIAEN ADRIAENSE, koopman te Antwerpen, later te Middelburg, zoon van DANEEL en MARGRIETA VAN BUYTEN.

4.   DIRK VAN NISPEN tr. met LUCIA NN.

     Kind:

a.   CORNELIA VAN NISPEN tr. met JACOB DIONYSSEN van Bladegem.

5.   MARIKEN VAN NISPEN tr. met WILLEM JANSz. VAN DER VLIET.

6.   CORNELIS VAN NISPEN, geb. Dordrecht, wordt poorter van Antwerpen 18 april 1539, lakenkoper, tr. 1e Antwerpen met ANNA VAN DER HAGHEN, tr. 2e Antwerpen St. Jacob in 1545 met ANNA VAN DER MEERE, dochter van JAN VAN DER MEERE en MARGRIETA VAN HERTSBEKE, tr. 3e Antwerpen OLV in 1548 met ANNA VAN SANTVOORT, geb. Antwerpen, dochter van FRANQOIS VAN SANTVOORT en KATHELYNE DENYS.

     Uit het 2e huw:

a.   MARGARETHA VAN NISPEN, geb. Antwerpen ca. 1546, ovl. 23 maart 1598, tr. Antwerpen OLV 14 febr. 1568 met GILLIS HOOFTMAN, geb. 1521, ovl. 1581, zoon van ARNT HOOFTMAN en TRYNTGEN HUESCH, en weduwnaar van 1e MARIA PETITPAS en 2e van ANNA VAN ACHTERHOUT.

Uit het 3e huw:

b.   CATHELYNE VAN NISPEN, geb. 1556, tr. met FRANCOIS DE COURCELLES.

c.   JASPAR VAN NISPEN, jong ovl.

d.   CORNELIS VAN NISPEN, koopman.

e.   JASPAR VAN NISPEN, geb. 1560, koopman, tr. Middelburg 26 april 1596 met JOBINA VAN PELANEN, jd van Vlissingen, dochter van EUSTATIUS ADRIAENS VAN PELANEN.

f.    ADRIAEN VAN NISPEN, geb. Antwerpen 1563, koopman, ovl. Antwerpen 16 mei 1621, ongeh.

g.   BALTHASAR VAN NISPEN, geb. Antwerpen, provoost van de Munten koopman, tr. Antwerpen 1621 met MARIA DE MOY, olv. 1651, dochter van HENDRIK DE MOY, raad en secretaris van Antwerpen, en CLARA VAN GULICK, en weduwe van PHILIPPE RUBENS.

h.   ANNA VAN NISPEN; geb. Antwerpen.

Bron: De Nederlandsche Leeuw, Mei 1983, kol. 241-246.   

 

Fragment-genealogie familie VAN VALCKENISSE:

De VAN VALCKENISSEN waren uit Zeeland afkomstig.

PHILIPS VAN VALCKENISSE, Bevelhebber op het fort te Stekene, tr. met CATHARINA VAN DYCKE.

Let op vrienden van de genealogie: deze CATHARINA VAN DYCKE  was een dochter van JENNEKEN VAN DER GHENST, tapijtweefster van Nukerke, bij wie Keizer KAREL een dochter had en deze erkende; deze dochter nu was: MARGARITA VAN PARMA !!!  (over afkomst gesproken!).  

JENNEKEN tr. later met JAN VAN DEN DYCKE, Heer van Zandvliet, waaruit dus bovenstaande CATHARINA geboren werd.

 

Uit dit huwelijk:

o.a. PHILIPS, volgt I.

 

I.    PHILIPS VAN VALCKENISSE, ged. Antwerpen-St. Jacopskerk 22 jan. 1596, tr. met FRANCISCA GERARDI, dochter van de Antwerpse burgemeester.

Uit dit huwelijk:

22 !(?) kinderen w.o. ANDRIES EUGEEN, volgt II.

 

II. ANDRIES EUGEEN VAN VALCKENISSE, ged. Antwerpen-St. Jacobskerk 2 nov. 1630, ovl. Antwerpen 12 okt. 1701, schrijver van de bekende kronijk, stadssecretaris, tr. te Antwerpen 20 nov. 1657 met JOSINA MARIA VAN BUEREN.

Bron: Antwerpiensia, Deel 10, blz. 298-305. 

 

Fragment-genealogie familie VAN DALE:

AERT VAN DALE tr. met NN.

Uit dit huwelijk:

1.   PAUWEL, volgt I.

2.   Zoon, werd kanunnik OLV kapitel.

3.   Dochter tr. met GEERAARD STERCK.

 

I.    PAUWEL VAN DALE tr. met NN.

     Uit dit huwelijk:

1.   PEDRO, werd heer van Lillo, tr. met MARGARITA VAN DEN WERVE.

2.   ANNA, tr. met PAUL VAN GEMERT.

 

Rond 1580 is er ook een VALERIUS VAN DALE, SEBASTIAANSzoon, die geh. is met ELISABETH GUNTINGER. Familieverwantschap is niet bekend.

Bron: F. Prims, Geschiedenis van Antwerpen, Deel 20, blz. 262.

 

Fragment-genealogie VAN HALMALE:

JAN VAN HALMALE tr. met MAGRIET BACHELEER.

Kind uit dit huwelijk:

COSTEN, volgt I.

 

I.    COSTEN VAN HALMALE, geb. tussen 1432-1437, burgemeester 1492, 1493, tr. 1472 met KATLINE VAN DEN WERVE, dochter van WILLEM VAN DEN WERVE en CATLINE VAN COELPUT.

Kinderen uit dit huwelijk:

1.   COSTEN, geb 1473, ovl 11 april 1473.

2.   JASPAR, geb. ca. 1475, in 1510 eerste hoofd van Den Olijftak, Burgemeester in 1524, 1526. 

Vader COSTEN en zoon JASPAR zijn medeschrijvers aan de HALMALE-kronijk.

Bron: Antwerpiensia, Deel 10, blz. 324.

 

Fragment-genealogie VERVLOET-BREUSEGHEM-GAMEL-BOLLAERT:

JAN DE BEER, tinnegieter te Antwerpen, ovl. vóór 1472 tr. met JANNA HOYKAERTS JANSdr. ovl. vóór 1472.

Uit dit huwelijk:

o.a. ELISABETH DE BEER, volgt I.

 

I.  ELISABETH DE BEER tr. (huwelijkscontr. 30 juli 1472) met ADRIAEN VERVLOET, vleeshouwer te Antwerpen.

Uit dit huwelijk:

o.a. PETRONELLA VERVLOET, volgt II.

 

II.  PETRONELLA VERVLOET, ovl. vóór 10 april 1553 tr. met STEVEN VAN BREUSEGHEM, ovl. vóór zijn vrouw.   

Uit dit huwelijk:

1.  JACOBMIJNE, volgt IIIa.

2.  JOHANNA, volgt IIIb.

 

IIIa.  JACOBMIJNE VAN BREUSEGHEM, ovl. vóór 18 april 1553, tr. met JAN GAMEL.

Uit dit huwelijk:

1.  JAN GAMEL, schepen van Antwerpen in 1578.

2.  ANNA, volgt IVa.

 

IIIb.  JOHANNA VAN BREUSEGEM, ovl. vóór 18 april 1553, tr. met GODEVAERT GYSBERTS PIGGEN, ovl. vóór 7 juli 1539.

Uit dit huwelijk:

o.a. DIGNA, volgt IVb.

 

IVa.  ANNA GAMEL tr. met JACQUES VAN EYEWERVE of YEWERVE, zoon van JAN VAN YEWERVE.

Uit dit huwelijk:

o.a. ALEXANDER VAN EYEWERVE tr. Antwerpen 9 febr. 1580 met MARGRIETE ADRIAENS, dochter van DANIEL ADRIAENSE en MARGRIETA VAN BUYTEN.

 

IVb.  DIGNA PIGGEN tr. Antwerpen 21 okt. 1550 met ANTHONIS BOLLAERT, ANTHONISz., koopman te Antwerpen, Norwich en Middelburg.

Uit dit huwelijk, volgorde onzeker:

1.  NEELKEN BOLLAERT, lidmaat Herv. Kerk Middelburg 3 nov. 1577, tr. met  

     CLAES HILLEBRANTS.

2.  MARIA BOLLAERT, lidmaat te Middelburg jan. 1579, tr. met LENAERT 

     SLUITELINK.

3.  JACOB BOLLAERT.

4.  SARA BOLLAERT, tr. Middelburg 3 maart 1590 met GUILLAUME DE KNUYT,  

     jm van Gent.

5.  SUSANNA BOLLAERT, ged. Antwerpen-St. Walburgis 8 okt. 1562, jong ovl.

6.  SUSANNA BOLLAERT, ged. Antwerpen-St. Walburgis 14 nov. 1563, tr. met HANS    

     VAN DER MEULEN.

7.  DIGNA BOLLAERT, ged. Antwerpen- St. Walburgis 14 nov. 1563, tr. Middelburg 7   

     aug. 1588 met ABRAHAM ADRIAENSE, geb. Vlissingen, poorter van Middelburg,  

     zoon van ADRIAEN ADRIAENS(EN) en MARGRIETE VAN BUYTEN.

8.  ESTHER BOLLAERT, ged. Antwerpen-St. Walburgis 25 juni 1566, tr. Middelburg   

     11 febr. 1589 met MATTHYS MOLCKMAN, thesaurier Middelburg.

9.  JOHANNA BOLLAERT, tr. 1e met JAN HILLEBRANTS, tr. 2e met LIEVEN  

     ADRIAENSSEN, hij hertr. met MARIA OFFMANS.

Bron: De Nederlandsche Leeuw Mei 1983, kol. 251-254.

 

Fragment-genealogie familie VAN DEN VONDEL(EN):

Hoogstwaarschijnlijk en aannemelijk.

MATHIJS VAN DEN VONDELEN, linnenwever, ovl. ca. 1542, tr. te Antwerpen met ADRIANA RABEELS.

Kinderen: o.a. JOOS, volgt I.

 

I.    JOOS VAN DEN VONDELEN, tr. 1e 1545 te Antwerpen met ANNA VAN UFFELE, tr. 2e ca. 1555 te Antwerpen met CATHARINA SAMPSON.

Kinderen 1e huwelijk:

1.   JAN, volgt IIa.

2.   JOOS, volgt IIb.

3.   + 3 dochters. 

 

Kinderen 2e huwelijk: 3 dochters.

 

IIa.  JAN VAN DEN VONDELEN, geb. Antwerpen tussen 1546-1555, provoost in 1583, 

        tr. 1576 met ELISABETH VAN LARE.

Kinderen uit dit huwelijk:

1.   MAYKEN.

2.   HANS.

3.   PHILIPS.

4.   LISKEN.

 

IIb.  JOOS VAN DEN VONDEL, tr. 1e met NN, tr. 2e 1585 te Keulen met SARA 

       CRAEN, dochter van PETER CRAEN, knopmaker.

Kinderen 1e huwelijk: o.a. SUSANNA.

Kinderen 2e huwelijk: o.a. JOOS VAN DEN VONDEL, de dichter, geb. KEULEN 1587, tr. met MAYKE DE WOLFF.

Bron: Antwerpiensia, Deel 11, blz. 204-207.

 

Te Antwerpen blijven wonen.

25-04-1653: Betrefd een erfenis.

MARIA VAN DER BEECKE en haar man JOOS VAN DEN VONDEL, beiden overleden, hun kinderen JOOS, CORNELIA, JAN NICOLAAS en PHILIPPIJN, alsmede de overleden dochters ELISABETH en JOHANNA VAN DEN VONDEL, wier onmondigge kinderen als wezen niet met name genoemd worden.

Bron: Stadsarchief Antwerpen, Notaris A. Sebille, nr. 3013, f° 297v- 299R. 

 

Fragment-genealogie familie VAN STRALE(N):

GOOSSEN VAN STRALE, afkomstig van Keulen, tr. 1e met ANNA DRAECK, tr. 2e met ANNA VALAIN.

Kinderen 1e huwelijk: o.a. ANTOON, ANTHONIS, in 1565 burgemeester, aanhanger van Oranje, op bevel van Alva onthoofd te Vilvoorde op 24 sept. 1568.   

Kinderen 2e huwelijk: o.a. JAN, volgt I.

 

I.    JAN VAN STRALEN, ovl. dec. 1584, burgemeester van Antwerpen van 22 dec. 1577  

     tot 1579, Amman in 1581, tr. met CATHARINA VAN EECKEREN, ovl. 2 juli 1591, 

     dochter van JOANNES VAN EECKEREN, Drossaard van stad en markgraafschap 

     van Bergen op Zoom en ELISABETH VAN HALMALE.

Kinderen uit dit huwelijk:

1.   GOOSSEN.

2.   JAN.

3.   ANNA.

4.   ISABELLA, geb. Bergen op Zoom 5 juli 1577, ovl. als priorin te Ieper 9 jan. 1660.

 

Weduwe CATHARINA VAN EECKEREN is hertrouwd in 1587 met de weduwnaar PHILIPS VAN MARNIX VAN ST. ALDEGONDE.

Kinderen uit dit huwelijk:

1.   LOUISE.

2.   PHILIPPOTE.

MARNIX zal op 12 nov. 1591 hertrouwen.

Bron: Antwerpiensia, Deel 11, blz. 324-330.

 

Fragment-genealogie familie VAN CANTELBEECK:

ANDRIES VAN CANTELEECK, koopman in gouddraad, tr. met SARA BROERS, zij hertr. met CHARLES DE TRY.

Kinderen uit dit huwelijk:

1.   ELISABETH, geb. 1619, ovl. 25 maart 1711, tr. 1641 met ABSALON LEERSE, geb.  

    1615, ovl. 1679.

2.   ANDRIES, koopman.

3.   MARIANNA, tr. met GODEVAERT SCHAEP.

4.   JAN, koopman te Rijsel.

5.   MICHIEL, advocaat.

6.   SARA, tr. met DANIEL VAN MEERBEEK.

Bron: De Insolvente Boedelskamer en A.A.B. Deel 35, blz. 86-88.

 

Fragment-genealogie familie VAN DER BEECKE/ VAN DER BEQUEN.

WILLEM VAN DER BEECKE, graankoopman, tr. ca. 1593 met ESTHER VAN COMPOSTELLA.

Kinderen uit dit huwelijk:

1.   KAREL.

2.   JORIS.

3.   JAN, volgt I.

4.   ANTOON, geb. 18 febr. 1594.

5.   PETER.

 

I.    JAN VAN DER BEQUEN, tr. met MARIA VAN OPPERVELT.

     Kinderen uit dit huwelijk:

a.   IGNATIUS, ovl. Sevilla 1653.

b.   JAN BAPTISTA, woont in 1632 te Sevila bij PETER VAN DE WAYER en JAN BOLLAERT.

c.   MANUEL.

Bron: De Insolvente Boedelskamer en A.A.B. Deel 35, blz. 91-95.

 

Fragment-genealogie familie BIJNS / DE BIJN:

JAN BIJNS (DE BIJN), LAMBERTSzoon, kousmaker, ovl. 1516, tr. ca. 1490 met LIJSBETH SVOOCHS, ovl. 1530.

Kinderen uit dit huwelijk:

1.   ANNA, geb. Antwerpen 1493, begr. Antwerpen 10 april 1575, ongehuwd, schoolmeesteres en meest overschatte “kwezeldichteres” van Antwerpen.

2.   MARGRIET, geb. Antwerpen 1495, tr. met JAN PAUWELS, zilversmid.

3.   MARTEN, geb. Antwerpen 1497, schoolmeester, tr. 1536 met NN.

Bron: Antwerpiensia, Deel 11, blz. 188-196.

 

Fragment-genealogie familie DE GHEET.

JACOB DE GHEET, kleermaker, tr. met NN.

Kind uit dit huwelijk:

1.   JANNES, volgt I.

 

I.    JANNES DE GHEET, JACOBSZOON, Taelspreker (=advocaat),  tr. 1e met 

     KATLINE SYMOENS alias VAN GELDENAKEN, ovl. 4 nov. 1497, tr. 2e met  

     MARIE BALLINCKX, tr. 3e met ADRIANE VRANCKEN. Zij hertr. met JAN 

     MARSSYS, den ouden, bontwerker.

     Kinderen, uit zijn 1ste huwelijk:

a.   JAN, volgt II.

b.   YSABEELE, tr. met AERDE SNOEYE.

c.   KATHELINE, tr. met JAN BOURSET, meersenier.   

 

II. JAN DE GHEET, drukker van het wereldberoemde Maximiliaanboek, tr. 1e met 

     KATLYNE VAN MEEGHEN, tr. 2e met ANNA VAN EECKHOVEN alias VAN 

     BUYTEN.

     Kinderen, uit zijn 1ste huwelijk:

1.   CORNELIS.

2.   JAN.

3.   JACOB.

4.   ANTHONIS.

5.   KATHYNE.

Bron: Antwerpsch ArchievenBlad, Deel 33, blz. 268-277.

 

Fragment-genealogie familie VAN EYCKE:

PETER VAN EYCK, koopman, tr. met CATHARINA GOBIER.

Uit dit huwelijk:

o.a. JACQUES, volgt I.

 

I.    JACQUES of JACOMO, Schepene 1636-1646, ged. OLV kerk-Antwerpen 5 nov. 1586, ovl. 2 febr. 1653, tr. 1e Sint Jacobskerk Antw. 21 nov. 1610 met MARIA ROOSE, ovl. 17 apr. 1616.

     Uit dit huwelijk:

1.   dochter.

2.   JAN PIETER

3.   CATHARINA

    

     JACQUES tr. 2e 17 febr. 1618 met JOANNA CANIS.

     Uit dit huwelijk:

1.   JUSTUS

2.   JACQUES, volgt II.

JACQUES tr. 3e nov. 1646 met ELISABETH VAN HORNE.

 

II. JACQUES of JACOMA VAN EYCKE, ovl. 2 okt. 1679, tr. met CORNELIA HILLEWERVE

      Uit dit huwelijk, volgorde willekeurig:

1.   DOMINICUS, werd Jezuiet.

2.   JUSTUS, werd Jezuiet.

3.   JOZEF, trad in het klooster de Augustijn.

4.   JACOMO, jong gestorven.

5.   MARIA JUSTA.

6.   ANNA THERESIA MARIA.

7.   MARIA AGNES, werd non. 

Bron: Antwerpiensia, Deel 13, blz. 225-227.

 

Fragment-genealogie familie WAUTERS:

JACOB WAUTERS, koopman (?), ovl. 11 april 1660, tr. met CORNELIA DE BIE, ovl. 21 okt. 1625.

Kind uit dit huwelijk:

1.   MICHIEL, volgt I.

 

I.    MICHIEL WAUTERS, tapijtkoopman, tr. met ANNA VAN DEN BERGHE, ovl. 24 

    mei 1666.

    Kinderen uit dit huwelijk:

a.   MARIA ANNA, koopvrouw, tr. met Jhr. LEONARDUS JACOBUS THISIUS.

b.   JOANNA CATHARINA, geb. 1656, tr. met JEREMIAS COCKX, koopman.

c.   BARBARA, geb. 1658, ovl. 1723, tr. 1680 met CORNELIS DE WAEL, koopman.

d.   ANNNA ISABELLA, geb. 1664, tr. met PETRO FRANCISCO PERUCCA, koopman te Milaan.

Bron: De Insolvente Boedelskamer en A.A.B. Deel 35, blz. 254-259.

 

Fragment-genealogie familie DU JON:

JAN DU JON, geb. 11 mei 1574, ovl. 31 dec. 1613, tr. met MARIE VAN ASSCHE, ovl. Antwerpen 13 mrt. 1632.

Kinderen uit dit huwelijk:

1.   MARIE, tr. met KAREL MAGNUS, koopman.

2.   PETRONELLA, tr. met ADRIAAN HAPPAERT, Schepen 1630-31, 6 kinderen.

3.   PAUL, volgt I.

4.   ANNA, tr. met HUIBRECHT CREUSEN, Schout van Maastricht.

 

I.    PAUL DU JON, ovl. 1656, tr. met ANNA WALLIS, ovl. 1649.

     Kinderen uit dit huwelijk:

a.   JAN AUGUSTIJN, geb. Antw. 11 juli 1623.

b.   ANNA.

c.   JOANNA MARIA, tr. 2 aug. 1642 met PHILIPS AUGUSTIJN CANO, zoon van JAN GOMES CANO en ANNA DE VISSCHERS.

d.   JOANNA VICTORIA.

e.   PIETER PAUL.

Bron: De Insolvente Boedelskamer en A.A.B. Deel 33, blz. 1-9.

 

Fragment- genealogie familie GRAMAYE:

PIETER GRAMAYE tr. met NN.

Kind uit dit huwelijk:

1.   THOMAS, volgt I.

 

I.    THOMAS GRAMAYE, ovl. vóór 1542, tr. 1e met CATHARINA DE NEVE of 

     SNEEFS, tr. 2e met CATHARINA PELS.

     Kinderen uit deze huwelijken, niet volledig en volgorde willekeurig:

a.   MARIE, tr. 1548 met Mr. WILLEM  SPRUYTE.

b.   ELISABETH of ISABELLA tr. met JASPAR ANRAETS te Dordrecht.

c.   JACOBINA, volgt IIa.

d.   GEERARD, in 1555 Rentmeester van Antwerpen, ovl. 1588, tr. met JOHANNA CARPENTIER, weduwe van MATTHEUS KEYNOOGE.

e.   ANNA, tr. met PETRUS JONGELINCKS.

f.    JACOB, volgt IIb.

g.   THOMAS, volgt IIc.

 

IIa.  JACOBINA GRAMAYE, tr. 1e met JAN DE BROCKERE, tr. 2e met Mr. 

        HENDRIK VAN OLMEN.

        Kinderen, o.a.:

        JACOB DE BROCKERE.

        ISABELLA VAN OLMEN, tr. 1559 met ADRIAAN ROCKOX, hun zoon 

        NICOLAAS werd burgemeester van Antwerpen.

 

IIb.  JACOB GRAMAYE, o.a. Rentmeester van de Staten van Holland en in 1591  

        Onderschout van Antwerpen, tr. 1e met MARIA STALPAERTS VAN DER 

        WIELE, tr. 2e met ISABELLA VAN RECHTERGEM, ovl. 1593.

        Kinderen uit deze huwelijken, volgorde willekeurig:

a.   MARIA, tr. met KAREL VAN COCQUIEL.

b.   ANNA, tr. met Hr. VAN HEYSTEREN.

c.   JACOB, lid grote Raad van Friesland.

d.   CORNELIS, ovl. 1600, wijnaccijnsmeester, tr. met NN. en met MARIE VAN ROYE.

             Kinderen: 1.  CORNELIS.

2.    JACOBYNE, tr. met GILL. VAN WAMELE.

3.    MARIA, tr. met Mr. CONSTANTIJN VANDEN BERGHE.

4.    ISABEAU, tr. met GABRIEL VAN BEMMELL.

5.    SARA, haar moeder is MARIE VAN ROYE.

6.    SUSANNA, zelfde moeder.

e.   CECILIA, tr. met KAREL DE LA FAILLE.

f.    GERARDUS, Pater Jezuiet.

g.   SUZANNA, kluizenares St. Joriskerkhof (1560-1595).

h.   GYSBRECHT, raad Rekenkamer van Gelderland, tr. met CHRISTINA PROEYS.

i.    THOMAS, Rentmeester-generaal van Gelderland en Zutphen, in 1593    

     Burgemeester Vrije van Brugge.

j.  JAN.

 

IIc.  THOMAS GRAMAYE, 1549-62 land-rentmeester van Gelderland, 1562 voorzitter  

        Rekenkamer aldaar, tr. 1e met JACQUELYNE STALPAERTS VAN DER WIELE,  

        tr. 2e met CLARA COOLS, tr. 3e met ANNA GIELIS.

        Kinderen uit deze huwelijken:

a.   THOMAS, legercommissaris (voeding) Gelderland.

b.   IDO, in 1604 rentmeester-generaal van Gelderland en Zutphen.

c.   ANNA, sticht te Brussel een meisjesschool.

d.   MARGARETHA, kluizenares OLV Zavel, Brussel.

e.   JAN BAPTISTA, geb. 1579, ovl. Lubeck 1635, Aartsbisschop van Upsala.

Bron: De Insolvente Boedelskamer en A.A.B. Deel 33, blz. 81-87.

 

Fragment-genealogie familie VERMEULEN of VERMUELEN:

JAN VAN DER MEULEN, lakenkoopman, tr. met ELISABETH SEGHERS.

Uit dit huwelijk:

1.   Zoon, die zich vestigt als lakenkoopman te Leiden.

2.   ANDRIES, Schepen en lid der generale Staten, tr. met SUZANNA MALEPART, vestigt zich na 1585 te Bremen alwaar een dochter ELISABETH geboren wordt op 25 nov. 1585, daarna wijkt hij uit naar Utrecht.

3.   DANIEL, tr. met ESTHER DE LA FAILLE, dochter van JAN DE LA FAILLE, vestigt zich na 1585 te Leiden waar hij overlijd 1600.

Bron: Antwerpiensia, Deel 16, blz. 106-113.

 

Fragment-genealogie familie DE PAPE:

PETER DE PAPE, koopman, ovl. 22 sept. 1506, tr. met MARIA STEENAERS of STEENMAEL, zij hertr. met SIMON BISSCOP, ovl. 14 febr. 1524.

Kinderen uit dit huwelijk:

1.   JAN, volgt Ia.

2.   FRANS, tr. 1524 met ANNA SNEEUWATERS.

Haar zusters waren: KATELIJNE SNEEUWATERS, tr. met ANTHONIS WOUTERS; BARBARA SNEEUWATERS, tr. met CLAES BERTELS; DIGNA SNEEUWATERS, tr. met ADRIAAN VERPOORTEN, haar broers waren: Mr. Matheus en Jan Sneeuwaters.

3.   JACOB, volgt Ib.

4.   ANNA, tr. 1e met WEYN ELOUTS, tr. 2e met JAN VAN DER RYT.

5.   MARTYNE, tr. 1e met JASPAR BRUYNSEELS, tr. 2e 1545 met JAN VOSTERMAN, ovl. 10 sept. 1550.

6.   Halfzuster JOZYNE (dochter van SIMON BISSCOPS) tr. met HENDRIK LAUREYS, zeepzieder.

 

Ia.  JAN DE PAPE, tr. met MARGRIET VERLYSEN.

       Kinderen o.a.:

       PETER, advocaat, ovl. 23 mrt 1589, tr. met MARIA SMET, ovl. 11 aug. 1632.

 

Ib.  JACOB DE PAPE, tr. met ELISABETH SWEERTS of DE WEERDT.

       Kinderen uit dit huwelijk:

a.   PETER, geb. 1527.

b.   JAN, geb. 1530, ovl. 12 juli 1611, Schepen 1561-1607, &c., tr 1e met BARBARA CRANEN, weduwe van AERT HERTZEN, tr. 2e met HUBERTINA BAERT.

c.   CATHARINA, ovl. 9 juli 1563, tr. met WILLEM VAN SANTVOORT, ovl. 21 okt. 1551, zoon van BARTHOLOMEUS VAN SANTVOORT,     

Bron: De Insolvente Boedelskamer en A.A.B. Deel 33 blz. 98-104.

 

Fragment- genealogie familie PELS:

ARNOUT PELS, koopman van ‘s Hertogenbosch, ovl. 30 okt. 1575, tr. met CATHARINA GOSSERIE.

Uit dit huwelijk:

1.   BARTHOLOMEUS, Stadskolonel 1581-1583, Rentmeester 1584-85.

2.   EDWARD, had 3 zonen: ARNOUT, HANS en BARTHOLOMEUS.

3.   PAUWELS.

4.   ADRIANA, tr. met PETER DE KEYSER.

5.   MARIA, tr. met GEERAERT VAN GERWEN.

6.   CATHARINA, tr. met JACOB SMERPONT.

 

Verdere personen uit het geslacht Pels zonder dat de onderlinge verwantschap ons duidelijk is:

JAN PELS, GEERTsone wijlen, burgemeester in april 1477.

HESTER PELS, BERNAERTSdochter, tr. 1546 met JEHAN DE CASTILLO “marchant despaigne résidant à Bruges”.

CLARA PELS tr. met JOANNES DE CUELLAR, van Segovia.

MARIA PELS tr. met JACQUES DE VELAER, Stadskolonel, hun zoon JACQUES tr. Bremen 14 okt. 1597 met ELISABETH VAN DER MEULEN, geb. Bremen 25 nov. 1585, dochter van ANDRIES VAN DER MEULEN en ZUSANNA MALAPERT.

LAURENTIA PELS tr. met HIERONIMUS HALLER (VON HALLERSTEIN).

BERNAERT PELS, BERNAERTSsone, tr. met CLARA COCQUIEL.

Bron: Antwerpiensia, Deel 16, blz. 39-48.

 

Fragment-genealogie familie DE BRUYNE:

DIERICK DE BRUYNE, ovl. vóór 1560, tr. 1e met MARGARETHA DE ROECK, tr. 2e met CLARA MEGHAULX.

Kinderen uit het 1ste huwelijk:

1.   ANDREAS.

2.   MARGARETHA, non in het godshuis van Blijenberge, Mechelen (1560).

3.   JACOB, koopman.

4.   DANIEL, volgt I.

5.   CATHELIJNE, tr. met ANTH. DE SAINCT VICTORIS.

6.   ELISABETH, tr. met ADAM VAN CLERMONT, koopman.

7.   CLARA, tr. met MATHEUS VALCK, zilversmid.

 

Kinderen uit het 2de huwelijk:

8.    FRANCISCA.

9.    JAN.

10. MARIE.

JASPER WALSCHAERTS en HANS DIERIXS huwden met no’s 8 en 10; nog uit te zoeken is: wie met wie ?

 

I.    DANIEL DE BRUYNE, koopman, tr. met CATELIJNE VAN DER GOES, weduwe 

     van CAREL VAN HOVE.

     Kinderen uit dit huwelijk:

1.   GEERARD, geb. 7 augustus 1560.

2.   CATELIJNE, volgt II.

 

II. CATELIJNE DE BRUYNE, geb. 2 aug. 1561, tr. St. Walburgiskerk-Antwerpen op 20 juni 1586 met TOUSSAINT GUYOT. Getuigen bij dit huwelijk: JAN VAN ES en JAN DE BRUYNE.

     Kinderen uit dit huwelijk:

1.   DANIEL GUYOT, geb. 28 april 1587, ovl. 1 juni 1629.

2.   JACOB GUYOT, geb. 13 mrt. 1589.

3.   CATELIJNE GUYOT, geb. 28 febr. 1593.

4.   ANNA GUYOT, geb. 1 nov. 1596.

Bron: De Insolvente Boedelskamer, A.A.B. Deel 33, blz. 195-207.

 

Fragment-genealogie familie VAN DEN GEVEL.

JAN VAN DEN GEVEL, de oude, ovl. vóór 1642, te ‘s-Hertogenbosch, koopman, tr. met LUCRETIA VAN ORTEN, genoemd DE POTTERE, ovl. na 1642, dochter van ANDRIES sone MARCELIS GEVERTS DE CANGIETER.

Kinderen uit dit huwelijk, o.a.:

1.   HENDRIK.

2.   JAN, volgt I.

3.   MICHIEL.

 

I.    JAN VAN DEN GEVEL, koopman te Antwerpen, ovl. 2 sept. 1627, tr. met HENRICA VAN OPHOVEN, ovl. 25 jan. 1644, zij hertr. met JACQUES AERTSSENS.

     Kinderen uit dit huwelijk:

1.   MARIE, tr. 1654 met ANT. SPRUYT, Schepen te Antwerpen.

2.   MICIEL, ovl. 20 nov. 1699, tr. met CATHARINA VAN ENS, dochter van ALBERT VAN ENS en ANNA DE ‘L ARCHE.

Bron: De Insolvente Boedelskamer, A.A.B. Deel 33, blz. 221-228.

 

Fragment-genealogie familie DE LA FAILLE:

PIETER DE LA FAILLE tr. met NN.

Uit dit huwelijk:

1.   JAN, volgt I.

2.   JACQUES, volgt II.

3.   ESTHER.

 

I.    JAN DE LA FAILLE, geb. 1515, tr. 1541 in de St-Jacobskerk met CORNELIA VAN 

     DER CAPELLEN.

     Uit dit huwelijk:

1.   JAN, de jonge, tr. met MARIA VAN DER GOES, dochter van PETER VAN DER 

     GOES en ALEXANDRINA BALBANI.

2.   MARTEN, vader van 11 kinderen.

3.   KAREL, tr. 1e met MARIA CELOSSE, ovl. 1572, tr. 2e CECILIA GRAMAYE.

4.   JACQUES, de jonge.

5.   STEVEN, Stadskapitein, vlucht de stad uit in 1584.

6.   MARIA, ovl. 26 febr. 1578, tr. 2 febr. 1574 met LOYS MALEPART.

7.   ESTHER, tr. met DANIEL VAN DER MEULEN, van Leiden.

 

II. JACQUES DE LA FAILLE, geb. 1523, ovl. 1597, Stadskolonel 1582-84, Aalmoesenier in 1583, tr. met MARIA GAMEL, dochter van koopman JAN GAMEL.

     Uit dit huwelijk:

1.   Zoon, jong gestorven.

2.   MARIA, tr. met ALEXANDER VAN DER GOES.

3.   JACQUELINE, tr. met JAN HERTSSEN.

Bron: Antwerpiensia, Deel 16, blz. 49-59.

 

Fragment-genealogie MALAPERT:

LOYS MALEPART, de oude, Schepen te Bergen-Henegouw, tr. met ?? DE BEHAULT.

Uit dit huwelijk:

1.   ANTOON

2.   NIKLAAS, tr. met JOSYNKEN KETELS of KETELE, van Brugge

3.   LOYS, volgt I.

4.   ANTOINETTE.

 

I.    LOYS MALAPERT, geb. Bergen ca. 1535, tr. 1e, 2 febr. 1574 met MARIA DE LA 

     FAILLE, ovl. 1578, tr. 2e met SUZANNA VAN TESSEN, KARELSdochter, wonende 

     bij Gent, ovl. Antwerpen 27 juli 1584, tr. 3e met SUZANNA MALAPERT, 

     NIKLAASdochter.

     Uit het 1e huwelijk:

1.   JAN, ged. OLV-kerk 23 okt. 1574, Peter: JAN DE LA FAILLE, Meter:

     ANTOINETTE MALAPERT.

2.   CORNELIA, ged. OLV-kerk 15 okt. 1575, tr. Aken (Geref.) 8 aug. 1592 met JACQUES GODDIN.

3.   LOYS, ged. Bergen 22 febr. 1577, Peter en Meter: CHARLES en ISABEAU MALAPERT, oom en tante, LOYS werd Heer van Jutphaas.

    

     Uit het 2e huwelijk:

1.   SUZANNA, ged. Gereformeerde Waalsche kerk 11 aug. 1582, Meter: 

     CATHARINA MALAPERT, de vrouw van JEAN VIVIEN, tr. Aken? (Geref.) 28 

     aug. 1599 met PHILIPS GODDIN.

2.   ANNA, geb. 12 juli 1584, tr. 28 sept. 1602 met ANTHONI GODDIN.

Bron: Antwerpiensia, Deel 16, blz. 68-75.

 

Fragment-genealogie familie FORCHOUDT:

MELCHIOR FORCHOUDT, ovl. 1613, schrijnwerker, glasmaker, kruidenier, wonend Breslau in Silezië, tr. 3x.

Kinderen, uit diverse huwelijken:

1.   REGINA.

2.   MELCHIOR, volgt I.

3.   GASPARD, ovl. okt. 1645, tr. met ERD. DARCKWARTS, 16 kinderen.

4.   SIMON, schrijnwerker of bakker.

 

I.    MELCHIOR FORCHOUDT, ovl. vóór 1639, ebbenhoutwerker, in het St. Lucasgilde te Antwerpen 1632-3, tr. 1e met SUZANNA LEMMENS, weduwe van VAN SCHOELANDT, tr. 2e met ANNA WOLFHECKERS.

     Kinderen uit het 1ste huwelijk:

1.   MELCHIOR, geb. 1607.

2.   WILLEM, volgt II.

3.   ELISABETH, in 1638 in het Kartuizerklooster te Brugge, inkom-kosten f 800,--.

4.   CATHARINA, ovl. 14 okt. 1645.

 

II. WILLEM of GILLIAM FORCHOUDT, ovl. 10 apr. 1678, schilder en koopman, tr. 

     met MARIA LEMMENS.

     Kinderen uit dit huwelijk:

1.   ALEXANDER, apotheker en handelaar te Wenen en Antwerpen, ovl. 2 nov. 1683.

2.   WILLEM of GILLIAM, schilder-koopman, Cadix en Antwerpen, ovl. aug. 1707.

3.   JUSTUS, koopman-bankier, Lissabon, Cadix en Antwerpen, tr. 1709 met ANNA ISABELLA VAN DEN BERGHE, ovl. 5 april 1710.

4.   MARCUS, schilder en koopman te Wenen, tr. met MARIA VERMEULEN, dochter van ISABELLA PAEFFENRODE.

5.   MELCHIOR, schilder en koopman, tr. 1679 met URSULA VAN DER GREYN.

6.   ANDREAS, goudsmid te Cadix, ovl. 26 dec. 1675.

7.   SUZANNA, geestelijke dochter, als handelares in het St. Lucasgilde 1688, ovl. 1712.

8.   ANNA, Antwerpen, Wenen, ovl. 1711, tr. met FRANS VASTERHAVENS, ovl. 1718.

9.   MARIA.

Bron: De Insolvente Boedelskamer, A.A.B. Deel 33, blz. 283-313.

 

Fragment-genealogie familie RACQUET:

JAN RACQUET, koopman, tr. met BEATRIX HOFFMAN.

Uit dit huwelijk:

1.   STEVEN, volgt I.

 

I.    STEVEN RACQUET, koopman, Stadskolonel 1581-83, Schepene 1583-85, tr. met 

     ANNA MESSING, dochter van FRANCHOIS MESSING en ANNA VAN  

     DUESBORCH.

     Uit dit huwelijk:

     1.  STEVEN, vestigt zich te Middelburg (Zld).

Bron: Antwerpiensia, Deel 16, blz. 81-83.

 

 

DE STADSPROTOCOLLEN.

Beginnend in het jaar 1517 en lopen deze door tot 1729. Zij raken het financiële handelen zoals het stichten van erfrenten, ofwel het kopen en verkopen van gronden en erven. Het totaal bedraagt ca. 6000 genummerde expl. en zijn van uniek genealogisch belang, omdat ze bij de meeste genealogen, als bron, onbekend zijn. Onder het betreffende nummer op te vragen in het Stadsarchief Antwerpen. Het FONDS PLAISIER kon slechts een gedeelte van de inhoudsopgave achterhalen. We geven een selectie daarvan, die binnen ons tijdskader vallen (tot nr. 3550 = ca. 1620.); de instellingen zoals kerken, kloosters e.d. werden buiten beschouwing gelaten.

 

JAN AATSENS, nr. 1612.

GIELYS en ANTHONIS ABSOLOONS, nr. 175.

HERMAN ACRYNSEN, nr. 3175.

ADRIANUS ADAM, nr. 3004.

JAN ADOLFS, nr. 148.

GEERAARD ADRIAENSSEN, nr. 299.

HENDRIK en MELCHIOR ADRIAENSSEN, nr. 445, 450.

CORNELIS ADRIAENSSEN, nr. 534.

ADRIAEN ADRIAENSSEN, nr. 694, 695, 697.

CATHARINA ADRIAENSSEN, nr. 939.

NICOLAAS ADRIAENSSEN, nr. 983.

WILLEM ADRIAENSSEN, nr. 1364.

PEETER ADRIAENSSEN, nr. 1892.

JAN ADRIAENSSEN, nr. 2101, 3048.

PEETER ADRIAENSSENS, nr. 518, 3245.

ADRIANA ADRIAENSSENS, nr. 564.

CATHARINA ADRIAENSSENS, nr. 884, 887, 888.

ADRIAAN ADRIAENSSENS, nr. 3526.

MARIA AELBRECHTS, nr. 2540, 3162.

PAULUS AELWYNS, nr. 1416, 1458, 1459, 1553, 1556, 1557, 1558.

KAREL en JOANNA AERTS, nr. 409.

MARGARETHA AERTS, nr. 614.

CHRISTIAEN AERTS, nr. 2000.

DIRK AERTS, nr. 3334.

WILLEM AERTSSEN, nr. 291.

CORNELIS AERTSSEN, nr. 310.

HEYLWYCH AERTSSENS, nr. 319.

CORNELIS ALAIRTS, nr. 839, 842.

JORIS ALDERITZ, nr. 3083.

AMANDUS ALLAERT, nr. 1784.

Weduwe MARTEN ALLEYNS, nr. 38.

MARTEN ALLEYNS, nr. 542.

JAN ALLUWEIN, nr. 1119.

ABRAHAM ANDRIESSENS, nr. 1690, 1861, 2072, 3428, 3429, 3602.

BRUNO ANGELMAKERE, nr. 664, 665, 769.

THOMAS ANRAET, nr. 2178, 2191, 2591, 2598, 2607, 2612, 2615, 2616, 2625, 2626,   

                                           2693, 2716, 2717, 2718, 2730, 2750, 2751, 2752, 2752bis, 2764, 

                                           2765, 2767, 2814, 2838, 2879, 3500.

JACOB ANTHEUNIS, nr. 1795, 1865.

JAN ANTHOENIS, nr. 1985, 1986.

MELCHIOR ANTHONI, nr. 2157.

DOM ANTHONIO, nr. 1916, 1925.

GASPAR ANTHONIS, nr. 1435bis, 1436, 1436bis, 1576.

JACOB ANTHONIS, nr. 2095.

MELCHIOR ANTHONIS, nr. 2510.

CECILIA ANTHONIS, nr. 2979, 2980.

JAN ANTHONISSEN, nr. 2069.

GEERAARD ANTONY, nr. 3447.

ANNA APPELS, nr. 3054, 3973.

BERNARDUS APPELS, nr. 2968, 3053, 3054, 3188.

HANS APPELS, nr. 2968, 3054, 3595.

JAN AUXTRUYS, nr. 959.

BARBARA AZINNERS, nr. 2092.

 

AARD BACK, nr. 897.

CORNELIS BACK, nr. 371, 414, 419.

GASPAR BACKEL, nr. 2971.

ANDRIES BACX, nr. 502.

HANS en CHRISTIAAN BACX, nr. 3558.

HANS BACHELS, nr. 2238, 2239.

FRANS BAECK, nr. 3532.

ELISABETH BAECKERMANS, nr. 3391.

MERLYN BAERT, nr. 1663, 1668, 1669, 1725, 1728, 1779, 1991.

MAGDALENA BAILLAERTS, nr. 566.

CATHARINA BAILLAERTS, nr. 953.

JAN BAILLET, nr. 1984.

GILLIS BAILLY, nr. 3438.

JAN BALBANI, nr. 1178.

THOMAS BALBANI, nr. 1415, 1507, 1508, 1522, 1533.

JAN BALDE, nr. 1782.

ANTHONIS BARBE, nr. 3234, 3270, 3288, 3561.

ADRIAAN BARDOUL, nr. 1587.

BOUDEWYN BARBIER, nr. 133, 144.

LODEWIJK BARNIER, nr. 2121.

ADAM BASELIERS, nr. 3380, 3381.

PEETER BASELIERS, nr. 1891.

JAN BASSELIERS, nr. 1801, 1806, 2076, 2088, 2089, 2090.

PETER BAST, nr. 773, 789, 792.

MERCURIUS BASTETA, nr. 216.

MARIA en DANCKAERT BASYN, nr. 416.

DIRK BATEN, nr. 303.

JAN BAVIERS, nr. 1592.

JAN BAUSEN, nr. 1688.

AERT BAUW, nr. 218.

CONELIS BAUWENS, nr. 13.

GEERTRUID BAYECOM, nr. 198.

COENRAAD BAYER, nr. 499.

JACOB BECK, nr. 1421, 1422, 1427.

ELISABETH BECKEMEELS, nr. 556.

BARTHOLOMEUS BECKSE, nr. 2442, 2851, 2985, 3076, 3077, 3078.

JACOB BECX, nr. 1494.

ANNA BECX, nr. 3489.

PIETER BEELAERT, nr. 1351, 1352.

CHRISTINA, DIRK en CORNELIUS BEELAERT, nr. 2236.

CATHARINA BEELAERTS, nr. 567.

ELISABETH BEELEN, nr. 107.

HANS BEER, nr. 140.

JOS. BEHAGELAERT, nr. 716, 719.

FRANS BEHOIRT, nr. 2873.

YDA BELIEN, nr. 419.

MARGARETHA BELLEMANS, nr. 3357.

WOUTER BELLENS, nr. 1335.

ELISABETH BELLENS, nr. 1997.

JAN BELLERUS, nr. 2127.

HERMAN BELLINCKHUYZEN, nr. 1336, 1337, 1345, 1346.

Kinderen BELTGENS, nr. 2862.

JACOB BELTHEM, nr. 2247.

FYT BEMMERS, nr. 2768, 3204.

JAN BENE, nr. 1636, 1637, 1651.

JAN BENOIT, nr. 2820, 2821, 2822.

JAN BENOY, nr. 2722, 2723.

JAN BERCKMAN, nr. 418.

BERNARDINUS BERGOIGNE, nr. 1717.

Kinderen BERNUY, nr. 1876.

ANNA, DIGNA en ELISABETH BERTELS, nr. 560, 569, 589, 599.

BARTHOLOMEUS BERTHELS, nr. 720, 729, 731, 823, 824, 825.

JAN BERTHELS, nr. 701, 710, 827.

MARIA BERTHELS, nr. 2505.

GEERT BERTHOUT, nr. 90.

CORNELIS BERWYNS, nr. 619.

THOMAS BETTENS, nr. 2196.

JACOB BETTHEN, nr. 2210, 2211.

RICHARDUS BEVERLE, nr. 2580.

Erfgenamen BEUCKELAERS, nr. 1319.

LAUREYS BEYDALS, nr. 370.

HENDRIK BEYER, nr. 1842.

CORNELIS BEYERLINCK, nr. 702, 710.

JUDOCUS BEYTELEN, nr. 1428, 1429.

GEERAARD BIERBOOM, nr. 1411, 1412.

JAN BINOY, nr. 2514.

JUDOCUS BALNCWALT, nr. 31, 36, 96.

JAN BLINDEMAN, nr. 2030, 2035.

JAN BLOCK, nr. 411.

PEETER BLOEMAERT, nr. 222.

LODEWIJK BLOEMAERT, nr. 2408.

JAN BLOEMAERT, nr. 2243, 3344.

PEETER BLOEMAERTS, nr. 238.

CATHARINA BLOMMAERTS, nr. 585, 2693.

ALEIDIS BLOEMS, nr. 2078.

NICOLAAS BLOMSTE, nr. 1444, 1445, 2149, 2150, 2151, 2152.

PEETER BLONDEL, nr. 3351.

WILLEM BOCKELJOENS, nr. 149, 157.

ELISABETH en CATHARINA BOCQUELJOENS, nr. 400.

JACOB BOCQUET, nr. 1103, 1104, 1105.

Kinderen BODE, nr. 636.

PETER BODE, nr. 814.

MATTHEUS BODE, nr. 933, 934, 935, 1417, 1513, 1514, 1585, 1586.

Erfgenamen BODECKER, nr. 2476.

BONAVENTURE BODECKER, nr. 1302, 1303, 2190, 2191, 2193, 2194, 2475.

GHISLENUS BOECKMANS, nr. 2460.

CLAES BOEL, nr. 14.

PEETER BOEL, nr. 706, 707, 710, 943, 944.

HUIBRECHT BOEL, nr. 709, 710.

JUDOCUS BOEL, 2363, 2364.

HERMAN BOELMAN, nr. 1024, 1025, 1026, 1027.

LODEWIJK BOELS, nr. 1949.

JAN BOELS, nr. 2607.

PEETER BOELS, nr. 2656.

CATHARINA BOENAERTS, nr. 2705.

HANS BOETS, nr. 2350.

CLAUS BOGAIRTS, nr. 919.

JAN BOGHE, nr. 3062.

ANNA BOINCX, nr. 785, 805, 805bis, 877.

PEETER BOISOT, nr. 723, 724, 725, 726, 727, 728, 1286, 1287.

DUDIER BOISSOT, nr. 473.

ANDRIES en GEERAART BOLCKMANS, nr. 464.

PEETER en JAN BOLLAERT, nr. 1000.

NICOLAAS BONECROY, nr. 1165, 2735.

JAN en HIPPOL. BONETTI, nr. 1685.

BALTHASAR BONTERS, nr. 2978.

FIJT BOOMER, nr. 1901, 1973.

JAN BOONE, nr. 424, 429.

JACOB BOONE, nr. 2795, 2798.

BERNARDUS BOOS, nr. 2379.

JAN BOOT, nr. 1818, 2062, 3557.

LANCELOT BOOTE, nr. 2570, 3525.

LAURENTIA BOOTS, nr. 267.

BARBARA BOOTS, nr. 3205.

JAN BORDINCX, nr. 1452, 1453.

JACOB BORGERE, nr. 762.

LAMBRECHT BORMANS, nr. 3058.

LAUREYS BORREKENS, nr. 1204, 3730.

PEETER BORREMANS, nr. 1801, 1806, 2076, 2088, 2089, 2090.

CATHARINA BORREMANS, nr. 2598.

ELISABETH BORREWATER, nr. 583.

BALTHASAR BOSCH, nr. 791.

ADRIAAN BOSCH, nr. 1816, 2251.

JOACHIM BOSCH, nr. 2862.

HENDRIK BOSCHMAN, nr. 1255.

JAN BOSMANS, nr. 2704.

HENDRIK BOSSCHAERT, nr. 450.

PAULUS BOSSCHAIRT, nr. 847.

CATHARINA en JUDOCA BOSSCHERS, nr. 2235.

CLAUDIUS BOVIER, nr. 1439.

MATTHEUS BOUDAEN, nr. 554.

HELENA BOUDAENS, nr. 3306.

ELIAS BOUDAENS, nr. 2372, 2373, 2375, 2407, 2491.

Kinderen BOUDET, nr. 646.

MARTEN BOULY, nr. 398, 399.

ARNOLDUS BOURGAUX, nr. 3196.

PEETER BOURLON, nr. 3134.

JAN BOURNON, nr. 420.

ENGEL BOUTENS, 2605.

HENDRIK BOUWENS, nr. 616.

PETER BOUWENS, nr. 249.

Kinderen BOUWENS, nr. 1623.

BARBARA BOUWENS, nr. 2847, 2848, 2858.

BOUDEWIJN BOUWENS, nr. 2867, 2868.

PEETER BRAECEL, nr. 2096.

ADRIAAN BRAECKMANS, nr. 529, 2050.

MELCHIOR BRAEM, nr. 230.

MARIA BRAEM, nr. 3087.

DAVID BRANDENBURCH, nr. 1864.

PEETER BRANT, nr. 2598.

JACOBA BRENTENS, nr. 467.

WILLEM BRENTINCX, nr. 396.

JACOB BREYER, nr. 685, 689.

ANDREAS BRICX, nr. 1281.

GASPAR BRIERS, nr. 2869.

ADRIAAN BROECHUYS, nr. 2603.

FREDERIK BROECKDORP/ BROCKORP/ BROCKTORP, nr. 2549, 2554, 2566.

PAULUS BROECX, nr. 1881.

PEETER BROECKERS, nr. 1625.

JAN BROERS, nr. 919, 921, 922, 926, 927.

BALTHASAR BRODDYN, nr. 2223.

HANS BROMANS, nr. 2109.

GODEVAARD BROSES, nr. 2841.

PHILIPS BROYDE, nr. 2141.

Weduwe HENRICX BRUGMANS, nr. 746.

JAN BRUGMANS, nr. 2861.

ANNA BRUNEAU, nr. 3439.

ANNA BUBBE, nr. 372, 389.

MELCHIOR BULCKMANS, nr. 3140.

MARIA BULLENS, nr. 1855.

WILLEM BULLENS, nr. 2260, 2261, 2319, 2381.

JACOB BULLINCK, nr. 1118bis.

PEETER BURETA, nr. 3438.

JOOS BUTKENS, nr. 52, 66, 562.

NICOLAAS BUTKENS, nr. 447.

LAMBRECHT BUYCK, nr. 2913.

ZEGER, GILLIS en WILLEM BUYS, nr. 3170, 3181, 3182, 3183.

ANTHONIS BUYSEN, nr. 1600.

PIETER BUYSERE, nr. 1364.

JAN BUYSSET, nr. 2877.

GERTRUDIS en SUSNNA BYLTKENS, nr. 2862.

AERD BYNS, nr. 426.

BARTHOLOMEUS BYNS, nr. 1524.

 

WILLEM CABO, nr. 1532.

JAN CACHIOPIN, nr. 3545.

CECILIA CALDRIESSCHE, nr. 99.

JACOB CALVAERT, nr. 3495.

JAN CALVO, nr. 1970.

ELISABETH CALUWAERTS, nr. 265.

JACOB CAMERLINCK, nr. 1653.

HEYLWICH CAMMAERTS, nr. 645.

ELIGIUS CANDRIES, nr. 931.

JAN CADRIES, nr. 942, 949bis.

JAN CANNAERT, nr. 1593.

HENRICK CANTS, nr. 138.

CATHARINA CAREEST, nr. 688, 689.

MELCHIOR CARET, nr. 2570.

GILLIS CARLIER, nr. 1784, 2052.

ELISABETH CAROENS, nr. 1632.

CORNELIS CAS, nr. 752, 1049.

PHILIPS CATTANER, nr. 2111, 2449, 2450.

AARD CEULEMANS, nr. 2725.

MELCHIOR CHARLES, nr. 368.

BALTHASAR CHARLES de jonge, nr. 833.

JAN CHARST, nr. 260.

PAULUS en HELENA CHAUVIN, nr. 2112.

MARGARETHA CHEELEN, nr. 590.

THOMAS CHEM, nr. 219.

JACOB en kinderen CHERES, nr. 1625.

JAN CHRISTIAENSEN, nr. 1914.

WILLEBRORDUS CLAES, nr. 469.

JAN CLAES, nr. 735.

GIELIS CLAES, nr. 913, 914.

EYLKEN CLAES, nr. 2538.

JOHANNA FRIZINNEZA CLAES, nr. 2563.

MARIA en CATHERINA CLAES, nr. 2580.

PETER CLAESSEN, nr. 201.

JAN CLAESSEN, nr. 2263.

ROGIER CLARISSE, nr. 2961.

FERDINANDO CLEERHAGEN, nr. 3540.

ARNOLDUS CLEMENT, nr. 693, 697, 700, 887.

HANS CLETS, nr. 3383.

STEPHANUS CLEYS, nr. 853, 1219, 1415, 1498, 1499, 1559, 1560, 1561, 1562.

ANNA CNOBBAERT, nr. 812, 813.

MICHIEL CNOBBAERT, nr. 3195, 3483, 3510, 4904.

JUDOCUS COBBAERTS, nr. 1885.

JAN COCQEAU, nr. 2141.

CATHARINA COCX, nr. 2092.

ANNA COCX, nr. 3542.

WILLEM COECK, nr. 1179.

GASPAR COECK, nr. 2142.

JAN COELEMANS, nr. 2317.

NICOLAAS COENE, nr. 2817.

FRANS en ANNA COENEN, nr. 2587.

JAN COLAERT, nr. 1757, 1758, 1777.

BARBELE COLIBRANTS, nr. 11.

FRANCISCA COLINS, nr. 1924.

THOMAS COLLAERT, nr. 3529, 2530.

ANTONIUS COLLARD, nr. 2141.

JAN COLONY, nr. 227.

LIEVEN COLYNS, nr. 930.

GOORIS COLYNS, nr. 1832.

GEERAARD COLYNS, nr. 2701.

JAN COMPERIS, nr. 446, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937.

JACOP COMPERIS, nr. 1138, 1200, 1236, 1265, 1271, 1276, 2532.

MARGARETHA COMPERIS, nr. 2814.

ARNOLDUS CONINCX, nr. 2243.

KERSTIAAN CONVENTS, nr. 1598, 1599.

ADRIAAN COOLS, nr. 2026, 2027, 3912.

GUMMARIS COOMANS, nr. 247.

FRANS COPS, nr. 3361.

MARIA COPPENS, nr. 2708.

CORNELIS COPPERTS, nr. 3248.

Familie CORBET, nr. 3070.

GEERAARD CORBET, nr. 686, 689, 716, 719.

JAN COREMANS, nr. 65.

CHRISTOFFEL CORNACQUIN, nr. 1220.

GEERAARD CORNE, nr. 2459.

SYON CORRERIS, nr. 1244.

ANDREAS CORSIN, nr. 1274.

PEETER CORTTEVILLE, nr. 1480.

EUSTACHIUS COSYN, nr. 3322, 3323, 3324.

ERASMUS COTTEREELS, nr. 2634.

LODEWIJK COURTOIS, nr. 2076.

WILLEM COURTOIS, nr. 2438.

MARGARETHA COUTERMANS, nr. 2850.

ANNA COUTREELS, nr. 2517.

BARBARA COUVENTS, nr. 2968, 3188, 3189, 3190.

JAN COUVREUR, nr. 2304.

SERVATIUS CRABEEL, nr. 1677.

JAN CRAEYE, nr. 649.

ANNA en MARGARETHA CRAEYWINKEL, nr. 3533.

DANIEL CREEMERS, nr. 2530.

JAN CRIEL, nr. 260.

ARNOLDUS CROESER, nr. 2804, 2968, 3044, 3054.

HANS CROESER, nr. 2440.

LAMBRECHT CROIX, nr. 2775.

KAREL CROL, nr. 411.

ANNA CROLS, nr. 1627.

Weduwe DIRK CROM, nr. 1670, 1671, 1734, 1741.

JAN CROMBACK, nr. 356.

LENORA CROMBACK, nr. 2125.

GASPAR CROP, nr. 1126, 1133, 1149, 1184, 1227, 1270.

MARTINUS CROYS, nr. 2462.

MARTYN CROX, nr. 970, 971, 972.

ADRIAAN CUBECA, nr. 3014.

BALTHASAR CUSTOVIS, nr. 371, 414.

 

PEETER DABLYN, nr. 3518.

GEERAARD DAEMS, nr. 406.

JAN DAEMS, nr. 733, 1534, 1958, 2216.

ADRIAAN DAEMS, nr. 2341.

ANTHONIS DAEMS, nr. 1679, 1680, 1760, 2382, 2652.

CORNELIS DAEMS, nr. 2209, 2268.

ROGIER DAEN, nr. 1479.

ADAM DAET, nr. 1891.

ALONZO DAGUILERA, nr. 2741.

JAN en FRANS DAMANT, nr. 2124.

FLORA DAMOVY, nr. 2019.

ALEXANDER DAMSQUE, nr. 2653.

JAN DANCKAERT, nr. 2400.

LEYSBETH DANCKAERTS, nr. 15.

PEETER DANTHIN, nr. 822.

MATTHEUS DANY, nr. 613, 621.

Erfgenamen WILLEM DARIS, nr. 83.

FRANCISCA DAUILA, nr. 477.

BARBARA DAULPHIN, nr. 372, 389.

PHILIPS D’AYALA, nr. 2103.

HENDRIK DE BACKERE, nr. 367.

CATHARINA DE BACKER, nr. 3095.

JAN DE BAENST, nr. 43.

FREDERIK DE BAILLOUVILLE, nr. 2674.

MERCURIUS DE BASTETA, nr. 216.

JAN DE BEHAULT, nr. 1249, 1261.

BLASIUS DE BEJAR, nr. 2103, 3195.

JAN DE BERCK, nr. 2539.

FERNANDO DE BERNUY, nr. 1247.

AARD DE BEUKELAER, nr. 822.

ELIAS DE BIE, nr. 2532, 2626, 2700.

JAN DE BITTERE, nr. 648, 2383.

JOANNA DE BOCK, nr. 3329, 3330.

JAN DE BODT, nr. 3041, 3042, 3393, 3394, 3402, 3423, 3425.

JACOB DE BODT, nr. 993, 1831, 2101, 2552.

ROBRECHT DE BOLLE, nr. 3382.

JAN DE BONGERE, nr. 824.

WILLEM DE BORCHGRAVE, nr. 2422, 2423.

JAN en ELISABETH DE BOULAERT, nr. 423.

AUGUSTINUS DE BRAVENTER, nr. 2595.

OTTO en ERNEST DE BRIALMONT, nr. 2924, 3592.

CONRARDUS DE BRIERE, nr. 1866, 2011.

LAUREYS de BRIERE, nr. 2645, 2680, 2682, 2689, 2793.

JACOB en PHILIPS DE BRIGILLIS, nr. 1550.

JUDOCUS DE BRUYN, nr. 407.

DANIEL DE BRUYN, nr. 963, 964, 976, 1050, 1051, 1074, 1093, 1102, 1158, 1551, 1884.

PEETER DE BRUYNE, nr. 81.

JAN DE BRUYNE, nr. 206, 361, 2546, 2560.

GIELIS en ADRIAAN DE BRUYNE, 781, 789, 2368.

CORNELIS DEBUT, nr. 50, 51, 191, 218.

AARD BUECKELEER, nr. 915.

CONRARDUS DE BUERT, nr. 1792.

WILLEM DE CAMPO, nr. 2096.

AUGUSTINUS DE CASTRILIO, nr. 1603.

HENDRIKA DE CHASTELER, nr. 853.

JAN DE CLERCK, nr. 264, 488, 694, 695, 697, 2875, 2938, 2939, 2940, 2592, 3772.

NICOLAAS DE CLERCK, nr. 358.

PHILIPPOTE DE CLERCK, nr. 1616.

REGINA DE CLERCK, nr. 3036.

GEERAARD DE CLERCK, nr. 3102.

PEETER DE CLERCK, nr. 3300, 3301, 3302.

DOMINICUS DE COCHY of COSSY, nr. 1662, 1672, 1673.

JAN DE CONINCK, nr. 252.

DIRK DE CONINCK, nr. 1807.

WILLEM DE CONINCK, nr. 1402, 1409.

JACOB DE CONINCK, nr. 2366, 2367, 2580.

SYMAR DE CONINCK, nr. 3147, 3148.

JACOB DE CORDES, nr. 145.

JAN DE CORDES, nr. 348, 430, 431, 439, 1067, 1235, 2992.

MARGARETHA DE CORDES, nr. 1162.

MARIA DE CORDES, nr. 1827, 1876, 2020.

ARNOLDUS DE CORDES, nr. 2805.

LAUREYS, JAN en SYMON DE CORVERE, nr. 46.

JAN DE COSSY, nr. 1747, 1748.

JAN DE COSTER, nr. 284.

ALEXANDER DE COSTERE, nr. 1835.

JOANNA DE COSTERE, nr. 2113.

PHILIPS DE CRAEYERE, nr. 2198.

HANS DECREEMERE, nr. 1229.

FRANS DE CREMERE, nr. 2340.

WILLEM DE CROY, nr. 153.

THIELMAN en GUMMARIS DE CUYMER(E), nr. 2586, 2599.

ANTHONIS DE CUYPER, nr. 427.

FRANS DE CUYPER, nr. 2585.

HENDRIK DE CUYPER, nr. 3404.

OLIVIER DE CUYPERE, nr. 1094.

CORNELIS DE CUYPERE, nr. 1920, 1936.

MATTHEUS DE CUYPERE, nr. 2585.

WILLEM DE DECKER, nr. 3119.

PAUWEL DE DECKERE, nr. 240.

NICOLAAS DE DECKERE, nr. 284.

FRANS DE DRIVERE, nr. 782, 789.

JAN DE DUCK, nr. 413.

MICHIEL DEENS, nr. 27.

CORNELIS DEENS, nr. 2818, 3620.

BARBARA DEEMS, nr. 2612.

FRANS DEGENS, nr. 622.

MARIA DEFAUTE, nr. 3382.

JAN DE FEURE, nr. 173.

CATHARINA DE FIEF, nr. 2344.

HENDRIK DE FRAISNE, nr. 3144.

GREGORIO DE FRANCHI, nr. 1143, 1685, 1688, 1736, 1737, 1743, 1744.

JACOB DE FRAYE, nr. 2380, 2381.

ANDREAS DE GAVARELLES, nr. 2463.

MARIA DE GAUCQUIER, nr. 3136, 3137.

ROBRECHT DE GOUTIERES, nr. 1695.

JOSINA DE GRAUWE, nr. 2803.

PIETER, MARIA en ELISABETH DEGREVE, nr. 281.

HENDRIK DEGREVE, nr. 1799, 1812, 2023.

LODEWIJK DE GROOTE, nr. 996, 1047.

LAUREYS DE GROOTE, nr. 3396.

JAN DE GROUWE, nr. 3092.

DIEGO DE GUEVARA, nr. 2575.

GEERAARD en DIRK DE HARRE, nr. 349.

HERMAN DE HARTZFELTF, nr. 2486, 2488.

JAN DE HARSCHIES, nr. 389.

SERVAES DE HASE, nr. 56.

ELISABETH DE HASE, nr. 166, 262, 2570.

PETER DE HASE, nr. 412, 625, 783, 790, 887.

GABRIEL DE HASE, nr. 1399, 1400, 1401.

JAN DE HERDE, nr. 1597.

LIVINUS DE HERDE, nr. 3111.

NICOLAAS DE HERDE, nr. 3349.

WILLEM DE HERTOGHE, nr. 2024, 3268.

ABRAHAM DE HERTOGHE, nr. 2168, 2519, 2544, 2679, 2816, 2874.

ABRAHAMDE HERTOGHE, junior, nr. 2833.

JUDOCUS DE HERZELLES, nr. 1937.

PHILIPS DE HERZELLES, nr. 3193, 3194.

CATHARINA DE HEU, nr. 3265.

WOUTER DE HOBBEVAL, nr. 3214, 3215, 3241.

VICTOR DE HOOGHE, nr. 3136.

FRANS DE HOUWERE, nr. 2315.

GEERAARD DE JODE, nr. 2416, 2417.

JEHAN CARLE DE KASSETATY, nr. 197.

ALEXANDER DE KEERSMAECKER, nr. 1778, 2000.

JAN DEKENS, nr. 2304, 2990.

JAN DE KERLE, nr. 3056.

HANS DE KEYSERE, nr. 3443.

GILLIS DE KIMPE, nr. 2987, 3029, 3282.

LAUREYS DE KNUGT, nr. 319.

ARNOLDUS DE KNUYDT, nr. 2773.

AALBRECHT DE KUEMERE, nr. 528.

PEETER DE LABISTRAETE, nr. 3093.

HIERONYMUS en CATHARINA DE DE LA BARRE, nr. 3411.

ADRIAAN DE LA BAUE, nr. 2516.

GLAUDE DE LA CHAPELLE, nr. 2539.

PEETER DE LA CHERNA, nr. 1153.

AERD DE LAET, nr. 332, 3249.

ADRIANA DE LA FLIE, nr. 2842.

PIETER DE LA FLYE, nr. 535.

ANNA DE LA HOES, nr. 2108.

ANNA DE LA HOLT, nr. 2575.

WILLEM DE LALAING, nr. 2112, 2115.

KAREL en ROBRECHT DELAMARCKE, nr. 1348.

ISAAC en JACOB DE LA MAIRE, nr. 2230.

PHILIPD DE LANDTMETER, nr. 1733, 1740.

CORNELIS DELANGHE, nr. 2120.

JAN DE LANTSCHOOT, nr. 2457, 2459, 2493.

SEBASTIAAN DE LA PORTE, nr. 2918.

ANDREAS DE LARALDI, nr. 3254, 3255, 3256, 3261, 3287.

CATHARINA DE LA RIVIERE, nr. 3177.

ADRIAAN DE LA RUE, nr. 2908, 3620.

PHILIPS DE LA SANNE, nr. 2790.

JAN DE LAURY, nr. 3243.

CATHARINA, ADRIAEN en DANIEL DE LE BECQ, nr. 2619.

MARIA DE LE CYGNY, nr. 1597.

JAN DE LEERE, nr. 1369.

NICOLAAS DELELYS, nr. 2141.

GIELIS DE LESTRE, nr. 1628.

BALTHASAR DE LINCK, nr. 2673.

FRANCISCO DELIXALDI, nr. 1324, 1325, 1433.

JACOB DELLA FAILLE, nr. 1369.

MATTHEUS DE LOBEL, nr. 1714, 1715, 1803.

DANIEL DE LOMEL, nr. 443.

JAN DE LOMMEL, nr. 1871.

ADRIANA DELONGAIGNE, nr. 2613.

GEERAERD DELEYN, nr. 890, 900, 984, 985, 988.

JAN DE MAERSCHALCK, nr. 569.

HUIBRECHT DEMANDEMAKER, nr. 455.

SIMON DE MANGELEERE, nr. 621.

HUIBRECHT DEMANGELEER, nr. 703, 710.

CORNELIS DE MAN, nr. 3329, 3330, 3330bis, 3658.

JAN DE MARCKGRAVE, nr. 1626.

PHILIPS DE MARNIX, nr. 1930, 1931, 1932.

MARIA DE MEERE, nr. 1163, 1349, 1350.

GASPAR DE MEERE, nr. 2059.

PETER DE MEERMAN, nr. 429.

WILLEM DE MEY, nr. 342.

CORNELIS en PHILIPS DE MEYERE, nr. 1055.

Kinderen DE MEYERE, nr. 1723.

MICHIEL en GABRIEL DE MEYERE, nr. 2025.

DOROTHEA DE MEYERE, nr. 2077.

ABRAHAM DE MEYERE, nr. 2233.

LIVINUS DE MEYERE, nr. 2413, 2414.

NICOLAAS DE MEYERE, nr. 2429.

CATHARINA DE MIDDELEER, nr. 3326.

KAREL DE MILDE, nr. 2845.

DIRK DE MOELDERE, nr. 816, 817.

JAN DE MOELENEERE, nr. 45, 174.

WILLEM DEMOELENEERE, nr. 104, 634, 635.

CORNELIS DeE MOELENEERE, nr. 900, 985.

PAULUS DE MOL, nr. 3493.

FRANS DE MOLDER, nr. 267.

BARTHOLOMEUS DE MOMPRE, nr. 2473.

AUGUSTIJN DE MONINCK, nr. 146.

MELCHIOR DE MONINCK, nr. 255.

GILLIS en JACOB DE MOOR, nr. 3603.

ANDRIES DE NAGELEERE, nr. 283, 554.

HENDRIK DE MOY, nr. 2544, 2709.

PATCALIS DE NEGRO, nr. 821.

LAURENTIS en OLIVEUS DE NEQUEBAERT, nr. 2121.

PEETER DE NEVE, nr. 2870.

PIETER PAULUS DENO, nr. 3041, 3042.

ROBERTINA en MARIA ALEXANDRINA DE NOYELLES, nr. 3138, 3143.

PAULUS DE NOYELLES, nr. 3167.

JAN DENS, nr. 3550.

WILHELMINA DENS, nr. 2057.

GODEVAARD DENYS, nr. 3664.

ANTONIUS D’OLAVE, nr. 2603.

HENDRIK DE PAESSCHERE, nr. 2510.

JAN DE PAPE, nr. 150, 2138.

PIETER DE PAPE, nr. 2592.

ANTHONIS DE PALERME, nr. 250.

NICOROSINA DE PARKIERS, nr. 2731.

ARCHIBALDE DE PATTIN, nr. 3167.

HENDRIK DE PAUW, nr. 1139.

LUCIAAN DE PETRAVIVA, nr. 630, 2802.

JACOBA en LUCIANA DE PETRAVIVA, nr. 2662.

ANNA DE PETRAVIVA, nr. 2887, 2888.

ANNA, DOMINICUS en JACOBA DE PETRAVIVA, nr. 2802, 3308.

HUBERT DUPLAINES, nr. 168.

ANTHONIS DE PORTIS, nr. 2738.

PEETER DE POTTERE, nr. 2241, 3233.

JAN en MICHIEL DE PRADO, nr. 1527, 1528, 1529, 1624.

FRANCHOISE DE PRATERE, nr. 241.

FRANCHOIS DE PRATERE, nr. 244.

WILLEM DE PRE, nr. 3036.

MARGARETHA DE PRIEUX, nr. 2659.

JAN DE PRINCE, nr. 1648, 2553.

EGIDIA DEQUESNOY, nr. 2942.

JUDOCUS DE RAEDT, nr. 3609.

BARTHOLOMEUS DE RAET, nr. 395.

CORNELIS DE RAM, nr. 252.

JAN DE RAM, nr. 1039, 1040, 1118, 3497, 3547, 3667.

SABINA DE RANTERE, nr. 3049.

JACOB DE RAVILLE, nr. 2163, 2164, 2182, 2183.

JAN DE REBELLO, nr. 2648.

GILBRECHT DE REBREMETTES, nr. 2648.

GILLIS DE REES, nr. 2824, 2825, 2827.

THOMAS DE REMON, nr. 3103.

COSTEN DE RIDDER, nr. 575.

JAN DE RIDDERE, nr. 2327.

HENDRIK DE RIEMERE, nr. 610, 961, 981.

JAN DE DERQUENNES, nr. 1821, 1887, 1888, 1889, 1900, 1902, 1953, 1954, 2018, 2198, 

                                                   2252.

JACOMYNE DERMUYEN, nr. 199.

BALTHASAR DE ROBIANO, nr. 2762, 2763, 2828, 2984, 2992, 3036.

FRANS DE ROBIANO, nr. 2967, 2969.

CATHARINA DE ROBIANO, nr. 3368.

Gebroeders DE ROBIANO, nr. 3473.

De weduwe van CORNELIUS DE ROBIANO, nr. 3982bis.

LODEWIJK DE ROOMER, nr. 1841, 2774.

LODEWIJK DE ROOVERE, nr. 2059.

ERARDUS DE ROP, nr. 2692, 2817.

JAN DE ROP, nr. 2960.

GASPAR DE ROVELASCA, nr. 2132, 2754, 2761, 2762, 2805, 2856, 2941.

GABRIEL DE ROVELASCA, nr. 2897bis.

ANTHONIS DE ROUCK, nr. 1095, 1098, 1099.

THOMAS DE ROUCOURT, nr. 2523.

LAUREYS en JORIS DE ROY, nr. 3441.

FRANCISCO DE RUESCAS, nr. 2121.

CATHARINA DE RUYT, nr. 1296, 1297, 1340, 1341.

ANTHONIS DE RUYT, nr. 1847.

HERMAN DE RUYTERE, nr. 2396.

WOUTER DE RYCKE, nr. 171.

Familie DE SARS, nr. 3094.

BALTHASAR DE SCHEPPER, nr. 1978.

JACOB DE SCHOT, nr. 2520, 2551.

PEETER DE SCHOT, nr. 2573, 2609, 2687, 3375.

FRANS DE SCHOT, nr. 3606.

MARGARETHA en DIGNA DE SCHOT, nr. 3611.

WILLEM DE SCRYVERE, nr. 841, 909.

HERMAN DE SCHUNGEL, nr. 3423, 3424.

LIVINUS DE SLACHMOELDERE, nr. 690, 696, 697.

NICOLAAS DESLENS, nr. 2756, 2809.

PEETER DES MARES, nr. 2738.

FRANS DE SMIT, nr. 1654, 1655.

VINCENTIUS DE SMIT, nr. 2105, 2132.

FRANS DE SOVIA, nr. 2457, 2493.

FLORENCE en MICHIEL DESQUENNES, nr. 3411.

MATTHEUS DESPOMMERAULX, nr. 1166.

GEERAARD DESPOMMERAULX, nr. 937, 938, 1129, 1352, 1354, 1356, 3151.

MARIA DES PRETZ, nr. 2619.

AARD DE STERCK, nr. 708, 710.

PHILIPS DESVAULX, nr. 1789.

CORNELIS DE SWANE, nr. 1704.

JAN DE THY, nr. 2513.

MARIA DEVAEN, nr. 2696, 2697.

AGATHA en MARIA DE VALEDOLIT, nr. 2001.

WILLEM DEVENDEWIELE, nr. 2555, 2556.

NATLYNE DEVERNOY, nr. 145.

PEDRO DE VILLIERS, nr. 1709, 1716, 1722, 2044.

GIELIS DE VISSCHERE, nr. 397.

ELISABETH DE VISSCHERE, nr. 2666.

Vader en dochter DEVOECHT, nr. 1681, 1683.

WYNANT DEVOECHT, nr. 1745.

LODEWIJK DEVOGEL, nr. 1251.

NICOLAAS DEVOOCHT, nr. 1155, 2461, 2544.

CORNELIS DE VOS, nr. 242, 246, 562, 563, 3843, 3848.

JUDOCUS DE VOS, nr. 1717.

JOANNA DE VOS, nr. 1981, 1982, 2099, 2154, 2154bis, 2155, 2156.

JAN DE VOS, nr. 2018.

JACOB DE VOS, nr. 2726, 2747.

NICOLAAS DEVRIENDT, nr. 1164.

CONRARDUS DEVRIERE, nr. 2111.

JAN DEVRIESE, nr. 122.

ANTHONIS DEVRIESE, nr. 1826, 2021.

ADRIANA en JUDOCUS DE VRIESE, nr. 2148.

HIERONYMUS DE VRIESE, nr. 2217, 2224.

INGELBERTUS DE VRIESE, nr. 3164.

LIVINUS DE VUEGHELAERE, nr. 1618.

BALTHASAR DEURXWEERDERS, nr. 3081, 3822, 4104.

ANDRIES DE WACHTERE, nr. 106.

MAGDALENA DE WAEL, nr. 2840.

HERMAN DE WAGEMAKERE, nr. 1488.

DIRK DE WEERDT, nr. 363, 911.

JAN en LODEWIJK DE WEERDT, nr. 380.

CORNELIS DE WEERDT, nr. 413, 443.

GODEFRIDUS DEWEERDT, nr. 1067, 1068, 1069.

JAN DEWEERDT, nr. 1186, 1206.

WILLEM DEWEERDT, nr. 1281.

JUDOCUS DEWEERDT, nr. 1209, 1256, 2651, 2688, 3325, 3369, 3370, 3371, 3623.

JAN DE WEYNS, nr. 2094.

JAN DE WEYSsone, nr. 3040.

FRANS DE WINTER, nr. 1508, 3682.

ADRIAAN DE WITTE, nr. 531, 557.

NICOLAAS DE WITTE, nr. 897.

MELCHIOR DE WITTE, nr. 2968.

MELCHIOR en ADRIANA DE WITTE, nr. 3053, 3188.

JUDITH DE WITTE, nr. 3506.

Familie DE WOLFF, nr. 3007.

LODEWIJK en JACOB DE WULFF, nr. 3097.

HUIBRECHT DE ZEELANDERE, nr. 2730.

SUSANNA DICKBIER, nr. 2452, 2454, 3331.

PEETER DIGANT, nr. 1771.

PIETER DIGARDT, nr. 2033, 2039.

BERNARDUS DILLEN, nr. 2758.

Weduwe JAN DIERICX, nr. 119.

JACOB DIERICSEN, nr. 1364.

HANS DIERICXSEN, nr. 2837.

MARIA DIERICXSSENS, nr. 3470.

ANNA DOEDYNS, nr. 828.

ANTONIA DODOENS, nr. 2455.

PHILIPS DONCKER, nr. 2961, 2962, 2963, 2964.

FRANS DONCKER, nr. 3468.

Gezusters DONCKERE, nr. 12.

KATLYNE DONCKERS, nr. 161.

THOMAS DONDEREN, nr. 2845.

MARCUS DOOLAGEN, nr. 2156.

PAUWELS DOV, nr. 2741.

KATLYNE DORHOUDTS, nr. 62.

GASPAR DOUCHY, nr. 460.

JOOSE DRAECKE, nr. 11.

MECHTELT DRAECX, nr. 221.

ANNA DRAECX, nr. 477.

Familie DRAECX, nr. 907, 908, 909, 910.

WILLEM DRAPETIERS, nr. 2316.

JAN DREGER, nr. 2744, 2745, 2746, 2748, 2999, 3001, 3002, 3003.

DANIEL en kinderen DREGGE, nr. 274.

HUYBRECHT DREGGE, nr. 2305, 2305bis.

MICHAEL DRESSELEIR, nr. 2355.

JAN DREYGER, nr. 3107.

ELISABETH DRIESSENS, nr. 2015.

JAN en CATHARINA DRIESSENS, nr. 2583.

PEETER DUBLYN, nr. 1785.

JAN DU BOIS, nr. 66.

MARIA DUCORNE, nr. 2527.

BOISSOT DUDIER, nr. 473.

MICHAEL DU MOULIN, nr. 1988.

MATTHEUS DUNY, nr. 541, 572.

ANTHONIS, JACOB en FRANS DU PIN, nr. 2678.

ANTONIA, MARIA en ANNA DUVAILLE, nr. 421.

ELISABETH DUYFF, nr. 1777.

JACOB DUYM, nr. 2279, 2280, 2281, 2282.

CATHARINA DUYVOETS, nr. 1852.

RYCAERT DYCK, nr. 13.

WILLEM DYCK, nr. 1489, 2421, 2952.

CORNELIS DYCK, nr. 2079, 2080, 2114, 2421, 2956.

ADRIAAN DYCK, nr. 2861, 3047.

PEETER DYCKSTRAETEN, nr. 3210.

 

LODEWIJK EDELINCX, nr. 283.

JOACHIM EDLER, nr. 2975, 2976, 2977.

GIELIS EECKHOUT, nr. 1281.

WILLEM EELKENS, nr. 626.

MICHIEL EEMS, nr. 1692, 1727, 1732, 1775.

JAN EERAERTS, nr. 331, 340, 736.

ELIAS EERDWYNS, nr. 118.

BALTHASAR ELINCK, nr. 2572.

ADRIAAN ELOUT, nr. 293.

Kinderen ELOUT, nr. 620.

JACOB EMBRECHTS, nr. 817, 818.

SUSANNA EMBRECHTS, nr. 3420, 3463.

HERMAN EMSSEN, nr. 3487.

EDWARD EMTINCK, nr. 2676, 2677, 2925, 2926, 2927.

LIVINUS ENGEL, nr. 683.

LAMBRECHT ENGELBERTI, nr. 3517.

HANS ENGELS, nr. 2569.

GERTRUDIS ENGELS, nr. 2862.

STEPHANUS ENGELS, nr. 3503.

JAN ENNE, nr. 3105.

CATHARINA ESKENS, nr. 1592.

GABRIEL ESSERS, nr. 3358, 3397, 3449, 3562, 3614.

NICOLAAS EVERAERTS, nr. 1281.

ELSKEN EVERAERTS, nr. 2646.

JAN EVERAERTS, nr. 3386.

LAMBRECHT EVERTS, nr. 1719.

GYSBRECHT EYCKENS, nr. 1788, 2061.

 

PEETER FABRI, nr. 2019.

JAN FABRI, nr. 2717.

GILLIS FABRI, nr. 2777.

MARIA en CORNELIS FAES, nr. 265.

JACOB FAES, nr. 277.

MICHAEL en JACOB FAES, nr. 388.

ADRIANA FAES, nr. 572.

PETRONELLA FAES, nr. 609, 923, 924, 925.

GEERAARD FALAERT, nr. 1658, 1659.

JAN FALCONNIER, nr. 3412.

GEERT FAY, nr. 89.

JUDOCA FELBERGIERS, nr. 2449, 2450.

FRANS FICKAERT, nr. 3462.

HEYLWICH FIERENS, nr. 2061, 5001.

ERNESTUS FIESCO, nr. 519.

THOMAS FIESCO, nr. 1321, 1322, 1323, 1433, 1483, 1485, 1494, 1495.

ARNOLDUS FLAMINGO, nr. 1970.

GASPAR FLYE, nr. 1254.

MICHAEL FOURLAINE, nr. 1870.

WILLEM FROEYPONT, nr. 2626.

GODEVAARD FRANSSEN, nr. 2312, 2415.

REINIER FRANSSEN, nr. 3014, 3320.

ELSKEN FRANSSEN, nr. 3281.

JOANNA FRISINNE, nr. 3088.

DIEDERIK FRYTACH, nr. 2707.

DIRK FULGREENE, nr. 2862.

MARGARETHA FURSTENBERCH, nr. 2984.

ANTHONIS FUGGER, nr. 888, 889, 1136, 1279, 2168.

MARIE FYENS, nr. 59.

BEMMERS FYT, nr. 2768, 3204.

BOOMER FYT, nr. 1901, 1973.

 

JAN GAMEL, nr. 382, 383, 1370.

NICOLAAS GAMEL, nr. 2055.

ANNA GAMEL, nr. 2582.

CATHARINA GARDINO, nr. 2912.

BARBARA GAYANT, nr. 1860.

LEONARDUS en ANNA GEENS, nr. 2589.

RYCKEN GEERDTS, nr. 3378.

MARIA GEERTS, nr. 3918.

JAN GEERTSCHE, nr. 2744, 2745, 2746.

GEERAARD GEILHOVEN, nr. 2547.

HUIBRECHT GENAERTS, nr. 3166.

FREDERIK GENIBELLI, nr. 2265, 2376, 2377.

HENDRIK GENOT, nr. 1843.

FRANCISCA GENTILI, nr. 1526.

JAN GEVAERT, nr. 903, 904.

Kinderen GEUBELS, nr. 3118.

HENDRIK GEUBELS, nr. 2412.

SEBASTIAEN GHEENS, nr. 258, 259, 263, 670.

CATHARINA GHEERAERTS, nr. 2914.

GUIZINA GHEERTSEN, nr. 1505.

BERNARDUS GHILSSEMANS, nr. 1067.

JAN GHINNICK, nr. 542, 546.

GOMMAER GHOOS, nr. 94.

JAN GHOOSSENS, nr. 848, 849.

ELISABETH GHOOSSENS, nr. 2728.

PEETER GHYS, nr. 2162, 3288.

JORIS GHYS, nr. 2567.

JAN GHYSELS, nr. 2526, 2528.

HENRICK GHYSENS, nr. 40.

ANNA GIELKENS, nr. 2535.

WOUTER GIELIS, nr. 98.

MICHIEL GIELIS, nr. 377.

Kinderen GIELIS, nr. 455, 768, 827.

CORNELIA GIELIS, nr. 579.

GIELIS GIELIS, nr. 1034, 1035, 1121.

BARTHOLOMEUS GIELIS, nr. 1237.

ADRIAAN GIELIS, nr. 1351, 1352.

JAN GIELIS, nr. 1575.

ELISABETH GIELIS, nr. 3581.

HIERONYMUS GILLIS, nr. 1588, 1614.

HENDRIK GILLIS, nr. 1948.

ADRIAAN GILLIS, nr. 2781.

MARIA GILLIS, nr. 3703, 3760.

DANIEL GLASER, nr. 2707.

DANIEL GLEESER, nr. 2479, 2715.

PHILIPS GOBBAERT, nr. 796, 884, 885, 939.

MAXIMILIAAN, nr. 1810.

HANS GOBYN, nr. 2481, 2862.

ADRIAAN GOGEVAERTS, nr. 366.

NICOLAAS GODEVAERTS, nr. 3601.

GOOOSEN GOEBENS, nr. 65.

JAN GOESSENS, nr. 366.

CATHARINA GOESSENS, nr. 2695.

Familie GOMMERSBACH, nr. 2967.

JAN GOOSSENS, nr. 209, 737.

JUDOCA GOOSSENS, nr. 2537.

FRANS GORIS, nr. 3553.

MELCHIOR GORIS, nr. 3376, 3379, 3539.

ADRIAAN GOVAERTS, nr. 886, 1530.

ALARETUS GOVAERTS, nr. 1750, 1751.

ALEXANDER en GASPAR GOUBAU, nr. 2625.

CATHARINA GOUBAU, nr. 3217.

JAN GOUBAU, nr. 684, 689, 715, 716, 719, 4096.

LOSSYE GOYVAERTS, nr. 420.

JAN GOYVAERTS, nr. 886.

ADRIAAN GOEYVAIRTS, nr. 1014, 1061, 3576.

JAN GRAMIE, nr. 1283.

GEERAARD GRAMMEYE, nr. 1024, 1025, 1026, 1027, 1052, 1053, 1073, 1075, 1076,  

                                                        1110, 1111, 1112, 1113, 1131, 1140, 1154, 1156, 1160,

                                                        1173, 1182, 1214, 1231, 1234, 1245, 1257, 1266, 1268, 

                                                        1886, 1905.

CORNELIS GRAMMEYE, nr. 2456, 2470, 2472, 2478, 2838, 2839, 2906, 2916, 2927.

GYSBRECHT GRAMMEYE, nr. 2765.

PELLEGRINI GRANCOTTA, nr. 3346, 3348, 3359.

LAMBRECHT GREYNS, nr. 1958, 1963, 1999.

Kinderen GRIESSEWALT, nr. 2533.

LAUREYS GRIETEN, nr. 3410.

ELISABETH GROENENBEECK, nr. 2698.

MELCHIOR GROENENBORCH, nr. 471.

AERT GROOTHEER, nr. 13.

JEHAN GROS, nr. 181.

LODEWIJK GUICCIARDINI, nr. 1646.

JAN GULDEN, nr. 284.

TOUSSAINT GUYOT, nr. 3156.

JAN GUYSENS, nr. 2092.

CATHARINA GYSBRECHTS, nr. 417.

CORNELIS GYSBRECHTS, nr. 2411.

 

DIRK HACKAERT, nr. 1034, 1035, 1416, 1458, 1459, 1553, 1556, 1557, 1558, 2029,

                                          2034.

ANNA HACKAERT, nr. 2227.

JAN HADYN, nr. 2019.

HERMAN HAECX, nr. 956, 957, 965, 968, 1128, 1146, 1248, 1920, 1936, 2190, 2632, 

                                         3285.

FRANCHOISE HAGENS, nr. 165.

FRANS HAGENS, nr. 272.

CONSTANTIA HAGHENS, nr. 1947.

GILLIS HALBACH, nr. 3084.

RITCHAERT HALFBUYNDERE, nr. 526, 527, 528.

MARIA HALLEMANS, nr. 2587.

HIERONYMUS HALLER, nr. 441.

HANS HAMELS, nr. 3104.

MARGARETHA HAMES, nr. 3347.

NOEL HANNICART, nr. 1351, 1352.

CORNELIS HAPPAERT, nr. 73.

JAN HAPPAERT, nr. 744.

ADRIAAN HAPPAERT, nr. 3342.

CATHARINA HAPPAERT, nr. 3469.

HENDRIK HARDENRAEDT, nr. 2997.

JAN HARDENRAET, nr. 2984.

GEERAARD HARDERNACH, nr. 3327, 3328.

ADRIAAN HAREBOS, nr. 2741.

KOGMAN HARTMAN, nr. 2127, 2486, 2488.

LUCAS HAZE, nr. 1351, 1352.

JAN HECKAERT, nr. 280.

ANDRIES HECKELAER, nr. 3349.

DAVID HEEMSSCHEN, nr. 3168.

PEETER HEEMSSEN, nr. 3023, 3024.

FRANS HEEMSSEN, nr. 3829, 3830.

JACOMYNE en GEERT HELLEMANS, nr. 135.

JAN HELLEMANS jr. nr. 32.

MARIA HEMBACH, nr. 3383.

PEETER HEMSSEN, nr. 3031, 3185, 3186, 3187.

JAN HENRICHEM, nr. 552.

LUCAS HENDRICX, nr. 802.

GEERAARD HENDRICX, nr. 1607.

JACOB HERBROOT, nr. 1181.

JAN HERDINCX, nr. 772, 973.

CATHARINA HERKENS, nr. 543.

CATHARINA HERMANS, nr. 322.

HIERONYMUS HERMANS, nr. 2447.

LEONARDUS HERMANS, nr. 2462.

CORNELIS HERMANS, nr. 2474, 2477, 3020, 3021, 3022, 3024, 3227, 3228.

ABRAHAM en JACOB HERMANS, nr. 2584.

MATTHEUS HERMANS, nr. 2584, 2615.

JAN of HANS HERMANS, nr. 3387, 3705, 3720, 3721, 2723, 2725, 3726, 3728, 3763,

                                                     3771, 4012.

MATTHEEUS HERMARET, nr. 194.

JAN HERMERINCK, nr. 1305.

ADRIAEN HERSSEN, nr. 334.

WILLEM HERTSSEN, nr. 3564.

JEHAN HERVERT, nr. 197.

CATHARINA HESSELINCX, nr. 344.

ANDRIES HESSELS, nr. 2006.

FRANS HEYLEN, nr. 2045, 2047.

HIERONYMUS HEYLWAGEN, nr. 2139, 2140.

JAN HEYMANS, nr. 794, 884, 885, 939, 977, 997, 998, 1028, 1029.

JACOB HEYMANS, nr. 861, 862, 918, 3575.

CORNELIS HEYNS, nr. 429.

LAMBRECHT HEYNS, nr. 486, 1294, 1306, 1446.

MICHAEL HEYNS, nr. 2258, 2259.

ARNOLDUS en ANNA HEYNS, nr. 3100.

PHILIPS HEYSCHAP, nr. 1408, 1412.

CORNELIS HILDERNISSE, nr. 1364.

HUIBRECHT HILDERNISSE, nr. 3014.

ELIAS HILLE, nr. 3157.

ANTHOINE HINDERSSUM, nr. 170.

JACOB HOEFNAGEL, nr. 754, 755.

BALTHASAR HOEFNAGELS, nr. 2115, 2116, 2207.

DIRK HOET, nr. 1152, 1190, 1196, 1211, 1228, 2671, 2675, 2688.

GIELIS HOFMAN, nr. 1351, 1352, 1358, 1359, 1383, 1384, 1416.

ARNOLDUS HOFMAN, nr. 2406, 2525, 2527.

KAREL HOOCHSTOEL, nr. 2134.

JAN HOONS, nr. 892.

DIRK HOUBRAKEN, nr. 3245.

MARIA, ANNA, CHRISTINA en LUCRETIA HOUTAPPEL, nr. 3523.

OTTELET HOUWELS, nr. 1761.

PEETER HOYDONCK, nr. 2326.

HENDRIK HOYERS, nr. 2023.

AARD HOYKEN, nr. 1351, 1352.

ANNA HUBECK, nr. 3099.

ROMBOUT HUENS, nr. 2933.

SIGISMUNDUS HUFFNER, nr. 2884.

JAN HUGE, nr. 250.

WILLEM en JAN HUGO, nr. 178.

FLORIS HUGO, nr. 3260, 3360.

CORNELIS HULSHOUT, nr. 3533.

PETER HUYBRECHTS, nr. 950, 2098, 4223.

NICOLAAS HUYBRECHTS, nr. 1890, 2198.

MACHTELD HUYBRECHTS, nr. 3334.

CORNELIS HUYGENS, nr. 3080.

MATTHYS HUYS, nr. 405, 486.

FRANS HUYSRAET, nr. 1829.

JACOB HUYSSENS, nr. 462, 463.

JAN HUYVERS, nr. 2275.

JACOB HUZEVELT, nr. 946, 947.

 

ANTONIA IDO, nr. 326.

ELISABETH IMBRECHTS, nr. 786.

CODELIENA of GODELIEVA INGELRAM, nr. 990.

PAULINA INGELS, nr. 3157.

 

PEETER KEERINCX, nr. 1062.

PETER KEGELEERS, nr. 2653.

JAN KELKENS, nr. 2594.

BALTHASAR KEMP, nr. 2214.

ISABELLA KEMPS, nr. 624.

JAN KERREMAN, nr. 988, 989.

MICHIEL KERS, nr. 2702, 2711.

WILLEM KERSAVONT, nr. 2199, 2200.

CLEMENS KERSBOOM, nr. 1874, 1875.

DIRK KERSTIAENS, nr. 2000.

QUIRINUS KERSTIAENSSEN, nr. 1695, 1700, 1701, 1777, 2038.

JAN KETEL, nr. 3147, 3148.

JAN KETGENS, nr. 2194.

ROBRECHT KEUCHENIUS, nr. 3413, 3414.

ISABELLA en CATHARINA KEURT, nr. 3287.

BARBARA KEYNOOGE, nr. 2716.

CATHARINA KEYNOOTS, nr. 2276.

GORIS KIEFFEL, nr. 2799, 3120.

GEERT en de weduwe WILLEM KIMP, nr. 6.

AARD KINT, nr. 1351, 1352.

ARNOLDUS KINT, nr. 1808, 2070.

AGNES KNOPS, nr. 406, 3248, 3295.

MICHIEL KOELDOLFF, nr. 2744, 2745, 2746.

Familie KUYN, nr. 2967.

HENDRIK KYNEN, nr. 3184.

 

Familie LA HOUS, nr. 3082.

ADAM LALAIRT, nr. 1253.

LAMBRECHT LAMBERTI, nr. 2485, 2490.

LAUREYS LAMBRECHTS, nr. 763, 884, 885, 939.

PEETER en PERYNKEN LAMBRECHTS, nr. 2795, 2798.

NICOLAAS LAMPEN, nr. 2631.

ANNA LANCELOOT, nr. 2169.

PETER LANCELOOT, nr. 2843, 3049.

ORTUEEN (?) LANCKEN , nr. 1901, 1973.

CORNELIA LANCKVELT, nr. 255.

KAREL LANFRANCHI, nr. 2147, 2148, 2160, 2161.

JAN LANTSCHOT, nr. 1891, 1965, 1969, 2104, 2110, 2130, 2431, 2457, 2459, 2493,

                                          2500, 2501, 2502, 2503, 2630, 2641, 2685.

JAN LARGELLIERE, nr. 1763.

LUCAS LATHOUWERS, nr. 2143.

GEERAARD LAUREYS, nr. 2361.

HENDRIK LAUREYSSEN, nr. 304, 394.

PETER LAUREYSSEN, nr. 1922.

BARBARA LAUWER, nr. 373.

ADRIAAN LAUWERS, nr. 538.

JAN LAUWERS, nr. 2480.

JACOB LAUWERS, nr. 3226, 3732.

CATHARINA LE BON, nr. 2713.

PETER LECAN, nr. 2440.

PHILIPS LE COCQ, nr. 79.

SEBASTIAAN LECOLIERS, nr. 537.

JAN LEDEBUR, nr. 3161.

EDWARD LEEMAN, nr. 3173, 3174, 3176.

MARGRIETE LEENS, nr. 105.

LODEWIJK LEERBELS, nr. 2135.

PEETER LEGRANDE, nr. 2494, 2495, 2496.

LODEWIJK LE JOLY, nr. 3172.

CHRISTOFFEL LE MAIRE, nr. 1805, 2004.

JACOB LE MAIRE, nr. 1857, 1859, 2087.

CATHARINA LE MAIRE, nr. 3307.

JOANNA LE MAIRE, nr. 3396.

JACOB LE MARTIN, nr. 831.

BERNARDUS en LODEWIJK LE MARTIN, nr. 932.

LODEWIJK LE MARTIN, nr. 832.

JACOBA LEMMENS, nr. 2603.

ALEXANDER LEMMENS, nr. 3372.

THOMAS LEMMENS, nr. 3207, 3208, 3209.

JACOB LEMMENS, nr. 3461.

MARTINUS LE MOISNE, nr. 2775.

JACOB LEMS, nr. 670.

ANTHONIS LE MUET, nr. 1794, 2013.

JACOB LE MUET, nr. 2632.

CORNELIS LENAERTS, nr. 353.

WILLEM, STEVEN en DIRK LENAERTS, nr. 455, 461, 464.

JAN LENAERTS, nr. 522.

HENDRIK LENNEPT, nr. 1031.

LEO LE PETIT, nr. 2225, 2378.

EUSTACHIUS LE PRINCE, nr. 505.

ELISABETH LE ROULX, nr. 2928, 2931.

JACOB LE ROY, nr. 1627.

LAUREYS LE ROY, nr. 2052.

WILLEM LESAGE, nr. 2176, 2203, 2204.

FRANS LEUNIS, nr. 3107.

CORNELIS LEYDECKER, nr. 1542.

HENDRIK LEYNS, nr. 517.

JAN LEYS, nr. 838, 840, 918, 1538, 1639.

JACOB LEYS, nr. 1652.

PETER LEYS, nr. 2044, 2046, 2221, 2222.

Kinderen LEYS, van Hasselt, nr. 2628.

GOMMARUS LEYSENS, nr. 2849.

ARNOLDUS LEYVAERT, nr. 413.

JAN, MICHIEL en ROMBOUT LIPS, nr. 2664.

PHILIPS LISAERT, nr. 2246, 2347.

CORNELIS LISDONCK, nr. 897.

PEETER LISSAU, nr. 3389.

ROSSE LOBEL, nr. 2619.

JAN LOEFF, nr. 3619.

JACOB LOEMART, nr. 3513.

ROMBOUT LOETS, nr. 376.

NICOLAS LOMBART, nr. 2141.

GEERAARD LOO, nr. 1032.

JAN LOOFF, nr. 2313, 2314, 2334, 2334bis, 2525, 2588, 3225, 3361.

GORIS LOOTS, nr. 3556.

GHYBRECHT LOSSCHAERT, nr. 1433.

MARIA LOUXY, nr. 3459.

JAN LOYS, nr. 1281.

BERNARDUS LOYS, nr. 1797, 1862, 2082, 2212, 2684, 2754, 2761, 2763.

VALENTIJN en ORTWIJN LUCON, nr. 2439.

GHEERAARD LUEB, nr. 3045.

GEBR. LUENICK, nr. 3000, 3001, 3002.

LODEWIJK LUENIS, nr. 125, 142, 224, 228.

CATHARINA LUENIS, nr. 638.

MELCHIOR LUNNE, nr. 2246.

HENDRIK LUTTEMANS, nr. 2511, 2975.

JAN, MICHIEL, JORIS, MARIA en ELISABETH LUYCX, nr. 844.

ELISABETH LUYCX, nr. 2783.

 

JACOB MAELAERT, nr. 141.

ELISABETH MAES, nr. 251.

JAN MAES, nr. 387, 1062, 3177, 3588, 3872.

PIETER MAES, nr. 1845, 2053.

CORNELIA MAES, nr. 2979, 2980, 3563.

WILLEM MAES, nr. 3203, 3206, 3262, 3325.

FREDERIK MAHET, nr. 1848.

LEONARDUS MAILLET, nr. 2432.

HENDRIK MALAERTS, nr. 124.

GEORGIO MALAPERT, nr. 2942.

JOANNES MALDERUS, nr. 3452, 3453.

JAN MANCHESOING, nr. 373.

JAN MANDEKENS, nr. 1294, 1306, 1450, 1453.

JAN MANGELEERS, nr. 843.

Kinderen MANNACKERS, nr. 570.

GASPAR en HIERONYMUS MANNAERT, nr. 691.

ANTHONIS MANNEKENS, nr. 167, 205.

ANDREAS en HIERONYMUS MANRICQUE, nr. 2595, 2617.

JAN MANTEAU, nr. 3443.

MARGARETHA MARCELIS, nr. 410.

PIETER MARCHANT, nr. 1938.

MARIA MAROTELLE, nr. 2864.

BALTHASAR MARTENS, nr. 948, 949.

MARTEN MARTENS, nr. 254, 258, 3712, 3729.

JAN MARTENS, nr. 960, 1955, 1956.

FRANS MARTENS, nr. 988.

JORIS MARTENS, nr. 1592.

MARGARETHA MARTENS, nr. 1609.

MARTINUS MARTENS, nr. 1647, 1648, 1649.

GABRIEL MARTIN, nr. 820.

JACQUES MARTIN, nr. 820, 821.

WILLEM MARTINI, nr. 1790, 1997, 2134.

CHRISTOFFEL MARTINS, nr. 2534.

PHILIPS MASIUS, nr. 2459.

QUINTEN MATTYS, nr. 2149, 2150, 2151, 2152.

 

BERNARDUS RAES, nr. 3391.

PAUWEL RAET, nr. 354.

ANNA RAEY, nr. 466, 738.

ASINUS RAMMOIR, nr. 2560.

HENDRIK RANKAERTS, nr. 1908, 1910.

JAN RANTZOUW, nr. 2514.

OTTO RANTZOUW, nr. 2514, 2722, 2820, 2821, 2822.

BREDO en FRANS RANTZOUW, nr. 3088.

GEERAARD RANTZOUW, nr. 3088, 3096, 3098, 3121, 3122.

Kinderen RANTZOUW, nr. 3380.

WILLEM RASTEL, nr. 1397, 1398.

STEPHANUS RATTEL, nr. 2016.

ANNA RAVENS, nr. 580, 4731.

CORNELIA RAVENS, nr. 2107.

JAN RAYMACKER, nr. 507.

H(W)ILHELMINA RAYNAERTS, nr. 2051.

JAN REBEL, nr. 2173, 2418.

KAREL WOLFGANG RELLINGER, nr. 2297.

JACOB REMBOTT, nr. 2721.

NICOLAAS REMPART, nr. 1655.

PAULUS RETHAN, nr. 1990, 3611.

CAROLUS REVELLI, nr. 2708.

JAN REVERSET, nr. 1776.

LAUREYS REYCX, nr. 1500, 1501, 1502.

EMMANUEL REYGERS, nr. 2061.

GODEVAARD REYNER, nr. 3482.

JAN REYNOUT, nr. 929.

MARGARETHA REYNS, nr. 238, 1038.

BARTHOLOMEUS REYNS, nr. 1923.

CORNELIS RHETINS, nr. 2096.

JAN RIDINGER, nr. 1127.

VALERIUS RIETZ, nr. 1371.

ANTHONIN RINCH, nr. 1232.

CATHARINA RITSAERTS, nr. 2971.

MARIE ROBYNS, nr. 28.

PHILIPS ROBYNS, nr. 361, 428.

PAULUS ROBYNS, nr. 3219.

BARBARA ROCKOX, nr. 2195.

NICOLAAS ROCKOX, nr. 2791, 2886, 2891, 2989, 3052, 3057, 3289, 3369, 3421, 3422.

SIMON RODRIGUEZ, nr. 1905.

ROELANT ROELANTS, nr. 35.

BLASINA ROELANTS, nr. 1166.

PEETER ROELANTS, nr. 3149.

BARBARA ROELANTS, nr. 3364.

CATHARINA ROELS, nr. 3246.

JAN en DIGNA ROETMAN, nr. 150.

LODEWIJK en ANNA ROGIERS, nr. 832, 917, 918.

UURTMAN (?) ROGMAN, nr. 2127.

LIEVEN ROMBOUTS, nr. 220.

PEETER en HANS ROMBOUTS, nr. 2123.

NICOLAAS ROMBOUTS, nr. 2626, 4182.

FRANS ROMMENS, nr. 2841.

CATHARINA RONGEN, weduwe van STEVEN SCHENDERS, nr. 1766.

LUCAS ROOSE, nr. 1351, 1352.

JAN ROOSE, nr. 3454.

HENDRIK ROSCAM, nr. 780, 878.

ROBRECHT ROSE, nr. 2141.

CORNELIS ROSSEAU, nr. 2240.

CORNELIS ROUSSEAU, nr. 492.

ANNA ROYS, nr. 3340.

JAN en kinderen RUSTICI, nr. 587.

JOANNA RUTS, nr. 1114.

HANS RUTS, nr. 2401, 2402.

MERTENS RUYSCH, nr. 576.

GILLIS RUYSENS, nr. 134.

JAN RYCK, nr. 1364.

LAMBRECHT RYCKAERTS, nr. 1802.

GEERAARD RYCKAERTS, nr. 2813.

CLARA RYCKHALS, nr. 2616.

LAUREYS RYCX, nr. 426.

JACOB RYCX, nr. 974, 975.

FREDERIK RYDAENS, nr. 1754, 1757, 1758, 1777.

LAUREYS RYEN, nr. 481.

JAN RYFF, nr. 2231, 2232, 2385.

 

JAN en PETRONELLA SABOTH, nr. 3433.

NICOLAAS SABOTH, nr. 3456, 3457, 3904.

JAN SABRERA, nr. 2005.

JAN, ANTHONIS en CHRISTINA SACQUET, nr. 3412.

ADRIAAN SAECHT, nr. 2728.

ELISABETH SALIBOS, nr. 2606.

ANNA SALOMONS, nr. 2242.

MAGDALENA SALVATOIRS, nr. 3467.

FRANCISCO SANBITOTI, nr. 1167.

NICOLAAS SANDRYEN, nr. 476.

JORIS SANTERNEL, nr. 2409, 2410.

ANNA en kinderen SAS, nr. 351, 352.

CHRISTOFORUS SAULI, nr. 1525, 1526.

JAN SAUTEREEL, nr. 1022.

DANIEL SAUTIJN, nr. 3242.

HENDRIK SAX, nr. 2547.

GASPAR sBRIERS, nr. 2906, 2916, 2917.

MARIA sBRUYNEN, nr. 2186, 2188.

NICOLAAS SCHAEFFS, nr. 3501, 3502.

JAN SCHALIEN, nr. 2536.

GASPAR SCHARAMUTZA, nr. 2831, 2872, 2909.

CLAES SCHAT, nr. 72.

MARIA SCHATS, nr. 268, 392, 1056.

CLARA SCHATZ, nr. 362, 372.

BALTHASAR SCHEERDERS, nr. 2469.

PEETER en MARTEN SCHENKELS, nr. 2831.

HANS SCHEPERS, nr. 2846.

GASPAR SCHETZ, nr. 438, 1128, 1286, 1287, 1351, 1352, 1642.

MELCHIOR SCHETZ, nr. 1041, 1042, 1043.

BALTHASAR SCHETZ, nr. 1291.

CONRARDUS SCHETZ, nr. 1503, 1504, 1636, 1640, 1641, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 

                                                  1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1970.

ELISABETH SCHETZ, nr. 2073.

NICOLAES SCHETZ, nr. 2451.

CATHARINA SCHETZ, nr. 3271, 3274.

HANS SCHEVAERTS, nr. 2068, 2199.

FRANS SCHEVAERTS, nr. 3338, 3342.

PEETER SCHEYFF, nr. 17.

JAN SCHEYFF, nr. 17, 154, 155, 275, 297, 298, 415.

MARIA en MARGARETHA SCHEYFF, nr. 18, 415.

CLAUS SCHILLEMANS, nr. 1.

GYBRECHT SCHOENMANS, nr. 2436.

MARIA en PEETER SCHOESETTERS, nr. 2702.

MARIA SCHO(L)IERS, nr. 2342.

CHRYSOSTOMUS SCHOLIERS, nr. 3387, 3388.

JACOB SCHOOF, nr. 81, 123, 214.

JAN SCHOOF, nr. 2329, 2330, 5221.

HIERONYMO SCHORSA, nr. 2117, 2118, 2184.

WOLFF SCHOREN, nr. 433.

JACOB VICTOR SCHOUT, nr. 3095.

MARIA SCHOYTE, nr. 57, 1626.

CORNELIA en JACOBA SCHOYTE, nr. 58.

AERT SCHOYTE, nr. 163, 618.

ALEIDIS SCHOYTE, nr. 164.

JAN SCHOYTE, nr. 203.

HANS SCHUERMANS, nr. 2102.

JAN SCHUYLINCK, nr. 282, 294, 299.

WILLEBRODUS sCONINCX, nr. 649, 652.

JACOB sCRIECX, nr. 2510.

ANNA SCRYN, nr. 249.

LAUTEYS SEDGRAVE, nr. 3534, 3617.

CATHARINA SEELAERTS, nr. 549.

JAN SEEM, nr. 188.

MARTINUS SEGERS, nr. 2110.

JOANNA SEGERS, nr. 2612.

MARGARETHA SEGERS, weduwe van JAN DE SEGE nr. 3558.

Weduwe SENEPAERTS, nr. 1640.

MELCHIOR SEVERYNS, nr. 3193, 3194.

SYNKEN SGRAVEN, nr. 2778, 2791bis.

JACOB SHAREN, nr. 345.

KATLYNE SHERMERTENS, nr. 65.

JAN SHERTOGEN, nr. 3046.

AARD SIEGEN, nr. 2828.

HIERONYMUS SITTAERT, nr. 2593.

PIETER en ADRIAAN SPILLEMAN, nr. 577, 578.

DIRK SLEBUS, nr. 2271.

CATHARINA SMEETEN, nr. 2965, 2966.

CHRISTIAAN SMETS, nr. 3051.     

GIELIS SMEYERS, nr. 2362.

THOMAS SMEYERS, nr. 2958, 4391.

GIELIS SMISSART, nr. 1351, 1352.

HENDRIK SMIT, nr. 24.

HIERONYMUS SMIT, nr. 359.

AMBROSIUS SMIT, nr. 1117, 1573, 1574.

ELISABETH sMOELENEEREN, nr. 502.

CORNELIUS SNEEUWATERS, nr. 1602.

JAN, JOANNA en ANNA SNEEUWATERS, nr. 2066, 3532.

JACOB SNEL, nr. 3038, 3039, 3110, 3258, 3259.

JUDOCUS SNELLINCK, nr. 2076.

AUGUSTINUS SNELLINCK, nr. 2106.

PHILIPS SNOECK, nr. 193.

Kinderen SOELMANS, nr. 652.

JOANA SOMPEKE, nr. 2126.

SIMON SONNEN, nr. 2683.

FRANS SOVIA, nr. 2475, 2493, 2500, 2630, 2685.

JOANNA SPAEN, nr. 3111.

MICHAEL SPALSTERS, nr. 1773.

MARTINA SPAPEN, nr. 617.

PEETER SPECK, nr. 2795, 2798.

HANS SPECX, nr. 3785.

MARGARETHA SPEECX, nr. 3536.

CORNELIS SPEER, nr. 1819.

MARTEN SPIERINCX, nr. 2737.

JORIS SPIERS, nr. 1662, 1770.

PEETER en ADRIAAN SPILLEMANS, nr. 88.

JAN BAPTIST SPINOLA, nr. 1326, 2125.

PEETER SPINOLA, nr. 1437, 1484, 1485, 2485, 2490.

JACOB SPONCKMANS, nr. 2437.

AUGUSTINUS SPOVEKEN, nr. 2481.

CATHARINA SPRANGERS, nr. 266.

MATTHEUS SPRANGERS, nr. 2065.

GEERAARD SPREEMONT, nr. 2547.

GYBRECHT SPROEST, nr. 495.

PETER SPRUYT, nr. 628, 675, 789, 851, 1281, 5094.

CORNELIS SPRUYT, nr. 1364, 1365, 1366.

LAUREYS SPRUYT, nr. 1948.

JAN STAPPAERT, nr. 37.

JACOB STAPPAERTS, nr. 2681.

JACOB STASSEN, nr. 1868.

JORIS STECKER, nr. 1208.

ANNA STEEDINCX, nr. 391.

WILLEM STEELCORT, nr. 20.

ADOLF STEINTJEN, nr. 3413, 3414.

WILLEM STEP, nr. 940, 941.

GEERAARD STERCK, nr. 69, 302, 1273.

GODEFRIDUS STERCK, nr. 746, 747, 1157, 1301, 1371, 1392, 1393, 1394.

ADRIAAN STEVENS, nr. 1794.

TOBIAS STEVENS, nr. 3152.

FELICIAAN, CLARA en ANNA STOBBEN, nr. 2744, 2745, 2746.

LAMBRECHT en GEERAARD STOOTERS, nr. 2445, 2446, 2448.

WOLFAARD en WILLEM STOPPELER, nr. 2999, 3001, 3002.

ODOLF STRALEN, nr. 470.

ANTHONIS STRUYS, nr. 2354.

CATHARINA STUERMANS, nr. 2851.

GABRIEL STYDELINCK, nr. 95, 343.

FRANCISCA STYDELINCK, nr. 192, 232, 253.

JAN STYDELINCK, nr. 1260.

BARBARA SUEVEN, nr. 613.

GODEVAARD SUYERS, nr. 2131.

DIEDERIK SUYGERS, nr. 2744, 2745, 2746.

PEETER SUYS, nr. 1060.

JACOB SUYS, nr. 1195, 1218.

ANDRIES SWACHTERS, nr. 327.

GEERAARD SWAVELS, nr. 3318.

ANNA en HANS SWAVELS, nr. 3319.

JAN SWAVENS, nr. 1014, 1061, 1530.

JACOB SWERTSCOP, nr. 1388.

PETRONELLA SWEUGHERS, nr. 354.

ELISABETH SWYSEN, nr. 756.

SERVATIUS SWINNEN, nr. 2835.

HENDRIK SYMONS, nr. 341.

HENDRICK SYMONSEN, nr. 61.

 

BEERNARDUS TACK, nr. 644.

ADRIAAN TACK, nr. 753, 789.

PEETER TACK, nr. 2531, 2562, 4660, 4800.

ADRIAAN TACQUET, nr. 1351, 1352.

BARTHOLOMEUS TACX, nr. 1823, 1914.

JACOB TACX, nr. 3446.

JAN TAMESON, nr. 2553.

JACOBA TANS, nr. 543.

LUCAS TAS, nr. 3033.

WILLEM TAY, nr. 2102.

GASPAR TAY, nr. 3052.

GOOSSEN TAYTS, nr. 3352, 3353.

DIRK TERWILT, nr. 3728.

JACOB THEENS, nr. 962.

EMBRECHT THEULINCX, nr. 3244.

CATHARINA THEUNEMANS, nr. 2651, 2931.

JAN THIBAULT, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1987, 1992, 1994, 1995.

AERT THIELENS, nr. 158.

JAN THIELENS, nr. 225, 226.

MATTHEUS THISIUS, nr. 2970.

FREDERIK THOMWESTEN, nr. 2440.

JACOB en MATTHEUS THUENIS, nr. 390.

FRANS THUENIS, nr. 276.

PEETER THUILLIER, nr. 771, 876.

EMBRECHT THUYLINCX, nr. 1837.

HEYLWICH THYSSENS, nr. 1777.

SUSANNA TIELINCX, nr. 3213.

FRANS TONDORF, nr. 1712, 1713, 1725.

HENDRIK TOPPEN, nr. 2489.

VINCENT TORLENA, nr. 2920.

NICOLAAS TOUBENT, nr. 1764.

MICHIEL TOULANT, nr. 200, 202.

GASPAR TRADEL, nr. 2291, 2292, 2392.

PHILIPS TRIEST, nr. 2518, 2544, 2690, 2691.

ANTOON en LYSBETH TROUWEN, nr. 5.

MAGDALENA TRUYNS, nr. 75.

PEETER TRUYENS, nr. 2470, 2472, 2718.

Kinderen TUBBACX, nr. 320.

LAZARUS TUCHER, nr. 181, 197, 2871, 5857.

PAULUS en SILVESTER TUCHER, nr. 2735.

ANDREAS TURATO, nr. 3346, 3352.

PIETER TURNHOFF, nr. 2560.

PIETER TYMHOFF, nr. 235.

MARGARETHA TYMMERMANS, nr. 613.

ADAM TYTS, nr. 1793, 2012.

 

OTTO UBER, nr. 112, 113, 434.

ANNA UTEMANS, weduwe van Adv. VERPOORTEN, nr. 3015, 3016.

JORIS en ANNA UWENS, nr. 3458.

 

HANS of JAN VALCK, nr. 270, 293, 2524, 2549, 2554, 2566, 2639.

CORNELIA VALCK, nr. 2321.

THOMAS VALCK, nr. 2588.

 

MARGRIETE VAN ACHELPOELE, nr. 130.

WILLEM VAN AELST, nr. 1640.

PEETER VAN AELST, nr. 1762bis.

JAN VAN AERDE, nr. 406, 556.

HUIBRECHT VAN AKEN, nr. 3226, 3337.

DUDELOFF VAN ANEFELT, nr. 2549, 2554, 2566, 2639.

HANS VAN ANEFELT, nr. 2824, 2825.

BEBEDICTUS VAN ANEFELT, nr. 2827, 2639, 3941.

GHEERD VAN ANGHEREN, nr. 266.

ELISABETH VAN APPELTEREN, nr. 452.

Kinderen VAN ASSCHE, nr. 2714.

CLEMENTIA VAN ASSELIERS, nr. 2129, 3642.

ANNA VAN ASSELIERS, nr. 3120.

JAN VAN AVERVELT, nr. 1480.

 

FREDERIK VAN BACKHOVEN, nr. 2594.

JAN VAN BARLEMONT, nr. 647.

HERMAN VAN BALENBORCH, nr. 109.

CORNELIS VAN BEEMEN, nr. 2953.

LEONORA VAN BEEMEN, nr. 3499.

ANTHONIS VAN BEERINGEN, nr. 687, 689, 692(?), 895, 896, 922.

BARBARA VAN BEERINGHEN, nr. 1480.

EUSTACHIUS VANBELLOYS, nr. 482.

JOANNA VAN BENEDEN, nr. 404.

JOANNA VAN BERCHEM, nr. 415.

ELISABETH VAN BERCHEM, nr. 473.

JAN VAN BERCHEM, nr. 2144, 2485, 2490, 2582.

CATHARINA VAN BERCKELAER, nr. 1610.

WILLEM VAN BERGHEN, nr. 1059.

MICHIEL VAN BERGEN, nr. 1203, 3204.

JAN VAN BERREMPT, nr. 2025.

JACOB VAN BERTHEM, nr. 2217bis, 2298, 2299.

CHRISTOFFEL VAN BEVEREN, nr. 193.

NICOLAAS VAN BEUSICOM, nr. 865, 866.

IJKEN VAN BEYSEL, nr. 2110.

MAYHYSE VAN BIESHOVEN, nr. 179.

EDWARD VAN BIESSEN, nr. 3395.

CORNELIS VAN BINNENBEKE, nr. 568.

ELISABETH VAN BINNENBEKE, nr. 3593.

FRANS VAN BLANCKELAERE, nr. 1863.

MARIA VAN BLOCKHOVEN, nr. 3303, 3304.

FREDERIK VAN BLYEN, nr. 2923.

ARNOLDUS VAN BOCHOLT, nr. 286, 2727.

JOACHIM VAN BOCHWOLDEN, nr. 2542.

NICOLAAS VAN BOCHWOLDEN, nr. 2550.

Familie VAN BOMBERGEN, nr. 899.

ELISA VAN BOMBERGEN, nr. 1877, 1878, 2198.

Gebroeders VAN BOOM, nr. 1579.

CORNELIS VAN BOOMEN, nr. 1687.

JAN VAN BOOMEN, nr. 1703 1749, 2040, 2174, 2175.

PETER VAN BOSSUYT, nr. 2832.

LUCAS VAN BOVEN, nr. 1326, 1327, 1336, 1343, 1377, 1378, 1420.

Kinderen van PETER VAN BOUCHOUT, nr. 105.

CLEMENTIA VAN BOUCHOUT, nr. 182.

AARD VAN BOUCHOUT, nr. 504.

HENDRIK VAN BOUCHOUT, nr. 757.

JAN VAN BOURGOIGNEN, nr. 1800, 2001.

DIRK VAN BOUWELE, nr. 3470.

REINIER VAN BRAKEL, nr. 2508, 2509.

ADRIAAN VAN BRAKEL, nr. 3462.

ELISABETH VAN BRANDEGHEM, nr. 2143.

JUDOCUS VAN BRECHT, nr. 544, 634.

DIRK VAN BRECHT, nr. 2521, 2548.

ADRIAAN VAN BREEN, nr. 645.

JAN VAN BREEN, nr. 1783.

DIGNA VAN BREEN, nr. 3474, 3479.

FRANS VAN BREUSEGHEM, nr. 215, 2169.

PETER VAN BREUSEGHEM, nr. 1351, 1352.

ANDREAS VAN BREUSEGHEM, nr. 2885, 2888, 2889, 2890.

JACOP VAN BRIECKE, nr. 2017.

FREDERIK VAN BROECKDORP, nr. 2639.

CORNELIS VAN BROECKHUYSEN, nr. 3304.

PAULUS en BARTHOLOMEUS VAN BRUESSELE, nr. 3105.

HUIBRECHT VAN BRUHEZE, nr. 3599.

LAUREYS VAN BUCHWALDEN, nr. 2546.

JACOB VAN BUEREN, nr. 1094, 1439.

JAN VAN BUSHEYDEN, nr. 3276.

ANTONIUS VAN BUYTEN, nr. 3475, 3484.

 

HENDRIK VAN CAETSBEKE, nr. 2547.

JACOP VAN CAMPEN, nr. 1260.

ANTHONIS VAN CANDRYS, nr. 1804.

PETER VAN CANESON, nr. 1892.

Kinderen VAN CANTELBEKE, nr. 1622.

PETER VAN CAPPELLE, nr. 3267.

ADAM VAN CLEERMONT, nr. 1130, 1152, 1196, 1211, 1228.

JORIS VAN CLINGENBORCH, nr. 2122.

LIVINUS VAN CLUETERINGE, nr. 53.

ELISABETH VAN CORBEKEN, nr. 97.

FRANS VAN CORSENBROECK, nr. 2826.

MELCHIOR VAN CORTBEMPDE, nr. 2699.

PETER VAN COTTEM, nr. 420.

MICHIEL VAN COUWENBERGHE, nr. 2482, 3295, 4196.

REYNIER VAN COUWENBERGE, nr. 76.

ADRIANA VAN CROCHT, nr. 394.

WILLEM VAN CROY, nr. 213.

GIELIS VAN CRUYBEKE, nr. 328, 333, 900, 985.

JACOB VAN CRUYBEKE, nr. 3312.

MARIA VAN CRUYBEKE, nr. 3317.

JOOS VAN CRUNINGEN, nr. 234.

JAN VAN CRUYNINGEN, nr. 891.

ROMBOUT VAN CRYN, nr. 2000.

 

PAULUS VAN DE VELDE, nr. 1718, 1747, 1755.

HANS VAN DE VELDE, nr. 2041, 2043, 2614, 3010.

MATTHEUS VAN DE VELDE, nr. 2259.

MAGDALENA VAN DE VELDE, nr. 2569.

GASPAR VAN DE VELDE, nr. 2614.

JACOP VAN DE VELDE, nr. 2704.

THOMAS VAN DE VENE, nr. 3070.

 

AARD VAN DEN BEEMPDE, nr. 738.

CATHARINA VAN DEN BEMPDE, nr. 2819.

NICOLAAS VAN DEN BERGE, nr. 1344.

SARA VAN DEN BERGE, nr. 3236.

BARTHOLOMEUS VAN DEN BERGE, nr. 3332.

JACOB VAN DEN BERGHE, nr. 80.

JOOS VAN DEN BERGE, nr. 312.

ROCHUS VAN DEN BOGAERDE, nr. 185.

GIELIS VAN DEN BOGAERDEN, nr. 318.

Kinderen van GIELIS VAN DEN BOGAERDE, nr. 71.

CLAUS VAN DEN BOGAERDE, nr. 982.

WILLEM VAN DEN BOGAERDE, nr. 3466.

GEERAARD VAN DEN BOOME, nr. 2569.

PAULUS VAN DEN BORRE, nr. 3092.

JAN VAN DEN BOSSCHE, nr. 23, 1080, 1081, 1084, 2309, 2310, 3855.

ANNA VAN DEN BOSSCHE, nr. 110.

BALTHASAR VAN DEN BOSSCHE, nr. 110.

PIETER VAN DEN BRAKEL, nr. 2091.

HERMAN VAN DEN BRANDE, nr. 74.

MATTHYS VAN DEN BRANDE, nr. 2301.

JEREMIAS VAN DEN BREEMDE, nr. 2354.

JAN VAN DEN BREEN, nr. 1846, 2060.

CORNELIS VAN DEN BROECK, nr. 16.

CATHARINA VAN DEN BROECK, nr. 102, 300, 501.

WILLEM VAN DEN BROECKE, nr. 774, 868.

JAN VAN DEN BROECKE, nr. 1188, 1216, 1272.

VINCENTIUS VAN DEN BROECKE, nr. 2641, 2753, 2755.

GYSBRECHT VAN DEN BROECKE, nr. 3152, 3154.

MAGDALENA VAN DEN BROECKE, nr. 3430.

MARIA en ELISABETH VAN DEN BROECKE, nr. 3490, 3491, 3546.

MICHIEL en ELISABETH VAN DEN BULCKE, nr. 397.

ANNA, DIGNA en JAN VAN DEN BULCKE, nr. 395.

TILMAN VAN DEN BURCH, nr. 2634.

 

Familie VAN DEN CLINGERENBORCH, nr. 3115.

 

JAN VAN DEN DYCKE, nr. 498, 2657.

 

CORNELIS VAN DEN EEDE, nr. 392.

ELISABETH VAN DEN EESTEREN, nr. 1064, 1065.

WILLIBRORDUS VAN DEN EYNDE, nr. 2587.

PHILIPS VAN DEN EYNDE, nr. 3562.

 

ANNA en KAREL VAN DEN HEETVELDE, nr. 3297, 3298.

BENEDICTUS VAN DEN HOUTE, nr. 3085.

 

JOACHIM VAN DEN KERCKHOVE, nr. 135.

JACOB VAN DEN KERCKHOVE, nr. 3155, 3235, 3240.

WILLEM VAN DEN KERCKHOVEN, nr. 2103.

MARIA en ANNA VAN DEN KIEBOOM, nr. 3438.

 

CORYSE VAN DEN LOGENAGEN, nr. 26.

GORIS VAN DEN LUEGENHAGHEN, nr. 276, 471.

 

GIELIS VAN DEN MORTELE, nr. 1698, 2035.

JAN VAN DEN MORTERE, nr. 897, 898.

 

JAN VAN DEN PERA, nr. 3562.

FLORYS VAN DEN PERRE, nr. 19.

MARGARETHA VAN DEN PERRE, nr. 2647.

HENDRIK VAN DEN PERRE, nr. 2915, 2919, 3447, 3448.

JACOB en HIERONYMUS VAN DEN PERRE, nr. 2915.

HANS VAN DEN PERRE, nr. 3175.

MATTHEUS VAN DEN POELE, nr. 1696, 1747.

CECILIA VAN DEN POELE, nr. 2238, 2239.

JAN en CORNELIA VAN DEN PUTTE, nr. 680, 681, 789, 959.

HERMAN VAN DEN PUTTE, nr. 2272, 2288.

 

FRANS VAN DEN SANDE, nr. 3390.

AARD VAN DEN SCHRIECKE, nr. 809, 952, 1760.

JACOB VAN DEN SCHRIECKE, nr. 1820, 2145, 2153, 2250, 2623, 2623bis, 2624.

MARTINUS VAN DEN SCHRIECKE, nr. 2673.

JAN VAN DEN SCHRIECKE, nr. 3467.

CATHARINA VAN DEN SCHRIECK, nr. 22.

MATTHEUS VAN DEN STEENE, nr. 2693.

GERTRUDIS VAN DEN STEENE, nr. 2266.

JUDOCUS VAN DEN STEENE, nr. 425, 660, 674, 678, 679, 3496, 3606.

JAN VAN DEN STEENECRUYCE, 1998.

 

PETER VAN DEN VENNE, nr. 1492, 1493, 2292.

ENGELBRECHT VAN DEN VORST, nr. 2661.

ENGEL VAN DEN VYVERE, nr. 608.

JACOB VAN DEN VYVERE, nr. 635.

VINCENTIUS VAN DEN VYVERE, nr. 1628.

 

PETER VAN DEN WALLE, nr. 2908.

ABRAHAM VAN DEN WALLE, nr. 3257.

JACOB VAN DEN WATERE, nr. 954.

Familie VAN DEN WEELE, nr. 551.

ANNA VAN DEN WEELE, nr. 1611.

JAN VAN DEN WERVE, nr. 409, 822, 1057, 1058.

MARGARETHA VAN DEN WERVE, nr. 826.

DIRK VAN DEN WERVE, nr. 956, 957, 965, 966, 967, 968, 1033, 1033bis, 1171, 1201, 

                                                     1248, 2101, 2459.

ANNA VAN DEN WERVE, nr. 1893, 1894, 1895, 2198.

SIMON VAN DEN WERVE, nr. 2264, 2265, 2365.

JAN VAN DEN WIELE, nr. 1697, 1726, 1774, 1867.

MARGRIETE VAN DEN WIERE, nr 76.

JAN VAN DEN WINCKEL, nr. 2077.

SIMON VAN DEN WOUWER, nr. 1834.

Kinderen VAN DEN WOUWER, nr. 2075.

CATHARINA VAN DEN WYNGAERT, nr. 759.

CONRARDUS VAN DEN WYNGAERDE, nr. 2569.

 

LODEWIJK VAN DER AST, nr. 3170.

 

PETER VAN DER BEKE, nr. 1597.

CATHARINA VAN DER BEKEN, nr. 2700.

JASPAR VAN DER BORCHT, nr. 71, 80.

JAN VAN DER BORCHT, nr. 1023.

ANTONIUS VAN DER BORCHT, nr. 3375.

GIELIS VAN DER BUREN, nr. 1479, 1621.

JAN VAN DER BUREN, nr. 2387.

 

BARBARA VAN DER CAMMEN, nr. 2061.

ANNA VAN DER CAPELLEN, nr. 2504.

 

EDWARD en ANNA VAN DER DILFT, nr. 1876.

HENDRIK VAN DER DILFT, nr. 2710, 3018, 3019.

GERTRUDIS VAN DER DONCK, nr. 2246.

JACOB VAN DER DORST, nr. 1198.

 

PAULUS VAN DER EE, nr. 704, 711.

ANTONIA VAN DER EE, nr. 3436.

HENRICK VAN DER ELST, nr. 53.

Kinderen VAN DER ELST, nr. 912.

JAN VAN DER EYCKEN, nr. 65, 408, 2519, 2520, 2684, 3249.

MARCUS VAN DER EYCKEN, nr. 408.

MARTYNE VAN DER EYCKEN, nr. 768.

 

PETER VAN DER GOES, nr. 2105.

JAN VAN DER GOES, nr. 2805, 2992.

GASPAR VAN DER GOUWE, nr. 2793.

CORNELIS VAN DER GRACHT, nr. 805bis, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 

                                                                  877, 878, 879, 880, 881.

GEERAARD en HUIBRECHT VAN DER GRACHT, nr. 2931.

ALEIDIS VAN DER GULDT, nr. 1599.

 

RUTGEERT VAN DER HAEP, nr. 28.

JAN VAN DER HAGEN, nr. 292.

PAESSCHYNE VAN DER HAGEN, nr. 2294, 2295.

KATLYNE VAN DER HAGHE, nr. 8.

PETER VAN DER HAGHEN, nr. 1137.

MICHIEL VAN DER HAGHEN, nr. 2076.

JAN VAN DER HEGGEN, nr. 1202, 1233.

BARTHOLOMEUS VAN DER HEGGEN, nr. 1549, 1581, 1582.

CATHARINA VAN DER HENST, nr. 2829.

GASPAR VAN DER HERSTRAETEN, nr. 3277, 3278, 4092.

JACOB VAN DER HEYDEN, nr. 894, 3691.

HENDRIK VAN DER HEYDEN, nr. 1868.

JAN VAN DER HEYDEN, nr. 584.

CLAES VAN DER HEYDEN, nr. 204.

MICHIEL VAN DER HEYDEN, nr. 301.

HANS VAN DER HOFSTADT, nr. 1413, 1414.

WILLEM en weduwe VAN DER HOFSTADT, nr. 2002, 2002bis.

Kinderen VAN DER HOFSTADT, nr. 2483.

DIRK VAN DER HORST, nr. 328, 329, 333.

GILLIS VAN DER HOVEN, nr. 2025.

Kinderen VAN DER HOYKEN, nr. 2003.

 

CHRISTOFFEL VAN DER LANEN, nr. 3142.

GODEVAERT VAN DER LITH, nr. 187.

 

DIGNA VAN DER MEEREN, nr. 28.

JAN VAN DER MEEREN, nr. 596, 607, 1542.

Knderen VAN DER MEEREN, nr. 605.

ANNA VAN DER MEEREN, nr. 2863.

FREDERIC VAN DER MOELEN, nr. 41.

ANDRIES VAN DER MOELEN, nr. 1968, 1969.

DANIEL VAN DER MOELEN, nr. 2215.

MAURUS VAN DER MUNTEN, nr. 3399.

 

CATHARINA VAN DER NOOT, nr. 444.

PETER VAN DER NOOT, nr. 893.

MARTINA VAN DER NOOT, nr. 1617.

CORNELIS VAN DER NOOT, nr. 2792, 3230.

 

ROMBOUT VAN DER OUWERMOELEN, nr. 2776.

 

WILLEM VAN DER RUT, nr. 86.

KATLYNE VAN DER RYT, nr. 94.

 

HEYLWYG VAN DER SCHOUT, nr. 159.

JORIS VAN DER SCHUREN, nr. 3305.

JUDOCUS VAN DER SCHUEREN, nr. 3542.

CATHARINA VAN DER SMISSEN, nr. 3482.

GOOSSEN VAN DER STEIL, nr. 2636.

JAN VAN DER STRATEN, nr. 116.

 

HENDRIK VAN DER TOMPT, nr. 3151.

 

ANNA VAN DER VARENT, nr. 2452, 2454.

FRANS VAN DER VEKEN, nr. 1687.

NICOLAAS VAN DER VEKEN, nr. 3264.

JANS VAN DER VEKEN, nr. 78.

ABRAHAM VAN DER VEKEN, nr. 2254.

LUCIA VAN DER VEKEN, nr. 2666.

GODEVAARD VAN DER VLIET, nr. 1813, 2057.

JAN VAN DER VOORT, nr. 364.

JACOB VAN DER VOORT, nr. 758, 759.

MECHTELD VAN DER VORST, nr. 120.

 

CHRISTOFFEL VAN DER WEYDEN, nr. 827.

CLAUS VAN DER WISSCHE, nr. 3250.

 

MECHTELT VAN DALE, nr. 218.

JUDOCA VAN DALE, nr. 458, 1440, 1441, 1554, 1555, 1580.

PETER VAN DALE, nr. 850, 1357, 1573, 1574, 3644.

AARD VAN DALE, nr. 1033.

VALERIUS VAN DALE, nr. 1154, 1243, 1283, 2209, 2213, 2268.

ANNA VAN DALE, nr. 2578.

HENDRIK VAN DAMME, nr. 2543, 2568.

ANNA VAN DAMMA, nr. 2602.

CATHARINA VAN DELFT, nr. 11.

JAN VAN DELFT, nr. 410, 422.

WILLEM VAN DEYSSEN, nr. 93.

JAN VAN DIEPENBEKE, nr. 412.

ALBRECHT VAN DIEPENBEKE, nr. 897.

WILLEM VAN DIERICKWAERT, nr. 91.

DIEDERIK VAN DINCKLO, nr. 2563, 2564.

PHILIPS VAN DOERNE, nr. 92.

MATTHEUS VAN DOERNE, nr. 548, 717, 719, 720, 721.

BARBARA VAN DOERNE, nr. 828.

JAN VAN DOERNE, nr. 2823.

JAN VAN DOGELBERGHE, nr. 2002.

Familie VAN DORMALE, nr. 325.

LEONARDUS VAN DRIELE, nr. 990, 994, 995, 1185, 1217.

JACOB VAN DRIELE, nr. 1836, 2097.

CATHARINA VAN DUENEN, nr. 2049.

CATHARINA VAN DUEREN, nr. 3135.

HENDRIK VAN DUERME, nr. 2518.

HENDRIK VAN DYCBERGE, nr. 2063.

HENDRIK VAN DYCKE, nr. 357.

PETER en MATTHEUS VAN DYCK, nr. 3139, 3153, 3158, 3196.

GEERAARD VAN DYCK, nr. 3613, 3633, 3634, 3635, 3997, 3998.

 

FREDERIK VAN ECHT, nr. 2593.

MICHIEL VAN EECKELE, nr. 14.

CORNELIS VAN EECKELEN, nr. 591.

ROBRECHT VAN EECKEREN, nr. 2793.

FRANS VAN EECKHOUT, nr. 1442, 1443.

JACOB VAN EEDEN, nr. 1055, 1235.

MAGDALENA VAN EEDEN, nr. 1055.

CORNELIUS VAN EEDEN, nr. 1054.

ANNA VAN EEMEREN, nr. 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021.

ANDRIES VAN EERTVELT, nr. 1665, 1669, 1726, 1729.

ANDREAS en ELISABETH VAN EERTVELT, nr. 2834.

JUDOCUS VAN EETVELT, nr. 1830.

MARIA CHRISTINA VAN EGMONT, nr. 3200, 3200bis.

RITCHAERT VAN ENCHUYSEN, nr. 283.

ADRIAAN VAN ESCH, nr. 2973.

CORNELIA VAN ESSCHE, nr. 2058.

SUSANNA VAN ESPLEGEM, nr. 2793, 4408.

LYSBETH VAN ETTEN, nr. 4.

HENDRIK VAN ETTEN, nr. 597, 978, 1151, 1496, 1497, 3464.

PEETER VAN EVERBROECK, nr. 2629.

PEETER VAN EYCKE, nr. 2228.

 

PAUWEL VAN FOCKENBORCH, nr. 323, 333, 339, 340.

OLIVIER VAN FOCKENBORCH, nr. 2526, 2528.

ANTHONIS VAN FORMELLES, nr. 105.

GERTRUDIS VAN FURDEN, nr. 2997.

 

J. VAN GAMEL, nr. 3008.

WILLEM VAN GAMEREN, nr. 469.

JAN VAN GAMEREN, nr. 497, 500, 503, 506, 508, 509, 510.

Kinderen VAN GAMEREN, nr. 2180.

JACOB VAN GANSEPOEL, nr. 694, 695, 697, 798, 884, 885, 939, 1989, 1999, 3611.

Kinderen VAN GANSEPOEL, nr. 748, 749.

CLARA VAN GEEL, nr. 3410.

PAULUS VAN GEERNAERT, nr. 1424, 1425, 1426, 1509.

PAULUS VAN GEMAERT, nr. 2591.

PETER VAN GEMAERT, nr. 2874.

ARTUS VAN GEMAERT, nr. 3392.

ABRAHAM VAN GEMMER, nr. 2464.

WILLEM VAN GENDT, nr. 2767.

PETER VAN GINDERDEUREN, nr. 3528.

GEERAERD VAN GODSEN, nr. 341.

ADRIAAN VAN GOEDENHUYSE, nr. 2369, 3573.

ELISABETH VAN GOORLAKEN, nr. 2808.

JAN VAN GOORLE, nr. 366.

GODEVAERT VAN GOORLE, nr. 611.

GEERAARD VAN GOORLE, nr. 2588.

CHRISTIAAN VAN GRIMMEN, nr. 2531, 2562.

CATHARINA VAN GROBBENHAGE, nr. 2744, 2745, 2746.

ANNA VAN GROENBERGE, nr. 1301.

CHRISTINA VAN GRUENINGEN, nr. 3229.

MARTEN en PETER VAN GOTTIGNIES, nr. 22.

CLARA VAN GULICK, nr. 2634.

 

JACOB VAN HAECHT, nr. 2186, 2187, 2188.

ALIXIS VAN VAN HAEMSTEL, nr. 633.

JAN VAN HAESDONCK, nr. 63, 887, 1091, 1092, 1170.

ELISABETH VAN HAESDONCK, nr. 63, 1527, 1624.

ROBRECHT VAN VAN HAESTEN, nr. 2419.

KATLYNE VAN HAESTEREN, nr. 156.

MARIA VAN HALLE, nr. 650.

DIGNA VAN HALLE, nr. 651.

GEORGINA VAN HALLE, nr. 2744, 2745, 2746.

ELISABETH VAN HALLE, nr. 3046.

CHRISTINA VAN HALLE, nr. 3088, 3089.

JAN VAN HALMALE, nr. 85.

PETER VAN HALMALE, nr. 85, 160, 271.

MICHIEL VAN HALMALE, nr. 582.

COSTEN VAN HALMALE, nr. 157, 758, 821.

FRANS VAN HALSTENE, nr. 7.

JAN VAN HAM, nr. 1868.

MARIA VAN HAM, nr. 3028.

PHILIPS VAN HAMAL, nr. 3224, 3363, 3440.

ANTHONIUS VAN HANSWYCK, nr. 2816.

Familie VAN HANSWYCK, nr. 3072.

JAN VAN HASELT, nr. 815.

CATHARINA VAN HASSELT, nr. 2593.

HERMAN VAN HARTZFELT, nr. 1351, 1352.

MARGARETHA VAN HARTZVELT, nr. 3423, 3425.

GHISLENUS VAN HAULTERINE, nr. 2323.

ROMBOUT VAN HAYE, nr. 3198.

FRANCISCA VAN HEESBEEMDE, nr. 267.

MARGARETHA VAN HEESTERE, nr. 592.

JAN VAN HELMONT, nr. 295.

DIGNA VAN HELMONT, nr. 403.

ANNA VAN HEMSELROY, nr. 3131.

JACOB VAN HENXTHOVEN, nr. 751, 1328, 1329, 1330, 1332, 1333, 1334, 1587, 1588,   

                                                      1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597,  

                                                      1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 

                                                      1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615,

                                                      1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624,

                                                      1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633,

                                                      1634, 1635.

WILLEM VAN HENXTHOVEN, nr. 825.

PETER VAN HENNELE, nr. 3149.

JUDOCUS VAN HERZELE, nr. 1699, 1721, 1724, 1733.

HERMAN VAN HERZELE, nr. 2127.

HENDRIK VAN HEUR, nr. 1415.

CORNELIS VAN HEYMBEKE, nr. 2458.

LUDOVICA VAN HEYLWEGEN, nr. 49.

LODEWIJK VAN HEYLWEGEN, nr. 195.

ANNA VAN HEYLWEGEN, nr. 2059, 2060, 3058.

ADRIAAN VAN HEYLWEGEN, nr. 2059, 2060, 3058.

HERMAN VAN HOECKE, nr. 328, 329, 333.

ROMBOUT VAN HOEYE, nr. 3211, 3405, 3465.

JOANNA VAN HONSEM, nr. 715, 716, 717, 718, 719.

JAN VAN HONSEM, nr. 3150.

JACOB VAN HONSEM, nr. 3496.

Douairière VAN HOOGSTRATEN, nr. 2007, 2016.

JAN VAN HORCKE, nr. 561.

ROGIER VAN HORENBEECK, nr. 2734.

REINAART VAN HORNE, nr. 136.

JAN VAN HORNE, nr. 1966.

PETER VAN HORNE, nr. 2308, 2357, 2358, 2405.

CATHARINA VAN HORNE, nr. 3299.

WOUTER VAN HOVE, nr. 1118bis.

SEBASTIAAN VAN HOVE, 1486, 1487, 1488.

CLARA VAN HOVE, nr. 1623.

JAN VAN HOVE, nr. 1738, 1745, 2797, 2799, 2805, 3351.

MATTHEUS VAN HOVE, nr. 1944, 1945, 1946, 2466, 2467, 2576, 2577.

CATHARINA VAN HOVE, nr. 2071.

MARIA VAN HOVE, nr. 2929, 2930.

DIRK VAN HOUBRAKEN, nr. 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1987, 1992, 1994, 1995.

THOMAS VAN HOUTE, nr. 29.

HENDRIK VAN HOUTE, nr. 1294, 1306, 1451, 1453.

JOANNA en MAGDALENA VAN HOUTE, nr. 1939, 1941, 1942, 1987, 1992.

ALYT VAN HUEMSTE, nr. 307.

MATTHEUS VAN HULSBOSCH, nr. 2276.

PEETER VAN HULSHOUT, nr. 223.

 

HERMAN VAN KIST, nr. 3131.

JUDOCUS VAN KNIESBEKE, nr. 1917.

 

THOMAS VAN LAER, nr. 344, 347.

PEETER VAN LAER, nr. 355, 1251.

JAN VAN LAER, nr. 603.

CORNELIS VAN LAER, nr. 1202.

WILLEM VAN LAER, nr. 2220.

PAULUS VAN LAER, nr. 2773, 3345.

MARIA VAN LAER, nr. 3626.

CLARA VAN LANCKSWEERT, nr. 1141.

MARIA VAN LANGDONCK, nr. 147.

CLARA VAN LANGDONCK, wed. van J. VAN HENXTHOVEN, nr. 1642, 1643.

ADAM en ELISABETH VAN LANGEN, nr. 2694.

PAUWELS VAN LANGENROEDE, nr. 137.

FRANS VAN LEDEN, nr. 797.

PEETER VAN LEEBEKE, nr. 364.

JAN VAN LEEFDALE, nr. 233.

ROGIER VAN LEEFDALE, nr. 990.

LUCIA VAN LEEMPUTTE, nr. 3081.

MELCHIOR VAN LEEMPUTTE, nr. 3417.

ADRIAEN VAN LEEST, nr. 353.

ANNA VAN LEEST, nr. 987.

ANTHONIS VAN LEEST, nr. 2287.

Kinderen VAN LEUT, nr. 3079.

JACOB VAN LEYEN, nr. 1294, 1306, 1447, 1448, 1575.

BEATRIX VAN LIEDEKERCKE, nr. 3094.

HENDRIK VAN LIESVELT, nr. 1220.

ANNA VAN LIESVELT, nr. 2290, 2300.

CHRISTINA VAN LITH, nr. 601, 602. 

PEETER VAN LIH, nr. 1352, 1355, 1356.

ANNA VAN LITH, nr. 2074.

WILLEM VAN LOHE, nr. 1917.

DANIËL VAN LOMMEL, nr. 3569.

JAN VAN LOOVEREN, nr. 25.

LENAERD VAN LUEDT, nr. 210.

CLAUS VAN LYERE, nr. 47.

AERT VAN LYERE, nr. 152, 221.

MARIA VAN LYERE, nr. 152.

JOANNA VAN LYERE, nr. 168.

JAN VAN LYERE, nr. 311, 490.

GERTRUDIS VAN LYERE, nr. 1605.

ANTHONIS VAN LYERE, nr. 2389.

EMERENTIA VAN LYERE, nr. 2886.

Familie VAN LYERE, nr. 3007.

 

ADRIAEN VAN MAERTSELAER, nr. 360.

Kinderen VAN MAERTSELAER, nr. 915.

RUTGERUS VAN MAERTSELAER, nr. 2600, 3778.

GILLIS VAN MAERTSELAER, nr. 3184.

SILVESTER VAN MALE, nr. 1967.

ENGEL VAN MALE, nr. 1983.

ANTHONIS VAN MALE, nr. 2101, 2631.

KAREL VAN MALE, nr. 3073, 3074, 3075, 3943.

CATHARINA VAN MANNACKERE, nr. 558.

Kinderen VAN MANSDALE, nr. 479.

ROMBOUT en MARGARETHA VAN MANSDALE, nr. 698, 699.

CHRISTIAEN en MARGARETHA VAN MEENSELE, nr. 3140.

JAN VAN MEERLE, nr. 196.

PEETER VAN MERHEM, nr. 3413, 3414.

CATHARINA VAN MERLEMONT, nr. 3432.

MAGDALENA en JAN VAN NUDDELAER, nr. 300, 303.

PETER VAN MIDDELDONCK, nr. 405.

PETER VAN MIEGHEM, nr. 248.

GILLIS VAN MIERBEKE, nr. 2705.

ANNA VAN MIERBEYS, nr. 1892.

HANS VAN MILST, nr. 2782bis.

ANNA VAN MOL, nr. 2878.

LAUREYS VAN MOLEN, nr. 1210.

PAULUS VAN MONFORT, nr. 2832.

Kinderen VAN MONICKHUYSEN, nr. 2428.

LYDOLF VAN MONICKHUYSEN, nr. 2422, 2423, 2427.

ADRIAAN VAN MONTSELAER, nr. 2635bis.

MELCHIOR VAN MULLEN, nr. 1215.

ADRIAAN VAN MUNDELAER, nr. 523, 540.

JAN VAN MUNSTER, nr. 189, 2760.

ADRIAAN VAN MYROP, nr. 1844.

 

CATHARINA VAN NATTEVOIRT, nr. 2667.

GUMMARIS VAN NEPEN, nr. 488.

GEERAARD VAN NOORT, nr. 2200.

CONRARDUS VAN NURENBORCH, nr. 1776.

JAN VAN NUYS, nr. 318.

WILLEM VAN NYVERSEELE, nr. 2620.

 

GIELIS VAN OBBERGEN, nr. 3382.

ENGEL VAN OBBERGHEN, nr. 3773.

CATHARINA VAN ONCLE, nr. 2084.

HERMAN VAN ONCLE, nr. 2420.

REINIER VAN OOST, nr. 485, 754.

JAN VAN OOST, nr. 754, 2397.

ELISABETH VAN OOST, nr. 2581.

GUMMARIS VAN OOSTERWYCK, nr. 2266, 2267.

AERD VAN OPHEM, nr. 418.

CONRARDUS VAN OPHEM, nr. 2960.

PETER VAN OPINEN, nr. 804, 1083, 1086, 1119, 1510.

PETER VAN OPPERVORST, nr. 1084, 1085.

JAN VAN OPSTAL, nr. 892.

BARBARA VAN ORSSELE, nr. 1480.

JAN VAN OTTEN, nr. 2783.

JUDOCUS VAN OVERBEKE, nr. 2322, 2325.

JOANNA VAN OVERSEELE, nr. 2620.

JAN VAN OUDENHOF, nr. 484.

CATHARINA en DIRK VAN OYEN, nr. 401, 402.

Kinderen VAN OYENBRUGGE, nr. 3251, 3252, 3253.

 

HENDRIK VAN PAESSCHEN, nr. 2459, 2249, 3184.

LANCELOT, FRANS en PRYNE VAN PAESSCHEN, nr. 2760.

CORNELIS VAN PAPENHOVEN, nr. 2386.

WILLEM VAN PARYS, nr. 1833.

JAN VAN PLETTENBORCH, nr. 3423, 3425.

ELISABETH VAN POLLAER, nr. 114.

ANNA VAN POTTELSBERGHEN, nr. 3516.

PETER VAN PRUYSSEN, nr. 3544.

CORNELIS VAN PULLE, nr. 449, 483.

 

HILMAR VAN QUERNHEM, nr. 2732, 2733.

JAN VAN QUICKELBERGE, nr. 386.

PAULUS VAN QUICKELBERGE, nr. 2226, 3071.

 

SOPHIA VAN RADE, nr. 2970.

JACOB VAN RADINGEN, nr. 1818, 2062.

JOANNA VAN RADINGEN, wed. van JAN BOOT, nr. 3557.

HENDRIK VAN RANST, nr. 472.

LODEWIJK VAN RANST, nr. 1597.

JOANNA VAN RANST, nr. 1600.

PETER VAN RENTERGHEM, nr. 2703, 2724.

HENDRIK VAN REYNENBORCH, nr. 2986, 3011.

HANS VAN ROEST, nr. 3037.

PAULUS VAN ROKEGHEM, nr. 2815.

MELCHIOR en ELISABETH VAN ROLAUXWIERDE, nr. 196.

JACOB VAN ROLLINGEN, nr. 1396.

SYMON VAN ROODE, nr. 46.

JAN VAN ROOSBROECK, nr. 2017.

JOANNA VAN ROOSBROECK, nr. 2145.

JAN VAN ROOSENDAEL, nr. 1505.

AARD VAN ROOST, nr. 2693.

MARTEN VAN ROSSEM, nr. 1016.

SILIAAN VAN ROTTHEM, nr. 565, 567.

MAGDALENA VAN ROVENROYE, nr. 2653.

JAN VAN ROYE, nr. 2336.

LANCELOOT VAN ROYE, nr. 3231.

DANIËL VAN ROYEN, nr. 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1987, 1992, 1994, 1995.

KAREL VAN ROYEN, nr. 3061.

Kinderen VAN RYCKENROY, nr. 3399.

 

ANTHONIS VAN SEMTVLIET, nr. 536, 777.

WILLEM VAN SANTVOORT, nr. 64.

LEENDERT VAN SANTVOORT, nr. 496.

ADRIAAN VAN SANTVOORT, nr. 829, 830, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 

                                                            1568, 1569, 1570, 1571, 1572.

BARTHOLOMEUS VAN SANTVOORT, nr. 770.

ANNA VAN SANTVOORT, nr. 771, 2393, 2394, 2395, 2399.

JAN VAN SANTVOORT, nr. 1703, 1947.

GASPAR en MELCHIOR VAN SANTVOORT, nr. 2137.

BOUDEWYN VAN SANTVOORT, nr. 3091.

FRANS VAN SCHELLE, nr. 1595.

JAN VAN SCHELTE, nr. 359.

CATHARINA VAN SCHILDE, nr. 446.

MARIA VAN SCHILLE, nr. 1906.

JOSUE VAN SCHILLE, nr. 2032, 2037, 2359, 2360.

Kinderen VAN SCHOONBEKE, nr. 287.

GILBRECHT VAN SCHOONBEKE, nr. 287, 288, 290, 334, 335, 338-1° en 2°, 661, 671, 

                                                                       672, 673, 678, 679, 724, 725, 726, 727, 728, 732, 

                                                                       743, 760, 1284, 1285, 1287, 1298, 1299, 1300.

CORNELIA VAN SCHOONENBORG, nr. 1259.

RUDOLF VAN SCHOONENBORG, nr. 2170.

CORNELIS VAN SCHOOR, nr. 1294, 1306, 1449, 1453.

CLARA en HENDRIK VAN SCHOORBROECK, nr. 1030.

JAN VAN SCHOOTEN, nr. 851.

WILLEM VAN SCHOOTEN, nr. 1768, 1879, 2525, 2527.

PETER VAN SEVENHOVEN, nr. 1977.

JOACHIM VAN SEVENHOVEN, nr. 1589, 1615, 2331.

CORNELIA VAN SEVERDONCK, nr. 3437.

HIERONYMUS VAN SITTART, nr. 2706.

WILLEM JANSSEN VAN SOELE, nr. 3178, 3179.

JOANNA VAN SOMPEKE, nr. 3230.

CORNELIS VAN SPANGEN, nr. 190, 308, 309.

JAN VAN STAEL, nr. 2306, 2307.

CATHARINA en CLARA VAN STAKENBROECK, nr. 2063.

JUDOCA VAN STANDONCK, nr. 1739, 1765.

Kinderen VAN STAYEN, nr. 2622.

JAN VAN STEENSELE, nr. 569.

JAN VAN STEENWINCKELE, nr. 2518, 2543, 2568, 2690.

JAN VAN STEMBOR, nr. 2922, 2943, 2944.

ANTHONIS VAN STRALEN, nr. 1482.

JAN VAN STRALEN, nr. 1988.

ADRIAAN VAN STRASSEN, nr. 2601.

GASPAR VAN STRYPEN, nr. 940.

ADRIANA VAN STYLE, nr. 118.

GASPAR VAN SURCK, nr. 1827, 2020, 2253.

ANNA VAN SURCK, nr. 2171.

FRANS VAN SURCK, nr. 2816.

CATHARINA VAN SURCK, nr. 3313, 3314.

JAN VAN SWAERVELT, nr. 260.

 

CORNELIS VAN TASSEN, nr. 1628.

ELISABETH VAN THIELEN, nr. 3037.

PETER VAN THIENEN, nr. 449.

JACOB VAN THIENEN, nr. 2172.

DENYS VAN THUYLT, nr. 121, 129, 157, 214.

MARTINUS VAN TIEGEN, nr. 2959.

MARIA VAN TILBORGH, nr. 2611, 2633.

CORNELIS VAN TONGERLOO, nr. 211.

ELISABETH VAN TRIERE, nr. 298.

PHILIPS VAN TRIEST, nr. 2568.

JAN VAN TURNHOUT, nr. 360.

 

JAN VAN VALCKENBORCH, nr. 1930, 1934.

PHILIPS VAN VALCKENISSE, nr. 47.

Kinderen VAN VECHELEN, nr. 404.

JAN VAN VELTHEM, nr. 361, 428.

ELISABETH VAN VELTHOVEN, nr. 1533.

AERDT VAN VELTWYCK, nr. 457, 458.

JAN en JOACHIM VAN VICKEVOORT, nr. 3338, 3400, 3401.

STEPHANUS VAN VISSENAKEN, nr. 1577.

LODEWIJK VAN VLAENDEREN, nr. 460.

JAN VAN VYFFEYCKEN, nr. 2348.

 

SEVERYN VAN UFFELE, nr. 1791, 1998.

PEETER VAN URDINGEN, nr. 1650.

LANCELOT VAN URSSELE, nr. 2654, 2655.

CLEMENCIA VAN URSSEL, nr. 3083.

GASPAR VAN UYTRECHT, nr. 1218.

 

CHRISTINA VAN WACHTENDONCK, nr. 321.  

ROMBOUT VAN WACHTENDONCK, nr. 1800, 2001.

HENDRIK VAN WACHTENDONCK, nr. 2158, 2162, 2167.

JAN VAN WACHTENDONCK, nr. 2162, 3030.

JAN VAN WAERBEKE, nr. 3476.

HERMAN VAN WAMEL, nr. 2727.

EMERICH  VAN WAMELE, nr. 2952.

MARIA VAN WASSERWAS, nr. 471.

JOANNA VAN WAYENBERCH, nr. 3373, 3374.

CORNELIS VAN WEERLICHUYSEN, nr. 2056.

JACOB VAN WEES, nr. 1406, 1407.

PETER VAN WESENBEECK, nr. 381, 384, 385, 490, 1221, 1223, 1224, 1416, 1458,

                                                          1553, 1556, 1557, 1558.

PHILIPS VAN WESENBEECK, nr. 1230, 2144.

JACOB VAN WESENBEECK, nr. 1402, 2429, 2430.

JAN VAN WESENBEECK, nr. 2486, 2488.

ADOLF VAN WESTEN, nr. 330, 339.

BERNARDUS en JAN VAN WESSEHOLT, nr. 218, 2621.

JAN Graaf VAN WIEDT, nr. 1385, 1386, 1387, 1388, 1389.

PETER VAN WILDERE, nr. 2270.

HANS VAN WINDEN, nr. 1959, 2202.

JACOB VAN WINTERBEKE, nr. 2700.

Familie VAN WINTERBEKE, nr. 3145.

JAN VAN WITHAM, nr. 307.

CORNELIA VAN WITSERS, nr. 610.

CORNELIS VAN WOELPUTTE, nr. 1992, 1994, 1995, 1996, 2571.

JACOB VAN WOESTENACKER, nr. 148.

FRANS VAN WYCKE, nr. 1687.

JAN en JACOB VAN WYCKE, nr. 1689.

Kinderen VAN WYCK, nr. 1759.

HENDRIK VAN WYE, nr. 594.

 

PAULUS VAN YLE, nr. 2658, 2660.

JAN VAN YSSCHOT, nr. 623, 629.

GILLIS VAN YTTEREN, nr. 2972.

 

CORNELIS VAN ZELE, nr. 172.

Kinderen VAN ZEYST, nr. 2668.

ANNA VAN ZOUZER, nr. 3094.

PETER VAN ZUETENDALE, nr. 897.

 

HANS VEL, nr. 3160, 3163, 3192.

MARGARETHA VENNE, nr. 442.

HERMAN VERBEECK, nr. 1410, 1412.

WILLEM VERBEECK, nr. 2960.

JAN VERBEECK, nr. 2989.

NICOLAAS VERBEECK, nr. 3132.

MAGDALENA VERBEECK, nr. 3573.

CORNELIS VERBERT, nr. 1780, 1781.

ADRIAAN VERBERT, nr. 1854.

CORNELIS VERBLAECT, nr. 1246.

MARIA VERBRUGGEN, nr. 1090.

SIMON VERBRUGGEN, nr. 2255.

HANS VERBRUGGEN, nr. 2782, 2786, 2787.

PETER VERCAMMEN, nr. 2085.

HANS VERDONCK, nr. 2670.

CATHARINA en MARIA VERDONCK, nr. 3471, 3472.

JAN VERDUYST, nr. 809.

PETER VERELST, nr. 3028.

PETER VERGOES, nr. 778, 870.

JAN VERHAGEN, nr. 162, 719bis.

PETER VERHAGEN, nr. 453.

MICHIEL VERHAGEN, nr. 2738.

HENDRIK VERHAGEN, nr. 3790.

JAN VERHEYDEN, nr. 2120.

PETER VERHEYEN, nr. 1629.

ELISABETH VERHEYEN, nr. 2758.

HANS en ELISABETH VERHOEVEN, nr. 3101.

ADRIAAN VERHOEVEN, nr. 3746.

HERMAN en WILLEM VERHORST, nr. 2261.

YSAAC VERHORST, nr. 3331.

BARBARA VERHOUSTRATEN, nr. 3060.

JAN VERHULLT, nr. 70.

CLAUS VERJUYS, nr. 1611.

FRANS VERJUYS, nr. 1620.

BARTHOLOMEUS VERLINDEN, nr. 1613.

MARGARETHA VERLINDEN, nr. 2237.

ANTHONIS VERLUYTEN, nr. 897.

MARGRIETE VERLYSEN, nr. 150.

MARCUS VERMEEREN, nr. 356.

PETER VERMEEREN, nr. 186.

Kinderen VERMEEREN, nr. 2829.

JOANNA VERMEEREN, nr. 3146.

Kinderen VERMEIREN, nr. 604.

ROMBOUT VERMEIREN, nr. 2284.

ANTHONIS en de weduwe van ADRIAAN VERMEULEN, nr. 1757, 1758, 1777.

GODEFRIDUS VERMEULEN, nr. 1950.

ANDRIES VERMEULEN, nr. 1964.

ROMBOUT VERMEULEN, nr. 2776.

PAULUS VERMEULEN, nr. 2960, 3216.

WOUTER VERMOELEN, nr. 793.

ADRIAAN VERMOELEN, nr. 851.

WALTERUS VERMOELEN, nr. 873.

GOMMARUS VERMYLEN, nr. 1595.

PETER VERNIMMEN, nr. 3341.

GASPAR VERNYEN, nr. 2262.

ADRIAAN VERPLATEN, nr. 1062, 1087, 1418, 1419.

AARD VERPLATEN, nr. 1281.

ADRIAAN VERPOORTEN, nr. 3015.

FRANS VERSNYEN, nr. 820.

JUDOCA VERSPREET, nr. 387.

HEYLWICH VERSPUYEN, nr. 560.

PETER VERSTEGEN, nr. 2833.

LEONARDUS VERSTEKEN, nr. 3585.

JACOB VERSTRATEN, nr. 280.

JORIS VERSTREPEN, nr. 116.

DANIEL VERVLIET, nr. 2244, 2245.

MARIA VERVLOET, nr. 332, 369.

CLARA VERVLOET, nr. 2309, 2310.

SERVATIUS VERVLOET, nr. 2441.

ADRIAAN VERVOORT, nr. 139, 527.

SYMON VERVOORT, nr. 459.

LENAERT VERVOORT, nr. 465.

PETER VERVOORT, nr. 670, 3299.

HIERONYMUS VERVOORT, nr. 2561, 2596, 2709, 3349.

SUSANNA VERVOORT, nr. 3116.

JAN VERWUEST, nr. 713, 714.

JORIS VESELAER, nr. 3139.

FRANS VICKEVAL, nr. 1603.

JAN VICKEVOORT, nr. 776, 871.

MARIA en NICOLAAS VIGNERON, nr. 2610.

LUCRETIA VIGNOBLE, nr. 3059.

WILLEM VINCK, nr. 2235.

JAN VINCKBRONS, nr. 1997.

ANNA VIRULI, nr. 2049.

ELISABETH en MARGARETHA VISELEERS, nr. 2491.

STEPHANUS VISSENAKEN, nr. 2558, 2559.

ADRIAAN VLEDINCX, nr. 640.

JAN VLEMINCK, nr. 1309, 1600.

AARD VLEMINCK, nr. 1516, 1517, 1518, 1600, 1636, 1645, 1970, 2067.

ARNOLDUS VLEMINCK, nr. 1971.

JAN VLUGGE, nr. 615.

JUDOCA VRIENTS, nr. 1608.

BALTHASAR VRYTHOFF, nr. 2248.

CATHARINA VUYST, nr. 3147, 3148.

ANNA en JOHANNA VUYTEN, nr. 2000.

PHILIPS VUYTSTAERT, nr. 2864, 2865.

JAN VYT, nr. 42.

ADRIAAN VYT, nr. 1739.

MARGARETHA VYTS, nr. 435.

FRANS VOERWEICH, nr. 765, 766, 767.

GODEVAARD VOGELDONCK, nr. 2345.

AARD VOGELS, nr. 2352.

CHRISTOFFEL VOLCKMAIR, nr. 1199, 1262.

LAURENTIUS VOMELUIS, nr. 2486, 2488.

MACHTELD VOS, nr. 2729.

AARD VRANCKEN, nr. 2859.

JAN VRANCX, 1738, 1745.

 

HUIBRECHT WAECHMANS, nr. 1183.

QUINTINA WALRAVENS, nr. 814.

JACOP WALRAVENS, nr. 1811, 2005, 3698.

KAREL WANBERGEN, nr. 775.

REINIER WAPENS, nr. 2841.

ADOLF WARNINCK, nr. 1283.

FRANS WARNEYS, nr. 1103, 1104, 1106, 1107.

PEETER WEECK, nr. 1815, 1853.

CATHARINA WEELEMANS, nr. 2431.

JUDOCUS WEERT, nr. 3052.

CORNELIS WEERTS, nr. 954.

MENGIS WEISSENBACH, nr. 1901, 1973, 1974.

LUDOVICA WELLENS, nr. 485.

HIERONYMUS WELLENS, nr. 867, 945.

JACOB WELLENS, nr. 2384.

BARTHOLOMEUS WELSER, nr. 197, 288.

CHRISTOFFEL WELSER, nr. 1172, 1191, 1242, 2721.

FRANS WERNEER, nr. 305.

BARBARA WERVER, nr. 187.

FRANCHOIS WILS, nr. 67.

AARD WILS, nr. 736, 1563, 1564, 1635, 1702, 1770, 2064, 2420.

ANNA WOLFS, nr. 2604.

JAN WOLFSCHOREN, nr. 3403.

SEBALDUS WONDERER, nr. 682, 718, 719.

ANTHONIS WORTELMANS, nr. 106.

WILLEM WRAGE, nr. 453.

CORNELIS WRAGE, nr. 459.

THIELMAN WRYFFPENNINCK, nr. 784, 846.

SEBASTIAAN WUYTS, nr. 2664.

ADRIAAN WYCKMANS, nr. 1765.

MAGNUS WYFFENBACH, nr. 2862.

BARBARA WYFFLIETS, nr. 294.

JAN WYNANTS, nr. 1868, 2094.

GERTRUDIS en ANNA WYNRICX, nr. 10.

JAN WYNS, nr. 2589.

 

MARGARETHA YDENS, nr. 2579.

CORNELIS YSEBOUT, nr. 1093.

AART YSEBRANTS, nr. 379.

 

CORNELIA ZANDELIN, nr. 421.

SIMON ZANNEN, nr. 313, 314, 315.

HANS ZEEBOUT, nr. 3311.

HANS ZEESTEDE, nr. 2542.

MATTHEUS ZEGERS, nr. 16.

ELISABETH ZEGERS, nr. 2215.

GERRIT ZOES, nr. 3352.

WILLEM ZWAEN, nr. 454.

 

Voor eventuele typ- en taalfoutjes, mijn excuses, aanvullingen zijn altijd welkom.

Samenstelling en Redaktie FONDS PLAISIER:

J.A. PLAISIER, Bergen op Zoom, NL.           

 

- WORDT VERVOLGD -

 


Voor eventuele typ- en taalfoutjes, onze excuses, aanvullingen zijn altijd welkom.
- WORDT VERVOLGD -

Samenstelling en Redaktie: 

J.A. PLAISIER, Bergen op Zoom.       M. AKKERMANS, Merksem.